Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

удовлетворить просьбу

 • 1 удовлетворить

  Русско-казахский словарь > удовлетворить

 • 2 Предъявление рекламации

  Мы хотели бы поговорить с вами относительно нашей рекламации.

  Біз сізбен өзіміздің шағым-талабымыз жөнінде әңгімеліскіміз келеді.

  Я уже знаю о ваших претензиях и немедленно займусь этим делом.

  Мен сіздің қойған кінәраттарыңызды білемін және осы іспен дереу айналыспақпын.

  Да, мы получили вашу рекламацию, но еще не рассмотрели ее.

  Иә, біз сіздің шағым-талапты алдық, бірақ оны әлі қарай қойған жоқпыз.

  Мы уже обсудили вашу рекламацию.

  Біз сіздің шағым-талабыңызды талқылап та қойдық.

  Нам известно, что рекламация поступила к нам две недели назад.

  Шағым-талаптың бізге бұдан екі апта бұрын түскені мәлім.

  В рекламации указаны все данные, которые требуются в соответствии с условиями контракта.

  Шағым-талапта келісімшарт талаптарына сәйкес талап етілетін барлық деректер көрсетілген.

  Все, что вы нам сообщили, неприятно для нас и для завода-изготовителя.

  Сіз хабарлаған нәрселердің бәрі біз үшін және дайындаушы зауыт үшін қолайсыз.

  Да, нам необходимо разобраться с этой неприятной проблемой.

  Иә, біз бұл қолайсыз мәселенің байыбына баруымыз керек.

  Мы настоятельно просим вас рассмотреть наши претензии и перевести на наш счет около 500 000 тенге.

  Біз сіздерден біздің қойған кінәраттарымызды қарап, біздің шотымызға 500 000 мың теңгедей ақша аударуларыңызды өте-мөте сұраймыз.

  Это серьезная проблема.

  Бұл елеулі мәселе.

  Хорошо, мы рассмотрим ваши претензии и, если они справедливы, переведем на ваш счет нужную сумму.

  Жақсы, біз сіздердің кінәраттарыңызды қараймыз, олар әділ болса, сіздің шотқа қажетті соманы аударамыз.

  Мы надеемся, что вы примете все меры для дальнейшего удовлетворения нашей рекламации.

  Біз кінәраттарымыздың бұдан былай да қанағаттандырылуы үшін сіздер барлық шараларды қолданасыздар деген үміттеміз.

  Рекламационные материалы...

  Шағым-талап материалдарын...

  - уже рассматриваются в головной фирме.

  - басты фирмада қаралып жатыр.

  Качество товара не отвечает техническим условиям.

  Тауардың сапасы техникалық шарттарға сай келмейді.

  Товар находится в плохом состоянии.

  Тауар нашар күйде.

  Рекламационный материал не может быть продан.

  Шағым-талап қойылған материал сатылмайды.

  На ваш товар нет сертификата качества.

  Сіздің тауардың сапа сертификаты жоқ.

  До сих пор товар поступал в хорошем состоянии, но на этот раз мы были разочарованы.

  Осы кезге дейін тауар жақсы күйде түсіп келген еді, ал бұл жолы біз түңіліп отырмыз.

  Я знаю, что товары были безупречны, но исключения могут быть всегда.

  Біз тауардың мүлтіксіз болғанын білеміз, бірақ әрқашан да мүлт кетуі мүмкін ғой.

  Вы настаиваете на поставках рекламационного товара. Хорошо, мы примем его, но при условии, если вы снизите цену на 15%.

  Сіз кінәратты тауардың жеткізілуін талап етіп отырсыз. Жақсы, біз оны қабылдаймыз, бірақ сіз бағаны 15%-ға төмендететін болыңыз.

  Мы просим о снижении цены.

  Біз бағаның төмендетілуін сұраймыз.

  Причина состоит в том, что качество товара не соответствует согласованным нами требованиям.

  Себеп тауардың сапасы біздер келіскен талаптарға сай келмеуінде болып отыр.

  Поскольку срок гарантии еще не истек,...

  Кепілдік мерзімі әлі өтпегендіктен...

  - мы просим о бесплатном устранении перечисленных неполадок.

  - біз аталған кемістіктердің тегін жойылуын сұраймыз.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Біз кепілдікті жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Если вы настаиваете на гарантийном ремонте, то необходимо, чтобы наши специалисты дали заключение относительно указанной неисправности.

  Егер сіздер кепілдікті жөндеуді талап етсеңіздер, онда біздің мамандарымыз аталмыш ақаулар жөнінде қорытынды беруі керек.

  Срок гарантии еще не истек.

  Кепілдік мерзімі әлі өткен жоқ.

  Наша фирма не может признать рекламацию, так как истек гарантийный срок.

  Біздің фирма шағым-талапты қабылдай алмайды, өйткені кепілдікті мерзімі өткен.

  Оборудование вышло из строя по причине дефектов завода-изготовителя.

  Жабдық дайындаушы-зауыттың ақаулары себепті істен шыққан.

  Выход из строя должен быть зафиксирован в акте, подписанном заказчиком и поставщиком.

  Істен шығу тапсырыскер мен жеткізуші қол қойған актіде көрсетілуге тиіс.

  Мы не можем удовлетворить вашу просьбу о продлении гарантийного срока. Оборудование вышло из строя по вине вашего персонала.

  Біз сіздің кепілдікті мерзімді ұзарту туралы өтінішіңізді қанағаттандыра алмаймыз. Жабдық сіздің қызметкерлердің кінәсынан істен шыққан.

  Вопрос о возврате дефектного оборудования будет решаться представителями поставщика и заказчика в каждом отдельном случае.

  Ақаулы жабдықтың қайтарылуы туралы мәселені әрбір жеке жағдайда жеткізуші мен тапсырыскердің өкілдері шешеді.

  Нет никаких неисправностей.

  Ешқандай кемшілік жоқ.

  При разборке машины специалисты обнаружили дефекты, которые возникли в процессе производства (в период доставки).

  Машинаны бөлшектеу кезінде мамандар өндіріс үдерісінде (жеткізу кезеңінде) пайда болған ақауларды тапты.

  Дефекты были обнаружены только после пуска машины.

  Ақаулар тек машиналар іске қосылғаннан кейін ғана табылды.

  Проверка приборов показала, что они были в безукоризненном состоянии.

  Приборларды тексеру олардың мінсіз күйде екенін көрсетті.

  О недостатках машины наши специалисты расскажут непосредственно на заводе.

  Машиналардың кемшіліктері туралы біздің мамандар тікелей зауытта айтады.

  Мы могли бы на месте выяснить обстановку.

  Біз мән-жайды сол жерде анықтай алар едік.

  Я хочу предложить вам следующий путь удовлетворения этой рекламации.

  Мен бұл шағым-талапты қанағаттандырудың мынадай жолдарын ұсынғым келеді.

  Завод-изготовитель откомандирует специалистов, которые проверят неисправности в установке и решат вопрос об их устранении.

  Дайындаушы зауыт мамандарды іссапармен жібереді, олар қондырғыдағы кемістіктерді тексеріп, оларды жою мәселесін шешеді.

  Затем этот же завод вышлет вам исправные машины или запасные части для ремонта.

  Сонан соң осы зауыт жөнделген машиналарды немесе жөндеу үшін қосалқы бөлшектерді жібереді.

  Мы пошлем монтажников, которые заменят дефектные детали или произведут монтаж новых машин.

  Біз құрастырушыларды жібереміз, олар ақаулы бөлшектерді ауыстырады немесе жаңа машиналарды құрастырады.

  Мы просим срочно прислать нам ваших специалистов.

  Біз мамандарыңыздың бізге тез жіберілуін сұраймыз.

  Завод-поставщик направит вам специалистов (монтажников).

  Дайындаушы-зауыт сіздерге мамандарды (құрастырушыларды) жібереді.

  Завод готов направить специалистов, чтобы...

  Зауыт... үшін мамандар жіберуге дайын.

  - проверить, действительно ли устранение неполадок должно быть произведено за наш счет.

  - кемістік шынында да біздің есебімізден жойылуға тиіс пе, жоқ па дегенді тексеру

  Для оформления командировки специалистов нам нужно некоторое время.

  Мамандардың іссапарын ресімдеу үшін бізге біраз уақыт керек.

  Нам необходимо заранее договориться о результатах проверки.

  Біз тексерудің нәтижелері туралы күні бұрын уағдаласып алуымыз керек.

  Кто будет нести расходы, выяснится из заключительного протокола, который будет подписан нашими и вашими специалистами.

  Шығынды кім көтеретіні біздің мамандар мен сіздің мамандар қол қоятын қорытынды хаттамадан анық болады.

  Покупатель (продавец) несет все расходы, связанные с устранением поломки, если она произошла по его вине.

  Егер сынық сатып алушының (сатушының) кінәсінен болса, оны жоюға байланысты шығындардың бәрін сол көтереді.

  Кто понесет расходы, если виновник поломки останется неизвестным?

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болып қалса, шығынды кім көтереді?

  Если виновник поломки неизвестен, то для консультации привлекаются соответствующие специалисты.

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болса, онда кеңесу үшін тиісті мамандар тартылады.

  Наши специалисты после исчерпывающей беседы с вашими специалистами смогут решить этот вопрос.

  Біздің мамандар сіздердің мамандармен егжей-тегжейлі сұбхаттасқаннан кейін бұл мәселені шеше алады.

  Образцы, на основе которых был заключен контракт, были гораздо лучшего качества.

  Келісімшарт негізделіп жасалған үлгілердің сапасы әлдеқайда жақсы болған еді.

  У нас другое мнение.

  Біздің пікіріміз басқаша.

  Поставленные вам товары действительно отличаются от высланных ранее образцов, но качество товаров скорее улучшилось, чем ухудшилось.

  Сіздерге жеткізілген тауарлар шынында да бұрын жіберілген үлгілерден өзгеше, бірақ тауарлардың сапасы нашарлаудан гөрі жақсара түскен.

  Это первая рекламация такого рода.

  Бұл осындай шағым-талаптың алғашқысы.

  Неисправность возникла в связи с неквалифицированным обслуживанием.

  Кемістік біліксіздікпен қызмет көрсетуге байланысты пайда болған.

  Последняя партия товара оказалась недоброкачественной из-за повреждения упаковки.

  Тауардың соңғы топтамасы буып-түюдің зақымдалуы себепті сапасы нашар болған.

  До сих пор не поступало никаких жалоб на упаковку.

  Буып-түю жөнінде осы кезге дейін шағым түспеген-ді.

  Поступивший товар не был упакован в соответствии с инструкциями.

  Түскен тауар нұсқаулықтарға сай буып-түйілмеген.

  Товар был аккуратно упакован.

  Тауар мұқият буып-түйілген.

  Но мы говорим о порче упаковки (продукции).

  Бірақ біз буып-түюдің (өнімнің) бүлінгені жайында айтып отырмыз.

  По всей вероятности, дело в упаковке.

  Шынтуайтына келгенде, мәселе буып-түюде болса керек.

  Речь идет о повреждении упаковки.

  Әңгіме буып-түюдің зақымдалғаны жайында болып отыр.

  У вас имеются повреждения ящиков.

  Сіздерде зақымдалған жәшіктер бар.

  Повреждения произошли во время транспортировки.

  Тасымалдау кезінде зақымдалған.

  Повреждений упаковки не было обнаружено.

  Буып-түюдің зақымдалғаны анықталмады.

  Нам просто непонятно, как это могло произойти, так как до сих пор мы не получали никаких претензий относительно упаковки.

  Мұның қалай болғаны бізге мүлде түсініксіз, өйткені біз осы кезге дейін буып-түюге қатысты ешқандай кінәратталап алған жоқпыз.

  В данном случае повреждение произошло по вине покупателя.

  Бұл ретте сатып алушының кінәсынан зақымдалған.

  Мы хотели бы узнать о готовности фирмы заменить недоброкачественный товар.

  Біз сапасы нашар тауарды фирманың ауыстыруға дайын екенін білгіміз келеді.

  Как только завод-изготовитель получит товар, на который поступила рекламация, он убедится в справедливости ее и тотчас же поставит вас в известность.

  Дайындаушы-зауыт шағым-талап түсірілген тауарды алған бойда, оның әділдігіне көз жеткізіп, дереу сіздерге хабарлайды.

  Просим вас вернуть рекламационный товар и прислать акт экспертизы.

  Сізден кінәратты тауарды қайтаруды және сараптаманың актісін жіберуді сұраймыз.

  Продавец готов заменить всю партию недоброкачественного товара.

  Сатушы сапасы нашар тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайын.

  Возмещение убытков будет произведено после получения возвращаемого товара.

  Қайтарылатын тауар алынғаннан кейін залал өтеледі.

  Мы, само собой разумеется, готовы заменить всю партию товара.

  Біз, әлбетте, тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайынбыз.

  Но вы должны выслать назад рекламационные товары.

  Бірақ сіздер кінәратты тауарларды кері салып жіберуге тиіссіздер.

  Чтобы покончить с этой рекламацией, мы поставим товары, не выставляя за них счет.

  Біз бұл шағым-талаптан құтылу үшін тауарларды олар үшін шот ұсынбай-ақ жеткіземіз.

  Речь идет о замене других деталей.

  Әңгіме басқа бөлшектерді ауыстыру жайында болып отыр.

  Но мы передадим вам разнарядки на возврат товара.

  Бірақ біз сіздерге тауардың қайтарылуы жөнінде нұсқаухат жібереміз.

  По контракту вы должны были поставить нам в третьем квартале 20 машин.

  Келісімшарт бойынша сіз бізге үшінші тоқсанда 20 машина жеткізуге тиіс едіңіз.

  Мы же получили только 15.

  Біз тек 15-ін ғана алдық.

  Следовательно, по вашей вине произошла просрочка в поставках на срок пять месяцев.

  Демек, сіздің кінәңізден жеткізілім бес ай мерзімге кешіктірілді.

  Отставание до сих пор не ликвидировано.

  Артта қалушылық осы кезге дейін жойылған жоқ.

  Просим вас принять меры для...

  Сізден... үшін шара қолдануды сұраймыз.

  - устранения этих недостатков.

  Мы передали вам рекламацию относительно недостачи...

  Біз сізге... жетіспейтіндігі жөнінде шағым-талап табыс еттік.

  Недостача...

  Жетіспеушілік...

  - имеется почти во всех партиях товара.

  - тауардың барлық топтамасында дерлік орын алып отыр.

  Ответственность за недостачу должна нести ваша сторона.

  Жетіспеушілік үшін жауапкершілік сіздің тарапқа жүктелуге тиіс.

  Эти факты мы должны проверить.

  Бұл фактілерді біз тексереміз.

  Сообщите, пожалуйста, точные данные о недостающих товарах.

  Жетіспейтін тауарлар туралы дәл деректерді хабарлаңызшы.

  Сообщите, пожалуйста, дату отгрузки, номер вагона, номер накладной и номер ведомости передачи вагонов от одной железной дороги другой дороге.

  Жөнелтілген күнді, вагонның нөмірін, жүкқұжаттың нөмірін және вагондардың бір теміржолдан екінші теміржолға табысталу тізімдемесінің нөмірін хабарлаңызшы.

  Русско-казахский экономический словарь > Предъявление рекламации

 • 3 изложить

  Русско-казахский словарь > изложить

 • 4 удовлетворять

  Русско-казахский словарь > удовлетворять

 • 5 организация безналичных расчетов

  В отличие от наличного денежного оборота сущность безналичного денежного оборота состоит в том, что платежи производятся путем перечисления денег со счета плательщика на счет получателя в учреждениях коммерческих банков. Расчеты между предприятиями осуществляются, как правило, в безналичном порядке. Таким образом, безналичные расчеты – это денежные расчеты, при которых платежи осуществляются без участия наличных денег путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя.

  Нақты (қолма-қол) ақша айналымынан өзгеше түрде қолма-қол ақшасыз айналымның мәні мынада: төлем төлемшінің шотынан коммерциялық банкілердің мекемелеріндегі алушының шотына ақша аудару жолымен төленеді. Кәсіпорындар арасында, әдетте, қолма-қол ақшасыз тәртіппен есеп айырысады. Сөйтіп қолма-қол ақшасыз есеп айырысу – ақшалай есеп айырысу, мұнда төлемдер қолма-қол ақшаның қатысуынсыз ақшалай қаражатты төлемшінің шотынан алушының шотына аудару жолымен төленеді.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу қандай шарттарды сақтағанда жүзеге асырылады?

  Безналичные расчеты осуществляются при соблюдении следующих условий:

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу мына шарттар сақталғанда жүзеге асырылады:

  - плательщик имеет право отказаться от уплаты предъявленного документа полностью или частично в случаях, предусмотренных законом или договором;

  - төлемшінің ұсынылған құжатты заңда немесе шартта көзделген реттерде толық немесе ішінара төлеуден бас тартуға құқығы бар;

  - без согласия плательщика или его поручения списание средств со счетов, как правило, не допускается;

  - төлемшінің келісімі және оның тапсырмасы болмайынша шоттардан қаражатты есептен шығаруға, әдетте, рұқсат етілмейді;

  - платежи осуществляются из собственных средств плательщика, а в отдельных случаях – за счет кредита банка и прочих привлеченных средств;

  - төлемдер төлемшінің меншікті қаражатынан, ал кейбір реттерде банк несиесі және өзгедей тартылған қаражат есебінен төленеді;

  - средства на счета получателя зачисляются лишь после их списания со счета плательщика;

  - қаражат алушының шотына тек төлемшінің шотынан шығарылғаннан кейін ғана есепке алынады;

  - плательщик выполняет правила документооборота, разработанные Нацбанком и определяющие движение денег и денежных документов.

  - төлемші Ұлттық банк әзірлеген және ақша мен ақша құжатының қозғалысын айқындайтын құжат айналымы ережелерін орындайды.

  Допускается ли при безналичных расчетах использование платежных поручений, чеков, аккредитивов, инкассо?

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезінде төлем тапсырмаларын, чектерді, аккредитивтерді, инкассоны пайдалануға рұқсат етіле ме?

  Да, допускается. Вместе с тем банки, в соответствии с заключенными договорами, вправе принимать платежные требования.

  Ия, рұқсат етіледі. Сонымен бірге банкілер жасасылған шарттарға сәйкес төлем талабын қабылдауға құқылы.

  Банкілерге өсімпұл есептеу және өндіріп алу үшін жауапкершілік жүктеле ме?

  Нет, не несут ответственность, поскольку установлено, что при несвоевременной оплате поставленной продукции покупатель (плательщик) уплачивает пеню в порядке, предусмотренном в договоре между поставщиком и получателем (плательщиком).

  Жоқ, жауапкершілік жүктелмейді, өйткені жеткізілген өнімнің ақысы уақытылы төленбегенде жеткізуші мен алушы (төлемші) арасында жасасылған шартта көзделген тәртіппен сатып алушы (төлемші) өсімпұл төлейтін болып белгіленген.

  Все безналичные расчеты производятся через банк на основании расчетных документов, которые предоставляют оформленные в соответствии с установленными стандартами распоряжения предприятия (владельца счета) на перечисление средств.

  Қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың бәрі банк арқылы кәсіпорынның (шот иесінің) қаражат аударуға билігінің белгіленген стандарттарына сәйкес ресімделген есеп айырысу құжаттарының негізінде жүргізіледі.

  Расчетные документы должны содержать следующие реквизиты:

  Есеп айырысу құжаттарында мынадай деректемелер болуға тиіс:

  - наименование расчетного документа;

  - есеп айырысу құжатының атауы;

  - номер документа, число, месяц, год его выписки;

  - құжаттың нөмірі, оның көшірмесі жасалған күн, ай, жыл;

  - наименование банка, его РНН (регистрационный номер налогоплательщика);

  - банкінің атауы, оның СТТН-і (салық төлеушінің тіркеу нөмірі);

  - наименование плательщика, его РНН, номер его счета в банке;

  - төлемшінің атауы, оның СТТН-і, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование получателя средств, номер его счета в банке;

  - қаражат алушының атауы, оның банкідегі шотының нөмірі;

  - наименование банка получателя, его РНН;

  - алушы банкісінің атауы, оның СТТН-і;

  - номер счета получателя средств, его РНН;

  - қаражат алушы шотының нөмірі, оның СТТН-і;

  - назначение платежа (в чеке не указывается), которое может быть указано как текстовым наименованием, так и кодовым обозначением;

  - мәтіндік атаумен де, кодтық таңбаланумен де көрсетілуі мүмкін төлемнің міндет-мақсаты (чекте көрсетілмейді);

  - сумма платежа, обозначенная цифрами и прописью;

  - цифрмен және жазбаша таңбаланған төлем сомасы;

  - подписи и оттиск печати.

  - қойылған қолдар мен басылған мөр бедері.

  Как быть, если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица?

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, қалай болмақ?

  Если платежи производятся предпринимателем без образования юридического лица, банк принимает расчетные документы при наличии одной подписи и при отсутствии оттиска печати.

  Егер төлемді заңды тұлға құрмаған кәсіпкер төлесе, банк есеп айырысу құжаттарын, қойылған бір қол болса болды, басылған мөр бедері жоқтығына қарамай қабылдай береді.

  На основании какого документа производится списание средств со счета плательщика?

  Төлемшінің шотынан қара-жат қандай құжаттардың негізінде есептен шығарылады?

  Списание средств со счета плательщика производится только на основании первого экземпляра расчетного документа.

  Төлемшінің шотынан қаражат тек есеп айырысу құжатының бірінші данасы негізінде ғана есептен шығарады.

  Чем руководствуется банк при установлении очередности списания денежных средств со счета?

  Банк шоттан ақшалай қаражатты есептен шығару кезектілігін белгілеу кезінде нені басшылыққа алады?

  В процессе осуществления расчетных операций банк обязан соблюдать установленную законодательством очередность платежей. При недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных требований списание осуществляется в очередности, предусмотренной ст. 742 Гражданского Кодекса РК "Очередность изъятия денег клиента"

  Есеп айырысу операцияларын жүзеге асыру барысында банк төлем төлеудің заңнамада белгіленген кезектілігін сақтауға міндетті. Шотта ақшалай қаражат жетіспегенде барлық ұсынылған талаптарды қанағаттандыру үшін ҚР Азаматтық кодексінің "Клиенттің ақшасын алу кезектілігі" деген 742-бабында көзделген кезектілікпен есептен шығарылады.

  Как рассматриваются взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получателем средств?

  Төлемші мен қаражатты алушы арасындағы есеп айырысу жөніндегі өзара шағым-талаптар қалай қаралады?

  Они рассматриваются сторонами без участия кредитных организаций, т.е. банков через суд.

  Оларды тараптар несие ұйымдарының, яғни банкілердің қатысуынсыз сот арқылы қарайды.

  Я хотел бы открыть счет в вашем банке.

  Мен сіздің банкіде шот ашқым келеді.

  В нашем банке вы можете открыть:

  Біздің банкіде сіз:

  - текущий счет в тенге;

  - теңгемен ағымдағы шот;

  - текущий счет в иностранной валюте;

  - шетел валютасымен ағымдағы шот;

  - транзитный счет;

  - транзиттік шот;

  - депозитный счет;

  - депозиттік шот;

  - карточный счет.

  - карточкалық шот аша аласыз.

  Я хотел бы перечислить деньги на другой счет.

  Мен басқа шотқа ақша аударғым келеді.

  Оформите, пожалуйста, платежный документ (поручение).

  Төлем құжатын (тапсырмасын) ресімдеңізші.

  Да, документ заполнен верно. Но на вашем счете нет требуемой суммы.

  Ия, құжат дұрыс толтырылыпты. Бірақ сіздің шотта талап етіліп отырған сома жоқ қой.

  Вам придется переоформить платежное поручение. Вы можете перечислить сумму в пределах двадцати пяти тысяч тенге.

  Сіздің төлем тапсырмасын қайта ресімдеуіңізге тура келеді. Сіз жиырма бес мың теңге шегіндегі соманы аудара аласыз.

  Вы можете снять со счета сто тысяч тенге.

  Спасибо.

  Рахмет.

  Всегда к вашим услугам.

  Сізге әрқашан да қызмет етуге дайынбыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение нашего поручения с обратной почтой.

  Біздің поштамен кері қайтарылатын тапсырмамызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Подтверждаем получение вашего платежного поручения.

  Сіздің төлем тапсырмаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите получение наших документов.

  Біздің құжаттарымызды алғаныңызды қуаттаңызшы.

  Наш банк подтверждает получение ваших документов.

  Біздің банк сіздің құжаттарыңыздың алынғанын қуаттайды.

  Пожалуйста, подтвердите ваше авиапочтовое поручение ключевым телексом.

  Сіздің авиапошталық тапсырмаңызды негізгі телекспен қуаттай қойыңызшы.

  Подтверждаем получение вашего дебет-авизо от 14 мая 2007 г.

  Сіздің 2007 ж. 14 мамырдағы дебет-авизоңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы подтвердили свой платеж 15 апреля.

  Біз 15 сәуірдегі өз төлемдерімізді қуаттадық.

  Мы получили их извещение 10 июня.

  Біз олардың хабарламасын 10 маусымда алдық.

  Мы дебетовали ваш счет 27 марта.

  Біз сіздің шотты 27 наурызда дебеттедік.

  Мы возвращаем ваше поручение неоплаченным.

  Біз сіздің тапсырмаңызды төленбеген күйі қайтарамыз.

  Мы хотели сообщить вам о том, что платеж мы не осуществили.

  Біз сізге төлемді төлемегенімізді хабарламақшымыз.

  Осуществить платеж мы не можем.

  Біз төлемді төлей алмаймыз.

  Пожалуйста, переведите вышеназванную сумму на наш счет.

  Аталған соманы біздің шотқа аударыңызшы.

  Сумма в 200 тысяч тенге была переведена на ваш счет 30 января 2007 г.

  Сіздің шотқа 200 мың теңге соманы 2007 ж. 30 қаңтарда аудардық.

  Вышеназванная сумма была уже переведена на счет бенефициара.

  Аталған сома бенефициардың шотына аударылып та қойды.

  Они ожидают, что платеж будет осуществлен на следующей неделе.

  Олар төлем келесі аптада төленеді деп күтуде.

  Мы хотели бы, чтобы вы приняли во внимание следующие изменения.

  Біз сіздің мына өзгерістерді ескеруіңізді қалар едік.

  Мы сегодня возместили вам сумму в 58 тысяч тенге 35 тиын.

  Біз сізге 58 мың теңге 35 тиын соманың орнын толтырдық.

  Мы еще не получили возврата вышеназванной суммы от вас.

  Біз сізден қайтарылған аталмыш соманы әлі алғанымыз жоқ.

  Мы осуществили выплату 500 тенге в качестве возмещения нашему клиенту.

  Біз өз клиентімізге өтем ретінде 500 теңге төлем төледік.

  Эта сумма оплачена.

  Бұл сома төленген.

  Эта сумма еще не оплачена.

  Бұл сома әлі төленген жоқ.

  Эта сумма должна быть оплачена.

  Бұл сома төленуге тиіс.

  Переведите 135 000 тенге на наш счет по телеграфу.

  135 000 теңгені біздің шотқа телеграф арқылы аударыңыз.

  Мы ссылаемся на ваше платежное поручение от 17 ноября.

  Біз сіздің 17 қарашадағы төлем тапсырмаңызға жүгінеміз.

  В вашем платежном поручении пропущено наименование валюты.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валютаның аты көрсетілмей қалып қойыпты.

  В вашем платежном поручении пропущена дата валютирования.

  Сіздің төлем тапсырмаңызда валюталандырылған күн көрсетілмей қалыпты.

  Мы не знаем в какой валюте мы можем произвести платеж.

  Біз төлемді қандай валютамен төлей алатынымызды білмейміз.

  Платеж может быть осуществлен в марте.

  Төлем наурызда төленуі мүмкін.

  Пожалуйста, подтвердите нам дату валютирования.

  Бізге валюталандыру күнін қуаттаңызшы.

  Мы подтверждаем наши платежные инструкции.

  Біз өзіміздің төлем нұсқаулығымызды қуаттаймыз.

  Пожалуйста, подтвердите адрес получателя.

  Алушының мекенжайын қуаттай қойыңызшы.

  Пожалуйста, подтвердите, в какой валюте следует произвести платеж.

  Төлемді қандай валютамен төлеу керек екенін қуаттаңызшы.

  Вы можете осуществить платеж через Народный Банк.

  Сіз төлемді Халық банкі арқылы төлей аласыз.

  Пожалуйста, предоставьте нам дополнительную информацию для того, чтобы мы смогли обнаружить ваше платежное поручение.

  Сіздің төлем тапсырмаңызды таба алуымыз үшін бізге қосымша ақпарат беріңізші.

  Способ оплаты укажите в платежном поручении.

  Төлем тапсырмасында төлеу тәсілін көрсетіңіз.

  Банк-эмитент и банк-плательщик держат счета друг у друга.

  Эмитент-банк пен төлемші-банк шоттарды бір-бірінде ұстайды.

  Банк-эмитент направляет банку-плательщику платежное поручение для того, чтобы бенефициар мог получить средства.

  Бенефициар қаражатты ала алуы үшін эмитент-банк төлемші-банкіге төлем тапсырмасын жолдайды.

  Получатель перевода отказался получить сумму перевода.

  Аударманы алушы аударма сомасын алудан бас тартты.

  Наименование получателя, указанное в вашем авизо, искажено.

  Сіздің авизода алушының көрсетілген атауы бұрмаланған.

  Пожалуйста, предоставьте нам документ с исправленным наименованием.

  Бізге атауы түзетілген құжат беріңізші.

  Сумма платежного поручения уже кредитована счету вашего клиента.

  Төлем тапсырмасының сомасы сіздің клиенттің шотына кредиттеліп қойған.

  Обратитесь к вашему клиенту с просьбой подтвердить получение.

  Клиентіңізден алғанын растауын өтініңіз.

  К сожалению, ваш перевод еще не получен.

  Өкінішке қарай, сіздің аударма әлі алынған жоқ.

  Ваши документы, относящиеся к платежам, были отосланы банку-плательщику.

  Сіздің төлемге қатысты құжаттарыңыз төлемші-банкіге жіберілді.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не взимая расходов с нас.

  Төлемді бізден шығын өндіріп алмай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, не отнеся расходы на наш счет.

  Төлемді біздің шотқа шығысқа жатқызбай-ақ төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, дебетуя у вас наш счет.

  Төлемді сіздегі біздің шотта дебеттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, осуществите платеж, кредитуя счет бенефициара у вас.

  Төлемді бенефициардың сіздегі шотында кредиттеп төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату и номер вашего платежного поручения.

  Бізге төлем тапсырмаңыздың күні мен нөмірін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, сообщите нам имя бенефициара.

  Бізге бенефициардың есімін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, когда сумма 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда қашан кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сообщите нам, почему сумма в 14 тысяч тенге была кредитована у вас нашему счету с задержкой.

  Бізге 14 мың теңге соманың сіздердегі шотымызда неліктен кешіктіріліп кредиттелгенін хабарлаңызшы.

  Сумма, представляющая наши расходы, была кредитована нашему счету.

  Біздің шығынымыз болып табылатын сома біздің шотқа кредиттелді.

  Сумма, представляющая покрытие по аккредитиву, была записана на счет нашего банка.

  Аккредетив бойынша өтелген сома біздің банкінің шотына жазылды.

  Наш клиент связался с нами и сообщил, что он еще не получил перевод.

  Біздің клиент бізбен байланыс жасап, аударманы әлі алмағанын хабарлады.

  Если у вас будут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

  Егер сұрақтарыңыз болса, бізбен байланыс жасағайсыз.

  Мы уже обратились к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода.

  Біз сіздің аудармаңыздың сомасын қайтаруын өтініп, клиентімізбен хабарластық та.

  Мы связались с вашим банком-корреспондентом и ждем от него ответа. Когда получим ответ мы немедленно известим вас.

  Біз сіздің корреспондент-банкіңізбен байланыс жасадық, одан жауап күтіп отырмыз. Жауап алған бойда сізге дереу хабарлаймыз.

  Мы кредитовали ваш счет за номером …

  Біз сіздің … нөмірлі шотыңызды кредиттедік.

  Пожалуйста, платите за вычетом расходов.

  Шығынды шегеріп тастап төлеңізші.

  Пожалуйста, сообщите нам дату, когда был осуществлен платеж.

  Төлемнің қашан төленгенін хабарлаңызшы.

  Пожалуйста, укажите нам номер вашего референса.

  Бізге өз референсіңіздің нөмірін көрсетіңізші.

  Пожалуйста, дайте нам полный адрес бенефициара.

  Бізге бенефициардың толық мекенжайын беріңізші.

  Сообщаем, что мы заплатили 60000 тенге господину Салиму. При сем прилагаем расписку.

  Біз Сәлім мырзаға 60000 тенге төлегенімізді хабарлаймыз. Осыған орай қолхатты қоса тіркеп отырмыз.

  В соответствии с вашими указаниями мы сегодня дебетовали счет, о котором идет речь.

  Сіздің нұсқауыңызға сәйкес біз айтылып отырған шотты бүгін дебеттедік.

  Так как мы не получили от вас ответа до 11 марта, мы закрываем наше дело и сдаем в архив.

  Біз сізден 11 наурызға дейін жауап алмағандықтан ісімізді жауып, мұрағатқа өткіземіз.

  Проверив наши документы (архивы), мы не обнаружили получение вышеуказанной суммы.

  Біз құжаттарымызды (мұрағатымызды) тексергенде аталған соманың алынғанын таба алмадық.

  Благодарим вас за то, что вы своевременно перевели сумму.

  Соманы уақтылы аударғаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз.

  Получатель настаивает, чтобы вы выплатили сумму как можно скорее.

  Алушы соманы мүмкіндігінше тезірек төлеулеріңізді талап етіп отыр.

  Просим извинить за причиненное беспокойство. Мы подтверждаем получение вашего перевода от 15 января.

  Мазалағанымыз үшін кешірім сұраймыз. Біз 15 қаңтардағы аудармаңыздың алынғанын қуаттаймыз.

  Мы просим извинить за задержку в платеже (за то, что мы задержали платеж).

  Төлемнің кешіктірілгені үшін (төлемді кідірткеніміз үшін) кешірім сұраймыз.

  Благодарим вас за то, что быстро выполнили нашу просьбу.

  Біздің өтінішіміздің тез орындалғаны үшін сізге алғыс айтамыз.

  Просим, чтобы вы отправили новые инструкции Народному банку.

  Жаңа нұсқаулықты Халық банкіне жолдауларыңызды ұсынамыз.

  Народный банк настаивает на оплате этой суммы.

  Халық банкі осы соманың төленуін талап етуде.

  Они настаивают на том, чтобы на документе была поставлена подпись. А также они требуют, чтобы вы перевели эти средства как можно скорее.

  Олар құжатқа қол қойылуын талап етуде. Сондай-ақ олар бұл қаражатты мүмкіндігінше тез аударуларыңызды талап етіп отыр.

  Этот документ следовало направить на подпись вчера.

  Бұл құжатты қол қоюға кеше жіберу керек еді.

  Вам нужно было связаться с фирмой немедленно.

  Сіз фирмамен дереу байланыс жасауыңыз керек еді.

  Им не нужно было отправлять документ на имя управляющего фирмой.

  Олардың құжатты фирма басқарушысының атына жолдауының қажеті жоқ еді.

  Оплатите хорошим сроком валютирования.

  Валюталандырудың жақсы мерзімінде төлеңіз.

  Мы договариваемся о хорошем сроке валютирования.

  Біз валюталандырудың жақсы мерзімі туралы уағдаласамыз.

  Банк сделает все возможное относительно вышеназванной сделки.

  Банк аталмыш мәмілеге қатысты мүмкіндіктің бәрін жасайды.

  Мы постараемся поступить в соответствии с вашими пожеланиями.

  Біз сіздің тілектеріңізге орай әрекет етуге тырысамыз.

  К сожалению, ошибочные указания, данные вашим банком, привели к потерям на сумму… долларов США для нас.

  Өкінішке қарай, сіздің банк берген қате нұсқаулар бізді … АҚШ доллары сомасында шығасыға ұшыратты.

  Просим вас заметить, что мы не нашли в наших книгах вышеназванной суммы. Прилагаем при этом копию нашего счета и просим кредитовать у вас наш счет суммой … и уведомить нас.

  Біз сізден өз кітаптарымыздан аталмыш соманы таба алмағанымызға назар аударуыңызды сұраймыз. Бұл орайда өз шотымыздың көшірмесін қоса тіркеп отырмыз және сіздердегі шотымызды … сомамен кредиттеп, бізге хабарлауыңызды сұраймыз.

  Мы уже обращались к нашему клиенту с просьбой возвратить сумму вашего перевода, но он вернул нам наше письмо, не дав ответа по этому вопросу.

  Біз аудармаңыздың сомасын қайтаруды сұрап өз клиентімізге өтініш жасадық, бірақ ол бұл мәселе жөнінде жауап бермей, хатымызды өзімізге қайтарды.

  Прилагаем документы, покрывающие товар, с которыми просим поступить...

  Тауарды өтейтін құжаттарды қоса тіркеп отырмыз, бұл құжаттармен...

  - в соответствии с инструкциями нашего банка;

  - біздің банкінің нұсқаулықтарына сәйкес;

  - согласно полученным инструкциям;

  - алынған нұсқаулықтарға орай;

  - для того, чтобы получить акцепт;

  - акцепт (ризалық);

  - бланк заявления.

  - өтініш бланкін алу үшін әрекет етулеріңізді сұраймыз.

  Мы хотели сообщить вам, что мы уже осуществили платеж по поручению.

  Біз сізге тапсырма бойынша төлемнің төленіп те қойғанын хабарлағымыз келеді.

  Я хотел бы открыть чековый счет в банке.

  Мен банкіде чек кітапшасын ашқым келеді.

  Вам необходимо показать какой-либо документ удостоверяющий личность.

  Сіздің жеке басыңызды куәландыратын қайсыбір құжат көрсетуіңіз керек.

  Я бы хотел снять деньги с чекового счета.

  Мен чек кітапшасынан ақша алғым келеді.

  Вы хотите, чтобы вам выдали по чеку наличные деньги?

  Да, именно так. Как мне сделать это?

  Ия, дәл солай. Мен мұны қалай етсем екен?

  На этой строке напишите сумму в цифрах.

  Мына жолға соманы санмен жазыңыз.

  Вам нужно написать сумму прописью.

  Сіз соманы жазбаша жазуыңыз керек.

  Это пишется на третьей строке.

  Бұл үшінші жолға жазылады.

  Проведите линию от конца суммы до слова "доллары".

  Соманың аяғынан "доллар" деген сөзге дейін сызық жүргізіңіз.

  Сделайте прочерк между …, чтобы никто не мог изменить сумму.

  Соманы ешкім өзгерте алмауы үшін … арасын сызып тастаңыз.

  Вы забыли поставить число и подписать его (бланк) в нижнем правом углу.

  Сіз күнін көрсетіп, оның (бланкінің) оң жақтағы төменгі бұрышына қол қоюды ұмытып кетіпсіз.

  В строке, где обозначается дата, месяц пишется прописью.

  Күні көрсетілетін жерде айы жазбаша жазылады.

  Дату проставьте в верхнем правом углу.

  Жоғарғы оң жақ бұрышына күнін қойыңыз.

  Поставьте свою подпись на обратной стороне бланка.

  Бланкінің сыртқы бетіне қолыңызды қойыңыз.

  За услуги мы берем два процента.

  Қызмет көрсету үшін біз екі пайыз аламыз.

  Я потерял чек, что мне теперь делать?

  Мен чекті жоғалтып алдым, енді не істеймін?

  Вы знаете номера чеков? Скажите номера чеков.

  Сіз чектердің нөмірін білесіз бе? Чектің нөмірлерін айтыңыз.

  Я их записал.

  Мен оларды жазып алғанмын.

  Пожалуйста, заполните этот бланк, указав всю эту информацию.

  Мынау бланкіні толтырып, барлық осы ақпаратты көрсетіңізші.

  Здравствуйте! Я хотел(-а) бы положить деньги на счет.

  Сәлеметсіз бе! Менің шотқа ақша салғым келеді.

  Дайте, пожалуйста, Вашу сберегательную (депозитную) книжку.

  Жинақ (депозиттік) кітапшаңызды беріңізші.

  Пять тысяч тенге.

  Бес мың теңге.

  Мне необходимо снять деньги со счета.

  Менің шоттан ақша алуым қажет.

  Сто долларов.

  Жүз доллар.

  У нас выплата производится в тенге.

  Бізде төлем теңгемен төленеді.

  Я не возражаю.

  Мен қарсы емеспін.

  На вашем сберегательном счете осталось пятьсот тенге.

  Сіздің жинақ шотыңызда бес жүз теңге қалды.

  Я хотел(-а) бы положить деньги на депозит. Как это сделать?

  Мен депозитке ақша салғым келеді. Мұны қалай ету керек?

  Заполните бланк вклада или депозита.

  Салым немесе депозит бланкісін толтырыңыз.

  Я хотел(-а) бы узнать курс российского рубля в тенге.

  Курс обмена составляет 120 тенге за доллар.

  Айырбастау бағамы бір доллар үшін 120 теңге.

  Курс доллара продолжает падать (расти) по отношению к другим валютам.

  Доллардың басқа валюталарға қатысты бағамы түсіп (өсіп) келеді.

  Я хотел(-а) бы купить доллары.

  Мен доллар сатып алғым келеді.

  Двести долларов, если можно, две купюры достоинством сто долларов.

  Екі жүз доллар, мүмкін болса, құны жүз долларлық екі купюр берсеңіз.

  Вот ваши деньги.

  Міне ақшаңыз.

  Спасибо.

  Рахмет.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > организация безналичных расчетов

 • 6 Оплата в банке

  А сейчас поговорим о месте оплаты.

  Ал қазір төлем төленетін жер туралы әңгімелесеміз.

  С одной стороны, вы должны в Национальном банке открыть аккредитив нашего объединения. С другой стороны, вам следует в своей стране открыть счет на имя нашего банка.

  Бір жағынан, сіз Ұлттық банкіде біздің бірлестіктің аккредитивін ашуға тиіссіз. Екінші жағынан, сіз өз еліңізде біздің банкінің атына шот ашуыңыз керек.

  Посредством межбанковских расчетов мы смогли бы регулировать наши финансовые отношения.

  Банк аралық есеп айырысу арқылы біз өзіміздің қаржы қатынастарымызды реттей алар едік.

  В вашем центральном банке у нас уже есть... аккредитив.

  Сіздің орталық банкіде біздің... аккредитив бар.

  Назовите, пожалуйства, банк для произведения расчетов.

  Есеп айырысу үшін банкіні атаңызшы.

  Это - Национальный банк.

  Ол - Ұлттық банк.

  Вам нужно обратиться к...

  Сіз... өтініш жасауыңыз керек.

  - заместителю директора банка.

  Обратитесь в кабинет номер пять.

  Бесінші нөмірлі кабинетке барыңыз.

  Я плательщик за товары, поставляемые вашей фирмой нашему предприятию.

  Мен сіздің фирманың біздің кәсіпорынға жеткізетін тауарлары үшін төлем төлеушімін.

  Я представляю интересы...

  Мен... мүддесін білдіремін.

  - Шымкентского химического завода.

  Предъявите, пожалуйста, ваши полномочия и документы на торговые сделки.

  Сауда келісіміне өкілеттігіңіз бен құжаттарыңызды көрсетіңізші.

  Вот, пожалуйста.

  Мінекейіңіз.

  Мы хотели бы воспользоваться услугами вашего банка.

  Біз сіздің банкінің көрсететін қызметтерін пайдаланғымыз келеді.

  Я здесь впервые и хотел бы открыть у вас счет.

  Мен мұнда бірінші рет келуім, сізде шот ашқым келеді.

  У нас уже есть счет в вашем банке.

  Сіздің банкіде біздің шотымыз бар.

  Номер нашего расчетного счета...

  Біздің есеп айырысу шотымыздың нөмірі...

  Вначале мне хотелось бы выяснить некоторые вопросы соблюдения формальностей по оплате.

  Әуелі төлем төлеу жөніндегі ресімдеулерді сақтаудың кейбір мәселелерін анықтап алғым келеді.

  Посмотрим, какой суммой вы располагаете.

  Сіздің қолыңызда қандай сома барына қараймыз.

  Этой суммы вполне достаточно для расчетов с нашими фирмами.

  Бұл сома біздің фирмамен есеп айырысу үшін толық жеткілікті.

  Ваших средств не хватает для расчетов.

  Сіздің қаражатыңыз есеп айырысуға жетпейді.

  Сообщите вашему объединению о необходимости срочного перевода средств.

  Бірлестігіңізге жедел ақша аудару қажеттігін хабарлаңыз.

  Мне хотелось бы перевести некоторую сумму с нашего счета №... на счет фирмы...

  Мен біздің ғ... шоттан фирманың... шотына біраз ақша аударғым келеді.

  Ваш перевод оплачен.

  Сіздің аударым төленді.

  Я хотел бы внести аванс в соответствии с представляемыми документами.

  Мен ұсынылатын құжаттар бойынша алғытөлем төлегім келеді.

  Аванс предназначен для оплаты предстоящих поставок и в то же время покрывает нашу задолженность по предыдущим расчетам.

  Алғытөлем алдағы жеткізілімдерді төлеуге арналған, сонымен бірге өткендегі есеп айырысу бойынша берешегімізді өтейді.

  Дебетуйте, пожалуйста, этот счет.

  Мынау шотты дебеттеңізші.

  Ваш счет будет своевременно дебетован.

  Шот дер кезінде дебеттеледі.

  Я просил вас произвести полный расчет наших счетов.

  Мен сізден біздің шоттардың толық есептелуін сұрадым.

  К сожалению, мы не смогли произвести перерасчета всех ваших денежных средств согласно текущему курсу валют.

  Өкінішке қарай, біз сіздің барлық қаражатыңызды валютаның ағымдағы бағамына сәйкес қайта есептей алмадық.

  Мы выполним вашу просьбу и известим вас об этом.

  Біз сіздің өтінішіңізді орындаймыз және мұны сізге хабарлаймыз.

  Да, мы произвели...

  Иә, біз... жүргіздік.

  - сравнительный расчет.

  Русско-казахский экономический словарь > Оплата в банке

 • 7 Разработка договора

  У нас есть ряд замечаний по...

  Бізде... бойынша бірқатар ескертпелер бар.

  - обязательствам сторон.

  Прошу вас...

  Сізден... сұраймын

  - еще раз изучить нашу просьбу.

  Я не согласен (-на) с вашим предложением.

  Мен сіздің ұсынысыңызбен келіспеймін.

  Мы хотели бы выяснить несколько вопросов, связанных с...

  Біз... байланысты бірнеше мәселелерді анықтап алғымыз келеді.

  - коммерческой частью контракта.

  Давайте уточним официальное название наших фирм.

  Әуелі біздің фирмаларымыздың ресми атауын нақтылап алайық.

  Как правило, мы заключаем такие сделки на условиях

  Әдетте, біз мұндай мәмілелерді... талаптары негізінде жасасамыз.

  - ФОБ порт Казахстан (Россия).

  А сейчас рассмотрим список машин и оборудования.

  Ал қазір машиналар мен жабдықтың тізімін қарайық.

  У нас нет возражений против количества и наименования товаров.

  Бізде тауарлардың көлемі мен атауы жөнінде қарсылық жоқ.

  Нам хотелось бы выяснить основания по определению цен на товары.

  Біз тауарлардың бағасын айқындау жөніндегі негіздемелерді анықтап алғымыз келеді.

  Цены устанавливаются согласно вышеназванному базису поставки, включая стоимость маркировки и экспортной упаковки, соответствующих транспортным условиям для данного товара.

  Баға осы тауардың көлік шарттарына сай келетін таңбалау және экспорттық буыптүю құнымен қоса жеткізілімнің аталмыш базисіне сәйкес белгіленеді.

  Но цена на изделие типа N сейчас значительно выше той, по которой мы производили предыдущую сделку.

  Бірақ қазір N тұрпатындағы бұйымның бағасы біз өткен жолы жасаған мәміленің бағасынан едәуір жоғары.

  Вы должны принять во внимание, что это изделие высшего качества.

  Сіз бұл бұйымның сапасы жоғары екеніне назар аударуыңыз керек.

  Общая стоимость поставок составит два миллиона тенге.

  Жеткізілімнің жалпы құны екі миллион теңге.

  Поставки будут производиться в следующие сроки:

  Мына мерзімдерде жеткізіледі:

  - остальные поставки будут совершаться в течение этого года равными частями поквартально (согласно графика поставок).

  - қалғаны осы жыл бойына тоқсан сайын тең бөліктермен (жеткізілім кестесіне сәйкес) жеткізіледі.

  Мы просим вас своевременно ставить нас в известность о поставках.

  Біз сізден жеткізілім туралы бізге уақытында хабарлап тұруларыңызды сұраймыз.

  Конечно, об этом мы известим вас своевременно.

  Әрине, біз сіздерге бұл жайында уақытылы хабарлап тұрамыз.

  Не позднее трех дней после отгрузки мы пошлем вам соответствующее извещение о поставке.

  Біз тауар жөнелтілгеннен кейін үш күннен кешіктірмей сіздерге жеткізілім туралы тиісті хабарлама жібереміз.

  В извещении будет указан вес брутто, стоимость поставки, а также номер транспорта.

  Хабарламада жеткізілімнің жалпы салмағы, құны, сондайақ көліктің нөмірі көрсетіледі.

  Сейчас поговорим о качестве товара.

  Қазір тауардың сапасы туралы сөйлесеміз.

  Качество машин соответствует международным стандартам.

  Машиналардың сапасы халықаралық стандарттарға сай келеді.

  Давайте обсудим условия платежа.

  Қанекей, төлем шарттарын талқылайық.

  Хорошо, оплату товара вы будете производить в центральном банке страны-продавца.

  Жарайды, сіз тауар ақысын сатушы-елдің орталық банкінде төлейсіз.

  При оплате вам следует представить следующие документы:

  Төлеу кезінде сіз мынадай құжаттар ұсынуға тиіссіз:

  а) специфицированный счет в 4-х экз.;

  а) тауарлар тізбесі көрсетілген шоттың 4 данасы;

  б) упаковочные листы в 3-х экз.;

  в) дубликат железно-дорожной накладной (бортового коносамента);

  в) теміржол жүкқұжатының (борт коносаментінің) көшірме данасы;

  г) сертификат качества (документ завода-изготовителя, подтверждающий соответствие качества машин и оборудования договорным условиям);

  г) сапа сертификаты (машиналар мен жабдықтың сапасы шарт талаптарына сай келетінін қуаттайтын дайындаушы-зауыттың құжаты);

  д) копии протоколов испытаний.

  д) сынақ хаттамаларының көшірмелері.

  Оплату производите только за комплектные единицы, поставленные согласно договору.

  Төлемді тек шартқа сәйкес жеткізілген жиынтықты бірліктер үшін ғана төлейсіз.

  Гарантийный срок на это изделие составляет два года.

  Бұл жабдықтың кепілдік мерзімі екі жыл болады.

  Сіздер бізге қандай техникалық құжаттама бересіздер және қай мерзімде бересіздер?

  До первого марта этого года мы вышлем вам следующие технические материалы:

  Осы жылдың бірінші наурызына дейін біз сіздерге мынадай техникалық материалдарды жібереміз:

  - чертежи общего вида с указанием всех основных деталей машин и оборудования

  - жалпы түрінің сызбалары, онда машиналар мен жабдықтың барлық негізгі бөлшектері көрсетіледі

  - сборочные чертежи и принципиальные схемы (электрические, гидравлические, пневматические, смазки и охлаждения и другие) с соответствующими подробными описаниями

  - тиісті егжей-тегжейлі сипаттамалары берілген құрастыру сызбалары мен принципті тәсімдер (электрлік, гидравликалық, пневматикалық тәсімдер, май жағу, суыту тәсімдері мен басқа да тәсімдер)

  - руководства для сборки, наладки, пуска в эксплуатацию, обслуживания и ремонта машин и оборудования

  - машиналар мен жабдықты құрастыру, ретке келтіру, пайдалануға қосу, қызмет көрсету және жөндеу үшін басшылық

  - каталог запасных частей.

  - қосалқы бөлшектердің тізбелігі.

  Два комплекта вышеуказанных технических материалов, а также паспорта отсылаются вместе с машинами и оборудованием.

  Аталмыш техникалық материалдардың екі жиынтықтамасы, сондай-ақ төлқұжаттар машиналармен және жабдықпен бірге жіберіледі.

  Возможно, у вас есть какие-либо другие дополнения к договору?

  Бәлкім, сізде шартқа қайсыбір басқа толықтырулар бар шығар?

  Да, нам нужно обсудить вопрос о санкциях на случай нарушения договора.

  Иә, біз шарт бұзылған жағдайда қолданылатын ықпалшаралар туралы мәселені талқылауымыз керек.

  Сонымен қатар біз... туралы

  - дополнительный пункт о...

  - внести контрпредложение - исключить из договора пункт о...

  - шарттан... туралы тармақты алып тастау жөнінде қарсы ұсыныс енгізгіміз

  - сформулировать пункт №... в следующей редакции.

  - ғ... тармақты мынадай редакцияда тұжырымдағымыз келеді.

  За ходом выполнения договора (соглашения) будет следить смешанная комиссия.

  Шарттың (келісімнің) орындалуы барысын аралас комиссия қадағалайтын болады.

  Мы предлагаем поквартально (ежемесячно) проверять выполнение договора.

  Біз шарттың орындалуын тоқсан сайын (ай сайын) тексеруді ұсынамыз.

  Мы согласны с этим.

  Просим вас взять на себя расходы по...

  Сіздерден... шығындарын көтерулеріңізді сұраймыз.

  Мы не возражаем. Это соответствует международной практике.

  Біз қарсы емеспіз. Бұл халықаралық практикаға сай келеді.

  Просим вас предоставить нам расценки на выполнение всех видов работ.

  Сіздерден жұмыстың барлық түрлерін орындау бағаламасын ұсынуларыңызды сұраймыз.

  Мы готовы пойти вам навстречу и предоставить разумную скидку.

  Біз сіздерді қолдауға, сөйтіп орынды шегерім беруге дайынбыз.

  Давайте обсудим...

  Қанекей, мыналарды...

  - существующие ставки арендной платы за пользование строительными механизмами и оборудованием

  - құрылыс тетіктері мен жабдықты пайдалану үшін төленетін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

  - существующие ставки арендной платы за служебные и жилые помещения для наших (ваших) специалистов

  - біздің (сіздің) мамандардың қызмет және тұрғын үй-жайлары үшін жалдау ақысының қолданыстағы мөлшерлемесін

  - ставки налогов.

  - салық мөлшерлемесін талқылайық.

  ... значительно превышает наши расчеты

  Біздің есебімізден...

  - стоимость объекта.

  - объект құны едәуір асып түседі.

  Русско-казахский экономический словарь > Разработка договора

 • 8 Согласование планов

  Мы должны согласовать с вами наш план научно-технического сотрудничества. Речь пойдет о...

  Біз өзіміздің ғылыми-техникалық ынтымақтастық жоспарымызды сіздермен келісуге тиіспіз. Әңгіме... жайында болып отыр.

  - финансовых вопросах.

  Нам нужно изучить на вашем заводе (комбинате)... средств механизации и автоматизации.

  Біз сіздердің зауытта (комбинатта) механикаландыру мен автоматтандыру құралдарының... зерделеуіміз керек.

  - степень надежности.

  Это вопрос развития комплексных систем и машин.

  Бұл кешенді жүйелер мен машиналарды дамыту мәселесі.

  Нам бы хотелось познакомиться с ходом внедрения прогрессивных методов труда.

  Біз еңбектің ілгерішіл әдістерін енгізу барысымен танысқымыз келеді.

  Мы имеем в виду разработку технико-экономических прогнозов.

  Біз техникалық-экономикалық болжалдарды әзірлеуді айтып отырмыз.

  Нам необходимы количественные и стоимостные контингенты.

  Бізге сандық (мөлшерлік) және құндық контингенттер қажет.

  Мы проработаем этот материал и выскажем свое мнение.

  Біз бұл материалды пысықтап, өз пікірімізді айтамыз.

  Біздің бірлескен талдамаларымыздың енгізілуіне байланысты істің жайы қалай?

  У вас как обстоят дела относительно...

  Сіздерде... қатысты істің жайы қалай?

  - экономии рабочей силы, материалов, энергии?

  - жұмыс күшін, материалдарды, энергияны үнемдеуге

  Несколько вопросов о ходе выпуска заказанных изделий, производимых по новейшей технологии.

  Ең жаңа технологиялар бойынша өндірілетін тапсырыс берілген бұйымдарды шығару барысы туралы бірнеше мәселелер.

  Нас особенно интересует крупносерийное производство.

  Бізді ірі сериялап өндіру айрықша қызықтырады.

  Только при помощи крупносерийного производства можно удовлетворить спрос.

  Тек ірі сериялап өндірудің көмегімен ғана сұранымды қанағаттандыруға болады.

  Само собой разумеется, в основном у нас крупносерийное производство.

  Әлбетте солай, біздегі негізінен ірі сериялы өндіріс қой.

  Необходимо приступить к серийному производству нового изделия.

  Жаңа бұйымды ірі сериялап өндіруге кірісу керек.

  Как изменились ваши производственные показатели вследствие внедрения в производство результатов научно-исследовательских работ?

  Өндіріске ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін енгізу себепті сіздердің өндірістік көрсеткіштеріңіз қалай өзгерді?

  На нашем заводе около 10% производительности труда связано с результатами научно-исследовательских работ.

  Біздің зауытта еңбек өнімділігінің 10 %-ға жуығы ғылыми-зерттеу жұмыстары нәтижелерінің өндіріске енгізілуіне байланысты.

  Русско-казахский экономический словарь > Согласование планов

 • 9 Согласование цен

  По этому вопросу выявляются различные точки зрения.

  Бұл мәселе жөніндегі көзқарастардың түрліше екендігі анықталып отыр.

  Предложения не соответствуют мировым ценам.

  Ұсыныстар әлемдік бағаға сай келмейді.

  Мы хотели бы сравнить ваши цены с ценами конкурентных предложений (с прошлогодними ценами).

  Біз сіздердің бағаларыңызды бәсекелік ұсыныстардың бағасымен (өткен жылғы бағамен) салыстырғымыз келеді.

  По этим позициям нет материалов для сравнения.

  Бұл айқындама бойынша салыстыру үшін материалдар жоқ.

  Мы просим произвести сравнительный расчет.

  Салыстырмалы есеп жүргізуді өтінеміз.

  Ваши цены на этот вид оборудования превышают цены мирового рынка.

  Жабдықтың бұл түріне қойған сіздің бағаңыз әлемдік нарықтың бағасынан асып түседі.

  Давайте поищем компромиссное решение.

  Қанекей, ымыраға келу шешімін іздейік.

  Может быть сойдемся на середине.

  Бәлкім, ортақ байламға тоқтармыз.

  Мы можем подтвердить наши цены конкурентными материалами, а вы?

  Біз бағамызды бәсекелік материалдармен қуаттай аламыз, ал сіз ше?

  У вас цена выше предложений партнеров.

  Сізде баға серіктестердің бағасынан жоғары.

  Мы просим пересмотреть затраты на...

  Біз... жұмсалған шығындарды қайта қарауды сұраймыз.

  - монтаж.

  Ваше обоснование следует признать неубедительным и неполным.

  Сіздің негіздемеңізді сенімді емес және толық емес деп тапқан жөн.

  Ваши цены превышают соответствующие мировые цены на пять процентов.

  Сіздің бағаңыз тиісті әлемдік бағадан бес пайызға асып түседі.

  Назовите, пожалуйста, товары и услуги, на которые, по вашему мнению, цены завышены.

  Сіздің пікіріңізше, бағасы өсірілген тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді атаңызшы.

  Цены на... вами завышены.

  Сіздер... бағасын өсіргенсіздер.

  Да, в последнее время цены очень выросли.

  Иә, соңғы уақытта баға өте көтерілді.

  Өткен жылғымен салыстырғанда баға қалай өзгерді.

  Цены повысились на 10%.

  Баға 10%-ға жоғарылады.

  Годовой рост цен составляет 7%.

  Бағаның жылдық өсуі 7% болады.

  По сравнению с прошлым годом у нас качество товара также значительно улучшилось.

  Өткен жылмен салыстырғанда бізде тауардың сапасы да едәуір жақсарды.

  Этот прибор работает по совершенно другому принципу, у него другая конструкция и мощность.

  Бұл прибор мүлде басқа принцип бойынша жұмыс істейді, оның конструкциясы мен қуаты басқаша.

  Поэтому повысилась и цена.

  Бағасы да сондықтан көтерілді.

  Контрактные цены на эти группы изделий должны быть соответственно повышены.

  Бұйымдардың бұл топтарының келісімшарттық бағасы тиісінше көтерілуге тиіс.

  Но повышение составляет... процентов и распространяется на все виды оборудования.

  Бірақ өсу... пайызды құрайды және жабдықтың барлық түрлеріне қолданылады.

  Вот, например, цена на пылесосы увеличилась с 500 тенге до 1000 тенге, т.е. на 100%.

  Міне, мысалы, шаңсорғыштың бағасы 5000 теңгеден 10000 теңгеге, яғни 100%-ға көбейді.

  Это не совсем точно.

  Бұл тіпті де дәл емес.

  На эту группу изделий цена поднялась незначительно.

  Бұйымдардың бұл тобының бағасы болмашы көтерілді.

  Я назвал вам только среднюю цену.

  Мен сізге тек орташа бағаны ғана атадым.

  Средняя цена составляет всего... тенге, и цены остались, в основном, прежними.

  Орташа баға небәрі... теңге ғана, сөйтіп баға негізінен бұрынғы қалпында қалды.

  Расхождение в цене составляет всего 10%.

  Бағадағы алшақтық небәрі 10%-ды құрайды.

  Я считаю, что цена должна быть лучше обоснована.

  Мен баға жақсы негізделуге тиіс деп есептеймін.

  Такие высокие цены создают значительные трудности в расширении наших... связей.

  Мұндай жоғары баға біздің... байланыстарымызды едәуір қиындатады.

  Требования о снижении цен основываются на том, что...

  Бағаны төмендету жайындағы талаптар мынаған негізделеді...

  - у нас нет возможности снизить цену, хотя вы считаете, что цены завышены.

  - сіз баға өсірілген деп есептегеніңізбен бізде бағаны төмендетуге мүмкіндік жоқ.

  Все же мы просим вас пойти на некоторые уступки.

  Қалай дегенмен біз сізден кейбір кеңшіліктер жасауыңызды сұраймыз.

  Мы просим о снижении цен на...

  Біз... бағасын төмендетуді сұраймыз.

  - услуги.

  Мы уже уступили вам в цене. Учитывая этот факт, нужно пересмотреть цены и на новые машины.

  Біз баға жөнінен кеңшілік жасадық та. Осы фактіні ескере отырып, жаңа машиналардың да бағасын қайта қарау керек.

  Мы поднимаем вопрос о пересмотре цен.

  Біз бағаны қайта қарау туралы мәселе көтереміз.

  В связи с этим возникла необходимость изменения цен.

  Осыған байланысты бағаны өзгерту қажеттігі туды.

  Хорошо, мы скорректируем цены с учетом ваших замечаний.

  Жақсы, біз сіздердің ескертулеріңізді ескере отырып бағаны түзетеміз.

  Таким образом, мы не придем к соглашению.

  Сонымен біз келісімге келмейміз.

  По-видимому, нам предстоят трудные переговоры по корректировке цен на машины.

  Тегінде, біздің алдымызда машинаның бағасын түзету жөнінде қиын келіссөз тұрса керек.

  Мы можем договориться о цене только путем взаимных уступок.

  Біз баға туралы тек өзара кеңшілік жолымен ғана уағдаласа аламыз.

  Цены не могут быть изменены.

  Бағаны өзгертуге болмайды.

  Мы не можем согласиться...

  Біз... келісе алмаймыз.

  - с повышением цены на 50 процентов.

  Хотя техническое исполнение обеих машин одинаково, при установлении цены нужно учесть объем поставок.

  Екі машинаның да техникалық орындалуы бірдей болғанымен, бағаны белгілеу кезінде жеткізілімнің көлемін ескеру керек.

  Поэтому мы просим сделать десятипроцентную скидку с цены.

  Сондықтан біз бағадан он пайыздық шегерім жасауды сұраймыз.

  Если учесть все приведенные данные и факторы, мы можем согласиться на изменение цены на 10%.

  Егер барлық келтірілген деректер мен факторларды ескерсек, біз бағаның 10%-ға өзгертілуіне келісе аламыз.

  Мы согласны пересмотреть цены, но это касается только скидки на количество.

  Біз бағаны қайта қарауға келісеміз, бірақ бұл тек көлеміне қарай жасалатын шегерімге ғана қатысты.

  Отмечается сближение точек зрения.

  Көзқарастың жақындай түскені байқалып отыр.

  Мы готовы пойти вам навстречу и предоставить разумную скидку.

  Біз сіздің ыңғайыңызға көніп, орынды шегерім жасауға дайынбыз.

  Мы должны сделать соответствующую корректировку цены.

  Біз бағаға тиісті түзету жасауға тиіспіз.

  Мы должны на эту модель установить новую цену.

  Біз бұл үлгіге жаңа баға белгілеуге тиіспіз.

  Согласно имеющимся у нас данным мы можем согласиться на повышение цены не более, чем на девять процентов.

  Бізде бар деректерге орай біз бағаны көп дегенде тоғыз пайызға көтеруге келісе аламыз.

  Ваши цены находятся на уровне мировых цен.

  Сіздің бағаңыз әлемдік баға деңгейінде тұр.

  Мы рады, что...

  Біз... қуаныштымыз.

  - вы считаете наши цены обоснованными (приемлемыми, справедливыми)

  - біздің бағамызды негізделген (қолайлы, әділ) деп есептейтініңізге

  - мы смогли урегулировать проблему цен.

  Ваши цены превышают мировые цены на 10%.

  Сіздің бағаңыз әлемдік бағадан 10%-ға асып түседі.

  Расценки выполнения отдельных видов работ значительно превышают расценки, существующие в нашей стране.

  Жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау бағасы біздің елімізде қолданылып жүрген бағадан едәуір асып түседі.

  Разница в ценах незначительна.

  Бағадағы айырма болмашы.

  Просим учесть нашу просьбу увеличить долю местного оборудования в реализации проекта.

  Жобаны іске асыруда жергілікті жабдықтың үлесін көбейту жөніндегі біздің өтінішіміздің ескерілуін өтінеміз.

  Мы не настаиваем на наших ценах.

  Біз өз бағамызды қорғаштамаймыз.

  Нам удалось добиться частичного снижения цены.

  Біз бағаның ішінара төмендетілуіне қол жеткізе алдық.

  Наша новая цена...

  Біздің жаңа баға...

  Разница между нашими ценами составляет 15%.

  Біздің бағаларымыздың арасындағы айырма 15%-ды құрайды.

  К сожалению, мы должны прервать переговоры, так как...

  Өкінішке қарай, біз келіссөзді үзуге тиіспіз, өйткені...

  - у нас нет необходимых котировок (разбивок цен).

  - бізде қажетті баға белгіленімі (бағаның бөліктемесі) жоқ.

  Переговоры по ценам будут возобновлены...

  Баға жөніндегі келіссөз... қайта басталатын болады.

  - после того, как будут уточнены спецификации.

  Мы готовы...

  Біз... дайынбыз.

  - перейти к подробному обсуждению установления цены.

  Мы можем заключить сделку при условии уплаты вперед.

  Біз алдын ала төлеу шартымен мәміле жасаса аламыз.

  На этих условиях мы согласны.

  Осы шарттар негізінде біз келісеміз.

  После тщательной проверки была выведена новая цена.

  Мұқият тексергеннен кейін жаңа баға шығарылды.

  Цены были подробно обоснованы.

  Баға егжей-тегжейлі негізделді.

  Мы не настаиваем на наших прежних ценах.

  Біз бұрынғы бағамызды талап етпейміз.

  Предложенные вами цены находятся на уровне мировых цен.

  Сіздер ұсынған баға әлемдік баға деңгейінде.

  Мы принимаем ваши цены. Они нас устраивают.

  Біз сіздердің бағаларыңызды қабылдаймыз. Ол бізге ұнайды.

  Наши точки зрения совпадают.

  Біздің көзқарасымыз үйлеседі.

  На переговорах по ценам оба партнера пришли к единому мнению.

  Баға жөніндегі келіссөзде екі серіктес те бір пікірге келді.

  У нас единое мнение, что наши цены...

  Біздің бағамыз... деген бірауызды пікірдеміз.

  - умеренны.

  Мы рады, что смогли урегулировать проблему цен. Результаты наших переговоров мы должны представить на утверждение директору.

  Біз баға проблемасын реттей алғанымызға қуаныштымыз. Біз келіссөзіміздің нәтижелерін директорға бекітуге ұсынуға тиіспіз.

  Русско-казахский экономический словарь > Согласование цен

 • 10 Сроки

  Поговорим об основных принципах установления сроков поставок.

  Жеткізілім мерзімін белгілеудің негізгі қағидаты туралы әңгімелесейік.

  Отгрузка отдельных партий должна осуществляться, по возможности, равномерно.

  Жекелеген топтамалар, мүмкіндігінше, біркелкі жөнелтілуге тиіс.

  Установки и заводы поставляются комплектно.

  Қондырғылар мен зауыттар жиынтықтамалы түрде жеткізіледі.

  Датой поставки машины считается день поставки последней части машины.

  Машинаның соңғы бөлшегі жеткізілген күн машинаның жеткізілген күні деп есептеледі.

  Поставки скоропортящихся продуктов производятся с учетом сезона, наличия их у продавца и потребностей у покупателя.

  Тез бұзылатын өнімдер маусымды, олардың сатушыда бар екенін және сатып алушының қажеттерін ескере отырып жеткізіледі.

  С согласия покупателя продавец может осуществить досрочную поставку.

  Сатып алушының келісімімен сатушы өнімді мерзімінен бұрын жеткізуі мүмкін.

  Продавец имеет право на отступную сумму или перенос срока поставок, если возникнут какие-либо трудности в производстве или в поставках, происшедшие по вине покупателя.

  Егер сатып алушының кінәсынан өндірісте немесе жеткізілімде қандайда болсын қиындықтар пайда болса, сатушының кеңшілік жасау ақысын талап етуге немесе жеткізу мерзімін ауыстыруға құқығы бар.

  О переносе срока продавец обязан своевременно известить покупателя.

  Мерзімнің ауыстырылғаны жайында сатушы сатып алушыға дер кезінде хабарлауға міндетті.

  Мы хотели бы...

  Біз... қалар едік.

  - уточнить (конкретизировать, согласовать) сроки поставок.

  - жеткізілім мерзімінің дәлденгенін (нақтыланғанын, келісілгенін)

  Мы заинтересованы в срочной поставке товара.

  Біз тауардың мерзімінде жеткізілуіне мүдделіміз.

  Мы просим вас...

  Біз сізден... сұраймыз.

  - учесть, что мы передали вам наш заказ еще в прошлом году

  - произвести последнюю поставку за 3-й квартал до конца августа.

  Этот вопрос я не могу решить.

  Бұл мәселені мен шеше алмаймын.

  Фирма поставит этот товар не ранее июня этого года.

  Фирма бұл тауарды ерте дегенде осы жылдың маусымында жеткізеді.

  Что касается сроков поставок, то мы можем...

  Жеткізілім мерзіміне келетін болсақ, біз... аламыз.

  - пойти вам навстречу.

  Остальное количество будет поставлено в следующем году.

  Қалған мөлшері келесі жылы жеткізілетін болады.

  Вы ставите нас в трудное положение.

  Сіз бізді қиын жағдайға қалдырып отырсыз.

  Трудность состоит в том, что мы, к сожалению,...

  Қиындық мынада болып отыр, біз, өкінішке қарай,...

  - сіздерге 1-ші тоқсанда тауарлардың бірде-бір топтамасын жеткізіп бере алмаймыз

  - не можем согласиться с предложенными сроками поставок.

  - жеткізілімнің ұсынылған мерзімімен келісе алмаймыз.

  Мы считаем предложенные вами сроки поставок (не) реальными.

  Біз сіздер ұсынған жеткізілім мерзімін мүмкін (емес) деп есептейміз.

  Я хотел бы еще раз вернуться к срокам поставок. В какой кратчайший срок вы можете произвести поставки?

  Мен жеткізілім мерзіміне тағы бір рет оралғым келіп отыр. Сіз қандай ең қысқа мерзімде жеткізіп бере аласыз?

  Поставки автоматических установок мы можем произвести в следующем месяце.

  Автоматты қондырғыларды біз келесі айда жеткізіп бере аламыз.

  Очень жаль, так как заказанные установки нам срочно нужны, и мы просим вашего согласия на изменение сроков на два месяца.

  Бір өкініштісі, тапсырыс берілген қондырғылар бізге шұғыл керек, сондықтан біз мерзімнің екі айға өзгертілуіне сіздің келісім беруіңізді сұраймыз.

  Вероятно, вы изыщете возможность пойти нам навстречу?

  Әлбетте, сіз біздің ыңғайымызға көнудің мүмкіндіктерін іздестіретін шығарсыз?

  Мы в этом очень заинтересованы.

  Біз бұған өте мүдделіміз.

  Это, к сожалению, абсолютно невозможно, потому что у нас много заказов. В этом году наше предприятие полностью загружено.

  Бұл, өкінішке қарай, мүмкін емес, өйткені бізде тапсырыс көп. Биыл біздің кәсіпорын түгелдей жұмысбасты болып отыр.

  Мы можем начать поставки лишь с мая.

  Біз жеткізілімді тек мамырдан ғана бастай аламыз.

  Я все же надеюсь, что мы сегодня решим последнюю нерешенную задачу (проблему).

  Мен қалай дегенмен бүгін соңғы шешілмеген міндетті (мәселені) шешеміз ғой деген үміттемін.

  Этот вопрос касается равномерности поставок.

  Бұл мәселе жеткізілімнің бір қалыптылығына қатысты болып отыр.

  С этим я могу вполне согласиться, потому что такие поставки идут навстречу нашим пожеланиям. Мы поставим вам все позиции равными частями.

  Мен мұнымен толық келісемін, өйткені мұндай жеткізілім біздің тілектерімізге ыңғайлас келеді. Біз сіздерге барлық айқындамаларды тең бөліктермен жеткіземіз.

  Свыше пятидесяти процентов всего объема поставок вы уже получили, остальное количество мы поставим вам равными частями в каждом квартале.

  Жеткізілімнің бүкіл көлемінің елу пайыздан астамын сіз қазірдің өзінде алдыңыз, қалған мөлшерін біз сіздерге әр тоқсанда тең бөліктермен жеткізіп тұрамыз.

  Просим вас уменьшить поставки количества машин в первом квартале следующего года и перенести их на 2-й квартал.

  Сізден келесі жылдың бірінші тоқсанында жеткізілетін машиналар санын азайтып, оларды 2-ші тоқсанға ауыстыруды сұраймыз.

  Я понимаю вашу просьбу и готов принять ваше предложение.

  Мен сіздің өтінішіңізді түсінемін және сіздің ұсынысыңызды қабылдауға дайынмын.

  Я очень благодарен вам за понимание.

  Мен сізге түсінгеніңіз үшін өте ризамын.

  У меня к вам есть еще одна настоятельная просьба.

  Менің сізге тағы бір ділгер өтінішім бар.

  Информируйте нас, пожалуйста, об отгрузке товаров на судно.

  Бізге тауарлардың кемеге тиелгені туралы ақпарат жібере салыңызшы.

  В случае отгрузки на корабль сообщите нам, пожалуйста, телексом...

  Кемеге тиелген жағдайда бізге... телекспен хабарлай қойыңызшы.

  - номер коносамента.

  При отгрузке по железной дороге (автомобильным транспортом) сообщите...

  Теміржолмен (автомобиль көлігімен) жөнелту кезінде... хабарлаңыз.

  - пункт назначения.

  До сих пор отставание в поставках не было ликвидировано.

  Жеткізілімдегі артта қалушылық осы кезге дейін жойылған жоқ.

  Причинами задержки в поставках являются...

  Жеткізілімдегі кідірістің себептері...

  - трудности в производстве.

  - өндірістегі қиындықтар.

  Нехватка вагонов также сильно затрудняла поставки.

  Вагондардың жетіспеуі де жеткізілімді тым қиындатты.

  Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить поставку товара.

  Біз тауар жеткізілімін жеделдету үшін мүмкіндіктің бәрін жасаймыз.

  Русско-казахский экономический словарь > Сроки

См. также в других словарях:

 • удовлетворить — УДОВЛЕТВОРИТЬ, удовлетворю, удовлетворишь, совер. (к удовлетворять). 1. кого что. Снабдить чем нибудь (офиц.). Удовлетворить воинскую часть провиантским довольствием. Удовлетворить строительство лесными материалами по потребности. 2. кого что.… …   Толковый словарь Ушакова

 • удовлетворить — запросы • реализация, устранение удовлетворить иск • реализация, устранение удовлетворить потребность • реализация, устранение удовлетворить просьбу • реализация, устранение удовлетворить спрос • реализация, устранение удовлетворить требованиям • …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • просьбу — выполнить просьбу • реализация исполнить просьбу • реализация удовлетворить просьбу • реализация, устранение …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • УДОВЛЕТВОРИТЬ — УДОВЛЕТВОРИТЬ, рю, ришь; рённый ( ён, ена); совер. 1. кого (что). Исполнить чьи н. требования, желания. У. потребности населения. У. просьбу. 2. чему. Оказаться вполне отвечающим чему н. Проект удовлетворил всем требованиям. 3. кого (что).… …   Толковый словарь Ожегова

 • удовлетворить — рю, ришь; удовлетворённый; рён, рена, рено; св. 1. что. Исполнить, осуществить (желание, просьбу, претензии и т.п.). У. потребности населения. У. просьбу сына. У. запросы избирателей. У. жалобу кого л. 2. что. Утолить, дать выход какому л.… …   Энциклопедический словарь

 • удовлетворить — рю/, ри/шь; удовлетворённый; рён, рена/, рено/; св. см. тж. удовлетворять, удовлетворение 1) что Исполнить, осуществить (желание, просьбу, претензии и т.п.) Удовлетвори/ть потребности населения …   Словарь многих выражений

 • удовлетворять — удовлетворить запросы • реализация, устранение удовлетворить иск • реализация, устранение удовлетворить потребность • реализация, устранение удовлетворить просьбу • реализация, устранение удовлетворить спрос • реализация, устранение удовлетворить …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • реализация — началась реализация • действие, субъект, начало начать реализацию • действие, начало обеспечивать реализацию • содействие обеспечить реализацию • содействие взять меры • реализация внедрить система • реализация вопрос исчерпать • реализация,… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • устранение — вопрос исчерпать • реализация, устранение вопрос разрешается • пассив на ся, реализация, устранение вопрос разрешился • пассив на ся, реализация, устранение вопрос решается • пассив на ся, реализация, устранение вопрос решился • пассив на ся,… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • удовлетворять — Вопрос Как правильно: «удовлетворять разные вкусы покупателей» или «удовлетворять разным вкусам покупателей»?      Глагол удовлетворить – удовлетворять в значении «исполнить чьи нибудь требования, желания» управляет вин. п.: удовлетворить кого… …   Словарь трудностей русского языка

 • Кукель, Бронислав Казимирович — Бронислав Казимирович Кукель (1832 1914)  выпускник Главного инженерного училища и Военно инженерной академии (1853), чиновник особых поручений в штабе Муравьёва (1857 1862), управляющий акцизными сборами Курской губернии (1862 1884),… …   Википедия

Книги