Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

убийство близких

 • 1 αυτουργια

      ἥ
      1) личный труд Polyb., Plut.
      2) личный опыт
      3) убийство близких Aesch.

  Древнегреческо-русский словарь > αυτουργια

 • 2 θανατος

       (θᾰ) ὅ
      1) смерть
      

  (ἐν τῇ ζωῇ καὴ ἐν πᾶσι θανάτοις Plat.; γένεσις καὴ θ. Arst.; θ. αἰφνίδιος Plut.)

      θανέειν οἰκτίστῳ θανάτῳ Hom. — умереть самой жалкой смертью;
      στρατηγοῦ θάνατον ἀποθνῄσκειν Plut. — умереть смертью полководца;
      θ. τάδ΄ ἀκούειν Soph.слышать это - смерти подобно (ср. «горше смерти»);
      ἥ πληγέ τοῦ θανάτου NT. — смертельная рана;
      χώρα καὴ σκιὰ θανάτου NT. = ὅ ᾅδης

      2) умерщвление, убийство
      

  (δεσποτῶν Aesch.; οἱ ἐν τῷ φανερῷ θάνατοι Arst.)

      ἐπίκουρος ἀδήλων θανάτων Soph. — мститель за неведомо кем совершенное убийство (Лаия);
      θάνατοι αὐθένται Aesch.убийство близких

      3) смертный приговор, казнь
      

  πολλῶν θανάτων ἄξιος Dem. — достойный тысячи казней;

      περὴ θανάτου διώκειν Xen. — преследовать по обвинению, грозящему смертной казнью;
      θανάτου χρίνεσθαι Thuc. — быть под судом по делу, угрожающему смертным приговором;
      (κατα)δεῖν τέν ἐπὴ θανάτῳ (sc. δέσιν) Her. — связать для ведения на казнь;
      ἥ ἐπὴ θανάτῳ (sc. ζημία) Her. и ἥ θανάτου ζημία Isocr.смертная казнь

      4) мертвец, труп

  Древнегреческо-русский словарь > θανατος

 • 3 αγω

      I.
       ἀγῶ
      aor. 2 conjct. pass. к ἄγνυμι См. αγνυμι
      II.
       ἁγώ
       (ᾱ) in crasi = ἃ ἐγώ
      III.
       ἄγω
      (impf. ἦγον - эп. ἄγον, fut. ἄξω - дор. ἀξῶ, aor. 1 ἦξα, aor. 2 ἤγαγον, pf. ἦχα, ppf. ἀγηόχει; pass.: fut. ἀχθήσομαι и ἄξομαι, aor. 1 ἤχθην - ион. ἄχθην, pf. ἦγμαι; adj. verb. ἀκτέον)
      1) вести
      

  (βοῦν κεράων Hom.; ἵππον τῆς ἡνίας, τὸ στράτευμα τέν ἐπὴ Μέγαρα (sc. ὁδόν) Xen.; τινὰ παρά τινα Plat.)

      ὁδὸς ἥ ἐπὴ τοῦτο ἄγουσα Plat. — ведущая к этому дорога;
      σχιστέ ὁδὸς ἐς ταὐτὸ ἄγει Soph. — разошедшиеся дороги сходятся;
      ἄγομαι τάνδ΄ ὁδόν Soph.я вынужден идти по этому пути

      2) гнать, изгонять
      3) предводительствовать, командовать, управлять, руководить
      

  (ἄρχειν καὴ ἄ. Plat.)

      τὰς Φοινίσσας ναῦς ἄξων Thuc. — командуя финикийским флотом;
      τέν πολιτείαν ἄ. Thuc. — управлять государством;
      θεῶν ἀγόντων Soph. — по воле богов;
      ἥ πεπρωμένη ἄγει θανεῖν τινα Eur.судьба определила кому-л. умереть;
      τοῖς ἔξωθεν λόγοις ἠγμένος Dem.руководствуясь посторонними соображениями

      4) привозить, приносить, доставлять
      

  (οἶνον Hom.; ἀγώγιμα Plat.)

      πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα Xen.суда для перевозки нас

      5) проводить, прокладывать
      

  (ὄγμον Theocr.; τάφρον Plut.)

      ἐπὴ τὸν τόπον τινὰ ἄ. ὕδωρ Plat.проводить воду в какое-л. место;
      γραμμὰς ἄ. μέ ὡς ἂν ἀχθείησαν Arst. — чертить линии не так, как они должны были бы быть начерчены;
      ἄξειν τὸ τεῖχος Thuc. — построить стену;
      κόλπου ἀγομένου τῆς γῆς ταύτης Her.поскольку эта область образует залив

      6) приводить, подводить, доводить
      

  αὐτέν ἐς θρόνον εἶσεν ἄγων Hom. — он подвел ее и посадил в кресло;

      ἄγεσθαι γυναῖκα Her. — приводить к себе жену, т.е. жениться;
      ἄγεσθαι κούρην υἱέϊ Hom. или τῷ παιδὴ γυναῖκα Her. — женить сына;
      οὔτε ἐκδοῦναι οὐδ΄ ἀγαγέσθαι παρά τινων Thuc.не выдавать замуж за кого-л. и не жениться (на их дочерях);
      τὸν υἱὸν ἧκεν ἄγων Xen. — он прибыл с сыном;
      ἄ. τινὰ εἰς δίκας (εἰς τέν δίκην) Xen. или εἰς δικαστήριον (εἰς κρίσιν, ἐπὴ τοὺς δικαστάς) Plat.приводить кого-л. на суд;
      ἐπειδάν σου ἐπιλαβόμενος ἄγῃ Plat. — после того, как тебя схватят и приведут на суд;
      φόνου ἄγεσθαι Plut. — быть преданным суду за убийство;
      ὑφ΄ ἅρμα или ὑπὸ ζυγὸν ἵππους ἄ. Hom., Aesch. — запрягать коней в колесницу;
      εἰς μέγαν φόβον ἄ. τινά Polyb.приводить кого-л. в ужас;
      εἰς οἶκτον ἄ. τινά Eur.внушать кому-л. сострадание;
      εἰς μνήμην ἄ. τι καὴ παράδοσιν τοῖς ἐπιγινομένοις Polyb.увековечивать что-л. в памяти потомства;
      εἰς φῶς ἄ. τι Plat. — выводить на свет, перен. разоблачать что-л.

      7) уводить или уносить, угонять
      

  (ἵππους, αἰχμαλώτους καὴ ἄνδρας, λείαν Xen.)

      ἄ. εἰς δουλείαν Aeschin. — уводить в рабство;
      ἄ. καὴ φέρειν Her., Xen.или φέρειν καὴ ἄ. Isocr., Xen. (τι и τινά) грабить, разорять, но тж. φέρειν καὴ ἄ. Xen., Plat. нести с собой;
      ἄγεσθαι, φέρεσθαι Eur. — подвергаться (полному) разграблению;
      ἐς δεσμοὺς ἄ. τινά Eur.заключать в оковы (бросать в темницу) кого-л.

      8) вести (дела), делать, заниматься, производить
      

  ἄ. πόλεμον Dem. — вести войну;

      εἰρήνην ἄ. Xen., Plat. — жить в мире;
      σχολέν ἄ. Plat. — пользоваться передышкой;
      ἀσχολίαν ἄ. Plat. — быть занятым, заниматься делом;
      δεχημέρους σπονδὰς ἄ. πρός τινας Thuc.иметь десятидневное перемирие с кем-л.;
      γέλωθ΄ ὑφ΄ ἡδονῆς ἄ. Soph. — смеяться от удовольствия;
      ἀληθὲς ἄ. τὸ πένθος Luc. — испытывать неподдельную скорбь;
      πᾶσαν ἄδειαν ἄ. Dem. — быть в полной безопасности;
      κτύπον ἄ. Eur. — производить шум, шуметь;
      ἐλεύθερον ἄ. τινά Dem.охранять чью-л. свободу;
      κλέος τινὸς ἄ. Hom.прославлять кого-л.;
      εἰς τέν φωνήν τινος ἄ. τι Plat.переводить что-л. на чей-л. язык;
      ἐς χεῖρας ἄγεσθαί τι Her.принимать что-л. на себя, браться за что-л.;
      μῦθόν τινα διὰ στόμα ἄγεσθαι Hom.говорить что-л.;
      ἀλήθειαν ἄ. Hes. — говорить правду;
      ἥ σελήνη διχομηνίαν ἦγε Plut.было полнолуние

      9) считать, ставить, ценить
      

  (θεόν τινα Luc.)

      τέν σοφίαν ἄ. (τι) Plat.считать что-л. мудростью;
      πρόσθεν ἄ. τινά τινος Eur.ставить кого-л. выше кого-л.;
      περὴ πλείστου ἄ. ποιεῖν τι Her.считать какое-л. дело самым важным;
      τὸ πρᾶγμ΄ ἄ. οὐχ ὡς παρ΄ οὐδέν Soph. — придавать этому немалое значение;
      ἠγόμην ἀνέρ μέγιστος Soph. — я считался первым человеком;
      ἐν τιμῇ ἄγεσθαί τινα Her.почитать кого-л.;
      εἰς ἐθελοκάκησιν ἄ. τι Polyb.считать что-л. злонамеренным поступком

      10) притягивать, привлекать
      

  Μαγνήσιος λίθος τοὺς δακτυλίους σιδηροῦς ἄγει Plat. — магнит притягивает железные кольца;

      λόγῳ τινὴ ἄ. τινά Eur.завлекать кого-л. под каким-л. предлогом;
      ἄγεσθαί τινα σύμμαχον Xen.привлекать кого-л. к военному союзу с собой

      11) доставлять, причинять
      

  (πῆμά τινι Hom.)

      ὕπνον κἀνάπαυλαν ἄ. Soph. — давать сон и отдых;
      ἄ. δάκρυ Eur. — исторгать слезы, доводить до слез

      12) тянуть вниз, т.е. весить
      χρυσίδες, ἄγουσ΄ ἑκάστη μνᾶν Dem. — золотые сосуды, весом в мину каждый

      13) проводить (время), жить
      

  (ἡμέρας Soph.; βίοτον ἡδέως Eur.)

      κατὰ σελήνην ἄ. τοῦ βίου τὰς ἡμέρας Arph. — вести счет дням по луне, т.е. пользоваться лунным календарем;
      οὕτως ἦγε τοὺς χρόνους τότε τὸ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνος Polyb.таково было тогда летосчисление у ахейского племени

      14) выращивать, воспитывать
      

  (παῖδας Luc.; σκύλακας Plut.)

      καλῶς ἀχθῆναι Plat. — быть хорошо воспитанным;
      φαύλως ἠγμένος Dem.дурно воспитанный

      15) устраивать, справлять
      

  (ἑορτήν Hes., Xen., Plat.; θιάσους Eur.)

      ἀχθῆναι δεῖ τήμερον τὰ Διονύσια Luc.сегодня должны быть отпразднованы Дионисии

      16) (sc. στρατόν, ἑαυτόν и т.п.) идти, двигаться
      

  (ταύτῃ, sc. ὁδῷ, ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

      ἐπὴ τὸ ἄκρον τινὸς ἄ. Plat.доходить до высшей степени чего-л. - см. тж. ἄγε, ἄγετε

  Древнегреческо-русский словарь > αγω

 • 4 αγωνιζομαι

      1) биться, сражаться
      

  (περί τινος Thuc., Xen., Isocr.; πρός τινα Thuc.)

      ἀ. ἀγώνισμα Polyb. и ἀγῶνα или μάχην Plut. — вести бой, сражаться;
      μῶν τι κεδνὸν ἠγωνίζετο ; Eur. — отличился ли он в сражении?;
      περὴ τῶν ἁπάντων ἀγωνίσασθαι Thuc. — повести борьбу не на жизнь, а на смерть;
      μέγας κίνδυνος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἠγωνίσθη Lys.разгорелась великая борьба за свободу

      2) спорить, соревноваться, состязаться, соперничать Plat., Arst., Dem.
      

  ἀ. στάδιον Her. — принимать участие в состязании;

      ὁτ΄ Θεόγνις ἠγωνίζετο Arph. — когда выступал в (поэтическом) состязании Феогнид;
      ἐν τῷ πλήθει ἀ. Xen. — вести публичный диспут;
      λαμπρὸν ἐπιτάφιον ἀγωνίσασθαί τινι Plut.устроить торжественные состязания в память кого-л.

      3) оспаривать, обсуждать
      

  τὰ ἠγωνισμένα Eur. — оспариваемые мнения, спорные вопросы;

      ἐπεὴδ΄ ἀγῶνα καὴ σὺτόνδ΄ ἠγωνίσω, ἄκουε Eur. — поскольку ты начал этот спор, выслушай (и меня);
      ὅ νῦν ἀγωνιζόμενος νόμος Dem.ныне обсуждаемый закон

      4) подвизаться на сцене, выступать
      ἂ πολλάκις ἠγωνίσω Dem. — роли, которые ты часто исполнял

      5) прилагать усилия, добиваться
      6) судиться
      

  ἀ. τὸν φόνον Eur. — судиться за убийство;

      ἀ. ψευδομαρτυριῶν (sc. δίκην или γραφήν) Dem. — судиться за лжесвидетельство;
      ἀγωνιεῖσθαι εὖ μετὰ τοῦ δικαίου Lys. — будучи правым, выиграть процесс

  Древнегреческо-русский словарь > αγωνιζομαι

 • 5 αδηλος

       ἄδηλος
      2
      1) неизвестный, неведомый
      

  (ἀνήρ Soph.; αἰτίαι Plut.)

      ἄ. παντί Plat. или πᾶσι Plut. — никому не известный;
      ἐν ἀδηλοτέρῳ ἦν ὅ τι πράττοιτο Xen. — было совершенно неизвестно, что он предпримет;
      ἄδηλοι ὁποτέρων Lys. — неизвестно чьи:
      οὐκ ἄδηλον ἦν Isocr. — было совершенно очевидно;
      ἔπεισιν ἑκάστῳ ποικίλον ἐξ ἀδήλου τὸ μέλλον Plut.для каждого будущее таит разнообразные и непредвиденные обстоятельства

      2) таинственный, тайный
      

  (ἔχθρα Thuc.)

      ἄδηλοι θάνατοι Soph.таинственное убийство

      3) невидимый, незаметный
      

  ἑαυτὸν ἀδηλον ποιεῖν Arst. — становиться незаметным;

      ἄδηλον γενέσθαι Plut.исчезнуть

      4) недостоверный, неясный, смутный
      

  γνώμῃ ἀδήλῳ Soph. — на основании смутных подозрений;

      τὰ ἄδηλα, ὅπως, ἀποβήσοιτο Xen. — обстоятельства, последствия которых предвидеть невозможно;
      ἄ. πόλεμος Plut. — война, исход которой неясен;
      ἄ. τῶν δεδραμένων πέρι Eur. — по которому невозможно определить, что именно произошло

  Древнегреческо-русский словарь > αδηλος

 • 6 αιμα

       αἷμα
      - ατος τό
      1) кровь, pl. потоки крови Hom., Pind., Trag., Xen., Plat., Arst., Plut.
      

  τὸ αἷ. τῶν κοχλίδων Luc.пурпурный сок улиток

      2) кровопролитие, убийство
      

  πράκτορες αἵματος Aesch. — мстительницы за убийство;

      αἵματος или αἱμάτων δίκαι Aesch., Plat. — обвинение в убийстве;
      τὸ δυσέριστον αἷ. Soph. — кровопролитный раздор;
      αἷ. и ἐφ΄ αἵματι φεύγειν Eur., Dem.подвергнуться изгнанию за убийство

      3) кровное родство, родня, род
      

  (γενεέ καὴ αἷ. Hom.)

      εἶναι τῆς γενεῆς или ἐξ αἵματος Hom., ἐν αἵματι Aesch. и ἀφ΄ αἵματός τινος Soph.принадлежать к чьему-л. роду или быть в кровном родстве с кем-л.;
      ὅ πρὸς αἵματος Soph.кровный родственник

      4) прямой потомок, отпрыск
      

  (Περσήϊον αἷ. Theocr.)

  Древнегреческо-русский словарь > αιμα

 • 7 Αλκμαιων

      - ωνος ὅ Алкмеон
      1) сын Амфиарая и Эрифилы, один из «эпигонов», которого боги покарали за убийство родной матери безумием Hom.
      2) потомок Нестора, родоначальник афинского рода Алкмеонидов Her.

  Древнегреческо-русский словарь > Αλκμαιων

 • 8 αλλοτριοτης

      - ητος ἥ
      1) отсутствие близких отношений, отчужденность Plat., Plut.
      2) недружелюбие, враждебность
      

  (πρός τινα Plat., Dem., Polyb.)

  Древнегреческо-русский словарь > αλλοτριοτης

 • 9 αμειβω

      (aor. ἤμειψα - дор. ἄμειψα с ᾱμ; aor. med. ἠμειψάμην и ἠμείφθην; aor. pass. ἠμείφθην)
      1) тж. med. менять(ся), обменивать
      

  (τί τινος Hom., Plut. и τι ἀντί τινος Pind., Eur.)

      πρός τινά τι ἀ. τινος Hom.выменивать у кого-л. что-л. на что-л.;
      ἀμείψασθαί τι πρὸς νόμισμα Plut.вернуть что-л. в обмен на деньги;
      ἀ. χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ Aesch. — принимать пурпурную окраску;
      μορφέν ἀμείψας ἐκ θεοῦ βροτησίαν Eur. — сменив внешность бога на человеческую;
      ἀμεῖψαί τινα ἀντὴ τῆς ψυχῆς ἑαυτοῦ Eur.спасти кого-л. ценой своей жизни

      2) сменять, чередовать
      ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀ. Hom. — медленно передвигать ноги;
      преимущ. med. — чередоваться, сменяться, перемежаться:
      ἀ. τι διαδοχαῖς χεροῖν Eur.передавать что-л. из рук в руки;
      ἀμείβει καινὸν ἐκ καινῶν τόδε Eur. — вот новое событие приходит на смену недавним;
      ἐν ἀμείβοντι (sc. χρόνῳ) Pind. — попеременно, чередуясь;
      οἱ ἀμείβοντες (sc. δοκοί или στρωτῆρες) Hom. — кровельные стропила;
      ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον Hom. — они посменно несли стражу;
      ἀμειβόμενος προσηύδα Hom. — он, в свою очередь, сказал (ср. 5)

      3) воздавать, отплачивать
      

  (τινά τινι Hom., реже τινί τι Eur. и τινά τινος Luc.)

      εὖ τινα δώροισιν ἀμείψασθαι Hom.вознаградить кого-л. богатыми дарами;
      ἀμείψεται φόνον φόνος Eur. — убийство будет возмездием за убийство;
      χάριν τινὴ ἀμεῖψαι Aesch.отблагодарить кого-л.;
      εὐεργεσίας ἀξίαις χάρισιν ἀμείβεσθαι Xen. — достойно отблагодарить за благодеяния;
      πολλοῖσι κέρδη πονηρὰ ζημίαν ἠμείψατο Eur. — многие поплатились за преступную корысть;
      δίδυμα παλίμποινα ἀμεῖψαι Aesch.возместить в двойном размере

      4) преимущ. med. менять местопребывание, т.е. проходить, переходить, входить или выходить
      ἀμείψασθαι ἕρκος ὀδόντων Hom. — переступить ограду зубов, т.е. выйти из уст или войти в уста;
      ἀ. τὰς θύρας Her. — переступать (порог) двери, т.е. входить или выходить;
      ἔξελθ΄ ἀμείψας τάσδε στέγας Soph. или ἄμειψον δόματα τάδε Eur. — выйди из этого помещения;
      βίοτον ἀμεῖψαι (v. l. ἀμείψασθαι) Aesch.прожить жизнь

      5) med. отвечать, возражать
      

  (τινα Hom., Eur.)

      χαλεποῖσιν ἀμείβεσθαι ἐπέεσσιν или μύθοισιν Hom. — обмениваться сердитыми речами, перебраниваться;
      ἀμείβεσθαί τι Her., Eur., Plut. или λόγῳ πρός τι Eur.отвечать на что-л.

  Древнегреческо-русский словарь > αμειβω

 • 10 αναιρεω

      (aor. 2 ἀνεῖλον, pf. ἀνῄρηκα)
      1) поднимать
      2) преимущ. med. ( о павших на поле битвы) подбирать, уносить для погребения (sc. νεκρούς Her., Arph., Xen., Plat.; τὰ ὀστᾶ Thuc.; ἀ. καὴ θἀπτειν Dem.)
      3) получать в награду
      

  (ἀέθλια Hom.)

      4) преимущ. med. побеждать, выигрывать
      

  (ἀγῶνας, Ὀλυμπιάδα или Ὀλύμπια τεθρίππῳ Her.)

      νίκην ἀνελέσθαι Her., Plut.одержать победу

      5) med. брать, принимать
      ἀνείλετο ἔγχος Hom. — он вооружился копьем;
      ἀναιρέεσθαι σῖτα Her. — добывать продовольствие;
      ἀναιρεῖσθαι κλῆρος Plat. — вынимать жребий;
      τὰ δικτύα ἀναιρεῖσθαι Arst. — тянуть невод;
      ποινέν ἀνελέσθαι τῆς ψυχῆς τινος Her.взять выкуп за убийство кого-л.;
      ἀνελέσθαι γνώμην Her. — усвоить мнение;
      ἔχθρας ἀναιρεῖσθαι Plat. — начать враждовать;
      ἐπιφροσύνας ἀνελέσθαι Hom.взяться за ум

      6) med. предпринимать
      

  (πόνους ὑπέρ τινος, πόλεμον Her. - ср. 13; ἔργον Plat.; πρᾶξιν Plut.)

      7) подхватывать, уносить
      

  (τινα и τι Hom., Plat.)

      8) med. становиться беременной, зачать
      

  (τινα Her.)

      9) преимущ. med. ( о символическом обряде признания своего отцовства) поднимать, брать на руки (sc. παῖδα Isocr., Plut.), тж. усыновлять Arph.
      10) снимать, убирать (sc. τὰς σκηνάς Xen.)
      11) разрушать, уничтожать
      

  (πύργους Xen.; πόλεις Dem.)

      ἀ. τινας θανάτοις Plat.умерщвлять кого-л.

      12) убивать, истреблять
      

  (πολλούς Aesch., Her.; τὸ Φωκέων ἔθνος ἀνῃρημένον Dem.)

      φαρμάκοις ἀνελεῖν Plut.отравить

      13) прекращать
      

  (πόλεμον Polyb. - ср. 6; νεῖκος Theocr.)

      ἀνελεῖν ἐκ μέσου τι Dem.положить конец чему-л.;
      ἀνελεῖν τέν παρακαταθήκην Plat.изъять (свой) денежный вклад

      14) свергать, сокрушать
      15) тж. med. расторгать
      

  (συνθήκας Isocr.; διαθήκας Isae.; συμμαχίαν Polyb.)

      16) упразднять, отменять

  (νόμους Aeschin.): (μόρια)

  , ὧν ἀναιρουμένων ἀναιρεῖται καὴ τὸ ὅλον Arst. части, с устранением которых устраняется и целое
      17) med. брать назад
      

  (γραφήν Dem.)

      18) возражать, опровергать
      19) (воз)вещать, изрекать
      

  (χρηστήριον Her.; μαντείας Dem.)

      Πλάτων ἀναιρεῖ, ὅτι οὔκ ἐστιν ἡδονέ τἀγαθόν Arst. — Платон утверждает, что наслаждение не есть благо;
      ἀνεῖλεν ἥ Πυθία Her., Plat. — Пифия изрекла;
      ἀνελεῖν τινι ποιεῖν τι Thuc., Xen. (о божестве) повелеть кому-л. сделать что-л.;
      ἐν ταῖς μαντείαις ἀνῃρημένον Dem. — возвещенное в оракулах;
      ἀ. τι περί τινος Plat.предписать (в оракуле) что-л. относительно чего-л.;
      οὓς ἂν ὅ θεὸς ἀνέλῃ Plat. — те, кого укажет божество

  Древнегреческо-русский словарь > αναιρεω

 • 11 αναμιγνυμι

      v. l. ἀναμείγνυμι, поэт. ἀμμίγνῡμι, редко ἀναμιγνύω
      1) примешивать, смешивать
      

  (πάντα Her.; τι πρός τι Plut.; ἑαυτόν τισι Luc.; αί ἡδοναὴ ἐν λύπαις ἀναμεμιγμέναι Plat.)

      ὁμοῦ πάντες ἀναμεμιγμένοι Soph. — смешавшись в общую кучу;
      τοῖς περιστῶσι τὸν βωμὸν ἀναμιχθέντες Plut. — смешавшись с толпой, окружавшей алтарь;
      ἀναμίγνυσθαι ἑαυτῷ τὰς τύχας τινός Eur.связывать свою судьбу с чьей-л.

      2) med. находиться в близких отношениях, общаться
      

  (παρ΄ ἀλλήλους ἰόντες καὴ ἀναμιγνύμενοι Plut.)

  Древнегреческо-русский словарь > αναμιγνυμι

 • 12 ανδροκτασια

      ион. ἀνδροκτᾰσίη ἥ преимущ. pl. избиение людей, резня, убийство Hom., Aesch.

  Древнегреческо-русский словарь > ανδροκτασια

 • 13 ανταποκτεινω

      убивать в отмщение, отвечать (на убийство) убийством Her., Aesch., Eur., Arph., Xen., Dem.

  Древнегреческо-русский словарь > ανταποκτεινω

 • 14 ανταπολλυμι

      истреблять в отмщение

  (τινά и τι Eur., Plat.)

  ; med.-pass. погибать в свою очередь
      ὑπέρ τινος ἀνταπόλλυσθαι Her.быть казненным за убийство кого-л.

  Древнегреческо-русский словарь > ανταπολλυμι

 • 15 αντικτονος

      2
      воздающий за убийство

  Древнегреческо-русский словарь > αντικτονος

 • 16 αντιτινω

       (ῑν)
      1) нести кару, расплачиваться Soph.
      2) med. отплачивать, воздавать
      

  ἀντιτίσασθαί τινος φόνον Aesch.отомстить убийством за что-л., но ἀ. φόνον Aesch. мстить за убийство;

      ἀντιτίσασθαί τινα δίκην τινός Eur. — покарать кого-л. за что-л.

  Древнегреческо-русский словарь > αντιτινω

 • 17 αντιφονος

      2
      1) карающий за убийство
      

  (ποιναί Aesch.; δίκαι Soph.)

      2) отвечающий убийством на убийство

  Древнегреческо-русский словарь > αντιφονος

 • 18 ανυω

       ἀνύω
      ἀνύω, ἁνύω
      атт. тж. ἀνύτω и ἁνύτω, эп. тж. ἄνυμι (impf. ἤνυον и ἤνυτον, fut. ἀνύσω - эп. тж. ἀνύω, aor. ἠνῠσα, pf. ἤνῠκα; pass.: aor. ἠνύσθην, pf. ἤνυσμαι) реже med.
      1) завершать, заканчивать, исполнять
      

  (ἔργον Hom.; εἰκονα Anth.)

      ἀνύσαι θάνατον Soph. — совершить убийство;
      ἀνύσαι ἀρωγὰν ἔς τινα Soph.оказать помощь кому-л.;
      ἀπαγορεύων οὐδὲν ἤνυε Her. — своими попытками разубедить он ничего не добился;
      ἤνυσε περᾶν Aesch. — ему удалось пройти;
      ἀνύσασθαί τι παρά τινος Aesch.добиться чего-л. от кого-л.;
      ἀνύσαι ἐκτόπιόν τι Soph.удалить что-л. прочь;
      ἀνύσει εὐδαίμων ἐκ κείνων Soph. — он выйдет счастливым из этих обстоятельств;
      Ἀπόλλων οὐκ ἐκεῖνον ἤνυσεν φονέα γενέσθαι Soph. — не оправдалось предсказание Аполлона, что он (Эдип) станет убийцей;
      εἴ τι ἠνυσάμην Plat.если я в чем-л. преуспел

      2) проделывать, совершать, проходить
      

  (πολλέν κέλευθον Aesch.; χιλίους σταδίους Plut.)

      3) прибывать, приходить, достигать
      

  (πρὸς πόλιν Soph.; ἐπὴ ἀκτάν Eur.)

      ποτανοὴ ἤνυσαν τὸν Ἅιδαν Eur. — они улетели в Аид;
      ζυγὰ δούλια ἀνύσαι Eur. — попасть в рабство;
      πῶς ἴσον εἰπὼν ἀνύσωμαι ; Aesch. — как найти мне (нужные) слова?;
      ἀμφὴ σὰς ἀϊόνας ἠνυτόμαν τροφαῖς Aesch. — я вырос(ла) на твоих берегах;
      γῆρας ἀνύσαι Anth.дожить до старости

      4) торопиться, спешить
      

  (οὐ μέλλειν, ἀλλ΄ ἀνύτειν Arph.)

      ἄνυε πράττων Arph. — поспеши, поскорее;
      δὸς ἀνύσας Luc.давай поскорее

      5) претерпевать, переносить
      6) приводить, доставлять
      

  (γαστρὴ φορβάν Soph.; med. τὰν ἀμνόν Theocr.)

      ἁ. κράναν Theocr. — заставить забить источник;
      εἰς πομπέν καὴ ῥημάτων ἀγλαϊσμὸν ἀνύτει Plat.это ведет к пышному пустословию

      7) уничтожать, истреблять
      

  (φλὸξ ἤνυσέν τινα Hom.; τρίτον μέρος τινός Pind.)

      ὅ χρόνος ἄνυτο φεύγων Theocr.время быстро уходило

  Древнегреческо-русский словарь > ανυω

 • 19 ανυω...

      ἁνύω...
      ἀνύω, ἁνύω
      атт. тж. ἀνύτω и ἁνύτω, эп. тж. ἄνυμι (impf. ἤνυον и ἤνυτον, fut. ἀνύσω - эп. тж. ἀνύω, aor. ἠνῠσα, pf. ἤνῠκα; pass.: aor. ἠνύσθην, pf. ἤνυσμαι) реже med.
      1) завершать, заканчивать, исполнять
      

  (ἔργον Hom.; εἰκονα Anth.)

      ἀνύσαι θάνατον Soph. — совершить убийство;
      ἀνύσαι ἀρωγὰν ἔς τινα Soph.оказать помощь кому-л.;
      ἀπαγορεύων οὐδὲν ἤνυε Her. — своими попытками разубедить он ничего не добился;
      ἤνυσε περᾶν Aesch. — ему удалось пройти;
      ἀνύσασθαί τι παρά τινος Aesch.добиться чего-л. от кого-л.;
      ἀνύσαι ἐκτόπιόν τι Soph.удалить что-л. прочь;
      ἀνύσει εὐδαίμων ἐκ κείνων Soph. — он выйдет счастливым из этих обстоятельств;
      Ἀπόλλων οὐκ ἐκεῖνον ἤνυσεν φονέα γενέσθαι Soph. — не оправдалось предсказание Аполлона, что он (Эдип) станет убийцей;
      εἴ τι ἠνυσάμην Plat.если я в чем-л. преуспел

      2) проделывать, совершать, проходить
      

  (πολλέν κέλευθον Aesch.; χιλίους σταδίους Plut.)

      3) прибывать, приходить, достигать
      

  (πρὸς πόλιν Soph.; ἐπὴ ἀκτάν Eur.)

      ποτανοὴ ἤνυσαν τὸν Ἅιδαν Eur. — они улетели в Аид;
      ζυγὰ δούλια ἀνύσαι Eur. — попасть в рабство;
      πῶς ἴσον εἰπὼν ἀνύσωμαι ; Aesch. — как найти мне (нужные) слова?;
      ἀμφὴ σὰς ἀϊόνας ἠνυτόμαν τροφαῖς Aesch. — я вырос(ла) на твоих берегах;
      γῆρας ἀνύσαι Anth.дожить до старости

      4) торопиться, спешить
      

  (οὐ μέλλειν, ἀλλ΄ ἀνύτειν Arph.)

      ἄνυε πράττων Arph. — поспеши, поскорее;
      δὸς ἀνύσας Luc.давай поскорее

      5) претерпевать, переносить
      6) приводить, доставлять
      

  (γαστρὴ φορβάν Soph.; med. τὰν ἀμνόν Theocr.)

      ἁ. κράναν Theocr. — заставить забить источник;
      εἰς πομπέν καὴ ῥημάτων ἀγλαϊσμὸν ἀνύτει Plat.это ведет к пышному пустословию

      7) уничтожать, истреблять
      

  (φλὸξ ἤνυσέν τινα Hom.; τρίτον μέρος τινός Pind.)

      ὅ χρόνος ἄνυτο φεύγων Theocr.время быстро уходило

  Древнегреческо-русский словарь > ανυω...

 • 20 απεργαζομαι

      1) выделывать, производить, создавать
      

  (τὰ ξύλινα τοῦ τείχους Arph.; ἔργον Plat.)

      2) причинять, производить, вызывать
      

  (δόξαν ψεύδη Plat.; πάταγον, ὕπνον Arst.; φθόρον Plut.)

      φόνον ἀ. — совершать убийство;
      νίκην ἀ. τινι Plat.доставлять кому-л. победу, дать возможность кому-л. победить

      3) воспитывать, формировать
      4) делать, превращать
      

  (ἀγαθόν τινα Xen.; τοὺς συνόντας διαλεκτικωτέρους Plat.)

      παραίτιον ἀπειργάσθαι τινά τινος Plut.возложить на кого-л. ответственность за что-л.;
      ἀ. ὕδωρ γῆν Plat. — превращать воду в землю;
      ἀγαθον τι ἀ. τινα Plat.делать какое-л. добро кому-л.

      5) доводить до конца (до совершенства), завершать
      

  (ἀνέρ ἀπειργασμένος καλὸς καγαθός Xen.; τέχνη ἀπειργασμένη Plat.)

      6) описывать, изображать
      

  (σχῆμά τινος Plat.)

  Древнегреческо-русский словарь > απεργαζομαι

См. также в других словарях:

 • Убийство Георгия Гапона — Убийство Георгия Гапона …   Википедия

 • Убийство-самоубийство — совмещение убийства и самоубийства, когда лицо убивает одного или несколько человек, после чего кончает жизнь самоубийством. Причины По словам психиатров, как правило, есть одна из двух причин, по которым происходит убийство самоубийство:… …   Википедия

 • Убийство — (лат. homicidium, caedes, nex, necis; англ. murder, killing) в уголовном праве РФ преступление против жизни и здоровья, предусмотренное ст. 105 УК РФ*. Выражается в умышленном причинении смерти др. человеку. Квалифицирующие признаки данного… …   Энциклопедия права

 • УБИЙСТВО — в уголовном праве преступление, заключающееся в умышленном причинении смерти другому человеку. Наиболее тяжким является У. при отягчающих обстоятельствах: а) двух или более лиц; б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом… …   Юридическая энциклопедия

 • Убийство — Причинение смерти   Убийство Заказное убийство Массовое убийство Детоубийство Отцеубийство …   Википедия

 • УБИЙСТВО — умышленное противоправное причинение смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК). Объект У. образуют общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни человека. Уголовно право вой охране подлежит жизнь любого человека от ее начала и до… …   Энциклопедия юриста

 • Убийство Игоря Талькова — Мемориальная доска на стене Дворца спорта «Юбилейный», в котором был убит Игорь Тальков …   Википедия

 • УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА — преступление против жизни, предусмотренное ст. 107 УК РФ и имеющее привилегированный состав преступления, характеризующийся следующими признаками: убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта),… …   Словарь-справочник уголовного права

 • Убийство, совершённое в состоянии аффекта — Преступления против жизни …   Википедия

 • Убийство — одно из преступлений против личности. Состоит в умышленном причинении смерти другому человеку. УК РФ устанавливает уголовную ответственность в ч. 1 ст. 105 за простое убийство (без смягчающих и отягчающих обстоятельств); в ч. 2 ст. 105 за… …   Большой юридический словарь

 • Убийство — уничтожение живого существа. Убийство, с точки зрения общества, может быть, а может и не быть преступлением... С точки зрения института прав человека, убийство это всегда убийство. Убийство является трагедией как для того, кого убивают, его… …   Теоретические аспекты и основы экологической проблемы: толкователь слов и идеоматических выражений

Книги

Другие книги по запросу «убийство близких» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»