Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

твой+друг

 • 1 мой

  benim
  * * *
  1) (при сущ.) benim; (без сущ.) benimki

  твой друг пришёл, мой - нет — senin dostun geldi, benimki gelmedi

  2) → сущ., м мой (муж), ж моя́ (жена) benimki
  3) (→ сущ., мн. мои́ домашние) benimkiler
  ••

  мой тебе́ сове́т — sana benden bir öğüt / tavsiye

  Русско-турецкий словарь > мой

 • 2 друг

  arkadaş,
  dost
  * * *
  I м

  друг де́тства — çocukluk arkadaşı

  друзья́ и знако́мые — dost ve tanıdıklar; eş dost

  мы с ним ста́рые друзья́ — onunla eski hukukumuz var

  ста́рый друг лу́чше но́вых двух — посл. eski dost düşman olmaz; yenisinden vefa gelmez

  ••

  будь дру́гом, помоги́ — bir arkadaşlık yap da yardım et

  II в соч.

  друг дру́га — birbir(ler)ini

  друг за дру́гом — birbiri ardınca

  друг дру́гу — birbir(ler)ine

  друг про́тив дру́га — bir bir(ler)ine karşı

  две вражде́бные друг дру́гу идеоло́гии — birbirinin düşmanı (olan) iki ideoloji

  мы сиде́ли напро́тив друг дру́га — karşılıklı oturuyorduk

  они́ полюби́ли друг дру́га — seviştiler

  посмотре́ть друг на дру́га — bakışmak

  пожа́ть друг дру́гу ру́ки — el sıkışmak

  Русско-турецкий словарь > друг

 • 3 твой

  senin; seninki
  * * *
  (твоя́, твоё, твои́)
  1) мест., притяж. senin; seninki (без сущ.)

  я забы́л свою́ ру́чку, дай-ка твою́ — kalemimi unutmuşum, seninkini veriver

  2) (твоё) → сущ., с sana ait olan, senin hakkın / malın

  он на твоё не за́рится — senin malında gözü yoktur

  3) (твои́) → сущ., мн. seninkiler

  твои́ до́ма? — seninkiler evde mi?

  приве́т (всем) твои́м — seninkilere selam

  Русско-турецкий словарь > твой

 • 4 друг друга

  birbirlerini

  Русско-турецкий словарь > друг друга

 • 5 знать друг друга

  tanışmak

  Русско-турецкий словарь > знать друг друга

 • 6 Это мой друг

  Bu benim arkadaşim [бу бен'им аркадаш'им]

  Русско-турецкий разговорник > Это мой друг

 • 7 близкий

  yakın
  * * *
  врз

  бли́зкий друг — yakın dost

  бли́зкие ему́ лю́ди — yakınları

  слова́, бли́зкие по значе́нию — yakın anlamlı kelimeler

  вы́вод, бли́зкий к и́стине — gerçeğe yakın bir sonuç

  призы́в, бли́зкий ка́ждому челове́ку — her insanı yakından ilgilendiren bir çağrı

  в усло́виях, бли́зких к земны́м — dünya şartlarına benzer şartlar içinde

  они́ бы́ли о́чень близки́ — aralarında pek sıkı ilişkiler vardı

  она́ была́ близка́ к о́бмороку — bayılacak hale gelmişti

  послы́шался бли́зкий вы́стрел — yakından bir silah sesi geldi

  зна́я о его́ бли́зком отъе́зде... — yakında gideceğini bilerek...

  доро́га туда́ не бли́зкая — oranın yolu kısa değil

  Русско-турецкий словарь > близкий

 • 8 боевой

  savaş(sıfat); savaşçı,
  militan; öncelikli,
  acil
  * * *
  1) savaş °

  боево́й самолёт — savaş uçağı

  боево́й друг — savaş arkadaşı

  2) savaşçı; militan, mücadeleci

  бра́тская дру́жба и боевая солида́рность — kardeşçe dostluk ve mücadeleci / savaşımcı dayanışma

  боевы́е па́рни — çakı gibi genç adamlar

  3) ( особо важный) öncelikli

  Русско-турецкий словарь > боевой

 • 9 бросаться

  atılmak,
  saldırmak
  * * *
  несов.; сов. - бро́ситься
  1) atmak; atışmak

  броса́ться снежка́ми (друг в друга)kar topu atışmak

  2) atılmak; üstüne atılmak, saldırmak ( нападать)

  броса́ться вперёд — ileri atılmak

  бро́ситься на врага́ — düşmanın üzerine atılmak

  броса́ться на по́мощь — yardımına koşmak

  мы бро́сились на у́лицу — dışarı / sokağa fırladık

  ребёнок бро́сился к ма́тери — çocuk annesine doğru atıldı

  бро́ситься ничко́м на посте́ль — kendini yüzü koyun yatağın üzerine atmak

  бро́ситься на ше́ю кому-л. (от радости)(birinin) boynuna atılmak

  3) kendini... atmak

  бро́ситься с моста́ — kendini köprüden (aşağı) atmak / bırakmak

  ••

  броса́ться в глаза́ — göze çarpmak

  таки́ми предложе́ниями не броса́ются — teklifin böylesi yabana atılmaz

  вино́ бро́силось ему́ в го́лову — şarap başına vurdu

  броса́ться как бык на кра́сное — azgın boğanın kırmızı görünce saldırdığı gibi saldırmak

  Русско-турецкий словарь > бросаться

 • 10 брызгаться

  2) ( брызгать друг на друга) birbirinin üstüne... püskürmek / sıçratmak

  Русско-турецкий словарь > брызгаться

 • 11 брыкаться

  tepişmek
  * * *
  несов.; сов. - брыкну́ться, однокр.
  2) ( брыкать друг друга) tepişmek, çifteleşmek

  Русско-турецкий словарь > брыкаться

 • 12 ведь

  ki,
  ya; ne de olsa; bilirsin; öyle değil mi?
  * * *
  союз, частица
  ki, ya; ne de olsa ( все-таки)

  ведь ты его́ зна́ешь! — onu bilirsin ya!

  как он пое́дет ведь у него́ и де́нег нет! — parası yok ki gitsin!

  а ведь он тебе́ / твой оте́ц! — ne de olsa babandır o senin!

  а ведь как она́ люби́ла танцева́ть! — oysa ne severdi dans etmeyi!

  та́к ведь?, ведь пра́вда? — öyle değil mi ya?

  Русско-турецкий словарь > ведь

 • 13 верный

  bağlı,
  sadık; güvenilir,
  emin; doğru,
  şaşmaz; muhakkak
  * * *
  1) (candan) bağlı, sadık; vefalı ( постоянный)

  ве́рный друг — sadık / vefalı dost

  ве́рный своему́ до́лгу — görevine bağlı

  быть ве́рным своему сло́ву — sözünün eri olmak

  2) ( надёжный) güvenilir, emin; sağlam

  ве́рный исто́чник — (sözüne) güvenilir kaynak

  э́то ве́рные де́ньги — bu iş sağlam paradır

  ве́рный путь (к чему-л.)sınanmış yol

  ве́рный перево́д — doğru / aslına uygun çeviri

  ве́рный при́знак (чего-л.) — şaşmaz belirti

  ве́рные часы́ — doğru (işleyen) saat

  ве́рный ко́мпас — şaşmaz pusula

  ве́рная ко́пия — aslına uygun kopya

  4) ( точный) şaşmaz, keskin

  у него́ глаз ве́рный — gözü şaşmaz

  5) ( неизбежный) muhakkak

  ве́рная смерть / ги́бель — muhakkak ölüm

  он упусти́л возмо́жность заби́ть ве́рный гол — muhakkak gol fırsatını kaçırdı

  ••

  он сто́ит ве́рных сто рубле́й — su içinde yüz ruble eder

  Русско-турецкий словарь > верный

 • 14 вкус

  tadım; tat,
  lezzet; zevk,
  beğeni; merak
  * * *
  м
  1) (ощущение, чувство) tadım
  2) (качество, свойство пищи) tat (-), lezzet; çeşni

  ки́слый на вкус — tadı ekşi

  прия́тный на вкус — tadı hoş; içimli, içimi iyi (о воде, напитках)

  у э́тих плодо́в стра́нный вкус — bu meyvanın garip bir tadı / lezzeti var

  попро́бовать что-л. на вкус — bir şeyin tadına / çeşnisine bakmak

  непритяза́тельные вку́сы — ilkel beğeniler

  да у тебя́, ока́зывается, никако́го вку́са нет! — çok zevksizmişsin be!

  то́нкость худо́жественного вку́са — sanat zevkindeki incelik

  име́ть вкус к чему-л. — bir şeye merakı olmak, meraklısı olmak

  ••

  та́нец в испа́нском вку́се — İspanyol tarzında bir dans

  входи́ть во вкус чего-л.bir şeyin tadına varmak

  он челове́к со вку́сом — zevk sahibi bir adamdır

  одева́ться со вку́сом — zevkle giyinmek

  на твой вкус ничего́ не́ было — senin zevkine göre bir şey yoktu

  э́то пришло́сь ему́ по вку́су — bu onun hoşuna / zevkine gitti

  э́то де́ло вку́са — bu, bir zevk meselesidir

  на вкус, на цвет това́рищей нет; о вку́сах не спо́рят чего-л.погов. renk ve zevk üzerinde münakaşa olmaz

  Русско-турецкий словарь > вкус

 • 15 вцепляться

  yakalamak,
  yapışmak
  * * *
  несов.; сов. - вцепи́ться
  yakalamak, yapışmak

  вцепи́ться друг дру́гу в во́лосы (о женщинах)saç saça baş başa gelmek

  Русско-турецкий словарь > вцепляться

 • 16 выносить

  çıkarmak (dışarı),
  sunmak,
  edinmek; dayanmak,
  katlanmak
  * * *
  I в`ыносить
  сов., см. вынашивать
  II вынос`ить
  несов.; сов. - вы́нести
  1) врз (dışarı) çıkarmak; dışarı taşımak

  выносить что-л. на ры́нок — pazara çıkarmak

  волна́ вы́несла ло́дку на бе́рег — dalga kayığı sürükleyip kıyıya çıkardı

  его́ вы́несли с по́ля на носи́лках (о спортсмене)onu sahadan sedye ile taşıdılar

  выносить на обсужде́ние парла́мента — görüşülmek üzere parlamentoya sunmak

  выносить на чей-л. суд — birinin hükmüne bırakmak

  3) перен. (впечатление, убеждение и т. п.) edinmek
  4) dayanmak; katlanmak; kaldırmak

  выносить лише́ния — yoksunluklara katlanmak

  он не выно́сит шу́ток — şaka kaldırmaz

  она́ не вы́несла э́того уда́ра — bu darbeye dayanamadı

  она́ не вы́несет твои́х слёз — ağlamanı içi götüremez

  5) в соч.

  выносить пригово́р — hüküm / karar vermek

  выносить реше́ние — karar almak

  ••

  не выносить чего-л. — çekememek, hazmedememek

  они́ не выно́сят друг дру́га — birbirini çekemiyorlar

  вы́нести всю тя́жесть на свои́х плеча́х — bir şeyin en ağır yükünü omuzlarında taşımak

  Русско-турецкий словарь > выносить

 • 17 гоняться

  в соч., см. гнаться

  гоня́ться за девчо́нками — прост. kız kovalamak

  гоня́ться друг за дру́гом — birbirini kovalamak

  он за сла́вой не гоня́лся — разг. şeref peşinde koşmazdı / koştuğu yoktu

  Русско-турецкий словарь > гоняться

 • 18 готовый

  hazır
  * * *
  врз

  гото́вое пла́тье — hazır elbise; konfeksyon

  гото́вые лека́рства — müstahzar ilaçlar

  гото́вые изде́лия, гото́вая проду́кция — mamul maddeler; mamulat

  гото́вый на всё — herşeyi yapmaya hazır

  гото́вое блю́до — hazır yemek

  быть гото́вым к самозащи́те / самооборо́не — kendini savunmaya hazırlıklı olmak

  зал гото́в был ру́хнуть от аплодисме́нтов — salon alkıştan yıkılacaktı

  она́ гото́ва была́ распла́каться — neredeyse ağlayacaktı

  они́ гото́вы бы́ли взять друг дру́га за го́рло / гло́тку — birbirinin boğazına sarılacak duruma geldiler

  со́лнце уже́ бы́ло гото́во скры́ться за горизо́нтом, как... — güneş battı batacaktı ki...

  как тигр, гото́вый бро́ситься на свою же́ртву / добы́чу — avına atılacak bir kaplan gibi

  обе́д гото́в — yemek hazır

  план был гото́в — plan tamamdı / tamamlanmıştı

  ва́ши ка́рточки / фотогра́фии гото́вы — çektirdiğiniz resimler tamam / hazır

  гото́во! — tamam!, oldu!

  он гото́в (о пьяном)прост. tam oldu

  ••

  он привы́к жить на всём гото́вом — hazırdan yemeye alıştı

  Русско-турецкий словарь > готовый

 • 19 давний

  eski,
  kırk yıllık,
  yıllanmış
  * * *
  eski; kırk yıllık; yıllanmış

  да́вний друг — kırk yıllık dost

  о́чень да́вняя пробле́ма — yıllanmış bir sorun

  с да́вних пор — öteden / eskiden beri

  Русско-турецкий словарь > давний

 • 20 далёкий

  uzak
  * * *
  врз
  uzak; uzun

  далёкий бе́рег — uzak sahil

  далёкое бу́дущее — uzak gelecek

  далёкий вы́стрел — uzaktan gelen silah sesi

  далёкие воспомина́ния — uzak geçmişe ait anılar

  в те далёкие го́ды — o uzak yıllarda

  далёкое путеше́ствие — uzun yolculuk

  э́то утвержде́ние далеко́ от и́стины — перен. bu iddia gerçekten çok uzaktır

  я далёк от мы́сли, что... — перен. hiç sanmam

  Русско-турецкий словарь > далёкий

См. также в других словарях:

 • "К***" («Когда твой друг с пророческой тоскою») — «К***» («Когда твой друг с пророческой тоскою»), стих. раннего Л. (дата не установлена). Осн. мотив стих. предчувствие собств. довременной гибели объединяет его со стихами провиденциального цикла («Не смейся над моей пророческой тоскою»,… …   Лермонтовская энциклопедия

 • "Когда твой друг с пророческой тоскою" — «КОГДА ТВОЙ ДРУГ С ПРОРОЧЕСКОЙ ТОСКОЮ», см. «К***». Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин т рус. лит. (Пушкин. Дом); Науч. ред. совет изд ва Сов. Энцикл. ; Гл. ред. Мануйлов В. А., Редкол.: Андроников И. Л., Базанов В. Г., Бушмин А. С., Вацуро …   Лермонтовская энциклопедия

 • Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты — Впервые эта мысль встречается у древнегреческого драматурга и поэта Еврипида (480 406 до н. э.). Но в настоящей, широко известной афористической форме она стала популярной благодаря испанскому писателю Мигелю Сервантесу де Сааведра (1547 1616),… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Твой любящий друг — Тип мультфильма рисованный с натурой Режиссёр Елена Баринова Автор сценария Андрей Хржановский Композитор …   Википедия

 • Твой любящий друг (мультфильм) — Твой любящий друг Тип мультфильма рисованный с натурой Режиссёр Елена Баринова Автор сценария Андрей Хржановский Композитор Владимир Быстряков …   Википедия

 • Друг — Мистерия чувств * Воспоминание * Желание * Мечта * Наслаждение * Одиночество * Ожидание * Падение * Память * Победа * Поражение * Слава * Совесть * Страсть * Суеверие * Уважение * …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • друг — ДРУГ, а, мн. друзья, зей, муж. 1. Человек, к рый связан с кем н. дружбой. Не имей сто рублей, а имей сто друзей (посл.). Старый д. лучше новых двух (посл.). Скажи мне, кто твой д., и я скажу, кто ты (посл.). Д. дома (друг семьи). Зелёный д. (о… …   Толковый словарь Ожегова

 • Наш друг Пишичитай — Тип мультфильма рисованный Жанр образовательный мультфильм Режиссёр Юрий Прытков Автор сценария …   Википедия

 • Накануне Великого поста православные просят друг у друга прощения — В последний день масленичных гуляний, перед началом Великого поста (в этом году пост начинается 10 марта), православные христиане собираются в храмах и просят друг у друга прощения. В последний день перед Постом в Прощеное воскресенье Церковь… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

 • "Расстались мы; но твой портрет" — «РАССТАЛИСЬ МЫ; НО ТВОЙ ПОРТРЕТ», стих. Л. (1837), восходящее к раннему стих. «Я не люблю тебя; страстей...» (1831), афористич. концовка к рого («Так храм оставленный все храм, / Кумир поверженный все бог!») без изменений перешла в данное стих.… …   Лермонтовская энциклопедия

 • ты моя — я твой — (иноск.) о любящих, принадлежащих, отдавшихся друг другу Ср. Тебя не вырвут у меня: На век я твой и ты моя. Скажи зачем , романс …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Книги

Другие книги по запросу «твой+друг» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»