Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

твой+друг

 • 1 друг

  дӯст, ёр, ҷӯра

  Русско-таджикский словарь > друг

 • 2 друг друга

  якдигарро, ҳамдигарро

  Русско-таджикский словарь > друг друга

 • 3 друг другом

  яке аз дигаре, аз ҳамдигар

  Русско-таджикский словарь > друг другом

 • 4 друг другу

  ба якдигар, ба ҳамдигар

  Русско-таджикский словарь > друг другу

 • 5 друг за другом

  Русско-таджикский словарь > друг за другом

 • 6 друг на друге

  ба якдигар, ба ҳамдигар

  Русско-таджикский словарь > друг на друге

 • 7 друг о друге

  дар бораи ҳамдигар, дар бораи якдигар

  Русско-таджикский словарь > друг о друге

 • 8 друг от друга

  аз ҳамдигар, аз якдигар

  Русско-таджикский словарь > друг от друга

 • 9 друг перед другом

  яке дар пеши дигар, дар пеши якдигар, дар пеши ҳамдигар

  Русско-таджикский словарь > друг перед другом

 • 10 твой

  \твойту, аз они ту

  Русско-таджикский словарь > твой

 • 11 друг

  I
  м
  1. дӯст, ёр, ҷӯра; закадычный друг ҷӯраи ҷонй (қарин); искренний друг дӯстӣ самимй; друг детства ҷӯраи айёми бачагй; друзья по оружию ҳамьяроқон; старый друг лучше новых двух посл. як дӯсти дерина беҳ аз ду дӯсти нав; дӯсти дерина - аспи зинкарда
  2. тарафдор, дӯстдор, пайрав, ишқбози чизе; общество друзей природы ҷамъияти дӯстдорони табиат
  3. обращ. дӯст, ҷӯра; любезный друг дӯсти меҳрубон <> дома 1) дӯсти хонадон 2) шутл. маъшуқи соҳибхоназан; будь друг (другом) як ҷӯрагӣ кун
  II
  кр. ф. к другой: друга якдигарро, ҳамдигарро; другу ба якдйгар, ба ҳамдигар; другом яке аз дигаре, аз ҳамдйгар (мас. розй)\ друг за другом паи ҳам; друг на друга ба якдигар, ба ҳамдигар; друг о друге дар бораи якдигар (ҳамдигар); друг от друга аз ҳамдигар, аз як-дигар; друг перед \другом яке дар пеши дигар, дар пеши якдигар (ҳамдигар)

  Русско-таджикский словарь > друг

 • 12 твой

  (твоя, твоё, твой) мест. при-тяж.
  1. …ту, аз они ту; твой карандаш қалами ту
  2. в знач. сущ. твоё с разг. моли ту, чизи ту, ҳаққи ту; твоего мне не нужно чизи ту ба ман даркор не; ҳаққи ту ба ман лозим не // в сочет. со сравн. ст. нареч. (чемты) аз ту…, назар ба ту…; он знает больше твоего вай аз ту бештар медонад
  3. в знач. сущ. твой мн. разг. аҳли хонадони ту, хешовандони ту; как поживают твой? аҳволи аҳли хонадонат чӣ тавр?
  4. в знач. сущ. твой м прост. шавҳар; ошиқ; твоя ж прост. зан; маъшуқа <> твоё дело ин кори туст; худат медо-нй; не твоё дёло ин кори ту не, ту дахл накун; с твоё прост. ба қадри ту; по-твоему 1) ту барин, монанди ту; он всё делает по-твоему вай ҳама корро монанди ту мекунад 2) мехостагиат барин; всё будет по-твоему ҳама кор мувофиқи гуфтаи ту мешавад 3) в знач. вводн. сл. ба фикри ту, ба ҳаёли ту; по-твоему, он прав? ба фикри ту, ҳақ ба ҷониби вай аст?; твоя берёт (взяла) дасти ту боло, ту ғолиб; он поёт, что твой соловей прост. вай булбул барин месарояд

  Русско-таджикский словарь > твой

 • 13 сам-друг

  прил. неизм. уст. и прост. 1) (о людях) ду кас, дукаса 2) (об урожае) дукарата

  Русско-таджикский словарь > сам-друг

 • 14 колошматить

  несов. кого прост. кӯфтан, задан, лат кардан; мальчики колошматили друг друга бачаҳо якдигарро мезаданд

  Русско-таджикский словарь > колошматить

 • 15 за

  приставкаи префиксе, ки маънохои зеринро ифода мекунад:
  1. I) ибтидои амал: зааплодйровать ба чапакзанн сар кардан; заплакать ба гирья даромадан; забегать ба давутоз даромадан 2) итмоми амал: заасфальтировать асфальтфарш карда шудан 3) бо ҳиссачаи «ся» ё бе он - ба ҳадди охир расондани амал; аз ҳад зиёд кардани коре: заглядеться чашм дӯхта мондан, чашм канда натавонистан; заработаться бисьёр кор карда монда шудан; задарить тӯҳфаборон кардан; закормить хуб сер кардан 4) равона шудани амал ба он тарафи предмет ва ё берун аз ҳудуди чизе: зайтй за дерево ба паси дарахт гузаштан; завернуть за угол ба хамгашти кӯча тоб хӯрдан 5) зимнан иҷрошаванда будани амал: забежать сари роҳ даромадан; занести дароварда додан
  2. дар сифатсозӣ ва исмсозӣ маънои дар беруни чизе буданро ифода мекунад: загородный беруни шаҳр, берунишаҳрӣ; зарубежный хориҷӣ; заречье он тарафи дарё предлог
  1. с вин. (указывает направление движения за пределы чего-л.) аз, ба; уехать за город аз шаҳр берун рафтан; выбросить за окно аз тиреза берун партофтан; уйти за реку ба он тарафи дарё рафтан; выйти за дверь аз дар берун баромадан; вынести за скобки аз қавс баровардан // (под, внутрь, за) ба паси…, ба даруни…, ба; заткнуть рукавицы за пояс дастпӯшакро ба миёнбанд андармон кардан; положить за пазуху ба бағал андохган; поставить за шкаф ба паси ҷевон мондан; заложить руки за спину дастро ба пушт кардан
  2. с вин. (указывает на предмет, орудие, средство дейстдия чаще с гл. «сесть», «стоять» и т.п.)ба сари…; сесть за стол ба сари миз нишастан; сесть за руль ба сари руль нишастан; // (указывает на иачало действия, занятия) ба; взяться за работу ба кор сар кардан; приняться за учение ба таҳсил шурӯъ кардан,'). с вин. (указывает на промежуток времени в течение которого что-л. совершается) дар, дар зарфи…, дар бадали…, дар муддати…; за ночь выпало много снегу дар якшаб барфи зиёде боридааст; мальчик подрос за лето дар муддати тобистон бача калон шудааст; за последние три года дар се соли охир; эту работу можно сделать за два часа ин корро дар ду соат кардан мумкин аст; за один раз да як бор, якбора
  4. с вин. (указывает на время, отделяющее одно событые от другого) пеш, пеш аз; за час до отхода поезда як соат пеш аз рафтани поезд; за несколько дней до поездки якчанд рӯз пеш аз сафар
  5. с вии.(указывает на превышение предела, меры) аз; уже за полночь шаб аз нисф гузаштааст; ей далеко за сорок синнаш аз чил кайҳо гузаштааст
  6. с вин. (по причине, вследствие чего-л.) бинобар, ба сабаби…, барои…, ба хотири…; благодарить за услугу барои хизмат миннатдорӣ кардан; наказать за шалость барои шухӣ ҷазо додан; за что? барои чӣ?, ба чй сабаб?; за что его не любят? барои чӣ вайро нағз намебйнанд?; за что-то ба сабабе, бинобар
  1. (во имя, ради, в пользу чего-л.) ба, барои…, аз барои…, дар роҳи…, ба хотири; отдать жизнь за Родину барои Ватан ҷон супурдан; бороться за мир дар роҳи сулҳ мубориза бурдан; голосовать за предложение барои таклифе овоз додан; поднять тост за чьё-л. здоровье ба саломатии касе қадаҳ бардоштан // в знач. нареч. барои…, ба тарафдории…; он голосовал за вай ҳамчун тарафдор овоз додааст // в знач. сказ. разг. тарафдор; все за, один ты против ҳама тарафдору як худи ту зид // в знач. сущ. за разг. «тарафдор»; подсчитать все «за» ҳама «тарафдорҳо»-ро шумурдан
  8. с вин. (указывает на расстояние) дар, то, дар масофаи…; за десять километров от города дар масофаи даҳ километр аз шаҳр; за два шага от обрыва ду қадам дуртар аз ҷарӣ
  9. с вин. (в оомен на что-л.) ба бадали…, ба ивазӣ…; ба, бе; внести деньги за утерянную книгу пули китоби гумшударо нардохтан; уплатить за квартиру пули квартираро додан // (при обозначении цены) ба, ба нархи…; купить книгу за пять рублей китобро ба нархи панч сӯм харидан; за плату ба (бо) музд, пулакӣ
  10. с вин. (вместо кого-л.) ба ҷоп…, ба ивази…; он работает за мастера вай ба ҷои усто кор мекунад; расписаться за кого-л. ба ҷои касе имзо кардан; работать за двоих кори ду касро кардан
  11. с вин. (указывает на то,что предмет, на который направляется действие) аз; взять за руку аз даст доштан; держаться друг за друга дасти якдигарро гирифтан; ба якдигар такя кардан; дернуть за ручку двери дастаки дарро якбора кашидан; трава цепляется за платье алаф ба курта мечаспад
  12. с вин. (с глаголами «отвечать», «ручаться» и т. п.) барои…, ба; отвечать за порядок барои тартиб ҷавобгар будан; ручаться за точность рассказа ба дӯрустии ҳикоя зомин будан; заступаться за кого-л. тарафи касеро гирифтан 1
  3. с вин. (при обозначении лица, предмета, которые вызывают какое-л. чувство) аз, аз барои…, аз ваҷҳи…, барои…, ба ҷои…; мне стыдно за него аз барои вай хиҷолат мекашам; краснеть за кого-л. ба ҷои касе сурх шудан 1
  4. с вин. (с глаголами «выйти», «выдать», «сватать») ба; выйти замуж за кого-л. ба касе ба шавҳар баромадан 1
  5. с вин. разг. (в качестве кого-чего-л.) ҳамчун; признать за правило ҳамчун қоида қабул кардан; считать за честь шарафманд будан; он слышен за остряка ӯ ба теззабонӣ ном баровардааст 1
  6. с тв. (указывает на предмет, место, позади которого происходит действие) дар он тарафи…; дар пушти…, берун аз, дар паси…; жить за городом берун аз шаҳр зистан; стоять за дверью дар пушти дар истодан; за окном дар паси тиреза; за горами дар паси кӯҳҳо; за рекой дар он тарафи дарё;(внут-ри чего-л., за чем-л.) аз таги…, аз зери…, ба даруни…, ба паси…; держать за пазухой дар зери бағал доштан; солнце скрылось за тучами офтоб дар паси абрқо пинҳон шуд 1
  7. с тв. (указывает иа предмет, орудие, средство действия, чаще с гл. «сидеть», «стоять» и т. п.) ба назди…, ба сари…, дар сари…, дар паҳлӯи…, дар пеши…; сидеть за столом ба сари миз нишастан; сидеть за рулём дар сари руль нишастан; сидеть за книгой китоб хондан; за работой время прошло незаметно дар сари кор вақт номаълум гузашт 1
  8. с тв. (при обозначении движения, следования за кем-чем-л.) аз паси…, аз паи…, аз кафои…, аз ақиби…, аз дунболи…; идти [вслед] за кемзал. аз дунболи касе рафтан; следуйте за мной! аз пасм ман биёед!; гнаться за зайцем харгӯшро дунболагирӣ кардан 1
  9. ств. (во время какого-л. занятия) дар аснои…, дар вакти…, ҳангоми…; читать за обедом дар аснои хӯрок китоб хондан
  20. с тв. (после, вслед за кем-чем-л.) баъди…, пас аз; за дождливой весной наступило жаркое лето баъди баҳори сербориш тобистони гарм омад // (вслед, чередуясь) аз паси…, паи ҳам; читать книгу за книгой паи ҳам китоб хондан; шаг за шагом қадам ба қадам; один за другим яке аз паси дигаре; день за днём рӯз ба рӯз
  21. с тв. (по причине, из-за) аз сабаби…, бинобар; за шумом никто её не расслышал аз сабаби ғало-ғула гапашро ҳеҷ кас нашунид; за истечением срока бинобар тамом шудани мӯҳлат; за неимением свободного времени бинобар набудани вақти холй; за ненадобностью бинобар даркор набудан; за отсутствием улик аз сабаби набудани далел
  22. с тв. (с какой-л. целью) барои…, ба мақсади…, ба; пойти за водой барои об рафтан; послать за врачом ба духтур кас фиристодан; занимать очередь за билетами барои билет навбат гирифтан
  23. с тв. (указывает на лицо, предмет, который является объектом ухода, надзора, наблюдения) ба; смотреть за детьми ба бачаҳо нигоҳубин кардан; ухаживать за больными ба беморон нигоҳубии кардан; следить за чистотой ба гозагӣ назорат кардан
  24. с тв. (указывает на лицо, предмет, от которого зависит наступление какого-л. действия) ба сабаби…, сабаби…; задержка за утверждением проекта сабаб ин аст, ки лоиҳа ҳанӯз тасдиқ нашудааст; очередь за мной навбати ман; за вами долг ба гардани шумо қарз ҳаст
  25. с тв. (указывает на лицо, иредмет, которому присущи те или иные свой-ства): замечать за кем-л. недостатки камбудиҳои касеро пай бурдан
  26. с тв. (в значении предлога «с») бо; приказ за подписью директора фармон бо имзои директор; дело за номером два делаи (кори) рақами ду
  27. с тв. (с гл. «свататься») ба; свататься за дочь соседа ба духтари ҳамсоя хостгор шудан // (чаще со сл. «замужем»): быть замужем за кем-л. зани касе будан

  Русско-таджикский словарь > за

 • 16 бессмыслица

  ж сухани бемаънӣ, ҳарза, ёва, гапи (кори) беҳуда; говорйть бессмыслицу ҳарза гуфтан; твой поступок - полнан бессмыслица рафтори ту тамоман бемаънӣ аст

  Русско-таджикский словарь > бессмыслица

 • 17 бесценный

  (бесцён|ен, -на, -но)
  1. бебаҳо, қиматбаҳо, пурқимат, бебахо; бесценные дары тӯҳфаҳои бебаҳо
  2. переп. азиз, арҷманд; бесценный друг дӯсти азиз
  3. уст. беарзиш, камарзиш <> бесценная посылка посылкаи бенарх

  Русско-таджикский словарь > бесценный

 • 18 близкий

  (близ|ок, -ка, -ко)наздик, қариб; близкое селение деҳаи наздик; близкое бӯдущее ояндаи наздик разг. наздик, кӯтоҳ; близкий путь роҳи кӯтоҳ
  3. наздик; ҳамхуи; близкийродственник хеши наздик; близкий друг дӯсти наздик // в знач. сущ. близкие мн. хешу ақрабо, хешу табор
  4. ба дил наздик, фаҳмо; лозунги, ^ие народу шиорҳои ба дили халқ наздик
  5. монанд, шабеҳ, ба ҳам наздик; близкие интересы манфиатҳои ба ҳам наздик; близкий по содержанию мазмунан монанд <> близкие отношения 1) равобити дӯстона, дӯстӣ, рафоқат, улфатӣ 2) ишқварзӣ, муошиқат, ишқбозӣ; близок локоть, да не укусишь посл. близк нон дар нондон, калидаш дар осмон

  Русско-таджикский словарь > близкий

 • 19 бодаться

  несов.
  1. см. бодать;
  2. (бодать друг друга) ҳамдигарро шох задан, шохҷанг (шохзанӣ) кардан

  Русско-таджикский словарь > бодаться

 • 20 верно

  1. нареч. содиқона, садоқатмандона, вафодорона
  2. нареч. дуруст, рост, аниқ, саҳеҳ
  3. в знач. вводн. сл. шояд, мумкин аст, гӯё, эҳтимол; это, верно, твой книги? гӯё, ин китобҳои туст?, ин китобҳои ту будагист?

  Русско-таджикский словарь > верно

См. также в других словарях:

 • "К***" («Когда твой друг с пророческой тоскою») — «К***» («Когда твой друг с пророческой тоскою»), стих. раннего Л. (дата не установлена). Осн. мотив стих. предчувствие собств. довременной гибели объединяет его со стихами провиденциального цикла («Не смейся над моей пророческой тоскою»,… …   Лермонтовская энциклопедия

 • "Когда твой друг с пророческой тоскою" — «КОГДА ТВОЙ ДРУГ С ПРОРОЧЕСКОЙ ТОСКОЮ», см. «К***». Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин т рус. лит. (Пушкин. Дом); Науч. ред. совет изд ва Сов. Энцикл. ; Гл. ред. Мануйлов В. А., Редкол.: Андроников И. Л., Базанов В. Г., Бушмин А. С., Вацуро …   Лермонтовская энциклопедия

 • Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты — Впервые эта мысль встречается у древнегреческого драматурга и поэта Еврипида (480 406 до н. э.). Но в настоящей, широко известной афористической форме она стала популярной благодаря испанскому писателю Мигелю Сервантесу де Сааведра (1547 1616),… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Твой любящий друг — Тип мультфильма рисованный с натурой Режиссёр Елена Баринова Автор сценария Андрей Хржановский Композитор …   Википедия

 • Твой любящий друг (мультфильм) — Твой любящий друг Тип мультфильма рисованный с натурой Режиссёр Елена Баринова Автор сценария Андрей Хржановский Композитор Владимир Быстряков …   Википедия

 • Друг — Мистерия чувств * Воспоминание * Желание * Мечта * Наслаждение * Одиночество * Ожидание * Падение * Память * Победа * Поражение * Слава * Совесть * Страсть * Суеверие * Уважение * …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • друг — ДРУГ, а, мн. друзья, зей, муж. 1. Человек, к рый связан с кем н. дружбой. Не имей сто рублей, а имей сто друзей (посл.). Старый д. лучше новых двух (посл.). Скажи мне, кто твой д., и я скажу, кто ты (посл.). Д. дома (друг семьи). Зелёный д. (о… …   Толковый словарь Ожегова

 • Наш друг Пишичитай — Тип мультфильма рисованный Жанр образовательный мультфильм Режиссёр Юрий Прытков Автор сценария …   Википедия

 • Накануне Великого поста православные просят друг у друга прощения — В последний день масленичных гуляний, перед началом Великого поста (в этом году пост начинается 10 марта), православные христиане собираются в храмах и просят друг у друга прощения. В последний день перед Постом в Прощеное воскресенье Церковь… …   Энциклопедия ньюсмейкеров

 • "Расстались мы; но твой портрет" — «РАССТАЛИСЬ МЫ; НО ТВОЙ ПОРТРЕТ», стих. Л. (1837), восходящее к раннему стих. «Я не люблю тебя; страстей...» (1831), афористич. концовка к рого («Так храм оставленный все храм, / Кумир поверженный все бог!») без изменений перешла в данное стих.… …   Лермонтовская энциклопедия

 • ты моя — я твой — (иноск.) о любящих, принадлежащих, отдавшихся друг другу Ср. Тебя не вырвут у меня: На век я твой и ты моя. Скажи зачем , романс …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Книги

Другие книги по запросу «твой+друг» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»