Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

стремиться понравиться

 • 1 πηγνυμι

       редко πηγνύω (fut. πήξω, aor. ἔπηξα - дор. πᾶξα, pf. 1 trans. πέπηχα, pf. 2 intrans. πέπηγα, ppf. ἐπεπήγειν - эп. πεπήγειν; pass.: aor. ἐπάγην с ᾰ, тж. ἐπήχθην - эп. πάγην, 3 л. pl. πάγεν, тж. πῆχθεν, fut. πᾰγήσομαι, pf. πέπηγμαι) тж. med.
      1) вонзать, всаживать
      

  (τέν κἰχμέν ἐν μετώπῳ Hom.; ξίφος διὰ φρενῶν Pind.; δόρυ ἐν κραδίῃ ἐπεπήγει Hom.)

      2) втыкать, вбивать, вколачивать
      

  (σκῆπτρον Soph.; σταύρωμα Thuc.; κεφαλέν ἀνὰ σκολόπεσσι Hom.)

      σχηνέ πεπηγυῖα Her. — воткнутая (кольями в землю), т.е. готовая палатка;
      ὑπὸ ῥάχιν παγέντες Aesch. — посаженные на кол;
      στέρνοις πόδα π. Anth.наступить ногой на грудь

      3) вперять, устремлять
      

  (ὄμματα κατὰ χθονός Hom. и ἐπὴ χθονός Theocr.; πρός τι παγῆναι Plat.)

      παγῆναι ἀρέσκειν τινί Plat.стремиться понравиться кому-л.;
      ἐν ἀλλήλοις χείλεα πηξάμενοι Anth.прильнув губами друг к другу

      4) сбивать, сплачивать, сколачивать, тж. строить
      

  (νῆας Hom., Her.; ἅμαξαν Hes.)

      ψυχέ καὴ σῶμα παγέν Plat.связанная с телом душа

      5) сковывать (льдом), замораживать
      

  (πᾶν ῥέεθρον Aesch.; τοὺς ποταμούς Arph.)

      ὕδωρ ἐπήγνυτο Xen. — вода замерзала;
      ἄνεμος βορρᾶς πηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους Xen. — северный ветер, леденивший людей

      6) делать твердым, уплотнять, свертывать
      

  τυροὺς πήγνυσθαι Luc. — приготовлять себе сыры;

      ἅλες ἐπὴ τῷ στόματι πήγνυνται Her. — у устья (Борисфена) затвердевает, т.е. отлагается соль;
      ἄρθρα πέπηγέ μου Eur. — члены мои онемели;
      τὸ γάλα πήγνυται Arst.молоко свертывается

      7) устанавливать, утверждать
      

  ὅρχος παγείς Eur. (торжественно) подтвержденная клятва;

      ὅρος ἡμῖν παγήσεται Thuc.граница наша будет незыблема

  Древнегреческо-русский словарь > πηγνυμι

 • 2 αθανατιζω

      1) делать бессмертным, pass. становиться бессмертным
      

  ἀθανατίζεται ἥ τῶν καλόν τι διαπραξαμένων εὔκλεια Polyb. — слава тех, кто совершил нечто прекрасное, становится бессмертной

      2) считать себя бессмертным
      

  οἱ Γέται ἀθανατίζοντες Her. — геты, верящие в бессмертие души

      3) стремиться к бессмертию Arst.

  Древнегреческо-русский словарь > αθανατιζω

 • 3 αθηνιαω

      томиться по Афинам, стремиться в Афины Luc.

  Древнегреческо-русский словарь > αθηνιαω

 • 4 αμιλλαομαι

       (ᾰμ) (aor. ἡμιλλήθην - поздн. ἡμιλλησάμην)
      1) состязаться, соперничать, спорить, бороться
      

  (τινι Her., Eur. и πρός τινα Eur.; τι Plat., τινι Eur., Plat.; περί τινι Pind., ἐπί и πρός τι Plat., περί τινος Luc., ὑπέρ τινος Polyb.): (τὰ) ἁμιλληθέντα Eur. предметы спора; ἁμιλληθείς (pass. = act.) τινι Eur., Thuc.; поспорив(ший) с кем-л.

      2) устремляться, стремиться
      

  (ἐπί τι Xen., πρός τι Plat., Arst. и ὑπέρ τινος Polyb., Plut.)

      γέροντι ἁ. ποδί Eur. — спешить старческой походкой;
      ἁ. τὰς τιμὰς ὑπερβάλλεσθαι Plut. — стремиться стяжать себе почести;
      ἁ. γόον Eur.возопить

      3) отстаивать, защищать
      

  ἁ. τι βίῳ Eur.отстаивать что-л., не щадя жизни;

      τῷ δικαίῳ ἁ. λόγον Eur.говорить в защиту справедливости

  Древнегреческо-русский словарь > αμιλλαομαι

 • 5 αναβιβαζω

      тж. med.
      1) сажать, приказывать сесть
      

  (τινὰς ἐπὴ ἳππους Her., Xen., Plat.; ἐπὴ τέν ναῦν Plut., med. Thuc.)

      2) приказывать взойти или (воз)вести
      

  (τινὰ ἐπὴ τέν πυρήν Her.; ἐπὴ λόφον, sc. τὸ στράτευμα Xen.)

      ἀ. τοὺς στρατιώτας ἐπὴ τὸ τεῖχος Polyb. — приказывать солдатам взойти на стены, т.е. взять приступом

      3) поднимать
      4) вытаскивать (на сушу)
      

  (τριήρεις Xen.)

      5) выводить, ставить, представлять

  (ἐπὴ τέν σκηνήν τι Polyb., Luc.)

  ; перен. выставлять напоказ, обличать
      6) вызывать или приказывать привести
      

  (μάρτυρας Isae.)

      ἀναβιβασάμενος αὐτὸν βούλομαι ἐρέσθαι Lys.я хочу его вызвать для опроса

      7) повышать
      

  τὰς τιμὰς ἀ. Diod. — повышать цены;

      εἰς τέν ἄκραν τιμέν καὴ δύναμιν ἀναβιβάζεσθαι Plut.стремиться к высшим почестям и (высшему) могуществу

      8) med. приводить с собой
      

  (τινά Lys., Plat., Dem.)

      9) досл. отводить назад, перен. понижать, умерять

  Древнегреческо-русский словарь > αναβιβαζω

 • 6 ανορμαω

      стремиться, порываться
      

  (ποιεῖν τι Luc. v. l. ὀρμάω)

  Древнегреческо-русский словарь > ανορμαω

 • 7 αντεπιθυμεω

      в свою очередь желать, pass. быть в свою очередь предметом желаний
      

  ἐπιθυμὼν ξυνεῖναι ἀντεπιθυμεῖσθαι τῆς ξυνουσίας Xen.желая (чьей-л.) близости, быть в свою очередь предметом подобного желания, т.е. взаимно стремиться к сближению

  Древнегреческо-русский словарь > αντεπιθυμεω

 • 8 αντεχω

      и ἀνίσχω
      1) тж. med. держать против (чего-л.) или перед (чем-л.)
      

  οὐκ ἀ. τὰ φῶτα αὑτῷ Plut. — находиться в темноте;

      χεῖρα κρατὸς ἀ. Soph. — заслонять лицо рукой;
      ὄμμασι αἴγλαν ἀ. Soph. — защищать глаза от света;
      ἀντίσχεσθαι τραπέζας ἰῶν Hom. — защищаться столами от стрел;
      ἀ. τῇ πόλει πρὸς τὸν πόλεμον Plut.не подпускать противника к городу

      2) реже med. сопротивляться, оказывать или выдерживать сопротивление
      

  (τινι Her., Thuc., Xen., Plat., Plut., Luc. или πρός τινα и πρός τι Thuc., Plut., реже τι Thuc., Anth.)

      χρόνον ἐπὴ πλεῖστον ἀντέσχε πολιορκευμένη Σόλοι Her. — дольше всех выдерживал осаду (город) Солы;
      οἱ ἀντεχόμενοι τῶν φυλάκων Diod. — оказавшая сопротивление часть стражи;
      ἀ. τῷ ψύχει Plut. (хорошо) переносить холод;
      ἀ. τινὴ πρός τι Plut.устоять с помощью чего-л. перед чем-л.;
      ἀ. μέ ὑπακοῦσαι Plut. — отказываться подчиниться, отказать

      3) быть достаточным, хватать
      

  (ἀντέχει ὅ σῖτος Thuc.)

      ὅ ποταμὸς οὐκ ἀντέσχε τὸ ὕδωρ παρέχων τῷ στρατῷ Her. — воды в реке не хватало для войска;
      ἐς ὅσον ἥ ἐπιστήμη ἀντέχοι Thuc.насколько позволяло (военное) искусство

      4) длиться, продолжаться
      

  (ἐπὴ πολύ Thuc.; βραχὺν χρόνον Dem.)

      ἔστ΄ ἂν αἰὼν οὑμὸς ἀντέχῃ Eur.пока я буду жив

      5) med. держаться, придерживаться, перен. упорствовать
      

  (τινος Her., Xen., Plat., περί τινος Xen. и τινι Diod.)

      ἀ. τῆς χειρός τινος Her.хвататься за чью-л. руку;
      ἀ. τοῦ πολέμου Her. — упорно продолжать войну;
      ἀ. τῆς ἀρετῆς Her. — неуклонно следовать по пути добродетели;
      τῆς θαλάσσης ἀ. Thuc., Polyb.; — заниматься мореплаванием;
      τῆς σωτηρίας ἀ. Lys. — стремиться к спасению;
      ἀ. τινός τινος Arph.упорно оспаривать что-л. у кого-л.;
      ταῖς ἐλπίσιν ἀ. Diod. — сохранять надежды;
      ἀνθεκτέον τινός Arst.необходимо придерживаться чего-л.

      6) med. опираться

  Древнегреческо-русский словарь > αντεχω

 • 9 αντιποιεω

      1) делать в ответ, отплачивать, воздавать
      

  (ἀγαθὰ ἀ. τινα Xen.)

      ταῦτα ἀ. Plat.отплачивать тем же

      2) med. добиваться, домогаться, стремиться, претендовать
      

  (τινος Thuc., Isocr., Plat., Arst., Dem., Plut.; ἀ. ἐπιστασθαί τι Plat.)

      ἀ. μετεῖναί τινος Plat.стремиться к участию в чем-л.

      3) med. оспаривать, соперничать
      

  (τινί τινος и τινι περί τινος Xen.)

      οἱ ἀντιποιούμενοι Arst. — соперники;
      συνέβη ἐπὴ πολὺν χρόνον ἀντιποιησαμένους τέλος ἐκπεσεῖν ἐκ τῆς πόλεως Polyb. — вышло так, что после долгого сопротивления они были, наконец, выброшены из города

  Древнегреческо-русский словарь > αντιποιεω

 • 10 ανω

      I.
       ἀνῶ
      aor. 2 conjct. к ἀνήμι
      II.
       ἄνω
      I
      (только praes. и impf. ἦνον) доводить до конца, заканчивать, совершать, исполнять
      

  (ἔργον, ὁδόν Hom.)

      νύξ ἄνεται Hom. — ночь близится к концу;
      πέμπτῳ ἔτεϊ ἀνομένῳ Her. — на исходе пятого года;
      οὐδὲν ἦνεν Eur. — он ничего не добился;
      ἄ. ἔς τι Arph.стремиться к чему-л.

      II
      adv. (compar. ἀνωτέρω - поздн. ἀνώτερον, superl. ἀνωτάτω - реже ἀνώτατα)
      1) вверх, кверху
      ἄ. τε καὴ κάτω στρέφειν Eur., Plat., Dem. (μεταβάλλεσθαι Plat. или ποιεῖν Dem.) — ставить все вверх дном, перевертывать

      2) вверх, вглубь (страны)
      

  (ἄ. ἰέναι Her.; ἥ ἄ. ὁδός Xen.)

      3) вверху, наверху
      

  τὸ или τὰ ἄ. Xen., Plat. — верхняя часть;

      ἄ. ἐπὴ τῆς γῆς οἰκεῖν Plat. — жить на поверхности земли;
      τὰ ἄ. ἐν τοῖς ἔμπροσθεν, λόγοις Plat. — вышесказанное;
      οἱ ἄ. — живущие, находящиеся в живых;
      ἥ ἄ. πόλις Thuc. — возвышенная часть города;
      ἥ ἄ. βουλή Plut. = Ἄρειος πάγος;
      τὰ ἀνωτέρω τῶν ὄντων Arst. — высшие области бытия, т.е. первоначала;
      ἀρχαὴ πάντων κατὰ τὸ ἀνωτάτω Sext. филос.наивысшие начала

      4) в глубине (страны)
      

  (τὰ ἄ. τῆς Ἀσίης Her.)

      5) прежде, встарь
      

  οἱ ἄ. χρόνοι Dem., Diod., Luc. — былые времена;

      οἱ ἄ. τοῦ γένους Plat. — люди прежних поколений;
      οὐ πολλοῖς ἀνώτερον χρόνοις Polyb. — во времена немного более отдаленные;
      οἱ ἄ. μητρός Plat.предки по женской линии

       III
      praep. cum gen. выше, вверх на, по или в (αἰθέρος ἄ. Soph.; ἄ. ποταμῶν ῥεῖν Dem.)
      

  ἄ. τῶν ἱππέων Xen. — выше всадников, т.е. за конным строем

  Древнегреческо-русский словарь > ανω

 • 11 απαθανατιζω

      1) делать бессмертным Plat., Diod., Luc.
      2) стремиться к бессмертию Arst.

  Древнегреческо-русский словарь > απαθανατιζω

 • 12 αποκαλυπτω

      1) тж. med. открывать, обнажать
      

  (κεφαλήν Her., Plut.; τὰ στήθη Plat.; ἀπεκαλύφθη τὸ πρόσωπον Arst.)

      2) вскрывать, обнаруживать
      

  (τέν τῆς ῥητορικῆς, δύναμιν Plat.)

      3) разоблачать
      

  (τινά Luc.; τέν νοθείαν τινός Plut.)

      4) med. обнаруживать свои качества, показывать себя
      

  (πρός τινα Plut.)

      5) открыто стремиться
      

  (πρός τι Dem.)

  Древнегреческо-русский словарь > αποκαλυπτω

 • 13 ασκεω

       ἀσκέω
      1) обрабатывать
      

  (εἴρια Hom.; δρυὸς πρέμνον Plut.)

      2) искусно выделывать, изготовлять
      ἑανὸν ἔξυσ΄ ἀσκήσασα Hom.она искусно соткала одежду

      3) отделывать
      

  (χρυσῷ τι Hom.)

      4) вырезывать, чеканить, изображать
      

  (χορόν Hom.)

      5) расправлять, разглаживать
      

  (χιτῶνα Hom.)

      6) украшать, убирать
      

  (τινα κόσμῳ Her.; πέπλοισι Περσικοῖς ἠσκημένη Aesch.; βοῦς στέμμασι ἠσκημένοι Plut.)

      λόγῳ ἠσκημένος Soph. — приукрашенный словом, т.е. мнимый

      7) снабжать, оснащать
      

  (ναυσὴν ἀσπίσιν θ΄ ἅρμασίν τ΄ ἠσκημένοι Eur.)

      σῶμ΄ ὅπλοις ἠσκήσατο Eur.он надел на себя оружие

      8) чтить, почитать
      

  (δαίμονα Pind.)

      9) упражнять, приучать, тренировать
      

  (τὸ σῶμα πρός и εἴς τι Xen., Diod., Plut. или τινά τι Xen., Arph., Plut.)

      λόγον ἀ. περὴ δίκας Plut.упражняться в судебном красноречии

      10) упражняться, заниматься
      

  ἀ. παγκράτιον Plat. — упражняться во всеборье;

      τὰ περὴ τὸν πόλεμον ἀ. Plat. — изучать военное дело:
      ἰητρὸς τέν τέχνην ἀσκέων ἄριστα Her. — самый искусный врач;
      ἀσέβειαν ἀσκῶν Eur. — нечестивец;
      λαλιὰν μόνον ἀσκῆσαι Arph. — заниматься одной болтовней;
      σιωπέν ἀ. Xen. — хранить молчание;
      τέν ἀλήθειαν ἀ. ἀντία τινός Her.говорить кому-л. правду;
      σοφίαν καὴ ἀρετέν ἀ. Plat. — вести мудрую и добродетельную жизнь;
      σωφροσύνην μετ΄ ἀνδρείας ἀσκοῦντες Plut.сочетающие в себе благоразумие с мужеством

      11) стараться, стремиться, пытаться
      

  (ὡς πλεῖστα ἀγαθὰ ποιεῖν Xen.; λέγειν ἀσκοῦσι πρὴν ἀκούειν ἐθισθῆναι Plut.)

  Древнегреческо-русский словарь > ασκεω

 • 14 βλεπω

       βλέπω
      (fut. βλέψομαι)
      1) обладать зрением, видеть
      

  (οἱ βλέποντες τοῖς τυφλοῖς ἡγούμεθα Arph.; β. ἠρέμα καὴ οὐκ ὀξύ Arst.)

      μέ β. или σκότον β. Soph. — быть незрячим;
      β. φάος Aesch. или φῶς ἡλίου Eur. — видеть (солнечный) свет, т.е. быть в живых, жить;
      βλέπων καὴ ἐμπνέων Soph.вполне живой

      2) быть прозорливым
      

  (ὅ μάντις βλέπων Soph.)

      Παρμενίδης μᾶλλον βλέπων ἔοικε λέγειν Arst. — слова Парменида, повидимому, проницательнее

      3) быть ясным, быть очевидным
      

  τὰ ἀληθῆ καὴ βλέποντα Aesch. — очевидные истины;

      ἐξ ἑαυτῷ βλεπόμενος Sext.самоочевидный

      4) смотреть, глядеть
      

  (εἴς τινα и εἴς τι Aesch., Arst., Dem., ἐπί τινι Soph. и ἐπί τι Thuc., Arst. или πρός τι Arst.)

      5) обращать взоры, стремиться
      

  (εἴς τινα и εἴς τι Soph.; εἰς πλοῦτον καὴ ἀρετήν Arst.; ποιεῖν τι Arph.; πρὸς τὸ διαπράξασθαι μόνον Plat.)

      6) выглядеть
      

  (σεμνὸν καὴ πεφροντικός Eur.; δριμύ Plat.)

      β. Ἄρην Arph. — выглядеть Ареем, т.е. иметь воинственный вид;
      πῶς βλέπων τις ταῦτα τολμήσει λακεῖν ; Soph.как (досл. с каким видом) осмелится кто-л. сказать нечто подобное?

      7) смотреть, относиться
      8) быть обращенным, направленным
      

  (πρὸς μεσημβρίαν Xen.; κάτω Arst.; τὰ ὅπλα πρὸς τοὺς βαρβάρους βλέποντα Plut.)

      9) смотреть (за кем-л., за чем-л.), иметь наблюдение, оберегать
      

  (τινά NT.)

      10) беречься, остерегаться
      

  (ἀπό τινος, тж. ἵνα … и μή … NT.)

  Древнегреческо-русский словарь > βλεπω

 • 15 βουλομαι

      эп. тж. βόλομαι, эол. βόλλομαι (fut. βουλήσομαι, aor. ἐβουλήθην, pf. βεβούλημαι)
      1) желать, хотеть
      

  (νίκην τινί Hom.; ποιεῖν τι Arst.)

      τὸ βουλόμενον Eur. — желание;
      ὅ βουλόμενος Her., Plat., Arst., Dem., тж. ὃς (ὅστις) βούλει (βούλῃ) Plat. — какой угодно, любой, первый встречный;
      εἰ δὲ βούλει Plat. — если тебе (так) угодно;
      εἰ αὐτῷ γε σοὴ βουλομένῳ ἔστιν ἀποκρίνεσθαι Plat. — если тебе самому угодно отвечать;
      τί βουλόμενος ; Plat., Dem. и τί βουληθείς ; Soph. — с какой целью?, для чего?;
      β. εἴς τι Arph.хотеть идти куда-л.;
      β. λέγειν или εἶναι Plat. — значить, означать, тж. стремиться или быть;
      ἥ τοῦ ὕδατος φύσις βούλεται ἄχυμος εἶναι Arst.вода сама по себе вкуса не имеет

      2) значить, означать
      

  (τί βούλεται οὗτος ὅ μῦθος; Plat.)

      τί ἡμῖν βούλεται πρὸς τὰ πρότερα ; Plat.какое это имеет для нас значение в связи с предыдущим?

      3) предпочитать
      ἄνδρες τὰ Συρακοσίων βουλόμενοι Thuc. — люди, сочувствующие сиракузцам

  Древнегреческо-русский словарь > βουλομαι

 • 16 γλιχομαι

       (ῐ) (только praes. и impf.) досл. липнуть, перен. льнуть, цепляться, жадно стремиться
      

  (τινος Her., Plat., Arst., Dem., Plut., περί τινος Her., Arst. и τι Plat.)

      τὰ χίλια τάλαντα, ὧν ἐγλίχοντο μέ ἅψασθαι Thuc. 1000 — талантов, к которым они горячо желали не прикасаться

  Древнегреческо-русский словарь > γλιχομαι

 • 17 δημηγορος

      I
      2
      ораторский
      

  δημηγόρους ζηλοῦν τιμάς Eur. — стремиться к ораторской славе;

      δημηγόρους ἀκοῦσαι στροφάς Aesch.поддаться ораторским ухищрениям

      II
      ὅ оратор Xen., преимущ. оратор-демагог

  Древнегреческо-русский словарь > δημηγορος

 • 18 διζημαι

      1) разыскивать, искать
      

  (ἄλλους Hom.; τι κατ΄ ὄρος ἢ κατ΄ ἄρουραν Hes.)

      2) добиваться, домогаться
      

  (τι Hom., Theocr. и ποιεῖν τι Aesch.)

      πλέον τι δ. ἔχειν τὸν ἕτερον τοῦ ἑτέρου Her.стремиться получить превосходство друг над другом

      3) расспрашивать, разузнавать
      4) требовать, настаивать
      5) исследовать, стараться понять
      

  (τὸ μαντήϊον Her.; ἐμεωϋτόν Heracl. ap. Plut.)

  Древнегреческо-русский словарь > διζημαι

 • 19 διωκω

       διώκω
      (fut. διώξω и διώξομαι, aor. ἐδίωξα; pass.: aor. ἐδιώχθην, pf. δεδίωγμαι)
      1) гнать, погонять
      

  (ἅρμα καὴ ἵππους Hom.; Σύριον ἅρμα Aesch.; ναῦς πνεύματι διωκομένη Arst.)

      2) приводить в движение, бросать
      

  (βέλος χερί Pind.)

      φόρμιγγα πλάκτρῳ δ. Pind. — ударять плектром по струнам форминги;
      διώκω τὸν ἐμὸν ἐς δόμους πόδα Eur. — я спешу в дом;
      ὑφ΄ ἡδονῆς διώκομαι μολεῖν Soph.радость заставила меня прибыть

      3) реже med. гнать, изгонять
      

  (οὔτινα, med. τινα δόμοιο Hom.; τινὰ ἐκ γῆς Her.; δόξας ἀκάρπους καὴ κενάς Plut.)

      4) устремляться, бросаться
      

  (ῥίμφα διώκοντες Hom.; ἐπὴ πτόλιν Aesch.)

      ἀναπηδήσαντες ἐδίωκον Xen. — они вскочили и побежали;
      δ. τὸν ἐκ τῆς μάχης κίνδυνον Plut.решаться дать бой

      5) реже med. гнать, преследовать
      

  (τινα Hom., Xen.)

      ἀκίχητα δ. Hom. — гоняться за неуловимым;
      δ. и διώκεσθαί τινα πεδίοιο Hom.гнаться за кем-л. по равнине

      6) реже med. преследовать по суду, привлекать к ответственности, обвинять
      

  (τινά τινος Her., med. Arph.; τινος εἵνεκεν Her. и περί τινος Xen., Dem.)

      δ. τὸν φόνον Eur., Arst. — карать за убийство;
      γραφέν (тж. γραφὰς) или δίκην τινὰ δ. Dem.возбуждать против кого-л. судебное дело;
      ὅ διώκων Aesch., Lys. — обвинитель, истец

      7) реже med. преследовать, стремиться, добиваться
      

  (τὰς τιμάς Thuc.; τέν ἡδονήν Plat.; τὸ ὠφέλιμον Arst.)

      τοὺς εὐγνώμονας δ. Xen. (med. Plat.) — искать общества благожелательных людей

      8) неустанно продолжать, излагать, развивать
      

  (τέν ὑπ΄ ἀρετῆς παίδευσιν Xen.; τὸν λόγον Plat.)

      ὕμνῳ ἀρετὰς δ. Pind.воспевать доблести

      9) находиться в пути, путешествовать
      

  ὑπογράφειν ἅμα διώκοντος εἰθισμένος Plut. — привыкший вести запись под диктовку путешествующего, т.е. секретарь, сопровождающий в пути

  Древнегреческо-русский словарь > διωκω

 • 20 εθελω

       ἐθέλω
      ἐθέλω, θέλω
      1) желать, хотеть, быть склонным, стремиться
      

  (ποιεῖν τι Hom., Xen., Plat. и τι Hom., Thuc., Eur.; ἤθελ΄ ὥστε γίγνεσθαι τάδε Eur.)

      ἐξουσία τοῦ πράττειν ὅ τι ἂν ἐθέλῃ Arst. — возможность делать все, что он захочет;
      τί δέ θήλων ; Aesch. — желая чего?, т.е. с каким намерением?;
      θέλεις μείνωμεν ; Soph. — ты хочешь, чтобы мы остались?;
      ὅ θέλων Soph., Plat.; — (всякий) желающий, т.е. любой, первый встречный;
      μέ ἔθελε (лат. noli) — не смей, не вздумай:
      μέ ἔθελε ἐριζέμεναι Hom.не спорь

      2) соглашаться, быть готовым
      

  (ποιεῖν τι Xen.)

      τέν ἐθέλων ἐθέλουσαν (лат. volens volentem) ἀνηγαγεν Hom. — он увел ее по взаимному согласию;
      γενοῦ σύμμαχος θέλων ἐμοὴ Aesch.стань мне добровольным (т.е. деятельным) союзником;
      καὴ οὐκ ἐθέλων ἀναγκαίῃ Hom. — если не добровольно, то по принуждению;
      Κύρῳ ἴσμεν ἐθελήσαντες πείθεσθαι Xen. — мы знали, что (они) охотно повиновались Киру

      3) (= δύναμαι См. δυναμαι) быть в состоянии, мочь ( или употр. для образования описательного будущего - ср. англ. will и shall)
      

  μίμνειν οὐκ ἐθέλεσκον ἐναντίον Hom. — они не были в состоянии противостоять;

      τὰ δένδρα οὐδέν μ΄ ἐθέλει διδάσκειν Plat.деревья ничему меня научить не смогут ( или не научат);
      εἰ δ΄ ἐθελήσει ἐς τέν θυγατέρα ἀναβῆναι ἥ τυραννίς Her. — если власть перейдет к дочери;
      εἴπερ οὗτος σ΄ ἐθέλει κρατῆσαι Arph.если ему удастся одолеть тебя

      4) (о неодушевл. предметах) обыкновенно бывать, иметь обыкновение
      

  ταῦτα οὐκ ἐθέλει αὐτόματα γίγνεσθαι Xen. — обычно это само собой не происходит;

      τὸ φυτὸν ἐθέλει ῥᾳδίως ἐν τοῖς ἐργασίμοις γίνεσθαι χωρίοις Arst. (это) растение обычно хорошо родится на обработанных участках

      5) думать, полагать, тж. утверждать
      

  οὐ θέλει κυρίως αὐτα εἶναι στοιχεῖα Plut. (Платон) решительно оспаривает, чтобы эти (тела) являлись элементами

      6) значить, означать
      

  τί ἐθέλει τὸ ἔπος εἶναι ; (ср. лат. quid hoc sibi vult?) Her.; — что значит это слово?

  Древнегреческо-русский словарь > εθελω

См. также в других словарях:

 • ГЛАЗ — Анютин глаз. Арх. То же, что анютины глазки (ГЛАЗОК). АОС 9, 79. Без глаз. 1 Ряз. В отсутствие кого л. ДС, 110. 2. (ходить). Жарг. угол. Не иметь паспорта. СРВС 1, 35. Беречь глаз на глаз кого. Прибайк. О же, что беречь пуще глаз. СНФП, 40.… …   Большой словарь русских поговорок

 • ДУША — Бумажная душа. Прост. Пренебр. Бюрократ, формалист. Ф 1, 176; БТС, 290. [Вся] душа в горсти у кого. Арх. О состоянии душевного расстройства, напряжения, беспокойства. АОС 9, 370. Всякому душа нужна. Ворон. Уверение в правильности, истинности… …   Большой словарь русских поговорок

 • SMART — У этого термина существуют и другие значения, см. Smart. SMART / SMARTER  это мнемоническая аббревиатура, используемая в менеджменте и проектном управлении для определения целей и постановки задач. Известное использование термина упоминается …   Википедия

 • Бисмарк Отто — I (Otto Eduard Leopold, Fürst v. Bismarck) 1 апреля 1815 года в небольшом дворянском поместье Шенгаузене, расположенном в самом сердце Бранденбурга, этой колыбели бедной и едва приметной еще вначале прошлого века страны, так быстро выросшей в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Марк Туллий Цицерон — (106 43 гг. до н.э.) государственный деятель, оратор, писатель Я (…) доблестью своей освещал путь своим предкам, так что они, если и не были известны ранее, памятью о себе обязаны мне. Наши слезы высыхают быстро, особенно если мы льем их над… …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Сирил Конноли — (1903 1974 гг.) критик В каждом толстяке спрятан худой человек, который отчаянно пробует выбраться наружу. Все мы заслуживаем пожизненного заключения в собственном теле. Всегда будьте любезны с теми, кто моложе вас, ведь именно они напишут о вас …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Птолемей II Филадельф — В Википедии есть статьи о других людях с именем Птолемей. Птолемей II Филадельф др. греч. Πτολεμαῖος Φιλάδελφος  («Птолемей Любящий сестру») …   Википедия

 • Китайско-американские отношения — Китайско американские отношения …   Википедия

 • тщиться — тщусь, тщишься; нсв. с инф. Книжн. Прилагать большие усилия к чему л. (часто напрасные, бесплодные); стараться, стремиться. Т. поступить в университет. Т. стать известным. Т. понравиться женщинам. Т. быть рубахой парнем …   Энциклопедический словарь

 • Власть — (Authority) Определение власти, природа власти, структура политической власти Информация об определении власти, природа власти, структура политической власти Содержание Содержание: Природа политической . Власть как общественное явление как… …   Энциклопедия инвестора

 • тщиться — тщусь, тщи/шься; нсв. с инф. книжн. Прилагать большие усилия к чему л. (часто напрасные, бесплодные); стараться, стремиться. Тщи/ться поступить в университет. Тщи/ться стать известным. Тщи/ться понравиться женщинам. Тщи/ться быть рубахой парнем …   Словарь многих выражений

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»