Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

сто

 • 1 сто

  сад

  Русско-таджикский словарь > сто

 • 2 сто

  числ. сад; получить сто рублёй сад сӯм гирифтан; дать больше ста процентов выработки зиёда аз сад фо-из кор кардан; много сот лет тому назад садҳо сол пеш аз ин; не имей сто рублей, а имей сто друзей посл. ба пул мабош, ба дӯст бош на все сто комилан, пурра; дать сто очков вперёд кому муқаддам будан, бартарӣ доштан, авлотар (афзалтар) будан қисми аввали калимахои мураккаб, ки маънии «дорои сад вохиди чизе ро, ки дар қисми дуюми калима нишон дода шудааст, ифода мекунад: стограммовый садграммӣ; стометровый садметра; стопроцентный садфоизӣ

  Русско-таджикский словарь > сто

 • 3 крат

  во сто (во много) крат сад бор, сад карат; это для меня хуже во сто крат ин барои ман сад бор бадтар аст

  Русско-таджикский словарь > крат

 • 4 процент

  м
  1. фоиз, дар сад; простые проценты фоизи содда; сложные проценты мат. фоизи мураккаб; выполнить план на сто процентов планро сад фоиз иҷро кардан
  2. (доход) даромад, фоида, дахл
  3. (плата за ссуду) ҳаққи суд
  4. (воз­награждение) мукофот <> на [все] сто процентов сад дар сад, комилан

  Русско-таджикский словарь > процент

 • 5 бег

  м
  1. (по знач. гл. бёгать 1 и бежать 1, 2) тохт, тохтан(и), дав, давидан(и); задыхаться от бега аз даводавӣ нафастанг шудан; бег на сто метров спорт. давидани ба масофаи сад метр
  2. тез (зуд) гузаштан(и), мурур; бег времени тез гузаштани вақт
  3. мн. бега пойга, аспдавонӣ; поехать на бега ба тамошои пойга рафтан
  4. мн. бега (обычно с предлогами «б», <шз») уст. гурез, фирор; быть в бегах саргурез шудан <> бег на месте спорт. дар як ҷо истода ҳаракати тохтро кардан; в бегах дар давуғеҷ, дар ташвиш; на бегу 1) давдавон 2) саросема, шитобкорона, шитобон

  Русско-таджикский словарь > бег

 • 6 без

  (безо) предлог с род.
  1. бе; чайник без ручки чойник(и) бедаста; без большого труда бе машаққат, бе меҳнати зиёд, ба осони; заботы бе ташвиш; человек без родины шахси бе ватан (аз ватан маҳрум)
  2. (в отсутствие кого-л.) дар ғайби…, дар вақти набудани…; без вас приходйли гости дар вақти набудани шумо меҳмонон омада буданд; скучать без сына писарро ёд кардан (пазмон шудан)
  3. (за вычетом чего-л.) …кам; сто рублей без трех се кам сад сӯм; без пятй шесть (о времени) панҷ дақиқа кам шаш
  4. в сочет. с сущ. в знач. нареч.: без устали монда нашуда; работать без устали монда нашуда кор кардан; без толку бефоида, беҳуда; болтать без толку беҳуда лаққидан <> не без чего бе; бо; это произошло не без вашей помощи ин бо ёрии шумо шудааст; мы это сделали не без сожаления мо ин корро ночор кардем; не без того албатта, бе ин намешавад; без труда не вынешь [и] рыбку из пруда посл. нобурда ранҷ, ганҷ муяссар намешавад; без хозяина дом сирота посл. « сар не - сомон не; нет худа без добра посл. » ҳар зиёнеро суде ҳаст

  Русско-таджикский словарь > без

 • 7 делать

  несов.
  1. что кардан, сохтан, тайёр кардан; творог делают из простокваши чаккаро аз ҷурғот тайёр мекунанд; делать мебель мебел сохтан
  2. кардан, эҷод кардан, баровардан; делать фильм филм баровардан
  3. что кардан, кор кардан; ничего не делать бекор гаштан, ҳеҷ кор накардан; доьольно говорить, надо [дело] делать гап [задан] бас, кор кардан лозим; чего только мы не дёлали! кори накардагиамон намонд!; что мне было делать? ман чӣ коре карда метавонистам?
  4. в сочет. с сущ. что: делать зарядку машқ (варэиш) кардан; делать опыты таҷриба кардан; делать уроки дарс тайёр кардан; делать дополнения к новому изданию ба чопи нав иловаҳо даровардан; делать выбор интихоб кардан; делать вывод хулоса баровардан; делать глупости беақлӣ кардан; делать долги қарз гирифтан; делать наблюдения мушоҳида кардан; делать обход (о враче, стороже) дидан, дида баромадан; делать ошибку хато кардан; делать подарок тӯҳфа кардан; делать попытку саъй кардан; делать предупреждение огоҳонидан; делать различие фарқ кардан; делать сообщение хабар (ахборот) додан; делать усилия зӯр задан, кӯшиш кардан; делать шаг вперёд як қадам ба пеш мондан; делать жест рукой бо даст ишора кардан
  5. что (в сочет. со словами, указывающими на количество) гаштан, роҳ рафтан, чарх задан; поезд делает восемьдесят километров в час поезд дар як соат ҳаштод километр мегардад; колесо делает сто оборотов в минуту ғилдирак дар як дақиқа сад бор чарх мезанад; катер делает два рейса в сутки катер дар як шабонарӯз ду рейс мекунад
  6. что и без доп. рафтор (муомила) кардан; делать всё посвоему ҳама корро ба таври худ кардан; не знаю, что делать намедонам, чӣ кор кунам
  7. что кардан, расондан; делать добро некӣ кардан;делать одолжение илтифот кардан; делать кому-л. неприятности касеро хафа кардан (озор додан)
  8. кого-что из кого-чего кардан, сохтан, гардондан; делать из кого-л. посмешище касеро хандазор кардан; делать событие из каждого пустяка барои ҳар кори ночизе ҳаёҳу бардоштан // кого-что кем-чем кардан, таъин кардан; делать кого-л. своим помощником касеро ёрдамчии худ кардан; делать счастливым хушбахт кардан, бахтиёр кардан // кого-что кардан, сохтан, нишон додан; борода делала его старше своих лет ришаш ӯро аз будаш калонсолтар нишон медод <> делать авансы кому умедвор кардан, майли муошиқат кардан (аз тарафи зан); делать акцент на чем-л. чизеро таъкид кардан; делать вид вонамуд кардан; делать большие глаза дар тааҷҷуб мондан, ҳайрон шудан; делать весёлую (хорошую) мину при плохой игре бардурӯғ худро хурсанд нишон додан; делать глазки кому назарбозӣ кардан, чашмакӣ задан; делать дело (делать что-л. важное, полезное) кори муҳимме кардан; делать карьеру ба мартабаи калон (баланд) расидан; делать крюк давр зада роҳро дур кардан; делать кислую мйну рӯй турш кардан; делать нечего, нечего делать в знач. вводн. сл. илоҷ (илоҷи дигар) нест; делать нечего, придётся пойтй туда илоҷи дигар нест, бояд он ҷо рафт; делать погоду таъсири ҳалкунанда доштан; роли муҳим бозидан; делать предложение хостгорӣ кардан; делать стойку охот. сайдро дида наҷунбида истодан; собака делает стойку саг сайдро дида наҷунбида меистад; делать сцену кому-л. бо касе ҷанҷол бардоштан; делать честь кому-л. обрӯи касеро бардоштан, лоиқи ҳурмат кардан; этот поступок делает вам честь ин рафторатон обрӯи шуморо мебардорад; делать из мухи слона аз пашша фил сохтан, аз коҳ кӯҳ сохтан; \делать под козырёк саломи ҳарбӣ додан; \делать под себя прост. бистарро олуда кардан; что \делать1, что будешь \делать ! чӣ бояд кард!, илоҷи дигар нест!; что прикажешь (прикажете) \делать ? чй бояд кард?, илоҷ чист?; от нечего \делать аз бекорӣ

  Русско-таджикский словарь > делать

 • 8 борьба

  ж
  1. (схватка) гӯштӣ, гӯштигири; завязать борьбу гӯштигирӣ сар кардан // (сражение, битва) муҳориба, талош, ҷанг; ожесточенная борьба ҷанги сахт I/ (состязание) мусобиқа, зӯрозмоӣ; саъю кушиш; борьба за пёрвое мёсто мусобиқа барои гирифтани ҷои якум
  2. (столкновение групп, интересов, направлений) мубориза; классовая борьба муборизаи синфӣ; борьба партий муборизаи партияҳо; экономическая - муборизаи иқтисодӣ /I с кем-чем, за что мубориза, талош; борьба с силами прирбды мубориза бо қувваҳои табиат; борьба с браком мубориза бо сақат; борьба за мир мубориза барои сулҳ
  3. (столкновение чувств) ба ҳам бархӯрдани эҳсосот; в нём шла внутренняя борьба дилаш аз эҳсоси мухталиф саршор буд <> борьба противополбжностей филос. муборизаи тазоддҳо; борьба за существование биол. талоши зиндагӣ, мубориза барои ҳаёт

  Русско-таджикский словарь > борьба

 • 9 вперёд

  нареч.
  1. пеш, ба пеш; шагнуть вперёд ба пеш қадам мондан
  2. разг. (впредь) минбаъд, дар оянда, аз имрӯз эътиборан; вперёд будь осторожней минбаъд ҳушьёр бош
  3. разг. (заранее) пешакӣ; заплатить вперёд пулро пешаки додан <> шаг вперёд қадаме ба пеш; взад и вперёд пасу пеш; ни взад ни вперёд на ин сӯ, на он сӯ; на пасу на пеш, аз ҷои худ наҷунбида; дать сто (десять) очков вперёд кому бартарӣ (имтиёз) додан; забегать вперёд 1) кореро бармаҳал кардан 2) уст. пешдастй кардан; часы ушли \вперёд соат пеш рафтааст

  Русско-таджикский словарь > вперёд

 • 10 всего

  нареч.
  1. (итлго) ҳамагӣ, ҷамъ; всего сто рублей ҷамъ сад сӯм
  2. в зиач. усил. частицы (только, лишь)фақат, танҳо; прошел всего год фақат як сол гузаштааст <> всегонавсего фақат, ҷамъулҷамъ, ҳамагӣ, …бас; всего ничего хеле кам, қариб ҳеҷ чӣ; только и всего фақат ҳамин, вассалом, буду шудаш ҳамин

  Русско-таджикский словарь > всего

 • 11 въезд

  м
  1. (по знач. гл. въехать) даромадан(и); сокин шудан(и)
  2. (ме-сто) даромадгоҳ; въезд в село даромадгоҳи деҳа

  Русско-таджикский словарь > въезд

 • 12 выторговать

  сов. что разг. савдо кардан, аз савдо ёфтан; выторговать за день сто рублей дар як рӯз сад сӯм савдо кардан

  Русско-таджикский словарь > выторговать

 • 13 га

  м нескл. гектар; сто га сад гектар

  Русско-таджикский словарь > га

 • 14 годный

  (год|ен, -на, -но) короӣ, короянда, муносиб, боб, соз; вода, годная для питья оби нӯшиданӣ, оби ҳалол; годное для заселения мёсто ҷои манзилбоб; годен к строевой службе ба хизмати аскарӣ муносиб; никуда не - ый ба ҳеҷ дарде даво шуда наметавонад

  Русско-таджикский словарь > годный

 • 15 гуще

  сравн. ст. к густой и к гӯсто

  Русско-таджикский словарь > гуще

 • 16 двадцатью

  нареч. бист карат; двадцатью пять - сто бист карат панҷ - сад

  Русско-таджикский словарь > двадцатью

 • 17 двор

  м
  1. ҳавлӣ, рӯи (саҳни) ҳавлӣ; колхозный двор ҳавлии колхоз; въехать во двор ба ҳавлӣ даромадан; вход со двора даромадгоҳи тарафи ҳавлӣ
  2. хоҷагӣ, хонавода, хонавор; в колхозе сто дворов дар колхоз сад хонавода ҳаст
  3. хона; птичий двор мурғхона; скотный двор мол-хона, подахона
  4. дарбор; министр двора вазири дарбор <> гостиный двор тим; мо-нётный двор сиккахона, зарбхона; постоялый двор уст. меҳмонсарой, корвонсарой; проходной двор шаҳри бедарвоза; ко двору быть (прийтись) писанд омадан, муддаои дил (табъ) будан, матлуб будан; не ко двору быть (прийтись) муддаои дил (табъ)намудан, писанд наомадан; на дворе (на улице) дар берун, берун; весна на дворе баҳор омад; по дворам, ко двора.м уст. (по домам) хона ба хона, ҳавлӣ ба ҳавлӣ; ни кола ни \двора бехонумон, хонабардӯш

  Русско-таджикский словарь > двор

 • 18 занять

  I
  сов. что, чего қарз гирифтан, қарз бардоштан; он занял у меня сто рублей вай аз ман сад сӯм қарз гирифт
  II
  сов.
  1. что ишғол кардан, гирифтан, банд кардан; всю стену занял большой шкаф ҷевони калон пеши деворро тамом банд кард
  2. что ишғол кардан; занять место секретаря ҷои котибро ишғол кардан
  3. что ишғол кардан, тасарруф кардан, гирифтан; войска заняли город қӯшун шаҳрро ишғол кард
  4. кого-что машғул кардан; занять сотрудников срочной работой коркунонро бо кори таъҷили машғул кардан
  5. кого-что ҷалб кардан, ба шавқ овардан; занять чьё-л. внимание диққати касеро ҷалб кардан
  6. кого--что андармон кардан, машғул доштан; занять гостей разговором меҳмононро бо сӯҳбат машғул доштан; занять ребёнка игрой бачаро ба бозӣ андармон кардан <> оборону ба мудофиа тайёр шудан; дух заняло у кого нафас гашт

  Русско-таджикский словарь > занять

 • 19 итого

  нареч. книжн. ҳамааш, ҷамъаш, ҳамаги; итого мы имеем два месяца срока ҳамагӣ мо ду моҳ вақт дорем; итого сто рублей ҷамъаш сад сӯм

  Русско-таджикский словарь > итого

 • 20 малый

  I
  I, -ая, -ое (мал, мала, мало)
  1. (по величине, размерам) хурд, майда; сеть малых рек шабакаи дареҳои хурд
  2. (по количеству) кам, …и миқдораш кам; малая сумма денег маблағи кам
  3. (слабый)суст, чандон сахт не
  4. (несущественный) камаҳамият, хурд, майда
  5. (занимающий невысокое положение) хурд, пастмартаба
  6. (малолетний) хурдсол, хурдтарак; малые дети бачаҳои хурдсол
  7. в знач. сущ. малый м хурд, хурдсол, хурдтарак; бача, кӯдак; старые да малые пиру ҷавон, хурду калон
  8. в знач. сущ. малое с чизи кам (андак); довольствоваться малым бо чизи кам қаноат кардан
  9. тк. кр. ф. хурд, майда, танг; сапоги малы мӯза танг аст (тангӣ мекунад)
  10. тк. полн. ф. дар таркиби баъзе номҳо ва исмҳои хос: Малый театр Театри хурд; Малая Советская Энциклопедия Энсиклопедияи хурди советӣ; Малая Медведица астр. Дубби Асғар <> малая калория физ. калорияи хурд; малая скорость ж.-д. суръати паст; мал -ая толика андакак, камакак, каме; малые формы театр. асарҳои хурд; малый ход мор. 1) гашти суст (оид ба киштӣ) 2) (команда) суръати паст!, суръат паст шавад!; малый вперед! мор. (команда) андак ба пеш!; малый назад! мор. (команда) андак ба ақиб!; мал мала меньше яке аз дигаре хурдтар (дар бораи бачагон) самое малое камаш; стар и мал пиру ҷавон, хурду калон; без малого (мала) андак кам, саҳл кам, қариб; без малого сто рублей андак кам сад сӯм; от мала до велика аз хурд то калон, сағиру кабир; с малых лет аз бачагӣ, аз хурдсодӣ; за малым дело стало кор бо сабаби ночизе пеш намеравад (нарафт); и заботь! мало кому ҳеҷ парво (ғам) надорад; мал да удал погов. хурдтараки калбнкор; мал золотник, да дорог погов. тилло гарчи хурд аст, қиматаш бузург аст
  II
  м
  1. разг. ҷавон, ҷавони наврас, йигит; бача
  2. разг. одам, мард; славный малый марди хуб
  3. уст. (слуга) пешхизмат, навкар, хизматгор

  Русско-таджикский словарь > малый

См. также в других словарях:

 • сто́ик — стоик …   Русское словесное ударение

 • СТО — система технического обслуживания техн. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. СТО специальная теория относительности Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского… …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • СТО — ср., числ. десять десятков, сотня. Сочтешь ли до ста? По сту рублей на брата. О сте рублях спор. Одним стом не покроешь. Перво сто. друго сто, третье сто и пр. двести, триста. Два ста, двести. мн. сотни или сот. Много ль сот, сотен добыл? Двести …   Толковый словарь Даля

 • СТО — СТО, ста (см. §59), числ. колич. 1. Название числа 100. Помножить сто на сто. Написать сто. || количество 100. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей.» (посл.) Увеличить во сто раз. Получить сдачу со ста рублей. Дать каждому по ста рублей (по сту …   Толковый словарь Ушакова

 • сто — СТО, ста (см. §59), числ. колич. 1. Название числа 100. Помножить сто на сто. Написать сто. || количество 100. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей.» (посл.) Увеличить во сто раз. Получить сдачу со ста рублей. Дать каждому по ста рублей (по сту …   Толковый словарь Ушакова

 • СТО — СТО, ста (см. §59), числ. колич. 1. Название числа 100. Помножить сто на сто. Написать сто. || количество 100. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей.» (посл.) Увеличить во сто раз. Получить сдачу со ста рублей. Дать каждому по ста рублей (по сту …   Толковый словарь Ушакова

 • сто — СТО, ста (см. §59), числ. колич. 1. Название числа 100. Помножить сто на сто. Написать сто. || количество 100. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей.» (посл.) Увеличить во сто раз. Получить сдачу со ста рублей. Дать каждому по ста рублей (по сту …   Толковый словарь Ушакова

 • сто — числ., употр. часто Морфология: сколько? сто, (нет) скольких? ста, скольким? ста, (вижу) сколько? сто, сколькими? ста, о скольких? о ста 1. Сто это число 100. 2. Словом сто обозначают количество кого либо, чего либо, равное 100. Сто человек,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • сто — сто, род., вин., дат., твор., предл. ста. В предложных и устойчивых сочетаниях: за сто и за сто, на сто и на сто, по ста и по сто, во стократ (во много раз), в сто раз и устаревающее во сто раз …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • сто — сто, род., дат., тв., предл. ста; считать до ста; со старублей; во сто крат; в сто раз; за сто; за сто десять; на сто; на сто десять; со ста рублями …   Русское словесное ударение

 • СТО — СТО, ста, колич. 1. Число и количество 100. За с. кому н. (больше ста лет). 2. (косвенный мн. сот, стам, стами, стах), со словами «много», «несколько». Такое количество каких н. единиц, предметов. Много сот рублей. Обойтись несколькими стами… …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»