Перевод: с испанского на болгарский

стимулировать+качество

 • 1 accidente

  m 1) второстепенно качество, временно състояние; 2) случайност; 3) злополука, произшествие; 4) временно неразположение със загуба на съзнание; 5) неравност на терен; 6) душевно страдание или вълнение; 7) грам. флексия; 8) мед. внезапен признак за влошаване на болест; 9) муз. знак, сменящ тона на една нота; 10) pl теол. вкус на хляба и виното при причастие; accidente de trabajo трудова злополука; por accidente случайно.

  Diccionario español-búlgaro > accidente

 • 2 acompañar

  1. tr 1) придружавам; 2) съпровождам; изпращам; 3) правя компания; 4) прен. прибавям нещо към друго; 5) съжителствам с нещо; 6) ухажвам жена; 7) намирам се, съществувам в някого (за качество, страсти и др.); 8) гарнирам ястие; 9) худ. украсявам с орнаменти; 10) съчувствам; 11) муз. акомпанирам; 2. prnl 1) придружавам се; 2) акомпанирам се; 3) консултирам се; 4) съжителствам, съсъществувам.

  Diccionario español-búlgaro > acompañar

 • 3 acondicionar

  1. tr 1) обуславям, определям; 2) създавам условия; 3) приспособявам (с bien, mal); 2. prnl придобивам определен характер, качество.

  Diccionario español-búlgaro > acondicionar

 • 4 aguachirle

  f 1) вино от най-лошо качество; 2) лек, слаб алкохол; 3) прен. нещо незначително.

  Diccionario español-búlgaro > aguachirle

 • 5 aguapié

  m вино от лошо качество.

  Diccionario español-búlgaro > aguapié

 • 6 alargar

  1. tr 1) удължавам; правя по-дълъг; 2) продължавам; удължавам (срок); забавям; отсрочвам; 3) разтеглям; 4) прен. достигам нови предели (за качество, дейност); 5) надавам ухо; заглеждам се; 6) протягам се за нещо и го подавам на друг; 7) прен. отстъпвам, оставям на друг; 8) отдалечавам, отклонявам, отстранявам (и prnl); 9) отпускам, удължавам въже; 10) помагам да напредне (някой); 11) увеличавам, повишавам (заплата, дажба и др.); alargar la vista заглеждам се; alargar el oído заслушвам се; alargar el paso ускорявам хода; 2. prnl 1) удължавам се; 2) отдалечавам се; 3) изглеждам по-дълъг (за време); 4) прекалявам (с хвалби, подаръци и др.); 5) мор. променям посоката си ( за вятър).

  Diccionario español-búlgaro > alargar

 • 7 albudeca

  f лошо качество диня.

  Diccionario español-búlgaro > albudeca

 • 8 alto1,

  a 1. adj 1) висок (за местност); 2) висок, голям; hombre alto1, висок човек; alto1,a tensión а) ел. високо напрежение; б) високо кръвно; 3) горен (етаж); 4) намиращ се на по-високо, по-висок; 5) горен (за течение на река); 6) представителен, възвишен (личност); 7) пълноводен (река); бурен (море); 8) прен. висок, рязък (звук, глас); 9) прен. тежък (престъпление); alto1,a traición държавна измяна; 10) висок, превъзходен (за качество); 11) късен (за час); 12) далечен, древен; 13) разгонен (за самка); 14) важен, от висока категория; 15) прен. мъчен, труден (за разбиране или изпълнение); 16) прен. дълбок, солиден, здрав; 17) прен. прекален, много висок (за цена); 2. m 1) височина; 2) възвишение, хълм; 3) етаж; 4) муз. алт (за глас); 3. adv 1) отгоре; 2) високо; силно; pasar por alto1, пропускам, премълчавам, незачитам; por todo lo alto1, adv прен., разг. много добре, отлично.

  Diccionario español-búlgaro > alto1,

 • 9 atributo

  m 1) атрибут, черта, качество; 2) символ; 3) грам. определение ( прилагателно).

  Diccionario español-búlgaro > atributo

 • 10 badana

  f 1) щавена агнешка или овча кожа ниско качество; 2) разг. мързеливец; zurrar la badana разг. набивам ( някого), ругая.

  Diccionario español-búlgaro > badana

 • 11 calaña1

  f 1) образец, модел, шаблон; 2) прен. характер, свойство, природа, качество.

  Diccionario español-búlgaro > calaña1

 • 12 calidad1

  f 1) свойство, качество; 2) превъзходно качество; 3) характер, нрав, тип; 4) изисквания за длъжност, служба (възраст, качества и др.); 5) pl черти на характера; 6) прен. важност, значение; 7) сан, звание; 8) благороден произход; 9) условие (в договор); a calidad1 de que при условие, че; calidad1 inferior ниско качество; calidad1 superior високо качество; en calidad1 de в качеството на; de calidad1 loc adj качествено, от най добро качество.

  Diccionario español-búlgaro > calidad1

 • 13 capa

  f 1) мантия, плащ, пелерина; gente de capa negra заможни хора; gente de capa parda селяни; 2) слой, пласт; capa social социален слой; 3) прен. предлог, повод; под предлог; 4) прен. укривател; 5) прен. богатство; 6) лист тютюн за външна обвивка на пура; 7) покривка; 8) цвят на животно; 9) прен. повърхностно притежавано качество; capa aguadera мушама; capa del cielo прен. небе, небеса; capa manga мантия на архиепископ, епископ; capa torera плащ на тореадор; andar de capa caída прен., разг. западам (за имот, здраве); a so capa loc adv тайно, съблазнително; defender a capa y espada прен. защитавам с всички сили; de capa y espada loc adv с всички сили (средства); so capa (de) loc prep под претескт; echar uno la capa al toro прен., разг. намесвам се в нечия полза; dejar la capa al toro прен., разг. жертвам нещо, за да се спася от по-голяма опасност; una buena capa todo lo tapa разг. хубавата външност скрива всичко.

  Diccionario español-búlgaro > capa

 • 14 carácter

  m 1) отличителен знак, белег, качество, състояние; 2) буква; 3) pl полигр. шрифт; 4) характер; нрав; силен характер; 5) сила, стабилност, енергичност; 6) начин на говорене, стил; 7) магическо изображение или знак; 8) знак за бележене на добитък; 9) следа от преживяване; 10) оригиналност, стил на литературно произведение; carácter adquirido придобит характер; carácter heredado наследствен характер; carácter sexual полови белези; con (en) carácter de loc adv в значение на, в смисъл на; de medio carácter loc разг. неопределен; imprimir carácter оформям, изграждам характер (pl caracteres).

  Diccionario español-búlgaro > carácter

 • 15 casta

  f 1) род, сой; 2) порода (за животни); 3) каста; 4) прен. качество.

  Diccionario español-búlgaro > casta

 • 16 categoría

  f 1) филос. категория; 2) разряд, клас; ранг; 3) йерархична степен; 4) прен. социално положение, категория; 5) прен. категориално понятие, елемент на научна класификация; de categoría loc adj от класа, с високо качество или достойнства.

  Diccionario español-búlgaro > categoría

 • 17 certificado,

  a 1. adj удостоверен, препоръчан; carta certificado,a препоръчано писмо; 2. m писмено удостоверение, уверение, свидетелство, сертификат; certificado, de calidad икон. сертификат за качество; certificado, de control икон. контролен сертификат; certificado, de depósito икон. депозитен сертификат; certificado, de identificatión bancaria икон. извлечение за банкова самоличност; certificado, de seguro икон. свидетелство за застраховка; certificado, de origen икон. свидетелство за произход ( на стока).

  Diccionario español-búlgaro > certificado,

 • 18 circunstancia

  f 1) обстоятелство; 2) положение; 3) качество; 4) pl обстановка, ситуация, условия; circunstancia agravante (atenuante) юр. утежняващо (смекчаващо) вината обстоятелство; circunstancia eximente юр. освобождаващо, оправдаващо обстоятелство; en las circunstancias presentes при дадените обстоятелства.

  Diccionario español-búlgaro > circunstancia

 • 19 comunicativo,

  a adj 1) щедър, заразителен (за чувство, качество); 2) общителен, достъпен, комуникативен.

  Diccionario español-búlgaro > comunicativo,

 • 20 concejalía

  f длъжност и качество на общински съветник.

  Diccionario español-búlgaro > concejalía

См. также в других словарях:

 • Макроэкономическая статистика — (Macroeconomic statistics) Понятие макроэкономической статистики, виды статистических показателей Информация о понятии макроэкономической статистики, виды статистических показателей Содержание >>>>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

 • Рынок труда — (Labor market) Рынок труда это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу Определение рынка труда, определение рабочей силы, структура рынка труда, субъекты рынка труда, конъюнктура рынка труда, сущность открытого и скрытого рынка… …   Энциклопедия инвестора

 • Инфраструктура — (Infrastructure) Инфраструктура это комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов Транспортная, социальная, дорожная, рыночная, инновационная инфраструктуры, их развитие и элементы Содержание >>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

 • содействие — оказать содействие • действие оказывать всяческое содействие • действие оказывать содействие • действие (не) делать чести • содействие беречь здоровье • обладание, каузация, продолжение, содействие возможность ограничить • содействие,… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • Евро — (Euro) Евро это единая европейская валюта Евро: описание монет и банкнот, история создания и развития, место в мировой экономике Содержание >>>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

 • Купон — (Coupon) Понятия купона, виды облигаций, рынок облигаций Информация о понятии купона, виды облигаций, рынок облигаций Содержание Содержание Виды облигаций облигаций Общая характеристика и классификация облигаций Корпоративные облигации… …   Энциклопедия инвестора

 • Заработная плата — (Wages) Важнейшее средство повышения заинтересованности работников Участие трудящихся в доле вновь созданных материальных и духовных благ Содержание Содержание. > заработная плата – это важнейшее средство повышения заинтересованности… …   Энциклопедия инвестора

 • Прорыв в сельском хозяйстве УССР — Прорыв в сельском хозяйстве – официально применяемая характеристика состояния сельского хозяйства в Украинской ССР в 1931 1932 в официальных источниках начиная с середины конца 1933 года.Среди основных его официальных причин указывалось утрата… …   Википедия

 • Инфляция — (Inflation) Инфляция это обесценивание денежной единицы, уменьшение ее покупательной способности Общая информация об инфляции, виды инфляции, в чем состоит экономическая сущность, причины и последствия инфляции, показатели и индекс инфляции, как… …   Энциклопедия инвестора

 • Предложение — (Supply) Определение предложения, изменение и цена предложения Информация об определении предложения, изменение и цена предложения Содержание Содержание Определение Кривая Изменение предложения Изменение величины предложения Сдвиги кривой… …   Энциклопедия инвестора

 • Приток капитала — (Cash inflow) Приток капитала это поступление денежных средств в экономику страны от иностранных источников Приток капитала и его влияние на экономику государства, роль иностранных инвестиций в национальных экономиках стран, ввоз и вывоз… …   Энциклопедия инвестора

Книги

Другие книги по запросу «стимулировать+качество» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.