Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

статия

 • 1 статия

  1. article
  (във вестник, на специална тема) feature
  уводна статия a leading article, leader, editorial
  * * *
  ста̀тия,
  ж., -и 1. article; ( във вестник, на специална тема) feature; уводна \статияя a leading article, leader, editorial;
  3. (в документ) clause;
  4. (в речник) entry.
  * * *
  article: a leading статия - уводна статия; memoir (научна); contribution (счет.)
  * * *
  1. (в документ) clause 2. (в речник) entry 3. (във вестник, на специална тема) feature 4. (счетоводна) item 5. article 6. уводна СТАТИЯ a leading article, leader, editorial

  Български-английски речник > статия

 • 2 статия ж

  article [written material]

  Български-английски малък речник > статия ж

 • 3 редакционна

  статия a leading aiticle, editorial
  * * *
  статия a leading aiticle, editorial

  Български-английски речник > редакционна

 • 4 помествам

  1. move, shift (a little way); budge
  (за вестник и пр.-статия) carry, have
  помествам реклама put in an advertisement/разг. an ad
  помествам обявление advertize; put a notice in the paper
  помествам на видно място give pride of place (to)
  3. (смествам, намествам) find room/place for, put in
  4. go in, fit in
  всички неща се поместиха в куфара everything went into the suitcase, there was room for everything in the suitcase
  (в отриц, изречение) budge
  6. will not budge an inch
  * * *
  помѐствам,
  гл.
  1. move, shift (a little way); budge;
  2. ( статия във вестник) publish; \помествам реклама put in an advertisement/разг. an ad;
  3. ( смествам, намествам) find room/place for, put in;
  \помествам се 1. go in, fit in;
  2. ( отмествам се) move aside; (в отриц. изречение) budge; няма да се поместя нито крачка I will not budge an inch.
  * * *
  place; insert (във вестник); move up
  * * *
  1. (в отриц, изречение) budge 2. (за вестник и пр. - статия) carry, have 3. (отмествам се) move aside 4. (смествам, намествам) find room/ place for, put in 5. (статия във вестник) publish 6. 6 will not budge an inch 7. go in, fit in 8. move, shift (a little way);budge 9. ПОМЕСТВАМ ce 10. ПОМЕСТВАМ на видно място give pride of place (to) 11. ПОМЕСТВАМ обявление advertize;put a notice in the paper 12. ПОМЕСТВАМ реклама put in an advertisement/разг. an ad 13. всички вестници поместиха изявленията му all newspapers carried his statement 14. всички неща се поместиха в куфара everything went into the suitcase, there was room for everything in the suitcase 15. няма да се поместя нито крачка

  Български-английски речник > помествам

 • 5 дописка

  (репортаж) correspondence
  * * *
  до̀писка,
  ж., -и ( късо съобщение) dispatch, (newspaper) report; ( статия) article; ( репортаж) correspondence.
  * * *
  article (статия); dispatch (съобщение); correspondence
  * * *
  1. (късо съобщение) dispatch, (newspaper) report 2. (репортаж) correspondence 3. (статия) article

  Български-английски речник > дописка

 • 6 уводен

  introductory, prefatory
  уводна статия a leading article, leader, editorial
  * * *
  у̀воден,
  прил., -на, -но, -ни introductory, prefatory, preliminary; \уводенен параграф юр. opening clause; \уводенна статия журн. leading article, leader, editorial; \уводенна част preamble.
  * * *
  introductory ; prefatory {pri;fEktxri}; preparatory ; a leading article, editorial - уводна статия
  * * *
  1. introductory, prefatory 2. уводна статия a leading article, leader, editorial

  Български-английски речник > уводен

 • 7 вмествам

  вместя put, get, fit (в into)
  (побирам в помещение) accommodate, (в салон и пр.) seat
  той не можа да вмести нещата си в куфара he couldn't get all his things into his suitcase
  вмествам се fit in
  * * *
  вмѐствам,
  гл. put, get, fit (в into); ( пасаж в статия) insert; ( побирам в помещение) accommodate, (в салон и пр.) seat;
  \вмествам се fit in; в тази стая могат да се вместят петима души there is room for five (people) in this room.
  * * *
  1. (побирам в помещение) accommodate, (в салон и пр.) seat 2. ВМЕСТВАМ ce fit in 3. в тази стая могат да се вместят пет души there is room for five (people) in this room 4. вместя put, get, fit (в into): (пасаж в статия) insert 5. той не можа да вмести нещата си в куфара he couldn't get all his things into his suitcase

  Български-английски речник > вмествам

 • 8 вмъквам

  put in (в into)
  (чужди думи и пр. в реч) intersperse (with)
  (пасаж в статия) insert, work in, interpolate
  (дума, забележка като обяснение) parenthesize
  (в пасаж) work (в into)
  вмъквам се (незабелязано) steal/sneak/creep in(to)
  (прониквам) wedge o.s. in, squeeze in (в into)
  (в дупка) wriggle o.s./o.'s way (into a hole)
  прен. make o.'s way (in)
  * * *
  вмъ̀квам,
  гл. put in (в into); ( чужди думи и пр. в реч) intersperse (with); ( пасаж в статия) insert, work in, interpolate; ( дума, забележка като обяснение) parenthesize; (в пасаж) work (в into);
  \вмъквам се ( незабелязано) steal/sneak/creep in(to); ( прониквам) wedge o.s. in, squeeze in (в into); (в дупка) wriggle o.s./o.’s way (into a hole); прен. make o.’s way (in); ease o.’s way (in).
  * * *
  bring in: You have to вмъквам this remark before those sentences. - Трябва да вмъкнеш тази забележка преди онези изречения.; interpolate; stick{stik}
  * * *
  1. (в дупка) wriggle o.s./o.'s way (into a hole) 2. (в пасаж) work (в into) 3. (дума, забележка като обяснение) parenthesize 4. (пасаж в статия) insert, work in, interpolate 5. (прониквам) wedge о. s. in, squeeze in (в into) 6. (чужди думи и пр. в реч) intersperse (with) 7. put in (в into) 8. ВМЪКВАМ се (незабелязано) steal/sneak/creep in(to) 9. прен. make o.'s way (in)

  Български-английски речник > вмъквам

 • 9 критичен

  1. critical
  критичен отзив, критическа статия a critical artical, critique, review
  критичен поглед scrutiny
  2. (съдбоносен, преломен) critical, crucial
  в този критичен момент at this juncture
  критично положение a critical situation, crisis
  положението е критично разг. things have come to a pretty pass
  критична възраст a critical age, menopause, climacteric, a menopausal period
  * * *
  критѝчен,
  прил., -на, -но, -ни; критѝческ|и прил., -а, -о, -и 1. critical; censorious; \критиченен отзив, \критичена статия critical article, critique, review; \критиченен поглед scrutiny; \критиченни издания reviews; \критиченно чувство judicial faculty;
  2. ( съдбоносен, преломен) critical, crucial; в този \критиченен момент at this juncture; \критиченна възраст critical age, menopause, climacteric, menopausal period; \критиченният момент на битката the brunt of the battle; положението е \критиченно разг. things have come to a pretty pass; положението стана \критиченно the situation came to a head/boil.
  * * *
  censorious; climacteric; critical: a критичен situation - критична ситуация; crucial (съдбоносен) ; decisive
  * * *
  1. (съдбоносен, преломен) critical, crucial 2. critical 3. КРИТИЧЕН отзив, критическа статия a critical artical, critique, review 4. КРИТИЧЕН поглед scrutiny 5. в този КРИТИЧЕН момент at this juncture 6. критически реализъм critical realism 7. критична възраст a critical age, menopause, climacteric, a menopausal period 8. критични издания reviews 9. критичният момент на битката the brunt of the battle 10. критично положение а critical situation, crisis 11. критично чувство a judicial faculty 12. положението е критично разг. things have come to a pretty pass 13. положението стана критично the situation came to a head

  Български-английски речник > критичен

 • 10 пиша

  1. write ( някому to s.o., за about)
  (рецепта, разписка и пр.) make out
  (писмо и пр.) write, pen
  не пиша send no news of o.s.
  пиши ми let me hear from you, be sure to write
  пиша с перо/с мастило/на хартия write with a pen/in ink/on paper
  пиша красиво/ситно write a good/small hand, have a good/small hand
  пиша с краката си write with o.'s boots
  пиша лошо/неясно write a bad hand
  пиша небрежно/набързо scribble
  пиша с печатни букви write out in print/in block letters
  пиша на машина typewrite, type
  пиша под диктовката на някого write to s.o.'s dictation
  как се пише тази дума? how do you spell this word?
  сядам/залавям се/започвам да пиша put/set (the) pen to paper
  пиша си с be in correspondence with, keep up a correspondence with
  2. (съчинявам статия, стихове, книга) write, compose
  (муз. произведение) compose
  (рисувам) paint; decorate
  пиша във вестник write for a paper
  3. (за вестник, списание и пр.-съобщавам) say, write
  както пишат вестниците the papers say that; on the authority of the press
  всички вестници пишат за изборите 'all the newspapers write about the elections, the election is all (in) the news
  в обявата пишеше the notice said/read/ran
  какво пише тук? what does it say here?
  на шишето пишеше "отрова" the bottle was labelled "poison"
  пиши го бегало it's as good as lost; write it off, cancel it, book it off as a loss
  4. (записвам се) enlist; put o.'s name down (for)
  5. (минавам за) разг. pretend to be, set up for; set o.s. up as
  пиша се болен go on sick parade
  лошо ти се пише you're in for trouble, you'll get it in the neck
  * * *
  пѝша,
  гл., мин. св. деят. прич. пѝсал 1. write ( някому to s.o., за about); ( рецепта, разписка и пр.) make out; (с тебешир) chalk down/up; ( под диктовка) write down; как се пише тази дума? how do you spell this word? не \пиша send no news of o.s.; \пиша на машина typewrite, type; \пиша небрежно/набързо scribble; \пиша с перо/с мастило write with a pen/in ink; \пиша с печатни букви write out in print/in block letters; \пиша си с be in correspondence with, keep up a correspondence with; пиши ми be sure to write; сядам/залавям се/започвам да \пиша put/set (the) pen to paper;
  3. (за вестник, списание и пр. ­ съобщавам) say, write; в обявата пишеше the notice said/read/ran; какво пише тук? what does it say here? на шишето пишеше отрова” the bottle was labelled “poison”;
  \пиша се 1. ( записвам се) enlist; put o.’s name down (for);
  2. ( минавам за) разг. pretend to be, set up for; set o.s. up as; • лошо ти се пише you’re in for trouble, you’ll get it in the neck; \пиша с краката си write with o.’s boots; пиши го бега̀ло it’s as good as lost; write it off, cancel it, book it off as a loss.
  * * *
  write: пиша a good hand - пиша красиво, пиша a novel - пиша роман, I will write to my brother about the wedding - Ще пиша на брат ми за сватбата; pen (с писалка, химикал); say: the advertisement пишаs... - в обявата пише...; pencil (с молив); verse (стихове)
  * * *
  1. (за вестник, списание и пр. - съобщавам) say, write 2. (записвам се) enlist;put o.'s name down (for) 3. (минавам за) разг. pretend to be, set up for;set o. s. up as 4. (муз. произведение) compose 5. (писмо и пр.) write, pen 6. (рецепта, разписка и пр.) make out 7. (рисувам) paint;decorate 8. (съчинявам статия, стихове, книга) write, compose 9. write (някому to s. о., за about) 10. ПИША ce 11. ПИША във вестник write for a paper 12. ПИША красиво/ситно write a good/small hand, have a good/small hand 13. ПИША лошо/неясно write a bad hand 14. ПИША на машина typewrite, type 15. ПИША небрежно/набързо scribble 16. ПИША под диктовката на някого write to s. o.'s dictation 17. ПИША с краката си write with o.'s boots 18. ПИША с перо/с мастило/на хартия write with a pen/in ink/on paper 19. ПИША с печатни букви write out in print/in block letters 20. ПИША се болен go on sick parade 21. ПИША си с be in correspondence with, keep up a correspondence with 22. в обявата пишеше the notice said/ read/ran 23. всички вестници пишат за изборите 'all the newspapers write about the elections, the election is all (in) the news 24. как се пише тази дума? how do you spell this word? 25. какво пише тук? what does it say here? 26. както пишат вестниците the papers say that;on the authority of the press 27. лошо ти се пише you're in for trouble, you'll get it in the neck 28. на шишето пишеше „отрова" the bottle was labelled "poison" 29. не ПИША send no news of о. s. 30. пиши го бегало it's as good as lost;write it off, cancel it, book it off as a loss 31. пиши ми let me hear from you, be sure to write 32. сядам/залавям се/започвам да ПИША put/set (the) pen to paper

  Български-английски речник > пиша

 • 11 поправям

  1. correct
  (нещо развалено) repair, put right, mend
  (обувки) mend, repair
  (грешка) correct, set right, rectify
  (дата, закон) amend
  (дреха) alter, fix up
  (издание, мнение) revise
  (несправедливост, зло) repair, redress, right, set right, make good
  (път) repair, mend, recondition (a road)
  (книга, статия) blue-pencil
  (текст) emendate
  поправям положението си retrieve/mend o.'s fortunes; straighten (out) o.'s affairs
  поправям си часовника have o.'s watch repaired
  2. (привеждам в ред) straighten, ( косата си) smooth, tidy (o.'s hair)
  (останал назад и пр. часовник) set (to the correct time), put right, correct (no by)
  поправям поведението си mend o.'s ways, do better, turn over a new leaf, ( нравствено) reform
  поправям здравето си recover o.'s health
  4. correct o.s.
  5. (за време) clear up, improve
  той се поправя his health is mending
  7. (напьлнявам) gain weight, put on weight
  * * *
  попра̀вям,
  гл.
  1. correct; righten; ( нещо развалено) repair, put right, mend; ( откъм нрави) reform, mend; ( граница) rectify; ( грешка) correct, set right, rectify; ( дата, закон) amend; ( дреха) alter, fix up; ( издание, мнение) revise; ( писмени работи) mark; ( несправедливост, зло) repair, redress, set right, make good; ( книга, статия) blue-pencil; ( текст) emendate;
  2. ( привеждам в ред) straighten, ( косата си) smooth, tidy (o.’s hair); ( останал назад и пр. часовник) set (to the correct time), put right, correct (по by);
  3. ( подобрявам): \поправям поведението си mend o.’s ways, do better, turn over a new leaf, ( нравствено) reform;
  \поправям се 1. correct o.s.; ( тръгвам по прав път) mend o.’s ways, reform; ( подобрявам се) improve;
  2. (за време) clear up, improve;
  * * *
  correct: You need to поправям your behaviour. - Трябва да поправиш поведението си.; repair: поправям a TV set - поправям телевизор; put right; amend (закон); cobble; emendate (текст); fix{fiks}; mend; rectify{`rektifai}; redeem (грешка); redress; retrieve{ri`tri;v}; revamp
  * * *
  1. (възстановявам здpaвemo си) recover 2. (граница) rectify 3. (грешка) correct, set right, rectify 4. (дата, закон) amend 5. (дреха) alter, fix up 6. (електричеството) mend (the electric light) 7. (за време) clear up, improve 8. (издание, мнение) revise 9. (книга, статия) blue-pencil 10. (напьлнявам) gain weight, put on weight 11. (несправедливост, зло) repair, redress, right, set right, make good 12. (нещо развалено) repair, put right, mend 13. (обувки) mend, repair 14. (останал назад и пр. часовник) set (to the correct time), put right, correct (no by) 15. (откъм нрави) reform, mend 16. (писмени работи) mark 17. (подобрявам се) improve 18. (подобрявам): ПОПРАВЯМ поведението си mend o.'s ways, do better, turn over a new leaf, (нравствено) reform 19. (положение) mend (matters) 20. (привеждам в ред) straighten, (косата си) smooth, tidy (o.'s hair) 21. (път) repair, mend, recondition (a road) 22. (текст) emendate 23. (тръгвам по прав път) mend o.'s ways, reform 24. (улица) take up (a street) 25. correct 26. correct o. s. 27. ПОПРАВЯМ ce 28. ПОПРАВЯМ здравето си recover o.'s health 29. ПОПРАВЯМ положението си retrieve/mend o.'s fortunes;straighten (out) o.'s affairs 30. ПОПРАВЯМ си часовника have o.'s watch repaired 31. поправено издание a revised edition 32. той се поправя his health is mending

  Български-английски речник > поправям

 • 12 сензационен

  sensational; startling, thrilling; spectacular
  сензационен роман, сензационна пиеса thriller
  сензационен материал журн. a scare story
  сензационна новина журн. scoop
  сензационен успех a spectacular/resounding success
  * * *
  сензацио̀нен,
  прил., -на, -но, -ни sensational; startling, thrilling; spectacular; разг. splashy; журн. blockbusting; \сензационенен материал журн. scare story; \сензационенен роман/филм, \сензационенна пиеса blockbuster; \сензационенен успех spectacular/resounding success; \сензационенна новина журн. scoop; \сензационенна промяна startling change; \сензационенна статия във вестник sensational news.
  * * *
  sensational; thrilling; lurid; scare (жур.); thrilling
  * * *
  1. sensational;startling, thrilling;spectacular 2. СЕНЗАЦИОНЕН материал журн. a scare story 3. СЕНЗАЦИОНЕН роман, сензационна пиеса thriller 4. СЕНЗАЦИОНЕН успех a spectacular/resounding success 5. сензационна новина журн. scoop 6. сензационна промяна a startling change 7. сензационна статия във вестник stunt 8. сензационни новини sensational news

  Български-английски речник > сензационен

 • 13 тема

  subject, theme
  муз. theme
  тема с вариации муз. theme and variations
  няма нищо общо с темата it's off the point
  отклонявам се от темата deviate/wander from the subject
  * * *
  тѐма,
  ж., -и subject; theme; (на разговор, статия и пр.) topic; муз. theme; неприятна \темаа sore point; няма нищо общо с \темаата it’s off the point; отклонявам се от \темаата deviate/wander from the subject, ramble; digress; побъркан съм на някоя \темаа be nuts on a subject; \темаа на доклад subject of a report; \темаа с вариации муз. theme and variations.
  * * *
  topic ; subject (на разговор, книга, картина): It is an interesting тема of conversation. - Това е интересна тема за разговор.; theme (муз.)
  * * *
  1. (на разговор статия и) topic 2. digress: побъркан съм на някоя ТЕМА be nuts on a subject 3. subject, theme 4. ТЕМА с вариации муз. theme and variations 5. муз. theme 6. няма нищо общо с ТЕМАта it's off the point 7. отклонявам се от ТЕМАта deviate/ wander from the subject

  Български-английски речник > тема

 • 14 хвалебствен

  laudatory, eulogistic, panegyric (al)
  хвалебствена песен a song of praise
  хвалебствена реч panegyric; encomium
  хвалебствена статия жур. sl. write-up
  * * *
  хвалѐбствен,
  прил. laudatory, eulogistic, panegyric(al); книж. encomiastic; \хвалебствена песен a song of praise; \хвалебствена реч panegyric; encomium; \хвалебствена статия журн. sl. write-up.
  * * *
  laudatory; commendatory ; eulogistic {yu;lxudjistik}; glorying ; panegyric - хвалебствена реч
  * * *
  1. laudatory, eulogistic, panegyric(al) 2. ХВАЛЕБСТВЕНa песен а song of praise 3. ХВАЛЕБСТВЕНa реч panegyric;encomium 4. ХВАЛЕБСТВЕНa статия жур. sl. write-up

  Български-английски речник > хвалебствен

 • 15 популярен

  popular ( сред with)
  (общодостъпен-за книга, статия, език) popular
  (за музика и пр.) разг. low-brow
  * * *
  популя̀рен,
  прил., -на, -но, -ни popular ( сред with); (за музика и пр.) разг. low-brow; много \популяренен top of the pops; \популяренна музика разг. pop (music); ставам \популяренен become popular, gain in popularity, gain currency.
  * * *
  popular; accessible; mass{mEs}; pop
  * * *
  1. (за музика и пр.) разг. low-brow 2. (общодостъпен- за книга, статия, език) popular 3. popular (сред with) 4. популярна музика разг. pop (music)

  Български-английски речник > популярен

 • 16 вместя

  вж. вмествам
  * * *
  вмѐстя,
  вмѐствам гл. put, get, fit (в into); ( пасаж в статия) insert; ( побирам в помещение) accommodate, (в салон и пр.) seat;
  \вместя се fit in; в тази стая могат да се вместят петима души there is room for five (people) in this room.
  * * *
  вж. вмествам

  Български-английски речник > вместя

 • 17 критикувам

  1. (пиша критика) write a review, review
  2. (подлагам на критика) criticize; find fault (with); pass strictures on/upon; crab
  разг. nibble at
  ам. разг. pan
  (жестоко) flay, cut up, scalp, maul, lash, get o.'s knife into, shy/sling bricks at
  * * *
  критику̀вам,
  гл.
  1. ( пиша критика) write a review, review;
  2. ( подлагам на критика) criticize; find fault (with); pass strictures on/upon; crab; разг. nibble at; knock, run down, give s.o. a roasting, put down; амер. разг. pan; ( жестоко) flay, cut up, scalp, maul, lash, get o.’s knife into, shy/sling bricks at; журн. blast, slam, rap, rap (s.o.) on the knuckles, blow a raspberry at; разг. give s.o. a tongue-lashing, haul s.o. over the coals; ужасно го критикуват в тази статия разг. he gets a terrible going-over in this article.
  * * *
  maul (жестоко); animadvert; crab{krEb}; criticize: критикувам sb's work - критикувам нечия работа; nibble
  * * *
  1. (жестоко) flay, cut up, scalp, maul, lash, get o.'s knife into, shy/sling bricks at 2. (пиша критика) write a review, review 3. (подлагам на критика) criticize;find fault (with);pass strictures on/upon;crab 4. ам. разг. pan 5. разг. nibble at

  Български-английски речник > критикувам

 • 18 работа

  1. work ( без pl.); a piece/job of work
  (труд) labour
  (на комисия и пр.) proceedings
  единица работа физ. a unit of work
  тежка работа hard work, toil
  умствена работа mental work, brainwork, head-work
  къщна/домакинска работа household work, chores
  каторжна работа hard labour, penal servitude
  полска работа field work, work in the fields
  еднообразна/неблагодарна работа treadmill
  съвместна работа collaboration, joint work
  бавна работа slow work, a slow job/process
  бърза работа an urgent job
  работа на час time-work
  когато съм/остана без работа when I have nothing to do
  залавям се за работа set to work, get down to work
  спирам/преустановявам работа stop work/working, knock off work (for the day)
  имаме много работа we're very busy, we're kept hard at work
  добре извършена работа a fine/good piece of work/workmanship
  зле извършена работа a clumsy/shoddy piece of work, a badly done job
  заплетена/завързана работа a catchy bit of work
  това се казва работа that's smart work, that's a good job
  стая/помещение за работа workroom
  ако си нямаш друга работа if you have nothing better to do
  2. (занятие, служба, задължение) job, employment, work; occupation, business; line
  редовна/постоянна работа regular/steady work, a regular/full-time job
  работа с непълно работно време a part-time job
  случайни/дребни работи odd jobs
  работа на парче piece-work
  работа на акорд вж. акорд
  гледам/върша си работата do o.'s job
  постъпвам на работа go to work (в in, at) при фирма и пр. (for, with), take a job (in, at)
  търся работа look for work/a job
  намирам/давам работа на provide/find a job for; find work for
  без работа съм, нямам работа be out or work/of a job, be unemployed
  оставам без работа be left jobless, become unemployed, be out of a job/of work
  твоя работа е да it's your job/duty to
  това е доходна работа this business pays well, this is a lucrative business/job
  започвам самостоятелна работа start o.'s own business, start on o.'s own
  no работа on business
  говоря по работа speak on business
  той винаги говори за работа та си he's always talking shop
  този човек си знае работата this man knows his business/knows what he is about
  3. (нещо) thing
  (въпрос) affair, matter, business
  не пипай неговите работи don't touch his things/belongings
  работите вървят на добре things are improving, things are getting better
  тази работа е отдавна забравена this affair is past and done with
  странна/загадъчна работа a strange business
  работата не се свършва с това there's more to it than that
  4. mind your own business
  това е моя работа this is my own affair/business
  това не е моя работа this is no concern of mine
  не е твоя работа it's none of your business
  твоя работа е да it's up to you to
  не е наша работа да, не ни е работа да it's not for us to
  работата е сигурна/опечена разг. it's in the bag
  несигурна работа разг. a bird in the bush
  работата излезе неопечена разг. the cake is dough
  работата се усложнява things are getting complicated/involved
  празна работа,вятър работа nonsense, rubbish, fudge
  занимавам се с празна/безполезна работа разг. hold a candle to the sun, mill the wind
  не е там работата that's not the point; it's quite a different thing/matter
  там е работата, там е цялата работа that's just the point
  работата е там, че the point is that
  значи такава е работа та so that's how things stand
  * * *
  ра̀бота,
  ж., -и 1. само ед. work ( без pl.); a piece/job of work; ( труд) labour; (на комисия и пр.) proceedings; ако си нямаш друга \работаа if you have nothing better to do; без \работаа idle; бърза \работаа urgent job; всичката му \работаа е такава that’s his style; he mucks up everything; денонощна \работаа twenty-four- hour service; round-the-clock service; единица \работаа физ. a unit of work; еднообразна/неблагодарна \работаа treadmill; заплетена/завързана \работаа a catchy bit of work; зле извършена \работаа a clumsy/shoddy piece of work; извънредна \работаа overtime (work); извънщатна \работаа freelance work; имаме много \работаа we’re very busy, we’re kept hard at work; каторжна \работаа hard labour, penal servitude; когато съм/остана без \работаа when I have nothing to do; колкото да се намирам на \работаа just to have s.th. to do; къщна/домакинска \работаа chores; на \работаа at work; нямам бърза \работаа I’m in no hurry; обществена \работаа public/volunteer/social work; принудителна \работаа forced labour; \работаа в автономен режим off-line operation; \работаа в извънработно време overtime work; \работаа в неавтономен режим on-line operation; \работаа на час timework; свършвам добра \работаа do a fine day’s work; спирам/преустановявам \работаа knock off work (for the day); стая/помещение за \работаа workroom; това се казва \работаа that’s smart work, that’s a good job;
  2. ( занятие, служба, задължение) job, employment, work; occupation, business; line; sl. grind; ( непривлекателна) graft; без \работаа съм, нямам \работаа be out of work/of a job, be unemployed; гледам/върша си \работаата do o.’s job; говоря по \работаа talk shop; започвам самостоятелна \работаа start on o.’s own; карат го да върши всякаква \работаа he is put to every kind of work; навлизам в \работаата get into the swing of the work; оставам без \работаа be left jobless, become unemployed, be out of a job/of work; по \работаа on business; постоянна \работаа a regular/full-time job; \работаа на парче piece-work; това е доходна \работаа this business pays well, this is a lucrative business/job; този човек си знае \работаата this man knows what he is about;
  3. ( нещо) thing; ( въпрос) affair, matter, business; гледай си \работаата!
  1. mind your own business;
  2. (не се тревожи) don’t worry; занимавам се с празна/безполезна \работаа разг. hold a candle to the sun, mill the wind; значи такава е \работаата so that’s how things stand; как е \работаата? how are you getting along? не е наша \работаа да it’s not for us to; не е там \работаата that’s not the point; it’s quite a different thing/matter; не е твоя \работаа it’s none of your business; не ми е \работаа да ти казвам, но far be it from me to tell you but …; несигурна \работаа разг. a bird in the bush; празна \работаа, вятър \работаа nonsense, rubbish, fudge; \работаата е сигурна/опечена разг. it’s in the bag; \работаата е там, че the point is that; \работаата излезе неопечена разг. the cake is dough; \работаата не се свършва с това there’s more to it than that; тази \работаа е отдавна забравена this affair is past and done with; там е \работаата, там е цялата \работаа that’s just the point; това не е моя \работаа this is no concern of mine;
  4. ( дело, творба) work; ( статия и пр.) paper;
  5. уч. ( писмена) written work, paper, exercise; домашна \работаа home-work, home assignment; класна \работаа test; срочна \работаа a term test;
  6. обикн. мн. ( въпроси, отношения, интереси, дела, мероприятия) affairs, matters; works; селскостопански \работаи farming (operations); укрепителни \работаи воен. defensive works; • ама и аз си нямах друга \работаа, та … I was fool enough to …; влизам в \работаа come in useful/handy; голяма \работаа! ( пренебрежение) big deal! голяма \работаа! ( какво от това) so what! what of it? да си нямаш \работаа с него разг. he’s a tough customer; лесна \работаа! this is all plain/smooth sailing! that’ll be all right! don’t worry about that! we’ll fix it up! амер. sl. that’s pie! не е кой/бог знае каква \работаа, не е голяма \работаа it isn’t much of a job, it isn’t so hard; не е малка \работаа it’s quite a job; не му е чиста \работаата he’s playing an underhand game; отварям някому добра/хубава \работаа lead s.o. a (merry) dance; отварям \работаа на някого give s.o. trouble; \работаата е спукана the game is up; \работаата не е чиста there’s s.th. fishy about this; свърших си \работаата разг. I’ve done my stint; спукана му е \работаата he’s done for; такива ми ти \работаи! that’s the time of it! това се казва \работаа! that’s smart work! хубава \работаа! here’s a pretty mess! you’re a fine one! can you beat it! чудна \работаа! that’s funny! ще си имаме \работаа с него we’ll have trouble with him.
  * * *
  work: house работа - домакинска работа, homework (уч. домашна работа), hard работа - трудна работа, piece-работа - работа на парче, get down to работа - залавям се за работа, He went to работа in a hospital. - Той постъпи на работа в болница., a diploma работа - дипломна работа; business: unsavory работа - мръсна работа, mind your own работа - гледай си работата, It is none of your работа. - Това не е твоя работа., Men usually are speaking on работа. - Мъжете обикновено си говорят по работа.; job: I am looking for a part-time работа. - Търся си почасова работа.; labor (физическа); matter; operation; performance: We appreciate your работа. - Ние високо оценяваме работата Ви.; place; question; stuff{stXf}; task; thing (нещо): a strange работа - странна работа; undertaking (начинание)
  * * *
  1. (въпрос) affair, matter, business 2. (занятие, служба, задължение) job, employment, work;occupation, business;line 3. (на комисия и пр.) proceedings 4. (нещо) thing 5. (труд) labour 6. 4) mind your own business 7. 5) (не се тревожи) don't worry 8. no РАБОТА on business 9. work (без pl.);a piece/job of work 10. РАБОТА на акорд вж. акорд 11. РАБОТА на парче piece-work 12. РАБОТА на час time-work 13. РАБОТА с непълно работно време а part-time job 14. РАБОТАта е сигурна/опечена разг. it's in the bag 15. РАБОТАта е там, че the point is that 16. РАБОТАта излезе неопечена разг. the cake is dough 17. РАБОТАта не се свършва с това there's more to it than that 18. РАБОТАта се усложнява things are getting complicated/involved 19. ако си нямаш друга РАБОТА if you have nothing better to do 20. бавна РАБОТА slow work, a slow job/process 21. без РАБОТА idle 22. без РАБОТА съм, нямам РАБОТА be out or work/ of a job, be unemployed 23. бърза РАБОТА an urgent job 24. гледай си РАБОТАта! 25. гледам/върша си РАБОТАта do o.'s job 26. говоря пo РАБОТА speak on business 27. добре извършена РАБОТА a fine/good piece of work/workmanship 28. единица РАБОТА физ. a unit of work 29. еднообразна/неблагодарна РАБОТА treadmill 30. залавям се за РАБОТА set to work, get down to work 31. занимавам се с празна/безполезна РАБОТА разг. hold a candle to the sun, mill the wind 32. заплетена/завързана РАБОТА a catchy bit of work 33. започвам самостоятелна РАБОТА start o.'s own business, start on o.'s own 34. зле извършенаРАБОТА a clumsy/shoddy piece of work, a badly done job 35. значи такава е РАБОТА та so that's how things stand 36. извънредна РАБОТА extra work, overtime (work) 37. имаме много РАБОТА we're very busy, we're kept hard at work 38. каторжна РАБОТА hard labour, penal servitude 39. когато съм/остана без РАБОТА when I have nothing to do 40. колкото да се намирам на РАБОТА just to have s. th. to do 41. къщна/домакинска РАБОТА household work, chores 42. на РАБОТА at work 43. намирам/ давам РАБОТА на provide/find a job for;find work for 44. не е наша РАБОТА да, не ни е РАБОТА да it's not for us to 45. не е там РАБОТАта that's not the point;it's quite a different thing/matter 46. не е твоя РАБОТА it's none of your business 47. не пипай неговите работи don't touch his things/ belongings 48. несигурна РАБОТА разг. а bird in the bush 49. нямам бърза РАБОТА I'm in no hurry 50. обществена РАБОТА public/ social work 51. оставам без РАБОТА be left jobless, become unemployed, be out of a job/of work 52. полска РАБОТА field work, work in the fields 53. постъпвам на РАБОТА go to work (в in, at 54. празна РАБОТА,вятър РАБОТА nonsense, rubbish, fudge 55. при фирма и пр. for, with), take a job (in, at) 56. принудителна РАБОТА forced labour 57. работите вървят на добре things are improving, things are getting better 58. редовна/ постоянна РАБОТА regular/steady work, a regular/ full-time job 59. свършвам добра РАБОТА do a fine day's work 60. случайни/дребни работи odd jobs 61. спирам/преустановявам РАБОТА stop work/ working, knock off work (for the day) 62. стая/помещение за РАБОТА workroom 63. странна/загадъчна РАБОТА a strange business 64. съвместна РАБОТА collaboration, joint work 65. тази РАБОТА е отдавна забравена this affair is past and done with 66. там е РАБОТАта, там е цялата РАБОТА that's just the point 67. твоя РАБОТА е да it's up to you to 68. твоя РАБОТА е да it's your job/ duty to 69. тежка РАБОТА hard work, toil 70. това е доходна РАБОТА this business pays well, this is a lucrative business/job 71. това е моя РАБОТА this is my own affair/business 72. това не е моя РАБОТА this is no concern of mine 73. това се казва РАБОТА that's smart work, that's a good job 74. този човек си знае РАБОТАта this man knows his business/knows what he is about 75. той винаги говори за РАБОТА та си he's always talking shop 76. търся РАБОТА look for work/a job 77. ударнаРАБОТА shock work 78. умствена РАБОТА mental work, brainwork, head-work 79. ще видя каква е РАБОТАта I'll

  Български-английски речник > работа

 • 19 редакционен

  editorial
  редакционна колегия an editorial board/staff, a board of editors
  * * *
  редакцио̀нен,
  прил., -на, -но, -ни editorial; \редакционенна колегия an editorial board/staff, a board of editors; \редакционенна статия a leading article, editorial.
  * * *
  1. editorial 2. редакционна колегия an editorial board/staff, a board of editors

  Български-английски речник > редакционен

 • 20 вмъкна

  вмъ̀кна,
  вмъ̀квам гл. put in (в into); ( чужди думи и пр. в реч) intersperse (with); ( пасаж в статия) insert, work in, interpolate; ( дума, забележка като обяснение) parenthesize; (в пасаж) work (в into);
  \вмъкна се ( незабелязано) steal/sneak/creep in(to); ( прониквам) wedge o.s. in, squeeze in (в into); (в дупка) wriggle o.s./o.’s way (into a hole); прен. make o.’s way (in); ease o.’s way (in).

  Български-английски речник > вмъкна

См. также в других словарях:

 • статия — същ. документ, описание, ръководство същ. перо, точка, член …   Български синонимен речник

 • статия — глава; подраздел …   Cловарь архаизмов русского языка

 • статия —   глава; подраздел …   Църковнославянски речник

 • ЗНАМЕННАЯ НОТАЦИЯ — знаковая система, фиксирующая мелос основного корпуса богослужебных песнопений, сложившаяся в Др. Руси в XI в. Знаменные певч. книги и поныне используются в старообрядческих и в отдельных храмах РПЦ. Наиболее ранние рукописи, содержащие З. н.,… …   Православная энциклопедия

 • ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ — [церковнослав. ; греч. ἀγρυπνία, παννυχίς; лат. vigilia], в широком смысле слова аскетическая практика, состоящая в отказе от сна и продолжительном молитвословии в ночное время суток; в богослужении правосл. Церкви особый комплекс служб суточного …   Православная энциклопедия

 • ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ — [знаменный роспев, знаменное пение, крюковое пение], основная певческая традиция Др. Руси. Получил распространение после принятия христианства и поныне сохраняется в богослужебном пении. Понятие «знаменное пение» впервые встречается в текстах сер …   Православная энциклопедия

 • КРЮКИ — крюковая семейография (знаменное письмо), русское безлинейное церковное нотописание, система которого окончательно выработана была к концу XVII в. Знамен довольно много; их можно разделить на начертания основные (до 20), наприм. параклит, крюк,… …   Музыкальный словарь Римана

 • Medieval Bulgarian coins — The Medieval Bulgarian Coins are the coins minted by the Bulgarian Emperors during the Middle Ages at the time of the Second Bulgarian Empire. There is no evidence that coins were minted during the First Bulgarian Empire, and minting ceased after …   Wikipedia

 • Михаиловский Стоян — самый выдающийся болгарский сатирик баснописец. Род. в 1851 г.; окончил курс юридических наук во Франции; был учителем, профессором, адвокатом, обер секретарем в министерстве иностранных дел, председателем македонского комитета, депутатом в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Правила ложных положений — regulae falsi или falsorum, также numeratio divinationis зап. европ. арифметических учебников как средневековых, так и нового времени почти до исхода XVIII в. Первоначально представляли два вида методов (ныне совсем оставленных) решения линейных… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Святого Евстафия о-в — (Saint Eustatius или Saint Eustache) один из голландских вест индских о вов Ливардской группы, называемый местн. жителями Статия, представляет собою крутой, возвышенный (603 м) потухший вулкан. Почва, из выветрившейся лавы, очень плодородна;… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»