Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

срещу нещо или някого

 • 1 braquer

  v.tr. (probabl. lat. pop. °brachitare, de bracchium "bras") 1. насочвам, отправям; втренчвам; braquer les yeux sur qqn. втренчвам поглед в някого; 2. насочвам ( оръжие), прицелвам се; braquer un révolver sur qqn. насочвам револвер към някого; 3. арго атакувам с оръжие; braquer une banque правя въоръжен обир на банка; 4. ост. обръщам, ориентирам, насочвам (нещо подвижно); завивам кормило на автомобил; v.intr. voiture qui braque mal кола, която завива трудно, с голям радиус на завоя; 5. прен. настройвам някого ( срещу нещо или някого). Ќ Ant. détourner.

  Dictionnaire français-bulgare > braquer

 • 2 graviter

  v.intr. (lat. gravitare, de gravitas) 1. физ. стремя се към даден център, гравитирам; graviter autour du Soleil гравитирам, обикалям около Слънцето; 2. прен., ост. graviter а, vers qqch. стремя се, клоня към нещо или някого, гравитирам; graviter autour du pouvoir стремя се към властта, обикалям около властта.

  Dictionnaire français-bulgare > graviter

 • 3 instrumentaliser

  v.tr. (de instrumental) разглеждам нещо или някого като инструмент.

  Dictionnaire français-bulgare > instrumentaliser

 • 4 lanceur,

  euse m., f. (de lancer) 1. спорт. човек, който тласка, мята, хвърля (гюле, копие, диск и др.); 2. разг. човек, който въвежда (мода и др.), който лансира нещо или някого; 3. m. ракета за извеждане на сателити в орбита.

  Dictionnaire français-bulgare > lanceur,

 • 5 lourder

  v.tr. (de lourde "porte") нар. изхвърлям някого през вратата; освобождавам се от нещо или някого.

  Dictionnaire français-bulgare > lourder

 • 6 pas2

  m. (lat. passus) 1. крачка, стъпка, ход; faire un faux pas2 спъвам се, стъпвам неправилно; прен. греша, правя нещо неправилно, не сполучвам; а pas2 de loup тихо, крадешком; а chaque pas2 на всяка крачка; всеки миг; pas2 а pas2 крачка по крачка; малко по малко, постепенно; 2. следа, стъпка, диря; suivre les pas2 de qqn. следвам някого; revenir sur ses pas2 връщам се назад; 3. походка, вървеж; pas2 lourd тежка походка; 4. бавен, равен ход (за кон); 5. стъпка, разкрач (мярка); 6. стъпка (в танц); pas2 de valse валсова стъпка; 7. предимство; prendre le pas2 sur qqn. изпреварвам някого; 8. праг; le pas2 de la porte прагът на вратата, на къщата; 9. пролив, тесен проход, мъчнопроходимо място (на път, канал); mauvais pas2 мъчнопроходимо място; прен. затруднено положение, затруднение; franchir le pas2 преодолявам, преминавам труднопроходимо място; прен. решавам се най-после да предприема нещо трудно; 10. стъпало (на стълба); 11. техн. стъпка, нарез; обиколка (на резба); 12. pl. прен. стъпки, постъпки; усилия; faire les premiers pas2 правя първите стъпки; 13. loc. adv. de ce pas2 веднага, незабавно. Ќ ne pas se trouver sous le pas2 d'un cheval погов. това не се намира на улицата, на пътя; faire les cent pas2 ходя напред-назад; je n'en suis qu'au premier pas2 все на едно място съм, на същото положение съм; il n'y a que le premier pas2 qui coûte погов. трудно е само началото, трудна е само първата стъпка; pas2 de clerc грешка, пропуск от незнание, несръчност; pas2 en avant значим прогрес; mauvais pas2 неприятна, опасна ситуация; salle des pas2 perdus стая, където някой се разхожда безделно в очакване на нещо или някого; а deux (trois...) pas2 de съвсем близо до; а pas2 comptés, mesurés предпазливо, бавно; а pas2 de géant напредвайки много бързо; а pas2 d'oie надуто, като си придава важност; allonger le pas2 ускорявам крачка; céder le pas2 а признавам превъзходството на някого; franchir, sauter le pas2 решавам се да започна нещо.

  Dictionnaire français-bulgare > pas2

 • 7 pente

  f. (lat. pop. °pendita, de pendere) 1. склон; наклон; падина; 2. прен. склонност, влечение; наклонност; 3. loc. adv. en pente наклонено, полегато. Ќ avoir une pente а, pour, vers qqch., qqn. клоня към, имам наклонност, склонност към нещо или някого.

  Dictionnaire français-bulgare > pente

 • 8 renier

  v.tr. (du lat. pop. renegare "nier") 1. отричам се, отказвам, не признавам (нещо или някого); renier un parti изоставям, отричам се от партия; 2. заявявам лъжливо, че не познавам някого; 3. renier Dieu отричам се от Господ; se renier отричам се от мнението си. Ќ renier ses promesses отричам се от обещанията си.

  Dictionnaire français-bulgare > renier

 • 9 cession

  f. (lat. cessio, de cedere) юр. отстъпване, прехвърляне (на имот или право); cession de créance отстъпване на вземане; cession de biens прехвърляне на имоти от длъжник на кредитора; cession de qqch. а qqn. отстъпване нещо на някого. Ќ Hom. cession. Ќ Ant. achat, acquisition.

  Dictionnaire français-bulgare > cession

 • 10 italianiser

  v. (de italien) I. v.tr. придавам италианска форма, обноска, нрав ( на нещо или на някого), италианизирам; II. v.intr. ост. използвам италиански изрази във френски език.

  Dictionnaire français-bulgare > italianiser

 • 11 monnaie

  f. (lat. moneta) 1. монета; 2. пари; валута; 3. дребни пари; 4. pl. парични системи. Ќ battre monnaie сека пари; набавям си средства; vieille monnaie нещо или човек без стойност; payer de belle monnaie излагам добри аргументи; partir sans attendre la monnaie заминавам, тръгвам без да искам отпуска; passez la monnaie! дайте пари! faire de la monnaie развалям банкнота на дребни монети; payer а qqn. en monnaie de singe подигравам се с някого, вместо да му платя; rendre а qqn. la monnaie de sa pièce давам заслуженото място; c'est monnaie courante това е обикновено нормално.

  Dictionnaire français-bulgare > monnaie

 • 12 reniement

  m. (de renier) отричане, отхвърляне, отказване (от нещо или от някого); reniement de la foi отказване, отричане от вярата.

  Dictionnaire français-bulgare > reniement

 • 13 répliquer

  v.tr. (lat. replicare "replier, plier en arrière", fig. "renvoyer") 1. отвръщам, отговарям, възразявам; répliquer qqch а qqn. възразявам нещо на някого; 2. протестирам срещу нареждане; 3. отговарям на нападка; se répliquer репродуцирам се, копирам се.

  Dictionnaire français-bulgare > répliquer

 • 14 seriner

  v.tr. (de serin) 1. обучавам канарче или друга птичка да пее; 2. прен., разг. повтарям непрекъснато нещо на някого, за да го научи.

  Dictionnaire français-bulgare > seriner

 • 15 adjudicatif,

  ve adj. (de adjudication) който присъжда нещо на някого; който се отнася до публичен търг.

  Dictionnaire français-bulgare > adjudicatif,

 • 16 aile

  f. (lat. ala) 1. крило; aile droite, aile gauche d'un bâtiment дясно крило, ляво крило на постройка; 2. воен. фланг; 3. готв. крило, приготвено за ядене; 4. спорт. крило във футбола (ляво, дясно); 5. анат. ноздра; 6. разш. делтапланер; 7. прен. закрила; sous l'aile de под закрилата на; 8. всяко едно от крилете на вятърна мелница. Ќ ailes d'un chapeau краища, периферия на шапка; avoir un coup dans l'aile леко съм пийнал; ne pas avoir l'aile assez forte нямам достатъчно средства; ailes du nez външна страна на ноздрите; aile de l'oreille горна част на външното ухо; а tire d'aile като стрела (политам, летя); battre de l'aile в затруднено положение съм; rogner les ailes а qqn. подрязвам някому крилете; tirer une plume de l'aile а qqn. отскубвам, измъквам нещо от някого, изтръгвам му пари; voler de ses propres ailes осланям се на собствените си сили.

  Dictionnaire français-bulgare > aile

 • 17 arénaire1

  m. (du lat. arena "sable") човек, който се бие на арената срещу хора или диви зверове.

  Dictionnaire français-bulgare > arénaire1

 • 18 cacher

  v.tr. (lat. coactare "contraindre") крия, скривам, закривам; укривам, потулвам; cacher qqch. а qqn. скривам нещо от някого; cet arbre nous cache le soleil това дърво ни скрива слънцето; cacher ses sentiments скривам чувствата си; se cacher крия се, укривам се, прикривам се. Ќ cacher son jeu крия намеренията си; se cacher de qqn. крия действията си от някого. Ќ Ant. dévoiler, montrer; déceler, découvrir; avouer, exprimer, révéler; se manifester.

  Dictionnaire français-bulgare > cacher

 • 19 commettre

  v.tr. (lat. committere "mettre ensemble") 1. върша, извършвам, правя; commettre un crime извършвам престъпление; commettre une erreur правя грешка; commettre une trahison извършвам предателство; 2. възлагам, натоварвам; commettre qqn. а un emploi възлагам служба на някого; commettre qqch. а qqn. ост. поверявам нещо на някого; 3. излагам, компрометирам; commettre sa réputation компрометирам името си; 4. техн. усуквам (въже); se commettre v. pron. излагам се, компрометирам се. Ќ Ant. démettre, retirer.

  Dictionnaire français-bulgare > commettre

 • 20 consentir

  v. (lat. consentire) I. v.tr.ind. consentir а съгласявам се, скланям; II. v.tr.dir. 1. приемам, допускам; 2. отпускам; consentir qqch. а qqn. отпускам нещо на някого; consentir un prêt отпускам заем; III. v.intr. мор. извивам се, огъвам се (мачта); удължавам се ( корабно въже). Ќ Ant. empêcher, interdire, s'opposer, refuser.

  Dictionnaire français-bulgare > consentir


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»