Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

спрямо

 • 1 спрямо

  1. toward, towards; in relation to
  2. (в сравнение с) in comparison with, compared to
  * * *
  спря̀мо,
  предл.
  1. toward, towards; in relation to;
  2. (в сравнение с) in comparison with, compared to.
  * * *
  1. (в сравнение с) in comparison with, compared to 2. toward, towards;in relation to

  Български-английски речник > спрямо

 • 2 булдозер с острие под ъгъл спрямо повърхността на земята

  angledozer

  Български-Angleščina политехнически речник > булдозер с острие под ъгъл спрямо повърхността на земята

 • 3 индикатор за положението на самолет спрямо земята

  наг.
  ground-position indicator
  наг.
  ground-position indicators

  Български-Angleščina политехнически речник > индикатор за положението на самолет спрямо земята

 • 4 капацитет спрямо земята

  ел.
  earth capacities
  ел.
  earth capacity

  Български-Angleščina политехнически речник > капацитет спрямо земята

 • 5 клещи с отвор, завъртян на известен ъгъл спрямо дръжките

  crook tongs

  Български-Angleščina политехнически речник > клещи с отвор, завъртян на известен ъгъл спрямо дръжките

 • 6 когтралиране на количеството на материалите спрямо нормативите

  икон.
  inventory control
  икон.
  inventory controls

  Български-Angleščina политехнически речник > когтралиране на количеството на материалите спрямо нормативите

 • 7 напрежение спрямо неутралата

  voltage to neutral

  Български-Angleščina политехнически речник > напрежение спрямо неутралата

 • 8 огъване симетрично спрямо оста

  symmetrical bending

  Български-Angleščina политехнически речник > огъване симетрично спрямо оста

 • 9 отнесено спрямо масата специфично съпротивление

  mass resistivity

  Български-Angleščina политехнически речник > отнесено спрямо масата специфично съпротивление

 • 10 установявам спрямо

  set to
  sets to

  Български-Angleščina политехнически речник > установявам спрямо

 • 11 устойчив спрямо въздействието на основи

  alkali-proof
  alkali-resistant

  Български-Angleščina политехнически речник > устойчив спрямо въздействието на основи

 • 12 устойчивост спрямо

  stabilities against
  stability against

  Български-Angleščina политехнически речник > устойчивост спрямо

 • 13 устойчивост спрямо основи

  alkaline resistance

  Български-Angleščina политехнически речник > устойчивост спрямо основи

 • 14 чувствителност спрямо дефекти

  flaw sensitivity

  Български-Angleščina политехнически речник > чувствителност спрямо дефекти

 • 15 ъгъл спрямо вертикала

  angle of underlay
  angles of underlay

  Български-Angleščina политехнически речник > ъгъл спрямо вертикала

 • 16 враждебен

  hostile, inimical ( спрямо to)
  враждебна проява an act of hostility, an unfriendly act
  враждебни сили antagonistic forces
  те са във враждебни отношения they are at enmity with each other, there is bad blood between them
  * * *
  враждѐбен,
  прил., -на, -но, -ни hostile, inimical ( спрямо to); forbidding; \враждебенна проява act of hostility, unfriendly act; \враждебенни действия hostilities; \враждебенни сили antagonistic forces; те са във \враждебенни отношения they are at enmity with each other, there is bad blood between them.
  * * *
  adverse; aggressive; antagonistic: враждебен forces - враждебни сили; feudal; foe-like; opposed{x`pouzd}; opposing; rancorous; surly{`sx:li}; unfriendly
  * * *
  1. hostile, inimical (спрямо to) 2. враждебна проява an act of hostility, an unfriendly act 3. враждебни действия hostilities: враждебни сили antagonistic forces: те са във враждебни отношения they are at enmity with each other, there is bad blood between them

  Български-английски речник > враждебен

 • 17 греша

  1. (извършвам грях) sin, commit a sin. transgress
  2. (не съм прав) be mistaken, make a mistake, be wrong, be in the wrong, be at fault
  err (спрямо, по отношение на towards, in the direction of)
  греша дето be wrong to
  греша дето не do/be wrong in not, make a mistake in not (c ger.)
  греша против истината sin against the truth
  и най-умният понякога греши it's a good horse that never stumbles
  * * *
  греша̀,
  гл., мин. св. деят. прич. грешѝл 1. ( извършвам грях) sin, commit a sin, transgress;
  2. (не съм прав) be mistaken, make a mistake, be wrong, be in the wrong, be at fault, err (спрямо, по отношение на towards, in the direction of); \греша, че be wrong to; \греша, че не do/be wrong in not, make a mistake in not (с ger.); и най-умният понякога греши it’s a good horse that never stumbles; човешко е да се греши to err is human.
  * * *
  err; sin; be wrong
  * * *
  1. (извършвам грях) sin, commit a sin. transgress 2. (не съм прав) be mistaken, make a mistake, be wrong, be in the wrong, be at fault 3. err (спрямо, по отношение на towards, in the direction of) 4. ГРЕША дето be wrong to 5. ГРЕША дето не do/be wrong in not, make a mistake in not (c ger.) 6. ГРЕША против истината sin against the truth 7. и най-умният понякога греши it's a good horse that never stumbles

  Български-английски речник > греша

 • 18 излишък

  surplus; excess
  излишък от запаси/стоки overstock
  имам в излишък have/possess in excess
  разг. have enough and to spare
  излишък на приходите спрямо разходите a surplus of revenues over expenditures
  * * *
  излѝшък,
  м., -ци, (два) излѝшъка surplus; excess; инф. redundancy; surplusage; бюджетен \излишъкк budget surplus; \излишъкк в платежния баланс payments surplus; \излишъкк на приходите спрямо разходите surplus of revenues over expenditures; \излишъкк на работна сила surplus on the labour market; \излишъкк от запаси/стоки overstock; имам в \излишъкк have/possess in excess; разг. have enough and to spare.
  * * *
  excess: have in излишък - имам в излишък; margin; over- measure; overage (търг.); overbalance; overflow; overplus; overrun; overstock (от запаси); plenty; profusion; redundance,- cy; surplus
  * * *
  1. surplus;excess 2. ИЗЛИШЪК на приходите спрямо разходите a surplus of revenues over expenditures 3. ИЗЛИШЪК от запаси/стоки overstock 4. бюджетен ИЗЛИШЪК a budget surplus 5. имам в ИЗЛИШЪК have/possess in excess 6. разг. have enough and to spare

  Български-английски речник > излишък

 • 19 от

  1. (отдалечаване) from, away from, out of, off
  далеч от far from
  идвам от града come from town
  излизам от стаята go out of the room
  нападам от всички страни attack from all sides
  ставам от масата get up from the table
  ставам от легло get out of a bed
  пия от чаша drink from/out of a glass
  преписвам от книга copy out of a book
  падам от стълба fall off a ladder
  падам от дърво fall from/off a tree, fall out of a tree
  изваждам три от десет take three (away) from ten
  от... до, от... на from... to
  наляво от вратата (to the) left of the door
  от лявата ми страна on my left (hand side)
  3. (част от цяло, принадлежност, произход) of, from
  един от тях one of them
  от всичко 5 out of a total of 5
  от село съм come from a village
  от селски произход съм come from peasant stock/of a peasant family
  родом от born in
  вж. родом
  не съм от София I am a stranger in Sofia
  от провинцията съм my home is in the country
  писмо от баща ми a letter from my father
  делегация от министерството a delegation from the ministry
  студент от университета a student of/from the university, a university student
  работници от... завод workers of a... plant
  работници от строителни обекти/плантации workers on construction sites/on plantations
  купувам нещо от някого buy s.th. from s.o.
  купувам от магазин buy from/at/in a shop
  заемам от borrow from
  деца от първия брак children of the first marriage
  утолявам жаждата си от поток slake s.o.'s thirst at a stream
  4. (материя) of, out of
  от дърво/стомана/пластмаса made of wood/steel/plastics
  сиренето се прави от мляко cheese is made from/out of milk
  отлян от гипс cast in plaster of Paris
  статуя от мрамор a statue of marble, a marble statue
  5. (причина) from, for, out of, with, through, by; because of
  треперя от студ shake with cold
  треперя от страх shake/shudder/tremble with fear
  заспивам от умора fall asleep from weariness/with fatigue
  умирам от болест/глад die of an illness/of hunger
  умирам от глад die of starvation
  очи, зачервени от плач eyes red from weeping
  от нужда/завист out of necessity/envy
  зарадван от pleased with
  обезпокоен/изненадан/ужасен от troubled/surprised/appalled at
  викам от яд/отчаяние shout in anger/despair
  тегля от собствената си глупост suffer because of o.'s own folly
  от мързел/невнимание through laziness/carelessness
  пиян от drunk on
  6. (причинител, автор) by
  построен/разрушен от built/destroyed by
  роман от Дикенс a novel by Dickens
  дете от първата му жена a child by his first wife
  от... до from... till/to
  от 10 до 11 from 10 to/till eleven (o'clock)
  от сутрин до вечер from morning till night
  от някое време насам for some time now/past
  от една година вече for a year now
  не съм го виждал от 2 г. I haven't seen him since 2 years
  не съм го виждал от години it's years since I saw him, I haven't seen him for years
  не съм го виждал от една година I haven't seen him for a year
  от дете since childhood, (ever) since he was a child
  от преди войната from before the war
  тоя хляб е от два дни this bread is two days old
  дневник от 1718 г. a diary of 1718 year
  той е по-висок от мене he is taller than I
  това е по-хубаво от онова this one is better than that
  той е най-висок от всички he is the tallest of all
  от моя страна on my part
  от една/друга страна on the one/the other hand
  отстъпвам от цена give way on a price
  9. от нас се иска да we are expected to
  10. от- предст. (за означаване на отдалечаване) away, off, back, aside, down
  отвозвам cart away
  оттласквам push back
  отбрулвам knock down
  отблъсквам push away/off. воен. beat back
  (раз.) un-
  отвинтвам unscrew
  оттулвам uncover, uncork
  отливам pour out
  12. (преустановяване на действие, чувство) stop (с ger.) no longer
  отмалява ми stop caring for; no longer care for
  отмирисвам се stop smelling, lose o.'s smell
  13. (вършене на нещо до насита) o.'s fill, to o.'s heart's content, to the top of o.'s bent
  отсвирвам си play o.'s fill/to o.'s heart's content
  * * *
  от,
  предл.
  1. ( отдалечаване) from, away from, out of, off; далеч \от far from; идвам \от града come from town; изваждам три \от десет take three (away) from ten; излизам \от стаята go out of the room; \отдо from … to; падам \от стълба fall off a ladder; пия \от чаша drink from/out of a glass; преписвам \от книга copy out of a book; ставам \от масата get up from the table;
  2. ( положение спрямо друг предмет) of, on; наляво \от вратата (to the) left of the door; \от лявата ми страна on my left (hand side);
  3. ( част от цяло; принадлежност, произход) of, from; деца \от първия брак children of the first marriage; един \от тях one of them; заемам \от borrow from; купувам нещо \от някого buy s.th. from s.o.; купувам \от магазин buy from/at/in a shop; \от всичко 50 out of a total of 50; \от провинцията съм my home is in the country; \от село съм come from a village; работници \от завод workers of a … plant; родом \от born in, native of; студент \от университета a student of/from the university, a university student; утолявам жаждата си \от поток slake o.’s thirst at a stream;
  4. ( материя) of, out of; \от дърво/стомана/пластмаса made of wood/steel/plastics; отлян \от гипс cast in plaster of Paris; сиренето се прави \от мляко cheese is made from/out of milk; статуя \от мрамор a statue of marble, a marble statue;
  5. ( причина) from, for, out of, with, through, by; because of; викам \от яд/отчаяние shout in anger/despair; зарадван \от pleased with; заспивам \от умора fall asleep from weariness/with fatigue; обезпокоен/изненадан/ужасен \от troubled/surprised/appalled at; \от мързел/невнимание through laziness/carelessness; \от нужда/завист out of necessity/envy; очи, зачервени \от плач eyes red from weeping; пиян \от drunk on; тегля \от собствената си глупост suffer because of o.’s own folly; треперя \от студ shake with cold; умирам \от болест/глад die of an illness/of hunger;
  6. ( причинител, автор) by; роман \от Дикенс a novel by Dickens;
  7. ( изходна точка във времето) from, for, since; не съм го виждал \отг. I haven’t seen him since …; не съм го виждал \от години it’s years since I saw him, I haven’t seen him for years; \от дете since childhood, (ever) since he was a child; \отдо from … till/to; \от една година вече for a year now; \от някое време насам for some time now/past; \от преди войната from before the war; тоя хляб е \от два дни this bread is two days old;
  8. ( сравнение) than; той е най-висок \от всички he is the tallest of all; той е по-висок \от мене he is taller than I; • икономисвам \от economize on; \от една/друга страна on the one/the other hand; \от край до край from beginning to end, from end to end, from cover to cover; from first to last; through (and through), throughout, right/all through; all along; \от ляво на дясно from left to right; \от моя страна on my part; \от тук до тук from here (up) to here; отстъпвам \от цена give way on a price.
  * * *
  by (извършено от): This novel is written от S. Maugham. - Този роман е от С. Моам.; from (за място, посока, отдалечаване, за материал): He comes от Bulgaria. - Той е от България.; of (за затворено пространство, за материал): My watch is made of silver. - Часовникът ми е от сребро.; than (за сравняване): I am older than my brother. - Аз съм по-голям от брат ми.;
  * * *
  1. (изходна точка във времето) from. for, since 2. (материя) of, out of 3. (отдалечаване) from, away from, out of, off 4. (положение спрямо друг предмет) of, on 5. (причина) from, for, out of, with, through, by;because of 6. (причинител, автор) by 7. (част от цяло\\ принадлежност, произход) of, from 8. 10 до 9. 11 from 10. 12 to/till eleven (o'clock) 11. 13 12. 14 г. I haven't seen him since 13. 15 14. 16 15. 17 16. 18 г. a diary of 17. 19 18. 2 (сравнение) than 19. 20 20. 4 out of a total of 21. 5; ОТ село съм come from a village 22. ОТ 23. ОТ... до from... till/to 24. ОТ... до, ОТ... на from... to 25. ОТ всичко 26. ОТ дете since childhood, (ever) since he was a child 27. ОТ дърво/стомана/ пластмаса made of wood/steel/plastics 28. ОТ една година вече for a year now 29. ОТ една/друга страна on the one/the other hand 30. ОТ лявата ми страна on my left (hand side) 31. ОТ моя страна on my part 32. ОТ мързел/ невнимание through laziness/carelessness 33. ОТ нужда/завист out of necessity/envy 34. ОТ някое време насам for some time now/past 35. ОТ преди войната from before the war 36. ОТ провинцията съм my home is in the country 37. ОТ селски произход съм come from peasant stock/of a peasant family 38. ОТ сутрин до вечер from morning till night 39. вж. родом 40. викам ОТ яд/отчаяние shout in anger/ despair 41. далеч ОТ far from 42. делегация ОТ министерството a delegation from the ministry 43. дете ОТ първата му жена a child by his first wife 44. деца ОТ първия брак children of the first marriage 45. дневник ОТ 46. един ОТ тях one of them 47. заемам ОТ borrow from 48. зарадван ОТ pleased with 49. заспивам ОТ умора fall asleep from weariness/with fatigue 50. идвам ОТ града come from town 51. изваждам три ОТ десет take three (away) from ten 52. излизам ОТ стаята go out of the room 53. купувам ОТ магазин buy from/at/in a shop 54. купувам нещо ОТ някого buy s.th. from s.o. 55. наляво ОТ вратата (to the) left of the door 56. нападам ОТ всички страни attack from all sides 57. не съм ОТ София I am a stranger in Sofia 58. не съм го виждал ОТ 59. не съм го виждал ОТ години it's years since I saw him, I haven't seen him for years 60. не съм го виждал ОТ една година I haven't seen him for a year 61. обезпокоен/изненадан/ужасен ОТ troubled/surprised/appalled at 62. отлян ОТ гипс cast in plaster of Paris 63. отстъпвам ОТ цена give way on a price; 64. очи, зачервени ОТ плач eyes red from weeping 65. падам ОТ дърво fall from/off a tree, fall out of a tree 66. падам ОТ стълба fall off a ladder 67. писмо ОТ баща ми а letter from my father 68. пия ОТ чаша drink from/out of a glass 69. пиян ОТ drunk on 70. построен/разрушен ОТ built/destroyed by 71. преписвам ОТ книга copy out of a book 72. работници ОТ... завод workers of a... plant 73. работници ОТ строителни обекти/плантации workers on construction sites/on plantations 74. родом ОТ born in 75. роман ОТ Дикенс a novel by Dickens 76. сиренето се прави ОТ мляко cheese is made from/out of milk 77. ставам ОТ легло get out of a bed 78. ставам ОТ масата get up from the table 79. статуя ОТ мрамор a statue of marble, a marble statue 80. студент ОТ университета a student of/from the university, a university student 81. тегля ОТ собствената си глупост suffer because of o.'s own folly 82. това е по-хубаво ОТ онова this one is better than that 83. той е най-висок ОТ всички he is the tallest of all 84. той е по-висок ОТ мене he is taller than I 85. тоя хляб е ОТ два дни this bread is two days old 86. треперя ОТ страх shake/ shudder/tremble with fear 87. треперя ОТ студ shake with cold 88. умирам ОТ болест/глад die of an illness/of hunger 89. умирам ОТ глад die of starvation 90. утолявам жаждата си ОТ поток slake s. o.'s thirst at a stream

  Български-английски речник > от

 • 20 предателство

  treachery, betrayal; perfidy
  * * *
  преда̀телство,
  ср., -а treachery, treacherousness, betrayal; perfidy; disloyalty; false-heartedness; ( спрямо държавата) treason; извършвам \предателствоо commit treachery/treason.
  * * *
  betrayal; disloyalty
  * * *
  1. (спрямо държавата) treason 2. treachery, betrayal;perfidy

  Български-английски речник > предателство

См. также в других словарях:

 • спрямо — предл. към, по отношение на, спроти, според, срещу предл. в сравнение с …   Български синонимен речник

 • спрямований — дієприкметник …   Орфографічний словник української мови

 • спрямованість — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

 • спрямовання — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

 • спрямовано — прислівник незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • спрямовування — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

 • спрямовувати — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

 • спрямовуватися — дієслово недоконаного виду …   Орфографічний словник української мови

 • спрямовувач — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

 • спрямований — а, е. 1) Дієприкм. пас. мин. ч. до спрямувати. 2) у знач. прикм.Планомірний, цілеспрямований. •• Спрямо/ване виро/щування молодняка/ сукупність заходів, які сприяють посиленому ростові та розвиткові молодих тварин. Спрямо/ване вихова/ння рослин… …   Український тлумачний словник

 • República de Macedonia — Para otros usos de este término, véase Macedonia. Република Македонија Republika Makedonija República de Macedonia …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»