Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

спокойной ночи

 • 1 доброй ночи

  шабатон ба хайр (хуш)

  Русско-таджикский словарь > доброй ночи

 • 2 белые ночи

  сапедашаб. метео.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > белые ночи

 • 3 ночь

  ж шаб; глубокая ночь бевақтии шаб; до поздней ночи то бевақтии шаб; всю ночь [напролёт] тамоми шаб; по ночам шабҳо; за ночь дар як шаб; на ночь пеш аз шаб; на ночь глядя дар бевақтии шаб; ба торикии шаб нигоҳ накарда; в ночь на… шаби…, арафаи…, в ночь на пятницу шаби панҷшанбе; [и] день и ночь, днём и ночю шабу руз, ҳамеша, доимо; спокойной (доброй) ночи! шаб ба хайр!, шабатон хуш бод! бёлые ночи сапедашабҳо, шабҳои шимол; варфоломеевская ночь шаби Варфоломей (24 августи соли 1572 дар шаби иди ҳазрати Варфоломей гугенотҳоро қир кардани католикҳо, маҷозан қатли ом, кушокушӣ), воробьйная ночь 1) шаби чумчуқ (кӯтоҳтарин шаби тобистон); 2) шаби серраъду барқ; полярная ночь шаби қутби; под покровом ночи дар паноҳи шаб, дар зери чодари шаб

  Русско-таджикский словарь > ночь

 • 4 белый

  (бел, -а, бёло)
  1. сафед, сафедранг; бел ая ткань матои сафед; белая бумага коғази сафед
  2. (светлый) равшан, кушод, тобон, сафед; белая шея гардаии сафед
  3. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м, белая ж сафедпӯст; белая раса ирқи (нажоди) сафедпӯст
  4. (о времени суток, о свете) равшан; белые ночи сафедашабҳо (дар минтақаи шимол); среди (средь) бела дня дар рӯзи равшан
  5. тк. полн. ф. уст. иобл. (чистый) тоза; белая половйна избы қисми тозаи хонаи чӯбин
  6. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м сафед; белые мн. сафедҳо; бел ая гвардия ист. гвардияи сафед; бел ый офицер офицери сафед; белые отступили сафедҳо ақибнишинӣ карданд
  7. в знач. сущ. белые мн. шахм. мӯҳраҳои сафед; играть белыми бо донаҳои сафед бозӣ кардан
  8. дар таркиби номҳои баъзе ҳайвонот ва наботот: белый медведь хирси сафед <> белая баня ҳаммоми мӯридор; белый билет уст. билети сафед (шаҳодатномаи озод будан аз хизмати ҳарбӣ ба сабаби касалӣ); белое вино 1) маи ангури сафед, шароби сафед 2) прост. (водка) арақ; белая ворона зоғи ало; белая горячка ҷунуни хамр; белое духовенство рӯҳониёни сафед (як кисми рӯҳониёни православӣ, ки бар хилофи руҳониёни роҳиб парҳезгорӣ намекунанд); белое золото (хлопок) тиллои сафед; белая изба хонаи мӯридор; белая кость ирон. асилзода, ашрофзода; белая магия сеҳру ҷоду; белые места (пятна) 1) маҳалҳои таҳқиқнашуда (камтаҳқиқшуда) 2) масъалаҳои ҳалталаб (ҳанӯз ҳалнашуда); белое мясо гӯшти мурғ; гӯшти гӯсола; Белая олимпиада Олимпиадаи зимистона; белый свет дунё, олам; белый стих шеъри озод; белый уголь қувваи об; белыми нитками шито мисаш аён аст; сказка про \белыйого бычка погов. шутл. чӣ мехонӣ? - Порсола

  Русско-таджикский словарь > белый

 • 5 быстротечный

  (быстро-теч|ен, -на, -но)
  1. уст. поэт. тезрав, зудҷараён, тезҷараён
  2. тезгузар, зудгузар, даргузар; -ые летние ночи шабҳои кӯтоҳи тобистон

  Русско-таджикский словарь > быстротечный

 • 6 добрый

  (добр, -а, -о, добры)
  1. нек, некӯкор, раҳмдил, меҳрубон; дилнишин, дилписанд, пурмеҳр; добрая душа ҷони одам; добрый голос овози дилнишин; добрые глаза чашмони пурмеҳр
  2. хуш, хайр, нек; добрые дела корҳои хайр; добрые известия хабарҳои хуш; доброе слово сухани нек
  3. наздик, меҳрубон, қарин; наши добрые знакомые шиносҳои наздики мо; добрые отношения муносибати дӯстона
  4. уст. хуб, марғуб, хеле нағз; добрые кони аспҳои хуб; в добрую пору вақти муносиб; по доброму старому обычаю аз рӯи одати хуби қадим; добрая сабля шамшери нағз
  5. уст. и фольк. нек, нексиришт, поктинат; добрый молодец ҷавонмард; люди добрые! обращ. мардум!; добрый человек! обращ. бародар!, э, чӯра!
  6. разг. пок, нек; оставить [о себе] добрую память хотираи (номи) нек монондан; пользоваться добрым именем некном будан; добрая слава шӯҳрати нек
  7. разг. (полный, целый) расо, тамом; ему на вид добрых пятьдесят лет вай дар зоҳир расо панҷоҳсола менамояд; добрый час он шёл по лесу вай як соати тамом аз ҷангал мегузашт <> добрый вечер! салом!; добрый гений чей тимсоли некӣ, валинеъмат; добрый день! салом!; доброго здоровья! саломат бошед!; добрый малый одами хуб; доброй ночи! шабатон ба хайр (хуш)!; доброе утро! субҳатон ба хайр (хуш)!, салом!; всего добр ого! хайр!, саломат бошед!; люди доброй воли одамони поквиҷдон (некирода); чего доброго в знач. вводн. сл. мабодо, худо нахоста; он, чего доброго, ещё обйдится мабодо, вай хафа ҳам шавад; в добрый путь! роҳи сафед!, сафар бехатар!; в добрый час! барори кор диҳад!, комёбӣ ёратон бод!; по доброй воле бо ихтиёри худ, ихтиёран; будь добр, будьте добры обращ. вежл. лутфан, бемалол бошад, марҳамат карда; будьте добры, дайте мне книгу бемалол бошад, китобро ба ман диҳед

  Русско-таджикский словарь > добрый

 • 7 истомить

  сов. кого-что беҳол (бемадор, хаста) кардан; азоб додан, ба чон расондан; его истомили бессонные ночи ӯро шабзиндадориҳо беҳолу бемадор карданд, шабҳои бедорхобй ӯро беҳол карданд

  Русско-таджикский словарь > истомить

 • 8 к

  (ко) предлог с дат.
  1. (указывает направление действия в сторону кого--чего-л.) ба, ба сӯи…, ба тарафи…, ба пеши…, ба назди…; плыть к берегу ба сӯи соҳил шино кардан; подъехать к гроду ба шаҳр омада расидан; подойти к окнӯ ба тиреза наздик шудан; ёхать к брату ба назди бародар рафтан; возвание ко всемтрудящимся хитобнома ба ҳамаи меҳнаткашон
  2. (указывает на предмет, лицо, с которым. связано действие) ба, нисбат ба; требовательность к себе серталаби нисбат ба худ; готовность к работе ба кор тайёр будан(и); любовь к родине муҳаббат ба ватан; нёнависть к врагам адоват нисбат ба душманон
  3. (указывает назначение, цель) барои…, ба; принять к сведению ба маълумот гирифтан; принять к исполнению барои иҷро кабул кардан; приучить к порядку ба риояи тартиб одат кунондан
  4. (указывает время, срок) то, то ба; к двум часам то соати ду; к ночи то шаб; к утру то пагоҳӣ, то саҳар
  5. (указывает на присоединение) ба; к двум прибавить два ба ду ду (дуро) зам кардан; присоединиться к большинству ба аксарият ҳамроҳ шудан; к тому же ба замми ин, илова бар ин 6.(указывает иа соответствие чему-л.) пригодный к употреблёнию кобили истифода; годный к воинской службе муносиби хизмати ҳарби; не ко времени бемаврид; ваше замечание было не к месту эроди шумо бемаврид буд
  7. (в заглавиях) оид ба, доир ба; к вопросу о происхождении языка доир ба масъалаи пайдоиши забон
  8. (в призывах) ба суи…; Вперёд! К победе коммунизма! Ба пеш! Ба сӯи ғалабаи коммунизм!
  9. в сочет. с сущ. Образует вводн. слова: к сожалению мутаассифона; к несчастью бадбахтона; к счастыо нағз ки…, хайрият ки…, хушбахтона; к лучшему оқибаташ ба хайр; к примеру барои мисол, масалан; к слову [сказать] дар омади гап <> к чему? барои чӣ?; не к чему лозим не, даркор не; ни к чемӯ прост. беҳуда, бекора, бефоида; лозим не, даркор нека частица разг. при повел. накл. и гл. буд. вр. канй, як, -чй; прочитайка мне письмо ещё раз канй, мактубро боз як бор ба ман хон; дайтека пройти канӣ, гузарам; дайтека мне посмотреть на вас каий, ман шуморо як бинамчй; куплюка я эту книгу ин китобро харамчи; зайдука я к нему як ба пеши вай дароям, канй кабак м уст. майхона, майкада; харобот; шляться по кам майхона ба майхона гаштан

  Русско-таджикский словарь > к

 • 9 кваканье

  с вақ-вақ, қур-қур; кваканье лягӯшек нарушало тишинӯ ночи вақ-вақи қурбоққаҳо хомӯшии шабро халал мекард

  Русско-таджикский словарь > кваканье

 • 10 кров

  м уст.
  1. (крыша) бом, пӯшиши хона
  2. перен. паноҳ; под кровом ночи дар паноҳи шаб
  3. хона, маъво, сарпаноҳ, паноҳгоҳ, хонумон; остаться без крова бе хонумон мондан; гостеприимный хонаи меҳмоннавоз

  Русско-таджикский словарь > кров

 • 11 лоно

  с
  1. уст. сина
  2. перен. паноҳ оғӯш
  3. перен. сатҳ, рӯй, оғӯш; на лоне вод дар сатҳи об; тёмное лоно ночи оғӯши торикии шаб <> на лоне природы дар оғӯши табиат, дар ҳавои кушод

  Русско-таджикский словарь > лоно

 • 12 набрякнуть

  сов. разг.
  1. тоб партофтан; дамидан (аз намӣ); дверь набрякла от сырости дар аз намӣ тоб партофт
  2. варамидан, варам кардан; веки набрякли от бессонной ночи пилкҳои чашм аз шабзиндадорӣ варамиданд

  Русско-таджикский словарь > набрякнуть

 • 13 покойный

  (поко|ен, -йна, -йно)
  1. беҳаракат, ором, хомӯш, сокит; поверхность озера была покойна сатҳи оби кӯл ором буд
  2. уст. осоишта, оромона, бофароғат; покойная старость пирии бофароғат
  3. уст. бароҳат, мувофиқ, мусоид; покойный диван дивани покойнбароҳат // форам, оромбахш, нафис; покойные тона картины рангҳои нафиси (оромбахши) сурат
  4. тк. полн. ф. марҳум, раҳматӣ; покойный поэт шоири марҳум
  5. в знач. сущ. покойный м марҳум, раҳматӣ; покойная ж мар-ҳума; я хорошо знал покойного раҳматиро ман нағз медонистам покойной ночи! шаб ба хайр, шабатон хуш!; будьте \покойный ы хотирҷамъ бошед

  Русско-таджикский словарь > покойный

 • 14 покров

  I
  м рел. покров (номи як иди тирамоҳии насрониён)
  II
  м
  1. рӯйпӯш, парда, пӯшиш; ҷилд, пӯст; снежный покров кабати барф, кӯрпаи барфӣ; кожный покров пӯсти бадан; волосяной покров мӯи бадан■// перен. парда; влажный покров тумана пардаи намноки туман
  2. уст. (покрывало) чатр, болопӯш, парда, ҳиҷоб; рӯйпӯши тобут // чаще мн. покровы уст. поэт. либоси нафиси занона
  3. уст. (покровительство) ҳимоя, ҳифз, ди-фоъ // (покровитель) ҳомӣ, муҳофиз <> под покровом чего-л. дар зери ҳимояи чизе, дар паноҳи чизе; под покровом ночи дар паноҳи шаб, дар зери чодари шаб; набросить покров на что бо парда пӯшондан; сорвать (снять) покров (покровы) с когб-чего фош кардан, парда аз рӯи чизе бардоштан

  Русско-таджикский словарь > покров

 • 15 полог

  м парда, пашшахона, чодар, чодаршаб; опустить полог пардаро фуровардан // перен. поэт. парда, чодар, паноҳ; под пологом ночи дар зери пардаи шаб, таҳти чодари шаб

  Русско-таджикский словарь > полог

 • 16 потянуться

  сов.
  1. ёзидан, хамёза кашидан, дароз шудан; потянуться в кровати дар кат ёзидан
  2. кашол (дароз) шудан; ребенок потянулся к матери кӯдак ба [сӯи] модараш дароз шуд
  3. паи ҳам рафтан, оҳиста роҳ гаштан, суст ҳаракат кардан; потянулись караваны верблюдов корвони шутур паи ҳам ҳаракат кард; стая журавле й потянулась на юг селаи турнаҳо ба сӯи ҷануб парвоз кард;
  4. (о времени) кашол ёфтан, тул кашидан, давом кардан; потянулись долгие зимние ночи шабҳои дарози зимистон кашол ёфтанд

  Русско-таджикский словарь > потянуться

 • 17 правильный

  I
  -ая, -ое
  1. …и бели заврақ; …и чӯби амад, …и суккон; правильное весло бели заврақ
  2. полигр. …и ислоҳкунӣ, …и ислоҳ, ислоҳкунанда, …и тасҳеҳ, тасҳеҳкунанда; правильная машина мошини тасҳеҳ
  II
  (прави|лен, -льна, -льно)
  1. мувофики (мутобиқи) қоида, дуруст, саҳеҳ; правильное разивитие инкишофи мувофики қоида; правильное произношение талаффузи саҳеҳ; правильное спряжение тасрифи мувофиқи қоида мунтазам, мураттаб, ботартиб, қонунӣ; правильная смена дня и ночи табдили қонунии шабу рӯз
  3. дуруст, саҳеҳ, рост, мӯътамад; правильное рассуждение муҳокимаи саҳеҳ, мулоҳизаи мӯътамад; правильное замечание эзоҳи (қайди) дуруст; правильный ответ ҷавоби саҳеҳ; правильное решение ҳалли дуруст
  4. даркорӣ, зарури, лозима, дуруст; правильная организация труда ташкили дурусти меҳнат 5 разг. нағз, хуб, одил(она), болнсоф, инсофона; он человек правильный вай одами боинсоф аст
  6. (пропорциональный) мунтазам, мутаносиб, муназзам; правильные черты лица тарҳи дурусти рӯй
  7. мат. мутанбсиб, мувозеъ; \правильныйый многоугольник серкунҷаи. мутаносиб

  Русско-таджикский словарь > правильный

 • 18 прозаниматься

  сов. муддате машғул шудан (будан), чанде шуғл кардан, муддате кор кардан; прозаниматься до глубокой ночи то як поси шаб машғул шудан

  Русско-таджикский словарь > прозаниматься

 • 19 светило

  с
  1. астр. ҷирм, ҷирми осмонӣ; небесные светила ҷирмҳои осмонӣ
  2. перен. ситора; светило науки ситораи илм <> светило дня, дневное светило книжн. офтоби равшан; светило ночи, ночное \светилоо книжн. моҳтоб

  Русско-таджикский словарь > светило

 • 20 смена

  ж
  1. (по знач. гл. сменить) ивазкунӣ, дигаркунӣ, бадалкунӣ; (по знач. гл. смениться) ивазшавӣ, дигаршавӣ, бадалшавӣ; табдил, тағьир; смена караула ивазкунии посбонон; смена настроения дигаршавии кайфият; смена впечатлений табдили таассурот
  2. (промежуток времени) смена; утренняя смена кончилась сменаи пагоҳй тамом шуд; работать во вторую смену дар сменаи дуюм кор кардан; школа работает в одну смену мактаб як смена кор мекунад
  3. (группа людей) смена; наша смена заступает в четыре часа сменаи мо дар соати чор ба кор шурӯъ мекунад
  4. пе-рен. ҷойнишин; готовить себе смену барои (ба) худ ҷойнишин таяёр кардан; молодёжь - наша смена ҷавонон ҷойнишини мо мебошанд
  5. либоси тоза; смена белья як даста либоси тоза на смену кому--чему 1) барои иваз кардан; на смену пришли школьники барои иваз кардан мактаббачагон омаданд 2) аз паи …, аз кафои …, баъди …, баъдаз, пасаз; на смену ночи идет день аз паи шаб рӯз мешавад

  Русско-таджикский словарь > смена

См. также в других словарях:

 • Спокойной Ночи — Спокойной ночи …   Википедия

 • Спокойной ночи — традиционное пожелание перед ночным сном. Другие значения: Спокойной ночи третий студийный альбом сольного проекта «Море» клавишника и саксофониста группы «Браво» Александра Степаненко. Спокойной Ночи российская рок группа. Спокойной ночи фильм… …   Википедия

 • Спокойной ночи — СПОКОЙНОЙ НОЧИ. То же, что Доброй ночи. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи (Гоголь. Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка). Хаджи Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи (Л. Н.… …   Фразеологический словарь русского литературного языка

 • спокойной ночи — нареч, кол во синонимов: 7 • баиньки (6) • баиньки баю (2) • бай бай (25) • …   Словарь синонимов

 • спокойной ночи! — Разг. Неизм. Пожелание спокойного сна. «Сказку я тебе прочитала, а теперь спи. Спокойной ночи!» – сказала мать сыну. Вам пора спать. Раздевайтесь и спите… Спокойной ночи! (А. Чехов.) «Нет, положительно не понимаю, чего ты хотел?» – «Поживем –… …   Учебный фразеологический словарь

 • Спокойной ночи — Жарг. арм. Шутл. ирон. О политзанятиях в армии. Максимов, 400 …   Большой словарь русских поговорок

 • Спокойной ночи, малыши! — Спокойной ночи, малыши! …   Википедия

 • Спокойной ночи, мистер Том — Goodnight, Mr. Tom Жанр: Исторический роман Автор: Мишель Магориан Язык оригинала: английский Публикация: 1981 …   Википедия

 • Спокойной ночи, спать до полночи, вытаращив очи. — Спокойной ночи, спать до полночи, вытаращив очи. См. ЗАБОТА ОПЫТ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • Спокойной ночи (альбом) — У этого термина существуют и другие значения, см. Спокойной ночи. Значимость предмета статьи поставлена под сомнение. Пожалуйста, покажите в статье значимость её предмета, добавив в неё доказательства знач …   Википедия

 • Спокойной ночи (фильм) — У этого термина существуют и другие значения, см. Спокойной ночи. Спокойной ночи The Good Night Жанр романтическая …   Википедия

Книги

 • Спокойной ночи, Абрам Терц. `Имеются породы рыб, говорят, а также насекомых, которые гибнут прилежно в акте оплодотворения, но к этому более всего и стремятся, и готовятся... Вы думаете, мы так уждалеко от них отдалены?… Подробнее  Купить за 880 руб
 • Спокойной ночи, Ульева Е.. Книга&171;Спокойной ночи&187;создана для тех ситуаций, когда малыши не хотят отправляться в постель, нервничают или переживают или уже легли, но ворочаются и никак не могут уснуть. Сонные… Подробнее  Купить за 347 грн (только Украина)
 • Спокойной ночи, Ульева Е.. Книга&# 171;Спокойной ночи&# 187;создана для тех ситуаций, когда малыши не хотят отправляться в постель, нервничают или переживают — или уже легли, но ворочаются и никак не могут уснуть.… Подробнее  Купить за 268 руб
Другие книги по запросу «спокойной ночи» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»