Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

спокойной ночи ... милый

 • 1 доброй ночи

  шабатон ба хайр (хуш)

  Русско-таджикский словарь > доброй ночи

 • 2 милый

  хуб, нағз

  Русско-таджикский словарь > милый

 • 3 милый

  (мил, -а, -о)
  1. хуб, нағз; она очень милая женщина вай зани хеле хуб аст
  2. дилкаш, дилчасп, дилрабо, ҷозиб, ширин; милое местечко ҷои дилкаш; милая улыбка табассуми ширин
  3. тк. кр. ф. меҳрубон; как он мил! вай чӣ хел меҳрубон аст!
  4. азиз, маҳбуб, дӯстдошта; милая отчизна ватани азиз; милый друг дӯсти азиз
  5. в знач. сущ. обращ. милый м азизам, ҷонам, дӯстам; милая ж азизаам, ҷонам о. в знач. сущ. милый м маъшуқ, маҳбуб; милая ж маъшуқа, маҳбуба <> милое дело 1) (выражение одобрения) бисёр хуб, бисёр мусоид 2) (выражение удивления, возмущения) кора бинед!, ина бинед-а!; мил человек прост. дӯстам; вот [это] мило! ана кори аҷиб!; за милую душу 1) (охотно) бо ҷону дил, аз таҳти дил 2) (не задумываясь) даррав, зуд, дар як лаҳза, фикр карда наистода; милые бранятся - только тешатся посл. мил зану шӯ ҷанг кунанд остонаи дар механдад; насильно мил не будешь посл. мил бо зӯрӣ диле дарнамеебӣ; не по хорошу мил, а по милу хорош посл. « Лайлиро ба чашми Маҷнун бояд дид; с милым и в шалаше рай посл. бо ёр [дар] кулба ҳам ҷаннат

  Русско-таджикский словарь > милый

 • 4 белые ночи

  сапедашаб. метео.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > белые ночи

 • 5 ночь

  ж шаб; глубокая ночь бевақтии шаб; до поздней ночи то бевақтии шаб; всю ночь [напролёт] тамоми шаб; по ночам шабҳо; за ночь дар як шаб; на ночь пеш аз шаб; на ночь глядя дар бевақтии шаб; ба торикии шаб нигоҳ накарда; в ночь на… шаби…, арафаи…, в ночь на пятницу шаби панҷшанбе; [и] день и ночь, днём и ночю шабу руз, ҳамеша, доимо; спокойной (доброй) ночи! шаб ба хайр!, шабатон хуш бод! бёлые ночи сапедашабҳо, шабҳои шимол; варфоломеевская ночь шаби Варфоломей (24 августи соли 1572 дар шаби иди ҳазрати Варфоломей гугенотҳоро қир кардани католикҳо, маҷозан қатли ом, кушокушӣ), воробьйная ночь 1) шаби чумчуқ (кӯтоҳтарин шаби тобистон); 2) шаби серраъду барқ; полярная ночь шаби қутби; под покровом ночи дар паноҳи шаб, дар зери чодари шаб

  Русско-таджикский словарь > ночь

 • 6 белый

  (бел, -а, бёло)
  1. сафед, сафедранг; бел ая ткань матои сафед; белая бумага коғази сафед
  2. (светлый) равшан, кушод, тобон, сафед; белая шея гардаии сафед
  3. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м, белая ж сафедпӯст; белая раса ирқи (нажоди) сафедпӯст
  4. (о времени суток, о свете) равшан; белые ночи сафедашабҳо (дар минтақаи шимол); среди (средь) бела дня дар рӯзи равшан
  5. тк. полн. ф. уст. иобл. (чистый) тоза; белая половйна избы қисми тозаи хонаи чӯбин
  6. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м сафед; белые мн. сафедҳо; бел ая гвардия ист. гвардияи сафед; бел ый офицер офицери сафед; белые отступили сафедҳо ақибнишинӣ карданд
  7. в знач. сущ. белые мн. шахм. мӯҳраҳои сафед; играть белыми бо донаҳои сафед бозӣ кардан
  8. дар таркиби номҳои баъзе ҳайвонот ва наботот: белый медведь хирси сафед <> белая баня ҳаммоми мӯридор; белый билет уст. билети сафед (шаҳодатномаи озод будан аз хизмати ҳарбӣ ба сабаби касалӣ); белое вино 1) маи ангури сафед, шароби сафед 2) прост. (водка) арақ; белая ворона зоғи ало; белая горячка ҷунуни хамр; белое духовенство рӯҳониёни сафед (як кисми рӯҳониёни православӣ, ки бар хилофи руҳониёни роҳиб парҳезгорӣ намекунанд); белое золото (хлопок) тиллои сафед; белая изба хонаи мӯридор; белая кость ирон. асилзода, ашрофзода; белая магия сеҳру ҷоду; белые места (пятна) 1) маҳалҳои таҳқиқнашуда (камтаҳқиқшуда) 2) масъалаҳои ҳалталаб (ҳанӯз ҳалнашуда); белое мясо гӯшти мурғ; гӯшти гӯсола; Белая олимпиада Олимпиадаи зимистона; белый свет дунё, олам; белый стих шеъри озод; белый уголь қувваи об; белыми нитками шито мисаш аён аст; сказка про \белыйого бычка погов. шутл. чӣ мехонӣ? - Порсола

  Русско-таджикский словарь > белый

 • 7 быстротечный

  (быстро-теч|ен, -на, -но)
  1. уст. поэт. тезрав, зудҷараён, тезҷараён
  2. тезгузар, зудгузар, даргузар; -ые летние ночи шабҳои кӯтоҳи тобистон

  Русско-таджикский словарь > быстротечный

 • 8 добрый

  (добр, -а, -о, добры)
  1. нек, некӯкор, раҳмдил, меҳрубон; дилнишин, дилписанд, пурмеҳр; добрая душа ҷони одам; добрый голос овози дилнишин; добрые глаза чашмони пурмеҳр
  2. хуш, хайр, нек; добрые дела корҳои хайр; добрые известия хабарҳои хуш; доброе слово сухани нек
  3. наздик, меҳрубон, қарин; наши добрые знакомые шиносҳои наздики мо; добрые отношения муносибати дӯстона
  4. уст. хуб, марғуб, хеле нағз; добрые кони аспҳои хуб; в добрую пору вақти муносиб; по доброму старому обычаю аз рӯи одати хуби қадим; добрая сабля шамшери нағз
  5. уст. и фольк. нек, нексиришт, поктинат; добрый молодец ҷавонмард; люди добрые! обращ. мардум!; добрый человек! обращ. бародар!, э, чӯра!
  6. разг. пок, нек; оставить [о себе] добрую память хотираи (номи) нек монондан; пользоваться добрым именем некном будан; добрая слава шӯҳрати нек
  7. разг. (полный, целый) расо, тамом; ему на вид добрых пятьдесят лет вай дар зоҳир расо панҷоҳсола менамояд; добрый час он шёл по лесу вай як соати тамом аз ҷангал мегузашт <> добрый вечер! салом!; добрый гений чей тимсоли некӣ, валинеъмат; добрый день! салом!; доброго здоровья! саломат бошед!; добрый малый одами хуб; доброй ночи! шабатон ба хайр (хуш)!; доброе утро! субҳатон ба хайр (хуш)!, салом!; всего добр ого! хайр!, саломат бошед!; люди доброй воли одамони поквиҷдон (некирода); чего доброго в знач. вводн. сл. мабодо, худо нахоста; он, чего доброго, ещё обйдится мабодо, вай хафа ҳам шавад; в добрый путь! роҳи сафед!, сафар бехатар!; в добрый час! барори кор диҳад!, комёбӣ ёратон бод!; по доброй воле бо ихтиёри худ, ихтиёран; будь добр, будьте добры обращ. вежл. лутфан, бемалол бошад, марҳамат карда; будьте добры, дайте мне книгу бемалол бошад, китобро ба ман диҳед

  Русско-таджикский словарь > добрый

 • 9 истомить

  сов. кого-что беҳол (бемадор, хаста) кардан; азоб додан, ба чон расондан; его истомили бессонные ночи ӯро шабзиндадориҳо беҳолу бемадор карданд, шабҳои бедорхобй ӯро беҳол карданд

  Русско-таджикский словарь > истомить

 • 10 к

  (ко) предлог с дат.
  1. (указывает направление действия в сторону кого--чего-л.) ба, ба сӯи…, ба тарафи…, ба пеши…, ба назди…; плыть к берегу ба сӯи соҳил шино кардан; подъехать к гроду ба шаҳр омада расидан; подойти к окнӯ ба тиреза наздик шудан; ёхать к брату ба назди бародар рафтан; возвание ко всемтрудящимся хитобнома ба ҳамаи меҳнаткашон
  2. (указывает на предмет, лицо, с которым. связано действие) ба, нисбат ба; требовательность к себе серталаби нисбат ба худ; готовность к работе ба кор тайёр будан(и); любовь к родине муҳаббат ба ватан; нёнависть к врагам адоват нисбат ба душманон
  3. (указывает назначение, цель) барои…, ба; принять к сведению ба маълумот гирифтан; принять к исполнению барои иҷро кабул кардан; приучить к порядку ба риояи тартиб одат кунондан
  4. (указывает время, срок) то, то ба; к двум часам то соати ду; к ночи то шаб; к утру то пагоҳӣ, то саҳар
  5. (указывает на присоединение) ба; к двум прибавить два ба ду ду (дуро) зам кардан; присоединиться к большинству ба аксарият ҳамроҳ шудан; к тому же ба замми ин, илова бар ин 6.(указывает иа соответствие чему-л.) пригодный к употреблёнию кобили истифода; годный к воинской службе муносиби хизмати ҳарби; не ко времени бемаврид; ваше замечание было не к месту эроди шумо бемаврид буд
  7. (в заглавиях) оид ба, доир ба; к вопросу о происхождении языка доир ба масъалаи пайдоиши забон
  8. (в призывах) ба суи…; Вперёд! К победе коммунизма! Ба пеш! Ба сӯи ғалабаи коммунизм!
  9. в сочет. с сущ. Образует вводн. слова: к сожалению мутаассифона; к несчастью бадбахтона; к счастыо нағз ки…, хайрият ки…, хушбахтона; к лучшему оқибаташ ба хайр; к примеру барои мисол, масалан; к слову [сказать] дар омади гап <> к чему? барои чӣ?; не к чему лозим не, даркор не; ни к чемӯ прост. беҳуда, бекора, бефоида; лозим не, даркор нека частица разг. при повел. накл. и гл. буд. вр. канй, як, -чй; прочитайка мне письмо ещё раз канй, мактубро боз як бор ба ман хон; дайтека пройти канӣ, гузарам; дайтека мне посмотреть на вас каий, ман шуморо як бинамчй; куплюка я эту книгу ин китобро харамчи; зайдука я к нему як ба пеши вай дароям, канй кабак м уст. майхона, майкада; харобот; шляться по кам майхона ба майхона гаштан

  Русско-таджикский словарь > к

 • 11 кваканье

  с вақ-вақ, қур-қур; кваканье лягӯшек нарушало тишинӯ ночи вақ-вақи қурбоққаҳо хомӯшии шабро халал мекард

  Русско-таджикский словарь > кваканье

 • 12 кров

  м уст.
  1. (крыша) бом, пӯшиши хона
  2. перен. паноҳ; под кровом ночи дар паноҳи шаб
  3. хона, маъво, сарпаноҳ, паноҳгоҳ, хонумон; остаться без крова бе хонумон мондан; гостеприимный хонаи меҳмоннавоз

  Русско-таджикский словарь > кров

 • 13 лоно

  с
  1. уст. сина
  2. перен. паноҳ оғӯш
  3. перен. сатҳ, рӯй, оғӯш; на лоне вод дар сатҳи об; тёмное лоно ночи оғӯши торикии шаб <> на лоне природы дар оғӯши табиат, дар ҳавои кушод

  Русско-таджикский словарь > лоно

 • 14 милейший

  1. превосх. ст. к милый;
  2. обращ. милейший м азизам, ҷонам; милейшая ж азизаам, ҷонам

  Русско-таджикский словарь > милейший

 • 15 набрякнуть

  сов. разг.
  1. тоб партофтан; дамидан (аз намӣ); дверь набрякла от сырости дар аз намӣ тоб партофт
  2. варамидан, варам кардан; веки набрякли от бессонной ночи пилкҳои чашм аз шабзиндадорӣ варамиданд

  Русско-таджикский словарь > набрякнуть

 • 16 покойный

  (поко|ен, -йна, -йно)
  1. беҳаракат, ором, хомӯш, сокит; поверхность озера была покойна сатҳи оби кӯл ором буд
  2. уст. осоишта, оромона, бофароғат; покойная старость пирии бофароғат
  3. уст. бароҳат, мувофиқ, мусоид; покойный диван дивани покойнбароҳат // форам, оромбахш, нафис; покойные тона картины рангҳои нафиси (оромбахши) сурат
  4. тк. полн. ф. марҳум, раҳматӣ; покойный поэт шоири марҳум
  5. в знач. сущ. покойный м марҳум, раҳматӣ; покойная ж мар-ҳума; я хорошо знал покойного раҳматиро ман нағз медонистам покойной ночи! шаб ба хайр, шабатон хуш!; будьте \покойный ы хотирҷамъ бошед

  Русско-таджикский словарь > покойный

 • 17 покров

  I
  м рел. покров (номи як иди тирамоҳии насрониён)
  II
  м
  1. рӯйпӯш, парда, пӯшиш; ҷилд, пӯст; снежный покров кабати барф, кӯрпаи барфӣ; кожный покров пӯсти бадан; волосяной покров мӯи бадан■// перен. парда; влажный покров тумана пардаи намноки туман
  2. уст. (покрывало) чатр, болопӯш, парда, ҳиҷоб; рӯйпӯши тобут // чаще мн. покровы уст. поэт. либоси нафиси занона
  3. уст. (покровительство) ҳимоя, ҳифз, ди-фоъ // (покровитель) ҳомӣ, муҳофиз <> под покровом чего-л. дар зери ҳимояи чизе, дар паноҳи чизе; под покровом ночи дар паноҳи шаб, дар зери чодари шаб; набросить покров на что бо парда пӯшондан; сорвать (снять) покров (покровы) с когб-чего фош кардан, парда аз рӯи чизе бардоштан

  Русско-таджикский словарь > покров

 • 18 полог

  м парда, пашшахона, чодар, чодаршаб; опустить полог пардаро фуровардан // перен. поэт. парда, чодар, паноҳ; под пологом ночи дар зери пардаи шаб, таҳти чодари шаб

  Русско-таджикский словарь > полог

 • 19 потянуться

  сов.
  1. ёзидан, хамёза кашидан, дароз шудан; потянуться в кровати дар кат ёзидан
  2. кашол (дароз) шудан; ребенок потянулся к матери кӯдак ба [сӯи] модараш дароз шуд
  3. паи ҳам рафтан, оҳиста роҳ гаштан, суст ҳаракат кардан; потянулись караваны верблюдов корвони шутур паи ҳам ҳаракат кард; стая журавле й потянулась на юг селаи турнаҳо ба сӯи ҷануб парвоз кард;
  4. (о времени) кашол ёфтан, тул кашидан, давом кардан; потянулись долгие зимние ночи шабҳои дарози зимистон кашол ёфтанд

  Русско-таджикский словарь > потянуться

 • 20 правильный

  I
  -ая, -ое
  1. …и бели заврақ; …и чӯби амад, …и суккон; правильное весло бели заврақ
  2. полигр. …и ислоҳкунӣ, …и ислоҳ, ислоҳкунанда, …и тасҳеҳ, тасҳеҳкунанда; правильная машина мошини тасҳеҳ
  II
  (прави|лен, -льна, -льно)
  1. мувофики (мутобиқи) қоида, дуруст, саҳеҳ; правильное разивитие инкишофи мувофики қоида; правильное произношение талаффузи саҳеҳ; правильное спряжение тасрифи мувофиқи қоида мунтазам, мураттаб, ботартиб, қонунӣ; правильная смена дня и ночи табдили қонунии шабу рӯз
  3. дуруст, саҳеҳ, рост, мӯътамад; правильное рассуждение муҳокимаи саҳеҳ, мулоҳизаи мӯътамад; правильное замечание эзоҳи (қайди) дуруст; правильный ответ ҷавоби саҳеҳ; правильное решение ҳалли дуруст
  4. даркорӣ, зарури, лозима, дуруст; правильная организация труда ташкили дурусти меҳнат 5 разг. нағз, хуб, одил(она), болнсоф, инсофона; он человек правильный вай одами боинсоф аст
  6. (пропорциональный) мунтазам, мутаносиб, муназзам; правильные черты лица тарҳи дурусти рӯй
  7. мат. мутанбсиб, мувозеъ; \правильныйый многоугольник серкунҷаи. мутаносиб

  Русско-таджикский словарь > правильный

См. также в других словарях:

 • Бычков, Виктор Николаевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Бычков. В Википедии есть статьи о других людях с именем Бычков, Виктор. Виктор Бычков Имя при рождении: Виктор Николаевич Бычков Дата рождения: 4 сентября 1954 …   Википедия

 • Сводный алфавитный список фильмов. Д — Д «Да» («Igen», 1964, венг.; в СССР  «История одной любви») «Да будет жизнь!» (1970) «Да будет свет!» («Es werde Lichtl», 1917, нем.) «Да здравствует Вилья!» («Viva Villa!», 1934, амер.) «Да здравствует Генрих IV, да здравствует любовь!» («Vive… …   Кино: Энциклопедический словарь

 • Никольский, Константин Николаевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Никольский. Константин Никольский …   Википедия

 • Новые приключения Винни-Пуха — Новые приключения медвежонка Винни и его друзей The New Adventures of Winnie the Pooh …   Википедия

 • Ковальски, Йохен — Йохeн Ковальски Jochen Kowalski …   Википедия

 • Андерегг, Елена Фердинандовна — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Андерегг. Елена Андерегг Елена Андерегг в фильме Ещё не вечер (1974) …   Википедия

 • Долина, Вероника Аркадьевна — В Википедии есть статьи о других людях с именем Вероника. В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Долина (значения). Вероника Долина Дата рождения: 2 января 1956(1956 01 02) (56 лет) Место рождения: Москва, СССР …   Википедия

 • Китон, Бастер — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Китон. Бастер Китон Buster Keaton …   Википедия

 • Список эпизодов мультсериала Новые приключения Винни-Пуха —   Это служебн …   Википедия

 • Вероника Аркадьевна Долина — (род. в 1956) российский поэт, бард, автор более 160 песен. Содержание 1 Биография 2 Музыкальные альбомы 3 Указатель песен …   Википедия

 • Вероника Долина — Вероника Аркадьевна Долина (род. в 1956) российский поэт, бард, автор более 160 песен. Содержание 1 Биография 2 Музыкальные альбомы 3 Указатель песен …   Википедия

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»