Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

слышать это - смерти подобно (

 • 1 θανατος

       (θᾰ) ὅ
      1) смерть
      

  (ἐν τῇ ζωῇ καὴ ἐν πᾶσι θανάτοις Plat.; γένεσις καὴ θ. Arst.; θ. αἰφνίδιος Plut.)

      θανέειν οἰκτίστῳ θανάτῳ Hom. — умереть самой жалкой смертью;
      στρατηγοῦ θάνατον ἀποθνῄσκειν Plut. — умереть смертью полководца;
      θ. τάδ΄ ἀκούειν Soph.слышать это - смерти подобно (ср. «горше смерти»);
      ἥ πληγέ τοῦ θανάτου NT. — смертельная рана;
      χώρα καὴ σκιὰ θανάτου NT. = ὅ ᾅδης

      2) умерщвление, убийство
      

  (δεσποτῶν Aesch.; οἱ ἐν τῷ φανερῷ θάνατοι Arst.)

      ἐπίκουρος ἀδήλων θανάτων Soph. — мститель за неведомо кем совершенное убийство (Лаия);
      θάνατοι αὐθένται Aesch.убийство близких

      3) смертный приговор, казнь
      

  πολλῶν θανάτων ἄξιος Dem. — достойный тысячи казней;

      περὴ θανάτου διώκειν Xen. — преследовать по обвинению, грозящему смертной казнью;
      θανάτου χρίνεσθαι Thuc. — быть под судом по делу, угрожающему смертным приговором;
      (κατα)δεῖν τέν ἐπὴ θανάτῳ (sc. δέσιν) Her. — связать для ведения на казнь;
      ἥ ἐπὴ θανάτῳ (sc. ζημία) Her. и ἥ θανάτου ζημία Isocr.смертная казнь

      4) мертвец, труп

  Древнегреческо-русский словарь > θανατος

 • 2 ενοχλεω

      1) надоедать, быть в тягость, беспокоить
      

  (τινι Xen., Isocr., Dem., Plut. и τινα или τι Xen., Plat., Dem., Arst.)

      ἐ. τῇ εὐδαιμονίᾳ τινός Xen.нарушать чей-л. покой;
      τὸ μέ ἄξιον λόγου οὐκ ἠνώχλει λέγων Xen. — он не приставал с ненужными разговорами;
      ὅσα ἠνώχλησεν Dem.все его козни

      2) pass. испытывать неудовольствие, страдать
      

  (ὑπό τινος Arst., Diod., Plut.)

      ἐνοχλοῦμαι ἀκούων τοῦτο Plut.мне неприятно (надоело) слышать это

  Древнегреческо-русский словарь > ενοχλεω

 • 3 μανθανω

      (fut. μᾰθήσομαι - дор. μᾰθεῦμαι; aor. 2 ἔμαθον - эп. ἔμμαθον и μάθον, pf. μεμάθηκα; pass. только praes. и pf. μεμάθημαι; adj. verb. μαθητός)
      1) учиться, изучать или усваивать
      

  (τι Hom., Her. etc.)

      οἱ μανθάνοντες Xen.учащиеся

      2) заучивать
      3) осведомляться, узнавать, слышать
      

  (τι ἔκ, παρά и πρός τινος или τί τινος Trag. etc.; ἀπό и παρά τινος NT.)

      μαθοῦσ΄ ἔληξα Soph. — услышав (это), я замолчала;
      τί βούλει μαθεῖν ἐμοῦ ; Eur. — что ты хочешь узнать от меня?;
      μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν Xen. — узнай прежде всего, кто они

      4) замечать, видеть
      

  (τοὺς ἔξω Her.)

      ἵνα ἀλλήλους μάθοιεν ὁπόσοι εἴησαν Xen. — чтобы им можно было видеть, сколько их;
      μαθεῖν οὐ δυσπετής Soph. — его нетрудно узнать;
      διαβεβλημένος οὐ μανθάνεις Her. — ты не замечаешь, что ты обманут

      5) понимать
      

  (ἴσως οὔ μανθάνετέ μου ὅτι λέγω; Plat.)

      μανθάνω ἔξωρα πράσσω Soph. — я сознаю, что поступаю не так, как следует

      6) выдумывать, воображать ( только в разговорных оборотах с μαθών со значением - подобно παθών - «здорово живешь», «ни с того, ни с сего»)
      

  τί ἄξιός εἰμι παθεῖν, ὅτι μαθὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἦγον ; Plat. — какого наказания я достоин за то, что за всю жизнь почему-то я не знал покоя?;

      τί δέ μαθών …;
      Arph. etc. — с чего это ты вдруг …? или как это тебя угораздило …?

  Древнегреческо-русский словарь > μανθανω

 • 4 αιω

       ἀΐω
      I
      (ᾱ и ᾰ; только praes. и impf. ἄϊον с)
      1) слышать
      

  (τι и τινός Hom., Trag.)

      οὐκ ἀΐεις, ἃ φησὴ θεά ; Hom. — разве не слышишь, что говорит богиня?;
      πρὴν ἂν τῶν ἡμετέρων ἀΐῃς μύθων Soph. — прежде, чем услышишь наши слова

      2) видеть, замечать, знать Hom., Soph.
      3) слушать, слушаться
      

  (πληγῆς Hom.; τοῦ ἄνακτος Aesch.; πατρός Arph.)

      II
      (только impf. ἄϊον с) выдыхать
      

  φίλον ἄϊον ἦτορ Hom. — я испускал дух, т.е. был при смерти

  Древнегреческо-русский словарь > αιω

 • 5 αμα

       ἅμα
       ἅμᾰ
      I
       (ᾰμ), дор. ἁμᾶ или ἁμᾷ adv.
      1) вместе, совместно
      

  (πάντες ἅ. Hom., Polyb.)

      ἅ. σύν Eur.или ἅ. μετά Plat. вместе с;
      χερσὴν ἅμ΄ ἄμφω HH.обеими руками вместе

      2) одновременно, в то же время
      

  ἄνους τε καὴ γέρων ἅ. Soph. — безрассудный и, в то же время, старый;

      ὀρύσσοντες ἅ. τάφρον ἐπλίνθευον Her. — копая ров, они одновременно выделывали кирпичи;
      ἡδέως ἔμοιγε κἀλγεινῶς ἅ. Soph. (это) мне и приятно, и больно

      3) лишь только
      

  ἅ. μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον Hom. — сказано - сделано;

      ἅ. ταῦτ΄ εἰπών, ἀνέστη Xen. — сказав это, он встал;
      τῆς ἀγγελίης ἅ. ῥηθείσης Thuc.как только пришла эта весть

      4) отчасти
      

  ἅ. μὲν διὰ τέν παιδίαν …, ἔτι δὲ καὴ διὰ τὸ φιλομαθὲς εἶναι Xen. — отчасти в силу воспитания, …но отчасти из любознательности

      5) так как, поскольку; тем более, что
      

  καὴ ἀτειχίστων ἅ. ὄντων Thuc.поскольку ( или тем более, что) они не были защищены стенами;

      καὴ ἀλλοφύλους ἅ. ἡγησάμενοι Thuc. — тем более, что они считали (их) иноплеменниками

      II
      praep. cum dat. (у Diod. тж. cum gen.)
      1) вместе (совместно) с
      

  (ἅ. Πατρόκλῳ ἔστιχον Hom.; ἔσιθ΄ ἅμ΄ ἐμοί Arph.)

      2) одновременно с …
      

  (ἅμ΄ ἠελίῳ ἀνιόντι Hom. и ἅμ΄ ἡλίῳ ἀνίσχοντι Xen.)

      ἅ. τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι Thuc.ко времени созревания хлебов

      3) соответственно или подобно
      

  ἅ. πνοιῇσι ἀνέμοιο Hom. — подобно дыханию ветра;

      ἅ. γνώμῃ Arph.в соответствии с мыслями

  Древнегреческо-русский словарь > αμα

 • 6 αναινομαι

      (impf. ἠνανόμην, aor. 1 ἠνηνάμην)
      1) отвергать, отклонять
      

  (τι и τινα Hom., Eur., Xen., Dem., Theocr., Plut.)

      ἀ. ποιεῖν τι Hom., Aesch.отказываться сделать что-л.;
      φάος τηλέπομπον οὐκ ἠναίνετο φρουρά Aesch.стража не замедлила передать дальше огненный сигнал

      2) отрицать, отрекаться
      

  νικώμενος λόγοισιν οὐκ ἀ. Aesch. — не отрицаю, что (эти) слова победили меня

      3) страшиться
      

  θανοῦσα οὐκ ἀ. Eur. — я не страшусь смерти;

      ἀ. (τοῦτ΄) εἰσορῶν Eur.мне страшно видеть это

  Древнегреческо-русский словарь > αναινομαι

 • 7 αρκεω

       ἀρκέω
      1) удерживать, отражать, отклонять
      

  (ὄλεθρον τινι ἀπὸ χροός Hom.; κῆρας μελάθροις Eur.)

      ἀρκῆσαι τὸ μέ οὐ θανεῖν Soph.помешать (чьей-л.) смерти

      2) оказывать помощь, приносить пользу, защищать
      

  (τινι Hom., Anacr., Trag.)

      ὅτ΄ οὐκέτ΄ ἀρκεῖ Soph. — когда уже помочь нельзя;
      οὐκ ἤρκουν θεραπεύοντες Thuc.они не помогали своим лечением

      3) противостоять, выдерживать, держаться
      

  (ἐπὴ πλεῖστον Thuc., Xen.; τινι ὡπλισμένῳ Soph.: πρὸς τοὺς πολεμίους Thuc.)

      οὐκέτ΄ ἀρκῶ Soph.я больше не могу

      4) быть достаточным, хватать
      

  (τινι Trag., Her., Plut.; εἴς и πρός τι Xen.)

      τοσοῦτον ἀρκῶ σοι σαφηνίσας Aesch. — я сказал тебе это достаточно ясно:
      βίος ἀρκέων Her. — достаточные средства к жизни;
      τῶν ἀρκούντων περιττὰ κτᾶσθαι Xen. — иметь больше, чем нужно;
      ἀ. ἐπὴ τοσαύτην παρασκευήν Plat.быть в состоянии все это доставить

      5) pass. довольствоваться, удовлетворяться
      

  (τινι Xen., Plat., Polyb., Diod., Anth.)

      Θηβαῖοι τούτοις ἠρκέσθησαν Plut.фиванцы этим удовольствовались

  Древнегреческо-русский словарь > αρκεω

 • 8 δεχομαι

      ион. δέκομαι (fut. δέξομαι, pf. δέδεγμαι)
      1) принимать, получать
      

  (τί τινος Hom., τι ἔκ τινος Soph. и τι παρά τινος Hom., Her., редко τί τινι Hom.)

      δέξασθαι χρυσόν τινος Hom.получить золото от кого-л., тж. предать кого-л. за золото;
      δ. παρακαταθήκην τινός Plat. и ἐν παρακαταθήκῃ τι Polyb.принимать что-л. в заклад

      2) принимать внутрь, поглощать
      

  (τροφήν Arst.)

      3) впитывать
      

  (ἥ γῆ δέχεται ὕδωρ Arst.)

      4) (вос)принимать, усваивать
      

  (γλυκύτητα Arst.)

      μέ δ. τέν πρὸς τὸ εἰκὸς μίξιν Plut.быть совершенно неправдоподобным

      5) оказывать (радушный) прием, давать приют, принимать как гостя
      

  (τινα ἐν δόμοισιν Hom. и δόμοις Soph., εἰς στέγος Soph. и στέγαις Eur., εἰς τέν πόλιν и τῇ πόλει Thuc.)

      παῖδ΄ ἑὸν δέξατο κόλπῳ Hom. (Андромаха) прижала своего ребенка к груди;
      ξυμμάχους τινὰς δ. Thuc.принимать кого-л. в число союзников

      6) ( о богах) благосклонно принимать
      

  (ἱερά Hom.; σφάγια Arph.) или выслушивать (λιτάς Soph.)

      7) воспринимать, слышать
      8) воспринимать, (сочувственно или покорно) выслушивать
      

  (μύθων ὀμφάν Eur.; τὰς ἀκοὰς παρ΄ ἀλλήλων Thuc.)

      δέξασθαι τοὺς λόγους Her., Thuc. — принять предложения;
      δέχει δέ τοῦτον τὸν λόγον ; Plat. — а ты-то согласен с этим учением?;
      μνήμῃ παρὰ τῶν πρότερον δεδέχθαι Thuc. — знать по устному преданию от предков;
      κῆρα δέξομαι Hom.я готов принять смерть

      9) принимать к руководству
      

  (τὸ χρησθέν Her.; τὸ ῥηθέν Soph.)

      τὰ παραγγελλόμενα ὀξέως δ. Thuc.быстро выполнять приказания

      10) принимать, понимать
      

  (ἀναγνοὺς αὐτὰ ὅπῃ βούλει δέξασθαι, ταύτῃ δέχου Plat.)

      μέ ξυμφορὰν δέχου τὸν ἄνδρα Soph. — не думай, что этот человек принесет тебе несчастье

      11) предпочитать
      

  (τι πρό τινος и μᾶλλον τι ἀντί τινος Plat.)

      μᾶλλον δεξαίμην Plat. — я предпочел бы;
      ἐπὴ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ΄ ἂν ὑμῶν ; Plat.чего только не отдал бы любой из вас (за это)?

      12) поджидать, выжидать
      

  ἐλεύσασθαί τινα δ. Hom.ожидать чьего-л. прихода;

      δεδεγμένος ὁππόθ΄ ἵκοιτο Theocr. — ожидая его прихода;
      δ. πόδα τινός Eur.ожидать кого-л.

      13) встречать в боевой готовности, давать отпор, отражать
      

  (τινα ἐπιόντα δουρί Hom.; τοὺς πολεμίους Her., Thuc.)

      οἱ, sc. πολέμιοι, οὐκ ἐδέξαντο Xen. — неприятель не выдержал натиска;
      εἰς χεῖρας δ. Xen.принять рукопашный бой

      14) непосредственно следовать, примыкать
      

  (ἄλλος δ΄ ἐξ ἄλλου δέχεται χαλεπώτερος ἆθλος Hes.)

      δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ Hom.беда следует за бедой (ср. «пришла беда - отворяй ворота»);
      ἐκ τοῦ στεινοῦ τὸ Ἀρτεμίσιον δέκεται Her.тут же за проливом находится Артемисий

  Древнегреческо-русский словарь > δεχομαι

 • 9 διαφερω

      (fut. διοίσω, aor. 1 διήνεγκα - ион. διήνεικα, aor. 2 διήνεγκον: aor. pass. διηνέχθην)
      1) носить в разные стороны
      

  (σκῆπτρα Eur.; καθάπερ ἐν κλύδωνι Plut.)

      ἐπὴ λεπτοῦ ναυαγίου διαφέρεσθαι Plut.носиться (по морю) на тонком обломке разбитого корабля

      2) разносить, раскладывать, распределять
      3) переносить, переводить
      ἔστησαν ὀρθαὴ καὴ διήνεγκαν κόρας Eur.они встали и огляделись вокруг

      4) разносить, распространять
      

  (κηρύγματα Eur.; ἀγγελίας Luc.; φήμη τις διηνέχθη περί τινος Plut.)

      — широко прославлять (τινά Pind.)

      5) разбрасывать, рассеивать
      

  φυγῇ διαφέρεσθαι δι΄ ἀλλήλων Plut.разбегаться в разные стороны

      6) носить, вынашивать
      διενέγκασα καὴ τεκοῦσα Xen.выносившая и родившая (ребенка)

      7) перевозить, доставлять
      8) вносить, подавать
      

  (ψῆφον Eur., Xen., Aeschin., Dem., Plut.)

      ψῆφον φανερὰν διενεγκεῖν Thuc.открыто проголосовать

      9) переносить, терпеть, сносить
      

  (ῥᾷστά τι Soph.; ἀργῶς τέν φυγήν Plut.)

      10) ( о времени) вести, проводить
      

  (τὸν αἰῶνα Hom.)

      θεοὺς σέβων βίον διήνεγκε Eur. — он прожил свою жизнь благочестиво;
      δ. τὸν πόλεμον Her.вести затяжную войну (ср. 12);
      τέν νύκτα κλαίων διήνεγκε Plut.он провел ночь в слезах

      11) существовать, жить
      12) вести до конца, заканчивать
      13) переворачивать, опрокидывать
      

  (πάντ΄ ἄνω τε καὴ κάτω Eur.)

      14) волновать, смущать, тревожить
      

  (διαλγές ἄτα διαφέρει τὸν αἴτιον Aesch.; δ. τὰς ψυχὰς πράγμασι καὴ φροντίσι Plut.): pass. волноваться, колебаться

      πολλὰ διενεχθεὴς τῇ γνώμῃ (тж. τῷ λογισμῷ и τοῖς λογισμοῖς) Plut. — долго не зная, какое принять решение

      15) отличаться, разниться
      

  (τινί τινος Plat.)

      δ. τινός Eur., Xen., Arph., τινί Xen., Plat., τι, πρός τι и κατά τι Arst., εἴς τι Xen. и ἔν τινι Xen., Dem.; — отличаться чем-л. (в чём)-л.;
      δ. ταῖς ἀντικειμέναις διαφοραῖς или δ. ἐναντίως Arst.отличаться противоположными свойствами

      16) выгодно отличаться, превосходить
      

  (τινός τι Aeschin., Luc., τινά τινι Polyb., Diod., τινί τινος Plut., τινί Thuc., Aeschin., Polyb., Plut., εἴς τι Xen., Plat., ἐπί τινι Xen., ἔν τινι Isocr., πρός τι Aeschin. и κατά τι Xen.)

      ἱμάτια διαφέροντα Plat. — отличные одежды;
      πολὺ διέφερεν ἀλέξασθαι ἢ μάχεσθαι Xen. — было гораздо выгоднее вести оборону, чем принять открытый бой;
      πεπραχέναι διαφέρον τι Polyb. — совершить нечто особенное, отличиться

      17) med. (aor. διηνέχθην)
      

  (тж. δ. ταῖς γνώμαις Polyb.) расходиться во мнениях (ἀλλήλοις Plat. и πρὸς ἀλλήλους Lys., Polyb.; περί τινος Her., Arph., Plat., ἀμφί τινος и ἔν τινι Xen.)

      τὰ διαφέροντα Thuc.спорные вопросы

      18) преимущ. impers. быть важным, иметь значение
      τὰ διαφέροντα (πράγματα) Thuc., Lys., Isae., Plut.; — важные вопросы;
      ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει Thuc. — это представляет для него личный интерес;
      οὔ τί οἱ διέφερε ἀποθανέειν Her.он относился равнодушно к смерти

  Древнегреческо-русский словарь > διαφερω

 • 10 διολλυμι

      (fut. διολέσω - атт. διολῶ, aor. διώλεσα, pf. διολώλεκα)
      1) губить, уничтожать
      

  (τινά Soph.; τι Plat.; τινὰ διολλύμενον σῶσαι Plut.)

      ὑπὸ λιμοῦ δ. τινά Plut.уморить кого-л. голодом;
      med.-pass. (pf. διόλωλα) — гибнуть, пропадать (οἶκος ἐμὸς διόλωλε Hom.; γομφοδέτῳ δόρει Aesch.; ἀνδρὸς ἔκ τινος Soph.):
      διόλλυνται τὸν κίνδυνον ὑφορώμενοι Thuc.они до смерти боятся предстоящей опасности

      2) совращать, осквернять
      3) забывать
      

  ταῦτα καλῶς ἐγὼ εἰδὼς διώλεσα Soph. — я отлично знал это, но забыл

  Древнегреческо-русский словарь > διολλυμι

 • 11 επι

      I.
       ἐπί
      I
      (перед гласн. - ἐπ΄, перед придых. - ἐφ΄; in crasi: κἀπί, κἀπ΄ - ион. κἠπί = καὴ ἐπί; οὑπί = ὅ ἐπί; τοὐπί = τὸ ἐπί; τἀπί = τὰ ἐπί; анастроф. ἔπι)
      1) praep. cum gen.
      (1) (на вопрос «где?»)
      - на
      

  (στῆναι ἐπι πύργου Hom.; ἐφ΄ ἵππων καὴ ἐπὴ νεῶν βαίνειν Aesch.; ἐπὴ γῆς καὴ ὑπὸ γῆς Plat.)

      ἐπὴ τῶν πλευρῶν Xen. — на флангах;
      ἐπὴ προσπόλου μιᾶς χωρεῖν Soph. — идти в сопровождении единственной помощницы;
      ἐπὴ τελευτῆς Arst.в конце

      - у, при, близ, подле
      

  (κόλπος ὅ ἐπὴ Ποσιδηΐου Her.; μεῖναι ἐπὴ τοῦ ποταμοῦ Xen.)

      αἱ ἐπὴ Λήμνου ἐπικείμεναι νῆσοι Her. — острова, лежащие близ Лемноса

      - в
      

  (ἐπὴ τοῦ προαστείου Thuc.; ἐπὴ τῶν ἐργαστηρίων καθίζοντες Isocr.; καταλῦσαι τὸν βίον ἐπὴ τῆς πατρίδος Luc.)

      οἱ ἐπὴ Θρᾴκης Thuc. — находящиеся во Фракии;
      οἱ ἐπὴ τῆς Ἀσίας κατοικοῦντες Isocr. — жители Азии;
      ἐπὴ τῆς οἰκίας Polyb.дома

      (2) (на вопрос «куда?») на
      — в, к, по направлению (ἐπὴ τοῦ κόλπου πλεῦσαι Thuc.; ἥ ἐπὴ Βαβυλῶνος ὁδός Xen.):
      ἐπὴ τῆς εὐθείας κινεῖσθαι Arst. — двигаться по прямой (линии);
      ἀναχωρεῖν ἐπ΄ οἴκου Thuc. — вернуться домой;
      ἐπί στρατοπέδου ἐλθεῖν Xen. — прийти в лагерь;
      ἐπὴ γνώμης τινός γενέσθαι Dem.присоединиться к чьему-л. мнению

      (3) в присутствии, перед (лицом)
      

  (ἐπὴ μαρτύρων Isae., Xen.; ἐπὴ τοῦ δικαστηρίοιυ Isocr., Arst.)

      ἐπ΄ ἐκκλησίας Thuc.в народном собрании

      (4) (при числах, мерах и т.п.) по
      

  ἐφ΄ ἑνός Xen. — по одному, поодиночке;

      τὸ μέτωπον ἐπὴ τριακοσίων, τὸ δὲ βάθος ἐφ΄ ἑκατόν Xen. — по триста (человек) по фронту и по сто в глубину;
      ἐπὴ τεττάρων Thuc.по четыре (в ряд) или в четыре ряда;
      ἐπὴ ὀκτὼ πλίνθων τὸ εὖρος Xen.по восемь кирпичей в ширину

      (5) во время, в, при
      

  (ἐπὴ Κρόνου Hes., Plat.; ἐπὴ τῶν ἡμετέρων προγόνων Xen.; ἐπὴ δείπνου Luc.; ἐπὴ τῶν δείπνων Diod. и ἐπὴ τῆς τραπέζης Plut.)

      ἐπὴ τῶν πράξεων Xen. — при наличии дела, когда нужно действовать;
      ἐπὴ τῆς ἐμῆς ζόης Her. — при моей жизни, пока я жив;
      ἐπ΄ ἐμεῦ Her., ἐπ΄ ἐμοῦ Dem. — в мое время;
      οἱ ἐφ΄ ἡμῶν Xen. — наши современники;
      ἐπὴ σχολῆς Aeschin. — в свободное время, на досуге;
      ἐπὴ τοῦ παρόντος Arst. — в настоящий момент, пока;
      ἐπὴ καιροῦ Dem. и ἐπὴ τῶν καιρῶν Aeschin. — вовремя, кстати:
      ἐπὴ μιᾶς ἡμέρας Luc. — в один (и тот же) день;
      ταύτας (τὰς πόλιας) ἐπ΄ ἡμέρης ἑκάστης αἵρεε Her. (Даврис) брал эти города по одному в день

      (6) по поводу, насчет, относительно, о
      

  (ἐπί τινος λέγειν Plat., Arst.; ἐπί τινος σκοπεῖν Xen.; ἐπὴ πάντων ὀργίζεσθαι Dem.)

      κρίνειν τι ἐπί τινος Dem.высказывать какое-л. суждение о чем-л.

      (7) в соответствии с (чем-л.), на основании, по
      (8) (выраж. отношение, зависимость, причастность, должность и т.п.; в переводе часто опускается)
      

  ἐπὴ νόσου ἔχεσθαι Soph. — быть пораженным болезнью;

      ἐπὴ τῆς φιλότητος Arst. — под влиянием любви;
      (αὐτὸς) ἐφ΄ ἑαυτοῦ Her., Thuc., Xen., Plat.; — сам по себе, тж. отдельно, самостоятельно;
      ἐπὴ ὀνόματός τινος εἶναι Dem.носить какое-л. имя;
      ἥ ἐπ΄ Ἀνταλκίδου εἰρήνη Xen. — Анталкидов мир;
      τὸ ἐφ΄ ἑαυτῶν Thuc. — их собственные дела, их личные интересы;
      μένειν ἐπὴ τῆς ἀρχῆς Xen. — оставаться у власти;
      οἱ ἐπὴ τῶν πραγμάτων (ὄντες) Dem. — государственные деятели;
      ὅ ἐπὴ τῶν δεσμῶν Luc. — тюремщик;
      ὅ ἐπὴ τῶν ὁπλιτῶν Dem. — начальник гоплитов;
      ὅ ἐπὴ τῶν ἐπιστολῶν Plut. — писец, секретарь;
      ὅ ἐπὴ τοῦ οἴνου Plut. — виночерпий;
      οἱ ἐπ΄ ἀξίας Luc.высокопоставленные лица

      (9) (преимущ. в нареч. оборотах) в, при
      

  ἐπὴ πάντων Dem. — во всех случаях, при всех обстоятельствах;

      ἐπὴ ἡσυχίας τινός Dem.при (ввиду) чьей-л. беспечности;
      ἐπ΄ ἀδείας Plut. — в условиях безопасности;
      ἐπὴ σπουδῆς Plat. — прилежно, усердно;
      ἐπὴ ῥοπῆς μιᾶς εἶναι Thuc. — быть на волосок от гибели;
      ἐπ΄ αὐτῆς τῆς ἀληθείας Dem. — как оно действительно и есть (было), со всей истинностью;
      ἐπὴ κεφαλαίων Dem. — в общих чертах;
      ἔσται ὅ λόγος ἐπὴ παραδείγματος Aeschin. — скажем к примеру;
      ἐπ΄ ὅρκου Her. — клятвенно;
      ἐπ΄ ἴσας Soph. — равным образом, точно так же;
      οὐδ΄ ἐπὴ σμικρῶν λόγων Soph. — ни одним словечком, т.е. нисколько, никак

      (10) (по)среди, в числе
      

  οὐδεὴς ἐπ΄ ἀνθρώπων Soph.никто из людей

      2) praep. cum dat.
      (1) (на вопрос «где?») на
      

  (ἐπὴ πᾶσιν βωμοῖς καίειν τι Hom.; ζωέμεν ἐπὴ χθονί Hes.; ἐπὴ τῇ πυρᾷ κεῖσθαι Plat.)

      ἐπὴ ταῖς οἰκίαις ἐπεῖναι Xen. — находиться на домах;
      ἐφ΄ ἵππῳ Xen. — на коне (верхом);
      ἐπὴ τῷ εὐωνύμῳ (sc. κέρᾳ) Xen. — на левом фланге:
      ἐπ΄ ἀμφοτέροις Arst. — с обеих сторон;
      — внутри, в (ἐπὴ δώμασιν ἕλκειν μακρόπονον ζωάν Eur.; ἐπὴ ταῖς οἰκίαισι τὰς δίκας δικάζειν Arph.);
      — при, у, возле (ἐπὴ Κελάδοντι μάχεσθαι Hom.; ἐπὴ θαλάττῃ οἰκεῖν Xen.):
      ἐπὴ δόξῃ κτίσαι τινά Plut.прославить кого-л.

      (2) (на вопрос «куда?») на
      

  (ἐπὴ γαίῃ καταθέσθαι Hom.: ἐπὴ γᾷ πίπτειν Soph.)

      — в, к, по направлению (βλέπειν ἐπί τινι Soph.):
      καταδεῖν ἵππους ἐπὴ κάπῃσιν Hom. — привязать лошадей к яслям;
      ἐπὴ οἷ καλέσας Hom.подозвав к себе

      (3) в присутствии, перед
      (4) против
      

  (ἐπ΄ ἐχθροῖς χεῖρα τρέπειν Soph.; ἐπί τινι μηχανήν τινα ἱστάναι Eur.; τινὰ ἐπί τινι συνιστάναι Her.)

      ἐφ΄ Ἕκτορι ἀκοντίζειν Hom.метать в Гектора копья

      (5) (вслед) за
      

  (τῷ δ΄ ἐπὴ ὦρτο Διομήδης Hom.)

      ἐπ΄ ἐξειργασμένοις Aesch., Her.; — после того, как дело свершилось;
      ἐπὴ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς καὴ εἶπεν Xen.после него встал Прокл и сказал

      (6) кроме, помимо, сверх
      

  (ἐπὴ τούτῳ, ἐπὴ τῷδε и ἐπὴ τούτοις Her., Eur., Xen., Arst.)

      τὰ λοιπὰ τὰ ἐπὴ τούτοισι Her. — то, что после этого осталось;
      τρισχίλιοι ἐπὴ μυρίοις Plut. — три тысячи сверх десяти тысяч, т.е. тринадцать тысяч;
      μεῖζον ἐπὴ κέρδεϊ κέρδος Hes. — огромная прибыль;
      φόνος ἐπὴ φόνῳ Eur.непрерывный ряд убийств

      (7) за, позади
      

  οἱ ἐπὴ πᾶσιν Xen. — следующие за всеми, т.е. арьергард:

      ἐπί τινι εἶναι Xen.следовать или быть построенным за кем-л.

      (8) в честь, в память
      

  (ἐπί τινι λέγειν, sc. ἔπαινον Thuc., Lys., Plat.)

      ὅ λίθινος λέων ἕστηκεν ἐπὴ Λεωνίδῃ Her.каменное изваяние льва воздвигнуто в честь Леонида

      (9) (выраж. принадлежность или зависимость; в переводе обычно опускается)
      

  τἀπὴ σοὴ κακά Soph. — твои несчастья;

      ἐπί τινι τήν ἀρχέν ποιεῖσθαι Plut.передать кому-л. (свою) власть, т.е. назначить кого-л. своим преемником;
      καταλείπειν τι ἐπί τινι Arst.предоставить что-л. на чьё-л. усмотрение;
      ἐπί τινι εἶναι Xen., Plat.; — быть в чьей-л. власти, находиться в чьём-л. распоряжении:
      ἐπὴ τῷ πλήθει κράτος, sc. ἐστίν Soph. — власть принадлежит народу;
      ἐπί τινι ποιεῖν Dem. и ποιεῖσθαι Plut.подчинить чьей-л. власти;
      τὰ πάντα τότ΄ ἦν ἐπὴ τοῖς τότ΄ ἔθεσι Dem. — все было тогда обусловлено тогдашними нравами;
      τὸ ἐπὴ τούτοις εἶναι Lys.насколько это от них зависит

      (10) (об управлении, начальствовании или владении) во главе
      

  ἐπὴ τοσούτῳ στρατεύματι Thuc. — во главе столь большого войска;

      ναύαρχος ἐπὴ ταῖς ναυσίν Xen. — флотоводец;
      ὅ ἐπὴ τοῖς καμήλοις Xen. — погонщик верблюдов;
      ἀπολιπεῖν τινα κληρονόμον ἐπὴ πολλοῖς κτήμασιν Plut.оставить кого-л. наследником больших богатств

      (11) во время, в течение
      

  (ἐφ΄ ἡμέρῃ ἠδ΄ ἐπὴ νυκτί Hes.)

      ἐπ΄ ἤματι Hom. — днем, но тж. в течение (одного) дня;
      ἐπὴ τῷ δείπνῳ ( или σίτῳ) Xen. — за трапезой;
      ἥλιος ἧν ἐπὴ δυσμαῖς — солнце клонилось к закату;
      ἐπὴ (τῇ) τελευτῇ Arst. — в конце;
      ἐπὴ κυνί Arst. — во время каникул, т.е. в самое знойное время года

      (12) сообразно, согласно, соответственно
      

  (ἐπὴ τοῖς νόμοις Dem.; καλεῖσθαι Ῥώμην ἐπὴ Ῥωμύλῳ τέν πόλιν Plut.)

      κεκλῆσθαι ἐπί τινι Plat.быть названным по имени чего-л.;
      ἐπὴ πᾶσι οικαίοις Aeschin., Dem.; — по всей справедливости

      (13) вследствие, по поводу, из-за
      

  (ἐπί τινι μάλα πολλὰ παθεῖν Hom., γελᾶν ἐπί τινι Aesch.)

      ἐπ΄ εὐνοία τῆς πόλεως Lys. — из любви к отечеству;
      ἐφ΄ αἵματι φεύγειν Dem.подвергнуться изгнанию за убийство

      (14) с целью, ради, для
      

  ἐφ΄ οἶς ἐλήλυθας Soph. (то), ради чего ты прибыл;

      ὀδόντες ἐπὴ τῷ διαιρεῖν Arst. — зубы для разрезания (пищи), т.е. резцы;
      ἐπὴ θανάτῳ συλλαβεῖν Isocr., Diod., Luc.; — схватить и предать смерти;
      ἐπὴ σωτηρίᾳ κοινῇ Plut. — для общего блага;
      ἐπ΄ ὠφελείᾳ τῶν φίλων Plat. — на пользу друзьям;
      ἐπ΄ ἀγαθῷ τινος Xen.для чьего-л. блага

      (15) в отношении, что касается (до)
      (16) (в мат. и проч. обозначениях)
      

  τὸ ἐφ΄ ᾦ — В Arst. ( нечто), обозначаемое буквой В

      (17) против
      

  (ἥ ἐπὴ τῷ Μήδῳ συμμαχίᾳ Thuc.; νόμους ἐπὴ τοῖς ἀδικοῦσι ἀναγράψαι Dem.)

      (18) ( об условии) на, за
      

  ἐπ΄ ἀργύρῳ Soph., ἐπ΄ ἀργυρίῳ Dem., Arst. и ἐπὴ χρήμασιν Dem. — за деньги;

      ἐπὴ κέρδεσι Soph. и ἐπὴ κέρδει Xen. — из-за выгоды;
      ἐπ΄ οὐδενί Her. — ни за что;
      ἐπὴ μεγάλοις τόκοις Dem. — за высокий процент;
      δανείζειν ἐπὴ νηΐ Dem. — давать ссуду под залог корабля;
      ἐπὴ τοῖς εἰρημένοις Eur. и ἐπὴ ῥητοῖς Thuc. — на (заранее) установленных условиях;
      ἐπὴ τῇ ἴσῃ καὴ ὁμοίᾳ Thuc.на равных и одинаковых условиях

      3) praep. cum acc.
      (1) (на вопрос «где?») на
      

  ἐπὴ πολύ Thuc., Xen.; — на далеком расстоянии;

      ἐπ΄ ἀμφότερα Her., Arst.; — по обе стороны, с обеих сторон, в обоих направлениях;
      — у, при, в (ἐπὴ τὰς εἰσόδους στῆναι Xen.)

      (2) (на вопрос «куда?») на
      

  ἀχθεῖσα ἐπὴ τέν βάσιν (sc. γραμμή) Arst. — опущенная на основание (прямая) линия, т.е. перпендикуляр;

      — в, (по направлению) к (ἐπὴ βωμὸν ἄγειν Hom.; ἐπὴ συμφορέν ἐμπίπτειν Her.; ἐπὴ τέν περιφέρειαν φέρεσθαι Arst.; ἥ ὁδὸς ἐπὴ Ἐκβάτανα φέρει Xen.):
      ἐπὴ τέρμα ἀφίκετο Hom. — от достиг цели;
      ἐπὴ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον Thuc.мнения сошлись

      (3) на протяжении, через, по
      

  πουλὺν ἐφ΄ ὑγρήν Hom. — по широко раскинувшемуся морю;

      ἐπὴ πολλὰ ἀλήθην Hom. — я обошел много стран;
      ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen.на расстоянии двадцати стадиев

      (4) среди, между
      

  (κλέος πάντας ἐπ΄ ἀνθρώπους Hom.)

      τὸ κάλλιστον γένος ἐπ΄ ἀνθρώπους Plat.красивейшее из человеческих племен

      (5) против
      

  (πέμπειν στρατηγὸν ἐπί τινα Her.; ἰέναι ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

      ταῦτ΄ ἐφ΄ ὑμᾶς ἐστιν Dem.это направлено против вас

      (6) во время, в течение
      

  ἐπὴ χρόνον Hom., Her. и ἐπὴ χρόνον τινά Plat. — в течение некоторого времени;

      ἐπὴ δύο ἡμέρας Thuc. — в течение двух дней;
      ἐπὴ βραχύ Arst.вскоре и вкратце

      (7) (вплоть) до
      

  (ἐπ΄ ἠῶ Hom.)

      ἐπὴ γῆρας ἱκέσθαι Hom.дожить до старости

      (8) сообразно, согласно
      

  ἐπὴ στάθμην ἰθύνειν Hom. — выравнивать по (натянутому) шнуру;

      ἐπὴ τοῦτον τὸν λόγον Lys.на основании этих слов

      (9) ( разделительно) по
      

  ἐπὴ πέντε καὴ εἴκοσιν Thuc. — по двадцати пяти;

      ἐπὴ μίαν ναῦν Polyb. — по одному кораблю в ряд, т.е. в кильватерной колонне

      ὅσον ἐπ΄ ἀνθρώπων γενεάν Xen. — сколько хватило бы на (всю) человеческую жизнь;
      ἐπ΄ ἡμέρην ἔχειν Her.иметь дневное пропитание

      (11) ( при указании числа или меры) в пределах, около, до
      ὅσον ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen.протяжением до или около двадцати стадиев;
      μέ ὅλος ψευδής, ἀλλ΄ ἐπί τι Arst. — ложный не вполне, а частично

      (12) что касается (до), в отношении
      ὅσον τοὐπ΄ ἐμέ Eur.что касается или поскольку это зависит от меня;
      ἵπποι ἐπὴ νῶτον ἔϊσαι Hom. — кобылицы, равные по хребту, т.е. одинакового роста

      (13) с целью, для
      ἥκειν ἐπὴ πρᾶγος πικρόν Aesch. — прийти по печальному делу;
      ἐπὴ τὸ βοηθεῖν τινι Arst.для оказания помощи кому-л.;
      χρήσιμος ἐπὴ οὐδέν Dem.ни на что не годный

      

  ἐπὴ πᾶν Thuc., Arst. и ἐπὴ πάντα Plat. — в общем, в целом, вообще;

      ἐπὴ βάθος Thuc. — в глубину;
      ἐπὴ διπλάσιον Xen. — вдвое;
      ἐπὴ πλέον καὴ μᾶλλον ἢ ἐπ΄ ἔλαττον καί ἧττον Plat. — в большей или в меньшей степени;
      ἐπὴ ἶσα Hom. — поровну, ( о борьбе) без чьего-л. перевеса;
      ἐπὴ ὅσον δεῖ Thuc. — (на)сколько нужно;
      ἐπὴ (σ)μικρόν Soph., Arst.; — немного, мало;
      ἐπὴ μεῖζον κοσμῆσαί τι Thuc.чрезмерно разукрасить что-л.;
      ἐπὴ γελοιότερα Plat. — выставляя на смех;
      ἐπὴ τὸ ἄπειρον Arst. — до бесконечности, бесконечно;
      ἐπὴ τὸ χεῖρον Arst. — к худшему, во вред;
      ἐπὴ (τὸ) πολύ Xen., Arst.; — во многих случаях, (очень) часто

      II
      adv.
      1) поверх, наверху, сверху
      

  ἐπὴ ἄλφιτα πάλυνεν Hom. — поверх (Гекамеда) насыпала муки;

      χυτέν ἐπὴ γαῖαν ἔχευαν Hom.сверху (над могилой Патрокла) насыпали курган

      2) тогда, затем
      3) а также, сверх того, далее
      

  ἐπὴ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην Hom. (Гектор и Арей убили) также искусного наездника Ореста

      II.
       ἔπι
      I
       анастрофически = ἐπί См. επι I
      II
      эп.-поэт. (= ἐπεστι) [3 л. sing. praes. к ἔπειμι См. επειμι I] есть, имеется
      

  οὐ γὰρ ἔπ΄ ἀνήρ, οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν Hom. — ибо нет мужа, каким был Одиссей;

      ἔπι τοι καὴ ἐμοὴ θάνατος Hom.ибо ведь и надо мной нависла смерть

  Древнегреческо-русский словарь > επι

 • 12 επικυροω

      1) утверждать, одобрять, санкционировать
      

  (τέν γνώμην Thuc.; ὅλον τὸ πρᾶγμα Isae.; τὸν νόμον Plut.)

      ὅτῳ ταῦτα δοκεῖ καλῶς ἔχειν, ἐπικυρωσάτω Xen. — кому это кажется правильным, пусть подтвердит (свое согласие на это)

      2) решать, определять
      

  ἤκουσεν ὧν δεῖ κἀπεκύρωσεν καλῶς Soph. (Немесида) выслушала, что нужно, и решила по справедливости;

      ἐπικυρῶσαί τινα θανεῖν Eur.приговорить кого-л. к смерти;
      πρίν τι ἐπικυρωθῆναι Thuc.прежде чем что-л. было решено

  Древнегреческо-русский словарь > επικυροω

 • 13 η

      I.
      
      f к ὁ См. ο ( грамматический член)
      II.
      
      I
      conjct. сравнит.
      1) чем, нежели
      

  διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ Plat. — иначе, чем прежде;

      πρὴν ἢ τὸ δεύτερον ἁλισθῆναι τῶν Λυδῶν τέν δύναμιν Her. — прежде, чем вновь будет собрано лидииское войско;
      μανιχώτερος ἢ ἀνδρειότερος Plat. — более безрассудный, чем мужественный;
      οἱ παρὰ δόξαν ἔσχε τὰ πρήγματα ἢ ὡς αὐτὸς χατεδόκεε Her. — обстоятельства сложились вопреки его ожиданию, (иначе), чем он предполагал

      2) кроме, исключая, по сравнению (с чем-л.)
      

  ἄλλῳ ἢ ἐμοὴ χρέ τῆσδε ἄρχειν χθονός ; Soph. — разве другому, а не мне надлежит управлять этим краем?;

      οἰόμενος δεῖν πάντα μᾶλλον πράττειν ἢ φιλοσοφεῖν Plat. — полагающий, что следует заниматься всем, чем угодно, кроме философии;
      τῇ ὑστεραίᾳ ἢ ᾖ τὰ ἐπινίκια Plat.на другой день после победы на состязаниях

      II
      conj. разделит.
      1) или, ли
      

  ἔστι ταῦτα ἢ οὔ ; Plat. — так это или нет?;

      ἢ νικᾶν ἢ ἡττᾶσθαι Xen. — или победить, или быть побежденным;
      ἢ βούλει διαμυθολογῶμεν περὴ τούτων αὐτῶν ; Plat. — не хочешь ли ты (или ты хочешь), чтобы мы обсудили эти именно вопросы?

      2) или, а то, а иначе, в противном случае
      

  εἰδέναι δεῖ περὴ οὗ ἂν ᾖ ἥ βουλή, ἢ παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη Plat. — необходимо знать, что подлежит обсуждению, иначе неизбежно сплошное заблуждение

      3) ли
      

  τίς σοι διηγεῖτο ; ἢ αὐτὸς Σωκράτης ; Plat.кто с тобой беседовал? не сам ли Сократ?

       III
      interj. эй!
      

  ἤ, Ξανθίας! Arph. — эй, Ксантий!

      III.
      
      I
      f к относит. местоим. ὅς См. ος
      II
      как
      

  только в выраж. ἣ θέμις ἐστί Hom.как принято

      IV.
      
      I
      adv. утвердит. - употр. преимущ. с другими частицами
      

  ἦ ἄρα (δή), ἦ ἄρ (τε), ἦ ῥα, ἦ ῥά νυ, ἦ γάρ (τοι), ἦ δή (που), ἦ δῆτα, ἦ θήν, ἦ κάρτα, ἦ μάλα (δή), ἦ μήν, ἦ μέν, ἦ μάν, ἦ νύ τοι, ἦ τε, ἦ τάχα (καί) - — действительно, поистине, право, конечно:

      μοι ὄμοσσον ἦ μέν μοι ἀρήξειν Hom. — поклянись мне, что действительно заступишься за меня;
      ἦ ῥά νυ καὴ σὺ φιλοψευδές ἐτέτυξο Hom. — явно и ты стал любителем лжи;
      νῦν ἔξεστιν ὑμῖν πιστὰ λαβεῖν παρ΄ ἡμῶν ἦ μέν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τῆν χώραν Xen. — теперь вы можете получить от нас заверения, что мы (не на словах, а) на деле будем дружественной для вас страной

      II
      adv. вопросит. - иногда с другими частицами
      

  ἦ ῥά νυ, ἦ ῥά γε, ἦ ῥά γέ τοι, ἦ ταῦτα δή, ἦ ταῦτα δῆτα или — с отрицанием:

      ἦ οὐ(κ), ἦ μή - — разве (не), (не) …ли:
      ἦ σύγ΄ Ὀδυσσεύς ἐσσι πολύτροπος ; Hom. — так ты (не ты ли) хитроумный Одиссей?;
      ἦ ταῦτα δή (v. l. γάρ) με καὴ βεβούλευνται ποιεῖν ; Soph. — так вот что они решили сделать со мной?;
      ἦ φῂς ὣς Τρώεσσιν ἀρηξέμεν Ζῆν ; Hom. — разве ты думаешь, что Зевс благосклонен к троянцам?;
      ἦ γάρ ; Plat.не правда ли?

       III
      (= ἦν См. ην, ион. ἔα) атт. impf. к εἰμί См. ειμι
      IV
      (= ἔφη См. εφη) 3 л. sing. impf. aor. 2 к ἠμί См. ημι
      V.
      
      3 л. sing. conjct. к εἰμί См. ειμι
      VI.
      
      I
      dat. sing. f к притяж. местоим. ἥ См. η (f от ὅς)
      II
      adv.
      1) куда
      

  ᾗ νοεῖς, ἔπειγέ νυν Soph. — поспеши (туда), куда замышляешь;

      ἐκείνῃ ἐπόμενοι, ᾗ ἐκείνη ὑφηγεῖται Plat. — туда следуя, куда она (философия) ведет

      2) атт. как, подобно тому как
      3) ввиду этого, поэтому
      

  ᾗ καὴ ῥᾷον ἔλαθον ἐσελθόντες Thuc. — ввиду этого (фиванцы) с большей легкостью тайно пробрались (в город Платею)

      4) поскольку, в той мере как
      

  ᾗ ὅ ἐκὼν πεινῶν φάγοι ἂν ὁπότε βούλοιτο Xen. — поскольку добровольно голодающий может поесть, когда захочет

      5) (при superl.) насколько, как можно

  Древнегреческо-русский словарь > η

 • 14 μελλω

      I.
       μελλώ
      - οῦς ἥ задержка, отсрочка, тж. напрасная трата времени Aesch.
      II.
       μέλλω
      (атт. impf. ἤμελλον, fut. μελλήσω, aor. ἐμέλλησα - атт. ἠμέλλησα)
      1) намереваться, собираться, быть готовым
      

  ὣς ἄρ΄ ἔμελλον θησέμεναι Hom. — вот так решили они устроить;

      τοιάνδε πάλην μέλλει Ὀρέστης ἅψειν Aesch. — в этот бой Орест намерен вступить;
      ὅ τι μέλλετε, εὐθὺς πράττετε Thuc. — то, что вы собираетесь (делать), делайте сейчас же

      2) предстоять, надлежать, быть необходимым (неизбежным, должным, очевидным)
      

  ἃ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον Hom. — то, чему не суждено было сбыться;

      ὅπερ μέλλω παθεῖν Aesch. — то, что мне предстоит вынести;
      ὅ μέλλων (sc. χρόνος) Pind., Aesch., Plat. — предстоящее, будущее;
      ἥ μέλλουσα πόλις Plat. — будущий город;
      περὴ τρίποδος ἔμελλον θεύσεσθαι Hom. — они должны были состязаться из-за треножника;
      ἔμελλε Soph. — так и должно было случиться;
      μέλλεις δὲ σὺ ἴδμεναι Hom. — ты, очевидно, знаешь (это);
      εἰ δ΄ οὕτω τοῦτ΄ ἐστίν, ἐμοὴ μέλλει φίλον εἶναι Hom. — если это так обстоит, стало быть так мне угодно;
      πῶς γὰρ ( или τί δ΄) οὐ μέλλει ; Plat. — почему же бы не так?;
      ἔμελλε τελευτᾶν NT.он был при смерти (см. тж. μέλλον)

      3) медлить, колебаться, тянуть, откладывать
      

  τί μέλλεις ; Aesch., NT. — чего ты медлишь?;

      μέ μέλλωμεν …, ὡς μέ μέλλοιτο τὰ δέοντα Xen. — не станем медлить …, чтобы не затянулись нужные дела

  Древнегреческо-русский словарь > μελλω

 • 15 ξυλλαμβανω

       (βᾰ) (fut. συλλήψομαι, aor. 2 συνέλαβον, pf. συνείληφα)
      1) собирать, соединять, объединять
      

  (τοὺς περιγενομένους τῆς στρατιῆς Her.; ἁπάσας τὰς δυνάμεις Plat.)

      ἑνὴ ἔπεϊ πάντα συλλαβόντα εἰπεῖν Her. — чтобы охватить все (это) в одном слове, т.е. одним словом, короче говоря;
      ξ. εἰς ταὐτό Plat. — объединять в одну группу, сводить воедино

      2) закрывать
      σ. τὸ στόμα τινός Arst.зажимать рот кому-л.

      3) забирать (с собою), уводить
      

  (τινά Soph., Eur., Arph., NT.)

      ξ. ἑαυτὸν ἐκ τῆς γῆς Soph.поспешно уходить из страны

      4) захватывать
      

  σ. τινὰ ζῶντα Eur.захватывать кого-л. живьем;

      σ. τινὰ ὅμηρον Eur.брать кого-л. в качестве заложника;
      κόμην συλλαβεῖν χερί Soph. — схватиться руками за волосы;
      συλλαβεῖν τέττιγα τοῦ πτεροῦ Luc.поймать цикаду за крылышко

      5) задерживать, подвергать аресту
      

  (τινά Soph.)

      σ. ἐπὴ θανάτῳ Isocr., Luc.арестовать для предания смерти

      6) охватывать
      

  πάντα σ. τὸν λόγον Her. — охватывать вопрос полностью;

      ξ. τῷ λόγῳ τι Plat.выражать что-л. словами

      7) усваивать
      ἄτεγκτον συλλαβοῦσα καρδίαν Eur. — обладательница неумолимого сердца, жестокосердая

      8) постигать, понимать
      

  (τι Plat.)

      σ. τὸ χρηστήριον Her.понять смысл прорицания

      9) принимать в себя
      

  (τὸ σπέρμα Arst.)

      συλλαβεῖν τὸ ἔμβρυον Luc. — понести, забеременеть

      10) становиться беременной
      

  (τὸ θῆλυ συλλαμβάνει Arst.; συνέλαβεν ἥ γυνέ αὐτοῦ NT.)

      11) тж. med. помогать, оказывать поддержку
      

  (τοῖς ἀθύμοις Soph.; τῇ πόλει Arph.; τινί NT.)

      σ. τινί τινος Eur., Xen., τινί τι Her., Xen. и τινὴ εἴς τι Xen.помогать кому-л. в чем-л.;
      σ. τινί τινι Dem.помогать кому-л. чем-л.;
      σ. εἴς τι Xen.содействовать или способствовать чему-л.;
      νόσου κάμνοντι συλλαβέσθαι Soph. — помочь больному в его страданиях;
      οὐχ ἥκιστα συλλαβεῖν τινος Thuc.немало способствовать чему-л.;
      συλλαβέσθαι τοῦ στρατεύματος Her. — принять участие в походе;
      ξύμ μοι λάβεσθε τοῦ μύθου Plat.помогите мне в (моем) повествовании

  Древнегреческо-русский словарь > ξυλλαμβανω

 • 16 ου

      I.
      οὐ
      intens. атт. οὐχί, перед гласн. οὐκ, перед придых. οὐχ (отрицание факта, в отличие от μή, отрицающего возможность) не, нет
      

  οὐκ ἐθέλω Hom. — не хочу;

      οὔ φημι Hom.отказываюсь или отрицаю;
      ἐάν τε οὐ φῆτε, ἐάν τε φῆτε Plat. (независимо от того), несогласны вы (с этим) или согласны;
      οὐκ ἄκων Hom. — действующий не по принуждению, т.е. охотно;
      οὐ καλός Soph. — безобразный, отвратительный;
      οὐ μάλα Xen. — не очень, не совсем;
      οὐκ ἔμοιγε δοκεῖ Plat. — нет, не думаю;
      ἥ οὐκ ἐξουσία τῆς ἀγωνίσεως Thuc. — неразрешение, т.е. запрещение участвовать в состязании;
      ἥ τῶν γεφυρῶν οὐ διάλυσις Thuc. — неразрушение, т.е. оставление в целости мостов;
      οὐκ ἐρεῖς ; Soph. (отчего) ты (ничего) не говоришь?;
      οὐκ ἂν φράσειας ; Soph. — не скажешь ли?;
      οὔκ или οὐδείς ἐστιν, ὅστις οὐ Eur., Isocr. — нет такого, который бы не, т.е. решительно всякий;
      οὐκ ἔστιν οὐδείς Soph. — нет никого;
      οὐκ οἶδεν οὐδείς Aesch. (этого) никто не знает;
      οὔκ ἐστιν οὐδαμοῦ οὐδαμῶς Plat. — этого нет решительно нигде;
      οὐκ, ἀλλὰ τοῦτο Plat. — нет, именно это;
      βούλονται μέν, δύνανται δ΄ οὔ Thuc. — они желают (этого), но не могут;
      καλὸς μέν, μέγας δ΄ οὔ Xen. — красивый, но небольшой;
      οὔ μοι δοκεῖ, ὦ Ἱππία, οὐκ Plat. — нет, Гиппий, я этого не думаю;
      οὐ γὰρ ἂν δυναίμην, οὐ μέντοι Plat. — нет, этого я, право, не сумею;
      ( в клятвах):
      οὐ δῆθεν, μὰ τὸν Δί΄ οὔ! Arph. или οὐ μὰ Δί΄, οὔκ! Xen. — ну нет, клянусь Зевсом!;
      οὐ μὰ τέν δέσποιναν Ἄρτεμιν! Soph. — клянусь владычицей Артемидой!;
      οὐδὲν μᾶλλον Αἰολεῦσι μετεὸν τῆς Ἰλιάδος χώρης ἢ οὐ καὴ σφίσι Her.(афиняне доказывали, что) у эолийцев не больше прав на Илионский край, чем у них;
      ἐὰν ἀμφισβητῇ, ὡς οὐκ ἀληθῆ λέγομεν Plat. — если он сомневается в том, говорим ли мы правду;
      οὐ γάρ ; Plat.не так ли? или Arph. почему же нет?;
      οὐ γάρ Plat. — конечно нет;
      οὐ γάρ πού (γε) Plat. — ибо никоим образом;
      οὐ γὰρ δή (που) Plat. — ибо ведь не, конечно же нет;
      μέ σκῶπτέ μ΄, οὐ γάρ, ἀλλὰ ἔχω κακῶς Arph. — не смейся надо мной, право же не надо, мне дурно;
      οὐ γὰρ ἄν (γε) Soph. — ибо никак, никоим образом;
      οὐ γὰρ ἄν ποτέ (γε) Soph. — ибо никогда (в жизни);
      οὐ δῆτα Aesch. — поистине нет, ничуть;
      οὔ θην (δή) Hom., οὐ μήν Thuc., οὐ μὲν (οὖν) Plat., οὐ μέντοι Her. — безусловно нет, совсем не;
      οὐ (sc. φόβος или δεινόν ἐστι) μή — нечего бояться, т.е. нет никакого сомнения, совершенно очевидно, что не:
      οὐ μέ πίθηται Soph. — он безусловно не даст себя уговорить;
      οὐ μέ μόλῃ ποτέ Eur. — он уже никогда не вернется;
      οὐ μή ποτε ἐλεγχθῶ Plat. — никогда меня не опровергнуть;
      οὐ μέ δύνηται Xen. — он никак не сможет;
      ούχ ὅτι …, ἀλλὰ καί … Xen. etc. — не только …, но и …

      II.
      οὗ
      I
      [gen. к ὅς См. ος I] (эп.-ион. ἕο, εἷο, εὗ, ἕθεν; dat. οἷ - эп. ἑοῖ; acc. ἕ - эп.-ион. ἑέ, тж. μίν и νίν; pl. σφεῖς; в поэзии преимущ., в прозе всегда энкл.; у Hom. под ударением только как refl. или при логическом ударении)
      1) pron. refl. 3 л. себя
      

  ἐπεί ἑο κήδετο λίην Hom. — так как (Одиссей) чрезвычайно заботился о (самом) себе;

      οἷ αὐτῷ θάνατον λιτέσθαι Hom. — просить самому себе смерти;
      εὖ ἐντύνασαν ἓ αὐτήν Hom.тщательно принарядив себя

      2) pron. pers. 3 л. он
      

  οὔτις εὑ ἀκήδεσεν Hom. — не было никого, кто не заботился бы о нем (т.е. Патрокле);

      καί οἱ πείθονται Ἀχαιοί Hom.а ему (т.е. Агамемнону) покорны (все) ахейцы

      II
      adv. relat. [gen. к ὅς См. ος II]
      1) где
      

  (οὗ Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον Aesch.; οὗ ἥ μάχη ἐγένετο Xen.)

      οὗ γὰρ τοιούτων δεῖ, τοιοῦτός εἰμ΄ ἐγώ Soph. — где такие нужны, я там

      2) куда
      

  οὗ κατέφυγε Xen. (город), куда он бежал;

      οὐκ οἶδεν, οὗ γῆς εἰσέδυ Eur. (никто) не знает, в какой уголок земли скрылась (Ифигения)

      3) когда, при каких обстоятельствах
      

  ἔστι δ΄ οὗ σιγῆς λόγος κρείσσων Eur. — бывают случаи, когда слово лучше молчания

  Древнегреческо-русский словарь > ου

 • 17 οφλισκανω

      (fut. ὀφλήσω, aor. ὤφλησα, aor. ὦφλον, pf. ὤφληκα; inf. aor. ὀφλεῖν - иногда ὀφλειν, part. aor. ὀφλών - иногда ὄφλων)
      1) быть присужденным или приговоренным
      ὀ. ζημίαν Eur., Dem.; — подвергнуться штрафу;
      ὀ. θανάτου δίκην Plat.быть приговоренным к смерти

      2) быть осужденным, понести наказание
      

  ὀ. δίκην Plat., Dem.; — быть осужденным по суду;

      ἁρπαγῆς τε καὴ κλοπῆς δίκην ὀ. Aesch. — быть осужденным за грабеж и кражу;
      ὀ. φόνου (sc. δίκην) Plat.быть осужденным за убийство

      3) навлекать на себя
      

  (αἰσχύνην, βλάβην Eur.)

      ὀ. γέλωτα πρός τινα и παρά τινι Plat. — навлекать на себя, заслуживать чьи-л. насмешки, т.е. делаться смешным

      4) подвергаться обвинению, навлекать на себя обвинение
      

  (ὀ. δειλίαν Eur.)

      μώρῳ μωρίαν ὀ. Soph.от глупца слышать упрек в глупости

  Древнегреческо-русский словарь > οφλισκανω

 • 18 παθος

       πάθος
      - εος τό
      1) событие, происшествие, случай
      

  τὰ ἐμὰ πάθη Plat. — то, что со мной случилось;

      πᾶν τὸ συντυχὸν π. Soph.все это событие

      2) несчастье, беда
      

  (τὰ ἀνθρωπήϊα πάθη Her.; ὅ χῶρος οὗτος, οὗ τόδ΄ ἦν π. Soph.)

      μετὰ τὸ τῆς θυγατρὸς π. Her. — после несчастья с дочерью, т.е. после смерти дочери

      3) испытываемое воздействие, испытание
      

  ἔργα καὴ πάθη Plat. — содеянное и (самим) испытанное;

      τὸ δρᾶμα τοῦ πάθους πλέον Aesch. — сделанное больше того, что пришлось испытать, т.е. преступление больше наказания;
      ποίνιμα πάθεα παθεῖν Soph.понести наказания

      4) впечатление, ощущение, восприятие
      5) поражение, разгром
      

  (π. μέγα πεπονθέναι Her.)

      6) страдание, болезнь Arst.
      7) страсть, волнение, возбуждение, аффект
      

  (ἐρωτικόν Plat.)

      διὰ πάθους Thuc. — страстно;
      π. ποιεῖν Arst. — возбуждать страсти, волновать

      8) перемена, изменение, явление, процесс
      

  (τὰ οὐράνια и τὰ περὴ τὸν οὐρανὸν πάθη Plat.)

      τὰ συμβεβηκότα πάθη τοῖς μεγέθεσι Arst. — изменения, происходящие в области (геометрических) величин;
      π., ὃ καλοῦμεν σεισμόν Arst. — явление, которое мы называем землетрясением

      9) филос. свойство, признак, состояние
      

  (π. λέγεται ποιότης, καθ΄ ἣν ἀλλοιοῦσθαι ἐνδέχεται Arst.)

      10) грам. изменение слова (падежное, личное и т.п.), т.е. флексия

  Древнегреческо-русский словарь > παθος

 • 19 παρακουω

      (fut. παρακούσομαι)
      1) слышать вскользь (мимоходом), узнавать понаслышке, прослышать
      

  (τι Her. и τινός Plat.)

      2) подслушивать
      

  (τί τινος Arph. и τι παρά τινος Plat.)

      3) ослышаться, недослышать, плохо (превратно) понять
      

  τὰ μὲν ἄλλα ὀρθῶς ἤκουσας, ὅτι δὲ καὴ ἐμὲ οἴει εἰπεῖν, τοῦτο παρήκουσας Plat. (все) остальное ты слышал правильно, но насчет того, будто и я это говорил, это тебе послышалось

      4) невнимательно слушать, пропускать мимо ушей
      

  (τινός Polyb., Plut. и περί τινος Polyb.)

      5) не слушать(ся), не подчиняться
      

  (τινός Polyb., Luc., NT.)

  Древнегреческо-русский словарь > παρακουω

 • 20 παραπλησιον

      (τό) adv. равно, равным образом, подобно
      

  π. ὡς (ὥσπερ и καί) Thuc., Dem. — подобно тому как;

      ἠσθένησεν π. θανάτου NT.он заболел и был при смерти

  Древнегреческо-русский словарь > παραπλησιον


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»