Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

ска

 • 801 прут

  прут (-та), (хворостина) хворостина, хмизина, хвойдина, різка, дубець (-бця), (лозы) лозина, (обычно орешника) ліска, (тальника) шелюжина, (о железном) прут, (жел. решетки) ґрата, (для прожигания отверстий в дереве) жигало, (для вязания) (железн.) дротик, (деревян.) прутик. [Бог не карає прутом (Номис). Взяв прут підскакуючи погнав гуси з обори (Грінч. III). Треба назламувати дубців з усякого дерева (Грінч. I). Поплели ще кошики з хвойдинок (М. Грінч.). Чухрає різки з берізки (МУЕ)]. Прутья, соб. - пруття, хворостиння, троща, (тонкий мелкий валежник) хмиз (-зу). [Да помостила мости з кленової трощі (Радом. п.)]. Обильный -тьями (о дереве) - прутнястий. [Нова хата виглядала з-за рядка прутнястих верб (Мирн.)].
  * * *
  прут, -а; прути́на; (из лозы, ивы) лози́на; ( розга) рі́зка, дубе́ць, -бця

  Русско-украинский словарь > прут

 • 802 пьеска

  уменьш.
  п'є́ска

  Русско-украинский словарь > пьеска

 • 803 разведчик

  1) розві́дник, розві́дувач; розві́дач

  \разведчик к приро́дных бога́тств — розві́дник (розві́дувач) ска́рбі́в приро́ди

  2) (работник, агент разведки) розві́дник
  3) ав. розві́дувач

  Русско-украинский словарь > разведчик

 • 804 разводы

  розво́ди, -дів; ( потёки) патьо́ки, -ків, потьо́ки

  ска́терть с \разводы дами — ска́терть (ска́терка) з розво́дами

  потоло́к после дождя́ в \разводы дах — сте́ля після дощу́ в розво́дах (патьо́ках, потьо́ках)

  Русско-украинский словарь > разводы

 • 805 раскатанный

  1) розго́рнутий, розго́рнений; розка́чаний
  2) розко́чений
  3) пока́чаний, розка́чаний, ска́чаний
  4) уторо́ваний
  5) розне́сений
  6) розчу́храний

  Русско-украинский словарь > раскатанный

 • 806 раскатывать

  I несов.; сов. - раскат`ать
  1) (скатанное, свёрнутое) розгорта́ти и розго́ртувати, -тую, -туєш, розгорну́ти, -горну́, -го́рнеш; ( ковёр) розка́чувати, -чую, -чуєш, розкача́ти
  2) (катая, направлять в разные стороны) розко́чувати, розкоти́ти, -кочу́, -ко́тиш

  \раскатыватьть брёвна — розко́чувати, розкоти́ти коло́ди (дереви́ни)

  3) (тесто, бельё) кача́ти, покача́ти, розка́чувати, розкача́ти, ска́чувати, скача́ти
  4) (землю, дорогу) уторо́вувати, -ро́вую, -рову́єш, уторува́ти, -ру́ю, -ру́єш
  5) (сов. перен.: устроить разнос) розпекти́, -печу́, -пече́ш, рознести́
  6) (сов. перен.: разгромить, победить) розчухра́ти
  II несов.; сов. - раскат`ить
  розко́чувати, -чую, -чуєш, розкоти́ти, -кочу́, -ко́тиш

  \раскатыватьть колесо́ — розко́чувати, розкоти́ти ко́лесо

  \раскатывать ти́ть мони́сто по́ полу — розкоти́ти нами́сто по підло́зі (земляному: по долівці)

  III
  ( разъезжать) ката́тися

  Русско-украинский словарь > раскатывать

 • 807 раскатываться

  I несов.; сов. - раскат`аться
  1) (о скатанном, свёрнутом) розгорта́тися и розго́ртуватися, -тується, розгорну́тися, -го́рнеться
  2) (о тесте, белье) розка́чуватися, -чується, розкача́тися
  3) страд. несов. розгорта́тися, розго́ртуватися; розка́чуватися; розко́чуватися; кача́тися, розка́чуватися, ска́чуватися; уторо́вуватися, -ро́вується
  II несов.; сов. - раскат`иться
  1) розко́чуватися, -чуюся, -чуєшся, розкоти́тися, -кочу́ся, -ко́тишся
  3) (лихо, ухарски появляться, приезжать) розганя́тися и розгони́тися, розігна́тися (розжену́ся, розженешся)
  III
  ( разъезжать) ката́тися

  Русско-украинский словарь > раскатываться

 • 808 расписка

  1) ( действие) ро́зпис, -у, (неоконч.) розпи́сування; розмалюва́ння, (неоконч.) розмальо́вування

  \расписка ка стен — розмалюва́ння (розмальо́вування) стін

  \расписка ка счето́в по кни́гам — бухг. розпи́сування раху́нків по кни́гах (по книжка́х)

  2) ( о документе) розпи́ска

  \расписка ка в получе́нии де́нег — розпи́ска про оде́ржання гро́шей

  Русско-украинский словарь > расписка

 • 809 расположение

  1) ( действие) розташува́ння, (неоконч.) розташо́вування; розмі́щення, (неоконч.) розміща́ння, розмі́щування; розста́влення, (неоконч.) розставля́ння; розпо́діл, -у, розподі́лення, (неоконч.) розподіля́ння
  2) ( состояние) розташува́ння; розмі́щення

  прони́кнуть в \расположение ние проти́вника — прони́кнути (вто́ргнуться: вде́ртися) в розташува́ння проти́вника (во́рога)

  3) (порядок, способ размещения) розташува́ння, розмі́щення

  \расположение ние ко́мнат — розташува́ння кімна́т

  \расположение ние сло́в в предложе́нии — розмі́щення слів у ре́ченні

  4) (хорошее отношение, симпатия к кому-л.) прихи́льність, -ності; ( милость) ла́ска

  утра́тить \расположение ние чьё, лиши́ться \расположение ния чьего́ — втра́тити прихи́льність (ла́ску) чию́; поэз. відпа́сти ла́ски чиє́ї

  5) ( настроение) на́стрій, -рою; ( охота) охо́та; ( желание) бажа́ння

  нет \расположение ния е́хать — нема́ (нема́є) охо́ти (бажа́ння, на́строю) ї́хати

  \расположение ние ду́ха — на́стрій, гу́мор, -у

  6) (склонность к чему-л.) на́хил, -у, схи́льність

  \расположение ние к му́зыке — на́хил (схи́льність) до му́зики

  \расположение ние к боле́зни — схи́льність до хворо́б

  7) (склад ума, характера) склад, -у; ( натура) вда́ча, нату́ра

  Русско-украинский словарь > расположение

 • 810 распояска

  розпері́зування

  \распояска кой — нареч. без па́ска (по́яса; підпері́зка)

  Русско-украинский словарь > распояска

 • 811 распространяться

  несов.; сов. - распростран`иться
  1) поши́рюватися, -рюється, поши́ритися; (увеличиваться в размерах; увеличиваясь, покрывать, занимать собой) розпросто́рюватися, -рюється, розпросто́ритися
  2) (становиться известным, доступным для многих) поши́рюватися, поши́ритися, несов. ши́ритися; (о слухах, известиях, идеях) розповсю́джуватися, -джується, розповсю́дитися, -диться, розхо́дитися, -диться, розійти́ся (розі́йдеться) и мног. порозхо́дитися, розно́ситися, -но́ситься, рознести́ся

  \распространяться ня́ется просвеще́ние — поши́рюється (ши́риться) осві́та

  \распространяться ня́ется слу́х — поши́рюється (ши́риться, розповсю́джується, розхо́диться, розно́ситься) чу́тка (поголо́ска, по́голос)

  3) (о запахе, тепле, свете) розхо́дитися, розійти́ся и мног. порозхо́дитися, поши́рюватися, поши́ритися; (о звуках, запахе - ещё) розно́ситися, розне́стися
  4) (о ком-чём, про кого-что, в чём - говорить долго, подробно) до́вго (докла́дно; много: бага́то) говори́ти (-ворю́, -во́риш) несов., до́вго (докла́дно; бага́то) розка́зувати (-зую, -зуєш), докла́дно (бага́то) розказа́ти (-кажу́, -ка́жеш) (про кого-що); розво́дитися, -джуся, -дишся, розвести́ся, -веду́ся, -веде́шся (про кого-що), несов. розво́дити (що, про що); (сов.: увлечься разглагольствованием) розпросторі́катися, розпатя́катися (про кого-що)

  не счита́л ну́жным \распространяться ня́ться на э́ту те́му — не вважа́в за потрі́бне (потрі́бним) до́вго (докла́дно) говори́ти на цю те́му

  не́чего \распространяться ня́ться об э́том — ні́чого розво́дитися (розво́дити) про це

  5) страд. несов. поши́рюватися; розпросто́рюватися; поши́рюватися, ши́ритися; розповсю́джуватися, розпуска́тися, пуска́тися; розповсю́джуватися, поши́рюватися; поши́рюватися; виклика́тися

  Русско-украинский словарь > распространяться

 • 812 распускать

  несов.; сов. - распуст`ить
  1) розпуска́ти, розпусти́ти, -пущу́, -пу́стиш и мног. порозпуска́ти

  \распускать ти́ть коми́ссию — розпусти́ти комі́сію

  \распускать ти́ть порошо́к в воде́ — розпусти́ти порошо́к у воді́

  2) (развёртывать, раскрывать) розгорта́ти и розго́ртувати, -тую, -туєш, розгорну́ти, -горну́, -го́рнеш, розпуска́ти, розпусти́ти и мног. порозпуска́ти; ( паруса) напина́ти, напну́ти и нап'ясти́, -пну́, -пне́ш и мног. понапина́ти

  \распускать ти́ть знамёна — розгорну́ти (розпусти́ти) прапори́ (стя́ги)

  3) ( развязывать) розпуска́ти, розпусти́ти и мног. порозпуска́ти; (ослаблять что-л. туго стянутое) попуска́ти, попусти́ти; ( о верёвке) розшмо́ргувати, -гую, -гуєш, розшморгну́ти, сов. відшморгну́ти; ( нарушать связь петель в вязании) розсо́тувати, -тую, -туєш, розсота́ти, несов. сота́ти

  \распускать ти́ть по́яс — розпусти́ти (попусти́ти) по́яс

  4) (распространять слух, молву) розпуска́ти, розпусти́ти и мног. порозпуска́ти, пуска́ти, пусти́ти; см. распространять II
  5) перен. розпуска́ти, розпусти́ти и мног. порозпуска́ти; ( развращать) розбе́щувати, -щую, -щуєш, розбе́стити, -бе́щу, -бе́стиш

  \распускать ти́л сы́на — розпусти́в (розбе́стив) си́на

  \распускать ти́ть го́рло (гло́тку) — ( раскричаться) розрепетува́тися, розкрича́тися на все го́рло, розгорла́тися, розгорла́нитися; диал. розпусти́ти пи́сок (-ска)

  \распускать ти́ть язы́к — розпусти́ти язика́ (язи́к), розпащекува́тися, розпусти́ти ханьки́

  Русско-украинский словарь > распускать

 • 813 расскакиваться

  I несов.; сов. - расскак`аться
  розска́куватися, -куюся, -куєшся, розскака́тися, -скачу́ся, -ска́чешся
  II несов.; сов. - расскоч`иться
  (разлетаться, разбегаться) розска́куватися, -кується, розскочи́тися

  Русско-украинский словарь > расскакиваться

 • 814 рассматривать

  несов.; сов. - рассмотр`еть
  1) ( разглядывать) розгляда́ти и розгля́дувати, -дую, -дуєш, розгля́діти, -джу, -диш и диал. розгле́діти и розгля́нути (кого-що), роздивля́тися, роздиви́тися, -дивлю́ся, -ди́вишся (без дополнения, кого-що, на кого-що), несов. диви́тися (на кого-що), роздивля́ти (кого-що)

  не \рассматривать смотре́л в темноте́ его́ лица́ — не розгля́дів у те́мряві його́ обли́ччя (лиця́)

  2) (изучать, анализировать) розгляда́ти, розгля́нути (кого-що); ( разбирать) розбира́ти, розібра́ти (розберу́, розбере́ш) (кого-що)

  \рассматривать смотре́ть жа́лобу — розгля́нути (розібра́ти) ска́ргу

  3) (несов.: с последующим "как") диви́тися (на кого-що як на кого-що), уважа́ти (кого-що за кого-що, ким-чим, за якого); (иногда) розгляда́ти (кого-що як кого-що)

  \рассматривать сма́тривает это как наруше́ние зако́на — ди́виться на це як на пору́шення зако́ну, уважа́є це пору́шенням (за пору́шення) зако́ну

  Русско-украинский словарь > рассматривать

 • 815 ревизский

  ист.
  реві́зький

  \ревизскийая душа — реві́зька душа́

  \ревизскийая ска́зка — ревізький реє́стр (-у)

  Русско-украинский словарь > ревизский

 • 816 редис

  тж. ред`иска
  реди́ска, ре́дька [посівна́]

  Русско-украинский словарь > редис

 • 817 ремень

  1) ре́мінь, -меня, увел. ременя́ка; ( мужской пояс) па́с, па́сок, -ска, опере́зка; ( о материале) ре́мінь, -меню

  \ремень мни́ — мн. ре́мені, ремі́ння, реміня́ччя

  2)

  \ремень мни́ — (мн.: для увязывания багажа) ремінці́, -ці́в

  3) ( приводной) техн. пас

  Русско-украинский словарь > ремень

 • 818 рехнуться

  з глу́зду з'ї́хати (з'ї́ду, з'ї́деш), з глу́зду зсу́нутися, обезглу́здіти, [з глу́зду] скрути́тися (скручу́ся, скру́тишся), за ро́зум зайти́ (-йду́, -йдеш), згуби́ти (-блю́, -биш) (загуби́ти) тя́му; (взбеситься) скази́тися (скажу́ся, ска́зишся)

  Русско-украинский словарь > рехнуться

 • 819 реченный

  тж. речённый
  1) прич. проре́чений; ска́заний
  2) (в знач. прил.: названный) ирон. на́званий; ( упомянутый) зга́даний

  Русско-украинский словарь > реченный

 • 820 риска

  спец.
  ри́ска

  Русско-украинский словарь > риска

См. также в других словарях:

 • ска́ут — скаут, а …   Русское словесное ударение

 • СКА — «Сибирская корона Амур» ООО организация СКА Специальный комитет против апартеида ООН организация СКА спасательный космический аппарат косм …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • СКА — (читается: ска)  Спортивный клуб армии, название ряда спортивных клубов, входивших в состав т. н. «физкультурно спортивной организации Вооружённых Сил СССР» (наряду с ЦСКА, ЦСК ВВС и др.) В настоящее время  название некоторых… …   Википедия

 • СКА — (англ. ska народная вест индская музыка), более архаичная, нежели реггей (см. РЕГГЕЙ), форма фольклора Ямайки. В 60 е годы 20 века была известна как блю бит и вместе с мигрантами из Вест Индии попала в Великобританию. Оставаясь на протяжении 60… …   Энциклопедический словарь

 • СКА — абревіатура Спортивний клуб армії незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • СКА-СП — система комплексной автоматизации сортировочных процессов ж. д. Источник: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2012 11a14 …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Ска — У этого термина существуют и другие значения, см. СКА (значения). Ска Направление: Ска Истоки: Ямайская музыка Место и время возникновения: 1950 е, Ямайка Годы расцвета: 1960 е Яма …   Википедия

 • Ска́пы — (Stenotomus) род костных рыб отряда окунеобразных, имеющих острые плавники, снабженные железами, которые выделяют ядовитое вещество; обитают в западной части Атлантического океана …   Медицинская энциклопедия

 • Ска́ты — (Batomorpha) надотряд рыб класса хрящевых (Chondrichthyes); представители отряда хвостоколообразных снабжены ядовитыми шипами, а отряда электрических скатов способны создавать сильные электрические разряды; обитают преимущественно в тропических и …   Медицинская энциклопедия

 • ска́ут — а, м. Член детской (юношеской) буржуазной организации …   Малый академический словарь

 • скај — (анг. sky) вештачка кожа направена од еден вид пластична маса …   Macedonian dictionary

Книги

Другие книги по запросу «ска» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»