Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

ска

 • 761 подголосок

  підголо́сок, -ска; підголо́сник

  Русско-украинский словарь > подголосок

 • 762 подлесок

  1) підлісок (-ска);
  2) см. Подлесье, Опушка 2;
  3) бот. Viola canina L. - братки (- ток), сокирки (-рок).
  * * *
  підлі́сок, -ска и пі́длісок

  Русско-украинский словарь > подлесок

 • 763 подлисок

  1) (в повозке) підтоки (-ток);
  2) (молодая лиса) підлисок (-ска);
  3) (тумак) недолисок.
  * * *
  1) ( молодая лисица) пі́длисок, -ска
  2) ( помесь лисы и собаки) недо́лисок

  Русско-украинский словарь > подлисок

 • 764 подосина

  см. Подося.
  * * *
  спец.
  підві́сок, -ска, піді́сок

  Русско-украинский словарь > подосина

 • 765 подпасок

  підпа́сок, -ска, підпа́сич, підпа́сач

  Русско-украинский словарь > подпасок

 • 766 подписка

  1) (действ.) підписування, підпис, оконч. підписання;
  2) (обязательство на бумаге) підписка, обіцянка на письмі. Обязать -кою кого - зобов'язати кого на письмі. Обязаться -кою - підписатися, дати підпис на що. Об'явить ему о сем с -кой - оповістити йому про це під розписку;
  3) (на издание) передплата, (устар.) пренумерата (на видання). [Передплата на журнал, на часопис]. По -ке - за передплатою. [Видання розійшлось за передплатою].
  * * *
  1) підпи́ска; підпи́сування
  2) (на газету, журнал) передпла́та (чого, на що)

  Русско-украинский словарь > подписка

 • 767 подснежник

  бот. Anemone Hepatica L. первістка, ум. первісточка. [Розцвітає первісточка біла (Л. Укр.)]; Hepatica triloba - проліска, переліска; Galantus nivalis L. (подснежный колокольчик голубой) - проліски (-ків), скороліски, просерен (-ну), просерень (-реня); Scilla cernua (пролеска) - проліска, проліски (-ків), (просирень) просерен (-ну), просерень (-реня м. р.); Scilla bifolica L. - ряст (-ту); Primula - первоцвіт (-ту); Crocus reticulatus L. - бра[и]ндуші (-шів), бра[и]ндушки (-шок).
  * * *
  бот.
  про́лісок, -ска, про́ліска; ( белый) підсні́жник, підсні́жка; диал. перво́цвіт, -у, бі́лий ряст (-у)

  Русско-украинский словарь > подснежник

 • 768 подчасок

  підвартовий, заступник вартового.
  * * *
  воен.
  підча́сок, -ска

  Русско-украинский словарь > подчасок

 • 769 пожаловать

  1) кому что и кого чем - надати кому що, обдарувати, вшанувати кого чим, віджалувати, подарувати, поступити, повінити кому що, наділити кому що. [Цар надав йому дворянство (Звин.)]. -вать кому орден или кого орденом - вшанувати кого орденом, наділити кому орден(а). Срв. Жаловать 2;
  2) к кому - відвідати кого, завітати до кого. Добро -вать - просимо, милости просимо, просимо до господи. Прошу -вать ко мне на обед - прошу завітати до мене на обід. Срв. Жаловать 3. -луй, -луйте (благоволи, -лите) - будь ласкав, будьте ласкаві; срв. Пожалуйста. Пожалованный - наданий, віджалуваний, наділений, подарований (срв. Жалованный); вшанований, обдарований чим.
  * * *
  1) (кого-что чем, кому-чему что - одарить, подарить) подарува́ти (кому-чому що); ( наделить) наділи́ти (кого-що чим); ( о правах) нада́ти (кому-чому що); ( почтить) ушанува́ти (кого-що чим); ( наградить) нагороди́ти (кого-що чим); ( оказать милость) зроби́ти ла́ску (кому)
  2)

  пожа́луйте — (повел.: при вежливом обращении) будь ла́ска, бу́дьте ласка́ві (мн.), про́шу

  3) (к кому, куда - посетить), завіта́ти (до кого, куди), відві́дати (кого); ( зайти) зайти́ (до кого)

  Русско-украинский словарь > пожаловать

 • 770 пожалуйста

  будь ласка, будь ласкав (будьте ласкаві), коли ласка ваша (твоя), зробіть ласку, спасибі вам. Скажите, -ста, который час - скажіть, будь ласка (будьте ласкаві), котра година.
  * * *
  част.
  будь ла́ска; (при обращении ко многим или к одному лицу на "вы") бу́дьте ласка́ві; ( при обращении к мужчине) будь ла́скав; ( при подчёркивании просьбы) зробі́ть ла́ску, коли́ ва́ша (твоя́) ла́ска; ( прошу) про́шу

  Русско-украинский словарь > пожалуйста

 • 771 покаранный

  пока́раний, ска́раний

  Русско-украинский словарь > покаранный

 • 772 покровительственный

  заступницький, протекторський, опікунчий, опікунський [Протекторський тон]. -ная система, пошлина - протекційна (охоронна) система, -ційне мито. Покровительственно - протекторально, протекціонально.
  * * *
  1) засту́пницький; покрови́тельський; ( снисходительный) побла́жливий

  \покровительственный тон — побла́жливий тон

  2) (протекционный) протекці́йний; ( защитительный) захисни́й, оборо́нний

  \покровительственный тари́ф — эк., ж.-д. протекці́йний тари́ф

  покрови́тельственная систе́ма — эк. протекці́йна (оборо́нна) систе́ма

  покрови́тельственная окра́ска — биол. захисне́ заба́рвлення

  Русско-украинский словарь > покровительственный

 • 773 полоска

  см. Полоса. В -ску - у паски, у смужки - см. Полосатый.
  * * *
  уменьш.
  1) сму́жка; стя́жка; (бумаги, света) па́сок, -ска; ( пахоты) ни́вка
  2) ( металла) шта́бка; ( тонкая и узкая) стрі́чка

  Русско-украинский словарь > полоска

 • 774 полумаска

  півмаска, півличина.
  * * *
  півма́ска

  Русско-украинский словарь > полумаска

 • 775 полуось

  полувісок (-ска).
  * * *
  півві́сь, род. п. піво́сі

  Русско-украинский словарь > полуось

 • 776 полынья

  1) (незамерзающее место) пролиз (-зу), пролизина, продух(о)вина, опар (-ри ж. р. и -ру м. р.), теплина (-ни), теплиця (-ці), тепличина, (на быстром течении) узьмінь. [Її ноги ввігнули тонкий лід, шурхнули в пролизину (Н.-Лев.)];
  2) (ледокольня) прорубня (-ні);
  3) (прорубь) (о)полонка, пелька, прорубка. [Крутиться, як тріска в ополонці].
  * * *
  ополо́нка; ( прорубь) поло́нка; ( промоина во льду) про́лизень, -зня, про́лиз, -у; ( продушина) продухо́вина, проду́хвина; (незамерзающее место диал.) о́пар, -у

  Русско-украинский словарь > полынья

 • 777 помочи

  1) (ремни для подвески чего-л.) паси (ед. ч. пас)
  2) пасок (-ска), попружка. Водить на -чах - (иноск.) волі не давати, на налигачі водити;
  3) (подтяжки) шлейки (-йок).
  * * *
  1) шле́йки, -йок
  2) ( подтяжки) підтя́жки, -жок, шле́йки

  Русско-украинский словарь > помочи

 • 778 помощник

  1) помічник, підпомічник, помагач підпомагач, підсобник, пособник, (защитник) поратівник. [Геть собі, бо ти ні грач, ні помагач (Номис)];
  2) (звание) помічник. -ник начальника, директора - помічник начальника, директора. -ник старосты - підстароста и підстаростий (-ого). -ник атамана - підотаманчий (-чого). -ник писаря - підписар, підписчий (-чого). [Змінив його з писарства, а намість його настановив підписчого, хлопця, блазня (Квітка)]. -ник кучера - підкучерок (-рка). -ник пастуха - підпасок (-ска), підпасач, підпасич. Быть -ком - помічникувати. [Він кілька літ помічникував у волосного писаря (Кониськ.)].
  * * *
  1) помічни́к, -а; помага́ч, -а, підпомага́ч
  2) ( должностное лицо) помічни́к, -а

  Русско-украинский словарь > помощник

 • 779 поноска

  ноша. Пчелиная -ска - взяток (-тку), взятка, медівниця.
  * * *
  1) но́ша; ( поклажа) покла́жа
  2) охотн. но́ша
  3) ( взяток пчелы) диал. узя́ток, -тку

  Русско-украинский словарь > поноска

 • 780 последствие

  наслідок (-дку), послідок (-дку), послід (-у), скуток (-тку). [Від першої революції наслідком лишилась у нас бодай невелика воля друкованого слова, українська преса (Єфр.). З сварки могли бути зовсім нелюбі послідки (Грінч.). Давня то річ, але послід її свіжий і до цього часу (Левиц.). Їх заходи не мали доброго скутку (Лев.)]. Это может иметь дурные -ствия - це може мати погані наслідки. Жалоба оставлена без -ствий - скаргу лишено без наслідку (наслідків). Без -ствий (напрасно) - без (ніякого) скутку, все на марне.
  * * *
  на́слідок, -дку, на́слід, -у

  оста́вить жа́лобу без после́дствий — не задовольни́ти ска́рги

  Русско-украинский словарь > последствие

См. также в других словарях:

 • ска́ут — скаут, а …   Русское словесное ударение

 • СКА — «Сибирская корона Амур» ООО организация СКА Специальный комитет против апартеида ООН организация СКА спасательный космический аппарат косм …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • СКА — (читается: ска)  Спортивный клуб армии, название ряда спортивных клубов, входивших в состав т. н. «физкультурно спортивной организации Вооружённых Сил СССР» (наряду с ЦСКА, ЦСК ВВС и др.) В настоящее время  название некоторых… …   Википедия

 • СКА — (англ. ska народная вест индская музыка), более архаичная, нежели реггей (см. РЕГГЕЙ), форма фольклора Ямайки. В 60 е годы 20 века была известна как блю бит и вместе с мигрантами из Вест Индии попала в Великобританию. Оставаясь на протяжении 60… …   Энциклопедический словарь

 • СКА — абревіатура Спортивний клуб армії незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • СКА-СП — система комплексной автоматизации сортировочных процессов ж. д. Источник: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2012 11a14 …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Ска — У этого термина существуют и другие значения, см. СКА (значения). Ска Направление: Ска Истоки: Ямайская музыка Место и время возникновения: 1950 е, Ямайка Годы расцвета: 1960 е Яма …   Википедия

 • Ска́пы — (Stenotomus) род костных рыб отряда окунеобразных, имеющих острые плавники, снабженные железами, которые выделяют ядовитое вещество; обитают в западной части Атлантического океана …   Медицинская энциклопедия

 • Ска́ты — (Batomorpha) надотряд рыб класса хрящевых (Chondrichthyes); представители отряда хвостоколообразных снабжены ядовитыми шипами, а отряда электрических скатов способны создавать сильные электрические разряды; обитают преимущественно в тропических и …   Медицинская энциклопедия

 • ска́ут — а, м. Член детской (юношеской) буржуазной организации …   Малый академический словарь

 • скај — (анг. sky) вештачка кожа направена од еден вид пластична маса …   Macedonian dictionary

Книги

Другие книги по запросу «ска» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»