Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

свършвам

 • 1 свършвам

  1. npex. finish, complete, end, bring to an end
  свършвам реч с wind up/conclude a speech with
  свършвам нещо добре/зле make a good/bad job of s.th.
  свършвам работа finish a job; get a business over; go through with an undertaking
  свършвам си работата finish/complete o.'s work
  свършвам много/доста/сума работа accomplish a good deal, get a lot done, knock off a good deal of work, get through a lot of work
  свършвам добра работа do a good day's work; do a good stroke of business
  свършвам хубава работа do a fine job
  свършвам цялата работа get it all done
  свършвам живота си end o.'s life, die
  2. непрех. come to an end; finish; end
  terminate (и грам,) (с, на in)
  (за урок, война и пр.) be over
  свършвам с finish with, get through with, dispose of; get s.th. over
  * * *
  свъ̀ршвам,
  гл.
  1. прех. finish, complete, end, bring to an end; мъча се да свърша преди срока work against time; нищо не е свършил от сутринта he hasn’t done a hand’s turn all morning; \свършвам живота си end o.’s life, die; \свършвам много/доста/сума работа accomplish a good deal, get a lot done, knock off a good deal of work, get through a lot of work; go a long way; \свършвам нещо добре/зле make a good/bad job of s.th.; \свършвам работа finish a job; get a business over; go through with an undertaking; \свършвам хубава работа do a fine job; \свършвам цялата работа get it all done;
  2. непрех. come to an end; finish; end; terminate (и език.) (с, на in); (за урок, война и пр.) be over; (за срок) expire; (с известни последици) end, result (c in); \свършвам с finish with, get through with, dispose of; get s.th. over; да кажем, че сме свършили за днес let’s call it a day; наближавам да свърша be drawing to a close/an end; не си ли свършил с яденето? haven’t you done eating? are you through? \свършвам добре turn out for the best, (за човек) make good; \свършвам зле come to a bad end (и за човек); \свършвам с дефицит end with a deficit; \свършвам с кавга end in a quarrel; \свършвам с фалит finish up in bankruptcy; свърших I have done; свърших за днес I am through for today; хайде, свършвай! have/be done! cut it short!;
  3. ( изразходвам) use up; ( изяждам) finish off/up;
  4. ( учебно заведение) finish; \свършвам университет graduate from/at a university; \свършвам училище finish school/o.’s schooling; leave school;
  5. ( идвам до дадено положение) end; \свършвам в затвора wind up/land in person; \свършвам в лудницата end in the madhouse; \свършвам като учител и пр. end up as a teacher, etc.; \свършвам печално come to a sorry end;
  6. ( умирам) die; \свършвам със самоубийство die by suicide;
  \свършвам се 1. ( минавам) come to an end, be over, end; ( изтичам ­ за срок и пр.) expire;
  2. ( бивам изразходван, изчерпан) give/run out, fail; ( бивам продаден) be sold out; (за ядене в ресторант) be off; запасите ни свършиха our supplies gave out; работата не се свършва с това that is not all, that is not the end of it; there is more to it than that; с това се свърши and that was the end of it; свършва ми се … run/be out of …, be getting low on …, be short of …; свърши се (за стока) we’re out of stock; we’re all sold out; • да свършим с това let’s have done with it; \свършвам с някого разг. ( убивам) finish s.o. off; това му свърши добра работа it stood him in good stead; това ще свърши работа this will serve; той няма да свърши нищо one can’t rely on him; той свърши работата sl. he delivered the goods; той ще ме свърши he’ll be the death of me; хубаво я свършихме! свършихме я! a fine mess we’ve made of it.
  * * *
  finish: Have you свършвамed the translation? - Свърши ли с превода?, свършвам school - свършвам училище; complete: свършвам a task - свършвам задача; end ; accomplish (изпълнявам); come to an end; conclude: He свършвамd his speech with this question. - Той свърши речта си с този въпрос.; do: свършвам a good job - свършвам добра работа; be over: the water is over - водата свърши; run out of: We've run out of eggs - Свършили сме яйцата.; terminate (продаден)
  * * *
  1. (за срок) expire 2. (за урок, война и пр.) be over 3. (с известни последици) end, result (c in) 4. npex. finish, complete, end, bring to an end 5. terminate (и грам,) (с, на in) 6. СВЪРШВАМ c finish with, get through with, dispose of;get s.th. over 7. СВЪРШВАМ добра работа do a good day's work;do a good stroke of business 8. СВЪРШВАМ живота си end o.'s life, die 9. СВЪРШВАМ много/доста/сума работа accomplish a good deal, get a lot done, knock off a good deal of work, get through a lot of work 10. СВЪРШВАМ нещо добре/зле make a good/bad job of s.th. 11. СВЪРШВАМ работа finish a job;get a business over;go through with an undertaking 12. СВЪРШВАМ реч с wind up/conclude a speech with 13. СВЪРШВАМ си работата finish/ complete o.'s work 14. СВЪРШВАМ хубава работа do a fine job 15. СВЪРШВАМ цялата работа get it all done 16. мъча се да свърша преди срока work against time 17. непрех. come to an end;finish;end

  Български-английски речник > свършвам

 • 2 извършвам

  (свършвам докрай) accomplish, finish, complete
  (чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish
  (нещо лошо) perpetrate, commit
  извършвам грешка make a mistake
  извършвам грях/престъпление commit/perpetrate a sin/crime
  извършвам богослужение officiate, perform divine service
  извършвам подвиг accomplish a feat
  нещо се извършва s.th. is going on, s.th. is taking place/is in progress/is happening
  * * *
  извъ̀ршвам,
  гл. ( свършвам докрай) accomplish, finish, complete; ( правя) do; ( чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish; ( нещо лошо) perpetrate, commit; \извършвам богослужение църк. officiate, perform divine service; \извършвам грешка make a mistake; \извършвам нападение воен. make/mount an attack; \извършвам плащане effect a payment; \извършвам подвиг accomplish a feat; \извършвам процесуални действия юр. take proceeding; \извършвам ремонт effect repairs; \извършвам услуги provide a service.
  * * *
  accomplish (завършвам докрай); commit: извършвам a crime - извършвам престъпление; (правя): do; execute; fulfill; perform; perpetrate (престъпление); make: извършвам a mistake - извършвам грешка; act
  * * *
  1. (нещо лошо) perpetrate, commit 2. (правя) do 3. (свършвам докрай) accomplish, finish, complete 4. (чудеса, подвизи и пр.) work, perform, accomplish 5. ИЗВЪРШВАМ богослужение officiate, perform divine service 6. ИЗВЪРШВАМ грешка make a mistake 7. ИЗВЪРШВАМ грях/престъпление commit/perpetrate a sin/crime 8. ИЗВЪРШВАМ подвиг accomplish a feat 9. нещо се извършва s.th. is going on, s.th. is taking place/is in progress/is happening

  Български-английски речник > извършвам

 • 3 претупвам

  (свършвам бързо) hurry/rush through, make short work of; dispose of
  * * *
  прету̀пвам,
  гл. ( свършвам бързо) hurry/rush/shuffle through, make short work of; dispose of; разг. give short shrift (to); slubber over a job; \претупвам нещата rush o.’s fences.
  * * *
  hurry through
  * * *
  (свършвам бързо) hurry/ rush through, make short work of; dispose of

  Български-английски речник > претупвам

 • 4 безславно

  * * *
  безсла̀вно,
  нареч.: пропадам \безславно fail miserably; свършвам \безславно fizzle out; умирам \безславно die dunghill.
  * * *
  1. пропадам БЕЗСЛАВНО fail miserably 2. свършвам БЕЗСЛАВНО fizzle out 3. умирам БЕЗСЛАВНО die

  Български-английски речник > безславно

 • 5 дежурство

  duty
  нощно дежурство night duty/watch
  дежурство на пост point duty
  свободен от дежурство, през свободното си от дежурство време off-duty
  свършвам дежурството си come off duty
  * * *
  дежу̀рство,
  ср., -а duty; \дежурствоо на пост point duty; нощно \дежурствоо night duty/watch; поемам \дежурствоо go on duty; свободен от \дежурствоо, през свободното си от \дежурствоо време off-duty; свършвам \дежурствоото си come off duty; списък на \дежурствоа rota, roster.
  * * *
  duty
  * * *
  1. duty 2. ДЕЖУРСТВО на пост point duty 3. нощно ДЕЖУРСТВО night duty/watch 4. поемам ДЕЖУРСТВО go on duty 5. през време на неговото ДЕЖУРСТВО while he was on duty 6. свободен от ДЕЖУРСТВО, през свободното си от ДЕЖУРСТВО време off-duty 7. свършвам ДЕЖУРСТВОто си come off duty 8. списък на дежурства rota, roster

  Български-английски речник > дежурство

 • 6 довеждам

  bring (along, home), fetch
  довеждам със себе си bring along, bring with one
  прен. bring about, lead (до to)
  довеждам докрай carry through; bring to an end/to a conclusion
  довеждам борбата докрай fight it out
  довеждам до война/катастрофа lead (up) to war/a catastrophe
  довеждам до знанието на bring to s.o.'s knowledge; let s.o. know (about); inform so. of
  довеждам до отчаяние drive to despair; prostrate
  довеждам до положение на reduce to the status of
  довеждам до съвършенство bring to perfection, perfect
  * * *
  довѐждам,
  гл. bring (along, home), fetch; \довеждам борбата докрай fight it out; \довеждам до война/катастрофа lead (up) to war/a catastrophe; \довеждам до знанието на bring to s.o.’s knowledge; let s.o. know (about); inform s.o. of; \довеждам докрай carry through; bring to an end/to a conclusion; follow out/through; \довеждам до отчаяние drive to despair; prostrate; \довеждам до положение на reduce to the status of; \довеждам до съвършенство bring to perfection, perfect; \довеждам със себе си bring along, bring with one; прен. bring about, lead (до to); (до дадено състояние) reduce, drive (до to); не \довеждам до нищо ( свършвам с неуспех) founder; това не доведе до нищо it resulted in nothing.
  * * *
  bring: довеждам to an end - довеждам до край; carry ; fetch: довеждам the doctor - доведи доктора
  * * *
  1. (до дадено състояние) reduce, drive (до to) 2. bring (along, home), fetch 3. ДОВЕЖДАМ борбата докрай fight it out 4. ДОВЕЖДАМ до война/катастрофа lead (up) to war/a catastrophe 5. ДОВЕЖДАМ до знанието на bring to s.o.'s knowledge;let s.o. know (about);inform so. of 6. ДОВЕЖДАМ до отчаяние drive to despair;prostrate 7. ДОВЕЖДАМ до положение на reduce to the status of 8. ДОВЕЖДАМ до съвършенство bring to perfection, perfect 9. ДОВЕЖДАМ докрай carry through;bring to an end/to a conclusion 10. ДОВЕЖДАМ със себе си bring along, bring with one 11. иди доведи лекаря (go and) fetch the doctor 12. не ДОВЕЖДАМ до нищо (свършвам с неуспех) founder 13. прен. bring about, lead (до to) 14. това не доведе до нищо it resulted in nothing 15. това няма да доведе до нищо добро it will lead to no good

  Български-английски речник > довеждам

 • 7 зле

  badly, bad, ill; in a bad way, in bad/poor shape
  (здравословно) poorly, in poor shape
  (материално) badly off, on low water
  чувствувам се зле feel ill/unwell; feel out of sorts; be seedy
  става ми зле feel faint; be taken ill
  по- зле от преди worse off than before
  свършвам зле come to a bad end
  напоследък изглеждаш зле you aren't looking yourself lately
  зле платен underpaid, badly paid
  зле управлявам misgovern; misrule
  зле ръководя/администрирам mismanage; misconduct
  зле разбирам misunderstand; misconceive
  зле преценявам misjudge
  зле възпитан ill-bred, ill-mannered
  той се държи зле he behaves ill/badly
  той се учи зле he is a poor student
  толкова по- зле so much the worse
  не би било зле да there is no harm in (c for,), it would be all right to (c inf.)
  * * *
  нареч. badly, bad, ill; in a bad way, in bad/poor shape; ( здравословно) poorly, in poor shape; ( материално) badly off, on low water; едно кафе няма да ми се отрази \зле I could do with a cup of coffee; \зле възпитан ill-mannered, badly behaved; \зле платен underpaid, badly paid; \зле преценявам misjudge; \зле разбирам misunderstand; misconceive; \зле ръководя/администрирам mismanage; misconduct; \зле управлявам misgovern; misrule; напоследък изглеждаш \зле you aren’t looking yourself lately; не би било \зле да there is no harm in (c ger.), it would be all right to (c inf.); не по-\зле от on a par with; по-\зле от преди worse off than before; представям се \зле make a poor show; свършвам \зле come to a bad end; става ми \зле feel faint; be taken ill; той се държи \зле he behaves ill/badly; той се учи \зле he is a poor student; толкова по-\зле so much the worse; ужасно ми е \зле I am dog-sick; I feel ghastly; чувствам се \зле feel ill/unwell; feel out of sorts; be seedy; be under the weather/run down/off-colour; • нека му е \зле lucky dog; хич не му е \зле разг. he’s on to a good thing.
  * * *
  badly; evilly: to feel зле - чувствам се зле
  * * *
  1. (здравословно) poorly, in poor shape 2. (материално) badly off, on low water 3. badly, bad, ill;in a bad way, in bad/poor shape 4. ЗЛЕ възпитан ill-bred, ill-mannered 5. ЗЛЕ платен underpaid, badly paid 6. ЗЛЕ преценявам misjudge 7. ЗЛЕ разбирам misunderstand;misconceive 8. ЗЛЕ ръководя/администрирам mismanage;misconduct 9. ЗЛЕ управлявам misgovern;misrule 10. напоследък изглеждаш ЗЛЕ you aren't looking yourself lately 11. не би било ЗЛЕ да there is no harm in (c for,), it would be all right to (c inf.) 12. нека му е ЗЛЕ lucky dog 13. по-ЗЛЕ от преди worse off than before 14. свършвам ЗЛЕ come to a bad end 15. става ми ЗЛЕ feel faint;be taken ill 16. той се държи ЗЛЕ he behaves ill/badly 17. той се учи ЗЛЕ he is a poor student 18. толкова по-ЗЛЕ so much the worse 19. ужасно ми е ЗЛЕ I am dog-sick 20. чувствувам се ЗЛЕ feel ill/unwell;feel out of sorts;be seedy

  Български-английски речник > зле

 • 8 отличие

  distinction
  отличия (медали и пр.) insignia of honour
  свършвам с отличие finish school with distinction, graduate with honours
  диплома с отличие an honours diploma
  * * *
  отлѝчие,
  ср., -я distinction; ( медал) medal; ( орден) order; ( отличен успех) excellent marks; \отличиея ( медали и пр.) insignia of honour; titles of fame; диплома с \отличиее an honours diploma; най-високо \отличиее top honours; свършвам с \отличиее finish school with distinction, graduate with honours.
  * * *
  distinction
  * * *
  1. (медал) medal 2. (орден) order 3. (отличен успех) excellent marks 4. distinction 5. диплома с ОТЛИЧИЕ an honours diploma 6. отличия (медали и пр.) insignia of honour 7. свършвам с ОТЛИЧИЕ finish school with distinction, graduate with honours

  Български-английски речник > отличие

 • 9 отървавам

  rid (от of)
  (спасявам) save, rescue (от from)
  отървавам от беда help s.o. out of trouble
  разг. pull s.o. out of a hole
  отървавам въжето cheat the gallows, queer the noose
  отървавам кожата get/come off with a whole skin, get off/away with o.'s life
  едва отървавам кожата escape by the skin of o.'s teeth
  едва отървах кожата that was a near touch/a close shave
  отървавам двойката scrape through
  отървавам се get rid (от of), rid o.s. (of), dispose of, throw off, shake off
  (спасявам се) save o.'s skin, get off (safe), come/get off with a whole skin
  отървавам се от (свършвам с) get it over with
  отървавам се напълно от make a clean sweep of
  отървавам се от лош навик throw off a bad habit
  отървавам се от дълг get clear of debt
  отървавам се от смърт escape death
  отървавам се леко/лесно get off lightly/easily, escape with life and limb
  отървавам се евтино got off cheap/cheaply
  отървавам се с малко get it light
  отървавам се само с една глоба get off/be let off with a fine
  отървавам се щастливо escape unhurt
  отървавам се на косъм have a near touch
  отървавам се по чудо have a miraculous escape
  отървавамсе от някого get rid of s.o. see the last of s.o.
  отървавам се от някого по непочтен начин job s.o. off
  гледам да се отърва от някого (с обещания и пр.) put s.o. off
  няма да се отърва от него he is a permanency, there's no getting rid of him
  добре, че се отървахме (от него) good riddance
  (умирам) go to a better world
  отърва се (умря) his labours are over; he is out of all his troubles; he is at rest
  * * *
  отърва̀вам,
  гл. rid (от of); ( спасявам) save, rescue (от from); extricate (from, out of); \отървавам от беда help s.o. out of trouble; разг. pull s.o. out of a hole, get/let s.o. off the hook; • едва \отървавам кожата escape by the skin of o.’s teeth; едва отървах кожата that was a near touch/a close shave; \отървавам въжето cheat the gallows, queer the noose; \отървавам двойката scrape through; \отървавам кожата get/come off with a whole skin, get off/away with o.’s life;
  \отървавам се get rid/clear (от of), rid o.s. (of), dispose of, throw off, shake off; extricate o.s. (from, out of); ( спасявам се) save o.’s skin, get off (safe), come/get off with a whole skin; ( отмахвам от себе си грижата за) have s.th. off o.’s hands; гледам да се отърва от някого (с обещания и пр.) put s.o. off; добре се \отървавам от ( някакво положение) be well out of s.th.; добре, че се отървахме (от него) good riddance; не мога да се отърва от be stuck with; няма да се отърва от него he is a permanency, there’s no getting rid of him; \отървавам се леко/лесно get off lightly/easily, escape with life and limb; \отървавам се напълно от make a clean sweep of; \отървавам се от ( свършвам с) get it over with; \отървавам се от дълг get clear of debt; \отървавам се от лош навик throw off a bad habit; \отървавам се от някого get rid of s.o., see the last of s.o.; \отървавам се от някого по непочтен начин job s.o. off; \отървавам се от смърт escape death; \отървавам се по чудо have a miraculous escape; \отървавам се с малко get it light; \отървавам се само с една глоба get off/be let off with a fine; • \отървавам се ( умирам) go to a better world; отърва се ( умря) his labours are over; he is out of all his troubles; he is at rest.
  * * *
  bring off; extricate; free{fri;}; rescue
  * * *
  1. (отмахвам от себе си грижата за) have s.th. off o.'s hands 2. (спасявам се) save o.'s skin, get off (safe), come/get off with a whole skin 3. (спасявам) save, rescue (от from) 4. (умирам) go to a better world 5. rid (от of) 6. ОТЪРВАВАМ ce get rid (от of), rid o.s. (of), dispose of, throw off, shake off 7. ОТЪРВАВАМ въжето cheat the gallows, queer the noose 8. ОТЪРВАВАМ двойката scrape through 9. ОТЪРВАВАМ кожата get/come off with a whole skin, get off/away with o.'s life 10. ОТЪРВАВАМ от беда help s.o. out of trouble 11. ОТЪРВАВАМ се евтино got off cheap/cheaply 12. ОТЪРВАВАМ се леко/ лесно get off lightly/easily, escape with life and limb 13. ОТЪРВАВАМ се на косъм have a near touch 14. ОТЪРВАВАМ се напълно от make a clean sweep of 15. ОТЪРВАВАМ се от (свършвам с) get it over with 16. ОТЪРВАВАМ се от дълг get clear of debt 17. ОТЪРВАВАМ се от лош навик throw off a bad habit 18. ОТЪРВАВАМ се от някого по непочтен начин job s.o. off 19. ОТЪРВАВАМ се от смърт escape death 20. ОТЪРВАВАМ се по чудо have a miraculous escape 21. ОТЪРВАВАМ се с малко get it light 22. ОТЪРВАВАМ се само с една глоба get off/be let off with a fine 23. ОТЪРВАВАМ се щастливо escape unhurt 24. ОТЪРВАВАМce от някого get rid of s.o.. see the last of s.o. 25. гледам да се отърва от някого (с обещания и пр.) put s.o. off 26. добре се ОТЪРВАВАМ от (някакво положение) be well out of s.th. 27. добре, че се отървахме (от него) good riddance 28. едва ОТЪРВАВАМ кожата escape by the skin of o.'s teeth 29. едва отървах кожата that was a near touch/a close shave 30. не мога да се отърва от be stuck with 31. няма да се отърва от него he is a permanency, there's no getting rid of him 32. отърва се (умря) his labours are over;he is out of all his troubles; he is at rest 33. разг. pull s.o. out of a hole

  Български-английски речник > отървавам

 • 10 полезен

  useful, of use, of benefit
  (благотворен) beneficial (за to)
  (за здравето) healthy, wholesome; good for one
  полезен товар payload,a paying load; a live weight
  с полезен товар 5 тона 5 tons payload
  полезни изкопаеми minerals, ores and minerals
  полезно действие (на машина) тех. duty; effect, effective power, whole effect
  полезен съм на някого be of use/service to s.o.
  полезен съм на някого за нещо be helpful to s.o. for s.th.
  оказвам се полезен come in handy; stand (s.o.) in good stead
  мога ли да ти бъда с нещо полезен? is there anything I can do for you?
  * * *
  полѐзен,
  прил., -на, -но, -ни useful, of use, of benefit; effective; ( благотворен) beneficial (за to); (за здравето) healthy, wholesome; good for one; ( плодотворен) fruitful; (за въздействие) healthy, salutary; (за животни, растения и пр.) useful; (за храна) wholesome; коефициент на \полезенно действие техн. a coefficient of efficiency; оказвам се \полезенен come in handy; stand (s.o.) in good stead; \полезенен товар payload, a paying load; a live weight; \полезенна работа техн. yield; \полезенни изкопаеми минер. minerals, ores and minerals; \полезенно действие техн. (на машина) duty; effect, effective power; с \полезенен товар 50 тона 50 tons payload; свършвам \полезенна работа do a good job.
  * * *
  1. (благотворен) beneficial (за to) 2. (за въздействие) healthy, salutary 3. (за здравето) healthy, wholesome;good for one 4. (за храна) wholesome 5. (плодотворен) fruitful 6. 2 tons payload 7. useful, of use, of benefit 8. ПОЛЕЗЕН съм на някого be of use/service to s.o. 9. ПОЛЕЗЕН съм на някого за нещо be helpful to s.o. for s.th. 10. ПОЛЕЗЕН товар payload,a paying load;a live weight 11. коефициент на полезно действие тех. a coefficient of efficiency 12. мога ли да ти бъда с нещо ПОЛЕЗЕН ? is there anything I can do for you? 13. намирам полезно занимание на keep usefully occupied 14. оказвам се ПОЛЕЗЕН come in handy;stand (s.o.) in good stead 15. полезна работа тех. yield 16. полезни изкопаеми minerals, ores and minerals 17. полезно действие (на машина) тех. duty;effect, effective power, whole effect 18. с ПОЛЕЗЕН товар 1 тона 19. свършвам полезна работа do a good job

  Български-английски речник > полезен

 • 11 презполовявам

  1. halve, cut/divide in two
  2. (свършвам наполовина) half-finish, get through half
  презполовявам разстоянието cover half the distance
  * * *
  презполовя̀вам,
  гл.
  1. halve, cut/divide in two;
  2. ( свършвам наполовина) get through half; \презполовявам разстоянието cover half the distance.
  * * *
  1. (свършвам наполовина) half-finish, get through half 2. halve, cut/divide in two 3. ПРЕЗПОЛОВЯВАМ разстоянието cover half the distance

  Български-английски речник > презполовявам

 • 12 преминавам

  1. pass, get/go/pass over, cross; traverse
  (разстояние) go, walk, cover
  (опасност и пр.) pass, get past
  преминавам границата cross the frontier, прен. go too far
  преминавам по мост cross a bridge
  пътят преминава през гора the road lies/passes through a wood
  преминавам 6 километра в час cover 6 km an hour
  2. (сменям-тема, начин на действие и пр,) pass/go/move on, proceed ( към to)
  (в друга вяра и пр.) go/pass over (to); change the subject/topic of conversation; turn to other things
  преминавам към следващата точка от дневния ред go on to the next item on/of the agenda
  преминавам от ръка на ръка change hands
  преминавам на другата страна change sides
  преминавам на страната на противника desert/defect to the enemy
  преминавам на нова/друга тема start a new topic, switch over to another topic
  3. (прекарвам, преживявам) pass, spend
  преминавам живота си в труд spend o.'s life working
  4. (отминавам, свършвам с) be over, pass
  лятото скоро премина the summer was soon over
  кризата премина the crisis is over
  болката премина the pain has passed
  бу рята премина the storm has subsided/is over
  5. (протичам) pass/go off
  6. (превръщам се) pass. turn (в into)
  7. вж. минавам
  * * *
  премина̀вам,
  гл.
  1. pass, get/go/pass over, cross; traverse; ( разстояние) go, walk, cover; ( опасност и пр.) pass, get past; \преминавам границата cross the frontier, прен. go too far; \преминавам по мост cross a bridge; \преминавам 40 километра в час cover 40 km an hour;
  2. ( сменям ­ тема, начин на действие и пр.) pass/go/move on, proceed ( към to); (в друга вяра и пр.) go/pass over (to); \преминавам на другата страна change sides; \преминавам на нова/друга тема switch over to another topic; \преминавам на страната на противника desert/defect to the enemy; \преминавам от ръка на ръка change hands;
  4. ( отминавам, свършвам с) be over, pass, subside; черешите вече преминаха cherries are over;
  5. ( протичам) pass/go off;
  6. ( превръщам се) pass, turn (в into).
  * * *
  cross: преминавам the frontier - преминавам границата; devolve; get across (през): Can you help me to get across the guard? - Ще ми помогнеш ли да премина охраната?; get by (покрай); get through; go across (през); go by (покрай); pass{pa;s}: преминавам an examination - преминавам на изпит, преминавам dangers - преминавам опасности, How did the meeting преминавам? - Как премина срещата?; pass along; run{rXn}; surmount
  * * *
  1. (в друга вяра и пр.) go/pass over (to);change the subject/topic of conversation;turn to other things 2. (опасност и пр.) pass, get past 3. (отминавам, свършвам с) be over, pass 4. (прекарвам, преживявам) pass, spend 5. (протичам) pass/go off 6. (разстояние) go, walk, cover 7. 2 километра в час cover 8. 3 km an hour 9. 4, (сменям - тема, начин на действие и пр,) pass/go/move on, proceed (към to) 10. pass, get/go/pass over, cross;traverse 11. ПРЕМИНАВАМ 12. ПРЕМИНАВАМ no мост cross a bridge 13. ПРЕМИНАВАМ границата cross the frontier, прен. go too far 14. ПРЕМИНАВАМ живота си в труд spend o.'s life working 15. ПРЕМИНАВАМ към следващата точка от дневния ред go on to the next item on/of the agenda 16. ПРЕМИНАВАМ на другата страна change sides 17. ПРЕМИНАВАМ на нова/друга тема start a new topic, switch over to another topic 18. ПРЕМИНАВАМ на страната на противника desert/defect to the enemy 19. ПРЕМИНАВАМ от ръка на ръка change hands 20. б. (превръщам се) pass. turn (в into) 21. болката премина the pain has passed 22. бу рята премина the storm has subsided/is over 23. вж. минавам 24. заводът премина към производството на трактори the plant switched over to manu facturing tractors 25. кризата премина the crisis is over 26. лятото скоро премина the summer was soon over 27. пътят преминава през гора the road lies/passes through a wood 28. черешите вече преминаха cherries are over

  Български-английски речник > преминавам

 • 13 пресеквам

  stop, cease
  (за извор и пр.) dry up, run dry
  (за глас) break, crack
  (свършвам се) give out. become exhausted
  * * *
  пресѐквам,
  гл. stop, cease; (за извор и пр.) dry up, run dry; (за глас) break, crack; ( свършвам се) give out, become exhausted.
  * * *
  cease; stop; break (за глас); dry up (за водоизточник)
  * * *
  1. (за глас) break, crack 2. (за извор и пр.) dry up, run dry 3. (свършвам се) give out. become exhausted 4. stop, cease

  Български-английски речник > пресеквам

 • 14 работа

  1. work ( без pl.); a piece/job of work
  (труд) labour
  (на комисия и пр.) proceedings
  единица работа физ. a unit of work
  тежка работа hard work, toil
  умствена работа mental work, brainwork, head-work
  къщна/домакинска работа household work, chores
  каторжна работа hard labour, penal servitude
  полска работа field work, work in the fields
  еднообразна/неблагодарна работа treadmill
  съвместна работа collaboration, joint work
  бавна работа slow work, a slow job/process
  бърза работа an urgent job
  работа на час time-work
  когато съм/остана без работа when I have nothing to do
  залавям се за работа set to work, get down to work
  спирам/преустановявам работа stop work/working, knock off work (for the day)
  имаме много работа we're very busy, we're kept hard at work
  добре извършена работа a fine/good piece of work/workmanship
  зле извършена работа a clumsy/shoddy piece of work, a badly done job
  заплетена/завързана работа a catchy bit of work
  това се казва работа that's smart work, that's a good job
  стая/помещение за работа workroom
  ако си нямаш друга работа if you have nothing better to do
  2. (занятие, служба, задължение) job, employment, work; occupation, business; line
  редовна/постоянна работа regular/steady work, a regular/full-time job
  работа с непълно работно време a part-time job
  случайни/дребни работи odd jobs
  работа на парче piece-work
  работа на акорд вж. акорд
  гледам/върша си работата do o.'s job
  постъпвам на работа go to work (в in, at) при фирма и пр. (for, with), take a job (in, at)
  търся работа look for work/a job
  намирам/давам работа на provide/find a job for; find work for
  без работа съм, нямам работа be out or work/of a job, be unemployed
  оставам без работа be left jobless, become unemployed, be out of a job/of work
  твоя работа е да it's your job/duty to
  това е доходна работа this business pays well, this is a lucrative business/job
  започвам самостоятелна работа start o.'s own business, start on o.'s own
  no работа on business
  говоря по работа speak on business
  той винаги говори за работа та си he's always talking shop
  този човек си знае работата this man knows his business/knows what he is about
  3. (нещо) thing
  (въпрос) affair, matter, business
  не пипай неговите работи don't touch his things/belongings
  работите вървят на добре things are improving, things are getting better
  тази работа е отдавна забравена this affair is past and done with
  странна/загадъчна работа a strange business
  работата не се свършва с това there's more to it than that
  4. mind your own business
  това е моя работа this is my own affair/business
  това не е моя работа this is no concern of mine
  не е твоя работа it's none of your business
  твоя работа е да it's up to you to
  не е наша работа да, не ни е работа да it's not for us to
  работата е сигурна/опечена разг. it's in the bag
  несигурна работа разг. a bird in the bush
  работата излезе неопечена разг. the cake is dough
  работата се усложнява things are getting complicated/involved
  празна работа,вятър работа nonsense, rubbish, fudge
  занимавам се с празна/безполезна работа разг. hold a candle to the sun, mill the wind
  не е там работата that's not the point; it's quite a different thing/matter
  там е работата, там е цялата работа that's just the point
  работата е там, че the point is that
  значи такава е работа та so that's how things stand
  * * *
  ра̀бота,
  ж., -и 1. само ед. work ( без pl.); a piece/job of work; ( труд) labour; (на комисия и пр.) proceedings; ако си нямаш друга \работаа if you have nothing better to do; без \работаа idle; бърза \работаа urgent job; всичката му \работаа е такава that’s his style; he mucks up everything; денонощна \работаа twenty-four- hour service; round-the-clock service; единица \работаа физ. a unit of work; еднообразна/неблагодарна \работаа treadmill; заплетена/завързана \работаа a catchy bit of work; зле извършена \работаа a clumsy/shoddy piece of work; извънредна \работаа overtime (work); извънщатна \работаа freelance work; имаме много \работаа we’re very busy, we’re kept hard at work; каторжна \работаа hard labour, penal servitude; когато съм/остана без \работаа when I have nothing to do; колкото да се намирам на \работаа just to have s.th. to do; къщна/домакинска \работаа chores; на \работаа at work; нямам бърза \работаа I’m in no hurry; обществена \работаа public/volunteer/social work; принудителна \работаа forced labour; \работаа в автономен режим off-line operation; \работаа в извънработно време overtime work; \работаа в неавтономен режим on-line operation; \работаа на час timework; свършвам добра \работаа do a fine day’s work; спирам/преустановявам \работаа knock off work (for the day); стая/помещение за \работаа workroom; това се казва \работаа that’s smart work, that’s a good job;
  2. ( занятие, служба, задължение) job, employment, work; occupation, business; line; sl. grind; ( непривлекателна) graft; без \работаа съм, нямам \работаа be out of work/of a job, be unemployed; гледам/върша си \работаата do o.’s job; говоря по \работаа talk shop; започвам самостоятелна \работаа start on o.’s own; карат го да върши всякаква \работаа he is put to every kind of work; навлизам в \работаата get into the swing of the work; оставам без \работаа be left jobless, become unemployed, be out of a job/of work; по \работаа on business; постоянна \работаа a regular/full-time job; \работаа на парче piece-work; това е доходна \работаа this business pays well, this is a lucrative business/job; този човек си знае \работаата this man knows what he is about;
  3. ( нещо) thing; ( въпрос) affair, matter, business; гледай си \работаата!
  1. mind your own business;
  2. (не се тревожи) don’t worry; занимавам се с празна/безполезна \работаа разг. hold a candle to the sun, mill the wind; значи такава е \работаата so that’s how things stand; как е \работаата? how are you getting along? не е наша \работаа да it’s not for us to; не е там \работаата that’s not the point; it’s quite a different thing/matter; не е твоя \работаа it’s none of your business; не ми е \работаа да ти казвам, но far be it from me to tell you but …; несигурна \работаа разг. a bird in the bush; празна \работаа, вятър \работаа nonsense, rubbish, fudge; \работаата е сигурна/опечена разг. it’s in the bag; \работаата е там, че the point is that; \работаата излезе неопечена разг. the cake is dough; \работаата не се свършва с това there’s more to it than that; тази \работаа е отдавна забравена this affair is past and done with; там е \работаата, там е цялата \работаа that’s just the point; това не е моя \работаа this is no concern of mine;
  4. ( дело, творба) work; ( статия и пр.) paper;
  5. уч. ( писмена) written work, paper, exercise; домашна \работаа home-work, home assignment; класна \работаа test; срочна \работаа a term test;
  6. обикн. мн. ( въпроси, отношения, интереси, дела, мероприятия) affairs, matters; works; селскостопански \работаи farming (operations); укрепителни \работаи воен. defensive works; • ама и аз си нямах друга \работаа, та … I was fool enough to …; влизам в \работаа come in useful/handy; голяма \работаа! ( пренебрежение) big deal! голяма \работаа! ( какво от това) so what! what of it? да си нямаш \работаа с него разг. he’s a tough customer; лесна \работаа! this is all plain/smooth sailing! that’ll be all right! don’t worry about that! we’ll fix it up! амер. sl. that’s pie! не е кой/бог знае каква \работаа, не е голяма \работаа it isn’t much of a job, it isn’t so hard; не е малка \работаа it’s quite a job; не му е чиста \работаата he’s playing an underhand game; отварям някому добра/хубава \работаа lead s.o. a (merry) dance; отварям \работаа на някого give s.o. trouble; \работаата е спукана the game is up; \работаата не е чиста there’s s.th. fishy about this; свърших си \работаата разг. I’ve done my stint; спукана му е \работаата he’s done for; такива ми ти \работаи! that’s the time of it! това се казва \работаа! that’s smart work! хубава \работаа! here’s a pretty mess! you’re a fine one! can you beat it! чудна \работаа! that’s funny! ще си имаме \работаа с него we’ll have trouble with him.
  * * *
  work: house работа - домакинска работа, homework (уч. домашна работа), hard работа - трудна работа, piece-работа - работа на парче, get down to работа - залавям се за работа, He went to работа in a hospital. - Той постъпи на работа в болница., a diploma работа - дипломна работа; business: unsavory работа - мръсна работа, mind your own работа - гледай си работата, It is none of your работа. - Това не е твоя работа., Men usually are speaking on работа. - Мъжете обикновено си говорят по работа.; job: I am looking for a part-time работа. - Търся си почасова работа.; labor (физическа); matter; operation; performance: We appreciate your работа. - Ние високо оценяваме работата Ви.; place; question; stuff{stXf}; task; thing (нещо): a strange работа - странна работа; undertaking (начинание)
  * * *
  1. (въпрос) affair, matter, business 2. (занятие, служба, задължение) job, employment, work;occupation, business;line 3. (на комисия и пр.) proceedings 4. (нещо) thing 5. (труд) labour 6. 4) mind your own business 7. 5) (не се тревожи) don't worry 8. no РАБОТА on business 9. work (без pl.);a piece/job of work 10. РАБОТА на акорд вж. акорд 11. РАБОТА на парче piece-work 12. РАБОТА на час time-work 13. РАБОТА с непълно работно време а part-time job 14. РАБОТАта е сигурна/опечена разг. it's in the bag 15. РАБОТАта е там, че the point is that 16. РАБОТАта излезе неопечена разг. the cake is dough 17. РАБОТАта не се свършва с това there's more to it than that 18. РАБОТАта се усложнява things are getting complicated/involved 19. ако си нямаш друга РАБОТА if you have nothing better to do 20. бавна РАБОТА slow work, a slow job/process 21. без РАБОТА idle 22. без РАБОТА съм, нямам РАБОТА be out or work/ of a job, be unemployed 23. бърза РАБОТА an urgent job 24. гледай си РАБОТАта! 25. гледам/върша си РАБОТАта do o.'s job 26. говоря пo РАБОТА speak on business 27. добре извършена РАБОТА a fine/good piece of work/workmanship 28. единица РАБОТА физ. a unit of work 29. еднообразна/неблагодарна РАБОТА treadmill 30. залавям се за РАБОТА set to work, get down to work 31. занимавам се с празна/безполезна РАБОТА разг. hold a candle to the sun, mill the wind 32. заплетена/завързана РАБОТА a catchy bit of work 33. започвам самостоятелна РАБОТА start o.'s own business, start on o.'s own 34. зле извършенаРАБОТА a clumsy/shoddy piece of work, a badly done job 35. значи такава е РАБОТА та so that's how things stand 36. извънредна РАБОТА extra work, overtime (work) 37. имаме много РАБОТА we're very busy, we're kept hard at work 38. каторжна РАБОТА hard labour, penal servitude 39. когато съм/остана без РАБОТА when I have nothing to do 40. колкото да се намирам на РАБОТА just to have s. th. to do 41. къщна/домакинска РАБОТА household work, chores 42. на РАБОТА at work 43. намирам/ давам РАБОТА на provide/find a job for;find work for 44. не е наша РАБОТА да, не ни е РАБОТА да it's not for us to 45. не е там РАБОТАта that's not the point;it's quite a different thing/matter 46. не е твоя РАБОТА it's none of your business 47. не пипай неговите работи don't touch his things/ belongings 48. несигурна РАБОТА разг. а bird in the bush 49. нямам бърза РАБОТА I'm in no hurry 50. обществена РАБОТА public/ social work 51. оставам без РАБОТА be left jobless, become unemployed, be out of a job/of work 52. полска РАБОТА field work, work in the fields 53. постъпвам на РАБОТА go to work (в in, at 54. празна РАБОТА,вятър РАБОТА nonsense, rubbish, fudge 55. при фирма и пр. for, with), take a job (in, at) 56. принудителна РАБОТА forced labour 57. работите вървят на добре things are improving, things are getting better 58. редовна/ постоянна РАБОТА regular/steady work, a regular/ full-time job 59. свършвам добра РАБОТА do a fine day's work 60. случайни/дребни работи odd jobs 61. спирам/преустановявам РАБОТА stop work/ working, knock off work (for the day) 62. стая/помещение за РАБОТА workroom 63. странна/загадъчна РАБОТА a strange business 64. съвместна РАБОТА collaboration, joint work 65. тази РАБОТА е отдавна забравена this affair is past and done with 66. там е РАБОТАта, там е цялата РАБОТА that's just the point 67. твоя РАБОТА е да it's up to you to 68. твоя РАБОТА е да it's your job/ duty to 69. тежка РАБОТА hard work, toil 70. това е доходна РАБОТА this business pays well, this is a lucrative business/job 71. това е моя РАБОТА this is my own affair/business 72. това не е моя РАБОТА this is no concern of mine 73. това се казва РАБОТА that's smart work, that's a good job 74. този човек си знае РАБОТАта this man knows his business/knows what he is about 75. той винаги говори за РАБОТА та си he's always talking shop 76. търся РАБОТА look for work/a job 77. ударнаРАБОТА shock work 78. умствена РАБОТА mental work, brainwork, head-work 79. ще видя каква е РАБОТАта I'll

  Български-английски речник > работа

 • 15 рано

  early, at an early hour
  (навреме) in good time; early in the day
  твърде рано much too early
  рано призори in the early dawn
  сутринта рано in the early morning, early in the morning
  in the small hours of the morning рано сутринта на on the dawn of
  рано е it is too early (да to с inf.)
  рано е още it is too early (за for)
  още е много рано it is still quite early
  от рано до късно from early to late
  раноили късно sooner or later, some time or another
  по- рано earlier, sooner; ahead of/before time, beforehand
  (преди) previously, formerly, earlier, in the past
  колкото е възможно по- рано as early as possible; at o.'s earliest convenience
  с пет минути/два часа/един ден по- рано five minutes/two hours/one day (too) early/toe soon
  лягам си рано keep early hours
  най- рано тая вечер this evening at the earliest
  рано починалият Х. Х who died at an early age
  * * *
  ра̀но,
  нареч. early, at an early hour; ( навреме) in good time; early in the day; колкото е възможно по-\рано as early as possible; at o.’s earliest convenience; лягам си \рано keep early hours; най-\рано тая вечер this evening at the earliest; още е \рано ( прибързано би било) да it is early days yet to; по-\рано earlier, sooner; ahead of/before time, beforehand; ( преди) previously, formerly, earlier, in the past; \рано или късно sooner or later, some time or another; eventually; \рано-\рано (the) first thing (in the morning); свършвам с един ден по-\рано finish a day early; \рано сутринта на on the dawn of; твърде \рано much too early; • ранно пиле, \рано пее the early bird catches the worm.
  * * *
  early: рано in the morning - рано сутринта, It is still too рано to trouble him. - Прекалено е рано да го безпокоим.; soon: We finished one day too рано. - Приключихме с един ден по-рано.
  * * *
  1. (навреме) in good time;early in the day 2. (преди) previously, formerly, earlier, in the past 3. early, at an early hour 4. in the small hours of the morning РАНО сутринта на on the dawn of 5. no-РАНО earlier, sooner;ahead of/before time, beforehand 6. РАНО - РАНО (the) first thing (in the morning) 7. РАНО е it is too early (да to с inf.) 8. РАНО е още it is too early (за for) 9. РАНО починалият Х. Х who died at an early age 10. РАНО призори in the early dawn 11. РАНОили късно sooner or later, some time or another 12. колкото е възможно по-РАНО as early as possible;at o.'s earliest convenience 13. лягам си РАНО keep early hours 14. най-РАНО тая вечер this evening at the earliest 15. от РАНО до късно from early to late 16. още е РАНО (прибързано би било) да it is early days yet to 17. още е много РАНО it is still quite early 18. с пет минути/два часа/ един ден по-РАНО five minutes/two hours/one day (too) early/toe soon 19. свършвам с един! ден по-РАНО finish a day early 20. сутринта РАНО in the early morning, early in the morning 21. твърде РАНО much too early

  Български-английски речник > рано

 • 16 трагично

  tragically
  свършвам трагично come to/have a tragic end; end in tragedy
  * * *
  трагѝчно,
  нареч. tragically; свършвам \трагично come to/have a tragic end; end in tragedy.
  * * *
  1. tragically 2. свършвам ТРАГИЧНО come to/ have a tragic end; end in tragedy

  Български-английски речник > трагично

 • 17 живот

  1. life; the vital spark
  възникване на живота на земята the origin of life on earth
  давам живот на give life/birth to
  той ни спаси живота he saved our lives
  между живота и смъртта between life and death, within an inch of death
  борба на живот и смърт a life-and-death struggle, a war/fight to the death/to the knife, a mortal combat
  боря се на животи смърт fight for dear life
  въпрос на живот и смърт a matter of life and death
  борба за живот a fight/struggle for life/existence
  свършвам с/слагам край на живота си put an end to o.'s life
  живот и здраве да е God willing, if all goes well
  2. (жизненост) life, vitality, energy
  изпълнен с живот full of life/ам. pep, brimming over with life/vitality
  лице, лишено от живот a face devoid of animation
  3. (период) life, lifetime
  до живот till o.'s death, as long as one lives
  за цял живот for life, until death, for the term of o.'s life
  през живота си in/during o.'s life (time), through life, through o.'s life span
  през целия си живот in all o.'s born days, in all o.'s life/days
  той цял живот работи върху това it was his lifework, he worked on it all his life
  прекарвам живота си spend o.'s life
  животът на великите хора the lives of the great/of great men
  5. прен. (съществувание) life, existence; the world
  няма живот life is hard
  няма живот за мен I'm done for, it's all over with me
  това живот ли е? it's a dog's life
  какъв живот се живееше тогава those were' (good) times
  това е животът such is the world, that's life; such is life
  успявам в живота get on in life; rise in the world
  заседнал живот a sedentary life
  редовен живот regular habits, a regular way of life
  водя редовен живот lead a regular life, keep regular hours
  водя безпътен живот live a dissipated life, fling o.'s cap over the mill
  водя скромен живот live in a small way
  удрям го на живот go on the burst, burn the candle at both ends. go the pace
  приятен живот a pleasant life; cakes and ale
  това не е живот за човек като тебе this is not a fit life for you
  започвам нов живот start a new life, turn over a new leaf
  животът поскъпва the cost of living is rising
  условия за живот living conditions
  икономическият живот на страната the country's economic life
  8. (действителност) life, real life, reality
  9. (сговор) agreement, harmony
  няма живот с тях they are hard to get on with
  средства за живот livelihood, means of subsistence
  гледам си живота take good care of o.s.
  те са хора на живота they like to live it up, they indulge themselves
  свършил с живота си dead to the world. животворен life-giving; invigorating
  * * *
  живо̀т,
  м., само ед.
  1. life; the vital spark; борба на \живот и смърт a life-and-death struggle, a war/fight to the death/to the knife, a mortal combat; боря се на \живот и смърт fight for dear life; връщам към \живот restore to life; възникване на \живота на Земята the origin of life on earth; давам \живот на give life/birth to; давам нов \живот reinvigorate; \живот и здраве да е God willing, if all goes well; \животът ни е много кратък our life is but a span; между \живота и смъртта between life and death, within an inch of death;
  2. ( жизненост) life, vitality, energy; изпълнен с \живот full of life/амер. pep, brimming over with life/vitality; лице, лишено от \живот a face devoid of animation;
  3. ( период) life, lifetime; до \живот till o.’s death, as long as one lives; за цял \живот for life, until death, for the term of o.’s life; застраховка за \живот life insurance; през целия си \живот in all o.’s born days, in all o.’s life/days; той цял \живот работи върху това it was his lifework, he worked on it all his life;
  4. ( биография) life;
  5. прен. ( съществувание) life, existence; the world; какъв \живот се живееше тогава those were (good) times; няма \живот life is hard; няма \живот за мен I’m done for, it’s all over with me; това е \животът such is life; това \живот ли е? it’s a dog’s life; успявам в \живота get on in life; rise in the world;
  6. ( начин на живеене) life, living; водя безпътен \живот live a dissipated life, fling o.’s cap over the mill; водя редовен \живот lead a regular life, keep regular hours; водя скромен \живот live in a small way; \животът не е само удоволствия life is not a bed of roses, life is not roses all the way; започвам нов \живот start a new life, turn over a new leaf; приятен \живот a pleasant life; cakes and ale; редовен \живот regular habits, a regular way of life; удрям го на \живот go on the burst, burn the candle at both ends, go the pace, live it up;
  7. ( икономически условия) cost of living; икономическият \живот на страната the country’s economic life; условия за \живот living conditions;
  8. ( действителност) life, real life, reality;
  9. ( сговор) agreement, harmony; няма \живот с тях they are hard to get on with; • гледам си \живота take good care of o.s.; \животът му висеше на косъм it was touch-and-go with him; средства за \живот livelihood, means of subsistence; те са хора на \живота they like to live it up, they indulge themselves.
  * * *
  being ; life: put an end to one's живот - слагам край на живота си; living ; snap
  * * *
  1. (биография) life 2. (действителност) life, real life, reality 3. (жизненост) life, vitality, energy 4. (икономически условия) cost of living 5. (начин на живеене) life, living 6. (период) life, lifetime 7. (сговор) agreement, harmony 8. life;the vital spark 9. ЖИВОТ и здраве да е God willing, if all goes well 10. ЖИВОТът на великите хора the lives of the great/of great men 11. ЖИВОТът поскъпва the cost of living is rising 12. борба за ЖИВОТ a fight/struggle for life/existence 13. борба на ЖИВОТ и смърт a life-and-death struggle, a war/fight to the death/ to the knife, a mortal combat 14. боря се на ЖИВОТи смърт fight for dear life 15. водя безпътен ЖИВОТ live a dissipated life, fling o.'s cap over the mill 16. водя редовен ЖИВОТ lead a regular life, keep regular hours 17. водя скромен ЖИВОТ live in a small way 18. връщам към ЖИВОТ restore to life 19. възникване на ЖИВОТа на земята the origin of life on earth 20. въпрос на ЖИВОТ и смърт a matter of life and death 21. гледам си ЖИВОТa take good care of o.s. 22. давам ЖИВОТ на give life/birth to 23. давам нов ЖИВОТ reinvigorate 24. до ЖИВОТ till o.'s death, as long as one lives 25. за цял ЖИВОТ for life, until death, for the term of o.'s life 26. започвам нов ЖИВОТ start a new life, turn over a new leaf 27. заседнал ЖИВОТ а sedentary life 28. застраховка за ЖИВОТ a life insurance 29. изпълнен с ЖИВОТ full of life/а.м. pep, brimming over with life/vitality 30. икономическият ЖИВОТ на страната the country's economic life 31. какъв ЖИВОТ се живееше тогава those were'(good) times 32. литературата трябва да отразява ЖИВОТа literature must reflect life/reality 33. лице, лишено от ЖИВОТ a face devoid of animation 34. между ЖИВОТа и смъртта between life and death, within an inch of death 35. начин на ЖИВОТ a way of life 36. няма ЖИВОТ life is hard 37. няма ЖИВОТ за мен I'm done for, it's all over with me 38. няма ЖИВОТ с тях they are hard to get on with 39. през ЖИВОТа си in/during o.'s life(time), through life, through o.'s life span 40. през целия си ЖИВОТ in all o.'s born days, in all o.'s life/days 41. прекарвам ЖИВОТа си spend o.'s life 42. прен. (съществувание) life, existence;the world 43. приятен ЖИВОТ a pleasant life;cakes and ale 44. разпуснат ЖИВОТ loose living 45. редовен ЖИВОТ regular habits, a regular way of life 46. свършвам с/слагам край на ЖИВОТа си put an end to o.'s life 47. свършил с ЖИВОТа си dead to the world. животворен life-giving; invigorating 48. средства за ЖИВОТ livelihood, means of subsistence 49. те са хора на ЖИВОТа they like to live it up, they indulge themselves 50. това е ЖИВОТът such is the world, that's life;such is life 51. това не е ЖИВОТ за човек като тебе this is not a fit life for you 52. това рядко се среща в ЖИВОТa it is rarely met with in (real) life 53. товаЖИВОТ ли е? it's a dog's life 54. той ни спаси ЖИВОТа he saved our lives 55. той цял ЖИВОТ работи върху това it was his lifework, he worked on it all his life 56. удрям го на ЖИВОТ go on the burst, burn the candle at both ends. go the pace 57. условия за ЖИВОТ living conditions 58. успявам в ЖИВОТа get on in life;rise in the world

  Български-английски речник > живот

 • 18 куп

  (подреден) pile, stack
  куп книги a pile of books
  куп камъни a heap of stones
  струпани на куп heaped/lumped together
  трупам на куп heap/pile up; mound
  на куп in a heap
  aheap, ( за хора) in a crowd
  куп глупости a lot of nonsense
  куп писма heaps of letters
  куп новини lots of news
  куп пари a packet/a mint/a pot of money
  куп лъжи a parcel of lies
  имам куп работа I have heaps of things to do
  през куп за грош slap-dash, in a slapdash manner, any old how/way
  свършвам нещо през куп за грош botch s.th., bungle s.th.. slap-dash it
  * * *
  м., - ове и -ища, (два) ку̀па 1. ( неподреден) heap; ( подреден) pile, stack; на \куп in a heap; aheap, (за хора) in a crowd; нареждам на \куп stack; струпани на \куп heaped/lumped together; трупам на \куп heap/pile up; mound;
  2. ( голямо количество) mass, lots (of), a lot (of), heaps (of), a battery of, loads of, stacks of; имам \куп работа I have heaps of things to do; \куп лъжи a parcel of lies; \куп пари a packet/a mint/a pot of money; • през \куп за грош slap-dash, in a slapdash manner, any old how/way; през \куп за грош botch s.th., bungle s.th., slap-dash it.
  * * *
  mound; mountain (прен.); amassment; heap{hi;p}: купs of letters - купища писма; hill; huddle; mass; mint; pack; parcel: a куп of books - куп книги; stack
  * * *
  1. (голямо количество) mass, lots (of), a lot (of), heaps (of) 2. (неподреден) heap 3. (подреден) pile, stack 4. aheap, (за хора) in a crowd 5. КУП глупости a lot of nonsense 6. КУП камъни a heap of stones 7. КУП книги a pile of books 8. КУП лъжи a parcel of lies 9. КУП новини lots of news 10. КУП пари a packet/a mint/a pot of money 11. КУП писма heaps of letters 12. имам КУП работа I have heaps of things to do 13. на КУП in a heap 14. нареждам на КУП stack 15. през КУП за грош slap-dash, in a slapdash manner, any old how/way 16. свършвам нещо през КУП за грош botch s.th., bungle s.th.. slap-dash it 17. струпани на КУП heaped/ lumped together 18. трупам на КУП heap/pile up;mound

  Български-английски речник > куп

 • 19 неуспех

  failure, reverse, unsuccess, ill success, miscarriage, mishap, bad shot, разг. flop, muff
  (временен) setback, check
  пълен неуспех complete failure, разг. no go
  при неуспех, в случай на неуспех in case of failure
  претърпявам неуспех fail, miscarry, suffer a setback
  свършвам с неуспех end/result in failure
  * * *
  неуспѐх,
  м., -и, (два) неуспѐха failure, reverse, unsuccess, ill success, miscarriage, mishap, bad shot, разг. flop, muff; ( временен) setback, check; (на планове и пр.) defeat; претърпявам \неуспех fail, miscarry, suffer a setback; при \неуспех, в случай на \неуспех in case of failure; пълен \неуспех complete failure, разг. no go.
  * * *
  abortion; back- cast; failure{`feilyx}: a complete неуспех - пълен неуспех; fiasco; insuccess; muff{mXf}; repulse; reverse; unsuccess
  * * *
  1. (временен) setback, check 2. (на планове и) defeat 3. failure, reverse, unsuccess, ill success, miscarriage, mishap, bad shot, разг. flop, muff 4. претърпявам НЕУСПЕХ fail, miscarry, suffer a setback 5. претърпявам пълен НЕУСПЕХ fail signally 6. при НЕУСПЕХ, в случай на НЕУСПЕХ in case of failure 7. пълен НЕУСПЕХ complete failure, разг. no go 8. свършвам с НЕУСПЕХ end/result in failure

  Български-английски речник > неуспех

 • 20 свършен

  1. finished, etc. вж.свършвам
  (и) свършено and that's that; that's all over and done with
  всичко е свършен о it is all over, it's all up, the race is run, the game is up
  с мене е свършен о I am finished
  всичко е свършено с мене it's all up with me; I am done for; I am finished/dished; my goose is cooked
  всичко е свършено между нас I have finished with you
  всичко е свършено между тях everything is at an end between them
  свършен факт an accomplished fact, a fait accompli
  2. грам. perfect
  свършен вид (на глагол) terminative aspect
  * * *
  свъ̀ршен,
  мин. страд. прич. (и като прил.)
  1. finished, completed; terminated; всичко е \свършено it is all over, it’s all up, the race is run, the game is up; всичко е \свършено с мене it’s all up with me; I am done for; I am finished/dished; my goose is cooked; с мене е \свършено I am finished; \свършен факт accomplished fact, fait accompli; (и) \свършено and that’s/that; that’s all over and done with;
  2. език. perfect; \свършен вид (на глагол) terminative aspect.
  * * *
  finished ; be over: It is all over. - Всичко свърши.; accomplished: an свършен fact - свършен факт; done ; off ; up
  * * *
  1. (и) СВЪРШЕНо and that's that;that's all over and done with 2. finished, etc. вж, свършвам 3. СВЪРШЕН вид (на глагол) terminative aspect 4. СВЪРШЕН факт an accomplished fact, a fait accompli 5. всичко е СВЪРШЕН о it is all over, it's all up, the race is run, the game is up 6. всичко е СВЪРШЕНо между нас I have finished with you 7. всичко е СВЪРШЕНо между тях everything is at an end between them 8. всичко е СВЪРШЕНо с мене it's all up with me;I am done for;I am finished/dished;my goose is cooked 9. грам. perfect 10. с мене е СВЪРШЕН о I am finished

  Български-английски речник > свършен

См. также в других словарях:

 • свършвам — гл. довършвам, привършвам, попривършвам, завършвам, позавършвам, приключвам, изпълнявам, доправям, дотъкмявам, изработвам, произвеждам, изкусурявам, доизкусурявам, доработвам гл. изчерпвам, ликвидирам, прекратявам, преставам, преустановявам,… …   Български синонимен речник

 • свършвам работа — словосъч. задоволявам, подхождам, достатъчен съм, отговарям на изискванията …   Български синонимен речник

 • бера душа — словосъч. умирам, агонизирам, издъхвам, свършвам …   Български синонимен речник

 • втасвам — гл. бухвам, шупвам, кабардисвам, набъбвам гл. узрявам, назрявам, узрял съм, готов съм, смогвам гл. свършвам си работата, ошетвам, разтребвам …   Български синонимен речник

 • довеждам докрай — словосъч. изпълнявам, завършвам, свършвам, слагам край, доработвам, дотъкмявам, привършвам словосъч. осъществявам, постигам, реализирам …   Български синонимен речник

 • довършвам — гл. доизкарвам, доправям, доработвам, завършвам, довеждам докрай, изработвам, изкусурявам, доизкусурявам, дотъкмявам, свършвам, приключвам, привършвам, допълвам, ликвидирам, извършвам гл. изчерпвам, изразходвам, разходвам, изхарчвам гл. стопявам …   Български синонимен речник

 • доизкарвам — гл. изкарвам, извеждам, измъквам, изваждам, изтеглям гл. довършвам, доправям, изработвам, доработвам, завършвам, свършвам, привършвам, приключвам, дотъкмявам, изкусурявам, доизкусурявам …   Български синонимен речник

 • доправям — гл. довършвам, доизкарвам, доработвам, завършвам, извършвам, свършвам, дотъкмявам, привършвам, изработвам, изкусурявам …   Български синонимен речник

 • доработвам — гл. довършвам, доизкарвам, доправям, завършвам, довеждам докрай, изработвам, изкусурявам, доизкусурявам, дотъкмявам, свършвам, приключвам, привършвам, допълвам, ликвидирам, извършвам гл. изчерпвам, изразходвам, разходвам, изхарчвам …   Български синонимен речник

 • достатъчен съм — словосъч. задоволявам, подхождам, отговарям на изискванията, свършвам работа словосъч. удовлетворявам, стигам …   Български синонимен речник

 • завършвам — гл. свършвам, довършвам, довеждам докрай, поставям край, турям край, привършвам, приключвам, прекратявам, окончавам, ликвидирам гл. заключавам гл. изпълнявам, осъществявам, превръщам в живо дело гл. постигам, реализирам …   Български синонимен речник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»