Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

своей болтовней привести (весь) город к молчанию

 • 1 καταγλωττιζω

      (только impf. κατεγλώττιζον и part. pf. pass. κατεγλωττισμένος)
      1) сладострастно целовать
      2) оглушать болтовней
      3) молоть языком, сплетничать
      

  διέβαλλε καὴ ψευδῆ κατεγλώττιζέ μου Arph. (Клеон) оклеветал и оболгал меня

  Древнегреческо-русский словарь > καταγλωττιζω

 • 2 αθροος

      стяж. ἄθρους, атт. тж. ἁθρόος, стяж. ἅθρους 3
      1) собранный вместе, совокупный, совместный, всеобщий
      

  ἀθρόοι ἴομεν Hom. — пойдем все вместе;

      οὐκ ἀθρόοι, ἀλλ΄ ἄλλοι ἄλλοθεν Xen. — не сомкнутым строем, а кто куда;
      οἱ ἀθρούστατοι (πολέμιοι) Plut. — самая гуща неприятельских войск;
      ἀθρόα πάντα Hom. — все вместе (сразу);
      ἀθρόα πόλις Thuc. — весь город в целом;
      κῶμαι ἀθρόαι Xen. — селения, расположенные кучно (на близком друг к другу расстоянии);
      ἀθρόους τινὰς κρίνειν Plat.судить кого-л. вместе (огулом);
      ἀθρόῳ στόματι Eur. — единогласно;
      οὐ μανθάνειν ἀθρόον λεγόμενον Plat. — не понимать общего смысла;
      ἀθρόαις πέντε νύκτεσσιν Pind. — в течение трех ночей подряд;
      ὕλη καύσιμος ἀθρόα Plat. — весь запас древесного топлива;
      λῖς ἀ. ἆλτο Theocr. — лев вскочил одним прыжком;
      κατήριπε ἐς ὕδωρ ἀ. Theocr.он мгновенно погрузился в воду

      2) непрерывный, сплошной, обильный
      

  (κακότης Pind.; δάκρυ Eur.; πνεῦμα Arst.)

      ἀ. καὴ πολὺς λόγος Plat.пространная и непрерывная речь

  Древнегреческо-русский словарь > αθροος

 • 3 αντονομαζω

      1) переименовывать
      2) рит. пользоваться антономасиями
      3) грам. употреблять местоимения

  Древнегреческо-русский словарь > αντονομαζω

 • 4 καταφλυαρεω

      болтать
      

  (τι Luc.)

      καταφλυαρῆσαί τινος Diog.L.надоесть кому-л. своей болтовней

  Древнегреческо-русский словарь > καταφλυαρεω

 • 5 κινεω

       κινέω
       κῑνέω
      1) двигать, шевелить
      

  (μέλεα Hom.; καὴ χεῖράς τε καὴ τέν κεφαλήν Plat.; τῷ δακτύλῳ NT.)

      κ. κάρη Hom. или κεφαλήν NT. — качать головой;
      κ. ὄμμα Soph. и ὄμματα Arst. — открывать глаза;
      κ. πόδα Eur. — отправляться, уходить;
      κ. δόρυ Eur. — брать в руки копье, т.е. начать воевать;
      κ. ὅπλα Thuc. — браться за оружие;
      χορδὰς κ. Arst. — ударять по струнам;
      κ. πᾶν χρῆμα Her. и κ. πάντα λόγον ( или κάλων) Plat. — пускать в ход все средства;
      μέ κ. τὰ ἀκίνητα Plat. погов. — не двигать недвижимого, т.е. не касаться неприкосновенного;
      κινήθη ἀγορή Hom. — собрание двинулось;
      Δῆλος ἐκινήθη Her. — Делос содрогнулся;
      προεῖπεν ὡς μηδεὴς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως Xen. (Лисандр) приказал, чтобы никто не уходил из строя;
      αὐτοῦ κινηθέντος Hom. — когда он шел;
      κινεῖσθαι πρὸς ἄστυ Θήβης Soph. — двигаться на город Фивы;
      ἐν ὀρχήσει κινεῖσθαι Plat. — носиться в пляске, плясать;
      ἐκινήθη ἥ πόλις ὅλη NT. — весь город пришел в движение;
      περὴ πᾶσαν τέν μαγγανείαν κεκινημένοι Plat. — возящиеся со всяческим колдовством;
      филос. τὸ πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον Arst. — движущее, но неподвижное первоначало

      2) прикасаться, трогать, сдвигать с места

  (ἀνδριάντα Her.; λυχνίαν ἐκ τόπου τινός NT.)

  ; передвигать, перемещать

  (γῆς ὅρια Plat.)

  ; переносить, снимать
      κ. τὰ χρήματα ἐς ἄλλο τι Thuc.употребить деньги на иные цели

      3) трогать, подталкивать
      

  εἶπον κινήσας αὐτόν Plat. — дотронувшись до него, я спросил

      4) волновать, раздражать
      

  (σφῆκας Hom.)

      5) тревожить, бередить
      

  (ὀδύνην Soph.)

      6) будить, пробуждать
      7) обращать в бегство, гнать, преследовать
      

  (φῶτα φυγάδα Soph.)

      8) преследовать, угнетать, мучить
      

  (φόβος κινεῖ Aesch.)

      9) возбуждать, побуждать
      

  (ἐπιρρόθοις κακοῖσίν τινα Soph.; τὸ ὀρεκτόν Arst.)

      στάσιν κ. Arst. — поднимать восстание;
      κ. χόλον Eur. — вызывать гнев;
      κ. κακά Soph.причинять бедствия

      10) делать явным, обнаруживать, разглашать
      11) опрокидывать, ломать, изменять, нарушать
      

  (νόμαια πάτρια Her.; τοὺς πατρίους νόμους Arst.; τὰ καθεστῶτα Isocr.)

      φάρμακα τέν κοιλίαν κινοῦντα Arst.слабительные средства

      12) трогаться с места, сниматься
      

  (κινῆσας ἐκεῖθεν, ὑπερέβαλλε τὰ Λιγγονικά, sc. ὅ Καῖσαρ Plut.)

      13) = βινέω См. βινεω Arph.
      14) вспахивать, обрабатывать
      15) двигать вперед, преобразовывать, перерабатывать
      

  (τραγῳδίαν Plut.; τέν ῥητορικήν Sext.)

  Древнегреческо-русский словарь > κινεω

 • 6 μαλλον

       μᾶλλον
      adv. [compar. к μάλα См. μαλα]
      1) более, больше
      

  πολὺ и πολλῷ μ. Plat. — гораздо больше;

      ἔτι и και μ. Hom., ἔτι καὴ μ. Pind., ἔτι καὴ πολὺ μ. Hom.еще или все больше;
      μ. τι Her. — несколько (больше), немного, до известной степени, сколько-нибудь;
      μηδέν или οὐδέν τι μ. Soph., Plat.нисколько не больше или точно так же;
      ἐπὴ μ. Plat. и μ. μ. Eur. — все больше и больше;
      μ. τοῦ δέοντος или μ. ἢ δεῖ Plat. — больше, чем следует;
      κηρόθι μ. Hom.до глубины души

      2) предпочтительнее, лучше, скорее
      

  (τεθνάναι μ. ἢ ζώειν Her.)

      πόλιν ὅλην διαφθεῖραι μ. ἢ οὐ τοὺς αἰτίους Thuc. (афиняне предпочли) истребить скорее весь город, только бы не позволить ускользнуть виновникам;
      χαλεπόν, μ. δὲ ἀδύνατον Plat. — трудно, вернее сказать, невозможно;
      πολλοί, μ. δὲ πάντες Dem. — многие, чтобы не сказать все;
      παντὸς μ. Plat. — вернее всего, т.е. да, конечно;
      τὸ μ. καὴ ἧττον рит. Arst. (лат. a fortiori) — (довод) на основании преимущественного признака

      3) слишком, чрезмерно
      

  (θερμαίνεσθαι μ. Plat.)

  Древнегреческо-русский словарь > μαλλον

 • 7 ολος

      I.
       ὁλός
       мутная жижа Anth.
      II.
       ὅλος
      эп.-ион. οὖλος 3
      1) целый, цельный, полный, весь
      

  (ἄρτος Hom.; πίθος Eur.; βοῦς Arph.)

      τρεῖς ὅλους ἑκμήνους χρόνους Soph. — три полных полугодия;
      τῆς ἡμέρας ὅλτης Xen. — целый день;
      δι΄ ὅλου NT. — целиком, сплошь;
      ὅλην τέν νύκτα или τέν νύκτα ὅλην Xen., Plat. — всю ночь;
      σὺν ὅλῃ τῇ ψυχῇ Plat. — всей душой;
      ὅλη καὴ πᾶσα ἥ οἰκία Plat. — весь решительно дом;
      πόλεις ὅλαι Plat. — целые города;
      ὅλη ἥ πόλις Plat. — весь город;
      τοῖς ὅλοις ἡττᾶσθαι Dem. — лишиться всего;
      τὸ ὅλον Plat. — целое, мир, вселенная

      2) полный, совершенный, сущий, подлинный
      

  (ἁμάρτημα Xen.; πλάσμα Dem.). - см. тж. ὅλον

  Древнегреческо-русский словарь > ολος

 • 8 τυφω

       τύφω
       (ῡ) (pf. pass. τέθυμμαι)
      1) дымить
      

  κηκὴς κἄτυφε (= καὴ ἔτυφε) κἀνέπτυε Soph. — жир (сжигаемых жертв) чадил и шипел;

      τ. καπνόν Her.разводить (сигнальный) дым

      2) выкуривать
      τῷ καπνῷ τ. ἅπασαν τέν πόλιν Arph.наполнять весь город дымом

      3) зажигать, воспламенять или сжигать на медленном огне
      

  (τινα Eur. и τι Diod.)

      ἐρείπια τυφόμενα Eur. — тлеющие развалины;
      τεθυμμένος (v. l. τεθειμένος и τεθηγμένος) ὠμῇ ξὺν ὀργῇ Aesch. — пылая яростным гневом;
      πόλεμος τυφόμενος Plut. — тлеющая, т.е. еще не разгоревшаяся война

  Древнегреческо-русский словарь > τυφω

 • 9 χραινω

       χραίνω
      (aor. ἔχρᾱνα, aor. pass. ἐχράνθην)
      1) досл. задевать, касаться, перен. окрашивать, мазать
      χ. ἢ ἀποχραίνειν Plat. — класть краски то гуще, то слабее;
      καπνῷ χραίνεται πόλισμ΄ ἅπαν Aesch. — весь город окутан дымом;
      πεδία χ. σταλαγμοῖς Aesch. — окроплять равнину;
      χεῖρα χραίνεσθαι φόνῳ Soph.обагрять свои руки убийством

      2) марать, осквернять
      

  (λέχη τινός Soph., Eur.; μυχὸν μιάσματι Aesch.)

      3) оскорблять
      

  (θεοὺς ἀνομίᾳ Eur.; θεῶν ὀνόματα Plat.)

  Древнегреческо-русский словарь > χραινω

 • 10 116

  {собств., 4}
  Афины (название дано в честь Афины Паллады – греческой богини войны, знаний, искусств и ремесел).
  Главный город древней Аттики и знаменитая столица Греции, колыбель европейской цивилизации. Первым великим царем Афин был Кекропс, египтянин, поэтому вначале Афины назывались Кекропия. Тезей (XIII в. до Р.Х.) объединил двенадцать общин Аттики и сделал Афины их столицей. Другими известными правителями Афин были орхонты Дракон (621 г. до Р.Х.), известный своей жестокостью, и Солон (594 г. до Р.Х.), известный своей мудростью и изданным им сводом законов. Становление Афин и Греции как мировой силы началось еще во времена падения Израиля и пленения Иуды, но после Пелопонесской войны (431404 гг. до Р.Х.) значительно возвысилась Спарта, а затем Македония, царь которой, Александр Великий (336-323 гг. до Р.Х.), также объединил не только эти части, но покорил Греции и греческому влиянию почти весь известный тогда мир. Афины уже тогда были красивейшим городом с множеством величественных храмов, жертвенников, дворцов. Акрополь являлся военным центром Афин, а ареопаг – его верховным судилищем. Афины являются мастерской, кузницей новейшей культуры, искусства, истории, литературы, науки и философии. С этим городом связаны имена: Перикла, время правления которого (444-429 гг. до Р.Х.) вошло в историю под названием «золотой век»; философов Сократа, Платона, Аристотеля, Анаксагора, Демосфена и др.; историка Геродота; поэтов Эсхила, Софокла, Эврипида и др. Здесь зародились целые философские школы: платоников, перипатетиков, эпикурейцев и стоиков. Упоминание об Афинах всегда вызывает чувство интеллектуального долга всех образованных людей перед этим городом. Свет греческой культуры прошел сквозь века и охватил в период ее расцвета почти весь мир. В 146 г. до Р.Х. Афины были покорены Римом – новой мировой державой, но дух эллинизма, считающий все негреческое (т.е. нецивилизованное) диким и варварским, сохранился до наших дней. Все греческие колонии подчинялись железному порядку Римской империи, но греческий язык и влияние остались преобладающими. И вот пред этими гордыми афинянами ап. Павел произнес в ареопаге около 52 г. по Р.Х. свою знаменитую проповедь, но он к ним больше никогда не вернулся (Деян. 17:15, 16; 18:1; 1Фес. 3:1).*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > 116

 • 11 Ἀθῆναι

  {собств., 4}
  Афины (название дано в честь Афины Паллады – греческой богини войны, знаний, искусств и ремесел).
  Главный город древней Аттики и знаменитая столица Греции, колыбель европейской цивилизации. Первым великим царем Афин был Кекропс, египтянин, поэтому вначале Афины назывались Кекропия. Тезей (XIII в. до Р.Х.) объединил двенадцать общин Аттики и сделал Афины их столицей. Другими известными правителями Афин были орхонты Дракон (621 г. до Р.Х.), известный своей жестокостью, и Солон (594 г. до Р.Х.), известный своей мудростью и изданным им сводом законов. Становление Афин и Греции как мировой силы началось еще во времена падения Израиля и пленения Иуды, но после Пелопонесской войны (431404 гг. до Р.Х.) значительно возвысилась Спарта, а затем Македония, царь которой, Александр Великий (336-323 гг. до Р.Х.), также объединил не только эти части, но покорил Греции и греческому влиянию почти весь известный тогда мир. Афины уже тогда были красивейшим городом с множеством величественных храмов, жертвенников, дворцов. Акрополь являлся военным центром Афин, а ареопаг – его верховным судилищем. Афины являются мастерской, кузницей новейшей культуры, искусства, истории, литературы, науки и философии. С этим городом связаны имена: Перикла, время правления которого (444-429 гг. до Р.Х.) вошло в историю под названием «золотой век»; философов Сократа, Платона, Аристотеля, Анаксагора, Демосфена и др.; историка Геродота; поэтов Эсхила, Софокла, Эврипида и др. Здесь зародились целые философские школы: платоников, перипатетиков, эпикурейцев и стоиков. Упоминание об Афинах всегда вызывает чувство интеллектуального долга всех образованных людей перед этим городом. Свет греческой культуры прошел сквозь века и охватил в период ее расцвета почти весь мир. В 146 г. до Р.Х. Афины были покорены Римом – новой мировой державой, но дух эллинизма, считающий все негреческое (т.е. нецивилизованное) диким и варварским, сохранился до наших дней. Все греческие колонии подчинялись железному порядку Римской империи, но греческий язык и влияние остались преобладающими. И вот пред этими гордыми афинянами ап. Павел произнес в ареопаге около 52 г. по Р.Х. свою знаменитую проповедь, но он к ним больше никогда не вернулся (Деян. 17:15, 16; 18:1; 1Фес. 3:1).*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > Ἀθῆναι

 • 12 Αθήναι

  {собств., 4}
  Афины (название дано в честь Афины Паллады – греческой богини войны, знаний, искусств и ремесел).
  Главный город древней Аттики и знаменитая столица Греции, колыбель европейской цивилизации. Первым великим царем Афин был Кекропс, египтянин, поэтому вначале Афины назывались Кекропия. Тезей (XIII в. до Р.Х.) объединил двенадцать общин Аттики и сделал Афины их столицей. Другими известными правителями Афин были орхонты Дракон (621 г. до Р.Х.), известный своей жестокостью, и Солон (594 г. до Р.Х.), известный своей мудростью и изданным им сводом законов. Становление Афин и Греции как мировой силы началось еще во времена падения Израиля и пленения Иуды, но после Пелопонесской войны (431404 гг. до Р.Х.) значительно возвысилась Спарта, а затем Македония, царь которой, Александр Великий (336-323 гг. до Р.Х.), также объединил не только эти части, но покорил Греции и греческому влиянию почти весь известный тогда мир. Афины уже тогда были красивейшим городом с множеством величественных храмов, жертвенников, дворцов. Акрополь являлся военным центром Афин, а ареопаг – его верховным судилищем. Афины являются мастерской, кузницей новейшей культуры, искусства, истории, литературы, науки и философии. С этим городом связаны имена: Перикла, время правления которого (444-429 гг. до Р.Х.) вошло в историю под названием «золотой век»; философов Сократа, Платона, Аристотеля, Анаксагора, Демосфена и др.; историка Геродота; поэтов Эсхила, Софокла, Эврипида и др. Здесь зародились целые философские школы: платоников, перипатетиков, эпикурейцев и стоиков. Упоминание об Афинах всегда вызывает чувство интеллектуального долга всех образованных людей перед этим городом. Свет греческой культуры прошел сквозь века и охватил в период ее расцвета почти весь мир. В 146 г. до Р.Х. Афины были покорены Римом – новой мировой державой, но дух эллинизма, считающий все негреческое (т.е. нецивилизованное) диким и варварским, сохранился до наших дней. Все греческие колонии подчинялись железному порядку Римской империи, но греческий язык и влияние остались преобладающими. И вот пред этими гордыми афинянами ап. Павел произнес в ареопаге около 52 г. по Р.Х. свою знаменитую проповедь, но он к ним больше никогда не вернулся (Деян. 17:15, 16; 18:1; 1Фес. 3:1).*

  Греческо-русский лексикон Нового Завета с номерами Стронга и греческой Симфонией > Αθήναι

 • 13 αμφικαλυπτω

      1) скрывать, закрывать, покрывать
      

  (τι Hom.)

      ἀμφεκαλύφθη κρᾶτα χάσματι θηρός Eur.он надел на голову звериную пасть

      2) покрывать (своей) тенью, окутывать, обволакивать
      3) помрачать
      

  (ὄσσε Hom.)

      ἀ. φρένας τινά Hom.помрачать чей-л. ум

      4) принимать в себя, вмещать
      

  (ὀστέα Hom.)

      ὁθ΄ ἑὸς δόμος ἀμφεκάλυψέ με Hom.когда я гостил в его доме

      5) набрасывать, накидывать
      

  (νέφος τινί Hom.)

      σάκος ἀμφικαλύψαι τινί Hom.прикрыть кого-л. щитом;
      ὄρος πόλει ἀμφικαλύψαι Hom.заслонить город горой

  Древнегреческо-русский словарь > αμφικαλυπτω

 • 14 αραρισκω

      (aor. ἦρσα - эп. ἄρσα, impf. ἤρᾰρον - эп. ἄραρον; в неперех. значениях: pf.-praes. ἄραρα, ppf.- impf. ἀρήρειν)
      1) класть вплотную, тесно укладывать
      2) сплачивать, смыкать
      

  ἀλλήλους ἀ. βόεσσιν Hom.сомкнуть свои щиты

      3) смыкаться, сплачиваться
      στίχες ἄρθεν Hom. — ряды сомкнулись;
      ἄραρον ἀσπίδες Hom. — щиты были сомкнуты;
      ποτὴ τοῖχον ἀρηρώς Hom.прислоненный к стене

      4) складывать, строить
      5) прилаживать, снабжать
      6) комплектовать
      7) удовлетворять, насыщать
      ἀ. κατὰ θυμόν Hom. — удовлетворять полностью;
      ἀ. τινὰ φρένας Soph.нравиться кому-л.

      8) готовить, подготовлять
      ἀ. πόδεσσιν πέδιλα Hom.мастерить обувь

      9) быть твердым, крепким, непреклонным
      ἄραρεν, ὡς ἔοικεν Eur. — кажется, (это) окончательно решено;
      πόλις πύργοις ἀραρυῖα Hom. — город, укрепленный башнями;
      κάλλει ἀραρώς Eur.гордый своей красотой или уверенный в своей красоте;
      ἄραρε ὅρκος μέγας Aesch.произнесена великая клятва

      10) плотно прилегать, хорошо сидеть, быть впору
      11) соответствовать, подходить
      12) быть снабженным

  Древнегреческо-русский словарь > αραρισκω

 • 15 διαπρασσω

      атт. διαπράττω, эп.-ион. διαπρήσσω
      1) тж. med. совершать, исполнять, осуществлять, делать
      

  (πάντα τινί Her.; ταῦτα Arph.; πάγκαλον πρᾶγμα Plat.; διαπέπρακται ὃ τῶν ἐκείνου προγόνων οὐδεὴς πώποτε Isocr.)

      εἰς ἐνιαυτὸν ἅπαντα οὔτι διαπρήξαιμι λέγων Hom. — я и за целый год не смог бы пересказать;
      οἱ ἀνήκεστα διαπεπραγμένοι Arst. — совершившие нечто непоправимое;
      τὰ χρηστήρια διαπρῆξαι Her.привести в исполнение веления оракула

      2) завершать путь, проходить
      

  (ἔνθα καὴ ἔνθα δ. κέλευθον Hom.)

      δ. πεδίοιο Hom.проходить равниной

      3) доводить до конца, оканчивать
      

  (διαπέπρακται ὅ πόλεμος Plut.)

      4) заниматься делами, работать
      

  (πλουτοῦσι, διαπράττουσι, εὐδαιμονοῦσιν Arph.)

      5) ( о времени) проводить
      6) med. добиваться, достигать
      

  πολλὰ δόντες δῶρα διεπράξαντο ὥστε … Xen. — многочисленными подарками они добились того, что …;

      δ. τι παρά τινος Xen., Isocr.получить что-л. у кого-л.;
      διαπράξεσθαι τέν εἰρήνην Plut. — добиться заключения мира;
      διεπράξατο οἰς Ἤπειρον ἀποσταλῆναι Plut.он добился своей отправки в Эпир

      7) med. вести переговоры, договариваться
      

  (πρός τινα περί τινος Xen.; δι΄ ἑρμηνέων Her.)

      8) pass. гибнуть
      

  (στυγερῷ θανάτῳ διεπράχθης Aesch.; τοῦ μὲν νοσοῦντος, τοῦ δὲ διαπεπραγμένου Soph.)

      διαπεπράγμεθα Eur. — мы погибли;
      διαπέπρακται τὰ τῶν Καρχηδονίων Plut.конец пришел карфагенскому государству

  Древнегреческо-русский словарь > διαπρασσω

 • 16 διατιθημι

      1) раскладывать, располагать, размещать, расставлять
      

  (τὸ μὲν ἐπὴ δεξιά, τὸ δ. ἐπ΄ ἀριστερά Her.)

      2) разливать
      3) устраивать, учреждать

  (τὰ ὄντα Xen.; ἀγῶνας Xen., Arst., Plut.; Διονύσια Arst.)

  ; med. устанавливать, составлять
      

  (νόμους Plat.; διαθήκην Arph. и διαθήκας Lys.)

      4) направлять, вести
      καλῶς διατεθεῖσθαι Plut.быть хорошо использованным

      5) med. завещать
      

  (τέν οὐσίαν τινί Isae. и τὰ ἑαυτοῦ Plat.)

      ἂν ἀποθάνῃ μέ διαθέμενος Arst. — если он умрет, не оставив завещания

      6) приводить в (то или иное) состояние, делать
      

  καλὸν πρᾶγμα κακῶς διαθεῖναι Dem. — испортить хорошее дело;

      ἀπόρως διατεθείς Lys. — поставленный в безвыходное положение;
      ἐρωτικῶς διατίθεσθαι Plat. — быть влюбленным;
      τινὰ εὖ διαθεῖναι πρός τινα Arst.расположить кого-л. в чью-л. пользу;
      τὸν ἀκροατέν διαθεῖναί πως Arst. — привести слушателя в то или иное настроение;
      διαθεῖναι ὁμοίως τινά Plut. — склонить к своему мнению, т.е. убедить кого-л.;
      ἐμπαθέστερον διατεθείς Plut. — огорченный;
      ἀνόμως διαθεῖναι τέν πόλιν Isocr. — сделать город жертвой беззаконий;
      δεινῶς διατεθῆναι τυπτόμενος Luc.жестоко избитый

      7) med. распоряжаться
      

  διαθέσθαι τινά Xen.распорядиться кем-л. (по своему усмотрению)

      8) med. улаживать
      9) med. публично читать
      

  (λόγους Polyb., Diod., Plut.)

      τῇ λέξει διαθέσθαι τι Arst.изложить что-л. в литературной форме

      10) med. выставлять на продажу
      

  (τι Her., Xen., Isocr., Plat., Arst.)

      δ. τι τριπλασίας τιμῆς Dem.продавать что-л. втрое дороже

  Древнегреческо-русский словарь > διατιθημι

 • 17 εγκταομαι

      (преимущ. о недвижимом имуществе) приобретать вне своей страны
      

  ἐγκτήσασθαι πόλιν ἐν Θρηΐκῃ Her. — построить себе город во Фракии;

      δοῦναι οἰκοδομησαμένοις ἐγκεκτῆσθαι Xen. — разрешить (иноземцам) строить дома и владеть ими;
      οἱ ἐγκεκτημένοι Dem. — иноземцы, владеющие недвижимостью

  Древнегреческо-русский словарь > εγκταομαι

 • 18 εκ

      ἐκ
       перед гласными ἐξ praep. cum gen.
      1) (движение изнутри наружу, снизу вверх или сверху вниз) из, от, с
      οἱ αὐτομολήσαντες ἐκ τῶν πολεμίων Xen. — перебежчики от неприятеля;
      ἐξ Οὐλύμποιο ἀπὸ ῥίου Hom.с вершины или на вершине Олимпа;
      ἐκ βυθοῦ Theocr. — из глубины;
      καθῆσθαι ἄκρων ἐκ πάγων Soph.сидеть (глядя вниз) на вершинах холмов

      2) ( источник) из
      

  δέχεσθαί τι ἐκ χειρός τινος Soph.принимать что-л. из чьих-л. рук;

      ἐκ ποταμοῦ νίζεσθαι Hom. — умываться из реки, т.е. речной водой;
      ἐκ φιαλῶν πίνειν Xen.пить из чаш

      3) (отделение, освобождение) от
      ἐκ κακῶν πεφευγέναι Soph. — ускользнуть от бедствий;
      ἐξ ὕπνου εἶναι Arst. — пробудиться от сна;
      ἐκ τοῦ μέσου καθῆσθαι Her.уйти из (чьей-л.) среды, удалиться

      4) ( происхождение) из, от
      

  ἐκ τοῦ φημὴ γενέσθαι Hom. — я называю его своим отцом;

      ὅ ἐξ ἐμῆς μητρός Soph. — сын моей матери, т.е. мой брат;
      τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα Xen. — выросшее из почвы, т.е. произведения почвы;
      τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα Xen.полевые сборы

      5) (действующее лицо; обычно перев. без предлога)
      

  τὸ ποιηθὲν ἐκ Ψαμμητίχου Her. — поступок Псамметиха;

      ὅ ἐκ Διός Hom., Xen.; — ниспосланный Зевсом, зевсов;
      πᾶσαι τέχναι ἐκ Προμηθέως Aesch. — все искусства - от Прометея;
      ὅ ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβος Xen. — страх, наведенный греками на варваров;
      ταῦτ΄ ἐξ Ἀτρειδῶν ἔργα Soph. — это - дело рук Атридов;
      γελᾶσθαι ἔκ τινος Eur.быть предметом чьих-л. насмешек;
      ἥ ἐκ σοῦ δυσμένεια Soph. — твое недоброжелательство;
      τὰ ἐξ Ἑλλήνων τείχεα Her.построенные греками стены

      6) (материал, вещество, состав) из
      

  τὸ ἐξ οὗ (= ὕλη) Arst. — то, из чего (состоит предмет), вещество, материя;

      ἐξ ἀδάμαντος Plat., Theocr.; — из стали;
      ἐκ κριθῶν μέθυ Aesch.ячменная брага

      8) (выделение, обособление) из, среди, между
      

  πόλεως ἐκ πάσης μόνη Soph. — единственная во всем городе:

      ἐκ πάντων προτιμᾶσθαι Thuc.быть почитаемым превыше всех

      9) ( местоположение) на, в
      

  ἐκ δεξιᾶς Xen. — справа, на правой стороне, ἐξ ἀγχιμόλοιο Hom. вблизи;

      ἐκ τῆς ἰθέης Her. — напрямик:
      ἐκ τοῦ ἔμπροσθεν Xen. — впереди:
      ἐκ τοῦ πλαγίου Xen. — на фланге;
      ἐξ ἐναντίας Xen.напротив

      10) ( точка прикрепления) на, с
      

  μαχαίρας εἶχον ἐκ τελαμώνων Hom. — мечи были у них на перевязях;

      κρεμάσαι τι ἐκ πασσαλόφι Hom.повесить что-л. на гвоздь

      11) ( зависимость) от
      

  πάντα ἐκ σέο ἄρτηται Her. — все зависит от тебя;

      ἔκ τινος ἔχειν τὰς ἐλπίδας Thuc.связывать свои надежды с чем-л.

      12) ( отсчет времени) с
      

  ἐξ οὗ Hom., Xen., Dem. и ἐξ ὅτου Xen., Arst.; — с тех пор или после того, как;

      ἐξ οὗ χρόνος οὐ πολύς Dem. — немного времени тому назад;
      ἐκ τοῦ (ἐκ τοῖο, ἐκ τοῦδε) Hom. или ἐξ ἐκείνου Thuc. — с (э)того времени;
      ἐκ παλαιοῦ Xen. — издревле;
      ἐξ ἀρχῆς Arst. — с (самого) начала;
      ἐκ παιδός Xen. и ἐκ παίδων Xen., Arst.; — с детства;
      ἐκ πολλοῦ (χρόνου) Thuc., Arst.; — с давних пор, издавна;
      ἐξ ἡμέρης ἐς ἡμέρην Her. — со дня на день;
      πῶς ἔχει ἐκ τοῦ τραύματος ; Xen.как чувствует он себя после ранения?

      13) ( положение во времени) во время, в течение
      

  ἐκ νυκτῶν Hom. и ἐκ νυκτός Xen. — ночью;

      ἐξ ἡμέρας Soph. — днем;
      ἐκ τοῦ λοιποῦ Xen. и ἐκ τῶν λοιπῶν Plat. — в дальнейшем;
      ἐκ νέης Her. — снова;
      ἐξ ὑστέρης Her.впоследствии

      

  ἐκ τοῦ ἀρίστου Xen. — после завтрака;

      ἐκ τούτου Xen. и ἐκ τούτων Soph. — после этого;
      αἰθέρος ἐκ δίης Hom. — после ясной погоды;
      δέχεται κακὸν ἐκ κακοῦ Hom. — беда следует за бедой;
      πόλιν ἐκ πόλεως ἀμείβειν или ἀλλἀττειν Plat. — переходить из города в город;
      λόγον ἐκ λόγου λέγειν Dem. — громоздить одну речь на другую, т.е. бесконечно много говорить

      15) (принадлежность или связь; обычно перев. без предлога) из, от
      

  οἱ ἐκ φιλοσοφίας Arst. — занимающиеся философией;

      τὸ ἐκ τῆς τέχνης Arst. — нечто от искусства, род мастерства;
      οἱ ἐκ τῆς πόλεως Thuc., Polyb.; — горожане;
      οἱ ἐκ τῆς συγκλήτου Polyb. — члены (римского) сената, сенаторы;
      οἱ ἐκ Μακεδονίας βασιλεῖς Polyb. — македонские цари;
      οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς Xen. — рыночные торговцы;
      οἱ ἐκ τής ναυμαχίας Plat.участники морского сражения

      16) (причина, основание) из, от, по, вследствие
      ἐκ τούτου и ἐκ τούτων Xen. — вследствие этого;
      τυφλὸς ἐκ νόσου Arst. — ослепший от болезни;
      ἐξ ἀνάγκης Soph. Arst. — из (по, вследствие) необходимости;
      ἐκ πλεονεξίας Dem. — из жадности;
      ἐκ φόβου Soph. — от (из) страха;
      ἔκ τινος ; Eur. и ἐκ τοῦ ; Xen. — вследствие чего?, из-за чего?;
      ἐξ и ἐκ τοῦ αὐτομάτου Xen. — по собственному побуждению;
      ἐκ θεόφιν Hom. — по побуждению божества;
      ἐξ ὑποθέσεως Arst.по (пред)положению

      17) ( образ действия или способ) посредством, по
      

  ἐκ παντὸς τρόπου Xen., Dem., Arst.; — всячески;

      ἐκ διαδοχῆς Arst. — путем передачи;
      ἐκ τῆς νικώσης (sc. γνώμης) Xen. — большинством голосов;
      ἐξ ἐπιβουλῆς Xen. — с умыслом, преднамеренно;
      ἐκ τῶν δυνατῶν Xen. — по возможности, в меру сил;
      ἐξ ἴσου Xen. — в равном положении;
      ἐκ τῶν παρόντων Xen. — при нынешних обстоятельствах;
      ὅ ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος Xen. — искренний друг;
      ἐκ βίας Soph. — силой, насильно:
      ἐκ δόλου Soph. — хитростью, обманом;
      ἐκ θυμοῦ φιλεῖν Hom. — любить всем сердцем;
      δακρυχέειν ἐκ φρενός Aesch. — горько плакать;
      ἐξ ἅπαντος τοῦ νοῦ Plat. — чистосердечно;
      ἐκ τοῦ ἐμφανέος Her.явно

      18) ( средство) посредством, с помощью
      

  ἐκ τῶν ἰδίων Isocr. — на личные средства, на собственный счет;

      ζῆν ἔκ τινος Xen.жить чем-л.;
      ἐκ χρημάτων παρασκευάζεσθαί τι Plut.добывать себе что-л. за деньги;
      ἐκ τόξων ἀνύειν γαστρὴ φορβάν Soph.добывать себе пропитание охотой (досл. луком);
      ἐκ σκήπτρου ὁδοιπορεῖν Soph. — странствовать, опираясь на посох;
      ἐκ χειρὸς βάλλειν Xen.метать вручную

      19) (расстояние, отдаленность) вдали, с, на
      

  τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης Hom. — далеко-далеко от (своей) земли;

      ἐξ ὄψεως μήκους Xen.на расстоянии или с расстояния видимости;
      ἐξ εἴκοσι βημάτων Plut. — с расстояния в двадцать шагов;
      ἐκ πατρίδος Hom. — вдали от родины;
      ἐκ βελέων Hom.вне досягаемости стрел

  Древнегреческо-русский словарь > εκ

 • 19 μετειμι

      I
      [εἰμί]
      1) находиться (быть) (по)среди
      

  ὄφρα ζωοῖσι μετείω Hom. — пока я в живых;

      φθιμένοισι μ. Hom. — быть среди погибших, т.е. погибнуть;
      οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται Hom.ведь никакого перерыва (в сражении) не будет

      2) преимущ. impers. быть уделом, относиться
      

  φροντίδων οὐ μετῆν αὐτῇ Xen. (никакие) заботы ее не касались;

      τί τοῦδέ σοι μέτεστι πράγματος ; Aesch. — что тебе в этом?;
      κἀμοὴ πόλεως μέτεστιν, οὐχὴ σοὴ μόνῳ Soph. — город принадлежит и мне, не тебе одному;
      μέτεστί θ΄ ὑμῖν τῶν πεπραγμένων μέρος Eur. — есть и ваше участие в совершившемся;
      ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς Ἐπιδάμνου Thuc.поскольку у них (т.е. коринфян) не было права на Эпидамн;
      ἐμοὴ τούτων οὐδὲν μέτεστι Plat. — ничто из этого не имеет ко мне (никакого) отношения;
      μέτεστι πᾶσι τὸ ἴσον Thuc. — у всех - равный удел, т.е. равные права и обязанности

      II
      [εἶμι] (impf. μετῄειν, fut. μέτειμι, part. aor. 1 med. μετεισάμενος)
      1) идти следом, следовать
      

  (ταὐτὸν ἴχνος Plut.; ἴθ΄, ἐγὼ δὲ μέτειμι Hom.)

      2) преследовать
      

  (δίκας Aesch. и δίκῃ τινά Eur.)

      δόλῳ μ. τὸν φόνον Eur.хитростью совершить убийство

      3) заниматься, изучать, насаждать
      

  (τέχνην τινά Plat.; σοφίαν Xen.)

      ἐάν τις ὀρθῶς μετίῃ Plat.если кто правильно исследует

      4) добиваться, искать, выпрашивать
      

  (ὑπατείαν Plut.)

      5) просить, умолять
      

  (τινὰ θυσίῃσι Her.; ἕκαστον τῶν πολιτῶν Thuc.)

      6) идти или отправляться за (чем-л.)
      οἱ (ἱρέες) μετήϊσαν ἄξοντες Her. — жрецы пошли, чтобы привести (Аписа);
      οἱ μετιόντες Her.посланные

      7) переходить Luc.
      

  ἐκεῖσε δ΄ ὅθεν ἀπέσχισάς με τοῦ λόγου μέτειμι Arph. — возвращаюсь к тому, на чем ты меня прервал

      8) med. являться посреди, входить, вступать
      

  μετεισάμενος ἐσκέδασσε φάλαγγας Hom. — врезавшись (в ряды троянцев, Эант), разметал (их) фаланги

  Древнегреческо-русский словарь > μετειμι

 • 20 ομωνυμος

      2
      1) носящий то же имя, соименный
      

  (Αἴαντε Hom.)

      ὁμώνυμον (τέν πόλιν) τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι Ἄργος ὀνομάσας Thuc. — назвав город по имени своей родины Аргосом;
      ὅ σαυτοῦ ὁ. Ἱπποκράτης Plat. — твой тезка Гиппократ;
      παντα τὰ ἐκείνοις ὁμώνυμα Plat. — тому подобные вещи, и прочее в этом роде

      2) грам. одноименный, (г)омонимный
      

  (λέξεις)

  Древнегреческо-русский словарь > ομωνυμος


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»