Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

самое -ее

 • 1 больший

  больш||ий
  прил (сравнит, ст. от большой) μεγαλύτερος; ◊ по \большийей части, \большийей частью а) ὡς ἐπί τό πλείστον, б) πολύ συχνά (чаще всего); самое \большийее τό πολύ πολύ.

  Русско-новогреческий словарь > больший

 • 2 капелька

  капельк||а 1. ж уменьш. ἡ σταλίτσα, τό σταγονίδιον 2. ж (самое малое количество) ἡ σταλαγματιά, ἡ σταλιά, ἡ ρα-νίδα [-ίς]·
  3. нареч:
  \капелькау (немного, чуть-чуть) разг λιγάκι, μιά στάλά ◊ ни \капелькаи а) ὁΐπζ μιά στάλα, б) καθόλου (нисколько, совершенно не).

  Русско-новогреческий словарь > капелька

 • 3 капли

  капл||и
  ж
  1. ἡ σταγόνα [-ών], ἡ σταλαματιά, ἡ στάλα, ἡ ρανίδα:
  \капли за \каплией σταγόνα σταγόνα· по \каплие στἀλα στάλα·
  2. мн. (лекарство) οἱ σταγόνες·
  3. (самое малое количество) разг ἡ στάλα, τό κομματάκι:
  ни \каплии ὁβτε μιά στάλα· ◊ до \каплии μέχρι τήν τελευταία σταγόνα, μέχρι τρυγός· похожи как две \каплии воды εἶναι ἰδιοι κι ἀπαράλλαχτοι· \каплии в рот не брать δέν πίνω πιοτά· биться до последней \каплии крови μάχομαι μέχρι τελευταίας ρανίδος αίματος· \капли в море σταγόνα στον ὠκεανό· и \капли камень долбит καί σταγόνα τρώει τήν πέτρα.

  Русско-новогреческий словарь > капли

 • 4 малое

  мал||ое
  с τό λίγο:
  без \малоеого... σχεδόν, περίπου...· самое \малоеое τό ὁλιγώτερο· довольствоваться \малоеым εἶμαι ὁλιγαρκής· ◊ с \малоеых лет ἀπό τά μικρά μου χρόνια, ἀπό τά μικράτα μου· мал, да удал погов. μικρός, ἀλλά θαυματουργός· от \малоеа до велика μικροί καί μεγάλοι, ὀλοι χωρίς ἐξαίρεση· мал \малоеа меньше разг ὁ ἔνας πιό μικρός ἀπ' τόν ἀλλο.
  малый II
  м разг τό ἀγόρι, τό παιδί, τό παλληκάρι:
  славный \малое ὁ λεβέντης·, он \малое не промах εἶναι διαβόλου κάλτσα.

  Русско-новогреческий словарь > малое

 • 5 меньший

  меньш||ий
  (сравнит, ст. от маленький, малый) μικρότερος, (ό)λιγώτερος:
  \меньшийая часть τό μικρότερο μέρος· ◊ по \меньшийей мере τουλάχιστον, τό λιγώτερο· самое \меньшийее τό λίγο-λίγο· из двух зол выбирать \меньшийее δύο κακών προκειμένων τό μή χείρον βέλτιστον.

  Русско-новогреческий словарь > меньший

 • 6 необходимое

  необходи́м||ое
  с τό ἀναγκαϊο[ν], τό ἀπαραίτητο:
  самое \необходимоеое τά πιό ἀπαραίτητα.

  Русско-новогреческий словарь > необходимое

 • 7 поздний

  поздн||ий
  прил ἀργοπορημένος / καθυστερημένος (запоздалый):
  \позднийей ночью ἀρ-γά τή νύχτα· самое \позднийее τό ἀργότερο.

  Русско-новогреческий словарь > поздний

 • 8 худший

  ху́дш||ий
  прил (сравнит, и превосх. ст. от плохой и худо́й II, 1) χειρότερος, πιό κακός:
  самое \худшийее τό χειρότερο· самое \худшийее уже позади οἱ μεγαλύτερες δυσκολίες πέρασαν πια

  Русско-новогреческий словарь > худший

 • 9 больший

  συγκρ. β. του επ. большой κ. великий
  μεγαλύτερος.
  εκφρ.
  -ей частью; по -ей части – κατά το μεγαλύτερο μέρος, κυρίως•
  самое -шее – το πιο πολύ.

  Большой русско-греческий словарь > больший

 • 10 время

  -мени, πλθ. времена, -мен, -менам ουδ.
  1. χρόνος, χρονικό διάστημα (αιώνας, έτος, ώρες κλπ.). || ώρα•

  московское время ώρα Μόσχας•

  время обеда ώρα φαγητού•

  сколько -ни? πόσο εθν’ η ώρα; τι ώρα είναι; || καιρός, χρόνος•

  время идет ο καιρός κυλάει, τρέχει, φεύγει•

  в последнее время он пьет τελευταύα αυτός πίνει..- летит ο καιρός πετά (φεύγει)•

  время не вдет ο καιρός δεν περιμένει•

  долгое время πολύ καιρό, επί μακρόν χρόνον•

  в настоящее время τώρα,στον ενεστώτα (παρόντα) χρόνο•

  потерянное время ο καιρός που πάει χαμένος•

  мне время дорого για μένα ο χρόνος είναι ακριβός•

  не теряйте -ни даром μή χάνετε τον καιρό μάταια•

  выиграть время κερδίζω χρόνο•

  провести время περνώ τον καιρό•

  время покажет ο χρόνος θα δείξει•

  время работает на нас ο καιρός δουλεύει για μας (προς όφελος μας)•

  в любое время οποτεδήποτε, οποιαδήποτε ώρα•

  новые -на νέοι καιροί•

  во время войны τον καιρό του πολέμου•

  на некоторое время για λίγο καιρό•

  свободное время ο ελεύθερος χρόνος.

  2. η καιρική κατάσταση, ο καιρός•

  ненастное время ο συννεφιασμένος καιρός•

  довдливое время βροχερός καιρός•

  зимнее время χειμώνας-καιρός.

  3. εποχή•

  с непамятных -ен από αμνημονεύτους χρόνους•

  -на года οι εποχές του έτους.

  4. (φιλοσ.) ο χρόνος•

  пространство и время - основные формы бытия ο χώρος και ο χρόνος είναι οι βασικές μορφές της ύλης.

  5. (γραμμ.) χρόνος•

  настоящее время ο ενεστώτας χρόνος•

  будущее время μέλλοντας χρόνος•

  прошедшее время παρελθονταςχρόνος.

  εκφρ.
  во время оноπαλ. κάποτε•
  во все –на – για πάντα, για πάντοτε, παντοτινά•
  в первое время – κατ’ αρχήν, στην αρχή, αρχικά•
  в свое - – α) κάποτε στον καιρό του (στο παρελθόν), β) έγκαιρα (όταν χρειάζεται)•
  в скором -ни – πολύ σύντομα, γρήγορα•
  до -ни ή до поры до –ниπαλ. για την ώρα, ως ένα χρονικό διάστημα, ώσπου να έρθει ο καιρός, η περίσταση•
  до сего -ни – μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή•
  ко -ни – έγκαιρα, στην προθεσμία•
  на время – προσωρινά•
  со -ем – με τον καιρό•
  все время – όλη την ώρα, συνεχώς, ακατάπαυστα, διηνεκώς•
  одно время – σε λίγο (χρόνο), εντός ολίγου•
  раньше -ни – πρόωρα, νωρίς•
  самое время – (απλ.) η καταλληλότερη ώρα, στιγμή•
  тем -ем – εν τω μεταξύ, στο αναμεταξύ, κατά το διάστημα αυτό•
  от -ни ή от -ни до -ни ή по -нам – κάποτε, πότε-πότε, κάπου-κάπου, που και που, από καιρό σε καιρό, κατά καιρούς, ενίοτε•
  в то время как... – ενώ, καθ’ όν χρόνον, αν και, μολονότι, μ’ όλο που•
  с течением -ни – με τον καιρό, με την πάροδο τουχρόνου.

  Большой русско-греческий словарь > время

 • 11 главный

  επ.
  κύριος, πρώτιστος, βασικός• κεφαλαιώδης, ουσιώδης•

  -ая идея книги η κύρια ιδέα του βιβλίου•

  -ые силы противника οι κύριες δυνάμεις του αντίπαλου•

  это самое -ое αυτό είναι το κυριότερο.

  || γενικός•

  -ая квартира το γενικό στρατηγείο•

  главный инженер ο γενικός μηχανικός, αρχιμηχανικός•

  главный врач ο αρχίατρος•

  главный редактор αρχισυντάκτης.

  εκφρ.
  - ое предложение – (γραμμ.) κύρια πρόταση•
  - ая книга – (λογιστ.) το καθολικό (βιβλίο)•
  - ым образом – κυρίως, κατά κύριο λόγο, κατά πρώτο, βασικά•
  - ое дело – πρώτο και κύριο, ιδιαίτερα σοβαρό, πολύ ουσιώδες.

  Большой русско-греческий словарь > главный

 • 12 малый

  επ., βρ: мал, мала, мало; меньше, меньший, малейший.
  1. βλ. маленький (1 σημ.)• -ые дети μικρά παιδιά•

  -ая медведица η μικρή Αρκτος.

  || λίγος, ολιγάριθμος. || ασήμαντος, αδύνατος, ανίσχυρος•

  великий зверь на -ие дела ο αϊτός δεν τρώει μύγες.

  || άσημος, απλός, αφανής•

  мы люди -ые εμείς είμαστε μικροί άνθρωποι.

  || στενός•

  -ые сапоги μικρές μπότες.

  ουσ. το λίγο•

  довольствоваться -ым αρκούμαι και στα λίγα.

  2. ανήλικος.
  εκφρ.
  с -ых лет – από τα μικρά χρόνια, από μικρός•
  самое -ое – το λιγότερο, το ελάχιστο•
  без -ого – σχεδόν, περίπου, παρά λίγο•
  малый -а меньше – (για τέκνα) το ένα κοντά το άλλο ή μικρότερο από το άλλο•
  малый ход – (για πλοίο) κομμένη (μειωμένη) ταχύτητα•
  - ая скорость – μικρή ταχύτητα (φορτηγών τραίνων).
  επ.
  1. (απλ.) νέος, νεανίας, έφηβος.
  2. μαζί με προσδιορισμό σημαίνει φορέα προτερημάτων: славный малый παλικαράκι•

  умный ξεφτεράκι.

  3. υπηρέτης, λακες, τσιράκι.

  Большой русско-греческий словарь > малый

 • 13 меньший

  επ.
  1. συγκρ. β.
  επ. малый κ. маленький μικρότερος• λιγότερος•

  -ая часть μικρότερη μερίδα•

  из двух зол выбрать -ее εκ δύο κακών το μη χείρον βέλτοστον.

  2. υπερθ. β. ο πιο λίγος, ο λιγότερος, ο ελάχιστος.
  3. ο μικρότερος στην οικογένεια•

  меньший сын το μικρότερο παιδί (διγόνι)•

  меньший брат ο μικρότερος αδερφός•

  -ая сестра μικρότερη αδερφή•

  -ая дочь η μικρότερη θυγατέρα (διγόνα).

  εκφρ.
  по -ей мере – τουλάχιστο• εν πάση περιπτώσει•
  самое -ее – το πιο λιγότερο.

  Большой русско-греческий словарь > меньший

 • 14 подступить

  -уплю, -упишь
  ρ.σ.
  1. πλησιάζω, προσεγγίζω, ζυγώνω, σιμώνω, κοντεύω•

  враг -ил к стенам города ο εχθρός πλησίασε τα τείχη της πόλης•

  -ла осень πλησίασε το Φθινόπωρο.

  2. εμφανίζομαι, φτάνω, έρχομαι εισχωρώ•

  слёзы -ли к её глазам δάκρυα της ήρθαν στα μάτια•

  боль -ла под самое сердце ο πόνος έφτασε ως την καρδιά.

  πλησιάζω, προσεγγίζω, ζυγώνω, σιμώνω.

  Большой русско-греческий словарь > подступить

 • 15 поздний

  -яя, -ее
  επ.
  1. προχωρημένος, περασμένος•

  поздний час περασμένη ώρα•

  они засиделись до -ей ночи αυτοί κάθισαν ως αργά τη νύχτα•

  -яя осень τέλος του Φθινοπώρου.

  || τελευταίος•

  поздний эллинизм η τελευταία ελληνιστική περίοδος•

  поздний романтизм η τελευταία περίοδος του ρωμαντισμού.

  2. καθυστερημένος, αργοπορημένος. || όψιμος•

  -ие цветы όψιμα άνθη.

  || απομακρυσμένος, μακρινός•

  -ие потомки μακρινοί απόγονοι.

  εκφρ.
  самое -ее – το αργότερο.

  Большой русско-греческий словарь > поздний

См. также в других словарях:

 • САМОЕ — САМО... Первая часть сложных слов со знач.: 1) направленности чего н. на себя, исхождения от себя или осуществления для себя, напр. самовосхваление, самозащита, самоснабжение, самоконтроль, самовыражение, самовыявление, самозаготовки,… …   Толковый словарь Ожегова

 • самое то — нареч, кол во синонимов: 4 • зачет (18) • то, что доктор прописал (4) • то, что надо (9) …   Словарь синонимов

 • самое́ды — ов, мн. (ед. самоед, а, м.; самоедка, и, мн. самоедки, док, дкам, ж.). Старое русское название саамских племен северной Руси, позднее перенесенное на ненцев, энцев, нганасан и селькупов, называемых в настоящее время самодийскими народами. [От… …   Малый академический словарь

 • Самое длинное слово шведского языка — Nordostsjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten Это слово имеет 128 букв и является самым длинным словом, официально употреблённым в шведском языке. Переводится оно …   Википедия

 • Самое длинное слово в мире — Самое длинное слово шведского языка Nordostsjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterielunderhållsuppföljningssystemdiskussionsinläggsförberedelsearbeten Это слово имеет 128 букв и является самым длинным словом, официально… …   Википедия

 • Самое большое простое число (группа) — Самое большое простое число Жанр IDM ambient Годы c 2007 года Страна …   Википедия

 • самое большее — <большое> Неизм. Не больше чем (столько то). ≠ Самое меньшее <малое>. Обычно с числит.: самое большее двадцать дней, две недели, три книги… На море мы будем самое большее две недели. «Сегодня у вас с визитом будет наш новый… командир… …   Учебный фразеологический словарь

 • самое большое — самое большее <большое> Неизм. Не больше чем (столько то). ≠ Самое меньшее <малое>. Обычно с числит.: самое большее двадцать дней, две недели, три книги… На море мы будем самое большее две недели. «Сегодня у вас с визитом будет наш… …   Учебный фразеологический словарь

 • самое большее — максимально, не более, максимум, много много, самое многое, от силы, в лучшем случае Словарь русских синонимов. самое большее нареч, кол во синонимов: 9 • в лучшем случае (6) …   Словарь синонимов

 • самое меньшее — <малое> Неизм. Не меньше чем (столько то). ≠ Самое большее <большое>. Обычно с числит.: самое меньшее три дня, четыре года, две тетради… Чтобы закончить эту работу, потребуется самое меньшее два месяца. Если бы эту пропащую тысячу… …   Учебный фразеологический словарь

 • самое малое — самое меньшее <малое> Неизм. Не меньше чем (столько то). ≠ Самое большее <большое>. Обычно с числит.: самое меньшее три дня, четыре года, две тетради… Чтобы закончить эту работу, потребуется самое меньшее два месяца. Если бы эту… …   Учебный фразеологический словарь

Книги

Другие книги по запросу «самое -ее» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»