Перевод: с русского на все языки

салық салу жүйесі қамтамасыз ететін жеңілдікті зейнетақы жоспары

 • 1 индивидуальный пенсионный счет

  жеке адамның зейнетақы шоты, жеке зейнеткерлік шот ( салық салу жүйесі қамтамасыз ететін жеңілдікті зейнетақы жоспары)

  Русско-казахский экономический словарь > индивидуальный пенсионный счет

 • 2 импутационная система налогов

  салықтарды импутациялау жүйесі, салықтарды есепке алу жүйесі (қосарлы салық салуды болдырмау мақсатымен қолданылатын пайдаға салық салу жүйесі)

  Русско-казахский экономический словарь > импутационная система налогов

 • 3 классическая система налогообложения

  Русско-казахский экономический словарь > классическая система налогообложения

 • 4 независимое налогообложение

  Русско-казахский экономический словарь > независимое налогообложение

 • 5 одноналоговая система

  Русско-казахский экономический словарь > одноналоговая система

 • 6 принцип налогообложения

  салық салу қағидаты (салықтың не салық салу жүйесінің оң не теріс әсерін айқындау мақсаты көзделетін қағидат)

  Русско-казахский экономический словарь > принцип налогообложения

 • 7 система налогового кредита

  салық несиесі жүйесі (салық салу жүйесі, мұнда жеке тұлғалар өзінің қажеттеріне қарай салық жеңілдіктерін пайдаланады)

  Русско-казахский экономический словарь > система налогового кредита

 • 8 система налогообложения

  Русско-казахский экономический словарь > система налогообложения

 • 9 упрощенная система налогообложения

  Русско-казахский экономический словарь > упрощенная система налогообложения

 • 10 банковская система Казахстана

  Основными свойствами банковской системы являются:

  Банк жүйесінің негізгі ерекшеліктері мыналар:

  - иерархичность построения;

  - құрылымның сатыластығы;

  - наличие отношений и связей, которые обеспечивают свойство целостности;

  - тұтастық ерекшелікті қамтамасыз ететін қатынастар мен байланыстардың болуы;

  - упорядоченность ее элементов отношений и связей;

  - оның қатынастары мен байланыстары нышандарының реттілігі;

  - взаимодействие со средой, в процессе которого система проявляет и создает свои свойства;

  - жүйе көрініс тауып, өзінің ерекшеліктерін құрайтын ортамен өзара іс-қимыл;

  - наличие процессов управления.

  - басқару үдерістерінің болуы.

  Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему.

  Қазақстанның банк жүйесі екі деңгейлі болып келеді.

  К верхнему (первому) уровню банковской системы относится Национальный банк Республики Казахстан.

  Банк жүйесінің жоғары (бірінші) деңгейіне Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі жатады.

  Ко второму (нижнему) уровню банковской системы относятся все иные банки в республике.

  Банк жүйесінің екінші (төменгі) деңгейіне республикадағы барлық өзге банкілер жатады.

  * * *

  Русско-казахский экономический словарь > банковская система Казахстана

 • 11 международное двойное налогообложение

  халықаралық қосарланған салық салу, халықаралық қос салық салу (бір мезгілде салық салудың екі жүйесін қолдану, бір табысқа түрлі елдерде ұқсас салық салу)

  Русско-казахский экономический словарь > международное двойное налогообложение

 • 12 право

  құқық (1. қоғамдық қатынастардың заңи тәртіптемесін қамтамасыз ететін мәжбүрлеу күшімен қорғалатын жалпыға бірдей міндетті әлеуметтік нормалар жүйесі, 2. мемлекет пен заңнан жоғары тұрған қоғамның өзін-өзі ұйымдастыру нысаны ретіндегі мемлекеттің әділ талабын қорғайтын айрықша құқық, 3. тиісті заңнамалық нысандағы әлеуметтік реттеуіштердің жиынтығы, 4. заңмен қорғалатын бірдеңе істеу мүмкіндігі, 5. қайсыбір жолмен әрекет ету мүмкіндігі, 6. басқа тұлғаның не ұйымның билігіндегі активтерге құқық, 7. қайтыс болған адамның барлық мүлкіне не мүлкінің бір бөлігіне құқық, 8. полис иесінің сақтандыру компаниясынан сақтандыру полисіндегі шарттарға сәйкес залалды не зиянды өтеуін талап етуі)

  Русско-казахский экономический словарь > право

 • 13 система клиент-банк

  "клиент-банк" жүйесі (клиенттерге банк қызметін көрсету нысаны, клиенттерге қашықтан қаржы ақпаратын алу және банк шоттарын басқару мүмкіндігін қамтамасыз ететін ақпараттық технологияларды пайдалануға негізделген)

  Русско-казахский экономический словарь > система клиент-банк

 • 14 система принципов налогообложения

  Русско-казахский экономический словарь > система принципов налогообложения

 • 15 терминал

  терминал (1. көлік желісінің соңғы не аралық бекетінде орналасқан, жалпы пайдаланудағы көлік түрлерінің жүктерді, жолаушыларды тасымалдау кезіндегі өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін қондырғылар кешені, 2. есептеу жүйесінің құрамындағы ақпаратты жүйеге енгізуге және ақпаратты жүйеден шығаруға арналған құрылғы)

  Русско-казахский экономический словарь > терминал

 • 16 упаковка

  Мы используем различные виды упаковок, которые обычно применяются в нашей стране для экспортных поставок.

  Біз буып-түюдің біздің елімізде әдетте экспорттық жеткізілім үшін қолданылатын алуан түрлерін пайдаланамыз.

  При упаковке учитываются возможные способы перегрузки, продолжительность и способы транспортировки.

  Буып-түю кезінде жүкті қайта тиеудің ықтимал тәсілдері, тасымалдаудың ұзақтығы мен тәсілдері ескеріледі.

  Машины и оборудование, отправляемые в упаковке, должны быть обязательно смазаны.

  Буып-түйіп жөнелтілетін машиналар мен жабдық міндетті түрде майлануға тиіс.

  В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист.

  Әрбір жүк орнына буып-түю парағы салынуға тиіс.

  Один экземпляр упаковочного листа вкладывается вместе с оборудованием в ящик или прикрепляется к наружной стороне ящика.

  Буып-түю парағының бір данасы жабдықпен бірге жәшікке салынады немесе жәшіктің сыртқы бетіне жапсырылады.

  А куда помещается упаковочный лист, если машина или оборудование отправляются без упаковки?

  Ал машина немесе жабдық буып-түюсіз жөнелтілсе, буып-түю парағы қайда салынады?

  В этом случае конверт с упаковочным листом покрывается жестяной пластинкой, привариваемой к металлическим частям машины.

  Мұндай жағдайда буып-түю парағы салынған конверт машинаның металл бөлігіне пісіріліп жапсырылған қаңылтыр пластинкамен жабылады.

  Мы хотели бы получить свой товар в морской упаковке.

  Біз өз тауарымызды теңіз тасымалы әдісімен буып-түйілген күйде алғымыз келеді.

  В этом отношении у нас есть некоторые затруднения.

  Бұл жөнінде бізде бірқатар қиындықтар бар.

  Мы хотели бы получать у вас товар в контейнерах. В этом случае доставка производится быстрее и надежнее.

  Біз сіздерден тауарды контейнерлермен алғымыз келеді. Мұндай жағдайда жүк тезірек те сенімдірек жеткізіледі.

  Мы используем этот вид перевозок, но нам необходимо создать единую транспортную систему.

  Біз тасымалдың бұл түрін пайдаланып та жүрміз, бірақ бізге бірыңғай көлік жүйесін құру қажет.

  Да, это очень важно.

  Иә, бұл өте маңызды.

  Контейнерная транспортная система обеспечивает высокие технико-экономические показатели.

  Контейнерлік көлік жүйесі жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштерді қамтамасыз етеді.

  Не следует забывать, что контейнерные перевозки широко используются в международной практике.

  Контейнерлік тасымалдың халықаралық практикада кеңінен пайдаланылатынын ұмытпаған жөн.

  При этом используются универсальные и специальные контейнеры и соответствующие погрузочно-разгрузочные механизмы.

  Бұл орайда әмбебап және арнаулы контейнерлер мен тиісті жүк тиеу-түсіру тетіктері пайдаланылады.

  Маркировка должна отвечать требованиям инструкции.

  Таңбалама нұсқаулық талаптарына сай келуге тиіс.

  Маркировка наносится на языке страны-продавца.

  Таңбалама сатушы-елдің тілінде түсіріледі.

  Каждое место должно иметь маркировку, содержащую...

  Әрбір орында... мазмұндалған таңбалама болуға тиіс.

  - номер места.

  Маркировка должна быть нанесена несмываемой краской.

  Таңбалама өшпейтін бояумен түсірілуге тиіс.

  На упаковку наносится специальная маркировка, если этого требует специфика товара.

  Егер тауардың ерекшелігі талап етсе, буып-түюге арнаулы таңбалама түсіріледі.

  Ящики и машины без упаковки маркируются с двух сторон.

  Буып-түюсіз жәшіктер мен машиналар екі жағынан таңбаланады.

  Это (не) правильная маркировка.

  Бұл таңбалама дұрыс (емес).

  Это неверный...

  Мұнда... қате.

  - номер места.

  * * *
  бума, тоғанақ, орама (ұсынылатын тауардың сақталуын қамтамасыз ететін және тұтынушы тарапынан ұнатушылық туғызатын сыртқы түрі мен таңбалануы)

  Русско-казахский экономический словарь > упаковка

 • 17 Функции и полномочия Национального банка

  Национальный банк:

  Ұлттық банк:

  - проводит государственную денежно-кредитную политику в республике;

  - республикадағы мемлекеттік ақша-несие саясатын жүргізеді;

  - эмитирует ценные бумаги путем регулирования объема массы в обращении;

  - айналыстағы ақша массасының көлемін реттеу жолымен бағалы қағаздар шығарады;

  - участвует в обслуживании государственного долга правительства, обслуживает государственный долг Национального банка;

  - Үкіметтің мемлекеттік борышына қызмет көрсетуге қатысады, Ұлттық банкінің мемлекеттік борышына қызмет көрсетеді;

  - выдает разрешение:

  - мыналарға:

  - на открытие банков и их добровольную реорганизацию и ликвидацию;

  - банкілердің ашылуына, олардың ерікті түрде қайта ұйымдастырылуына және таратылуына;

  - на открытие филиалов (их слияние) и представительств банков на территории Казахстана, а для банков-резидентов – вне территории республики;

  - Қазақстан аумағында банкілердің, ал республика аумағынан тыс жерлерде резидент-банкілердің филиалдары мен өкілдіктерінің ашылуына (олардың қосылуына);

  - на приобретение физическими и юридическими лицами статуса крупного участника банка и банковского холдинга;

  - жеке және заңды тұлғалардың банкіге ірі қатысушы және банк холдингі мәртебесін алуына;

  - на участие банков в уставном капитале организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

  - банкілердің бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асырушы ұйымдардың жарғылық капиталына қатысуына;

  - на выдачу банкам лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

  - бағалы қағаздар нарығында кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін банкілерге лицензиялар беруіне рұқсат береді;

  - выдает лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций;

  - банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыруға лицензия береді;

  - проводит обязательную экспертизу проспектов эмиссий ценных бумаг банков до их государственной регистрации, согласование изменений к ним;

  - банкілердің бағалы қағаздар эмиссияларының аңдатпаларын мемлекеттік тіркеуге дейін міндетті сараптаудан өткізеді, оларға енгізілетін өзгерістерді келіседі;

  - дает заключение по отчету об итогах выпуска и размещения ценных бумаг банками, учредительным документам;

  - банкілердің бағалы қағаздарды шығару және орналастыру қорытындылары туралы есеп, құрылтай құжаттары бойынша тұжырым береді;

  - дает согласие на внесение изменений в учредительные документы банка, их перерегистрацию, назначение (избирание) руководящих работников банка;

  - банкінің құрылтай құжаттарына өзгертулер енгізуге, оларды қайта тіркеуге, банкінің басшы қызметтерін тағайындауға (сайлауға) келісім береді;

  - осуществляет контроль и надзор за деятельностью банков, за деятельностью ликвидационных комиссий, добровольно и принудительно ликвидируемых банков;

  - банкілердің қызметін, ерікті не мәжбүрлі түрде таратылатын банкілердің тарату комиссияларының қызметін бақылайды және қадағалайды;

  - устанавливает банкам пруденциальные нормативы, размер капитала банка на определенную дату;

  - банкілерге пруденциялық нормативтерді, банк капиталының белгілі бір күнгі мөлшерін белгілейді;

  - осуществляет регулирование ставок вознаграждения (интереса) по кредитам в республике;

  - республикадағы несиелер бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесін реттейді;

  - определяет порядок, систему и форму осуществления платежей и переводов денег в республике;

  - республикада төлемдерді төлеу және ақша аудару тәртібін, жүйесі мен нысанын айқындайды;

  - организует функционирование платежной системы, обеспечивающей своевременное и бесперебойное проведение переводов денег между банками в тенге;

  - банкілердің арасында теңге түріндегі ақшаның уақтылы және үздіксіз аударылуын қамтамасыз ететін төлем жүйесінің жұмыс істеуін ұйымдастырады;

  - осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в республике;

  - республикадағы валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асырады;

  - издает обязательные для исполнения всеми банками и их клиентами нормативные правовые акты по вопросам банковской деятельности, учета, платежей и переводов денег, осуществления валютных операций в пределах полномочий, определенных законодательными актами;

  - банк қызметі, есебі, төлем төлеу, ақша аудару, заңнамалық құжаттарда белгіленген өкілеттіктер шегінде валюталық операцияларды жүзеге асыру мәселелері бойынша барлық банкілер мен олардың қызметін пайдаланушылар үшін орындалуы міндетті нормативтік құқықтық актілер шығарады;

  - осуществляет надзор за соблюдением нормативно-правовых актов;

  - нормативтік-құқықтық актілердің сақталуын қадағалайды;

  - по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан устанавливает стандарты бухгалтерского учета банков;

  - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен келісе отырып, банкілердің бухгалтерлік есебінің стандарттарын белгілейді;

  - устанавливает правила учета, хранения, перевозки и инкассации наличных банкнот и монет;

  - нақты банкноттар мен мәнеттерді есептеу, сақтау, тасымалдау және инкассолау ережелерін белгілейді;

  - участвует в обеспечении перевозки, хранении и инкассации наличных банкнот и монет;

  - нақты банкноттар мен мәнеттерді тасымалдауға, сақтауға және инкассолауға қатысады;

  - создает резервные фонды банкнот и монет;

  - банкноттар мен мәнеттердің сақтық қорын құрады;

  - составляет и регулярно публикует сводный баланс банков республики и собственный баланс;

  - республика банкілерінің жиынтық теңгерімін және өзінің теңгерімін жасап, тұрақты түрде жариялайды;

  - формирует отчетный платежный баланс страны;

  - елдің есептік төлем теңгері-мін қалыптастырады;

  - участвует в разработке краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозных оценок показателей платежного баланса;

  - төлем теңгерімі көрсеткіштерінің қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді болжамды бағалануын әзірлеуге қатысады;

  - осуществляет регистрацию и мониторинг договоров по негосударственным внешним займам, не имеющим государственных гарантий;

  - мемлекеттік кепілдіктері жоқ беймемлекеттік сыртқы қарыздар бойынша шарттарды тіркеп, мониторингін жүзеге асырады;

  - формирует оценку валового внешнего долга страны;

  - елдің жалпы сыртқы борышының бағасын қалыптастырады;

  - участвует в осуществлении подготовки кадров для системы банков в республике;

  - республикадағы банк жүйесі үшін кадрлар даярлауға қатысады;

  - обслуживает единый казначейский счет Министерства финансов Республики Казахстан;

  - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бірыңғай қазынашылық шотына қызмет көрсетеді;

  - осуществляет переучет векселей в соответствии с нормативными правовыми актами Национального банка.

  - Ұлттық банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес вексельдерді қайта есептейді.

  Русско-казахский экономический словарь > Функции и полномочия Национального банка

 • 18 Электронные новации в банковском бизнесе

  В настоящее время автоматизация банковских услуг развивается по следующим основным направлениям:

  Қазіргі кезде банк көрсететін қызметтерді автоматтандыру мынадай негізгі бағыттар бойынша дамытылуда:

  - электронная обработка бумажных финансовых документов;

  - қағаз қаржы құжаттарын электрондық өңдеу;

  - компьютеризация расчетных и платежных операций;

  есептесу және төлем төлеу операцияларын компьютерлендіру;

  - внедрение систем связи между отдельными рабочими местами и между банками.

  - жекелеген жұмыс орындары арасында және банкілердің арасында байланыс жүйесін енгізу.

  Пластиковая карта — это универсальное платежное средство, которое позволяет своему владельцу оплачивать товары и услуги безналичным путем, а также более безопасно хранить и перевозить свои денежные средства. Она используется для различных по назначению операций. По выбору оказываемых услуг она может служить пропуском, водительским удостоверением, проездным документом и просто средством платежа.

  Пластикалық карта — өз иесіне тауарлардың және көрсетілетін қызметтердің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеуге, сондай-ақ өзінің ақшалай қаражатын қауіпсіз сақтауға және тасымалдауға мүмкіндік беретін әмбебап төлем құралы. Ол мақсатына қарай түрлі операциялар үшін пайдаланылады. Көрсетілетін қызметтерді таңдауына қарай ол өтуге рұқсат, жүргізуші куәлігі, жол-сапар құжаты және жай ғана төлем құралы қызметін атқаруы мүмкін.

  Пластиковые карты различаются:

  Пластикалық карталар:

  - по их назначению:

  - мақсатына қарай:

  - кредитные;

  - кредиттік карталар;

  - дебетовые;

  - дебеттік карталар;

  - по функциональным и техническим характеристикам:

  - атқарымдық және техникалық сипаттамалары бойынша:

  - обыкновенные;

  - кәдуілгі карталар;

  - магнитные;

  - магнитті карталар;

  - микропроцессорные.

  - микропроцессорлық карталар болып ажыратылады.

  Разница между ними в том, что кредитная карта позволяет иметь владельцу постоянно возобновляемый кредит в банке-эмитенте, а дебетовую карту также можно назвать расчетной картой, ибо клиент вносит определенную сумму на свой счет в банке, с которого банк-эмитент перечисляет денежные средства для оплаты различных расходов.

  Олардың арасындағы айырма мынада: карта иеленушінің эмитент-банкіде ұдайы жаңартылып отыратын кредиті болуына мүмкіндігі болады, ал дебеттік картаны есептесу картасы деп те атауға болады, өйткені клиент банкідегі өз шотына белгілі бір соманы салады, одан эмитент банк түрлі шығындарды төлеу үшін ақшалай қаражат аударады.

  Какие устройства применяются в банковской системе самообслуживания на базе пластиковых карточек?

  Банк жүйесінде пластикалық карточкалар негізінде өзіне-өзі қызмет көрсетудің қандай қондырғылары қолданылады.

  Устройствами, обеспечивающими работу банковских систем самообслуживания на базе пластиковых карточек являются банкоматы и торговые терминалы.

  Банкоматтар мен сауда терминалдары пластикалық карточкалар негізінде өзіне-өзі қызмет көрсетудің банкілік жүйесінің жұмысын қамтамасыз ететін қондырғылары болып табылады.

  Банкомат — это электронно-механическое устройство, предназначенное для выдачи наличных денег по пластиковым карточкам. В зависимости от выполняемых операций, банкоматы делятся на простейшие и полнофункциональные, т.е. те, которые могут выполнять более широкий спектр операций, таких как перевод денег, обмен иностранной валюты на национальную валюту, выдача справок о счетах, прием вкладов.

  Банкомат — пластикалық карточкалар бойынша қолма-қол ақша беруге арналған электронды-механикалық қондырғы. Орындалатын операцияларға қарай банкоматтар қарапайым және толық атқарымдық банкоматтарға, яғни ақша аудару, шетел валютасын ұлттық валютаға айырбастау, шоттар туралы анықтамалар беру, салымдарды қабылдау сияқты неғұрлым кең ауқымды операцияларды орындай алатын банкоматтарға бөлінеді.

  Торговые терминалы — это простейшая расчетная установка в магазинах.

  Сауда терминалдары — дүкендердегі ең қарапайым есептесу қондырғысы.

  Русско-казахский экономический словарь > Электронные новации в банковском бизнесе

 • 19 налогообложение

  Русско-казахский словарь > налогообложение

 • 20 автаркия

  автаркия, томаға-тұйықтық (елдің шаруашылықты жүргізу саясаты, өзін-өзі қамтамасыз ететін томаға-тұйық экономика құру, яғни тек ішкі мүмкіндіктерге ғана сүйенетін экономикалық жүйе)

  Русско-казахский экономический словарь > автаркия