Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

рост+цен

 • 1 Согласование цен

  По этому вопросу выявляются различные точки зрения.

  Бұл мәселе жөніндегі көзқарастардың түрліше екендігі анықталып отыр.

  Предложения не соответствуют мировым ценам.

  Ұсыныстар әлемдік бағаға сай келмейді.

  Мы хотели бы сравнить ваши цены с ценами конкурентных предложений (с прошлогодними ценами).

  Біз сіздердің бағаларыңызды бәсекелік ұсыныстардың бағасымен (өткен жылғы бағамен) салыстырғымыз келеді.

  По этим позициям нет материалов для сравнения.

  Бұл айқындама бойынша салыстыру үшін материалдар жоқ.

  Мы просим произвести сравнительный расчет.

  Салыстырмалы есеп жүргізуді өтінеміз.

  Ваши цены на этот вид оборудования превышают цены мирового рынка.

  Жабдықтың бұл түріне қойған сіздің бағаңыз әлемдік нарықтың бағасынан асып түседі.

  Давайте поищем компромиссное решение.

  Қанекей, ымыраға келу шешімін іздейік.

  Может быть сойдемся на середине.

  Бәлкім, ортақ байламға тоқтармыз.

  Мы можем подтвердить наши цены конкурентными материалами, а вы?

  Біз бағамызды бәсекелік материалдармен қуаттай аламыз, ал сіз ше?

  У вас цена выше предложений партнеров.

  Сізде баға серіктестердің бағасынан жоғары.

  Мы просим пересмотреть затраты на...

  Біз... жұмсалған шығындарды қайта қарауды сұраймыз.

  - монтаж.

  Ваше обоснование следует признать неубедительным и неполным.

  Сіздің негіздемеңізді сенімді емес және толық емес деп тапқан жөн.

  Ваши цены превышают соответствующие мировые цены на пять процентов.

  Сіздің бағаңыз тиісті әлемдік бағадан бес пайызға асып түседі.

  Назовите, пожалуйста, товары и услуги, на которые, по вашему мнению, цены завышены.

  Сіздің пікіріңізше, бағасы өсірілген тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді атаңызшы.

  Цены на... вами завышены.

  Сіздер... бағасын өсіргенсіздер.

  Да, в последнее время цены очень выросли.

  Иә, соңғы уақытта баға өте көтерілді.

  Өткен жылғымен салыстырғанда баға қалай өзгерді.

  Цены повысились на 10%.

  Баға 10%-ға жоғарылады.

  Годовой рост цен составляет 7%.

  Бағаның жылдық өсуі 7% болады.

  По сравнению с прошлым годом у нас качество товара также значительно улучшилось.

  Өткен жылмен салыстырғанда бізде тауардың сапасы да едәуір жақсарды.

  Этот прибор работает по совершенно другому принципу, у него другая конструкция и мощность.

  Бұл прибор мүлде басқа принцип бойынша жұмыс істейді, оның конструкциясы мен қуаты басқаша.

  Поэтому повысилась и цена.

  Бағасы да сондықтан көтерілді.

  Контрактные цены на эти группы изделий должны быть соответственно повышены.

  Бұйымдардың бұл топтарының келісімшарттық бағасы тиісінше көтерілуге тиіс.

  Но повышение составляет... процентов и распространяется на все виды оборудования.

  Бірақ өсу... пайызды құрайды және жабдықтың барлық түрлеріне қолданылады.

  Вот, например, цена на пылесосы увеличилась с 500 тенге до 1000 тенге, т.е. на 100%.

  Міне, мысалы, шаңсорғыштың бағасы 5000 теңгеден 10000 теңгеге, яғни 100%-ға көбейді.

  Это не совсем точно.

  Бұл тіпті де дәл емес.

  На эту группу изделий цена поднялась незначительно.

  Бұйымдардың бұл тобының бағасы болмашы көтерілді.

  Я назвал вам только среднюю цену.

  Мен сізге тек орташа бағаны ғана атадым.

  Средняя цена составляет всего... тенге, и цены остались, в основном, прежними.

  Орташа баға небәрі... теңге ғана, сөйтіп баға негізінен бұрынғы қалпында қалды.

  Расхождение в цене составляет всего 10%.

  Бағадағы алшақтық небәрі 10%-ды құрайды.

  Я считаю, что цена должна быть лучше обоснована.

  Мен баға жақсы негізделуге тиіс деп есептеймін.

  Такие высокие цены создают значительные трудности в расширении наших... связей.

  Мұндай жоғары баға біздің... байланыстарымызды едәуір қиындатады.

  Требования о снижении цен основываются на том, что...

  Бағаны төмендету жайындағы талаптар мынаған негізделеді...

  - у нас нет возможности снизить цену, хотя вы считаете, что цены завышены.

  - сіз баға өсірілген деп есептегеніңізбен бізде бағаны төмендетуге мүмкіндік жоқ.

  Все же мы просим вас пойти на некоторые уступки.

  Қалай дегенмен біз сізден кейбір кеңшіліктер жасауыңызды сұраймыз.

  Мы просим о снижении цен на...

  Біз... бағасын төмендетуді сұраймыз.

  - услуги.

  Мы уже уступили вам в цене. Учитывая этот факт, нужно пересмотреть цены и на новые машины.

  Біз баға жөнінен кеңшілік жасадық та. Осы фактіні ескере отырып, жаңа машиналардың да бағасын қайта қарау керек.

  Мы поднимаем вопрос о пересмотре цен.

  Біз бағаны қайта қарау туралы мәселе көтереміз.

  В связи с этим возникла необходимость изменения цен.

  Осыған байланысты бағаны өзгерту қажеттігі туды.

  Хорошо, мы скорректируем цены с учетом ваших замечаний.

  Жақсы, біз сіздердің ескертулеріңізді ескере отырып бағаны түзетеміз.

  Таким образом, мы не придем к соглашению.

  Сонымен біз келісімге келмейміз.

  По-видимому, нам предстоят трудные переговоры по корректировке цен на машины.

  Тегінде, біздің алдымызда машинаның бағасын түзету жөнінде қиын келіссөз тұрса керек.

  Мы можем договориться о цене только путем взаимных уступок.

  Біз баға туралы тек өзара кеңшілік жолымен ғана уағдаласа аламыз.

  Цены не могут быть изменены.

  Бағаны өзгертуге болмайды.

  Мы не можем согласиться...

  Біз... келісе алмаймыз.

  - с повышением цены на 50 процентов.

  Хотя техническое исполнение обеих машин одинаково, при установлении цены нужно учесть объем поставок.

  Екі машинаның да техникалық орындалуы бірдей болғанымен, бағаны белгілеу кезінде жеткізілімнің көлемін ескеру керек.

  Поэтому мы просим сделать десятипроцентную скидку с цены.

  Сондықтан біз бағадан он пайыздық шегерім жасауды сұраймыз.

  Если учесть все приведенные данные и факторы, мы можем согласиться на изменение цены на 10%.

  Егер барлық келтірілген деректер мен факторларды ескерсек, біз бағаның 10%-ға өзгертілуіне келісе аламыз.

  Мы согласны пересмотреть цены, но это касается только скидки на количество.

  Біз бағаны қайта қарауға келісеміз, бірақ бұл тек көлеміне қарай жасалатын шегерімге ғана қатысты.

  Отмечается сближение точек зрения.

  Көзқарастың жақындай түскені байқалып отыр.

  Мы готовы пойти вам навстречу и предоставить разумную скидку.

  Біз сіздің ыңғайыңызға көніп, орынды шегерім жасауға дайынбыз.

  Мы должны сделать соответствующую корректировку цены.

  Біз бағаға тиісті түзету жасауға тиіспіз.

  Мы должны на эту модель установить новую цену.

  Біз бұл үлгіге жаңа баға белгілеуге тиіспіз.

  Согласно имеющимся у нас данным мы можем согласиться на повышение цены не более, чем на девять процентов.

  Бізде бар деректерге орай біз бағаны көп дегенде тоғыз пайызға көтеруге келісе аламыз.

  Ваши цены находятся на уровне мировых цен.

  Сіздің бағаңыз әлемдік баға деңгейінде тұр.

  Мы рады, что...

  Біз... қуаныштымыз.

  - вы считаете наши цены обоснованными (приемлемыми, справедливыми)

  - біздің бағамызды негізделген (қолайлы, әділ) деп есептейтініңізге

  - мы смогли урегулировать проблему цен.

  Ваши цены превышают мировые цены на 10%.

  Сіздің бағаңыз әлемдік бағадан 10%-ға асып түседі.

  Расценки выполнения отдельных видов работ значительно превышают расценки, существующие в нашей стране.

  Жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау бағасы біздің елімізде қолданылып жүрген бағадан едәуір асып түседі.

  Разница в ценах незначительна.

  Бағадағы айырма болмашы.

  Просим учесть нашу просьбу увеличить долю местного оборудования в реализации проекта.

  Жобаны іске асыруда жергілікті жабдықтың үлесін көбейту жөніндегі біздің өтінішіміздің ескерілуін өтінеміз.

  Мы не настаиваем на наших ценах.

  Біз өз бағамызды қорғаштамаймыз.

  Нам удалось добиться частичного снижения цены.

  Біз бағаның ішінара төмендетілуіне қол жеткізе алдық.

  Наша новая цена...

  Біздің жаңа баға...

  Разница между нашими ценами составляет 15%.

  Біздің бағаларымыздың арасындағы айырма 15%-ды құрайды.

  К сожалению, мы должны прервать переговоры, так как...

  Өкінішке қарай, біз келіссөзді үзуге тиіспіз, өйткені...

  - у нас нет необходимых котировок (разбивок цен).

  - бізде қажетті баға белгіленімі (бағаның бөліктемесі) жоқ.

  Переговоры по ценам будут возобновлены...

  Баға жөніндегі келіссөз... қайта басталатын болады.

  - после того, как будут уточнены спецификации.

  Мы готовы...

  Біз... дайынбыз.

  - перейти к подробному обсуждению установления цены.

  Мы можем заключить сделку при условии уплаты вперед.

  Біз алдын ала төлеу шартымен мәміле жасаса аламыз.

  На этих условиях мы согласны.

  Осы шарттар негізінде біз келісеміз.

  После тщательной проверки была выведена новая цена.

  Мұқият тексергеннен кейін жаңа баға шығарылды.

  Цены были подробно обоснованы.

  Баға егжей-тегжейлі негізделді.

  Мы не настаиваем на наших прежних ценах.

  Біз бұрынғы бағамызды талап етпейміз.

  Предложенные вами цены находятся на уровне мировых цен.

  Сіздер ұсынған баға әлемдік баға деңгейінде.

  Мы принимаем ваши цены. Они нас устраивают.

  Біз сіздердің бағаларыңызды қабылдаймыз. Ол бізге ұнайды.

  Наши точки зрения совпадают.

  Біздің көзқарасымыз үйлеседі.

  На переговорах по ценам оба партнера пришли к единому мнению.

  Баға жөніндегі келіссөзде екі серіктес те бір пікірге келді.

  У нас единое мнение, что наши цены...

  Біздің бағамыз... деген бірауызды пікірдеміз.

  - умеренны.

  Мы рады, что смогли урегулировать проблему цен. Результаты наших переговоров мы должны представить на утверждение директору.

  Біз баға проблемасын реттей алғанымызға қуаныштымыз. Біз келіссөзіміздің нәтижелерін директорға бекітуге ұсынуға тиіспіз.

  Русско-казахский экономический словарь > Согласование цен

См. также в других словарях:

 • инфляция, рост цен — Рост уровня цен на товары и услуги, происходящий в случае роста расходов по отношению к предложению товаров и услуг на рынке; иными словами, слишком большое количество денег направлено на приобретение слишком малого количества товаров. Умеренная… …   Финансово-инвестиционный толковый словарь

 • Рост курсов — (rally) Повышение цен на фондовой бирже или на товарном рынке после их падения. Обычно является результатом перемены настроений участников рынка. Если рост цен был вызван тем, что покупателей оказалось больше, чем продавцов, его называют рост… …   Финансовый словарь

 • рост курсов — Повышение цен на фондовой бирже или на товарном рынке после их падения. Обычно является результатом перемены настроений участников рынка. Если рост цен был вызван тем, что покупателей оказалось больше, чем продавцов, его называют рост курсов в… …   Справочник технического переводчика

 • рост — а ( у); м. см. тж. в рост, росточек, ростовой 1) к расти Рост зубов, волос. Рост населения. Рост доходов, жизненного уровня трудящихся …   Словарь многих выражений

 • РОСТ КУРСОВ — (rally) Повышение цен на рынке (ценных бумаг или товаров) после их падения. Обычно вызвано переменой настроений участников рынка. Однако в случае, когда перемена вызвана тем, что продавцов оказывается больше, чем покупателей, это называется рост… …   Словарь бизнес-терминов

 • рост — а ( у); м. 1. к Расти. Р. зубов, волос. Р. населения. Р. доходов, жизненного уровня трудящихся. Р. профессионального мастерства. Быстрый, бурный, замедленный р. Время бурного роста трав. Остановить р. цен. Темпы роста. Остановиться в росте… …   Энциклопедический словарь

 • Рост числа торговых марок — BRAND PROLIFERATION Увеличение количества торговых марок отдельного товара, которые схожи с уже существующими на рынке. Подобные процессы происходят главным образом на олигополистическом рынке, где конкуренция сосредоточена на дифференциации… …   Словарь-справочник по экономике

 • рост курсов ценных бумаг — Подъем уровня цен на рынке на некоторые ценные бумаги, следующий за периодом спада или колебаний котировок …   Финансово-инвестиционный толковый словарь

 • ЛИМИТИРОВАНИЕ ЦЕН — CEILING PRICESПрямое гос. регулирование цен и заработной платы с целью предупреждения или сдерживания ИНФЛЯЦИИ. Лимит повышения цен был установлен в период второй мировой войны и во время войны в Корее в предвидении роста цен в связи с… …   Энциклопедия банковского дела и финансов

 • Индекс цен на жилье — (Housing price index) Определение индекса цен на жилье, ситуация на рынке жилья Информация об определении индекса цен на жилье, ситуация на рынке жилья Содержание Содержание Определение Отчет аналитического центра по за сентябрь 2009 года жилья… …   Энциклопедия инвестора

 • Революция цен — Йоахимсталер 1525 года Революция цен (англ. Price revolution; нем. Preisrevolution)  процесс значительного п …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»