Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

род

 • 1 род

  (произход) birth, origin, stock
  от стар род of an old family
  от добър род of a good family, of good stock
  родът ми е от my family comes from
  човек от род a man of birth
  2. (племе) tribe
  3. биол. genus (pl. genera, genuses)
  човешкият род mankind, humanity, the human race, our species
  4. (вид) sort, kind. type
  нещо от тоя род (s)s.th. of the sort/kind
  своего род a a sort/kind (of)
  род оръжие an arm of the service, a branch of the military service/the army
  5. грам. gender
  6. вж. родитба
  * * *
  м., - ове и -овѐ, (два) ро̀да 1. ( семейство) family; ( роднини) extended family; kin; ( група роднински семейства) clan; ( произход) birth, origin, stock; най-близки по \род next of kin; от добър \род of a good family, of good stock; от стар \род of an old family; човек от \рода man of birth;
  2. ( поколение) generation;
  3. ( племе) tribe;
  4. биол. genus, pl. genera, genuses; човешкият \род mankind, humanity, the human race, our species;
  5. ( вид) sort, kind, type; или нещо от тоя \род or the like; нещо от тоя \род s.th. of the sort/kind; първи по \рода си first-ever; \род оръжие an arm of the service, a branch of the military service/the army;
  6. език. gender.
  * * *
  family (семейство); gender (грам.); kin (роднини); breed (клан); description; generation; sort{sO;t} (вид.); kind: I have never done a job of that род - Никога не съм вършила работа от такъв род; kindred; offspring; race{reis}: the human род - човешкият род; strain (племе)
  * * *
  1. (вид) sort, kind. type 2. (група роднински семейства) clan 3. (племе) tribe 4. (произход) birth, origin, stock 5. (роднини) kin 6. (семейство) family 7. РОД оръжие an arm of the service, a branch of the military service/the army 8. РОД(поколение) generation 9. РОДът ми е от my family comes from 10. биол. genus (рl. genera, genuses) 11. вж. родитба 12. грам. gender 13. или нещо от тоя РОД or the like 14. най-близки пo РОД next of kin 15. нещо от тоя РОДs.th. of the sort/kind 16. от добър РОД of a good family, of good stock 17. от стар РОД of an old family 18. своего РОД a a sort/kind (of) 19. човек от РОД a man of birth 20. човешкият РОД mankind, humanity, the human race, our species

  Български-английски речник > род

 • 2 род

  kind
  rod
  voice coder

  Български-Angleščina политехнически речник > род

 • 3 лост от втори род

  lever of the second order
  levers of the second order

  Български-Angleščina политехнически речник > лост от втори род

 • 4 лост от първи род

  lever of the first order
  levers of the first order

  Български-Angleščina политехнически речник > лост от първи род

 • 5 преход от по-висок род

  higher-order transition
  higher-order transitions

  Български-Angleščina политехнически речник > преход от по-висок род

 • 6 първи род

  first kind

  Български-Angleščina политехнически речник > първи род

 • 7 система на електромеханична аналогия от първи род

  electrostatic analogies
  electrostatic analogy

  Български-Angleščina политехнически речник > система на електромеханична аналогия от първи род

 • 8 система от електромеханична аналогия от първи род

  classical analogies
  classical analogy
  direct analogies
  direct analogy
  electromagnetic analogies
  electromagnetic analogy
  force-current analogies
  force-current analogy
  force-voltage analogies
  force-voltage analogy

  Български-Angleščina политехнически речник > система от електромеханична аналогия от първи род

 • 9 функция от първи род

  function of first kind
  functions of first kind

  Български-Angleščina политехнически речник > функция от първи род

 • 10 вид

  1. (външност) appearance, air, aspect, look; description
  имам болнав/унил вид look ill/seedy, be/look green about the gills
  имам вид на look like, appear, give the impression of
  имам здрав вид look healthy, be rosy about the gills
  във вид на in the form/shape/guise of
  давам вид, че pretend to (c inf.), make/behave as if
  външен вид appearance
  в жалък вид in sorry trim
  имам внушителен/тържествен вид have an imposing presence, cut/make a fine figure
  празничен вид a festive air/appearance
  на вид outwardly, apparently, in semblance
  2. looking
  здрав на вид healthy-looking
  на вид съм (наподобявам) look like, bear the semblance of
  имам пред вид bear/have in mind; take into consideration
  юр. take cognizance of
  (имам намерение) intend, mean (с to и inf.) не вземам пред вид leave out
  пред вид на това, че in view of the fact that; bearing in mind that
  при вида на at the sight of
  имайте пред вид keep in mind, don't forget (that)
  3. (род) sort. kind
  един вид стол a kind of chair
  от всякакъв вид of every description, of all kinds
  хора от такъв вид people of that kind/stamp
  вид стока a line of goods
  един вид so to say, sort of; something like
  4. биол. species
  Произходът на видовете the Origin of Species
  5. грам. (на глагол) aspect
  * * *
  м., -ове, (два) вѝда ( външност) appearance, air, aspect, look; description; ( форма) mode; във \вид на in the form/shape/guise of; в жалък \вид in sorry trim; в завършен \вид ready; давам \вид, че pretend to (с inf.), make/behave as if; здрав на \вид healthy-looking; имам \вид на look like, appear, give the impression of; имам внушителен/тържествен \вид have an imposing pretence, cut/make a fine figure; имам здрав \вид look healthy, be rosy about the gills; имам унил \вид pull/draw/make a long face; на \вид outwardly, apparently, in semblance; … -looking; на \вид съм ( наподобявам) look like, bear the semblance of; • при \вида на at the sight of.
  ——————
  м., -ове, (два) вѝда 1. ( род) sort, kind; \вид стока a line of goods; един \вид so to say, sort of; something like; от всякакъв \вид of every description, of all kinds; хора от такъв \вид people of that kind/stamp;
  2. биол. species; “Произходът на \видовете” “The Origin of Species”;
  3. език. aspect;
  4. лит. form, genre.
  * * *
  class; complexion; description; form{fO:m}; genus; kind{kaind}: What вид of an animal is this? - Какъв вид животно е това?; look (външен); mien (книж.); mode; order; presence: What вид of people do you think we are? - За какъв вид хора ни мислиш?; style; tribe (биол.); type: What вид of music do you like? - Какъв вид музика харесваш?; view (изглед)
  * * *
  1. (имам намерение) intend, mean (c to и inf.) не вземам пред ВИД leave out 2. (литературен) form, genre 3. (проявявам снизхождение) make allowance for 4. (форма) mode 5. 1 (външност) appearance, air, aspect, look;description 6. 2ooking 7. 3 (род) sort. kind 8. ВИД стока a line of goods 9. Произходът на ВИДовете the Origin of Species 10. биол. species 11. в жалък ВИД in sorry trim 12. в завършен ВИД ready 13. във ВИД на in the form/ shape/guise of 14. външен ВИД appearance 15. грам. (на глагол) aspect 16. давам ВИД, че pretend to (c inf.), make/behave as if 17. един ВИД so to say, sort of;something like 18. един ВИД стол а kind of chair 19. здрав на ВИД healthy-looking 20. имайте пред ВИД mind. don't forget (that) 21. имам ВИД на look like, appear, give the impression of 22. имам болнав/ унил ВИД look ill/seedy, be/look green about the gills 23. имам внушителен/тържествен ВИД have an imposing presence, cut/make a fine figure 24. имам здрав ВИД look healthy, be rosy about the gills 25. имам пред ВИД bear/have in mind;take into consideration 26. на ВИД outwardly, apparently, in semblance;...- 27. на ВИД съм (наподобявам) look like, bear the semblance of 28. нямах теб пред ВИД I did not mean you 29. от всякакъв ВИД of every description, of all kinds 30. празничен ВИД a festive air/appearance 31. пред ВИД на това, че in view of the fact that;bearing in mind that 32. при ВИДа на at the sight of 33. хора от такъв ВИД people of that kind/stamp 34. юр. take cognizance of

  Български-английски речник > вид

 • 11 женски

  1. прил. (пол) female; she-; hen-
  от женски пол female
  женски ят пол the female sex, womanhood
  женско теле a female calf
  женски гълъб hen-pigeon
  женски елен/заек doe
  женски лебед pen (-swan)
  2. (присъщ на жени) woman (attr.), woman's, feminine, female
  неодобр. womanish
  женска логика a woman's logic
  женски труд woman/female labour
  женски глас/характер a female/feminine voice/character
  женски добродетели womanly virtues
  женски сълзи womanish tears
  женски болести gynaecological diseases
  женска му работа! женски ум! what can you expect of a woman !
  3. (от, за жени) woman (attr.), woman's, feminine
  пренебр. petticoat (attr.)
  женски дрехи women's clothes
  женска баня baths for women
  женски хор a female-voice choir
  женски манастир convent, nunnery
  женско движение women's/feminist movement
  женско дружество a women's association
  женско царство petticoat government/rule
  по женска линия on o.'s wife's side
  женски род грам. feminine gender
  женска рима лит. a feminine rhyme
  4. нар. по женски like a woman
  * * *
  жѐнски,
  прил., -а, -о, -и 1. ( пол) female; she-; hen-; \женскиа мечка she-bear; \женскиа челяд daughters; \женскии гълъб hen-pigeon; \женскии елен/заек doe; \женскии лебед pen(-swan); \женскиият пол the female sex, womanhood; от \женскии пол female;
  2. ( присъщ на жена) woman (attr.), woman’s, feminine, female; (за положителни качества) womanly; неодобр. womanish; \женскиа му работа! \женскии ум! what can you expect of a woman! \женскиа сантименталност womanish sentimentality; \женскиа същност femaleness, feminineness, femininity; \женскии болести gynaecological diseases; \женскии глас/характер female/feminine voice/character; \женскии добродетели womanly virtues; \женскии труд woman/female labour;
  3. (от, за жена) woman (attr.), woman’s, feminine; пренебр. petticoat (attr.); \женскии манастир convent, nunnery; \женскии хор female-voice choir; \женскио движение women’s/feminist movement; \женскио царство petticoat government/rule; това е \женскиа работа that’s woman’s work;
  4. като същ. \женскиа ж., -и зоол.
  1. разг. вулг. ( жена) female, амер. dame;
  2. ( женско животно) female, she-, mate; \женскиа маймуна she-monkey; (за елен, заек, антилопа) doe; \женскиата на the female of; • \женскиа рима лит. feminine rhyme; \женскии род език. feminine gender; \женскио и мъжко телено копче hook and eye; по \женскиа линия on o.’s wife’s side.
  ——————
  нареч.: по \женски like a woman; събираме се по \женски have a hen-party.
  * * *
  female; feminine ; petticoat ; woman's: женски logic - женска логика
  * * *
  1. (за положителни качества) womanly 2. (от, за жени) woman (attr.), woman's, feminine 3. (присъщ на жени) woman (attr.), woman's, feminine, female 4. 1 прил. (пол) female;she-;hen- 5. 4 нар.: по ЖЕНСКИ like a woman 6. ЖЕНСКИ болести gynaecological diseases 7. ЖЕНСКИ глас/характер a female/feminine voice/character 8. ЖЕНСКИ гълъб hen-pigeon 9. ЖЕНСКИ добродетели womanly virtues 10. ЖЕНСКИ дрехи women's clothes 11. ЖЕНСКИ елен/заек doe 12. ЖЕНСКИ лебед pen(-swan) 13. ЖЕНСКИ манастир convent, nunnery 14. ЖЕНСКИ род грам. feminine gender 15. ЖЕНСКИ сълзи womanish tears 16. ЖЕНСКИ труд woman/female labour 17. ЖЕНСКИ хор a female-voice choir 18. ЖЕНСКИ ят пол the female sex, womanhood 19. женска баня baths for women 20. женска логика a woman's logic 21. женска мечка she-bear 22. женска му работа! ЖЕНСКИ ум! what can you expect of a woman ! 23. женска рима лит. a feminine rhyme 24. женска сантименталност womanish sentimentality 25. женска челяд daughters 26. женско движение women's/feminist movement 27. женско дружество a women's association 28. женско и мъжко телено копче hook and eye 29. женско теле a female calf 30. женско царство petticoat government/rule 31. неодобр. womanish 32. от ЖЕНСКИ пол female 33. по женска линия on o. 's wife's side 34. пренебр. petticoat (attr.) 35. разсъждавам по ЖЕНСКИ reason like a woman 36. събираме се по ЖЕНСКИ have a hen-party 37. това е женска работа that's woman's work

  Български-английски речник > женски

 • 12 жилка

  1. vein
  2. бот. nerve, nervure, fibre
  (на лист) vein, rib
  средна жилка на лист mid-rib
  с жилки nervate, nerved
  3. (слаб вкус на вино и пр.) tang; taste; flavour
  4. (наклонност, дарба) vein, strain, streak, bent, flair
  5. (род, произход) strain
  той има гръцка жилка he has a strain of Greek blood in him
  жилка човек a lean but sturdy/sinewy person
  * * *
  жѝлка,
  ж., -и 1. vein;
  2. бот. nerve, nervure, fibre; (на лист) vein, rib; без \жилкаи nerveless; разположение на \жилкаите на лист nervation; с \жилкаи nervate, nerved; средна \жилкаа на лист mid-rib;
  3. ( слаб вкус на вино и пр.) tang, taste, flavour;
  4. ( наклонност, дарба) vein, strain, streak, bent, flair;
  5. ( род, произход) strain; той има гръцка \жилкаа he has a strain of Greek blood in him; тя има негърска \жилкаа she has a touch of the tar brush.
  * * *
  fibre ; nerve ; strain: He has a жилка of Greek blood in him. - Той има гръцка жилка в кръвта си.; streak (прен.); vein (на лист, на крило на насекомо)
  * * *
  1. (на лист) vein, rib 2. (наклонност, дарба) vein, strain, streak, bent, flair 3. (род, произход) strain 4. (слаб вкус на вино и пр.) tang;taste;flavour 5. vein 6. ЖИЛКА човек a lean but sturdy/sinewy person 7. без жилки nerveless 8. бот. nerve, nervure, fibre 9. разположение на жилките на лист nervation 10. с жилки nervate, nerved 11. средна ЖИЛКА на лист mid-rib 12. той има гръцка ЖИЛКА he has a strain of Greek blood in him

  Български-английски речник > жилка

 • 13 коляно

  1. анат. knee
  до коляно knee-deep/-high
  на колене on o.'s knees, kneeling
  падам на колене fall/drop on o.'s knees
  на глупците морето им е до коляно fools rush in where angels fear to tread
  2. (род, произход) stock, family, line; tribe
  от същото коляно of the same stock
  гоня до девето коляно persecute fiercely/implacably
  3. тех. knee, leg, elbow, toggle
  4. бот. joint, node
  * * *
  коля̀но,
  ср., колена̀, коленѐ и колѐне 1. knee; анат. genu, pl. genua; до \коляно knee-deep/-high; морето му е до \коляно he thinks the moon is made of green cheese, he makes nothing/light of difficulties; на глупците морето им е до \коляно fools rush in where angels fear to tread; на колене on o.’s knees, kneeling; накарвам някого да падне на колене bring/force s.o. to his knees; падам на колене fall/drop on o.’s knees; падам на колене пред някого bend the knee to s.o.; genuflect to s.o.;
  2. ( род, произход) stock, family, line; tribe; гоня до девето \коляно persecute fiercely/implacably; Давидовото \коляно библ. the race of David; от добро \коляно of good stock; от същото \коляно of the same stock;
  3. техн. knee, leg, elbow, toggle;
  4. бот. joint, node.
  * * *
  knee (и тех.): drop on o.'s коляноs - падам на колене; elbow (тех.); leg (тех.); toggle (тех.)
  * * *
  1. (род, произход) stock, family, line;tribe 2. mex. knee, leg, elbow, toggle 3. анат. knee 4. бот. joint, node 5. гоня до девето КОЛЯНО persecute fiercely/implacably 6. до КОЛЯНО knee-deep/-high 7. морето му е до КОЛЯНО вж. море 8. на глупците морето им е до КОЛЯНО fools rush in where angels fear to tread 9. на колене on o.'s knees, kneeling 10. накарвам някого да падне на колене bring/force s.o. to his knees 11. от добро КОЛЯНО of good stock 12. от същото КОЛЯНО of the same stock 13. падам на колене fall/drop on o.'s knees 14. падам на колене пред някого bend the knee to s.o.

  Български-английски речник > коляно

 • 14 оръжие

  weapon
  сьбир. arms, weapons
  прен. weapon, instrument
  нападателно/отбранително оръжие a weapon of offence/defence
  хладно оръжие a blank weapon, cold steel
  оръжия за масово унищожение weapons of mass destruction/extermination
  ядрено оръжие nuclear weapons/devices
  смъртоносно оръжие a deadly/lethal weapon
  оръжие с две остриета a double-edged weapon (и прен.)
  с оръжие в ръка by (force of) arms, arms in hand
  слагам оръжието lay down o.'s arms
  умирам с оръжие в ръка die in arms
  давам оръжие в ръцете на прен. furnish ammunition to
  род оръжие a branch/an arm of the service
  на оръжие! to arms! под оръжие under arms
  магазин за оръжия a store of arms and ammunition
  дрънкане/размахване на оръжие прен. sabre rattling
  * * *
  оръ̀жие,
  ср., -я weapon; събир. arms, weapons, weaponry; прен. weapon, instrument; вдигам се на \оръжиее rise in arms (against); грабвам \оръжиее take up arms (against); давам \оръжиее в ръцете на прен. furnish ammunition to; дрънкане/размахване на \оръжиее прен. sabre rattling; лично \оръжиее personal weapon; магазин за \оръжиея store of arms and ammunition; на \оръжиее! to arms! наказание под \оръжиее pack-drill; нападателно/отбранително \оръжиее weapon of offence/defence; огнестрелно \оръжиее firearm; \оръжиее с две остриета double-edged weapon (и прен.); \оръжиея за масово унищожение weapons of mass destruction/extermination; под \оръжиее under arms; род \оръжиее branch/arm of the service; с \оръжиее в ръка by (force of) arms, arms in hand; слагам \оръжиеето lay down o.’s arms; смъртоносно \оръжиее deadly/lethal weapon; стрелкови \оръжиея small arms; умирам с \оръжиее в ръка die in arms; употреба на \оръжиее gunplay; хладно \оръжиее blank weapon, cold steel; ядрено \оръжиее nuclear weapons/devices.
  * * *
  weapon: nuclear оръжие - ядрено оръжие, lethal оръжие - смъртоносно оръжие; magazine rifle (автоматично); arm; automatic
  * * *
  1. weapon 2. ОРЪЖИЕ с две остриета а double-edged weapon (и прен.) 3. вдигам се на ОРЪЖИЕ rise in arms (against) 4. грабвам ОРЪЖИЕ take up arms (against) 5. давам ОРЪЖИЕ в ръцете на прен. furnish ammunition to 6. дрънкане/размахване на ОРЪЖИЕ прен. sabre rattling 7. магазин за оръжия a store of arms and ammunition 8. на ОРЪЖИЕ! to arms! под ОРЪЖИЕ under arms 9. наказание под ОРЪЖИЕ pack-drill 10. нападателно/отбранително ОРЪЖИЕ a weapon of offence/defence 11. огнестрелно ОРЪЖИЕ firearm 12. оръжия за масово унищожение weapons of mass destruction/extermination 13. прен. weapon, instrument 14. род ОРЪЖИЕ a branch/an arm of the service 15. с ОРЪЖИЕ в ръка by (force of) arms, arms in hand 16. слагам ОРЪЖИЕто lay down o.'s arms 17. смъртоносно ОРЪЖИЕ a deadly/lethal weapon 18. стрелкови оръжия small arms 19. сьбир. arms, weapons 20. умирам с ОРЪЖИЕ в ръка die in arms 21. хладно ОРЪЖИЕ a blank weapon, cold steel 22. ядрено ОРЪЖИЕ nuclear weapons/devices

  Български-английски речник > оръжие

 • 15 петня

  soil, spot, sully, tarnish, blemish, stigmatize; throw/fling mud (at)
  петня доброто име на cast a slur on/smear s.o.'s reputation
  петня доброто си име bring dishonour on o.'s name
  петня собствения си род befoul o.'s own nest
  * * *
  петня̀,
  гл., мин. св. деят. прич. петнѝл soil, spot, sully, fleck, flecker, tarnish, blemish, stigmatize; throw/fling mud (at); \петня доброто име на cast a slur on/smear s.o.’s reputation; разг. dish the dirt on s.o.; \петня доброто си име bring dishonour on o.’s name; \петня собствения си род befoul o.’s own nest.
  * * *
  spoil: She петняs your reputation. - Тя петни репутацията ти.; blaspheme; pollute (прен.); speck{spek}; stain; stigmatize; to fling/throw mud at; traduce{trx`dyu;s}
  * * *
  1. soil, spot, sully, tarnish, blemish, stigmatize;throw/fling mud (at) 2. ПЕТНЯ доброто име на cast a slur on/smear s. o.'s reputation 3. ПЕТНЯ доброто си име bring dishonour on o.'s name 4. ПЕТНЯ собствения си род befoul o.'s own nest

  Български-английски речник > петня

 • 16 племе

  tribe
  (род) clan
  * * *
  плѐме,
  ср., -на tribe; ( раса) race; ( род) clan; член на \племе tribesman.
  * * *
  tribe
  * * *
  1. (раса)ПЛЕМЕ race 2. (род) clan 3. tribe 4. член на ПЛЕМЕ tribesman

  Български-английски речник > племе

 • 17 пример

  1. (случай) instance; example; case
  като пример by way of example/illustration
  служа за пример на illustrate, exemplify
  цитирам като пример cite as an example/illustration
  привеждам/давам пример give an example, name/adduce/cite an instance
  пример от този род a case in point
  2. (за подражание) model. example
  давам личен пример set an example, give a lead, show the way (на to)
  давам някого за пример hold s.o. up/cite s.o. as a model
  пример за подражение an example to be imitated/to imitate/to follow
  вземам някого за пример take s.o. as a model, follow s.o.'s example
  следвам примера на follow the lead/example of
  прен. tread in the steps of
  давам пример за добро държане set an example/a model of good conduct
  за пример as an example/a model
  служа за пример serve as an example/a model
  no примера на after the example of; in imitation of
  * * *
  прѝмер,
  м., -и, (два) прѝмера 1. ( случай) instance; example; case; като \пример by way of example/illustration; \пример от този род a case in point; служа за \пример на illustrate, exemplify; цитирам като \пример cite as an example/illustration;
  2. (за подражание) model example; вземам някого за \пример take s.o. as a model, follow s.o.’s example; давам личен \пример set an example, give a lead, show the way (на to); давам някого за \пример hold s.o. up/cite s.o. as a model; за \пример as an example/a model; по \примера на after the example of; in imitation of; следвам \примера на прен. tread in the steps of.
  * * *
  example: give an пример with - давам пример с, We should fight for peace after the пример of our ancestors. - Трябва да се борим за мир по примера на нашите предци.; illustration; model{`mOdxl}: You can take me as a пример. - Можеш да вземеш мен за пример.; pattern; type{taip}
  * * *
  1. (за подражание) model. example 2. (случай) instance;example;case 3. no ПРИМЕРa на after the example of; in imitation of 4. ПРИМЕР от този род а case in point 5. вземам някого за ПРИМЕР take s.o. as a model, follow s.o.'s example 6. давам ПРИМЕР за добро държане set an example/a model of good conduct 7. давам личен ПРИМЕР set an example, give a lead, show the way (на to) 8. давам някого за ПРИМЕР hold s.o. up/cite s.o. as a model: ПРИМЕР за подражение an example to be imitated/to imitate/to follow 9. за ПРИМЕР as an example/a model 10. като ПРИМЕР by way of example/illustration 11. прен. tread in the steps of 12. привеждам/давам ПРИМЕР give an example, name/ adduce/cite an instance 13. следвам ПРИМЕРa на follow the lead/example of 14. служа за ПРИМЕР serve as an example/a model 15. служа за ПРИМЕР на illustrate, exemplify 16. цитирам като ПРИМЕР cite as an example/illustration

  Български-английски речник > пример

 • 18 произлизам

  derive, come (от from)
  (от род и пр.) descend, be descended (от from)
  (следствие съм на) result, be the result, ensue, spring (from)
  произлизам от бедно семейство come of/from a poor family
  * * *
  произлѝзам,
  гл. derive, come (от from); (от род и пр.) descend, be descended (от from); ( следствие съм на) result, be the result, ensue, eventuate, spring (from); от всичко това произлиза it follows from all that.
  * * *
  derive: Many English words произлизам from Latin. - Много английски думи произлизат от латински.; eventuate; descend{di`send}; emanate; grow{grou}; originate; result{ri`zXlt}
  * * *
  1. (от род и пр.) descend, be descended (от from) 2. (следствие съм на) result, be the result, ensue, spring (from) 3. derive, come (от from) 4. ПРОИЗЛИЗАМ от бедно семейство come of/from a poor family 5. от всичко това произлиза it follows from all that

  Български-английски речник > произлизам

 • 19 родовит

  1. fertile
  бот. fruitful, proliferous родовит. (за човек, животно) prolific
  2. (с голям-род) rich in offspring/relatives
  * * *
  родовѝт,
  прил.
  1. fertile; бот. fruitful, proliferous; (за човек, животно) prolific;
  2. (с голям род) rich in offspring/relatives.
  * * *
  1. (с голям-род) rich in offspring/relatives 2. fertile 3. бот. fruitful, proliferousРОДОВИТ. (за човек, животно) prolific

  Български-английски речник > родовит

 • 20 среден

  1. middle; medial; median
  (междинен) intermediate
  среден пръст middle finger
  среден ръст average/medium height
  със среден ръст of medium height
  средно ухо анат. middle ear
  среден път a middle way
  средна история history of the Middle Ages
  2. мат. average; mean
  средна величина, средно число average; mean quantity
  3. (второстепенен, обикновен) middling, tolerable, passable
  (умерен) moderate
  4. същ. (бележка) satisfactory
  среден род грам. neuter (gender)
  среден залог грам. middle voice
  средно образование/училище a secondary education/school
  средно съсловие ист. middle class
  средна ръка човек a man of moderate means
  средни селяни middle-bracket peasants, moderately wealthy peasants
  средна работа/хубост fair to middling,-so-so
  * * *
  срѐден,
  прил., -на, -но, -ни 1. middle; medial; median; ( централен) central; ( междинен) intermediate; на \среденна възраст middle-aged; нещо \среденно между something between; \среденен ръст average/medium height; Средна Европа Central Europe; \среденните векове истор. the Middle Ages; \среденно голям medium sized; \среденно ухо анат. middle ear;
  2. мат. average; mean; определям \среденна величина strike an average; под \среденното (ниво) below the average; \среденна величина, \среденно число average; mean quantity; \среденно аритметично (число) an arithmetical mean; \среденно ниво (на води) mean level; \среденно пропорционално a mean proportional;
  3. ( второстепенен, обикновен) middling, tolerable, passable; ( умерен) moderate;
  4. като същ. ( бележка) satisfactory; • \среденен залог език. middle voice; \среденен род език. neuter (gender); \среденна работа/хубост fair to middling, so-so; \среденна ръка човек a man of moderate means; \среденно образование/училище a secondary education/school; \среденно съсловие истор. middle class.
  * * *
  middle: среден class - средна класа, среден finger - среден пръст, the Mсреден East - Средният Изток; mesial (книж.); average: He is of an среден height. - Той е със среден ръст., His intelligence is above the среден. - Интелигентността му е над средното ниво.; intermediate ; mean {mi;n} (мат. средна аритметична); medial ; medium {`mi;di;xm}; mid ; middling ; moderate (умерен); neutral ; secondary (за образование, училище)
  * * *
  1. (второстепенен, обикновен) middling, tolerable, passable 2. (междинен) intermediate 3. (умерен) moderate 4. (централен) central 5. middle;medial;median 6. СРЕДЕН залог грам. middle voice 7. СРЕДЕН пръст middle finger 8. СРЕДЕН път a middle way 9. СРЕДЕН род грам. neuter (gender) 10. СРЕДЕН ръст average/medium height 11. Средна Европа Central Europe 12. Средният Изток the Middle East 13. мат. average;mean 14. на средна възраст middle-aged 15. нещо средно между something between 16. определям средна величина strike an average 17. под средното (ниво) below the average 18. средна величина, средно число average;mean quantity 19. средна история history of the Middle Ages 20. средна норма на печалбата an average rate of profit 21. средна работа/ хубост fair to middling,-so-so 22. средна ръка човек a man of moderate means 23. средни селяни middle-bracket peasants, moderately wealthy peasants 24. средните векове the Middle Ages 25. средно аритметично (число) an arithmetical mean 26. средно голям medium sized 27. средно ниво (на води) mean level 28. средно образование/училище a secondary education/ school 29. средно производство an average output 30. средно пропорционално a mean proportional 31. средно съсловие ист. middle class 32. средно ухо анат. middle ear 33. със СРЕДЕН ръст of medium height 34. същ. (бележка) satisfactory

  Български-английски речник > среден

См. также в других словарях:

 • род — а ( у); м. 1. предл.: о роде, в роде и в роду, на роду; мн.: роды, ов. Основная общность людей первобытного общества, представляющая союз больших семей, находящихся в родственных отношениях. Старейшина рода. 2. предл.: о роде, в роде и в роду, на …   Энциклопедический словарь

 • род — род, термин, употребляемый для обозначения разнообразных унилинейных родственных объединений (см. Унилинейность), члены которых ведут своё происхождение от единого предка и которые типичны для доиндустриальных обществ. Характерен для русско и… …   Энциклопедия «Народы и религии мира»

 • РОД — РОД, рода, предл. о роде и на роду, в роду, мн. роды, родов, муж. (см. тж роды). 1. Основная общественная организация в первобытном обществе, представляющая собою союз больших семей, находящихся в родственных отношениях и ведущих общее хозяйство… …   Толковый словарь Ушакова

 • род — сущ., м., употр. очень часто Морфология: (нет) чего? рода, чему? роду, (вижу) что? род, чем? родом, о чём? о роде и в роду; мн. что? роды, (нет) чего? родов, чему? родам, (вижу) что? роды, чем? родами, о чём? о родах   разновидность, подобие 1.… …   Толковый словарь Дмитриева

 • РОД — разовая очаговая доза мед. РОД Российское общенародное движение бывшее Движение «За возрождение казачества» РФ РОД рычаг останова двигателя авиа …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Род — Род  грамматическая категория, свойственная разным частям речи и состоящая в распределении слов или форм по двум или трём классам, традиционно соотносимым с признаками пола или их отсутствием; эти классы принято называть мужской, женский, средний …   Лингвистический энциклопедический словарь

 • род — РОД, а ( у), пред. о (в) роде и в (на) роду, мн. ы, ов, муж. 1. Основная общественная организация первобытнообщинного строя, объединённая кровным родством. Старейшина рода. 2. Ряд поколений, происходящих от одного предка, а также вообще поколение …   Толковый словарь Ожегова

 • Род — Эдуард (edouard Rod, 1857 1910) швейцарский романист, писавший на франц. яз. Учился в Берне, затем в Берлине. С 1887 по 1893 был профессором всеобщей литературы в Женеве, затем переселился в Париж. Первые его романы написаны в духе натурализма… …   Литературная энциклопедия

 • Род —  Род  ♦ Genre    Широкая совокупность, которую можно определить лишь относительно других совокупностей. Род шире вида (в род входит множество видов), но уже отряда (в биологическом смысле слова род Homo, единственным живущим представителем… …   Философский словарь Спонвиля

 • Род. — Род. Родион имя Род. «Родина» журнал издание Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. р. род. родился …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • род — Семейство, фамилия, происхождение. Вести свой род от кого, возводить свой род до отдаленного предка. Ср. . См. качество, племя, происхождение, разряд, семейство, способ, стиль быть из чьего л. рода, в каком л. роде, единственный в своем роде,… …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»