Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

ровничная+машина+для+сучёной+ровницы

 • 1 abstellen

  áb|stellen sw.V. hb tr.V. 1. оставям настрана; паркирам (кола); 2. свалям (товар); 3. спирам (вода, машина); изключвам (парно отопление, осветление, телевизор); 4. премахвам (недостатъци); отстранявам (повреди); 5. настройвам, нагаждам, съобразявам с нещо; das Auto im Hof abstellen паркирам, оставям колата в двора; die Werbung auf den Publikumsgeschmack abstellen съобразявам рекламата с вкуса на публиката.
  * * *
  tr 1. слагам (настрана), оставям (у някого); 2. изключвам спирам (машина, газ и пр); 3. преустановявам; 4. (auf А) нагласявам, устройвам;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abstellen

 • 2 abtippen

  áb|tippen sw.V. hb tr.V. преписвам на машина.
  * * *
  tr гов преписвам на пишеща машина.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abtippen

 • 3 anlassen

  án|lassen unr.V. hb tr.V. 1. запалвам (мотор); пускам в движение, включвам (машина); 2. нахоквам, ругая някого; 3. umg не събличам (палто); 4. umg не изключвам, оставям да свири (радио); umg оставям да свети (лампа); 5. umg започвам, тръгвам (добре, зле); jmdn. grob anlassen нахоквам някого, нахвърлям се грубо върху някого; umg die Ernte lässt sich gut an прибирането на реколтата започва добре.
  * * *
  * tr 1. гов не свалям (дреха); 2. лum e-n hart = нахоквам нкг; 3. пускам в движение (мотор и пр); 4. r: etw lдЯt sich gut, ьbel an нщ обещава, тръгва добре, зле.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anlassen

 • 4 anlaufen

  án|laufen unr.V. sn itr.V. 1. запалвам се (мотор); заработвам (за машина); 2. изпотявам се (стъкло, очила); 3. добивам определен цвят; 4. започвам (работа, опит); 5. трупам се (разходи); hb tr.V. приближавам се към пристанище, насочвам се към пристанище (кораб); angelaufen kommen идвам тичешком, дотичвам; einen Motor anlaufen lassen пускам двигател в движение; vor Wut rot anlaufen зачервявам се от яд.
  * * *
  * tr: e-n Hafen влиза, спира в пристанище; itr s 1. тех задвижва се; 2. angelaufen kommen дотърчавам;3. изпотява се (стъкло, метал); 4. blau, rot = посинявам, почервенявам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anlaufen

 • 5 anschlag

  Ánschlag m, Anschläge 1. афиш, плакат, обява; 2. удар; 3. атентат, покушение (auf jmdn. срещу някого); 4. предварителна сметка, калкулация; 5. Tech палец, ограничител, спирачка; 6. Sp сервис; начален удар; 250 Anschläge in der Minute machen правя 250 удара в минута на пишеща машина; die Heizung bis zum Anschlag aufdrehen развивам крана на парното до ограничителя.
  * * *
  der, -e 1. удар, биене, муз удар, туше; 2. обява, афиш; 3. наметка, синджир (на плетка) 4. (auf А, gegen) покушение, прен кроеж; 5. пресмятане; изчисление; 6. сп първият удар, сервис.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anschlag

 • 6 antreiben

  án|treiben unr.V. hb tr.V. 1. подкарвам (кон); 2. карам, заставям някого да върши нещо; 3. Tech задвижвам, привеждам в движение (машина); 4. изхвърлям (на брега); jmdn. zur Eile antreiben подканвам някого да побърза; die Mühle wird vom Wind angetrieben мелницата се движи от вятъра; das Boot wurde ans Ufer angetrieben лодката бе отнесена към брега.
  * * *
  * tr 1. подкарвам (кон, добитък); (e-n zu) карам, подтиквам, накарвам ( нкг да); 2. mex задвижвам; 3. изхвърлям на брега; itr s носи се (по водата), доплува.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > antreiben

 • 7 arbeiten

  árbeiten sw.V. hb itr.V. 1. работя, трудя се (an etw. (Dat), über etw. (Akk) над, върху, по нещо); 2. ангажирам се (für etw. (Akk) за нещо), работя за някаква кауза; 3. работи, функционира, действа (машина); tr.V. работя, изработвам; sich durch etw. (Akk) arbeiten пробивам си път през нещо, преодолявам нещо, справям се с нещо; als Lehrer arbeiten работя като учител; an einem Roman arbeiten работя върху роман; es arbeitet sich hier angenehm тук е приятно да се работи; sich (Dat) die Hände wund arbeiten разранявам си ръцете от работа; sich müde arbeiten уморявам се от работа; sich nach oben arbeiten напредвам, издигам се.
  * * *
  itr, tr работя, трудя се; sich mьdе уморявам се от работа; sich durch den Schnee = пробивам си път през снега,

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > arbeiten

 • 8 ausbau

  Ausbau m, - ten 1. Tech демонтиране (на машина); 2. Arch разширяване; преустройство, трансформация; 3. разширяване, подобряване (на пътна мрежа и др.).
  * * *
  der, -e и -ten 1.доизграждане 2. разширяване; 3. разработване; 4. mex демонтиране, изваждане.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausbau

 • 9 ausbauen

  aus|bauen sw.V. hb tr.V. 1. изваждам (част от машина), разглобявам, демонтирам; 2. разширявам; уголемявам, подобрявам; 3. преустроявам (zu etw. (Dat) в нещо); трансформирам; das Straßennetz ausbauen разширявам пътната мрежа; die alte Fabrik zu einem Museum ausbauen преустройвам старата фабрика в музей.
  * * *
  tr 1. доизграждам; 2. разширявам; 3. разработвам;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausbauen

 • 10 ausfallen

  aus|fallen unr.V. sn itr.V. 1. пада, опадва (зъби); окапва (коса, пера); 2. отпада; отменя се; не се състои; 3. спира (ток), не функционира (машина); 4. отсъства (колега, състезател); 5. завършва, дава определен резултат; das Urteil fiel ungünstig aus присъдата беше неблагоприятна; die Fernsehsendung fällt aus телевизионното предаване отпада.
  * * *
  * itr s 1. изпада, окапва; 2. отпада, не се състои 3. излиза, завършва (добре, зле)

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausfallen

 • 11 ausruecken

  itr r 1. излизам, потеглям; 2. гов избягвам; 3. пиша по-навън от текста (на пишеща машина).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausruecken

 • 12 bauen

  bauen sw.V. hb tr.V. 1. строя, градя, построявам; свивам (гнездо); 2. конструирам (машина); 3. засаждам (зеленчуци); отглеждам (плодове); itr.V. разчитам, осланям се, опирам се (auf etw. (Akk) на нещо); an etw. (Dat) bauen строя нещо (продължително време); umg einen Unfall bauen причинявам злополука; umg Mist bauen сбърквам, правя грешка.
  * * *
  tr 1. градя; строя, построявам; 2. (auf А) прен разчитам (на); 3. с cт култивирам, обработвам; Obst = занимавам се с овощарство.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bauen

 • 13 beanspruchen

  beánspruchen sw.V. hb tr.V. 1. изисквам; претендирам за нещо; 2. обременявам, ангажирам; възползвам се (от услугите на някого); 3. натоварвам, подлагам на напрежение, изхабявам (машина); Schadenersatz für das beschädigte Auto beanspruchen искам обезщетение за повредената кола; die Bremsen sind bei Glätte stark beansprucht при заледяване спирачките са силно натоварени; das beansprucht seine ganze Zeit това му отнема цялото време.
  * * *
  tr: etw =еn предявявам претенции над нщ; stark beаnsprucht sein много съм ангажиран претоварен

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > beanspruchen

 • 14 bedienen

  bedienen sw.V. hb tr.V. 1. сервирам (на някого); 2. обслужвам (клиент); 3. прислужвам, обслужвам; 4. управлявам (машина); sich bedienen 1. служа си (etw. (Gen) с нещо), употребявам, използвам (помощно средство); 2. вземам си нещо (при хранене); Bitte, bedienen Sie sich! моля, заповядайте!, моля, вземете си!; umg Ich bin bedient! Достатъчно! Стига ми толкова!
  * * *
  tr обслужвам: r: sich e-s Dinges = служа си с нщ.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bedienen

 • 15 behandeln

  behándeln sw.V. hb tr.V. 1. държа се, отнасям се към някого (добре, зле); 2. обслужвам (машина); 3. разглеждам, разработвам, третирам (въпрос, проблем); обсъждам; 4. Med лекувам; обработвам, третирам (рана); 5. Tech, Chem обработвам, третирам; der behandelnde Arzt лекуващият лекар; jmdn. wie ein kleines Kind behandeln отнасям се към някого като към малко дете; Holz mit Lack behandeln обработвам дърво с лак.
  * * *
  tr 1. e-n gut, schlecht = отнасям се добре, зле с нкг; 2. лекувам 3. разглеждам (въпpoс); 4. mex обработвам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > behandeln

 • 16 betreiben

  betreiben unr.V. hb tr.V. 1. упражнявам (професия, занаят), занимавам се с нещо; 2. придвижвам, уреждам (въпрос), тичам по уреждането (на нещо), старая се да постигна нещо; 3. Tech задвижвам (машина); ein Gewerbe betreiben въртя занаят, занимавам се със занаят; Fußball betreiben тренирам футбол.
  * * *
  * tr 1. занимавам се с; ein Handwerk = упражнявам занаят; Studien = занимавам се с наука; 2. подтиквам; движа, задвижвам; elektrisch = движа с електричество; auf dein Betreiben hin по твой почин, по твое настояване.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > betreiben

 • 17 betrieb

  Betrieb m, -e 1. завод, фабрика; предприятие; 2. o.Pl. работа (в завод и др.); работа, функциониране (на апаратура и др.); 3. оживление; движение (по улици и др.); ein privater/ staatlicher Betrieb частно/държавно предприятие; in Betrieb setzen пускам в движение (в експлоатация); außer Betrieb setzen спирам работата на машина; sonntags herrscht auf dem Bahnhof großer Betrieb в неделни дни на гарата цари голямо движение/оживление.
  * * *
  der, -e 1. стопанско предприятие; завод; фабрика 2. in = setzen пускам в движение; in = sein в експлоатация е, работи; 3. гов движение, оживление.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > betrieb

 • 18 bohrer

  Bóhrer m, - 1. свредел, бургия; 2. сонда; дрелка; 3. работник на пробивна машина; сондцор.
  * * *
  der, - свредел, бургия; сонда;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bohrer

 • 19 bohrmaschine

  Bóhrmaschine f бормашина, пробивна машина; свредловъчна машина.
  * * *
  die, -n бормашина;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bohrmaschine

 • 20 einspannen

  ein|spannen sw.V. hb tr.V. 1. привличам, включвам (für etw. (Akk)/zu etw. (Dat) в нещо); 2. впрягам (кон); 3. затягам, закрепвам; поставям (лист в пишеща машина); umg die ganze Familie einspannen впрягам, включвам цялото семейство (в работа).
  * * *
  tr 1. впрягам (и прен); 2. опъвам; ein Blatt in die Schreibmaschine = слагам лист в пишещата машина.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > einspannen

См. также в других словарях:

 • Шерстопрядение —         совокупность технологических процессов, используемых для переработки в пряжу (См. Пряжа) шерсти или в смеси с нею других волокон (химических, хлопка). Смешивание осуществляется для удешевления пряжи, улучшения её отдельных свойств… …   Большая советская энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»