Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

решить учиться

 • 1 решить

  Русско-казахский словарь > решить

 • 2 мореходка

  Русско-казахский словарь > мореходка

 • 3 определить

  Русско-казахский словарь > определить

 • 4 отбить

  Русско-казахский словарь > отбить

 • 5 писание

  1)
  2)

  рел. Святое Писание — Қасиетті Кітап

  Русско-казахский словарь > писание

 • 6 положительно

  I
  1)
  2)
  3)

  идти дальше положительно нельзя: метель — әрі қарай жүруге мүлде болмайды: боран

  II
  1)
  2)
  3)

  матем. положительная величина — жай шама

  4)

  физ. положительный заряд — оң заряд

  Русско-казахский словарь > положительно

 • 7 положить

  Русско-казахский словарь > положить

 • 8 послать

  Русско-казахский словарь > послать

 • 9 практически

  Русско-казахский словарь > практически

 • 10 решать

  Русско-казахский словарь > решать

 • 11 хромать

  1)
  2) перен. ( плохо учиться)

  "хромать" по физике — физиканы жете білмеу

  Русско-казахский словарь > хромать

 • 12 Предъявление рекламации

  Мы хотели бы поговорить с вами относительно нашей рекламации.

  Біз сізбен өзіміздің шағым-талабымыз жөнінде әңгімеліскіміз келеді.

  Я уже знаю о ваших претензиях и немедленно займусь этим делом.

  Мен сіздің қойған кінәраттарыңызды білемін және осы іспен дереу айналыспақпын.

  Да, мы получили вашу рекламацию, но еще не рассмотрели ее.

  Иә, біз сіздің шағым-талапты алдық, бірақ оны әлі қарай қойған жоқпыз.

  Мы уже обсудили вашу рекламацию.

  Біз сіздің шағым-талабыңызды талқылап та қойдық.

  Нам известно, что рекламация поступила к нам две недели назад.

  Шағым-талаптың бізге бұдан екі апта бұрын түскені мәлім.

  В рекламации указаны все данные, которые требуются в соответствии с условиями контракта.

  Шағым-талапта келісімшарт талаптарына сәйкес талап етілетін барлық деректер көрсетілген.

  Все, что вы нам сообщили, неприятно для нас и для завода-изготовителя.

  Сіз хабарлаған нәрселердің бәрі біз үшін және дайындаушы зауыт үшін қолайсыз.

  Да, нам необходимо разобраться с этой неприятной проблемой.

  Иә, біз бұл қолайсыз мәселенің байыбына баруымыз керек.

  Мы настоятельно просим вас рассмотреть наши претензии и перевести на наш счет около 500 000 тенге.

  Біз сіздерден біздің қойған кінәраттарымызды қарап, біздің шотымызға 500 000 мың теңгедей ақша аударуларыңызды өте-мөте сұраймыз.

  Это серьезная проблема.

  Бұл елеулі мәселе.

  Хорошо, мы рассмотрим ваши претензии и, если они справедливы, переведем на ваш счет нужную сумму.

  Жақсы, біз сіздердің кінәраттарыңызды қараймыз, олар әділ болса, сіздің шотқа қажетті соманы аударамыз.

  Мы надеемся, что вы примете все меры для дальнейшего удовлетворения нашей рекламации.

  Біз кінәраттарымыздың бұдан былай да қанағаттандырылуы үшін сіздер барлық шараларды қолданасыздар деген үміттеміз.

  Рекламационные материалы...

  Шағым-талап материалдарын...

  - уже рассматриваются в головной фирме.

  - басты фирмада қаралып жатыр.

  Качество товара не отвечает техническим условиям.

  Тауардың сапасы техникалық шарттарға сай келмейді.

  Товар находится в плохом состоянии.

  Тауар нашар күйде.

  Рекламационный материал не может быть продан.

  Шағым-талап қойылған материал сатылмайды.

  На ваш товар нет сертификата качества.

  Сіздің тауардың сапа сертификаты жоқ.

  До сих пор товар поступал в хорошем состоянии, но на этот раз мы были разочарованы.

  Осы кезге дейін тауар жақсы күйде түсіп келген еді, ал бұл жолы біз түңіліп отырмыз.

  Я знаю, что товары были безупречны, но исключения могут быть всегда.

  Біз тауардың мүлтіксіз болғанын білеміз, бірақ әрқашан да мүлт кетуі мүмкін ғой.

  Вы настаиваете на поставках рекламационного товара. Хорошо, мы примем его, но при условии, если вы снизите цену на 15%.

  Сіз кінәратты тауардың жеткізілуін талап етіп отырсыз. Жақсы, біз оны қабылдаймыз, бірақ сіз бағаны 15%-ға төмендететін болыңыз.

  Мы просим о снижении цены.

  Біз бағаның төмендетілуін сұраймыз.

  Причина состоит в том, что качество товара не соответствует согласованным нами требованиям.

  Себеп тауардың сапасы біздер келіскен талаптарға сай келмеуінде болып отыр.

  Поскольку срок гарантии еще не истек,...

  Кепілдік мерзімі әлі өтпегендіктен...

  - мы просим о бесплатном устранении перечисленных неполадок.

  - біз аталған кемістіктердің тегін жойылуын сұраймыз.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Біз кепілдікті жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Если вы настаиваете на гарантийном ремонте, то необходимо, чтобы наши специалисты дали заключение относительно указанной неисправности.

  Егер сіздер кепілдікті жөндеуді талап етсеңіздер, онда біздің мамандарымыз аталмыш ақаулар жөнінде қорытынды беруі керек.

  Срок гарантии еще не истек.

  Кепілдік мерзімі әлі өткен жоқ.

  Наша фирма не может признать рекламацию, так как истек гарантийный срок.

  Біздің фирма шағым-талапты қабылдай алмайды, өйткені кепілдікті мерзімі өткен.

  Оборудование вышло из строя по причине дефектов завода-изготовителя.

  Жабдық дайындаушы-зауыттың ақаулары себепті істен шыққан.

  Выход из строя должен быть зафиксирован в акте, подписанном заказчиком и поставщиком.

  Істен шығу тапсырыскер мен жеткізуші қол қойған актіде көрсетілуге тиіс.

  Мы не можем удовлетворить вашу просьбу о продлении гарантийного срока. Оборудование вышло из строя по вине вашего персонала.

  Біз сіздің кепілдікті мерзімді ұзарту туралы өтінішіңізді қанағаттандыра алмаймыз. Жабдық сіздің қызметкерлердің кінәсынан істен шыққан.

  Вопрос о возврате дефектного оборудования будет решаться представителями поставщика и заказчика в каждом отдельном случае.

  Ақаулы жабдықтың қайтарылуы туралы мәселені әрбір жеке жағдайда жеткізуші мен тапсырыскердің өкілдері шешеді.

  Нет никаких неисправностей.

  Ешқандай кемшілік жоқ.

  При разборке машины специалисты обнаружили дефекты, которые возникли в процессе производства (в период доставки).

  Машинаны бөлшектеу кезінде мамандар өндіріс үдерісінде (жеткізу кезеңінде) пайда болған ақауларды тапты.

  Дефекты были обнаружены только после пуска машины.

  Ақаулар тек машиналар іске қосылғаннан кейін ғана табылды.

  Проверка приборов показала, что они были в безукоризненном состоянии.

  Приборларды тексеру олардың мінсіз күйде екенін көрсетті.

  О недостатках машины наши специалисты расскажут непосредственно на заводе.

  Машиналардың кемшіліктері туралы біздің мамандар тікелей зауытта айтады.

  Мы могли бы на месте выяснить обстановку.

  Біз мән-жайды сол жерде анықтай алар едік.

  Я хочу предложить вам следующий путь удовлетворения этой рекламации.

  Мен бұл шағым-талапты қанағаттандырудың мынадай жолдарын ұсынғым келеді.

  Завод-изготовитель откомандирует специалистов, которые проверят неисправности в установке и решат вопрос об их устранении.

  Дайындаушы зауыт мамандарды іссапармен жібереді, олар қондырғыдағы кемістіктерді тексеріп, оларды жою мәселесін шешеді.

  Затем этот же завод вышлет вам исправные машины или запасные части для ремонта.

  Сонан соң осы зауыт жөнделген машиналарды немесе жөндеу үшін қосалқы бөлшектерді жібереді.

  Мы пошлем монтажников, которые заменят дефектные детали или произведут монтаж новых машин.

  Біз құрастырушыларды жібереміз, олар ақаулы бөлшектерді ауыстырады немесе жаңа машиналарды құрастырады.

  Мы просим срочно прислать нам ваших специалистов.

  Біз мамандарыңыздың бізге тез жіберілуін сұраймыз.

  Завод-поставщик направит вам специалистов (монтажников).

  Дайындаушы-зауыт сіздерге мамандарды (құрастырушыларды) жібереді.

  Завод готов направить специалистов, чтобы...

  Зауыт... үшін мамандар жіберуге дайын.

  - проверить, действительно ли устранение неполадок должно быть произведено за наш счет.

  - кемістік шынында да біздің есебімізден жойылуға тиіс пе, жоқ па дегенді тексеру

  Для оформления командировки специалистов нам нужно некоторое время.

  Мамандардың іссапарын ресімдеу үшін бізге біраз уақыт керек.

  Нам необходимо заранее договориться о результатах проверки.

  Біз тексерудің нәтижелері туралы күні бұрын уағдаласып алуымыз керек.

  Кто будет нести расходы, выяснится из заключительного протокола, который будет подписан нашими и вашими специалистами.

  Шығынды кім көтеретіні біздің мамандар мен сіздің мамандар қол қоятын қорытынды хаттамадан анық болады.

  Покупатель (продавец) несет все расходы, связанные с устранением поломки, если она произошла по его вине.

  Егер сынық сатып алушының (сатушының) кінәсінен болса, оны жоюға байланысты шығындардың бәрін сол көтереді.

  Кто понесет расходы, если виновник поломки останется неизвестным?

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болып қалса, шығынды кім көтереді?

  Если виновник поломки неизвестен, то для консультации привлекаются соответствующие специалисты.

  Егер сыныққа кінәлі беймәлім болса, онда кеңесу үшін тиісті мамандар тартылады.

  Наши специалисты после исчерпывающей беседы с вашими специалистами смогут решить этот вопрос.

  Біздің мамандар сіздердің мамандармен егжей-тегжейлі сұбхаттасқаннан кейін бұл мәселені шеше алады.

  Образцы, на основе которых был заключен контракт, были гораздо лучшего качества.

  Келісімшарт негізделіп жасалған үлгілердің сапасы әлдеқайда жақсы болған еді.

  У нас другое мнение.

  Біздің пікіріміз басқаша.

  Поставленные вам товары действительно отличаются от высланных ранее образцов, но качество товаров скорее улучшилось, чем ухудшилось.

  Сіздерге жеткізілген тауарлар шынында да бұрын жіберілген үлгілерден өзгеше, бірақ тауарлардың сапасы нашарлаудан гөрі жақсара түскен.

  Это первая рекламация такого рода.

  Бұл осындай шағым-талаптың алғашқысы.

  Неисправность возникла в связи с неквалифицированным обслуживанием.

  Кемістік біліксіздікпен қызмет көрсетуге байланысты пайда болған.

  Последняя партия товара оказалась недоброкачественной из-за повреждения упаковки.

  Тауардың соңғы топтамасы буып-түюдің зақымдалуы себепті сапасы нашар болған.

  До сих пор не поступало никаких жалоб на упаковку.

  Буып-түю жөнінде осы кезге дейін шағым түспеген-ді.

  Поступивший товар не был упакован в соответствии с инструкциями.

  Түскен тауар нұсқаулықтарға сай буып-түйілмеген.

  Товар был аккуратно упакован.

  Тауар мұқият буып-түйілген.

  Но мы говорим о порче упаковки (продукции).

  Бірақ біз буып-түюдің (өнімнің) бүлінгені жайында айтып отырмыз.

  По всей вероятности, дело в упаковке.

  Шынтуайтына келгенде, мәселе буып-түюде болса керек.

  Речь идет о повреждении упаковки.

  Әңгіме буып-түюдің зақымдалғаны жайында болып отыр.

  У вас имеются повреждения ящиков.

  Сіздерде зақымдалған жәшіктер бар.

  Повреждения произошли во время транспортировки.

  Тасымалдау кезінде зақымдалған.

  Повреждений упаковки не было обнаружено.

  Буып-түюдің зақымдалғаны анықталмады.

  Нам просто непонятно, как это могло произойти, так как до сих пор мы не получали никаких претензий относительно упаковки.

  Мұның қалай болғаны бізге мүлде түсініксіз, өйткені біз осы кезге дейін буып-түюге қатысты ешқандай кінәратталап алған жоқпыз.

  В данном случае повреждение произошло по вине покупателя.

  Бұл ретте сатып алушының кінәсынан зақымдалған.

  Мы хотели бы узнать о готовности фирмы заменить недоброкачественный товар.

  Біз сапасы нашар тауарды фирманың ауыстыруға дайын екенін білгіміз келеді.

  Как только завод-изготовитель получит товар, на который поступила рекламация, он убедится в справедливости ее и тотчас же поставит вас в известность.

  Дайындаушы-зауыт шағым-талап түсірілген тауарды алған бойда, оның әділдігіне көз жеткізіп, дереу сіздерге хабарлайды.

  Просим вас вернуть рекламационный товар и прислать акт экспертизы.

  Сізден кінәратты тауарды қайтаруды және сараптаманың актісін жіберуді сұраймыз.

  Продавец готов заменить всю партию недоброкачественного товара.

  Сатушы сапасы нашар тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайын.

  Возмещение убытков будет произведено после получения возвращаемого товара.

  Қайтарылатын тауар алынғаннан кейін залал өтеледі.

  Мы, само собой разумеется, готовы заменить всю партию товара.

  Біз, әлбетте, тауардың барлық топтамасын ауыстыруға дайынбыз.

  Но вы должны выслать назад рекламационные товары.

  Бірақ сіздер кінәратты тауарларды кері салып жіберуге тиіссіздер.

  Чтобы покончить с этой рекламацией, мы поставим товары, не выставляя за них счет.

  Біз бұл шағым-талаптан құтылу үшін тауарларды олар үшін шот ұсынбай-ақ жеткіземіз.

  Речь идет о замене других деталей.

  Әңгіме басқа бөлшектерді ауыстыру жайында болып отыр.

  Но мы передадим вам разнарядки на возврат товара.

  Бірақ біз сіздерге тауардың қайтарылуы жөнінде нұсқаухат жібереміз.

  По контракту вы должны были поставить нам в третьем квартале 20 машин.

  Келісімшарт бойынша сіз бізге үшінші тоқсанда 20 машина жеткізуге тиіс едіңіз.

  Мы же получили только 15.

  Біз тек 15-ін ғана алдық.

  Следовательно, по вашей вине произошла просрочка в поставках на срок пять месяцев.

  Демек, сіздің кінәңізден жеткізілім бес ай мерзімге кешіктірілді.

  Отставание до сих пор не ликвидировано.

  Артта қалушылық осы кезге дейін жойылған жоқ.

  Просим вас принять меры для...

  Сізден... үшін шара қолдануды сұраймыз.

  - устранения этих недостатков.

  Мы передали вам рекламацию относительно недостачи...

  Біз сізге... жетіспейтіндігі жөнінде шағым-талап табыс еттік.

  Недостача...

  Жетіспеушілік...

  - имеется почти во всех партиях товара.

  - тауардың барлық топтамасында дерлік орын алып отыр.

  Ответственность за недостачу должна нести ваша сторона.

  Жетіспеушілік үшін жауапкершілік сіздің тарапқа жүктелуге тиіс.

  Эти факты мы должны проверить.

  Бұл фактілерді біз тексереміз.

  Сообщите, пожалуйста, точные данные о недостающих товарах.

  Жетіспейтін тауарлар туралы дәл деректерді хабарлаңызшы.

  Сообщите, пожалуйста, дату отгрузки, номер вагона, номер накладной и номер ведомости передачи вагонов от одной железной дороги другой дороге.

  Жөнелтілген күнді, вагонның нөмірін, жүкқұжаттың нөмірін және вагондардың бір теміржолдан екінші теміржолға табысталу тізімдемесінің нөмірін хабарлаңызшы.

  Русско-казахский экономический словарь > Предъявление рекламации

 • 13 Сроки

  Поговорим об основных принципах установления сроков поставок.

  Жеткізілім мерзімін белгілеудің негізгі қағидаты туралы әңгімелесейік.

  Отгрузка отдельных партий должна осуществляться, по возможности, равномерно.

  Жекелеген топтамалар, мүмкіндігінше, біркелкі жөнелтілуге тиіс.

  Установки и заводы поставляются комплектно.

  Қондырғылар мен зауыттар жиынтықтамалы түрде жеткізіледі.

  Датой поставки машины считается день поставки последней части машины.

  Машинаның соңғы бөлшегі жеткізілген күн машинаның жеткізілген күні деп есептеледі.

  Поставки скоропортящихся продуктов производятся с учетом сезона, наличия их у продавца и потребностей у покупателя.

  Тез бұзылатын өнімдер маусымды, олардың сатушыда бар екенін және сатып алушының қажеттерін ескере отырып жеткізіледі.

  С согласия покупателя продавец может осуществить досрочную поставку.

  Сатып алушының келісімімен сатушы өнімді мерзімінен бұрын жеткізуі мүмкін.

  Продавец имеет право на отступную сумму или перенос срока поставок, если возникнут какие-либо трудности в производстве или в поставках, происшедшие по вине покупателя.

  Егер сатып алушының кінәсынан өндірісте немесе жеткізілімде қандайда болсын қиындықтар пайда болса, сатушының кеңшілік жасау ақысын талап етуге немесе жеткізу мерзімін ауыстыруға құқығы бар.

  О переносе срока продавец обязан своевременно известить покупателя.

  Мерзімнің ауыстырылғаны жайында сатушы сатып алушыға дер кезінде хабарлауға міндетті.

  Мы хотели бы...

  Біз... қалар едік.

  - уточнить (конкретизировать, согласовать) сроки поставок.

  - жеткізілім мерзімінің дәлденгенін (нақтыланғанын, келісілгенін)

  Мы заинтересованы в срочной поставке товара.

  Біз тауардың мерзімінде жеткізілуіне мүдделіміз.

  Мы просим вас...

  Біз сізден... сұраймыз.

  - учесть, что мы передали вам наш заказ еще в прошлом году

  - произвести последнюю поставку за 3-й квартал до конца августа.

  Этот вопрос я не могу решить.

  Бұл мәселені мен шеше алмаймын.

  Фирма поставит этот товар не ранее июня этого года.

  Фирма бұл тауарды ерте дегенде осы жылдың маусымында жеткізеді.

  Что касается сроков поставок, то мы можем...

  Жеткізілім мерзіміне келетін болсақ, біз... аламыз.

  - пойти вам навстречу.

  Остальное количество будет поставлено в следующем году.

  Қалған мөлшері келесі жылы жеткізілетін болады.

  Вы ставите нас в трудное положение.

  Сіз бізді қиын жағдайға қалдырып отырсыз.

  Трудность состоит в том, что мы, к сожалению,...

  Қиындық мынада болып отыр, біз, өкінішке қарай,...

  - сіздерге 1-ші тоқсанда тауарлардың бірде-бір топтамасын жеткізіп бере алмаймыз

  - не можем согласиться с предложенными сроками поставок.

  - жеткізілімнің ұсынылған мерзімімен келісе алмаймыз.

  Мы считаем предложенные вами сроки поставок (не) реальными.

  Біз сіздер ұсынған жеткізілім мерзімін мүмкін (емес) деп есептейміз.

  Я хотел бы еще раз вернуться к срокам поставок. В какой кратчайший срок вы можете произвести поставки?

  Мен жеткізілім мерзіміне тағы бір рет оралғым келіп отыр. Сіз қандай ең қысқа мерзімде жеткізіп бере аласыз?

  Поставки автоматических установок мы можем произвести в следующем месяце.

  Автоматты қондырғыларды біз келесі айда жеткізіп бере аламыз.

  Очень жаль, так как заказанные установки нам срочно нужны, и мы просим вашего согласия на изменение сроков на два месяца.

  Бір өкініштісі, тапсырыс берілген қондырғылар бізге шұғыл керек, сондықтан біз мерзімнің екі айға өзгертілуіне сіздің келісім беруіңізді сұраймыз.

  Вероятно, вы изыщете возможность пойти нам навстречу?

  Әлбетте, сіз біздің ыңғайымызға көнудің мүмкіндіктерін іздестіретін шығарсыз?

  Мы в этом очень заинтересованы.

  Біз бұған өте мүдделіміз.

  Это, к сожалению, абсолютно невозможно, потому что у нас много заказов. В этом году наше предприятие полностью загружено.

  Бұл, өкінішке қарай, мүмкін емес, өйткені бізде тапсырыс көп. Биыл біздің кәсіпорын түгелдей жұмысбасты болып отыр.

  Мы можем начать поставки лишь с мая.

  Біз жеткізілімді тек мамырдан ғана бастай аламыз.

  Я все же надеюсь, что мы сегодня решим последнюю нерешенную задачу (проблему).

  Мен қалай дегенмен бүгін соңғы шешілмеген міндетті (мәселені) шешеміз ғой деген үміттемін.

  Этот вопрос касается равномерности поставок.

  Бұл мәселе жеткізілімнің бір қалыптылығына қатысты болып отыр.

  С этим я могу вполне согласиться, потому что такие поставки идут навстречу нашим пожеланиям. Мы поставим вам все позиции равными частями.

  Мен мұнымен толық келісемін, өйткені мұндай жеткізілім біздің тілектерімізге ыңғайлас келеді. Біз сіздерге барлық айқындамаларды тең бөліктермен жеткіземіз.

  Свыше пятидесяти процентов всего объема поставок вы уже получили, остальное количество мы поставим вам равными частями в каждом квартале.

  Жеткізілімнің бүкіл көлемінің елу пайыздан астамын сіз қазірдің өзінде алдыңыз, қалған мөлшерін біз сіздерге әр тоқсанда тең бөліктермен жеткізіп тұрамыз.

  Просим вас уменьшить поставки количества машин в первом квартале следующего года и перенести их на 2-й квартал.

  Сізден келесі жылдың бірінші тоқсанында жеткізілетін машиналар санын азайтып, оларды 2-ші тоқсанға ауыстыруды сұраймыз.

  Я понимаю вашу просьбу и готов принять ваше предложение.

  Мен сіздің өтінішіңізді түсінемін және сіздің ұсынысыңызды қабылдауға дайынмын.

  Я очень благодарен вам за понимание.

  Мен сізге түсінгеніңіз үшін өте ризамын.

  У меня к вам есть еще одна настоятельная просьба.

  Менің сізге тағы бір ділгер өтінішім бар.

  Информируйте нас, пожалуйста, об отгрузке товаров на судно.

  Бізге тауарлардың кемеге тиелгені туралы ақпарат жібере салыңызшы.

  В случае отгрузки на корабль сообщите нам, пожалуйста, телексом...

  Кемеге тиелген жағдайда бізге... телекспен хабарлай қойыңызшы.

  - номер коносамента.

  При отгрузке по железной дороге (автомобильным транспортом) сообщите...

  Теміржолмен (автомобиль көлігімен) жөнелту кезінде... хабарлаңыз.

  - пункт назначения.

  До сих пор отставание в поставках не было ликвидировано.

  Жеткізілімдегі артта қалушылық осы кезге дейін жойылған жоқ.

  Причинами задержки в поставках являются...

  Жеткізілімдегі кідірістің себептері...

  - трудности в производстве.

  - өндірістегі қиындықтар.

  Нехватка вагонов также сильно затрудняла поставки.

  Вагондардың жетіспеуі де жеткізілімді тым қиындатты.

  Мы сделаем все возможное, чтобы ускорить поставку товара.

  Біз тауар жеткізілімін жеделдету үшін мүмкіндіктің бәрін жасаймыз.

  Русско-казахский экономический словарь > Сроки

См. также в других словарях:

 • РЕШИТЬ — РЕШИТЬ, шу, шишь; шённый ( ён, ена); совер. 1. с неопред. и с союзом что. Обдумав, прийти к какому н. выводу, к необходимости каких н. действий. Р. учиться. Решил, что пора действовать. 2. что и с неопред. Сделать окончательное заключение, вывод; …   Толковый словарь Ожегова

 • решить — шу, шишь; решённый; шён, шена, шено; св. 1. что, с инф. или с придат. дополнит. После обдумывания прийти к какому л. выводу, к необходимости каких л. действий. Р. учиться. Р. посвятить себя искусству. Р. вопрос с отъездом. Внезапно р. уехать. Р.… …   Энциклопедический словарь

 • решить — шу/, ши/шь; решённый; шён, шена/, шено/; св. см. тж. решать, решаться, решение, решённый 1) а) что, с инф. или с придат. дополнит. После обдумывания прийти к какому л. выводу, к необходимости каких л. дейст …   Словарь многих выражений

 • Список эпизодов телесериала «Папины дочки» — Основная статья: Папины дочки Комедийный телесериал «Папины дочки» транслируется на канале СТС с 3 сентября 2007 года. На данный момент вышло 19 сезонов  390 серий (в каждом сезоне по 20 серий, исключение составляют 7 и 11 сезоны  в них …   Википедия

 • Франция — (France) Французская Республика, физико географическая характеристика Франции, история Французской республики Символика Франции, государственно политическое устройство Франции, вооружённые силы и полиция Франции, деятельность Франции в НАТО,… …   Энциклопедия инвестора

 • Суворов, Александр Васильевич — (князь Италийский, граф Рымникский) — генералиссимус Российских войск, фельдмаршал австрийской армии, великий маршал войск пьемонтских, граф Священной Римской империи, наследственный принц Сардинского королевского дома, гранд короны и кузен …   Большая биографическая энциклопедия

 • Задачи союзов молодёжи — («Задачи союзов молодёжи» )         выступление В. И. Ленина 2 октября 1920, в котором поставлены исторические задачи коммунистического воспитания молодёжи и определена её роль в построении коммунизма. Впервые напечатана в газете «Правда» № 221,… …   Большая советская энциклопедия

 • Список серий аниме «The Prince of Tennis» — Основная статья: The Prince of Tennis Данная статья содержит список серий аниме «The Prince of Tennis», которое впервые транслировалось в Японии с 10 октября 2001 года по 30 марта 2005 года. Оригинальный аниме сериал ТВ 1 содержит в общей… …   Википедия

 • Masterforex-V — (Мастерфорекс 5) Masterforex V это обучающий интернет проект в области валютного рынка Форекс Разоблачение обучающего проекта Masterforex V, организатор и преподаватели мошеннической академии Мастерфорекс 5, методы обмана клиентов проекта… …   Энциклопедия инвестора

 • Высшая лига КВН 2009 — Высшая лига 2009 Чемпионы по окончании финала Сезон 23 й …   Википедия

 • Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… …   Медицинская энциклопедия

Книги

 • Решаем примеры, . 22 с. Дорогие родители! Эта необычная книжка-игрушка поможет вашему ребенку потренироваться в счете и научиться решать примеры. Объясните, пожалуйста, малышу, как правильно ею пользоваться.… Подробнее  Купить за 348 грн (только Украина)
 • Решаем примеры, . Дорогие родители! Эта необычная книжка-игрушка поможет вашему ребенку потренироваться в счете и научиться решать примеры. Объясните, пожалуйста, малышу, как правильно ею пользоваться. Первый… Подробнее  Купить за 232 руб
 • Решаем примеры, Черентаева М. (худ.). Дорогие родители!. Эта необычная книжка-игрушка поможет вашему ребенку потренироваться в счете и научиться решать примеры.. Объясните, пожалуйста, малышу, как правильно ею пользоваться.… Подробнее  Купить за 232 руб
Другие книги по запросу «решить учиться» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»