Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

рассуждать на разные темы

 • 1 рассуждать

  Русско-казахский словарь > рассуждать

 • 2 рассуждать

  байыптау, пайымдау

  Русско-казахский терминологический словарь "Философия и политология" > рассуждать

 • 3 вращаться

  Русско-казахский словарь > вращаться

 • 4 жизненность

  Русско-казахский словарь > жизненность

 • 5 коснуться

  Русско-казахский словарь > коснуться

 • 6 прыгать

  Русско-казахский словарь > прыгать

 • 7 разный

  Русско-казахский словарь > разный

 • 8 разъединение

  Русско-казахский словарь > разъединение

 • 9 расползтись

  Русско-казахский словарь > расползтись

 • 10 расселиться

  Русско-казахский словарь > расселиться

 • 11 соизмерить

  Русско-казахский словарь > соизмерить

 • 12 теряться

  Русско-казахский словарь > теряться

 • 13 Банковский маркетинг

  Финансовый маркетинг представляет собой системный подход инвесторов-продавцов к управлению процессом реализации финансовых активов (денег, ценных бумаг, драгоценных металлов и камней) и системный подход инвесторов-покупателей к управлению накоплением финансовых активов. Сферой деятельности этого маркетинга является финансовый рынок. Составной частью финансового маркетинга считается банковский маркетинг, который затрагивает банковские услуги на финансовом рынке или рынок банковских продуктов и услуг.

  Қаржы маркетингі сатушы-инвесторлардың қаржы активтерінің (ақшаның, бағалы қағаздардың, асыл металдар мен тастардың) өткізілуі үдерісін басқаруға жүйелі көзқарасы және сатып алушы-инвесторлардың қаржы активтерінің қорлануын басқаруға жүйелі көзқарасы болып табылады. Қаржы нарығы осы маркетингі қызметінің аясы болып табылады. Қаржы нарығындағы банк көрсететін қызметтерді немесе банк өнімдері мен қызмет көрсету нарығын қамтитын банк маркетингі қаржы нарығының құрамдас бөлігі болып саналады.

  Банковский маркетинг – это процесс, который включает в себя:

  Банк маркетингі – мыналарды қамтитын үдеріс:

  - планирование производства банковского продукта;

  - банк өнімін өндіруді жоспарлау;

  - исследование финансового рынка;

  - қаржы нарығын зерттеу;

  - налаживание коммуникаций;

  - қарым-қатынасты жолға қою;

  - установление цен;

  - бағаны белгілеу;

  - организацию продвижения банковского продукта;

  - банк өнімінің жылжытылуын ұйымдастыру;

  - развертывание службы банковского сервиса.

  - банк сервисінің қызметін өрістету.

  Основными задачами банковского маркетинга являются:

  Банк маркетингісінің негізгі міндеттері:

  - прогнозирование требований покупателей к банковскому продукту;

  - сатып алушылардың банк өніміне қоятын талаптарын болжау;

  - изучение спроса на банковский продукт;

  - банк өніміне сұранымды зерделеу;

  - выпуск банковского продукта, соответствующего требованиям покупателей;

  - сатып алушылардың талаптарына сай келетін банк өнімін шығару;

  - установление уровня цен на банковский продукт с учетом условий конкуренции;

  - бәсеке шарттарын ескере отырып банк өнімі бағасының деңгейін белгілеу;

  - повышение имиджа банка;

  - банкінің беделін көтеру;

  - повышение доли финансового рынка, контролируемого данным банком.

  - осы банк бақылайтын қаржы нарығының үлесін арттыру.

  Концепция банковского маркетинга характеризует цель деятельности банка на финансовом рынке. У покупателей банковского продукта разные интересы, потребности, возможности, денежные ресурсы и разная степень риска. Поэтому у них разный спрос на данные продукты. Это означает, что банк, предлагающий свой продукт, должен четко знать, на какую группу покупателей этот продукт рассчитан и сколько может быть потенциальных потребителей этого продукта. Отсюда возможны два направления деятельности банка:

  Банк маркетингісінің тұжырымдамасы қаржы нарығындағы банк қызметінің мақсатын сипаттайды. Банк өнімін сатып алушылардың мүдделері, қажетсінулері, мүмкіндіктері, ақша ресурстары алуан түрлі, тәуекел дәрежесі де әртүрлі. Сондықтан олардың нақты өнімге деген сұранымы да түрліше. Мұның мәнісі мынада: өз өнімін ұсынушы банк бұл өнімнің сатып алушылардың қандай тобына арналғанын және бұл өнімнің әлеуетті тұтынушылары қанша бола алатынын айқын білуге тиіс. Осыдан келіп банк қызметінің екі бағыты болуы ықтимал:

  - ориентация на массовый, стабильный спрос, что предполагает относительно низкие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, ограничение услуги по обслуживанию клиентов и больший охват мелких покупателей;

  - жаппай, тұрақты сұранымға бағдарлануы, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама төмен болуын, клиенттерге қызмет көрсетудің шектелуін және ұсақ сатып алушылардың кең қамтылуын көздейді;

  - ориентация на нестабильный спрос, т.е. на отдельные группы покупателей, что предполагает относительно высокие цены (курсы, процентные ставки) на продукт, более широкий круг услуг по обслуживанию клиентов и меньший охват покупателей.

  - тұрақсыз сұранымға, яғни сатып алушылардың жекелеген топтарына бағдарлану, мұның өзі өнім бағасының (бағамы, пайыздық мөлшерлемесі) біршама жоғары болуын, клиенттерге неғұрлым кең ауқымда қызмет көрсетілуін және ұсақ сатып алушылардың аз қамтылуын көздейді.

  Маркетинговая деятельность – это комплекс действий:

  Маркетингілік қызмет:

  - по разработке типологии потребления;

  - тұтыну тұрпаттамасын әзірлеу жөніндегі;

  - по изучению спроса;

  - сұранымды зерделеу жөніндегі;

  - по планированию производства банковского продукта и организации работы по его реализации.

  - банк өнімін өндіруді жоспарлау және оның іске асыру жұмысын ұйымдастыру жөніндегі іс-қимылдар кешені.

  Спрос на банковские продукты можно классифицировать по психофизиологической реакции покупателей и по степени удовлетворения потребностей покупателей.

  Банк өнімдеріне сұранымды сатып алушылардың психологиялық-физиологиялық қарымта жауабына қарай және сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылу дәрежесіне қарай жіктелуі мүмкін.

  По психофизиологическому признаку выделяют:

  Психологиялық-физиологиялық белгі бойынша мыналарға бөлінеді:

  - фиксированный спрос – устойчивый спрос на отдельные виды банковских продуктов, постоянно предоставляемых банком (депозитные вклады в банках с минимальной суммой вклада не более 1000 тенге, акции наиболее престижных банков и др.);

  - тиянақталған сұраным – банк ұдайы беріп тұратын банк өнімдерінің жекелеген түрлеріне тұрақты сұраным (банкідегі салымның ең аз сомасы 100 теңгеден аспайтын депозиттік салым, неғұрлым беделді банкілердің акциялары, т.б.);

  - альтернативный спрос – спрос по выбору, когда вкладчик после анализа своих возможностей, степени доходности, выгодности, риска принимает решение о вложении капитала в банковский продукт (спрос на такие активы, как валютные депозиты, и трасты, депозитные вклады с суммой вклада не более 3000 тенге и др.);

  - баламалы сұраным – таңдау бойынша сұраным, мұнда салымшы өз мүмкіндіктерін, табыстылық, тиімділік, тәуекелдік дәрежесін талдағаннан кейін капиталды банк өніміне салу туралы шешім қабылдайды (валюталық депозиттер сияқты активтерге, трастыларға, салым сомасы 3000 теңгеден аспайтын депозиттік салымдарға, т.б. сұраным);

  - импульсный спрос – неожиданный спрос, когда покупатель, уже сделавший свой выбор под влиянием советов других покупателей, знакомых, рекламы или иных факторов, меняет свое решение (спрос на ценные бумаги, по которым обещают высокие дивиденды (проценты) и др.).

  - серпінді сұраным – күтпеген жерден болатын сұраныс; мұнда басқа сатып алушылардың, таныстарының, жарнаманың немесе басқа да факторлардың ықпалымен өз таңдауын жасаған сатып алушы өз шешімін өзгертеді (дивиденді (пайызы) жоғары болады деп күтілген бағалы қағаздар, т.б. бойынша сұраным).

  По степени удовлетворения потребностей покупателей можно выделить:

  Сатып алушылар қажеттерінің қанағаттандырылуы дәрежесіне қарай мыналарға бөлінеді:

  - реализованный спрос (спрос удовлетворен, когда услуга или банковский продукт предъявлены покупателю);

  - өткізілген сұраным (сұраным қызмет көрсету немесе банк өнімі сатып алушыға ұсынылған кезде қанағаттандырылды);

  - неудовлетворенный спрос – спрос на банковские продукты, отсутствующие в продаже или существующие, но по объему предложения отстающие от запросов покупателей;

  - қанағаттандырылмаған сұраным – сатуда жоқ немесе бар болғанымен ұсынымның көлемі бойынша сатып алушылардың сұрауынан артта қалған банк өнімдеріне сұраным;

  - формирующийся спрос, нечетко выраженный спрос.

  - қалыптасушы сұраным, айқын көрініс таппаған сұраным.

  Рендит – это относительный показатель доходности ценной бумаги. Рендит акции определяется процентным отношением выплаченного по ней дивиденда к рыночному курсу акции. Чем выше размер рендита, тем доходнее акция.

  Рендит – бағалы қағаз табыстылығының салыстырмалы көрсеткіші. Акция рендиті акция бойынша төленген дивидендтің акцияның нарықтық бағамына пайыздық қатынасымен айқындалады. Рендит мөлшері жоғары болған сайын акция да табыстырақ.

  Спрэд – это разрыв между минимальной ценой предложения и максимальной ценой спроса. Наиболее ликвидными являются ценные бумаги, у которых отношение спрэда к максимальной цене спроса наименьшее (обычно до 3%).

  Спрэд – ұсынымның ең төмен бағасы мен сұранымның ең жоғары бағасының арасындағы алшақтық. Спрэдтің сұранымның ең жоғары бағасына қатынасы барыша төмен (әдетте 3%-ға дейін) бағалы қағаздар неғұрлым өтімді болып табылады.

  Процесс банковского маркетинга включает следующие этапы:

  Банк маркетингісі үдерісі мынадай кезеңдерді қамтиды:

  - изучение потребностей покупателей конкретного банковского продукта;

  - нақты банк өнімін сатып алушылардың қажеттерін зерделеу;

  - комплексное исследование финансового рынка по секторам;

  - қаржы нарығын секторлар бойынша кешенді түрде зерттеу;

  - исследование возможностей текущей и перспективной реализации банковского маркетинга;

  - банк маркетингісінің ағым-дағы және келешектегі іске асырылуы мүмкіндіктерін зерттеу;

  - планирование маркетинга;

  - маркетингіні жобалау;

  - планирование жизненного цикла банковской инновации;

  - банк инновациясының өміршеңдік циклін жоспарлау;

  - реклама;

  - жарнама;

  - организация работы отделов и структурных подразделений банков.

  - банкілердің бөлімдері мен құрылымдық бөлімшелерінің жұмысын ұйымдастыру.

  Основными функциями банковского маркетинга являются:

  Банк маркетингісінің негізгі атқарымдары:

  - сбор информации;

  - ақпарат жинау;

  - маркетинговые исследования;

  - маркетингілік зерттеу;

  - планирование деятельности по выпуску и реализации банковских продуктов;

  - банк өнімдерін шығару және өткізу жөніндегі қызметті жоспарлау;

  - реклама;

  - жарнама;

  - реализация банковских продуктов.

  - банк өнімдерін өткізу.

  План банковского маркетинга представляет собой план реализации банковских продуктов, традиционных и новых. Этот план определяет какой банковский продукт или какую инновацию, на какой территории и по какой цене следует продавать в данный период времени.

  Банк маркетингісінің жоспары банк өнімдерін, кәдуілгі және жаңа өнімдерін өткізу жоспары болып табылады. Бұл жоспар нақты уақыт кезеңінде қандай банк өнімін немесе қандай инновацияны, қай аумақта және қандай бағамен сату керек екенін айқындайды.

  Стратегия банковского маркетинга заключается в:

  Банк маркетингісінің стратегиясы:

  - анализе возможностей банка по выпуску того или иного банковского продукта;

  - банкінің белгілі бір банк өнімін шығару жөніндегі мүмкіндіктерін талдау үдерісінде;

  - определении цели выпуска продукта;

  - өнім шығарудың мақсатын айқындауда;

  - обосновании банковской инновации и ее характеристики;

  - банк инновациясын негіздеу және оны сипаттауда;

  - маркетинговых исследованиях финансового рынка и возможностей реализации банковского продукта как в текущем периоде, так и в ближайшей перспективе.

  - қаржы нарығын және банк өнімін ағымдағы кезеңде де, таяудағы келешекте де өткізу мүмкіндіктерін маркетингілік зерттеуде.

  Банк маркетингінің стратегиясында қандай тұжырымдамаларды бөліп көрсетуге болады?

  В стратегии банковского маркетинга целесообразно выделить следующие концепции:

  Банк маркетингісінің стратегиясында мына тұжырымдамаларды бөліп көрсету орынды:

  - сегментация финансового рынка;

  - қаржы нарығын бөліктемелеу;

  - выбор целевого банковского продукта или услуги;

  - нысаналы банк өнімін немесе қызмет көрсетуді таңдау;

  - выбор методов выхода на рынок;

  - нарыққа шығу әдістерін таңдау;

  - выбор маркетинговых средств;

  - маркетингілік құралдарды таңдау;

  - выбор времени выхода на рынок.

  - нарыққа шығу уақытын таңдау.

  Русско-казахский экономический словарь > Банковский маркетинг

 • 14 Принципы кредитования

  Банк руководствуется следующими основными принципами кредитования:

  Банк несиелендірудің мынадай негізгі қағидатын басшылыққа алады:

  - срочность;

  - мерзімділік;

  - возвратность;

  - қайтарымдылық;

  - платность.

  - ақылы.

  Принцип срочности выражается в том, что кредит выдается на четко определенный срок. Этот срок оговаривается в кредитном договоре.

  Мерзімділік қағидаты несиенің нақты айқындалған мерзімге берілуінен көрініс табады. Бұл мерзім несие шартында ескертіледі.

  Он заключается в том, что по окончании срока кредитного договора заемные деньги должны быть возвращены кредитору в полной сумме (основной долг) и с процентами.

  Оның мәнісі мынада: несие шарты аяқталғаннан кейін қарыз ақша несиегерге толық сомада (негізгі қарыз) және пайызымен қайтарылуға тиіс.

  Какие меры принимаются банком в случае невозврата кредита в установленный срок?

  Несие белгіленген мерзімде қайтарылмаған жағдайда банк қандай шаралар қолданады?

  В этом случае, заемщику начисляются пени (т.е. штрафные санкции), размер которых устанавливается в кредитном договоре. Для гарантии возврата финансового кредита используют разные способы обеспечения этого возврата.

  Мұндай жағдайда қарызгерге өсімпұл (яғни айыппұл ықпалшаралары) есептеледі, оның мөлшері несие шартында белгіленеді. Қаржы несиесінің қайтарылу кепілдігі үшін осы қайтаруды қамтамасыз етудің түрлі тәсілдері пайдаланылады.

  Банки используют следующие основные способы обеспечения кредита:

  Банкілер несиені қамтамасыз етудің мынадай негізгі тәсілдерін пайдаланады:

  - поручительство;

  - кепілгерлік;

  - гарантия;

  - кепілдік;

  - залог;

  - кепіл;

  - страхование ответственности заемщика за непогашение кредита.

  - несиенің өтелмегені үшін қарызгердің жауапкершілігін сақтандыру.

  Поручительство – это договор с односторонними обязательствами, посредством которого поручитель берет обязательство перед кредитором оплатить при необходимости задолженность заемщика. Договор поручительства служит дополнением к кредитному договору и заверяется нотариусом. Он применяется, когда заемщиком является гражданин. Поручителем может выступать любой хозяйствующий субъект (банк, ассоциация, предприятие и т. п.).

  Кепілгерлік – біржақты міндеттемелері бар шарт, ол арқылы кепілгер несиегердің алдында қажет болған жағдайда қарызгердің берешегін төлеуге міндеттенеді. Кепілгерлік шарты несие шартына толықтыру болып табылады және оны нотариус растайды. Оны қарыз алушы азамат болғанда қолданады. Кез келген шаруашылық жүргізуші субъект (банк, қауымдастық, кәсіпорын, т.б.) кепілгер бола алады.

  Гарантия — это обязательство гаранта выплатить за гарантируемого определенную сумму при наступлении гарантийного случая. Она оформляется гарантийным письмом и применяется только между юридическими лицами.

  Кепілдік — кепілгердің кепілдік берілген сома үшін кепілдік жағдайы басталған кезде төлеуге міндеттенуі. Ол кепілдік хатымен ресімделеді және тек заңды тұлғалар арасында ғана қолданылады.

  В основе залоговых операции лежат следующие основные положения:

  Кепіл операцияларының негізінде мынадай негізгі ережелер жатыр:

  - залоговое право на имущество переходит вместе с ним к любому новому приобретателю данного имущества;

  - мүлікке кепілзаттық құқығы сол кепілзатпен бірге осы мүлікті кез келген жаңа сатып алушыға көшеді;

  - гарантией выполнения требования кредитора-залогодержателя является только определенное имущество должника, т.е. только то имущество, которое в соответствии с законодательством РК может быть отчуждено;

  - борышқордың тек белгілі бір мүлкі ғана, яғни ҚР заңнамасына сәйкес мүліктен айыруға жататын мүлік қана кепілзат ұстаушы-несиегер талабының орындалуына кепілдік болып табылады;

  - кредитор (залогодержатель) в случае невозврата заемщиком (залогодателем) долга имеет право обращать взыскание на заложенное имущество, в том числе путем его продажи, т.е. отчуждения его от залогодателя.

  - несиегер (кепілзат ұстаушы) борышты қайтармаған жағдайда кепілге салынған мүлікті алуға, соның ішінде оны сату арқылы, яғни оны кепілзат берушіден айыру арқылы өндіріп алуға құқылы.

  Существует две формы залога:

  Кепілдің екі нысаны бар:

  - залог с оставлением имущества у залогодателя;

  - мүлік кепіл берушіде қалдырылатын кепіл;

  - залог с передачей заложенного имущества залогодержателю (заклад).

  - кепілге салынған мүлік кепіл ұстаушыға берілетін кепіл (кепілсалым).

  Каким образом заключается договор страхования ответственности заемщика за непогашение кредита?

  Несиенің өтелмегені үшін қарызгердің жауапкершілігін сақтандыру шарты қалай жасалады?

  В ходе данного страхования заемщик кредита в банке заключает со страховой компанией страховой договор. Он прилагается к кредитному договору. На практике применяется тройной договор страхования, который заключается между страховой компанией, банком и заемщиком. Срок страхования соответствует сроку, на который был выдан кредит. Договор страхования предусматривает, как правило, возмещение банку со стороны страховщика определенного процента суммы невозвращенного заемщиком кредита в установленный срок и процентов по нему.

  Осы сақтандыру барысында банкіден несие алған қарызгер сақтандыру компаниясымен сақтандыру шартын жасасады? Ол несие шартына тіркеледі. Іс жүзінде үшжақты сақтандыру шарты қолданылады, ол сақтандыру компаниясы, банк және қарызгер арасында жасалады. Сақтандыру мерзімі несие берілген мерзімге сай келеді. Сақтандыру шарты, әдетте, қарызгер белгіленген мерзімде қайтармаған несие сомасының белгілі бір пайызын және ол бойынша пайызды банкіге сақтандырушы тарапынан өтелуін көздейді.

  Какими критериями руководствуется банк в оценке кредитоспособности заемщика?

  Банк несиенің қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігін бағалауда қандай өлшемдерді басшылыққа алады?

  Оценка кредитоспособности заемщика и предоставления кредита только кредитоспособному и платежеспособному заемщику является важным условием обеспечения возврата кредита. Кредитоспособность заемщика характеризуется его аккуратностью при расчетах по ранее полученным кредитам, его текущим финансовым состоянием и перспективами изменения, способностью при необходимости мобилизовать денежные средства из различных источников.

  Қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігін бағалау және несиені тек несиені өтеуге қабілетті және төлем төлеуге қабілетті қарызгерге ғана беру несиенің қайтарылуын қамтамасыз етудің маңызды шарты болып табылады. Қарызгердің несиені өтеуге қабілеттілігі оның бұрынырақ алған несиесі бойынша есептесу кезіндегі ұқыптылығымен, оның ағымдағы қаржы жағдайымен, өзгеру перспективаларымен, қажет болған жағдайда түрлі көздерден ақша қаражатын жұмылдыру қабілетімен сипатталады.

  Несие беру шарттарына талдау жасау қандай мәселелерді зерделеуді көздейді?

  Анализ условий кредитования предполагает изучение следующих вопросов:

  Несилендіру шарттарын талдау мына мәселелерді зерделеуді көздейді:

  - "солидность" заемщика, которая характеризуется своевременностью расчетов по ранее полученным кредитам, качественностью представленных отчетов, ответственностью и компетентностью руководства;

  - қарызгердің "салиқалылығы", ол бұрынырақ алынған несиелер бойынша уақтылы есеп айырысуымен, берген есептерінің сапалылығымен, басшылықтың жауаптылығымен және біліктілігімен сипатталады;

  - "способность" заемщика производить конкурентоспособную продукцию;

  - қарызгердің бәсекеге жарамды өнім өндіруге "қабілеттілігі";

  - "доходы", при этом уровень доходов банка должен быть увязан со степенью риска при кредитовании;

  - "кірісі", мұнда банк кірісінің деңгейі несиелендіру кезіндегі тәуекел дәрежесімен байланыстырылуға тиіс;

  - "цель" использования кредитных ресурсов;

  - несие ресурстарының пайдаланылу "мақсаты";

  - "сумма" кредита, изучение этого вопроса производится исходя из проведения заемщиком мероприятия ликвидности баланса, соотношения между собственными и заемными средствами;

  - несие "сомасы", бұл мәселе қарызгердің теңгерім өтемпаздығы шарасын жүргізуін, меншікті және қарыз қаражатының арақатынасын басшылыққа ала отырып зерделенеді;

  - "погашение", этот вопрос изучается путем анализа возвращенности кредита за счет реализации материальных ценностей, предоставленных гарантий и использования залогового права;

  - "өтеу", бұл мәселе материалдық құндылықтардың, берілген кепілдіктердің өткізілуі және кепіл құқығын пайдалану есебінен несиенің қайтарылуына талдау жасау жолымен зерделенеді;

  - "обеспечение" кредита, т.е. изучение устава и положения с точки зрения определения права банка брать в залог под выданную ссуду активы заемщика, включая ценные бумаги.

  - несиенің "қамтамасыз етілуі", яғни банкінің берілген несиені қамтамасыз ету кепілі ретінде қарызгердің бағалы қағаздарымен қоса активтерін алу құқығын анықтау тұрғысынан жарғы мен ережені зерделеу.

  Ликвидность хозяйствующего субъекта определятся его способностью быстро погашать свою задолженность, т.е. ликвидностью баланса хозяйствующего субъекта.

  Шаруашылық жүргізуші субъектінің өтемпаздығы оны өз берешегін тез өтеуге қабілеттілігімен, яғни шаруашылық жүргізуші субъект теңгерімінің өтемпаздығымен анықталады.

  Ликвидность определяется соотношением величины задолженности и ликвидных средств, т.е. средств, которые могут быть использованы для погашения долгов (наличные деньги, депозиты, ценные бумаги, реализуемые элементы оборотных средств и др.).

  Өтемпаздық берешек пен өтімді қаражат, яғни борышты өтеу үшін пайдалануға болатын қаражат (қолма-қол ақша, депозиттер, бағалы қағаздар, айналым қаражатының нышандары, т.б.) шамасының қатынасымен анықталады.

  Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения.

  Теңгерімнің өтемпаздығын талдаудың мәні өтімділік дәрежесіне қарай топтастырылған актив бойынша қаражатты өтелу мерзіміне қарай топтастырылған пассив бойынша міндеттемелермен салыстыруда.

  Русско-казахский экономический словарь > Принципы кредитования

 • 15 Научно-исследовательская работа

  В ходе подготовки к планированию научно-исследовательской совместной работы я познакомился с...

  Бірлескен ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлауға дайындалу барысында мен... таныстым.

  - тезисами докладов.

  Я прочитал вашу работу с большим интересом.

  Мен сіздің еңбегіңізді зор ықыласпен оқыдым.

  Нам нужна научно-техническая информация об изделиях и материалах для соответствующих исследований.

  Бізге тиісті зерттеулер үшін бұйымдар мен материалдар туралы ғылыми-техникалық ақпарат керек.

  Прежде чем перейти к отдельным вопросам планирования научно-исследовательской работы, было бы неплохо, чтобы наши научные работники познакомились с достигнутыми у вас результатами.

  Ең алдымен ғылыми-техникалық жұмысты жоспарлаудың жекелеген мәселелеріне көшпес бұрын біздің ғылыми қызметкерлеріміздің сіздерде қол жеткізілген нәтижелермен танысқаны жаман болмас еді.

  С нашей стороны возражений нет.

  Біздің тарапымыздан қарсылық жоқ.

  Мы проведем консультации по основным вопросам.

  Біз негізгі мәселелер бойынша ақыл-кеңес өткіземіз.

  Для организации научно-исследовательской работы нам необходимо соблюдение, в основном, двух условий: наличие соответствующих кадров и материальной базы.

  Ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру үшін біз негізінен екі шартты: тиісті кадрлар мен материалдық базаның болуын сақтауымыз керек.

  Поговорим вначале о кадрах.

  Әуелі кадрлар туралы әңгімелесейік.

  К работе в исследовательской группе были привлечены...

  Зерттеушілер тобындағы жұмысқа... тартылды.

  - высококвалифицированные кадры молодых научных работников.

  Господин N является руководителем исследовательской группы.

  N мырза зертеушілер тобының басшысы болып табылады.

  Для подготовки отдельных вопросов нам необходимо привлечь экспертов.

  Жекелеген мәселелерді дайындау үшін біз сарапшыларды тартуымыз керек.

  Просим передать нам список экспертов, так как речь пойдет о...

  Бізге сарапшылардың тізімін берулеріңізді сұраймыз, өйткені әңгіме... жайында болып отыр.

  - шешімдердің ғылыми жобаларын дайындап, әзірлеу

  - проверке этого вопроса.

  А сейчас поговорим о материально-технической базе исследований.

  Ал қазір зерттеулердің материалдық-техникалық базасы туралы әңгімелесейік.

  Мы предлагаем вам создать совместную научно-техническую базу на время, необходимое для решения поставленных задач.

  Біз сіздерге алға қойылған міндеттерді шешу үшін қажет уақытқа арнап бірлескен ғылыми-техникалық база құруды ұсынамыз.

  Сюда входят лаборатории, оборудованные современными приборами и механизмами, а также электронно-вычислительная техника.

  Бұған осы заманғы приборлармен және механизмдермен жабдықталған зертханалар, электронды-есептеу техникасы кіреді.

  Мы занимаемся подготовкой работ в лаборатории.

  Біз зертханадағы жұмыстарды дайындаумен айналысып жатырмыз.

  А сейчас поговорим о содержании исследовательских работ.

  Ал қазір зерттеу жұмыстарының мазмұны жайында әңгімелесейік.

  Критериями оценки исследовательских работ должны быть:

  Зерттеу жұмыстарын бағалаудың өлшемдері:... болуға тиіс.

  - конкурентоспособность на мировом рынке;

  - әлемдік нарықта бәсекелесуге жарамдылық;

  - стоимость исследований;

  - зерттеулердің құны;

  - сроки (темпы) внедрения в производство.

  Мы должны...

  Біз... тиіспіз.

  - жұмыстың нәтижелерін тексеріп, салыстыруға

  - договориться о сроках и месте совещания по результатам исследований.

  Нам нужно обсудить (согласовать)...

  Біз... талқылауымыз (келісуіміз) керек.

  - сроки окончания исследовательских работ.

  Нам нужно уточнить объем исследовательских работ.

  Біз зерттеу жұмыстарының көлемін нақтылауымыз керек.

  Нам следует договориться о совместном решении избранной научно-технической задачи.

  Біз таңдап алынған ғылыми-техникалық міндеттерді бірлесіп шешу туралы уағдаласып алғанымыз жөн.

  Мы придаем большое значение разработке высокомеханизированного производства.

  Біз жоғары дәрежеде механикаландырылған өндірісті әзірлеуге үлкен мән береміз.

  У нас требуют обязательного рассмотрения вопросы...

  Бізде... мәселелері міндетті түрде қарауды талап етеді.

  - разработки систем комплексной автоматизации.

  Нам нужно провести расчеты по оптимизации параметров.

  Біз параметрлерді оңтайландыру жөнінде есептер жүргізуіміз керек.

  Эти нормативы уже не отвечают новейшему научно-техническому уровню.

  Бұл нормативтер ең жаңа ғылыми-техникалық деңгейге сай келмейді ғой.

  Мы ускорим темпы проведения работ и продолжим эксперименты.

  Біз жұмыстарды жүргізу қарқынын жеделдетіп, тәжірибелерді жалғастырамыз.

  По некоторым вопросам у нас не достигнута договоренность.

  Кейбір мәселелер бойынша бізде уағдаластыққа қол жеткізілген жоқ.

  Но, во всяком случае, наше сотрудничество будет способствовать...

  Бірақ, сайып келгенде, біздің ынтымақтастығымыз... септігін тигізетін болады.

  - созданию новых видов химической продукции.

  Особое внимание следует обратить на эффективное и рациональное использование энергии.

  Энергияны тиімді және ұтымды пайдалануға ерекше назар аударған жөн.

  Мы обсудим вопросы...

  Біз... мәселелерін талқылаймыз.

  - проектирования и строительства предприятий и научно-исследовательских учреждений.

  Нам следует договориться о совместном проектировании новой установки.

  Біз жаңа қондырғыны бірлесіп жобалау жайында уағдаласып алумыз керек.

  Мы будем говорить о проектировании опытных установок для производства строительных материалов.

  Біз құрылыс материалдарын өндіруге арналған тәжірибелік қондырғыларды жобалау туралы әңгімелесеміз.

  Это касается технического содействия в проектировании.

  Бұл жобалауға техникалық жағынан жәрдемдесуге қатысты.

  Теперь о сокращении сроков разработки проекта и внедрения его в производство.

  Енді жобаны әзірлеу және оны өндіріске енгізу мерзімін қысқарту туралы.

  В представленных проектах обнаружены некоторые недостатки.

  Ұсынылған жобаларда кейбір кемшіліктер табылды.

  Мы устраним недостатки в проекте.

  Біз жобадағы кемшіліктерді жоямыз.

  Мы предлагаем обсудить этот вопрос в оперативном порядке.

  Біз бұл мәселені жедел түрде талқылауды ұсынамыз.

  Протокол технического совещания специалистов (экспертов) по проектированию опытных установок уже составлен.

  Тәжірибелік қондырғыларды жобалау жөніндегі мамандардың (сарапшылардың) техникалық кеңесінің хаттамасы жазылып та қойды.

  Из проекта, который вы нам предоставили, вы можете видеть, что для решения поставленных задач предусматривается два года.

  Сіздің бізге берген жобадан алға қойылған міндеттерді шешу үшін екі жыл көзделіп отырғанын көре аласыз.

  Нам следует договориться об испытании новой машины (опытных установок).

  Біз жаңа машинаны (тәжірибелік қондырғыларды) сынау туралы келісіп алғанымыз жөн.

  Мы должны во что бы то ни стало выдержать сроки пусковых испытаний агрегата X. Когда вы можете передать нам отчет об испытаниях установки X?

  Біз қайткен күнде де Х агрегаттың іске қосу сынақтарының мерзіміне төзуге тиіспіз.Сіздер Х қондырғысының сынақтары туралы есепті бізге қашан бересіздер?

  Русско-казахский экономический словарь > Научно-исследовательская работа

См. также в других словарях:

 • РАССУЖДАТЬ — РАССУЖДАТЬ, аю, аешь; несовер. 1. Мыслить, строить умозаключения. Р. логически. Научиться р. 2. Последовательно излагать свои суждения о чём н., обсуждать что н., вести беседу Р. об искусстве. Р. на разные темы. Не рассуждать! (окрик в знач.… …   Толковый словарь Ожегова

 • рассуждать — аю, аешь; нсв. 1. Мыслить, строить умозаключения. Р. легче, чем чувствовать. Научиться здраво р. Р. логически. 2. (о ком чём). Излагать свои суждения, мысли. Р. об искусстве. Р. о дирижёре. Р. на разные темы. Р. о прочитанной книге. Р. с кем л. о …   Энциклопедический словарь

 • рассуждать — а/ю, а/ешь; нсв. 1) Мыслить, строить умозаключения. Рассужда/ть легче, чем чувствовать. Научиться здраво рассужда/ть. Рассужда/ть логически. 2) а) о ком чём Излагать свои суждения, мысли. Рассужда/ть об искусстве …   Словарь многих выражений

 • Плутарх — (Plutarch) Биография Плутарха, сочинения Плутарха, цитаты и афоризмы Информация о биографии Плутарха, сочинения Плутарха, цитаты и афоризмы Содержание Содержание Определение Биография Сочинения Сравнительные жизнеописания Другие произведения… …   Энциклопедия инвестора

 • Пушкин, Александр Сергеевич — — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Россия. Русский язык и Русская литература: История русской литературы — История русской литературы для удобства обозрения основных явлений ее развития может быть разделена на три периода: I от первых памятников до татарского ига; II до конца XVII века; III до нашего времени. В действительности эти периоды резко не… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Белинский, Виссарион Григорьевич — — родился 30 мая 1811 года в недавно присоединенном к России Свеаборге, где его отец, Григорий Никифорович, служил младшим лекарем флотского экипажа. Фамилию свою Григорий Никифорович получил при поступлении в семинарию от своего учебного… …   Большая биографическая энциклопедия

 • ЕВХАРИСТИЯ. ЧАСТЬ I — [греч. Εὐχαριστία], главное таинство христ. Церкви, состоящее в преложении (μεταβολή изменение, превращение) приготовленных Даров (хлеба и разбавленного водой вина) в Тело и Кровь Христовы и причащении (κοινωνία приобщение; μετάληψις принятие)… …   Православная энциклопедия

 • Уолстонкрафт, Мэри — Мэри Уолстонкрафт, Джон Опи (ок. 1797) Мэри Уолстонкрафт (англ. Mary Wollstonecraft, [ˈmɛəri ˈwʊlstənkrɑːft] …   Википедия

 • Волстенкрафт Мэри — «Мэри Уолстонкрафт», Джон Опи (ок. 1797) Мэри Уолстонкрафт (англ. Mary Wollstonecraft, [ˈmɛəri ˈwʊlstənkrɑːft], 27 апреля 1759  10 сентября 1797)  британская писательница, философ и феминистка XVIII века. Автор романов, трактатов, сборника писем …   Википедия

 • Волстенкрафт Мери — «Мэри Уолстонкрафт», Джон Опи (ок. 1797) Мэри Уолстонкрафт (англ. Mary Wollstonecraft, [ˈmɛəri ˈwʊlstənkrɑːft], 27 апреля 1759  10 сентября 1797)  британская писательница, философ и феминистка XVIII века. Автор романов, трактатов, сборника писем …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «рассуждать на разные темы» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»