Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

радость

 • 1 радость

  хурсандӣ, шодӣ, хушнудӣ, шодмонӣ, хушӣ

  Русско-таджикский словарь > радость

 • 2 радость

  ж
  1. хурсандӣ, шодӣ, хушнудӣ, шодмонӣ, хушӣ; не помнить себя от радости аз шодӣ худро гум кардан; в его глазах светилась радост ь аз чашмонаш ҳисси шодӣ ҳувайдо буд // чаще мн. радости шодӣ, сурур, фараҳ; радости жиз­ни шодиҳои зиндагӣ
  2. фараҳ, хурсан­ди; какая радость! чи хурсанди!
  3. обращ. разг. ҷон, азиз, ширин; радость моя ҷонам, азизам <> на радостях аз хурсанди; не в радость кому мояи ғаму андӯҳ; с радостью ба ҷонудил; с какой \радостьи? неодобр, чаро?, аз баром чӣ?

  Русско-таджикский словарь > радость

 • 3 безумный

  (безум|ен, -на, -но)
  1. прил. и в знач. сущ. безумный м, безӯмная ж уст. девона, ҷиннӣ, маҷнун
  2. девонавор, маҷнунвор; безумный рзгляд нигоҳи девонавор; безумный план нақшаи беақлона
  3. разг. аз ҳад зиёд, аз ҳад берун, беҳад, беандоза; безумная радость хурсандии беҳад; безумная любовь ишқи маҷнунона

  Русско-таджикский словарь > безумный

 • 4 беспредельный

  (беспре де|лен, -льна, -льно) беинтиҳо, бепоёа беҳад, беандоза, беканор, беҳая канор, бениҳоят; беспредельн ая даль дурн беҳадду канор; беспредельная радость хурсандии беинтиҳо; беспредельн ая любовь к роди! муҳаббати бепоёни ватан

  Русско-таджикский словарь > беспредельный

 • 5 большой

  1. калон, бузург; большой город шаҳри бузург; большйе глаза чашмони калон, чашмони шаҳло
  2. тез, баланд, калон; большая скорость суръати баланд
  3. зиёд, бисёр, калон; большая сумма денег пули зиёд; большая семья оилаи калон
  4. сахт, зиёд, калон; комил; большая радость хурсандии бузург; большие морозы сармои сахт; с большйм трудом бо машаққати зиёд; с большйм удовбльствием бо камоли хоҳиш, бо ҷону дил
  5. муҳим; большой секрет сирри муҳим; большой вопрос масъалаи муҳим
  6. ниҳоят, аз ҳад зиёд, бағоят, калон; большой добряк одами ниҳоят раҳмдил
  7. барҷаста, маъруф; большой ученый олими барҷаста
  8. калон, болиғ; большой мальчик писарбачаи калон // в знач. сущ. большйе мн. калонҳо <> большая буква ҳарфи калон; с большой буквы номдор, номӣ, барҷаста, мӯътабар; поэт с большой буквы шоири номӣ; большая дорбга роҳи калон, шоҳроҳ; Большая Медведица астр. Дубби Акбар, Ҳафт Додарон; большой палец нарангушт, сарангушт; большой приятель шиноси наздик, ҷӯраикарин; большая рука одами бонуфуз (дастдароз); большйе связи шиносоӣ (ошноӣ) бо одамони нуфуздор; сам большой уст. ихтиёр ба дасти худ, соҳибихтиёр; с (от) большого ума ирон. аз камоли беақлӣ (ҳамоқат); быть в большом ходу маъмул (серистеъмол, сермасриф) бӯдан; делать большйе глаза дар тааҷҷуб мондан, ҳайрон шудан; жить на \большойую ногу бо фароғат зистан; гул хӯрда, гул пӯшидан; сыграть по большой калон-калон қимор задан

  Русско-таджикский словарь > большой

 • 6 бурный

  (бӯр/ен, -на, -но)
  1. бӯронӣ, сербӯрон, пуртӯфон; бурная ночь шаби бӯронӣ
  2. пурталотум, пурмавҷ, пуршӯр; бурные потоки селобҳои пурталотум
  3. перен. пурҷӯшу хурӯш, пурҳаяҷон, ноором; бурная жизнь зиндагонии пурҷӯшу хурӯш
  4. перен. гарму ҷӯшон, аз ҳад афзун, ғулғула-нок, пурғулғула, шиддатнок; бурные аплодисменты чапакзании пурғулғула; бурная радость хурсандии аз ҳад афзун
  5. суръатнок, пуравҷ, пурҷӯшу хурӯш; бурный рост афзоиши пуравҷ; бурные темпы развития промышленности суръати баланди афзоиши саноат

  Русско-таджикский словарь > бурный

 • 7 бушевать

  несов.
  1. талотум кардан, дар талотум будан, гӯридан; всю ночь бушева ла буря тамоми шаб бӯрон дар талотум буд
  2. перен. ҷуш за в ней бушевала невыразимая радость дар дили вай шодии ифоданопазире ҷӯш мезад
  3. перен. разг. ҷапҷол (девонагӣ, хархаша) кардан

  Русско-таджикский словарь > бушевать

 • 8 ведро

  I
  с сатил; ведро воды як саш об <> льёт как из ведра борони сап (сел) борида истодааст
  II
  с уст. и прост. ҳавои соф (тоза, беғубор), ҳавои хушк <> после грозы -, после горя радость пш. дар навмедӣ басе умед аст, поёни шаби сияҳ сафед аст

  Русско-таджикский словарь > ведро

 • 9 вместе

  нареч.
  1. ҳамроҳ, якҷоя, дар як ҷо, бо ҳам; жить вместе дар як ҷо зистан, бо ҳам зиндагй кардан; вместе с товарищем бо ҳамроҳии рафик
  2. (одновременно) якҷоя, дар [айни] як вақт; его охватили вместе радость и тревога ӯро дар [айни] як вақт ҳам шодӣ, ҳам изтироб фаро гирифта буд <> вместе с тем дар айни замон, дар баробари он, бо вуҷуди ин; вместе тесно, а врозь скучно погов. « на тоқати гармй, на тоқати сармй»

  Русско-таджикский словарь > вместе

 • 10 какой

  мест.
  1. вопр. Чи тавр, чӣ гуна, чи хел, кадом, чи қадар; какого вы мнения о нём? шумо дар бораи вай чӣ фикр доред?; к какому выводу вы пришлй? чи гуна хулоса баровардед?, ба кадом хулоса ома-дед?
  2. относ. кадом; не знаю, какую книгу вам дать? намедонам, ба шумо кадом китобро диҳам? 3« определит. чй хел; какая радость! чӣ хел хурсандии калон! <> какое! не!, асло не!, ҳаргиз!; согласен он? - Какбе! И слышать не хочет вай розӣ аст? Не! Шунидан ҳам намехоҳад; какой бы [то] ни был ҳар гуна (ҳар тарз, ҳар хел) ки бошад; какой ни на ёсть чӣ тавре ки бошад; какйми судьбами? кадом шамол парронд?; какой попало кадомаш ки рост ояд, кадомаш ки бошад, бетартибона; какая разница? чӣ фарк дорад?; до какйх пор? 1) то кадом вакт (фурсат)?, то кай? 2) то куҷо?; с каких пор? кай боз?, аз кай?; из какйх он? уст. прост. вай аз кадом авлод?; кому какой ҳар кию ҳар чӣ; кому какая работа нравится ҳар кию ҳар чӣ; какого дьявола?, за какйм дьяволом? прост. чаро?, барои чй?, чй даркор?, чй гуфта…?; ни в какую прост. ба хеч ваҷҳ, асло; ни за какйе блага, ни за какйе деньги ҳаргиз, зинҳор, ба ҳеҷ ваҷҳ; ни под какйм вйдом ба ҳеҷ ваҷҳ; ҳеч гоҳ; хоть \какойой чӣ хеле ки бошад

  Русско-таджикский словарь > какой

 • 11 захлестнуть

  сов.
  1. что каманд андохтан (партофтан); захлестнуть пётлю каманд андохтан // кого-что чем каманд андохта доштан;. ба каманд овардан; захлестнуть лошадь арканом каманд андохта аспро доштан
  2. кого-что (обдать, окатить) пошидан, чошидан, рехтан, зер кардан; вода захлестнула лодку об қаиқро зер кард
  3. разг. (попасть при вспле-ске) шалпас зада даромадан, зер кардан; вода захлестнула за борт лодки об шалпас зада ба даруни қаиқ даромад
  4. кого-что (захватить, поглотить) ба худ ҷалб кардан, мафтун кардан, фаро гирифтан; радость захлестнула его хурсандӣро фаро гирифт

  Русско-таджикский словарь > захлестнуть

 • 12 знать

  I
  несов.
  1. что, о комчем донистан, огоҳӣ (хабар) доштан, бохабар (воқиф, огоҳ) будан; шинохтан; знать намерения противника нияти душманро донистан, аз нияти душман бохабар будан; все уже знают о случившемся аз воқеа кайҳо ҳама хабардоранд; я не знаю, где она живет ман ҷои истиқомати ӯро намедонам; насколько я знаю… ба андозае, ки ман медонам…; как я могу об этом знать? ман инро аз куҷо донам?
  2. что донистан, балад будан; тасаввур[от] доштан; знать язык забон донистан; знать своё дело кори худро донистан, дар кори худ балад будан // с неопр. или с прид. предл. (уметь) тавонистан;знать, как себя вести одоби муоширатро риоя карда тавонистан; шинухез карда тавонистан
  3. кого (быть знакомым) ошной доштан, шиносо будан; я его совсём не знаю ман бо ӯ мутлақо шинос нестам; знать кого-л. по имени номи касеро донистан; знать в лицо кого-л. касеро аз рӯи қиёфа шинохтан
  4. чтр ҳис кардан, дарк кардан, донистан, фаҳмидан; я знаю, это даром не проидет ман медонам, ки ин [кор] беҷазо намемонад
  5. что аз сар гузарондан, таҳаммул кардан; он знал и горе и радость ӯ ҳам ғам ва шодиро аз сар гузарондааст
  6. чаще с отриц. эътироф (иқрор) кардан; он знать ничего не хочет ӯ ба ҳеҷ чиз иқрор шудан намехоҳад
  7. знаешь, знаете в знач. вводн. сл. оё медонӣ (медонед), медонӣ чӣ, медонед чӣ; знаете, я уже совсем здоров медонед чӣ, ман тамоман сиҳат шудам <> знать вдоль и поперек (насквозь, наперечет, как свой пять пальцев) панҷ ангушт (панҷа) барин нағз донистан; знать все ходы и выходы ҳамаи роҳу растаро донистан; роҳи даромаду баромадро донистан; знать за собой что ба ягон камбудии худ иқрор будан; знать меру аз ҳад нагузаштан; - про себя прост. нагуфтан, пинҳон доштан; знать свое место ҳадди худро донистан (шинохтан); знать толк в ком-чем ба қадри ҳалвою набот расидан, қадри ҳалвою наботро донистан; знать цену кому-чему-л. ба қадри касе, чизе расидан; знать себе цену кадри худро донистан; дать знать кому о ком-чем хабар додан, хабардор кардан; дать знать о себе худро маълум кардан; арзи ҳастӣ кардан; дать себя знать худро нишон додан, ҳис карда шудан; не знать, куда глаза деть сахт хиҷолат кашидан; не знать, куда руки деть аз шарм дасту по хӯрдан (худро гум кардан); не знать, куда себя деть чӣ кор карданро надонистан; не могу знать уст. намедонам; знать не знаю ҳеҷ (асло) намедонам; знай наших! прост. мо ана ҳамин хел!, ба мо қоил шав!, бо мо шӯхӣ накун!; знаем мы вас! прост. ирон. кӣ будану чй будани шуморо медонем!, мо пӯсти шуморо дар чармгарӣ ҳам мешиносем!; знай себе (в сочет. с гл.) парвое накарда…; а он знай себе покуривает вай бошад парвое накарда. тамоку мекашад; бог знает кто (что, куда) 1) худо медонад кн (чӣ, ба куҷо)… 2) чандои хуб нест; будешь (будете) знать, как… дониста мемонӣ (мемонед), ки…, дониста бош(ед), ки…; как знаешь (знаете) ихтиёрат(он), майлат(он); как знать, кто знает чӣ донам, аз куҷо [ме]донам, маълум нест, кӣ медонад; кто его знает, бог (господь) его знает, черт его знает кӣ медонад, худо медонад; пора [и] честь знать 1) бас аст, кофист 2) иззати нафси худро донистан даркор; вақти рафтан (хайру хуш) расид; то и знай в сочет. с гл. ҳамеша, доимо, дамодам, дам ба дам; только и знает (знаю, знаешь), что… ба ғайр аз ин дигар ҳеҷ корро намедонад (намедонам, намедонӣ); аз а в глаза не знает алифро калтак мегӯяд, балоро ҳам намедонад
  II
  вводн. сл. прост. аз афташ, аз афти кор, эҳтимол, шояд
  ж собир, аъёну ашроф

  Русско-таджикский словарь > знать

 • 13 излучать

  несов. что\. паҳн кардан, додан, нур пошидан (афкандан), нурпошӣ кардан, шуоъ додан; солнце излучало палящие лучи офтоб нурҳои сӯзон мепошид
  2. перен. ифода (изҳор) кардан, нишон додан; её глаза излучали радость чашмони ӯ пур аз шодӣ буданд

  Русско-таджикский словарь > излучать

 • 14 искренний

  (искрен|ен, -на, -но) содиқ, самимӣ, самимона, ростгӯӣ, софдил, босадокат, ихлосманд; искренние чувства ҳиссиёти самимона; искренняя радость шодии самимӣ

  Русско-таджикский словарь > искренний

 • 15 легкокрылый

  поэт.
  1. сабукбол, тезпарвоз; легкокрылая бабочка капалаки сабукбол
  2. перен. бебақо, даргузар, зудгузар; легкокрылая радость хурсандии зудгузар // (беспсчный) бепарво, беғам, фориғбол

  Русско-таджикский словарь > легкокрылый

 • 16 минутный

  I
  1. дақиқагӣ; -минутная стрелка ақрабаки дақиқагарди соат
  2. якдақиқагӣ; минутный перерыв танаффуси якдақиқагӣ
  3. зудгузар, кӯтоҳмуддат; минутная радость хурсандии зудгузар <> минутное дело кори якдама, кори осон
  II
  қисми дуюми калимаҳои мураккаб ба маънои «аз фалон қадар дақиқа иборат аст. десятиминутный даҳдақиқаина

  Русско-таджикский словарь > минутный

 • 17 на

  I
  предлог
  1. с вин. (указывает на-правление действия) ба, ба рӯи…, ба болои…; бар; идти на улицу ба кӯча рафтан; сесть на своё место ба ҷои худ нишастан; положить на стол ба рӯи миз гузоштан; не попадайся мне на глаза! ба назарам нанамо!; обижаться на кого-л. аз касе хафа шудан; ответ на вопрос ҷавоби савол; подписка на газеты ба газетаҳо обунашавӣ
  2. с вин. (при обозначении срока) ба, дар, ба муддати…, барои; работа на завтра кор барои фардо; увидеться на другой день дар рӯзи дигар вохӯрдан; запасти дров на зиму барои зимиетон ҳезум тайёр- кардан; работы ещё на целую неделю кор боз ба як ҳафтаи тамом мерасад
  3. с вин. (при обозна-чении колцчественной разницы, ше-пени превосходства или недостатка): опоздать на пять минӯт панҷ дақиқа дер мондан; старше на два года ду сол калон; на мёсяц раньше як моҳ пеш; на двадцать рублей больше бист сӯм зиёдтар
  4. с вин. (при обозначении множителя или делителя) ба; раз-делйть на три ба се тақсим кардан; помножить пять на четыре панҷро ба чор зарб задан; разделйть на две части ба ду ҳисса тақсим кардан; разрё-зать на кускй пора-пора кардан
  5. с вин. (при обозначении меры, коли-чества, определяющих границы чего-л.) ба; купить на дёсять рублёй ба даҳ сӯм харидан; хватит на всех ба ҳама мерасад. свин. (при обозначении цели, назначения) ба; взять на воспитание ба тарбия гирифтан; испытывать что-л. на прочность маҳкамии чизеро сан-ҷидан; комната на двух человек хонаи дукаса; обед на пять человек хӯрок барои панҷ кас
  7. с вин. (при обозна-чении условий, обстоятельств) бо; на голодный желудок бо дили наҳор, бо дили гурусна; на свёжую голову баъди истироҳат // (при словах, выра-жающих эмоциональную оценку события) барои, ба; на горе ба бадбахтӣ, бадбахтона; на мою радость хушбахтона
  8. с вин. (при обозначении образа действия) ба; верить кому-л. на слово ба қавли касе бовар кардан; говорить на память ёдакӣ гап задан, аз ёд гуфтан
  9. с вин. (при обозначении ка-кого-л. признака) бо, ба; хромать на одну ногу ба як пой лангидан; нечист на руку дасташ қалб, каҷдаст
  10. с предл. (при обозначении места) дар, ба, ба болои…,бар болои…, даррӯи…, дар пеши…; жить на юге дар ҷануб зиндагӣ кардан; сидёть на заседании дар маҷлис нишастан; оставить на столе ба болои стол монда рафтан; на ногах ботинки дар пояш ботинка // (соответствует предлогу «в») дар; на воённой слӯжбе дар хизмати ҳарбӣ; первый на селе работник беҳтарин коркуни деҳа; тоска на сердце дил хафа // (при обозначении предметов, лиц, в присутствии которых что-л. совершается) дар пеши…; на людях дар пеши мардум; на моих глазах дар пеши назари ман; на миру и смерть красна посл. марги бо ёрон (бо дӯстон) тӯй аст
  11. с предл. (на вопрос «когда») дар, дар вақти…; на каникулах дар вакти таътил; на той неделе дар ҳафтаи оянда; на этих днях дар ҳамин рӯзҳо; на нашей памяти дар хотири (дар ёди) мо
  12. с предл. (при обозначении средства передвижения) бо; лететь на самолёте бо самолёт паридан; плыть на пароходе бо киштй рафтан; кататься на лодке бо қаик сайр кардан
  13. с предл; (при обозначении образа действия): на всем скаку чорхезза-нон; на бегу давдавон, давон-давон; на лету 1) дар айни парвоз, парвозку-нон 2) перен. якбора, дарҳол, тез; он схватывает мой мысли на лету ӯ ба фикри ман дарҳол пай мебарад
  14. с предл. (при посредстве) дар, бо; жарить на масле дар равған бирён кардан
  15. с предл. (при обозначении устройства, свойства, состояния) гдор; вагон на рессорах вагони рессордор; матрац на пружинах матраси пружинадор 1
  6. с предл. в сочет. с гл.: играть на рояле рояль навохтан; говорить на русском языке бо забони русй гап задан; перевести книгу на таджикский язык китобро ба [забони] тоҷикӣ тарҷима кардан; свободно читать на английском языке ба забони англисӣ бемалол хондан 1
  7. с предл. (при обозначении пребываныя в ка-ком-л. состоянии) дар; стоять на часах дар посбонӣ истодан, каровулӣ кардан <> на что [уж] (как ни, хотя и очень) ҳар чанд ки, агар чанде
  II
  частица в знач. сказ. разг. ма, мана; на, возьми ма, гир; на тебе книгу мана ба ту китоб <> вот те (тебё) [и] на! ана!, оббо!, ана халос!; на тебе! ана инро бин!; ана халос!, оббо!
  частица: какой ни на есть чй хеле ки бошад, ҳар навъе ки бо-шад; кто ни на есть касе ки (кӣ ки) бошад, ҳар кӣ бошад, хар кас; что ни на есть бисёр, ҷудо, ниҳоят да-раҷа, гузаро
  IV
  приставка
  1. префиксест, ки барои сохтани феъл ва исмҳои феълӣ кор фармуда шуда, маъноҳои зеринро ифода мекунад: 1) равона шудани амал ба сатҳи предмет - набежать давида баромадан, давида рӯи чизеро пӯшондан; налететь парида омада хамла овардан; наскочить бархӯрдан, дучор шудан; дарафтодан; наехать бархӯрдан 2) болои предмет гузоштан - намотать печондан; нашить аз рӯй дӯхтан, дӯхта часпондан 3) ба ҷо овардани амал дар сатҳи чизе - намёрзнуть қирав бастан; ях бастан (кардан) 4) пурӣ, аз ҳад зиёд будани амал - наговорить бисёр гап задан, лаққидан; напечь пухтан, пухта тайёр кардан; навозить бисёр кашонда овардан; насолить намак (шӯр) кардан, дар намак хобондан; натопить гарм кардан, тафсондан 5) дар феълҳои бо «-ся» тамом мешудагӣ - сершавӣ, пурра қаноат кардани шахси амалкунанда - наболтаться хуб гап зада гирифтан; наработаться бисёр (хуб) кор кардан 6) дар феълҳои дорои суффиксҳои «ива», «ыва», «сва» - сустшавӣ, андак рӯй додани амал - напевать замзама кардан; насвистывать паст-паст ҳуштак кашидан 7) барои сохтани намуди мутлақи феъл хизмат мекунад - написать навишта тамом кардан, навишта шудан; нарисовать кашидан, сурат кашидан
  2. барои сохтани сифату исмҳои дорои маънои зерин кор фармуда мешавад: болои чизе мавҷудбуда - нарукавный рӯиостинӣ; нагрудник пешгир
  3. барои сохтани зарфҳо кор фармуда шуда, дараҷаи олӣ, ҳадди ниҳоӣ ва аломати чизеро ифода мекунад - накрепко бисёр сахт; насгрого бисёр ҷиддӣ

  Русско-таджикский словарь > на

 • 18 наполнить

  сов. что
  1. пур кардан, лаб ба лаб кардан; вода наполнила яму об чуқуриро пур кард; комната наполнена дымом хона пур аз дуд шудааст
  2. перен. фаро гирифтан; радость наполнила его сердце дили вайро хурсандӣ фаро гирифт

  Русско-таджикский словарь > наполнить

 • 19 негаданный

  разг. ногаҳонӣ, тасодуфӣ; негаданная радость хурсандии ногаҳонӣ

  Русско-таджикский словарь > негаданный

 • 20 непритворный

  (непритвор|ен, -на, -но) самимона, ҳақиқӣ, табиӣ; непритворная радость хурсандии самимӣ

  Русско-таджикский словарь > непритворный

См. также в других словарях:

 • радость — Радость …   Словарь синонимов русского языка

 • РАДОСТЬ — жен. веселье, услада, наслажденье, утеха, ·противоп. скорбь, грусть, горе, печаль и пр. внутреннее чувство удовольствия, приятного, вследствие желанного случая; | самое событие или предмет, возбудивший эти душевные чувства. Сказать вам радость?… …   Толковый словарь Даля

 • Радость —  Радость  ♦ Joie    Один из основных аффектов, в силу этого не поддающийся точной дефиниции. Разве можно объяснить человеку, что такое радость, если он ее никогда не испытывал? Все мы знаем радость из опыта. Она рождается, когда осуществляется… …   Философский словарь Спонвиля

 • РАДОСТЬ — РАДОСТЬ, радости, жен. 1. только ед. Чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения, веселое настроение. Лица демонстрирующих на Красной площади всегда полны радости при виде руководителей партии и правительства во главе с вождем народов… …   Толковый словарь Ушакова

 • радость — См. веселье, весть, восторг вкушать радость, млеть радостью, сердце бьется от радости, сердце взыграло от радости, сердце встрепенулось от радости, сердце дрожит от радости, сердце запрыгало от радости, сердце трепещет от радости... Словарь… …   Словарь синонимов

 • радость — РАДОСТЬ, и, ж. 1. (или радость моя). Ирон. обращение. Слушай, радость моя, сгинь ради нашей тихой старости (уйди). 2. Аэропорт в глухих, далеких местах, часто в местах заключения. 2. из уг …   Словарь русского арго

 • Радость — и, жен. Слав. редк.Производные: Рада; Дося; Дотя.Происхождение: (Употребление нариц. сущ. радость в качестве личного имени.) Словарь личных имён …   Словарь личных имен

 • радость — безбрежная (Бальмонт); бездонная (Петровская); блаженная (Майков); болтливая (Тургенев); быстротечная (Ратгауз); высокая (Надсон); ветреная (Бальмонт); глубокая (Тургенев, Федоров); горячая (Бальмонт); жуткая (А.Измайлов); кроткая (Мельн.… …   Словарь эпитетов

 • Радость* — и, ж. Слав. редк. Производные: Рада; Дося; Дотя. [Употребление нариц. сущ. радость в качестве личного имени.] Словарь русских личных имен. Н. А. Петровский. 2011 …   Словарь личных имен

 • Радость — (иноск. ирон.) горе. Ср. «У нашего старосты три радости: корова пала, изба сгорѣла да жена померла». Ср. «При старости двѣ радости: и съ горбомъ и съ бѣльмомъ» …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • РАДОСТЬ — РАДОСТЬ, и, жен. 1. Весёлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. Испытывать р. Доставить р. Вне себя от радости (очень рад). С радостью помогу (очень охотно, с полной готовностью). 2. То, что (тот, кто) вызывает такое чувство.… …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»