Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

радость

 • 1 радость

  радость ж η χαρά· с \радостью μετά χαράς, ευχαρίστως
  * * *
  ж
  η χαρά

  с ра́достью — μετά χαράς, ευχαρίστως

  Русско-греческий словарь > радость

 • 2 радость

  θ.
  χαρά• χαρμόσυνη• ευφροσύνη•

  большая радость μεγάλη χαρά• αγαλλίαση•

  он вне себя от радости είναι έξαλλος από χαρά•

  прыгать от -и πηδώ από χαρά•

  какая -! τι χαρά!•

  шы радость моя радость είσαι η χαρά μου.

  εκφρ.
  на -ях – στις χαρές (για χαρμόσυνο γεγονός, είδηση κ.τ.τ.)• с какой -и? (απλ.) γιατί; για ποια αιτία;•
  не в радость – είμαι άχαρος•
  жизнь была не в радость – η ζωή ήταν άχαρη.

  Большой русско-греческий словарь > радость

 • 3 радость

  радост||ь
  ж ἡ χαρά:
  быть вне себя от \радостьи εἶμαι ἔξαλλος ἀπό χαρά· с \радостьью μετά χαράς, εὐχαρίστως· ◊ на \радостьях γιά τό χαρμόσυνο γεγονός.

  Русско-новогреческий словарь > радость

 • 4 радость

  [ράνταστ'] ουσ. θ. χαρά

  Русско-греческий новый словарь > радость

 • 5 радость

  [ράνταστ'] ουσ θ χαρά

  Русско-эллинский словарь > радость

 • 6 утешение

  утешение с 1) η παρηγοριά 2) (радость) η χαρά
  * * *
  с
  1) η παρηγοριά
  2) ( радость) η χαρά

  Русско-греческий словарь > утешение

 • 7 а

  а I
  союз
  1. (при противопоставлении) καί:
  я остаюсь в Ленингра́де, а вы в Москве; ἐγώ μένω στό Λένινγκραντ, κι ἐσείς στήν Μόσχα;
  2. (после отрицания) ἀλλα:
  я приеду вас навестить не сегодня, а за́втра θά ἔρθω νά σᾶς ἰδῶ ὄχι σήμερα, ἀλλά αὐριο;
  3. (после предложений с уступительным смыслом) ὅμως, καί ὅμως, ὡστόσο:
  прошло́ десять лет с тех пор, а я все по́мню, как бу́дто э́то было вчера́ πέρασαν ἀπό τότε δέκα χρόνια, ὅμως ἐγώ ὅλα τά θυμάμαι σάν νά ήταν (ἐ)χθές; хотя́ я уже́ закончил работу, а все же хочу́ посмотреть ее еще раз ἄν καί τελείωσα τήν ἐργασία, ὡστόσο θέλω νά τήν κυττάζω ἀκόμη μιά φορά;
  4. (при присоединении) καί:
  он написал письмо́, а затем ушел ἐγραψε τό γράμμα καί ἔπειτα ἔφυγε
  5. (при пояснении с оттенком следствия) καί γι ' αὐτό, γιά τοῦτο:
  он еще слаб после боле́зни, а потому́ не выходит из дому εἶναι ἀκόμη ἀδύνατος ἀπό τήν ἀρρώστια καί γι ' αὐτό δέν βγαίνει ἀπό τό σπίτι του; ◊ а то, а не τό ἀλλιῶς, ειδεμή, γιατί; поспеши, а то опоздаешь κάνε γρήγορα, γιατί θ'ἀργήσης; а и́менно δηλαδή, ἤτοι.
  а II
  частица разг ἔ, τί λές:
  пойдем гуля́ть, а? πᾶμε νά περπατήσουμε, ἔ;; мальчик, а мальчик, подойди сюда μικρέ, ἔ, μικρέ! ἐλα ἐδῶ.
  а III
  межд (выраж. неожиданность, радость, боль, страх и т. п.) ἆ, ὦ:
  а, наконе́ц-то ты пришел! ἆ, ήρθες ἐπί τέλους!

  Русско-новогреческий словарь > а

 • 8 большой

  больш||ой
  прил
  1. μεγάλος, μέγας/ πολυάριθμος (многочисленный):
  \большойо́е количество а) ὁ μεγάλος ἀριθμός, б) πλήθος ἀνθρώπων (о людях);
  2. (значительный) μεγάλος/ σπουδαίος, σημαντικός (важный):
  \большойа́я радость ἡ μεγάλη χαρά; \большойо́е событие τό σημαντικό γεγονός;
  3. (выдающийся, замечательный) ἐπιφανής, διαπρεπής, διακεκριμένος:
  \большой ученый ὁ διαπρεπής ἐπιστήμων
  4. (взрослый) μεγάλος:
  он стал \большой μεγάλωσε; ◊ \большой палец ὁ ἀντίχειρας, ὁ ἀντίχειρ; \большой друг ὁ μεγάλος φίλος.

  Русско-новогреческий словарь > большой

 • 9 выражать

  выража||ть
  несов
  1. ἐκφράζω, διατυπώνω/ ἐκδηλώνω, φανερώνω (проявлять, обнаруживать):
  \выражать благодарность ἐκφράζω (τίς) εὐχαριστίες· \выражать мысль διατυπώνω μιά σκέψη· ее лицо́ \выражатьло радость τό πρόσωπο της ἐξέφραζε χαρά·
  2. (в каких-л. единицах) διατυπώνω.

  Русско-новогреческий словарь > выражать

 • 10 делицть

  дели́цть
  несов
  1. (на части) διαιρώ, χωρίζω, (δια)μοιράζω/ διανέμω, κατανέμω (распределять):
  \делицть поровну χωρίζω (или μοιράζω) σέ ίσα μέρη· \делицть пополам χωρίζω (или μοιράζω) στά δύο·
  2. мат διαι-ρῶ· 3.:
  \делицть с кем-л что-л. μοιράζομαι μέ κάποιον мы \делицтьли горе и радость μαζί μοιραζόμαστε τίς πίκρες καί τις χαρές· ◊ \делицть шкуру неубитого медведя погов. шутл.ха ψάρια στό γιαλό καί μεϊς τά τηγανίζουμε.

  Русско-новогреческий словарь > делицть

 • 11 излучать

  излуч||ать
  несов χύνω, σκορπίζω, ἀκτινοβολώ (свет, радость и т. п.)/ ἐκπέμπω, ἀναδίδω (тепло).

  Русско-новогреческий словарь > излучать

 • 12 испытывать

  испытывать
  несов
  1. (проверять) δοκιμάζω, κάνω δοκιμή:
  \испытывать самолет δοκιμάζω ἀεροπλάνο· \испытывать свой силы δοκιμάζω τίς δυνάμεις μου·
  2. (ощущать) αἰσθάνομαι, δοκιμάζω, νοιώθω:
  \испытывать радость δοκιμάζω χαρά· \испытывать страх αἰσθάνομαι φόβο· \испытывать отвращение αίσθάνομαι ἀπέχθεια· \испытывать удовольствие νοιώθω Ικανοποίηση.

  Русско-новогреческий словарь > испытывать

 • 13 минутный

  мину́т||ный
  прил
  1. τοῦ λεπτοῦ:
  \минутныйная стрелка ὁ λεπτοδείκτης·
  2. (непродолжительный) στιγμιαίος/ ἐνός λεπτοῦ (мгновенный)/ πρόσκαιρος, περαστικός (кратковременный):
  \минутныйное дело δουλειά ἐνός λεπτοῦ· \минутныйная радость ἡ στιγμιαία (или περαστική) χαρά.

  Русско-новогреческий словарь > минутный

 • 14 мнмолетный

  мнмолетн||ый
  прил
  1. διαβατάρικος·
  2. (быстрый, беглый, непрочный) πρόσκαιρος, ἐ4>ήΐ-ερος, παροδικός:
  \мнмолетныйый взгляд ἡ γρήγορη ματιά· мелькнула \мнмолетныйая мысль γιά μιά στιγμή μοῦ πέρασε ἀπό τόν νοῦ· \мнмолетныйая радость ἡ ἐφήμερη χαρά.

  Русско-новогреческий словарь > мнмолетный

 • 15 невыразймый

  невыразйм||ый
  прил ἀνέκφραστος, ἀνεκλαλητος:
  \невыразймый у́жас ἡ ἀνέκφραστη φρίκη· \невыразймыйая радость ἡ ἀνεκλάλητη χαρά

  Русско-новогреческий словарь > невыразймый

 • 16 обнаруживать

  обнару́ж||ивать
  несов
  1. (делать видимым, показывать) φανερώνω, δείχνω, ἀποκαλύπτω:
  \обнаруживатьивать радость ἐκδηλώνω χαρά·
  2. (выказывать, проявлять) ἐκδηλώνω, φανερώνω, ἐμφανίζω·
  3. (отыскивать) ἀνακαλύπτω, βρίσκω, εὐρίσκω / ἀποκαλύπτω (раскрывать).

  Русско-новогреческий словарь > обнаруживать

 • 17 овладеть

  овладе||ть
  сов см. овладевать· мной \овладетьла неопису́емая радость μέ κατέλαβε (или μέ κυρίευσε) ἀπερίγραπτη χαρά· им \овладетьл у́жас τόν ἔπιασε (или τόν κυρίευσε) φρίκη· \овладеть собой συγκρατιέμαι, συγκρατώ τόν ἐαυτό μου.

  Русско-новогреческий словарь > овладеть

 • 18 познавать

  познавать
  несов
  1. γνωρίζω, κατανοώ:
  \познавать истину γνωρίζω τήν ἀλήθειαν·
  2. (горе, радость) δοκιμάζω, λαμβάνω γνώσιν.

  Русско-новогреческий словарь > познавать

 • 19 прииосять

  приио||сять
  несов
  1. φέρνω, προσκομίζω:
  \прииосять обратно φέρνω πίσω, ἐπαναφέρω·
  2. (давать) ἀποδίδω, ἐπιφέρω / καρποφορώ (урожай, плоды и т. п.) / ἀποφέρω (доходы и т. п.):
  \прииосять пользу ἀποδίδω ὅφελος· \прииосять вред ἐπιφέρω ζημία· \прииосять радость φέρνω χαρά· \прииосять счастье (несчастье) φέρνω εὐτυχία (δυστυχία)· ◊ \прииосять благодарность за что́-л. 'ευχαριστώ, εὐγνωμονώ, ἐκφράζω τίς εὐχαριστίες μου· \прииосять в жертву θυσιάζω κάτι.

  Русско-новогреческий словарь > прииосять

 • 20 разделять

  разделять
  несов
  1. (на части) χωρίζω, διαιρώ, διατέμνω/ διανέμω, κατανέμω, διαμοιράζω (распределять)·
  2. (чье-л. мнение и т. п.) συμμερίζομαι:
  \разделять чьй-л. взгляды συμμερίζομαι τίς ἀπόψεις κάποιου·
  3. (чью-л. участь, чувства и "ι. п.):
  \разделять чыб-л. судьбу ἔχω τήν ἰδια τύχη μέ κάποιον, παθαίνω τά ἰδια· \разделять чью-л. радость χαίρομαί μαζί μέ κάποιον·
  4. (разъединять) χωρίζω, διαχωρίζω, αποχωρίζω, διαζευγνύω, ξεχωρίζω.

  Русско-новогреческий словарь > разделять

См. также в других словарях:

 • радость — Радость …   Словарь синонимов русского языка

 • РАДОСТЬ — жен. веселье, услада, наслажденье, утеха, ·противоп. скорбь, грусть, горе, печаль и пр. внутреннее чувство удовольствия, приятного, вследствие желанного случая; | самое событие или предмет, возбудивший эти душевные чувства. Сказать вам радость?… …   Толковый словарь Даля

 • Радость —  Радость  ♦ Joie    Один из основных аффектов, в силу этого не поддающийся точной дефиниции. Разве можно объяснить человеку, что такое радость, если он ее никогда не испытывал? Все мы знаем радость из опыта. Она рождается, когда осуществляется… …   Философский словарь Спонвиля

 • РАДОСТЬ — РАДОСТЬ, радости, жен. 1. только ед. Чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения, веселое настроение. Лица демонстрирующих на Красной площади всегда полны радости при виде руководителей партии и правительства во главе с вождем народов… …   Толковый словарь Ушакова

 • радость — См. веселье, весть, восторг вкушать радость, млеть радостью, сердце бьется от радости, сердце взыграло от радости, сердце встрепенулось от радости, сердце дрожит от радости, сердце запрыгало от радости, сердце трепещет от радости... Словарь… …   Словарь синонимов

 • радость — РАДОСТЬ, и, ж. 1. (или радость моя). Ирон. обращение. Слушай, радость моя, сгинь ради нашей тихой старости (уйди). 2. Аэропорт в глухих, далеких местах, часто в местах заключения. 2. из уг …   Словарь русского арго

 • Радость — и, жен. Слав. редк.Производные: Рада; Дося; Дотя.Происхождение: (Употребление нариц. сущ. радость в качестве личного имени.) Словарь личных имён …   Словарь личных имен

 • радость — безбрежная (Бальмонт); бездонная (Петровская); блаженная (Майков); болтливая (Тургенев); быстротечная (Ратгауз); высокая (Надсон); ветреная (Бальмонт); глубокая (Тургенев, Федоров); горячая (Бальмонт); жуткая (А.Измайлов); кроткая (Мельн.… …   Словарь эпитетов

 • Радость* — и, ж. Слав. редк. Производные: Рада; Дося; Дотя. [Употребление нариц. сущ. радость в качестве личного имени.] Словарь русских личных имен. Н. А. Петровский. 2011 …   Словарь личных имен

 • Радость — (иноск. ирон.) горе. Ср. «У нашего старосты три радости: корова пала, изба сгорѣла да жена померла». Ср. «При старости двѣ радости: и съ горбомъ и съ бѣльмомъ» …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • РАДОСТЬ — РАДОСТЬ, и, жен. 1. Весёлое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. Испытывать р. Доставить р. Вне себя от радости (очень рад). С радостью помогу (очень охотно, с полной готовностью). 2. То, что (тот, кто) вызывает такое чувство.… …   Толковый словарь Ожегова


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»