Перевод: с казахского на русский

с русского на казахский

профилактический осмотр

 • 1 жөндеу

  Мынау қондырғы (машина) жұмыс істемейді.

  Эта установка (машина) не работает.

  Жедел жөндеуді сұраймыз, өйткені бұл қондырғының қаңтарылып тұрғанына екі ай болды.

  Просим срочно произвести ремонт, так как эта установка простаивает уже два месяца.

  Іске қосу кезінде қондырғы төлқұжат тәртібімен жұмыс істеді.

  Во время пуска установка работала на паспортных режимах.

  Сонан соң пайдаланудың бастапқы кезеңінде ақаулар анықталып, автоматты пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сай пайдалануға мүмкіндік бермеді.

  Затем в начальный период эксплуатации выявились дефекты, которые не позволили использовать автомат в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

  Ақаулар автоматтың электр бөлігінде анықталды.

  Выявились дефекты в электрической части автомата.

  Біздің мамандардың пікірінше, прибор одан әрі пайдалануға жарамсыз.

  По мнению наших специалистов прибор к дальнейшей эксплуатации непригоден.

  Біз сіздерден кепілдікті жөндеу жүргізуді сұрағымыз келеді.

  Мы хотели бы просить вас о проведении гарантийного ремонта.

  Құрметті әріптестер! Сіздер жөндеуді өз беттеріңізше жүргізіп, кепілмөрді бұзғансыздар.

  Уважаемые коллеги! Вы произвели ремонт самостоятельно и нарушили пломбы.

  Бұл орайда приборға кепілдіктен айрылдыңыздар.

  При этом вы потеряли гарантию на прибор.

  Кепілдікті мерзім осыдан екі ай бұрын өткен.

  Гарантийный срок истек уже два месяца назад.

  Кепілдікпен жөндеудің барлық жағдайларын тексереміз.

  Все случаи гарантийного ремонта мы проверим.

  Ақаулы тораптар кепілдікті жөндеу шеңберінде ауыстырылады.

  Замена дефектных узлов будет произведена в рамках гарантийного ремонта.

  Қосалқы бөлшектердің кепілдікті жиынтықтамаларын пайдалану туралы мәліметтер беруді сұраймыз.

  Просим представить сведения об использовании гарантийных комплектов запасных частей.

  Бізге зауыттағы ақаулы машинаны қайта қарап, бөлшектеуге жазбаша өтінім керек.

  Нам нужна письменная заявка на осмотр и демонтаж дефектной машины на заводе.

  Біз... келдік.

  Мы прибыли произвести...

  - текущий ремонт.

  Профилактикалық тұрғыдан қарау мен ағымдағы жөндеуді біздің кәсіпорындардың шеберлері кепілдікті қызмет көрсету кестесі бойынша жүргізеді.

  Профилактический осмотр и текущий ремонт производятся по графику гарантийного обслуживания монтерами нашего предприятия.

  Күрделі жөндеу үш жылда бір рет жүргізіледі.

  Капитальный ремонт производится один раз в три года.

  Ақаулы машинаны көрсетіңізші.

  Покажите, пожалуйста, дефектную машину.

  Мына машинаны (жұмыс істеп тұрған) көрсетіңізші.

  Покажите, пожалуйста, эту машину (в работе).

  Ақаулы машина бөлшектелді.

  Дефектная машина была разобрана.

  Машинаның... бөлігі бұзылған.

  В машине неисправна... часть.

  Реле жұмыс істемейді.

  Реле не срабатывает.

  Машинаның... сенімсіз.

  В машине не надежны...

  - ажыратып қосқыштары,

  - электродвигатели.

  Сізде машинаның (прибордың) кепілдігі бар болғандықтан, біз бұзылған жерін жөндейміз немесе ақаулы тораптар мен бөлшектерді ауыстырамыз.

  Поскольку у вас есть гарантия на машину (прибор), мы устраним неисправность или заменим дефектные узлы и детали.

  Қанекей, қосалқы бөлшектерге қатысты барлық мәселелерді анықтап алайық.

  Давайте выясним все вопросы, касающиеся запасных частей.

  Бізде қосалқы бөлшектер жоқ. Біз оларды жеткізуші-зауыттан сұратып алдыруға тиіспіз.

  У нас нет запчастей. Мы должны запросить их у завода-поставщика.

  Қосалқы бөлшектердің тұрақты түрде жеткізіліп тұруы мақсатымен сіздер бізге олар үшін тиісті өтінім беруге тиіссіздер.

  В целях регулярной поставки запчастей вы должны были дать нам соответствующую заявку на них.

  Біз сіздерге қажетті қосалқы бөлшектердің саны мен сұрыпталымы көрсетілген тізімдерін (тізімтобын) тапсырдық қой.

  Мы уже передали вам списки (каталоги) необходимых запчастей с указанием их количества и ассортимента.

  Біз істен шыққан бөлшектердің орнына жаңаларын жіберуді сұраймыз.

  Мы просим прислать нам детали взамен выбывших из строя.

  Қосалқы бөлшектер дер кезінде жеткізілді.

  Поставки запчастей были произведены вовремя.

  Қосалқы бөлшектер салынған жөнелтімдер зауытта (қоймада) тұр ғой.

  Посылки с запчастями уже находятся на заводе (складе).

  Біз барлық қосалқы бөлшектерді жұмсап қойдық.

  Все запчасти нами уже израсходованы.

  Біз қосалқы бөлшектерді өз зауытымызда дайындауға мәжбүр болдық.

  Мы вынуждены изготовлять запчасти на своем заводе.

  Машиналарға конструкциялық өзгертулер енгізілді, соның салдарынан қосалқы бөлшектер бірін-бірі ауыстырушылық қасиетінен айрылды.

  В машины были внесены конструктивные изменения, вследствие которых запасные части потеряли взаимозаменяемость.

  Біз сіздерден техникалық қызмет көрсетуге ықпал ететін барлық техникалық өзгертулер жайында уақытылы хабардар етулеріңізді сұраймыз.

  Мы просим вас своевременно информировать нас о всех технических изменениях, влияющих на техническое обслуживание.

  Бізге бұйымдарыңыздағы өзгертулер жайында ақпараттық материалдар жіберіңіздерші.

  Пришлите нам, пожалуйста, информационные материалы об изменениях в ваших изделиях.

  Жеткізілген машиналардың біліксіз қызмет көрсетуден болатын істен шығуының алдын алу үшін бізге... керек.

  Для предупреждения выхода из строя поставленных машин, происходящего от неквалифицированного обслуживания, нам нужны...

  - технические консультации.

  Біз... осы кезге дейін алған жоқпыз.

  До сих пор мы не получили...

  - схемы машины и план автоматики.

  Пайдалану жөніндегі нұсқаулық екі тілде жазылған.

  Инструкция по эксплуатации имеется на двух языках.

  Бізге жөндеу жөніндегі нұсқаулықтың елу данасын жіберулеріңізді сұраймыз.

  Просим передать нам пятьдесят экземпляров инструкции по ремонту.

  Машина мұқият күтімді қажет етеді.

  Машина нуждается в тщательном уходе.

  Машина дұрыс қызмет көрсетілмеу салдарынан істен шыққан. Мұндай жағдайдан құтылу үшін біз сіздің зауыттағы мамандарды оқытуды ұйымдастыру туралы уағдаласуымыз керек. Біздің қызмет көрсетуші қызметкерлердің тарапынан салақтық орын алғанын ашық мойындауымыз керек.

  Машина вышла из строя из-за неправильного обслуживания. Во избежание подобных случаев, нам нужно договориться об организации обучения специалистов на вашем заводе. Нужно откровенно признать, что имели место случаи халатности со стороны нашего обслуживающего персонала.

  Бұл мынадан көрініп тұр...

  Это видно по тому, что...

  - кейбір бөлшектер әлі қоймада тұр, ал олар цехта болуға тиіс еді

  - некоторые детали еще находятся на складе, а они должны быть уже в цехе

  - тораптар мен бөлшектер салынған жәшіктер ашық аспан астында сақтаулы.

  - ящики с узлами и деталями хранятся под отрытым небом.

  Жәшіктердің үй-жайда сақталуға тиіс екені сізге белгілі ғой.

  Вам же известно, что ящики должны храниться в помещении.

  Машина жөнделіп те қойды.

  Машина уже отремонтирована.

  Прибор жұмыс істеуге жарамды күйде.

  Прибор находится в рабочем состоянии.

  Прибор қайтадан мүлтіксіз жұмыс істеп тұр.

  Прибор снова работает безукоризненно.

  Зақымдалған жерін жою көп уақытты алады.

  Устранение повреждения займет много времени.

  Бұл ретте ірі жөндеу қажет.

  В этом случае необходим крупный ремонт.

  Қосалқы бөлшектердің жетіспеуі себепті жөндеуді тоқтатуға тура келді.

  Из-за нехватки запасных частей ремонт пришлось прервать.

  Бұл машинада ақаулар көп, сондықтан оны жөндеу мүмкін емес.

  В этой машине много дефектов, ее невозможно отремонтировать.

  Бұл приборға біліктілікпен жан-жақты сараптама жасау қажет.

  Этот прибор необходимо подвергнуть всесторонней квалифицированной экспертизе.

  Бізге барлық ақауы сипатталған сараптама актісін жіберіңіздер.

  Передайте нам акт экспертизы с описанием всех дефектов.

  Жөндеуді өз күштеріңізбен біздің есебімізден жүргізуді сұраймыз.

  Просим произвести ремонт своими силами за наш счет.

  * * *

  Казахско-русский экономический словарь > жөндеу

 • 2 профилактикалық

  Казахско-русский словарь > профилактикалық

 • 3 комиссиялық тексермелеу

  Казахско-русский экономический словарь > комиссиялық тексермелеу

 • 4 сыртқы қарау

  Казахско-русский экономический словарь > сыртқы қарау

 • 5 сыртқы тексермелеу

  внешний осмотр (кеден бақылауының түрі, көлік құралының немесе жүктің ішін ашпай сыртқы түрін тексеру)

  Казахско-русский экономический словарь > сыртқы тексермелеу

 • 6 Ұйымдастыру мәселелері

  Ол үшін... қажет.

  Для этого необходимо обеспечить...

  - прокладку рельсов для транспортировки тяжеловесного оборудования.

  Жұмысшылар үшін асхана салу қажет.

  Необходимо построить столовую для рабочих.

  Тапсырыскер алаңның... жағдайлары туралы толық ақпаратты мердігерге береді.

  Заказчик передает подрядчику полную информацию о... условиях площадки.

  Сіздер алаңға апаратын барлық жолдарды пайдалана аласыздар, бірақ олардың зақымдалуын болдырмау үшін шаралар қолдануларыңыз қажет.

  Вы можете использовать все дороги, ведущие к площадке, но необходимо предпринять меры для предотвращения их повреждения.

  Алаңға баратын кірме жолдарды қарау кезінде біз олардың кейбір телімдерінің ауыр салмақты және көлемі үлкен жүктерді тасымалдау талаптарына сай келмейтінін анықтадық.

  Во время осмотра подъездных путей к площадке мы обнаружили, что некоторые участки их не отвечают требованиям перевозки тяжеловесных и негабаритных грузов.

  Олардың кеңейтілуі және нығайтылуы туралы мәселе дереу шешіледі.

  Вопрос об их расширении и укреплении будет решен незамедлительно.

  Мердігер барлық қызметкерлер мен инженерлер үшін құрылыс алаңына және барлық жұмыстарға кедергісіз жетуді қамтамасыз етеді.

  Подрядчик обеспечит беспрепятственный доступ на строительную площадку и ко всем работам для всех рабочих и инженеров.

  Тапсырыскер алаңды қарап,... танысады.

  Заказчик произведет осмотр площадки и ознакомится с...

  - характером почвы на площадке.

  Жоқ, сіздер жай қарауыл күзетін, сондай-ақ алаңның жарықтандырылып, қоршалуын, олардың жөнделген күйде ұсталуын қамтамасыз етуге тиіссіздер.

  Нет, вы должны обеспечить обычную сторожевую охрану, а также освещение и ограждение площадки и содержать их в исправном состоянии.

  Жұмыс аяқталғаннан кейін мердігер алаңнан... әкетуге тиіс.

  По завершению работ подрядчик должен удалить с площадки...

  Алаңдағы археологиялық мүддені білдіретін барлық табылған заттар тапсырыскердің даусыз меншігі деп саналады.

  Все обнаруженные на площадке предметы, представляющие археологический интерес, считаются абсолютной собственностью заказчика.

  Алаңнан тыс желілердің құрылысын тапсырыскер жүзеге асырады.

  Сооружение внеплощадочных сетей осуществляется заказчиком.

  Сіздер жұмыстар жүргізілетін телімдерді қандай мерзімде бересіздер.

  Өз практикамызға сүйене отырып, телімдерді сіздердің иеліктеріңізге жұмыстардың басталуынан 30 күн бұрын береміз.

  Исходя из нашей практики, считаем целесообразным передавать участки в ваше владение за 30 дней до начала проведения работ.

  Казахско-русский экономический словарь > Ұйымдастыру мәселелері

 • 7 барлау

  1) наблюдение, разведка, разведывать 2) разузнать, произвести осмотр

  барлау соқпағыдозорная тропа

  Казахско-русский словарь для учащихся и студентов > барлау

См. также в других словарях:

 • профилактический осмотр — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN maintenance inspection …   Справочник технического переводчика

 • профилактический осмотр оборудования в процессе эксплуатации — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN in service inspectionISI …   Справочник технического переводчика

 • профилактический осмотр, предусмотренный правилами обслуживания — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN routine attention …   Справочник технического переводчика

 • планово-профилактический осмотр оборудования — плановая проверка оборудования — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом Синонимы плановая проверка оборудования EN in service inspectionISI …   Справочник технического переводчика

 • Профилактический медицинский осмотр — см. Медицинские осмотры …   Российская энциклопедия по охране труда

 • Медицинский осмотр — I Медицинский осмотр (синоним профилактический медицинский осмотр) одна из форм лечебно профилактической помощи, заключающаяся в активном обследовании с целью определения состояния здоровья и раннего выявления заболеваний. Основные виды М.о.… …   Медицинская энциклопедия

 • медицинский осмотр — (син. медицинский осмотр профилактический) медицинское обследование населения, различных его групп, производственных и учебных коллективов или отдельных лиц, проводимое с целью определения состояния здоровья и выявления ранних форм заболеваний …   Большой медицинский словарь

 • медицинский осмотр профилактический — см. Медицинский осмотр …   Большой медицинский словарь

 • АВИАЦИЯ ГРАЖДАНСКАЯ — вид транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты с помощью летательных аппаратов. Обычно этот термин используется в авиации для описания регулярной деятельности авиатранспортных предприятий, имеющих соответствующий… …   Энциклопедия Кольера

 • Сре́дний медици́нский персона́л — лица, получившие специальное образование и соответствующую квалификацию в средних медицинских учебных заведениях и допущенные в установленном порядке к медицинской деятельности. В соответствии с уровнем и профилем образования С. м. п. оказывает… …   Медицинская энциклопедия

 • профилакти́ческий — ая, ое. Относящийся к профилактике. Профилактическая медицина. Профилактическая прививка. Профилактический осмотр машин. □ В каждой семье должно быть предоставлено большое место врачу, его совету, его санитарному и профилактическому руководству.… …   Малый академический словарь

Книги

Другие книги по запросу «профилактический осмотр» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»