Перевод: с английского на все языки

претекст

 • 1 beat

  {bi:t}
  I. 1. бия, удрям, тупам, блъскам
  to BEAT someone black and blue бия някого до посиняване
  to BEAT the dust out of a carpet изтупвам килим
  to BEAT one's brains прен. блъскам си главата, мъча се да измисля нещо
  to BEAT the air полагам напразни усилия
  to BEAT time тактувам
  2. разбивам (яйца и пр.), кова (метал), счуквам, меся (тесто), отъпквам (път)
  3. пулсирам, туптя, тупкам
  4. разбивам се, плискам се (за вълни), шибам (за дъжд), прежурям (за слънце) (и с down)
  5. побеждавам, надвивам, разг. надминавам, превъзхождам
  to BEAT a record чупя рекорд
  can you BEAT it! представи си! (учудване)
  6. затруднявам
  that BEATs me това не мога да разбера/напоавя
  that problem has beaten me тази задача ме затрудни/измъчи, не можах да се справя с тази задача
  7. уморявам, изтощавам
  8. лов. претърсвам, претършувам (за дивеч)
  9. мор. лавирам (up, about)
  to BEAT it sl. офейквам, избягвам, плюя си на петите
  BEAT it! махай се! пръждосвай се! изчезвай! to BEAT one's way проправям си път
  that BEATs the band/creation/everything това надминава всичко, това е върхът
  beat about лутам се, блъскам се, търся претекст и пр.
  to BEAT about the bush говоря със заобикалки, усуквам го
  beat back отбивам, отблъсквам (атака и пр.)
  beat own подбивам, намалявам, отбивам от цена, сломявам, съсипвам, смазвам
  изпотрошвам (цветя и пр.), beat in разбивам, избивам (навътре) (врата и пр.), beat off beat back
  beat out избивам, изчуквам. изковавам
  II. 1. удар/биене на барабан
  2. туптене, тупкане, пулсиране
  3. муз. такт, тактуване, даване на такт, силно изразен ритъм
  4. обход, участък/район на подвижен пост, лов. район на ловуване, прен. обхват, обсег
  to be on the BEAT обхождам, патрулирам
  this is off/out of my BEAT това е извън моята компетентност, товa не е по моята част
  5. физ. биене вследствие на интерференция
  6. ам. вестникарска сензация
  the BEAT of ам. sl. човек/нещо, което надава/превъзхожда
  did you ever see the BEAT of it? виждал ли си някога нещо, което да надминава това? to get a BEAT on someone ам. разг. излъгвам/изигравам някого
  III. a уморен, изтощен, отмалял, капнал, унил, обезсърчен
  the BEAT generation битници
  * * *
  {bi:t} v (beat: beaten {bi:tn}) 1. бия, удрям, тупам, блъскам(2) n 1. удар/биене на барабан; 2. туптене, тупкане, пулсиран{3} а уморен, изтощен, отмалял, капнал; унил, обезсърчен; the
  * * *
  шибам; удрям; тупкане; тупам; туптя; туптене; такт; удар; ритъм; обхват; обсег; превъзхождам; преборвам; бия; бой; биене; блъскам; разбивам; надвивам;
  * * *
  1. beat about лутам се, блъскам се, търся претекст и пр 2. beat back отбивам, отблъсквам (атака и пр.) 3. beat it! махай се! пръждосвай се! изчезвай! to beat one's way проправям си път 4. beat out избивам, изчуквам. изковавам 5. beat own подбивам, намалявам, отбивам от цена, сломявам, съсипвам, смазвам 6. can you beat it! представи си! (учудване) 7. did you ever see the beat of it? виждал ли си някога нещо, което да надминава това? to get a beat on someone ам. разг. излъгвам/изигравам някого 8. i. бия, удрям, тупам, блъскам 9. ii. удар/биене на барабан 10. iii. a уморен, изтощен, отмалял, капнал, унил, обезсърчен 11. that beats me това не мога да разбера/напоавя 12. that beats the band/creation/everything това надминава всичко, това е върхът 13. that problem has beaten me тази задача ме затрудни/измъчи, не можах да се справя с тази задача 14. the beat generation битници 15. the beat of ам. sl. човек/нещо, което надава/превъзхожда 16. this is off/out of my beat това е извън моята компетентност, товa не е по моята част 17. to be on the beat обхождам, патрулирам 18. to beat a record чупя рекорд 19. to beat about the bush говоря със заобикалки, усуквам го 20. to beat it sl. офейквам, избягвам, плюя си на петите 21. to beat one's brains прен. блъскам си главата, мъча се да измисля нещо 22. to beat someone black and blue бия някого до посиняване 23. to beat the air полагам напразни усилия 24. to beat the dust out of a carpet изтупвам килим 25. to beat time тактувам 26. ам. вестникарска сензация 27. затруднявам 28. изпотрошвам (цветя и пр.), beat in разбивам, избивам (навътре) (врата и пр.), beat off beat back 29. лов. претърсвам, претършувам (за дивеч) 30. мор. лавирам (up, about) 31. муз. такт, тактуване, даване на такт, силно изразен ритъм 32. обход, участък/район на подвижен пост, лов. район на ловуване, прен. обхват, обсег 33. побеждавам, надвивам, разг. надминавам, превъзхождам 34. пулсирам, туптя, тупкам 35. разбивам (яйца и пр.), кова (метал), счуквам, меся (тесто), отъпквам (път) 36. разбивам се, плискам се (за вълни), шибам (за дъжд), прежурям (за слънце) (и с down) 37. туптене, тупкане, пулсиране 38. уморявам, изтощавам 39. физ. биене вследствие на интерференция
  * * *
  beat [bi:t] I. v ( beat [bi:t, bet], beaten [bi:tn]) 1. бия, удрям, блъскам; to \beat black and blue бия до посиняване; to \beat time тактувам; to \beat hollow разг. правя на пух и прах; съсипвам, бастисвам; to \beat s.o.'s brains out sl пребивам някого от бой, смазвам го; 2. разбивам ( яйца); кова ( метал); счуквам; меся ( тесто); утъпквам ( път); to \beat a path to s.o.'s door път правя до нечия врата (прен.); посещавам някого много често; 3. пулсирам, туптя, тупкам; 4. разбивам се (за вълни); пляскам (с криле); плискам се; шибам (за дъжд); 5. побеждавам, надвивам; разг. превъзхождам, тържествувам, книж. ликувам; you can't \beat soap and water for cleansing нищо не чисти (пере) по-добре от сапуна и водата; he \beat me to it той ме изпревари, превари ме; this \beats everything I've seen so far разг. такова нещо не съм виждал досега; this \beats the band това превъзхожда всичко; това е изключително, фантастично; това е просто невероятно; if you can't \beat them, join them ако са прекалено силни, за да им бъдеш противник, стани им съдружник (съюзник); 6. обърквам, не разбирам; it \beats me не разбирам, не проумявам; 7. претърсвам, претършувам (за дивеч); 8. sl изигравам; заобикалям ( закон); 9. физ. бия (за звук, вследствие интерференция); 10. мор. лавирам (up, about); to \beat o.'s breast бия се по гърдите (от скръб); скубя си косите; to \beat the air правя напразни усилия, работя на вятъра, работя за тоя, дето духа; преливам от пусто в празно; to \beat o.'s brains прен. блъскам си главата; to \beat a retreat бия отбой, оттеглям се, отстъпвам; прен. страня́, отчуждавам се (и прен.); to \beat it офейквам, изплъзвам се, разг. духвам; избягвам, плюя си на петите; \beat it! махай се! can you \beat it ( that)! разг. виж ти! представи си!; II. n 1. удар; бой, биене (на барабан); the measured \beat of the waves отмереното плискане на вълните; 2. туптене, тупкане, пулсиране; 3. муз. тактуване, даване на такт; ритъм, такт; on the \beat в ритъм, в такт, в синхрон; 4. плясък на криле; 5. обход, участък, район (на подвижен пост); прен. обхват, обсег, район на действие, обем, размер; to be on the \beat обхождам, патрулирам; this is off ( out of) my \beat това е извън моята компетентност; 6. физ. биене (вследствие интерференция); 7. ам. вестникарска сензация; to get a \beat on s.о. излъгвам (изигравам, измамвам, надхитрявам) някого; 8. мор. променям курса на кораб спрямо вятъра; 9. район за ловуване; III. adj разг. изморен, изтощен, капнал, отмалял, изнемощял; (dead \beat); the \beat generation следвоенното поколение от отчаяни младежи.

  English-Bulgarian dictionary > beat

 • 2 blind

  {blaind}
  I. 1. сляп
  BLIND in/of one eye сляп с едното око
  the BLIND слепите
  to be struck BLIND ослепявам
  (as) BLIND as a bat/bectle/mole съвсем сляп (и прен.), the BLIND leading the BLIND един слепец води друг, прен. един невежа учи друг
  2. сляп. незабелязващ нищо, неоценяващ
  нечувствителен, безчувствен (to към, за)
  to turn a BLIND eye to правя се, че не виждам/не забелязвам, затварям си очите (за нещо)
  3. несведущ, неосведомен, предубеден
  4. необмислен, безразсъден
  5. сляп, задънен (за улица)
  6. покрит. скрит. прикрит
  BLIND turning труднозабележим завой/отклонение/пътека
  7. зазидан (за врата, прозорец)
  8. ав. сляп (за пилотаж)
  9. разг. пиян (и BLIND drunk)
  BLIND to the world мъртво/къоркютюк пиян
  II. 1. ослепявам, правя да ослепее
  2. заслепявам, заблуждавам, правя сляп за
  3. sl, карам (кола и пр.) слепешката/невнимателно
  4. to BLIND oneself затварям си очите (to за)
  III. 1. сляпо, безразсъдно
  2. без посока
  to go at something BLIND хвърлям се в нещо слепешката/без да мисля
  to fly BLIND ав. летя сляпо/по прибори
  to fire BLIND стрелям напосоки/безразборно
  IV. 1. транспарант
  2. наочник
  3. маскировка, прикритие, параван
  4. претекст
  5. скара/мрежа пред радиатор и пр
  6. ам. скривалище
  * * *
  {blaind} a 1. сляп; blind in/of one eye сляп с едното око; the blind сл(2) v 1. ослепявам, правя да ослепее; 2. заслепявам, заблужд{3} adv 1. сляпо, безразсъдно: 2. без посока: to go at s.th.{4} n 1. транспарант: 2. наочник: 3. маскировка, прикритие,
  * * *
  сляп; сляпо; транспарант; параван; блиндирам; заслепявам; заслепен; задънен;
  * * *
  1. (as) blind as a bat/bectle/mole съвсем сляп (и прен.), the blind leading the blind един слепец води друг, прен. един невежа учи друг 2. blind in/of one eye сляп с едното око 3. blind to the world мъртво/къоркютюк пиян 4. blind turning труднозабележим завой/отклонение/пътека 5. i. сляп 6. ii. ослепявам, правя да ослепее 7. iii. сляпо, безразсъдно 8. iv. транспарант 9. sl, карам (кола и пр.) слепешката/невнимателно 10. the blind слепите 11. to be struck blind ослепявам 12. to blind oneself затварям си очите (to за) 13. to fire blind стрелям напосоки/безразборно 14. to fly blind ав. летя сляпо/по прибори 15. to go at something blind хвърлям се в нещо слепешката/без да мисля 16. to turn a blind eye to правя се, че не виждам/не забелязвам, затварям си очите (за нещо) 17. ав. сляп (за пилотаж) 18. ам. скривалище 19. без посока 20. зазидан (за врата, прозорец) 21. заслепявам, заблуждавам, правя сляп за 22. маскировка, прикритие, параван 23. наочник 24. необмислен, безразсъден 25. несведущ, неосведомен, предубеден 26. нечувствителен, безчувствен (to към, за) 27. покрит. скрит. прикрит 28. претекст 29. разг. пиян (и blind drunk) 30. скара/мрежа пред радиатор и пр 31. сляп, задънен (за улица) 32. сляп. незабелязващ нищо, неоценяващ
  * * *
  blind [blaind] I. adj 1. сляп, беззрачен, разг. кьорав; \blind in (of) one eye сляп с едното око; to be struck \blind ослепявам; stone\blind съвсем сляп; (as) \blind as a bat ( beetle, mole) съвсем сляп (и прен.); a \blind spot 1) слабо място; 2) място, което остава извън полезрението; the \blind leading the \blind един слепец води другия, един невежа учи друг; in the country of the \blind the one-eyed man is king между слепците и едноокият е цар; 2. сляп (прен.), необмислен, безразсъден; който не вижда, не забелязва; ненаблюдателен; нечувствителен, прен. доверчив, лековерен, наивен (to към, за); \blind rage сляпа, безумна ярост; a \blind decision безразсъдно решение; \blind guessing отгатване, налучкване, усещане, предчувствие; to turn a \blind eye to s.th. правя се, че не виждам (не забелязвам) нещо; правя си оглушки; to be \blind to the future не мисля за бъдещето, не правя сметка за бъдещето; \blind to beauty нечувствителен към красотата; to try to get on s.o.'s \blind side мъча се да използвам слабото място на някого; 3. сляп, задънен, без изход (за улица); зазидан (за прозорец, врата); 4. ав. без посока; \blind flying летене при лоша видимост (по уреди); 5. разг. пиян; \blind drunk, \blind to the world кьоркютук пиян, мъртво пиян; II. v 1. правя да ослепее, ослепявам; a \blinded ex-service man слепец от войните; 2. заслепявам; заблуждавам, измамвам, подвеждам, разг. хвърлям прах в очите; \blinded by s.o.'s beauty заслепен от красотата на някого; to \blind s.o. to s.th. правя някого да не вижда нещо; 3. връзвам очите на; 4. строит. засипвам с пясък; 5. воен. блиндирам; 6. разг. to \blind along карам с бясна скорост; 7. sl англ. псувам, ругая (особ. в effing and \blinding); III. adv сляпо, безразсъдно; без посока; to go at a thing \blind хвърлям се в (залавям се за нещо, без да обмисля); to swear \blind кълна се в майка си и баща си; to fly \blind 1) ав. летя по уреди; 2) движа се наслуки, напипвам пътя си. IV n 1. транспарант; жалузи; roller-\blind транспарант; Venetian-\blind, shutter-\blind жалузи; 2. наочник; 3. маска, прикритие, параван; 4. прикритие, закритие, подслон, прибежище.

  English-Bulgarian dictionary > blind

 • 3 casus belli

  {'keisas'belai}
  и лат. причина/повод/претекст за (обявяване на) война/за конфликт/кавга/свада
  * * *
  {'keisas'belai} и лат. причина/повод/претекст за (обявява
  * * *
  и лат. причина/повод/претекст за (обявяване на) война/за конфликт/кавга/свада
  * * *
  casus belli[´keizəs´beli:] n лат. казус бели, причина за война; причина за спор.

  English-Bulgarian dictionary > casus belli

 • 4 color

  ам. colour
  * * *
  ам. colour.
  * * *
  руменина; поруменявам; пигмент;
  * * *
  ам. colour
  * * *
  color, colour[´kʌlə] I. n 1. цвят, окраска; краска; багра; primary ( secondary) \colors основни (съставни) цветове; to bе discriminated against on account of o.'s \color подложен съм на расова дискриминация; off \color 1) не с обичайния си цвят; бледен; 2) неразположен, без настроение (дух); 3) прен. неприличен, непристоен, вулгарен, нецензурен; 4) прен. съмнителен, не в ред; 5) долнокачествен (обикн. за скъпоценни камъни); непълноценен, недостатъчен; неизправен; дефектен, повреден; to see the \color of s.o.'s money получавам пари от някого; to cast ( put) a false \color on s.th. представям нещо в лъжлива (невярна) светлина; in o.'s true \colors в истинския си образ (лик); some \color of truth известна правдоподобност; нещо вярно, малка доза истина; 2. боя, краска; багрилно вещество, пигмент; food \color оцветител за храна; box of \colors кутия с бои; to paint ( represent, depict) in bright ( dark) \colors обрисувам (представям) в светли (мрачни) тонове; to paint in true \color представям (изобразявам) правилно (правдиво); to lay on the \colors too thickly прен. прекалявам, пресилвам, силно преувеличавам; 3. руменина, червенина; he has very little \color пребледнял е; to lose \color пребледнявам; to change \color пребледнявам, почервенявам, "сменям си боята"; to gain \color почервенявам, поруменявам, ставам розов; high \color руменина, червенина (по бузите); 4. обикн. pl знаме, стяг, флаг, пряпорец; salute the \colors отдавам чест на знамената; to call to ( the) \colors свиквам под знамената, мобилизирам; to join the \colors постъпвам на военна служба, влизам в армията, нареждам се под знамената; with the \colors на действителна служба в армията; в действащата армия; to desert the \color s воен. дезертирам; прен. изоставям започната работа; to come off with flying \colors връщам се (излизам) с развени знамена, прен. удържам пълна победа; \color party адютант (охрана) на знамето; to lower ( strike) o.'s \colors предавам се, признавам се за победен; покорявам се; to nail o.'s \colors to the mast прен. открито изразявам (защитавам) своето мнение; упорствам, не отстъпвам; присъединявам се безвъзвратно към някаква кауза; to sail under false \colors 1) мор. плавам под чужд флаг; 2) прен. представям се не за това, което съм; подвеждам другите; to show o.'s \colors разкривам истинските си намерения (планове), откривам картите си; to stick to o.'s \colors държа се твърдо, не отстъпвам, държа на своето, упорствам; 5. колорит, характерна особеност; style full of \color колоритен (цветист, образен) стил; 6. предлог, претекст; прикритие; юрид. външно (привидно) основание; under the \color of под предлог на; под прикритието на; to give ( lend) \color to правя правдоподобен, потвърждавам, оправдавам; 7. муз. тембър; колорит; 8. индивидуалност; вид, характер, особеност; 9. pl цветни (не черни) платове; to dress in \colors обличам се в ярки цветове; 10. мор. церемония при вдигане и сваляне на знаме; 11. мин. следа (частица) от злато; 12. pl отличие, награда; win o.'s football \colors спечелвам футболни отличия; 13. attr цветен; свързан с цвят; \color TV цветен телевизор; \color photography цветна фотография, хромофотография; \color prejudice расова дискриминация; II. v 1. оцветявам, обагрям, боядисвам; to \color in a drawing оцветявам рисунка; 2. прен. украсявам; изопачавам, преиначавам; an account \colored by bias разказ, изпълнен с предубеждения; these facts are improperly \colord тези обстоятелства (факти) са изопачени; 3. получавам цвят; поруменявам, почервенявам; изчервявам се (често с up); she \colored with embarrassment изчерви се от неудобство.

  English-Bulgarian dictionary > color

 • 5 cop-out

  {kɔp'aut}
  1. n ам. претекст, начин за измъкване
  2. измъкване, кръшкане
  3. човек, който се измъква, кръшкач
  * * *
  {kъp'aut} n ам. 1. претекст; начин за измъкване; 2. измъкване
  * * *
  1. n ам. претекст, начин за измъкване 2. измъкване, кръшкане 3. човек, който се измъква, кръшкач
  * * *
  cop-out[´kɔp¸aut] n 1. кръшкане, бягане от отговорност; 2. кръшкач.

  English-Bulgarian dictionary > cop-out

 • 6 entrench

  {in'trentʃ}
  1. воен. укрепявам с окоп
  to ENTRENCH oneself окопавам се, укрепявам се
  2. установявам здраво, гарантирам (права привилегии)
  3. refl прен. окопавам се, подсигурявам се, крия се, загнездвам се
  4. нарушавам, посягам (upon на) (право на)
  * * *
  {in'trentsh} v 1. воен. укрепявам с окоп; to entrench o.s. окопавам
  * * *
  окопавам;
  * * *
  1. refl прен. окопавам се, подсигурявам се, крия се, загнездвам се 2. to entrench oneself окопавам се, укрепявам се 3. воен. укрепявам с окоп 4. нарушавам, посягам (upon на) (право на) 5. установявам здраво, гарантирам (права привилегии)
  * * *
  entrench, intrench[in´trentʃ] v 1. воен. укрепявам с окоп ( лагер); to \entrench o.s. окопавам се, укрепявам се; 2. прен. refl загнездвам се (in); to \entrench o.s. behind a pretext залавям се за някакъв претекст; 3. нарушавам, посягам на (чужди права) ( upon).

  English-Bulgarian dictionary > entrench

 • 7 excuse

  {iks'kju:z}
  I. 1. извинявам, прощавам, оправдавам
  EXCUSE my coming late извинете, че закъснях
  2. освобождавам (от задължение, данъци, присъствие и пр.) (и с from)
  to EXCUSE someone a fine опрощавам някому глоба
  your attendance today is EXCUSEd днес можете да не присъствате
  to EXCUSE oneself искам разрешение да си отида, извинявам се, че си отивам
  II. 1. извинение, оправдание
  2. предлог, причина, претекст
  to make/offer EXCUSEs оправдавам се, търся начин да се измъкна
  by way of EXCUSE за да се оправдая
  3. нещо непълноценно/неудачно
  poor EXCUSE for a film много слаб филм
  * * *
  {iks'kju:z} v 1. извинявам, прощавам; оправдавам; excuse my coming (2) {iks'kju:s} n 1. извинение, оправдание; 2. предлог, причин
  * * *
  оправдание; оправдавам; оправдавам се; претекст; предлог; прощавам; извинение;
  * * *
  1. by way of excuse за да се оправдая 2. excuse my coming late извинете, че закъснях 3. i. извинявам, прощавам, оправдавам 4. ii. извинение, оправдание 5. poor excuse for a film много слаб филм 6. to excuse oneself искам разрешение да си отида, извинявам се, че си отивам 7. to excuse someone a fine опрощавам някому глоба 8. to make/offer excuses оправдавам се, търся начин да се измъкна 9. your attendance today is excused днес можете да не присъствате 10. нещо непълноценно/неудачно 11. освобождавам (от задължение, данъци, присъствие и пр.) (и с from) 12. предлог, причина, претекст
  * * *
  excuse[iks´kju:z] I.v 1. извинявам, прощавам, оправдавам; \excuse me! извинете! извинявайте! моля! пардон! \excuse my saying so извинете (простете) смелостта ми; \excuse my coming late извинете, че закъснях; nothing can \excuse such behaviour нищо не оправдава такова поведение; I could never \excuse him for being so rude никога не можах да му простя, че беше толкова груб; 2. освобождавам (от задължения, данъци и пр.); may I be \excused from writing this essay? може ли да не пиша това есе?; \excuse me from coming with you извинете ме, че не мога да ви придружа; \excuse me getting up разг. прощавайте, че не ставам; your attendance today is \excused днес може да не присъствате; II.[iks´kju:s] n 1. извинение, оправдание; he has no \excuse for being so late той няма никакво оправдание за закъснението си; in \excuse of his bad temper за да оправдае лошото си настроение; to advance an \excuse поднасям извиненията си, извинявам се; ignorance of the law is no \excuse незнанието на закона не оправдава никого; 2. предлог, причина, претекст; a lame ( poor, thin) \excuse слаб (недостатъчен) претекст; глупаво извинение; to make ( offer) \excuses оправдавам се; търся начин да се измъкна; by way of \excuse за да се оправдая; 3. освобождаване (от задължения и пр.).

  English-Bulgarian dictionary > excuse

 • 8 fasten

  {'fa:sn}
  1. завързвам, свързвам, скачвам, закрепвам, прикрепвам
  2. заключвам (се), закопчавам (се)
  3. стр. втвърдявам се, стягам се
  4. насочвам, отправям (мисли, поглед и пр.)
  5. refl прен. лепвам се (to към)
  fasten off завързвам (конец)
  fasten on прикачвам, прикрепвам, приписвам (вина и пр.) на, нарочвам, вземам на прицел/мушка
  залавям се за (претекст) (и to FASTEN upon)
  fasten up затварям, завързвам, закопчавам
  * * *
  {'fa:sn} v 1. завързвам, свързвам; скачвам; закрепвам, прикреп
  * * *
  стягам; скрепявам; свързвам; скачвам; пристягам; прикачам; прикрепвам; прикрепям; привързвам; закрепявам; заключвам; завързвам; закопчавам; закрепвам; насочвам;
  * * *
  1. fasten off завързвам (конец) 2. fasten on прикачвам, прикрепвам, приписвам (вина и пр.) на, нарочвам, вземам на прицел/мушка 3. fasten up затварям, завързвам, закопчавам 4. refl прен. лепвам се (to към) 5. завързвам, свързвам, скачвам, закрепвам, прикрепвам 6. заключвам (се), закопчавам (се) 7. залавям се за (претекст) (и to fasten upon) 8. насочвам, отправям (мисли, поглед и пр.) 9. стр. втвърдявам се, стягам се
  * * *
  fasten [fa:sn] v 1. завързвам, свързвам, скачвам; закрепвам, прикрепвам; 2. заключвам (се) (in); закопчавам (се); 3. строит. втвърдявам се, стягам се; 4. насочвам, отправям ; привличам, приковавам (мисли, поглед и пр.);

  English-Bulgarian dictionary > fasten

 • 9 handle

  {'hændl}
  I. 1. дръжка, ръкохватка
  2. повод, предлог
  to give a HANDLE to one's enemies давам коз на неприятелите си
  3. sl. име, прякор, титла
  to fly/go off the HANDLE разг. изгубвам самообладание, излизам вън от кожата си
  II. 1. пипам, опипвам
  2. работя/боравя с, манипулирам
  material that HANDLEs easily материал, с който се работи
  3. управлявам, маневрирам
  4. третирам, отнасям се
  to be rougfily HANDLEd малтретиран съм
  5. заминавам се с, разглеждам
  6. търгувам с
  to HANDLE a lot of money много пари минават през ръцете ми
  7. текст. пипам (плат за преценяване на качество)
  * * *
  {'handl} n 1. дръжка, ръкохватка; 2. повод, предлог; to give a(2) {'handl} v 1. пипам, опипвам; 2. работя/боравя с, манипули
  * * *
  третирам; управлявам; търгувам; ръчка; опипвам; пипам; боравя; разправям; дръжка; маневрирам; манипулирам;
  * * *
  1. i. дръжка, ръкохватка 2. ii. пипам, опипвам 3. material that handles easily материал, с който се работи 4. sl. име, прякор, титла 5. to be rougfily handled малтретиран съм 6. to fly/go off the handle разг. изгубвам самообладание, излизам вън от кожата си 7. to give a handle to one's enemies давам коз на неприятелите си 8. to handle a lot of money много пари минават през ръцете ми 9. заминавам се с, разглеждам 10. повод, предлог 11. работя/боравя с, манипулирам 12. текст. пипам (плат за преценяване на качество) 13. третирам, отнасям се 14. търгувам с 15. управлявам, маневрирам
  * * *
  handle[hændl] I. n 1. дръжка; ръчка; манивела; a \handle to o.'s name титла; to give a \handle to o.'s enemies давам предлог (претекст) на неприятелите си да ме нападнат; to fly (go, slip) off the \handle разг. изгубвам самообладание, излизам вън от себе си; sl умирам; up to the \handle разг. напълно, съвсем; от все сърце; 2. ам. прякор, име, псевдоним; II. v 1. пипам, опипвам; 2. работя с, боравя с; манипулирам с; heavy timber is awkward to \handle неудобно (трудно) се работи с тежки греди; to \handle a gun etc. боравя с пушка и пр., знам да си служа с пушка и пр.; a material that \handles easily материал, с който лесно се работи; 3. управлявам, маневрирам (кораб и пр.); справям се (оправям се) с; he is hard to \handle мъчно е да се оправяш с него; the police \handle the investigation effectively полицията добре се справя с (регулира) разследването; 4. третирам, отнасям се с (към); to be roughly \handled малтретиран съм; 5. занимавам се с, третирам, разглеждам ( тема); 6. търгувам с; to \handle orders изпълнявам поръчки; to \handle a lot of money търгувам (имам работа) с много пари; много пари минават през ръцете ми; what goods do you \handle? с какви стоки търгувате? 7. товаря, разтоварвам; претоварвам; транспортирам.

  English-Bulgarian dictionary > handle

 • 10 peg

  {peg}
  I. 1. клечка, клин, колче, щифт, шплинт, чеп, запушалка, тапа
  2. муз. ключ (на струнен инструмент)
  3. гвоздей/кука за закачане, закачалка
  4. щипка за пране
  5. знак, белег, ориентир
  6. разг. крак (и дървен)
  7. щепсел
  8. степен, предел
  9. чашка, глътка (алкохол)
  10. повод, претекст, извинение
  PEG to hang a sermon, etc. on повод за проповед и пр.
  a square PEG in a round hole, a round PEG in a square hole човек, който не e на мястото си
  to buy clothes off the PEG купувам готови дрехи
  to bring/let/take someone down a PEG or two скастрям някого, поставям някого на мястото му, смачквам фасона на някого
  to come down a PEG (or two) променям тона, запявам друга песен, налягам си парцалите
  II. 1. закрепям с клечка и пр. (down, in, out)
  2. борс. държа цената (на акции) на едно и също равнище, стабилизирам (цени, заплати и пр.)
  3. отбелязвам (резултат) при играта крибидж
  level PEGging равен резултат, прен. равномерно напредване
  peg at удрям, мушкам, пронизвам, прицелвам се в, разг. бачкам, работя упорито върху
  peg away (at) peg at
  peg down закрепям с колчета, обвързвам, ограничавам
  държа (цени) на ниско равнище (at)
  peg out закрепям с габърчета и пр., отбелязвам с колчета (периметър и пр.)
  sl. припадам, умирам, пуквам, фалирам
  * * *
  {peg} n 1. клечка; клин; колче; щифт; шплинт; чеп, запушалка, тап(2) {peg} v (-gg-) 1. закрепям с клечка и пр. (down, in, out); 2.
  * * *
  чивия; щифт; степен; узнавам; предел; разпознавам; закачалка; колче; клечка; клин;
  * * *
  1. a square peg in a round hole, a round peg in a square hole човек, който не e на мястото си 2. i. клечка, клин, колче, щифт, шплинт, чеп, запушалка, тапа 3. ii. закрепям с клечка и пр. (down, in, out) 4. level pegging равен резултат, прен. равномерно напредване 5. peg at удрям, мушкам, пронизвам, прицелвам се в, разг. бачкам, работя упорито върху 6. peg away (at) peg at 7. peg down закрепям с колчета, обвързвам, ограничавам 8. peg out закрепям с габърчета и пр., отбелязвам с колчета (периметър и пр.) 9. peg to hang a sermon, etc. on повод за проповед и пр 10. sl. припадам, умирам, пуквам, фалирам 11. to bring/let/take someone down a peg or two скастрям някого, поставям някого на мястото му, смачквам фасона на някого 12. to buy clothes off the peg купувам готови дрехи 13. to come down a peg (or two) променям тона, запявам друга песен, налягам си парцалите 14. борс. държа цената (на акции) на едно и също равнище, стабилизирам (цени, заплати и пр.) 15. гвоздей/кука за закачане, закачалка 16. държа (цени) на ниско равнище (at) 17. знак, белег, ориентир 18. муз. ключ (на струнен инструмент) 19. отбелязвам (резултат) при играта крибидж 20. повод, претекст, извинение 21. разг. крак (и дървен) 22. степен, предел 23. чашка, глътка (алкохол) 24. щепсел 25. щипка за пране
  * * *
  peg [peg] I. n 1. клечка, чивия, клин, колче; щифт; чеп, запушалка за бъчва; 2. дървен ключ на музикален инструмент; 3. гвоздей (кука) за закачане, закачалка; 4. щипки за пране (и clothes-\peg); 5. sl крак (обикн. дървен); 6. чашка, глътка ( алкохол); 7. степен, ниво (в йерархия); a \peg to hang a thing on предлог, повод (за разсъждения и пр.); a round \peg in a square hole (a square \peg in a round hole) човек не на мястото си, неподходящ за дадена работа; to bring ( let, take) down a \peg ( or two) смачквам фасона на; to come down a \peg ( or two) променям тона, запявам друга песен, налягам си парцалите; to buy ( clothes) off the \peg купувам готови дрехи; not to move ( start, stir) a \peg не си мръдвам и пръста; II. v (- gg-) 1. закрепям с клечка и пр. ( down, in, out); 2. задържам (цена на акции) на едно и също равнище; 3. отбелязвам (резултат) при крибидж (вид игра); to have s.o. \pegged разконспирирам някого; разбирам кой (какъв) е той;

  English-Bulgarian dictionary > peg

 • 11 plea

  {pli:}
  1. оправдание, предлог, претекст, довод
  on the PLEA of под предлог, че
  2. молба, просба, жалба, апел, тъжба, петиция
  to make a PLEA for апелирам за
  3. юр. защита, защитна реч, пледоария, обяснение на обвиняемия, признаване на вина
  special PLEA при веждане на нови доказателства
  to submit the PLEA that пледирам, че
  4. ocm., юр. процес, дело
  PLEA bar-gaining признаване на вина за по-малко престъпление, за да се избегне съдебно преследване за по-голямо
  * * *
  {pli:} n 1. оправдание; предлог, претекст; довод; on the plea of по
  * * *
  тъжба; оправдание; пледоария; петиция; предлог; апел; просба; довод; защита; жалба;
  * * *
  1. ocm., юр. процес, дело 2. on the plea of под предлог, че 3. plea bar-gaining признаване на вина за по-малко престъпление, за да се избегне съдебно преследване за по-голямо 4. special plea при веждане на нови доказателства 5. to make a plea for апелирам за 6. to submit the plea that пледирам, че 7. молба, просба, жалба, апел, тъжба, петиция 8. оправдание, предлог, претекст, довод 9. юр. защита, защитна реч, пледоария, обяснение на обвиняемия, признаване на вина
  * * *
  plea [pli:] n 1. оправдание; предлог, претекст; довод; on the \plea of под предлог; 2. молба, жалба; апел; тъжба, петиция; a \plea of mercy молба за помилване; put in a \plea for застъпвам се за; 3. юрид. защитна реч, защита, пледоария; to make a \plea against възразявам срещу; to submit the \plea that... пледирам, че...; \plea of necessity защита, изградена върху невъзможността да се постъпи по друг начин; 4. ист., юрид. процес, гражданско дело.

  English-Bulgarian dictionary > plea

 • 12 plead

  {pli:d}
  1. юр. защищавам в съда, пледирам
  to PLEAD one's cause with защищавам каузата си пред
  2. юр. отговарям на обвинение, обръщам се към съда
  to PLEAD guilty/not guilty признавам се/не се признавам за виновен
  3. умолявам, моля (with someone някого), обръщам се с молба
  застъпвам се (for за, with пред)
  4. позовавам се на, изтъквам като оправдание, използвам като претекст, опитвам се да се извиня (с)
  to PLEAD inexperience/one's youth оправдавам се с нeопитност/с младостта си
  to PLEAD one's belly моля да се отмени смъртната ми присъда поради бременност
  * * *
  {pli:d} v (pleaded, ам. pled) 1. юр. защищавам в съда; пледирам
  * * *
  ходатайствам; умолявам; пледирам;
  * * *
  1. to plead guilty/not guilty признавам се/не се признавам за виновен 2. to plead inexperience/one's youth оправдавам се с нeопитност/с младостта си 3. to plead one's belly моля да се отмени смъртната ми присъда поради бременност 4. to plead one's cause with защищавам каузата си пред 5. застъпвам се (for за, with пред) 6. позовавам се на, изтъквам като оправдание, използвам като претекст, опитвам се да се извиня (с) 7. умолявам, моля (with someone някого), обръщам се с молба 8. юр. защищавам в съда, пледирам 9. юр. отговарям на обвинение, обръщам се към съда
  * * *
  plead [pli:d] v ( pleaded, ам. pled [pled]) 1. умолявам, моля, обръщам се с (отправям) молба, ходатайствам (пред with, за for); застъпвам се; 2. отговарям (отвръщам) на обвинение; обръщам се към съда; to \plead ( not) guilty признавам се (не се признавам) за виновен; 3. защитавам в съда; пледирам; to \plead o.'s cause with s.o. пледирам каузата си пред някого; 4. позовавам се (на нещо); изтъквам (като оправдание); използвам като претекст; to \plead the inexperience of youth извинявам (оправдавам) се с младостта си.

  English-Bulgarian dictionary > plead

 • 13 pretence

  {pri'tens}
  1. претенция
  to make no PRETENCE to something нямам претенции/не претендирам за нещо
  2. преструвка, преструване, неискреност, измама
  to make a PRETENCE of friendship/patriotism/affection, etc. преструвам се на приятел/родолюбец/че обичам
  PRETENCE of humility/repentance престорена/неискрена скромност/разкаяние
  his work is a mere PRETENCE само се преструва/прави, че работи
  3. претекст, предлог
  under PRETENCE of под предлог, че
  under/on the PRETENCE of consulting me под предлог/уж, че се съветва с мен
  under/on false PRETENCEs чрез/с измама
  * * *
  {pri'tens} n 1. претенция; to make no pretence to s.th. нямам прете
  * * *
  претенция; претекст; преструвка; неискреност;
  * * *
  1. his work is a mere pretence само се преструва/прави, че работи 2. pretence of humility/repentance престорена/неискрена скромност/разкаяние 3. to make a pretence of friendship/patriotism/affection, etc. преструвам се на приятел/родолюбец/че обичам 4. to make no pretence to something нямам претенции/не претендирам за нещо 5. under pretence of под предлог, че 6. under/on false pretences чрез/с измама 7. under/on the pretence of consulting me под предлог/уж, че се съветва с мен 8. преструвка, преструване, неискреност, измама 9. претекст, предлог 10. претенция
  * * *
  pretence[pri´tens] n 1. претенция; to make no \pretence to s.th. нямам претенции за нещо, на претендирам за нещо; 2. преструвка; преструване, неискреност; измама; to make a \pretence of affection преструвам се, че обичам; \pretence of humility ( repentance) престорена скромност (разкаяние); his work is a mere \pretence той само се преструва, че работи; his illness was a \pretence преструваше се на болен, симулиране; it's all \pretence това са само преструвки (номера); 3. претекст, предлог; under (on) the \pretence of consulting me под предлог (уж), че се съветва с мен; under (on) false \pretences чрез (с) измама.

  English-Bulgarian dictionary > pretence

 • 14 pretension

  {pri'tenʃn}
  1. претенция
  право (to за, на)
  man of no PRETENSION (s) човек без претенции, скромен човек
  he has PRETENSIONs to being considered a scholar претендира за учен
  2. преструвка, преструване, лицемерене
  * * *
  {pri'tenshn} n 1. претенция; право (to за, на); man of no pretension
  * * *
  претенция; преструване; преструвка; лицемерие;
  * * *
  1. he has pretensions to being considered a scholar претендира за учен 2. man of no pretension (s) човек без претенции, скромен човек 3. право (to за, на) 4. преструвка, преструване, лицемерене 5. претенция
  * * *
  pretension[pri´tenʃən] n 1. претенция, право (to за); a man of no \pretensions човек без претенции; to have \pretensions to literary taste претендирам, че имам вкус за литература (че разбирам от литература); 2. преструвка, преструване, лицемерие, притворство; претекст.

  English-Bulgarian dictionary > pretension

 • 15 pretext

  {'pri:tekst}
  n претекст, предлог, извинение
  under/on the PRETEXT of/that под предлог, че
  PRETEXT for refusing/coming предлог да откажа/дойда
  * * *
  {'pri:tekst} n претекст, предлог, извинение; under/on the pretext o
  * * *
  претекст; предлог;
  * * *
  1. n претекст, предлог, извинение 2. pretext for refusing/coming предлог да откажа/дойда 3. under/on the pretext of/that под предлог, че
  * * *
  pretext[´pri:tekst] I. n претекст, предлог, извинение; under (on) the \pretext of ( that) под предлог, че; he came under the \pretext of meeting his brother той дойде уж да види брат си (под предлог, че иска да види брат си); a \pretext for refusing ( refusal) претекст да откажа; II. v изтъквам като претекст, оправдавам се с.

  English-Bulgarian dictionary > pretext

 • 16 protective

  {prə'tektiv}
  a защитен, предпазен, предпазителен, покровителствен, протекционен
  PROTECTIVE barfrage воен. преграден огън
  PROTECTIVE colouring биол. защитна окраска
  PROTECTIVE deck мор. бронирана палуба
  PROTECTIVE tariff покровителствена тарифа (на мита и пр.)
  PROTECTIVE custody задържане за осигуряване на безопасност (от отмъщение и пр.)
  * * *
  {prъ'tektiv} а защитен, предпазен, предпазителен; покровит
  * * *
  предпазен; протекционен; защитен;
  * * *
  1. a защитен, предпазен, предпазителен, покровителствен, протекционен 2. protective barfrage воен. преграден огън 3. protective colouring биол. защитна окраска 4. protective custody задържане за осигуряване на безопасност (от отмъщение и пр.) 5. protective deck мор. бронирана палуба 6. protective tariff покровителствена тарифа (на мита и пр.)
  * * *
  protective[prə´tektiv] I. adj защитен, предпазен, предпазителен, покровителствен, протекционен; \protective barrage воен. преграден огън, огнена преграда; \protective colouring защитен цвят; \protective deck бронирана палуба; \protective tariff покровителствена тарифа; \protective custody задържане на човек с цел да бъде предпазен или защитен (или под такъв претекст);FONT face=Times_Deutsch ◊ adv protectively; II. n 1. защита; предпазно средство; 2. кондом.

  English-Bulgarian dictionary > protective

 • 17 put-off

  {'рutɔf}
  1. забавяне, закъснение, отлагане
  2. извинение, прeтeкст
  * * *
  {'рutъf} n 1. забавяне, закъснение; отлагане; 2. извинение, п
  * * *
  1. забавяне, закъснение, отлагане 2. извинение, прeтeкст
  * * *
  put-off[´put¸ɔf] n 1. забавяне, закъснение; отлагане; 2. извинение, повод, претекст.

  English-Bulgarian dictionary > put-off

 • 18 salvo

  {'sælvou}
  I. 1. воен. оръдеен залп, салют
  2. изблик, буря (от аплодисменти)
  II. 1. резерва, уговорка, условие
  with an express SALVO of their rights с изрична уговорка за запазване на всичките им права
  2. прен. усукване, извъртане, претекст, средство за измъкване
  * * *
  {'salvou} n 1. воен. оръдеен залп; салют; 2. изблик, буря (от а(2) {'salvou} n 1. резерва, уговорка, условие; with an express
  * * *
  резерва;
  * * *
  1. i. воен. оръдеен залп, салют 2. ii. резерва, уговорка, условие 3. with an express salvo of their rights с изрична уговорка за запазване на всичките им права 4. изблик, буря (от аплодисменти) 5. прен. усукване, извъртане, претекст, средство за измъкване
  * * *
  salvo[´sælvou] I. n (pl - oes [-ouz]) 1. оръдеен залп; 2. изблик (буря) от аплодисменти; II. salvo n (pl -s) 1. уговорка, условие; with an express \salvo of all my rights със запазване на всичките ми права; 2. увъртане, усукване.

  English-Bulgarian dictionary > salvo

 • 19 stalking-horse

  {'stɔ:kiŋhɔ:s}
  1. кон, използуван от ловци за прикритие
  2. прен. претекст, предлог
  * * *
  {'stъ:kinhъ:s} n 1. кон, използуван от ловци за прикри
  * * *
  1. кон, използуван от ловци за прикритие 2. прен. претекст, предлог
  * * *
  stalking-horse[´stɔ:kiʃ¸hɔ:s] n 1. кон, използван от ловци за прикритие; 2. прен. прикритие, претекст, предлог; 3. подставено лице (в политическа борба).

  English-Bulgarian dictionary > stalking-horse

 • 20 stall

  {stɔ:l}
  I. 1. (отделение в) обор/краварник/конюшня
  2. щанд, сергия, барака, палатка (на панаир), дюкянче
  3. място напред (в партера на театър)
  4. трон (в църква)
  5. сан на каноник
  6. мин. забой
  7. кожен/гумен предпазител за пръст
  8. помещение с душ за един човек (в баня)
  9. ав. загубване на скорост
  II. 1. отвеждам/държа добиче в обор/конюшня (обик. за угояване)
  2. поставям прегради в обор/конюшня
  3. запъвам се/затъвам/загазвам в кал/сняг (за кон, каруца, коли)
  4. тех. спирам поради претоварване на мотора/недостатъчно гориво, ав. блокирам поради загуба на скорост и пр
  III. 1. печеля време, бавя, разтакам, преча, спъвам умишлено
  2. шикалкавя, усуквам, извъртам
  to STALL off отлагам/избягвам чрез измама
  * * *
  {stъ:l} n 1. (отделение в) обор/краварник/конюшня; 2. щанд, сер(2) {stъ:l} v 1. отвеждам/държа добиче в обор/конюшня (обик. за{3} {stъ:l} v 1. печеля време, бавя, разтакам; преча, спъвам ум
  * * *
  щанд; барака; дюкянче;
  * * *
  1. i. (отделение в) обор/краварник/конюшня 2. ii. отвеждам/държа добиче в обор/конюшня (обик. за угояване) 3. iii. печеля време, бавя, разтакам, преча, спъвам умишлено 4. to stall off отлагам/избягвам чрез измама 5. ав. загубване на скорост 6. запъвам се/затъвам/загазвам в кал/сняг (за кон, каруца, коли) 7. кожен/гумен предпазител за пръст 8. мин. забой 9. място напред (в партера на театър) 10. помещение с душ за един човек (в баня) 11. поставям прегради в обор/конюшня 12. сан на каноник 13. тех. спирам поради претоварване на мотора/недостатъчно гориво, ав. блокирам поради загуба на скорост и пр 14. трон (в църква) 15. шикалкавя, усуквам, извъртам 16. щанд, сергия, барака, палатка (на панаир), дюкянче
  * * *
  stall[stɔ:l] I. n 1. сергия, щанд; будка, барака, палатка (на панаир), дюкянче; book \stall щанд за книги; to set out o.'s \stall to подготвям се за, правя всичко необходимо за (да); подготвям си почвата за; 2. (отделение, клетка в) обор, краварник; 3. театр. място в партера; orchestra \stall място на първите редове; pit \stall място на задните редове; 4. рел. трон в църква; 5. сан на каноник; 6. мин. забой; камера; работно пространство; 7. кожен (гумен) предпазител за пръст; 8. намаляване на скорост; спиране; power \stall ав. загуба на скорост при излитане или при набиране на височина; 9. претекст; увъртане; заобиколен ход; II. v 1. прибирам, държа ( добиче) в обор; 2. поставям прегради в (обор и пр.); 3. затъвам; загазвам, запъвам се; the car was \stalled in the mud колата затъна в калта; 4. ав. губя от скоростта си; 5. спирам, заглъхвам, затихвам (за двигател); 6. ам. разг. шикалкавя, усуквам, извъртам; преча на; 7. отлагам, протакам, изчаквам удобен момент; III. stall n съдружник (помагач) на джебчия.

  English-Bulgarian dictionary > stall

См. также в других словарях:

 • ПРЕТЕКСТ — (лат.). Предлог, отговорка, извинение, ложная причина. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ПРЕТЕКСТ лат. praetextus. Предлог. Объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык, с …   Словарь иностранных слов русского языка

 • ПРЕТЕКСТ — ПРЕТЕКСТ, претекста, муж. (лат. praetextum, букв. украшение) (устар. и шутл.). То же, что предлог1. Найти благовидный претекст для чего нибудь. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • претекст — предлог, зацепка, повод Словарь русских синонимов. претекст см. предлог Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …   Словарь синонимов

 • претекст — а, м. pretexte m.устар. Повод, предлог к чему л. Павленков 1911. Карл Шведский .. однако же не дав ему ни полной мочи, ни кредитива, ниже паспорта, под претекстом, таким, будто Шафиров. Смирнов. Капитан .. должен .. праведно и порядочно поступать …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • претекст — у, ч., заст., книжн. Привід …   Український тлумачний словник

 • претекст — (лат. praetextus) измислена причина за оправдување на нешто, изговор …   Macedonian dictionary

 • претекст — същ. предлог, повод, причина, мотив, подбуда, основание, резон, съображение, довод, оправдание същ. прикритие, привидно основание същ. увъртане, хитруване, уловка същ. усукване, извъртане, средство за измъкване …   Български синонимен речник

 • претекст — Претекст: підстава, привід [43] …   Толковый украинский словарь

 • претекст — іменник чоловічого роду рідко …   Орфографічний словник української мови

 • претекст — причина, привід, неправда …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

 • су претекст — * sous pretexte. Под предлогом. И вы считате теперь своим долгом, иронически засмеялась она, свечку эту задуть, sous pretexte, не дать мне слишком обжечь крылья. Б. Маркевич Перелом. // РВ 1880 2 535 …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

Книги

Другие книги по запросу «претекст» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»