Перевод: с испанского на все языки

пред+сграда

 • 301 pecho1

  m 1) гърди; mal de pecho1 гръдна болест; 2) гърди (на животно); dar el pecho1 кърмя; niño de pecho1 кърмаче; 3) гърда, гръд; 4) прен. вътре в човека, в сърцето, душата му; 5) прен. кураж, смелост; hombre de pelo en pecho1 прен. смел мъж; 6) прен. качества на гласа (за пеене, реч); 7) респиратор (апарат); abrir uno su pecho1 a (con) otro прен. разкривам тайната си пред някого; a pecho1 descubierto а) с голи гърди, без оръжие; б) прен. искрено, достойно; echarse uno a pecho1s un vaso пия жадно и много; pecho1 por el suelo (por tierra) а) прен. скромно, покорно; б) за птици, които летят много ниско; tener pecho1 прен. търпелив и смел съм; tomar uno a pecho1(s) una cosa а) прен. взимам нещо присърце; б) прен. обиждам се, взимам насериозно; echarse (meterse) entre pecho1 y espalda разг. преял съм, препил съм; a lo hecho, pecho1 прен. станалото станало.

  Diccionario español-búlgaro > pecho1

 • 302 perdidizo,

  a adj 1) което се губи лесно или съзнателно; 2) изплъзващ се ( за човек), неуловим; hacer perdidizo,a una cosa скривам нещо; hacerse uno el perdidizo, измъквам се тайно, изплъзвам се; hacerse perdidizo, съзнателно губя играта, отстъпвам пред противника.

  Diccionario español-búlgaro > perdidizo,

 • 303 recalce

  m 1) загърляне с пръст на насаждения; 2) арх. ремонт на основата на сграда.

  Diccionario español-búlgaro > recalce

 • 304 recién

  adv 1) (пред причастие) току-що; recién nacido новороден; recién casados младоженци; 2) (пред наречие): recién ahora ей сега; recién aquí точно тук.

  Diccionario español-búlgaro > recién

 • 305 recusación

  f юр. отвод, правене на отвод ( пред съда).

  Diccionario español-búlgaro > recusación

 • 306 recusar

  tr 1) отхвърлям, не приемам; 2) правя отвод (пред съд); 3) юр. не признавам компетентността на свидетел, съдия, експерт и др. ( в съда).

  Diccionario español-búlgaro > recusar

 • 307 refaccionar

  tr Амер. поправям, реставрирам ( сграда).

  Diccionario español-búlgaro > refaccionar

 • 308 reparar

  1. tr 1) изправям, поправям; 2) ремонтирам, възстановявам; 3) коригирам, изправям (грешка, неправда); 4) парирам (удар); 5) давам удовлетворение (за оскърбление); 6) оглеждам внимателно, наблюдавам; отбелязвам, забелязвам; обръщам внимание; 7) обмислям, разсъждавам; 8) спирам, преустановявам; 9) възстановявам силите, укрепвам, подкрепям; 10) дооправям излята форма; 2. intr обръщам внимание, вземам предвид (en); no reparar en sacrificios не спирам пред никакви жертви; reparar en pelillos вглеждам се в излишни подробности; 3. prnl 1) поправям се; 2) възстановявам се; 3) сдържам се, спирам се.

  Diccionario español-búlgaro > reparar

 • 309 retranquear

  tr 1) арх. с едно око оглеждам дали има изкривявания (при строеж); 2) арх. оформям фасада и над горните етажи на сграда.

  Diccionario español-búlgaro > retranquear

 • 310 retroceder

  intr 1) отстъпвам, отдръпвам се; 2) спирам пред препятствие, трудност и др.; 3) воен. огъвам се пред настъплението на противника, без преминаване в открито отстъпление.

  Diccionario español-búlgaro > retroceder

 • 311 revertir

  tr 1) връщам се към предишното си състояние; 2) юр. връщам имот на притежателя му; 3) спирам пред нещо.

  Diccionario español-búlgaro > revertir

 • 312 sacar

  tr 1) вземам, отнемам; 2) извличам; 3) изваждам; измъквам; 4) добивам, извличам; 5) получавам; 6) узнавам (тайна и т.н.); 7) вадя (заключение); 8) спечелвам (на лотария, бас и др.); sacar la grande Амер. а) спечелвам голямата печалба; б) прен. провървява ми, проработва ми късмета; 9) преписвам, копирам; 10) посочвам, указвам; 11) издавам напред, изпъчвам; 12) полигр. печатам; 13) разбирам, откривам, намирам (по признаци); 14) избирам (с гласуване и др.); 15) постигам; 16) изключвам, отстранявам; 17) правя снимка или портрет; 18) изчиствам, премахвам; 19) цитирам; 20) печеля игра; 21) произвеждам, откривам, налагам, имитирам; 22) с предл. de + pron pers влудявам, подлудявам, карам да подлудее; 23) давам начален удар с топка; 24) правя бележки от книга, изваждам цитати; 25) лепвам прякор, приписвам грешка някому; 26) купувам билети (за кино, театър, мач и др.); 27) отпускам дреха (на дължина или широчина); 28) разг. имам предимство пред някого; 29) по-висок съм от някого; sacar adelante помагам да напредне (за човек); извеждам към успех (за работа); sacar a volar a uno прен. представям някого, премахвам стеснителността му; sacar en claro (limpio) стигам до ясен извод; sacar partido разг. използвам максимално, извличам полза; sacar a bailar каня на танц; sacar a la luz изваждам на бял свят; sacar de quicio влудявам (се); sacar fotos фотографирам; sacar la lengua а) плезя се, изплезвам се; б) присмивам се; sacar fruto извличам полза; sacar la brasa con la pata del gato прен. вадя с чужди ръце кестените от огъня.

  Diccionario español-búlgaro > sacar

 • 313 saledizo,

  a 1. adj изпъкнал, издаден; 2. m арх. издадена част на сграда.

  Diccionario español-búlgaro > saledizo,

 • 314 sección

  f 1) секция; отдел; sección de personal отдел кадри; 2) сечение, разрез; 3) дял, част; 4) воен. взвод; 5) сектор, част от сграда.

  Diccionario español-búlgaro > sección

 • 315 sesear

  intr произнасям c или z пред e, i като s.

  Diccionario español-búlgaro > sesear

 • 316 seseo

  m произнасяне на c или z пред e, i като s.

  Diccionario español-búlgaro > seseo

 • 317 señor,

  a 1. adj 1) притежаващ, владеещ; 2) разг. достоен, благороден; 3) прен., разг. пред някои думи, подчертава значението им: me dio un señor, disgusto стана ми страшно неприятно; 2. n p m Бог, Господ; 3. m 1) господар, сеньор, благородник; 2) феодален владетел, собственик; 3) господин (обръщение към мъж); el Señor Господ; 4) титла, която се поставя пред мъжко фамилно име: а) в Испания е възможно: señor, don + собствено име; б) в Лат. Америка: пред името и презимето; в) прост., само пред собственото име; 5) разг. свекър; señor, de horca y cuchillo а) господар, който има право да осъжда дори и на смърт; б) прен., разг. лице с властно, собственическо поведение; a tal señor,, tal honor proverb каквото повикало, такова се обадило; какъвто светеца, такъв и венеца; muy señor, mío уважаеми господине (обръщение в търговска кореспонденция); ser todo un señor, благороден, знатен, с високо положение.

  Diccionario español-búlgaro > señor,

 • 318 señá

  f прост. сеньора ( пред собствено име).

  Diccionario español-búlgaro > señá

 • 319 sillería2

  f 1) каменна сграда; 2) каменни плочи.

  Diccionario español-búlgaro > sillería2

 • 320 simple

  1. adj 1) прост, несложен; чист; 2) прост, обикновен; 3) прен. простодушен, чистосърдечен; 4) прен. наивен; доверчив; незлоблив; 5) лесен; 6) прен. (след същ.) прост, глупав; посредствен; 7) пред име означава: само; con un simple libro, aprobó само с един учебник си взе изпита; 8) незаверен (за копие); 2. m 1) прост човек, простак; 2) фарм. лечебно вещество.

  Diccionario español-búlgaro > simple


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»