Перевод: с испанского на все языки

пред+сграда

 • 281 medianero,

  a 1. adj 1) среден; 2) близък; общ (за стена); 2. m 1) посредник; 2) съсед, собственик на част от сграда; 3) съсобственик на земя, добитък.

  Diccionario español-búlgaro > medianero,

 • 282 melé

  f спорт. струпване, бъркотия от играчи пред вратата, меле.

  Diccionario español-búlgaro > melé

 • 283 menos

  1. adv 1) по-малко; el menos най-малко; en menos, menos de по-малко; по-малко, отколкото, от; lo menos posible възможно най-малко; mucho menos много по-малко; no menos не по-малко, толкова; ni màs ni menos ни повече, ни по-малко; nada menos que не по-малко от, не кой да е; 2) пред числително име: "около" poco màs o menos приблизително; poco menos que едва ли не; почти; ir (venir a) menos а) намалявам се; б) западам, влошавам се; в) разрушавам се; lo menos поне, най-малко; al menos, a lo menos, por lo menos освен ако, поне, най-малко, може би; a menos que освен ако; en menos de за по-малко от; no ser para menos не е за пренебрегване, голяма работа е; cosa de menos малоценен предмет; echar de menos тъгувам по някого; 2. m 1) мат. минус; 2) полигр. тире; 3. prep без, минус, освен, с изключение; todo menos eso всичко, само не това.

  Diccionario español-búlgaro > menos

 • 284 mi2,

  mis pron pos грам. мой, моя, мои (кратки форми от mío, mía, míos, mías, когато са пред име).

  Diccionario español-búlgaro > mi2,

 • 285 miembro

  m 1) член на тяло, крайник; 2) (viril) полов член; 3) член на организация и др.; 4) част в цялото; 5) част, отделена от цялото; 6) арх. всяка от главните части на сграда; 7) мат. член (на уравнение и др.); 8) лингв. част от изречение, текст; 9) съставна част, звено; miembro podrido прен. отхвърлен от общността член; miembro viril мъжки полов член; de miembro членски; miembro honorífico почетен член; carnet de miembro членска карта; cuota de miembro членски внос.

  Diccionario español-búlgaro > miembro

 • 286 ministerio

  m 1) министерство; сграда на министерство; Ministerio de Asuntos Exteriores ( в Испания), Ministerio de Relaciones Exteriores (в Латинска Америка) Министерство на външните работи; Ministerio del Interior Министерство на вътрешните работи; Ministerio de Agricultura Министерство на земеделието; Ministerio de Instrucción Pública (de Educación y Ciencia) Министерство на образованието; Ministerio de Sanidad Министерство на здравеопазването; Ministerio de la Guerra, Ministerio de Defensa Военно министерство; Ministerio de Marina Министерство на мореплаването; Ministerio de Economía y Hacienda, Ministerio de Finanzas Министерство на финансите; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo Министерство на транспорта; 2) министерски кабинет; 3) занятие, длъжност.

  Diccionario español-búlgaro > ministerio

 • 287 morir

  (-ue-, -u-) 1. intr 1) умирам, загивам; 2) (de) прен. умирам (от глад, студ, горещина и пр.); 3) прен. гасна, чезна; пресъхвам; 4) губя чувствата си; 2. prnl 1) умирам, пред смъртта съм; 2) угасвам, загасвам; 3) прен. вцепенявам се; губя чувствителността си, изтръпвам (за крайник); morir uno civilmente с отнети граждански права съм; morir(se) uno por una persona (cosa) прен. умирам за някого ( нещо), душата си давам за него; morir uno vestido разг. умирам от насилствена смърт; Ўmuera! да пукнеш дано!

  Diccionario español-búlgaro > morir

 • 288 musaraña

  f 1) вж. musgaño; 2) насекомо; буболечка; 3) червей; 4) разг. мержелеене пред очите; 5) прен., разг. отпечатък от човешка фигура; 6) прен., разг. Ч., Салв. Ник., С. Дом. гримаса, кривене; mirar uno a las musarañas прен., разг. зяпам мухите, разсеян съм; pensar uno en las musarañas прен., разг. не обръщам внимание на това, което се казва или прави; разсеян съм, занесен съм.

  Diccionario español-búlgaro > musaraña

 • 289 ningún

  adj никакъв, нито един (съкратена форма от ninguno, употребено пред съществително от м. р.); de ningún modo по никакъв начин.

  Diccionario español-búlgaro > ningún

 • 290 o

  conj 1) или (пред думи, започващи с "o" или "ho", приема формата "u"); 2) което е същото.

  Diccionario español-búlgaro > o

 • 291 ochava

  f 1) осма част; 2) ъгъл на сграда; 3) тротоар около ъгъла.

  Diccionario español-búlgaro > ochava

 • 292 ochavo

  m 1) грош (монета); 2) медна монета; 3) сграда с осем стени; no tener un ochavo нямам пукнат грош.

  Diccionario español-búlgaro > ochavo

 • 293 oficial

  1. adj 1) официален; 2) държавен (за сграда, училище и др.); Boletín (Gaseta) Oficial Държавен вестник; 2. m 1) офицер; oficial de reserva офицер от запаса; oficial retirado офицер в оставка; oficial subalterno младши офицер; 2) служещ, чиновник; кмет; 3) занаятчия, майстор; oficial de sastre майстор-шивач; oficial de zapatero майстор-обущар; 4) месар, касапин; 5) палач.

  Diccionario español-búlgaro > oficial

 • 294 ordenanza

  1. f 1) метод, правилник, установен ред, регламент; 2) воен. устав; 3) pl предписания, постановки; 4) воля, разпореждане, решение; 5) разполагане на частите в сграда; 6) разполагане на фигурите в една композиция; 2. m 1) разсилен; 2) ординарец.

  Diccionario español-búlgaro > ordenanza

 • 295 otro,

  a adj 1) друг; още един; 2) различен, не същият; 3) много сходен, подобен, но не същият; 4) с опр. член пред съществителни като día, tarde, noche... ги разполага в близкото минало; 5) с предл. a и опр. член пред съществителни като día, semana, mes, año съответства на следващ; al otro, día на следващия ден; como dice (dijo) el otro, както каза (е казал) някой (при неизвестен автор); esa es otro,a това е ново пет (трудност, глупост и др.); los otro,s другите, ближният; Ў otro,a! отново, бис!; otro,a que te pego прен., разг. ако продължаваш, ще те ударя; confundir al uno con el otro, вземам някого за друг; otro,a vez още веднъж, още; otro, tanto също така; uno..., otro,..., otro,..., един..., втори..., трети...; por otro,a parte освен това, от друга страна.

  Diccionario español-búlgaro > otro,

 • 296 palacio

  m 1) дворец; кралски замък; 2) великолепна къща; 3) монументална сграда; echar a palacio una cosa прен., разг. не обръщам внимание на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > palacio

 • 297 paquetear

  intr Арж., Ур. перча се пред останалите с дрехите си.

  Diccionario español-búlgaro > paquetear

 • 298 parecer1

  m 1) мнение; преценка; soy del parecer1 que на мнение съм, че; 2) вид, външност (на човек); por el bien parecer1 за пред хората; arrimarse al parecer1 de uno прен. придържам се към нечие мнение; casarse uno con su parecer1 прен. настоявам на своето си; tomar parecer1 de uno обсъждам с някого, взимам мнението му.

  Diccionario español-búlgaro > parecer1

 • 299 paredón

  m 1) дебела стена; 2) единствена оцеляла стена от разрушена сграда; 3) стена за разстрел; llevar a alguien al paredón прен. разстрелвам.

  Diccionario español-búlgaro > paredón

 • 300 peana

  f 1) цокъл, пиедестал; 2) подиум пред олтара; por la peana se adora (se besa) el santo прен., разг. най-прекият път към нечие благоволение е чрез най-близките му хора или любимите му неща.

  Diccionario español-búlgaro > peana


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»