Перевод: с испанского на все языки

пред+сграда

 • 201 chiribita

  f 1) бот. маргарита; 2) искра; 3) pl точки, които се мяркат пред очите, замъгляване на очите.

  Diccionario español-búlgaro > chiribita

 • 202 cien

  adj num сто (съкратена форма от ciento пред съществителни и пред числителни, употребени като съществителни).

  Diccionario español-búlgaro > cien

 • 203 cimiento

  m 1) основа, основи на сграда (по-често pl); 2) терен, върху който е изградена сградата; 3) прен. начало, корен, основа на нещо; desde los cimientos отначало, изоснови; echar (poner) los cimientos прен. поставям основите на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cimiento

 • 204 cobija

  f 1) керемида за покриване на сграда; 2) капак, похлупак; 3) Амер., Анд. наметало, плащ; 4) pl Амер., Анд. спално бельо, покривка за легло.

  Diccionario español-búlgaro > cobija

 • 205 comedia

  f 1) комедия; 2) драматично произведение; 3) театър (сграда и постановка); 4) прен. комедия, фарс, действителен случай, предизвикващ смях или насмешка; hacer uno la (una) comedia прен., разг. разигравам театър.

  Diccionario español-búlgaro > comedia

 • 206 como

  o cómo 1. adv 1): їcómo? o Ўcómo! (въпр. и възкл.) как?; как?; їcómo està el enfermo? как е болният; їa cómo estàn las fresas? как вървят (каква е цената на) ягодите?; no sé cómo agradecerle не зная как да Ви благодаря; Ўcómo llueve! как вали!; 2) както (за начин); hazlo como te digo (ind) направи го, както ти казвам (известно, определено); hazlo como quieras (subj) направи го, както искаш (неизвестно, неопределено); 3) като (сравнение); se quedó como muerto застина като мъртъв; 4) като (в качеството си на); asiste a la boda como testigo присъства на сватбата като свидетел; 5) около, приблизително; eran como las siete беше около седем часа; 2. conj 1) че; veràs como llega tarde ще видиш, че ще закъснее; 2) щом, когато; como llegamos a casa... щом пристигнахме вкъщи...; 3) тъй като, понеже; como recibí tarde el aviso... тъй като получих късно съобщението...; 4) все едно, като че ли; (como si + subj como que + ind) como si estuviera loco... като че ли е полудял...; lo sé de fijo, como que ocurrió delante de mí знам го със сигурност, все едно (като че ли) се е случило пред очите ми; 5) ако (+ subj) como no me digas la verdad, te dejo ако не ми кажеш истината, те оставям; 3. като същ.: el cómo y el cuàndo въпросите как и кога; 4. interj Ўcómo! как!; їcómo así? как така?; їcómo no? как не, разбира се.

  Diccionario español-búlgaro > como

 • 207 cornijón,

  cornisón m уличен ъгъл, кьоше на сграда.

  Diccionario español-búlgaro > cornijón,

 • 208 coronamiento

  m арх. 1) завършек (украса) на сграда; 2) прен. край, завършек на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > coronamiento

 • 209 corrido,

  a 1. adj 1) малко по-тежък; 2) малко по-голям, по-широк; 3) разг. опитен, ловък; 4) прен. засрамен, смутен; de corrido, плавно, без запъване (при четене); dos años corrido,s две поредни години; tener (tantos) años corrido,s навършвам (толкова) години; 2. m 1) навес над стопански двор; 2) романс (в Андалусия, Америка); 3) съседна част на сграда; 4) pl просрочени кредити.

  Diccionario español-búlgaro > corrido,

 • 210 corte1

  m 1) острие (на нож); 2) разрез; 3) разкрояване; кройка; 4) крояческо ателие; 5) прен. прекратяване, прекъсване (на спор); 6) част от билетите за постановка, които се раздават гратис; 7) разг. реплика, апостроф; 8) арх. част, крило от сграда; dar (hacer) un corte1 de mangas вулг. показвам среден пръст.

  Diccionario español-búlgaro > corte1

 • 211 crujía

  f 1) дълъг коридор в сграда; 2) голяма зала с два реда легла (в болница); pasar crujía прекарване на престъпник през коридор от две редици хора, които го бият с пръчки; pasar (sufrir) crujía прен., разг. преживявам труден период, болест, лишения; crujía de piezas редица предмети.

  Diccionario español-búlgaro > crujía

 • 212 cruz

  f 1) кръст; en cruz накръст; на кръст; Cruz Roja Internacional Международен Червен кръст; 2) кръстен знак, поставен пред име, което означава, че човекът е мъртъв; 3) разпятие; 4) кръст (орден); 5) анат. кръст (на животно); 6) разклонение (на дърво); 7) прен. кръст, тежест, товар, тежко изпитание, участ; 8) тур€ (обратната страна на монета); cruz gamada пречупен кръст; cruz del matrimonio прен., разг. брачни задължения; cruz y raya прен. слагам кръст на нещо; край!; entre la cruz y el agua bendita прен. в голяма опасност; quedarse uno en cruz y en cuadro прен. обеднявам, оставам без нищо; hacerse uno cruces прен., разг. кръстя се (като учудване, изумление); hacer la señal de la (santa) cruz кръстя се.

  Diccionario español-búlgaro > cruz

 • 213 culminante

  adj 1) най-висок (за част на сграда, връх и др.); 2) върхов, кулминационен; 3) прен. висш; изпъкващ, водещ.

  Diccionario español-búlgaro > culminante

 • 214 de-

  pref 1) уточнява или подсилва значението на думата, пред която се поставя: decaer, demostrar; 2) равностойна е на ex- или es- и обозначава "произход или разделяне": deducir, depender, decapitar; 3) обозначава "отрицание": decolorar.

  Diccionario español-búlgaro > de-

 • 215 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 216 dedicación

  f 1) посвещаване, предназначение; 2) всеотдайност, отдаване; dedicación exclusiva пълно посвещаване, отдаване; 3) посвещение; 4) надпис върху плоча или камък на фасадата на храм, сграда и др.

  Diccionario español-búlgaro > dedicación

 • 217 deferente

  adj 1) който отстъпва лесно пред чуждото мнение; 2) прен. учтив, отстъпчив.

  Diccionario español-búlgaro > deferente

 • 218 dejar

  1. tr 1) оставям; dejar en paz оставям на мира, не безпокоя; 2) позволявам; не преча; 3) поверявам; dejó la casa al cuidado de su hijo остави къщата на грижите на сина си; 4) пускам, пропускам; 5) давам назаем, отстъпвам временно; 6) (de + inf) преставам да; dejó de hacer lo prometido престана да изпълнява обещаното; 7) нося доход; 8) изоставям; 9) напускам; 10) прекъсвам, не продължавам; 11) отрицателна форма + inf означава все още продължава + значението на глагола в инфинитив; no deja de pensar en ella продължава да мисли за нея; 2. prnl изоставям се, запускам се, отпускам се (от леност, умора, мързел); dejar atràs a uno прен. изпреварвам, надминавам; превъзхождам; dejar a uno bizco прен., разг. правя някого разноглед (от учудване); dejar caer а) пускам; б) прен. изпускам се, казвам нещо като по невнимание; dejar correr una cosa позволявам, разрешавам; dejar(se) llevar имам слаба воля, оставям се да ме водят; dejarse vencer отстъпвам пред друг; dejarse ver показвам се, разкривам се; dejar temblando una cosa прен., разг. изпразвам съдържанието (изяждам, изпивам почти всичко); no dejarse ensillar не позволявам да ми заповядват; no dejar verde ni seco прен. унищожавам всичко, изтребвам наред; dejar a alguien fresco (plantado) прен., разг. измамвам, надсмивам се над някого; dejar a uno seco прен., разг. а) убивам на място; б) оставям някого стъписан, изумен.

  Diccionario español-búlgaro > dejar

 • 219 delante

  1. adv отпред; 2.: delante de prep 1) пред; 2) в присъствието на.

  Diccionario español-búlgaro > delante

 • 220 derribo

  m 1) разрушаване, срутване, събаряне (на сграда); 2) отломки от съборена постройка; 3) поваляне на земята на бик, крава.

  Diccionario español-búlgaro > derribo


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»