Перевод: с французского на все языки

преди да се товари на кораб

 • 1 estivage2

  m. (de estiver) пресоване на стока ( преди да се товари на кораб).

  Dictionnaire français-bulgare > estivage2

 • 2 estiver2

  v.tr. (lat. stipare "comprimer") пресовам стока ( преди да се товари на кораб).

  Dictionnaire français-bulgare > estiver2

 • 3 guindal

  m. (de guinder) мор. машина за вдигане на товари на кораб, кран.

  Dictionnaire français-bulgare > guindal

 • 4 accostage

  m. (de accoster) 1. мор. приближаване до брега, акостиране на кораб; 2. доближаване преди скачване на два космически апарата; 3. разг. залепвам се за някого ( за да му говоря).

  Dictionnaire français-bulgare > accostage

 • 5 accoster

  v.tr. (it. accostare "mettre côte а côte", de coste) 1. доближавам се до някого, за да му говоря; accoster les filles свалям момичета; 2. мор. приближавам се до брега, акостирам (за кораб); 3. доближавам преди скачване на два космически апарата.

  Dictionnaire français-bulgare > accoster

 • 6 cargo

  m. (mot angl. "navire de charge") мор. товарен кораб. Ќ cargo aérien товарен самолет; cargo mixte кораб за товари и пасажери.

  Dictionnaire français-bulgare > cargo

 • 7 chauffer

  v. (lat. pop. °calefare, de calefacere) I. v.tr. 1. топля, стоплям, затоплям, сгрявам, нагрявам, сгорещявам, нагорещявам; chauffer de l'eau а 100° degrés стоплям вода до 100°; chauffer un appartement отоплявам апартамент; chauffer un métal а blanc нагорещявам метал до бяло; chauffer une chaudière подгрявам котел; 2. chauffer qqn. а blanc разг. дразня някого, мотивирам го (преди изпитание); II. v.intr. 1. горя, топля, затоплям, отоплявам; le moteur chauffe двигателят прегрява; le charbon chauffe bien въглищата топлят добре; 2. намирам се под пара; готвя се да тръгна; navire qui chauffe кораб, който е под пара (който се готви да тръгне); se chauffer топля се (си); грея се (си), стоплям се (си), пека се (си); разгрявам се; se chauffer au soleil грея се на слънцето. Ќ ça chauffe работата е напечена; chauffer des élèves разг. мотивирам учениците преди изпит; chauffer un acteur силно ръкопляскам на актьор; chauffer une affaire ускорявам работата; on verra de quel bois je me chauffe ще се види на какво съм способен, какво мога да направя, ще им покажа кой съм; un orchestre qui chauffe оркестър, който свири много ритмична музика; une salle qui chauffe превъзбудена зала. Ќ Ant. attiédir, glacer, rafraîchir, refroidir.

  Dictionnaire français-bulgare > chauffer

 • 8 engager

  v.tr. (de en- et gage) 1. залагам; engager ses bijoux залагам бижутата си; 2. прен. залагам, давам; engager son honneur залагам своята чест; 3. свързвам, вкарвам едно в друго; 4. каня, подканвам; 5. обвързвам; 6. започвам, завързвам; engager une discussion започвам спор; 7. наемам; engager un domestique наемам домашен прислужник; 8. увещавам, съветвам; 9. воен. записвам (доброволци); набирам; 10. вкарвам, въвличам; 11. влагам; engager des capitaux влагам капитали; 12. вкарвам; engager la clef dans la serrure вкарвам ключ в ключалка; 13. мор. полягам на една страна (за кораб); s'engager 1. обвързвам се, наемам се, поемам задължение; s'engager а faire qqch. поемам задължение да направя нещо; 2. навлизам; engager dans une voie навлизам в даден път; 3. постъпвам; 4. прен. впускам се, залавям се; 5. участвам; 6. започвам. Ќ engager l'épée допирам сабята до сабята на противника преди започването на двубоя; engager sa foi кълна се в своята вяра; engager un cheval уведомявам, че конят ми ще участва в състезание. Ќ Ant. dégager; dissuader; terminer; désengager.

  Dictionnaire français-bulgare > engager

 • 9 roulier

  m. (de rouler) 1. ост. колар, каруцар (който пренася стоки с каруца); 2. мор. кораб, който се товари с помощта на превозни средства.

  Dictionnaire français-bulgare > roulier

 • 10 abandon

  m. (de l'a. fr. а bandon "au pouvoir de") 1. изоставяне, напускане; 2. отказване; l'abandon d'un bien отказване от имот; 3. напускане; l'abandon d'un navire напускане, изоставяне на кораб; 4. спорт. напускане ( на състезание), отказване; 5. отпуснатост, безпомощно състояние, занемареност; 6. loc. adv. а l'abandon на произвола на съдбата. Ќ Ant. acquisition, adoption; conservation; maintien; raideur, tension; méfiance.

  Dictionnaire français-bulgare > abandon

 • 11 abandonner

  v.tr. (de abandon) 1. изоставям, напускам; 2. отказвам се (от имот, богатство); abandonner sa fortune а qqn. давам богатството си на някого; 3. занемарявам, пренебрегвам; 4. поверявам; abandonner son pourvoir а qqn. поверявам властта си на някого; 5. прекратявам; abandonner les recherches прекратявам проучванията; 6. отпускам; abandonner les rênes отпускам юздите; s'abandonner v. pron. 1. оставям се, предавам се на; 2. ост. отдавам се (за жена); 3. отпускам се; 4. доверявам се ( на някого). Ќ abandonner un bâtiment navigable изоставям кораб след крушение. Ќ Ant. rechercher, soigner, soutenir; continuer, garder, maintenir; résister; raidir(se); (se)méfier.

  Dictionnaire français-bulgare > abandonner

 • 12 abattre

  v.tr. (lat. pop. abattere) 1. събарям ( на земята), повалям, отсичам; abattre un arbre отсичам дърво; abattre du minerai изкъртвам минерал от скала; 2. убивам, доубивам; abattre un cheval blessé доубивам ранен кон; 3. обирам, изчиствам; la pluie abat la poussière дъждът обира праха; 4. отхвърлям; abattre de la besogne отхвърлям много работа; 5. отслабвам, обезсилвам; la grosse fièvre l'a abattu силната температура го обезсили; 6. намалявам, смирявам; abattre l'orgueil смирявам гордостта; 7. слагам в легнало положение; abattre un cheval pour le soigner повалям кон за операция; abattre un navire повалям кораб на една страна за поправка; abattre son jeu откривам картите си, играя с открити карти; 8. откривам плановете си; s'abattre (sur) v. pron. 1. падам изведнъж, срутвам се; 2. стоварвам се; 3. нахвърлям се, нападам; un aigle s'abat sur sa proie орел се нахвърля върху плячката си; 4. връхлетявам; l'homme (la femme) а ne pas se laisser abattre оставам спокоен в трудна ситуация. Ќ Ant. relever, redresser, remonter.

  Dictionnaire français-bulgare > abattre

 • 13 abordage

  m. (de aborder) 1. мор. абордаж (приближаване до кораб с цел да бъде нападнат); A l'abordage! на абордаж! (команда за нападане на кораба); prendre un bateau а l'abordage превземам кораб на абордаж; 2. сблъскване на два кораба.

  Dictionnaire français-bulgare > abordage

 • 14 abordé,

  e adj. et n. (de aborder) мор. кораб, който е нападнат от друг с цел да бъде превзет на абордаж.

  Dictionnaire français-bulgare > abordé,

 • 15 aborder

  v. I. (de а et bord "bordage") v.tr. 1. мор. заставам борд до борд с кораб (за нападение); 2. сблъсквам се с кораб; II. (de а et bord "rivage") v.intr. 1. достигам до бряг, слизам на суша; aborder au port акостирам в пристанището; 2. достигам място, което е труднодостъпно; 3. прен. aborder qqn. отивам при някого, когото не познавам. Ќ aborder une question засягам въпрос; aborder un problème разисквам проблем. Ќ Ant. appareiller; quitter.

  Dictionnaire français-bulgare > aborder

 • 16 accastillage

  m. (de esp. castillo "château") 1. мор., ост. част от кораб, която се намира над водата; 2. всички уреди и приспособления, които се намират на надстройката на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > accastillage

 • 17 accastiller

  v.tr. (de esp. castillo "château") мор. поставям необходимите уреди и приспособления на палубата на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > accastiller

 • 18 ac(c)onage

  m. (de acon) мор. товарене и разтоварване на кораб с помощта на плоскодънна лодка.

  Dictionnaire français-bulgare > ac(c)onage

 • 19 accorage

  m. (de accorer) 1. мор. подпиране с греди на кораб (в строеж); 2. техн. подпиране на товар.

  Dictionnaire français-bulgare > accorage

 • 20 accore

  m. et adj. (de moy. néerl. schore "écueil") 1. ост. очертание на подводна скала; 2. мор. дървена подпора на кораб в строеж; 3. adj. мор. стръмен, отвесен; côte accore стръмен, отвесен бряг. Ќ Hom. accord, accort.

  Dictionnaire français-bulgare > accore


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»