Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

поскольку ты решился действовать

 • 1 κατορθοω

      1) выпрямлять
      

  (δέμας Eur.; τὰ μέλη τοῦ παιδός Plat.)

      2) направлять
      

  κατορθοῦντες φρένα Soph. — в здравом уме;

      ἐπειδέ δρᾶν κατώρθωσαι φρενί Aesch.поскольку ты решился действовать

      3) заставлять воспрянуть духом, ободрять
      

  (βροτούς Soph.)

      4) успешно доводить до конца, благополучно завершать
      

  (τὸν ἀγῶνα Lys.; πολλὰ καὴ μεγάλα πράγματα Plat.; ὁδόν Dem.; περὴ πάντα Plut.)

      οὐ κατώρθωται τέχνη Eur. — хитрость не удалась;
      ἃ κατορθούμενα μέν …, σφαλέντα δέ … Thuc. — в случае удачи этого …, в случае же провала …;
      τὸ κ. Arst., Dem., Polyb. — удача, успех;
      τουτὴ κατωρθώκαμεν περὴ ἐπιστήμης Plat.этот вопрос о знании мы разрешили успешно

      5) одерживать верх, побеждать
      

  (τῇ μάχῃ Polyb.)

  Древнегреческо-русский словарь > κατορθοω

 • 2 επι

      I.
       ἐπί
      I
      (перед гласн. - ἐπ΄, перед придых. - ἐφ΄; in crasi: κἀπί, κἀπ΄ - ион. κἠπί = καὴ ἐπί; οὑπί = ὅ ἐπί; τοὐπί = τὸ ἐπί; τἀπί = τὰ ἐπί; анастроф. ἔπι)
      1) praep. cum gen.
      (1) (на вопрос «где?»)
      - на
      

  (στῆναι ἐπι πύργου Hom.; ἐφ΄ ἵππων καὴ ἐπὴ νεῶν βαίνειν Aesch.; ἐπὴ γῆς καὴ ὑπὸ γῆς Plat.)

      ἐπὴ τῶν πλευρῶν Xen. — на флангах;
      ἐπὴ προσπόλου μιᾶς χωρεῖν Soph. — идти в сопровождении единственной помощницы;
      ἐπὴ τελευτῆς Arst.в конце

      - у, при, близ, подле
      

  (κόλπος ὅ ἐπὴ Ποσιδηΐου Her.; μεῖναι ἐπὴ τοῦ ποταμοῦ Xen.)

      αἱ ἐπὴ Λήμνου ἐπικείμεναι νῆσοι Her. — острова, лежащие близ Лемноса

      - в
      

  (ἐπὴ τοῦ προαστείου Thuc.; ἐπὴ τῶν ἐργαστηρίων καθίζοντες Isocr.; καταλῦσαι τὸν βίον ἐπὴ τῆς πατρίδος Luc.)

      οἱ ἐπὴ Θρᾴκης Thuc. — находящиеся во Фракии;
      οἱ ἐπὴ τῆς Ἀσίας κατοικοῦντες Isocr. — жители Азии;
      ἐπὴ τῆς οἰκίας Polyb.дома

      (2) (на вопрос «куда?») на
      — в, к, по направлению (ἐπὴ τοῦ κόλπου πλεῦσαι Thuc.; ἥ ἐπὴ Βαβυλῶνος ὁδός Xen.):
      ἐπὴ τῆς εὐθείας κινεῖσθαι Arst. — двигаться по прямой (линии);
      ἀναχωρεῖν ἐπ΄ οἴκου Thuc. — вернуться домой;
      ἐπί στρατοπέδου ἐλθεῖν Xen. — прийти в лагерь;
      ἐπὴ γνώμης τινός γενέσθαι Dem.присоединиться к чьему-л. мнению

      (3) в присутствии, перед (лицом)
      

  (ἐπὴ μαρτύρων Isae., Xen.; ἐπὴ τοῦ δικαστηρίοιυ Isocr., Arst.)

      ἐπ΄ ἐκκλησίας Thuc.в народном собрании

      (4) (при числах, мерах и т.п.) по
      

  ἐφ΄ ἑνός Xen. — по одному, поодиночке;

      τὸ μέτωπον ἐπὴ τριακοσίων, τὸ δὲ βάθος ἐφ΄ ἑκατόν Xen. — по триста (человек) по фронту и по сто в глубину;
      ἐπὴ τεττάρων Thuc.по четыре (в ряд) или в четыре ряда;
      ἐπὴ ὀκτὼ πλίνθων τὸ εὖρος Xen.по восемь кирпичей в ширину

      (5) во время, в, при
      

  (ἐπὴ Κρόνου Hes., Plat.; ἐπὴ τῶν ἡμετέρων προγόνων Xen.; ἐπὴ δείπνου Luc.; ἐπὴ τῶν δείπνων Diod. и ἐπὴ τῆς τραπέζης Plut.)

      ἐπὴ τῶν πράξεων Xen. — при наличии дела, когда нужно действовать;
      ἐπὴ τῆς ἐμῆς ζόης Her. — при моей жизни, пока я жив;
      ἐπ΄ ἐμεῦ Her., ἐπ΄ ἐμοῦ Dem. — в мое время;
      οἱ ἐφ΄ ἡμῶν Xen. — наши современники;
      ἐπὴ σχολῆς Aeschin. — в свободное время, на досуге;
      ἐπὴ τοῦ παρόντος Arst. — в настоящий момент, пока;
      ἐπὴ καιροῦ Dem. и ἐπὴ τῶν καιρῶν Aeschin. — вовремя, кстати:
      ἐπὴ μιᾶς ἡμέρας Luc. — в один (и тот же) день;
      ταύτας (τὰς πόλιας) ἐπ΄ ἡμέρης ἑκάστης αἵρεε Her. (Даврис) брал эти города по одному в день

      (6) по поводу, насчет, относительно, о
      

  (ἐπί τινος λέγειν Plat., Arst.; ἐπί τινος σκοπεῖν Xen.; ἐπὴ πάντων ὀργίζεσθαι Dem.)

      κρίνειν τι ἐπί τινος Dem.высказывать какое-л. суждение о чем-л.

      (7) в соответствии с (чем-л.), на основании, по
      (8) (выраж. отношение, зависимость, причастность, должность и т.п.; в переводе часто опускается)
      

  ἐπὴ νόσου ἔχεσθαι Soph. — быть пораженным болезнью;

      ἐπὴ τῆς φιλότητος Arst. — под влиянием любви;
      (αὐτὸς) ἐφ΄ ἑαυτοῦ Her., Thuc., Xen., Plat.; — сам по себе, тж. отдельно, самостоятельно;
      ἐπὴ ὀνόματός τινος εἶναι Dem.носить какое-л. имя;
      ἥ ἐπ΄ Ἀνταλκίδου εἰρήνη Xen. — Анталкидов мир;
      τὸ ἐφ΄ ἑαυτῶν Thuc. — их собственные дела, их личные интересы;
      μένειν ἐπὴ τῆς ἀρχῆς Xen. — оставаться у власти;
      οἱ ἐπὴ τῶν πραγμάτων (ὄντες) Dem. — государственные деятели;
      ὅ ἐπὴ τῶν δεσμῶν Luc. — тюремщик;
      ὅ ἐπὴ τῶν ὁπλιτῶν Dem. — начальник гоплитов;
      ὅ ἐπὴ τῶν ἐπιστολῶν Plut. — писец, секретарь;
      ὅ ἐπὴ τοῦ οἴνου Plut. — виночерпий;
      οἱ ἐπ΄ ἀξίας Luc.высокопоставленные лица

      (9) (преимущ. в нареч. оборотах) в, при
      

  ἐπὴ πάντων Dem. — во всех случаях, при всех обстоятельствах;

      ἐπὴ ἡσυχίας τινός Dem.при (ввиду) чьей-л. беспечности;
      ἐπ΄ ἀδείας Plut. — в условиях безопасности;
      ἐπὴ σπουδῆς Plat. — прилежно, усердно;
      ἐπὴ ῥοπῆς μιᾶς εἶναι Thuc. — быть на волосок от гибели;
      ἐπ΄ αὐτῆς τῆς ἀληθείας Dem. — как оно действительно и есть (было), со всей истинностью;
      ἐπὴ κεφαλαίων Dem. — в общих чертах;
      ἔσται ὅ λόγος ἐπὴ παραδείγματος Aeschin. — скажем к примеру;
      ἐπ΄ ὅρκου Her. — клятвенно;
      ἐπ΄ ἴσας Soph. — равным образом, точно так же;
      οὐδ΄ ἐπὴ σμικρῶν λόγων Soph. — ни одним словечком, т.е. нисколько, никак

      (10) (по)среди, в числе
      

  οὐδεὴς ἐπ΄ ἀνθρώπων Soph.никто из людей

      2) praep. cum dat.
      (1) (на вопрос «где?») на
      

  (ἐπὴ πᾶσιν βωμοῖς καίειν τι Hom.; ζωέμεν ἐπὴ χθονί Hes.; ἐπὴ τῇ πυρᾷ κεῖσθαι Plat.)

      ἐπὴ ταῖς οἰκίαις ἐπεῖναι Xen. — находиться на домах;
      ἐφ΄ ἵππῳ Xen. — на коне (верхом);
      ἐπὴ τῷ εὐωνύμῳ (sc. κέρᾳ) Xen. — на левом фланге:
      ἐπ΄ ἀμφοτέροις Arst. — с обеих сторон;
      — внутри, в (ἐπὴ δώμασιν ἕλκειν μακρόπονον ζωάν Eur.; ἐπὴ ταῖς οἰκίαισι τὰς δίκας δικάζειν Arph.);
      — при, у, возле (ἐπὴ Κελάδοντι μάχεσθαι Hom.; ἐπὴ θαλάττῃ οἰκεῖν Xen.):
      ἐπὴ δόξῃ κτίσαι τινά Plut.прославить кого-л.

      (2) (на вопрос «куда?») на
      

  (ἐπὴ γαίῃ καταθέσθαι Hom.: ἐπὴ γᾷ πίπτειν Soph.)

      — в, к, по направлению (βλέπειν ἐπί τινι Soph.):
      καταδεῖν ἵππους ἐπὴ κάπῃσιν Hom. — привязать лошадей к яслям;
      ἐπὴ οἷ καλέσας Hom.подозвав к себе

      (3) в присутствии, перед
      (4) против
      

  (ἐπ΄ ἐχθροῖς χεῖρα τρέπειν Soph.; ἐπί τινι μηχανήν τινα ἱστάναι Eur.; τινὰ ἐπί τινι συνιστάναι Her.)

      ἐφ΄ Ἕκτορι ἀκοντίζειν Hom.метать в Гектора копья

      (5) (вслед) за
      

  (τῷ δ΄ ἐπὴ ὦρτο Διομήδης Hom.)

      ἐπ΄ ἐξειργασμένοις Aesch., Her.; — после того, как дело свершилось;
      ἐπὴ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς καὴ εἶπεν Xen.после него встал Прокл и сказал

      (6) кроме, помимо, сверх
      

  (ἐπὴ τούτῳ, ἐπὴ τῷδε и ἐπὴ τούτοις Her., Eur., Xen., Arst.)

      τὰ λοιπὰ τὰ ἐπὴ τούτοισι Her. — то, что после этого осталось;
      τρισχίλιοι ἐπὴ μυρίοις Plut. — три тысячи сверх десяти тысяч, т.е. тринадцать тысяч;
      μεῖζον ἐπὴ κέρδεϊ κέρδος Hes. — огромная прибыль;
      φόνος ἐπὴ φόνῳ Eur.непрерывный ряд убийств

      (7) за, позади
      

  οἱ ἐπὴ πᾶσιν Xen. — следующие за всеми, т.е. арьергард:

      ἐπί τινι εἶναι Xen.следовать или быть построенным за кем-л.

      (8) в честь, в память
      

  (ἐπί τινι λέγειν, sc. ἔπαινον Thuc., Lys., Plat.)

      ὅ λίθινος λέων ἕστηκεν ἐπὴ Λεωνίδῃ Her.каменное изваяние льва воздвигнуто в честь Леонида

      (9) (выраж. принадлежность или зависимость; в переводе обычно опускается)
      

  τἀπὴ σοὴ κακά Soph. — твои несчастья;

      ἐπί τινι τήν ἀρχέν ποιεῖσθαι Plut.передать кому-л. (свою) власть, т.е. назначить кого-л. своим преемником;
      καταλείπειν τι ἐπί τινι Arst.предоставить что-л. на чьё-л. усмотрение;
      ἐπί τινι εἶναι Xen., Plat.; — быть в чьей-л. власти, находиться в чьём-л. распоряжении:
      ἐπὴ τῷ πλήθει κράτος, sc. ἐστίν Soph. — власть принадлежит народу;
      ἐπί τινι ποιεῖν Dem. и ποιεῖσθαι Plut.подчинить чьей-л. власти;
      τὰ πάντα τότ΄ ἦν ἐπὴ τοῖς τότ΄ ἔθεσι Dem. — все было тогда обусловлено тогдашними нравами;
      τὸ ἐπὴ τούτοις εἶναι Lys.насколько это от них зависит

      (10) (об управлении, начальствовании или владении) во главе
      

  ἐπὴ τοσούτῳ στρατεύματι Thuc. — во главе столь большого войска;

      ναύαρχος ἐπὴ ταῖς ναυσίν Xen. — флотоводец;
      ὅ ἐπὴ τοῖς καμήλοις Xen. — погонщик верблюдов;
      ἀπολιπεῖν τινα κληρονόμον ἐπὴ πολλοῖς κτήμασιν Plut.оставить кого-л. наследником больших богатств

      (11) во время, в течение
      

  (ἐφ΄ ἡμέρῃ ἠδ΄ ἐπὴ νυκτί Hes.)

      ἐπ΄ ἤματι Hom. — днем, но тж. в течение (одного) дня;
      ἐπὴ τῷ δείπνῳ ( или σίτῳ) Xen. — за трапезой;
      ἥλιος ἧν ἐπὴ δυσμαῖς — солнце клонилось к закату;
      ἐπὴ (τῇ) τελευτῇ Arst. — в конце;
      ἐπὴ κυνί Arst. — во время каникул, т.е. в самое знойное время года

      (12) сообразно, согласно, соответственно
      

  (ἐπὴ τοῖς νόμοις Dem.; καλεῖσθαι Ῥώμην ἐπὴ Ῥωμύλῳ τέν πόλιν Plut.)

      κεκλῆσθαι ἐπί τινι Plat.быть названным по имени чего-л.;
      ἐπὴ πᾶσι οικαίοις Aeschin., Dem.; — по всей справедливости

      (13) вследствие, по поводу, из-за
      

  (ἐπί τινι μάλα πολλὰ παθεῖν Hom., γελᾶν ἐπί τινι Aesch.)

      ἐπ΄ εὐνοία τῆς πόλεως Lys. — из любви к отечеству;
      ἐφ΄ αἵματι φεύγειν Dem.подвергнуться изгнанию за убийство

      (14) с целью, ради, для
      

  ἐφ΄ οἶς ἐλήλυθας Soph. (то), ради чего ты прибыл;

      ὀδόντες ἐπὴ τῷ διαιρεῖν Arst. — зубы для разрезания (пищи), т.е. резцы;
      ἐπὴ θανάτῳ συλλαβεῖν Isocr., Diod., Luc.; — схватить и предать смерти;
      ἐπὴ σωτηρίᾳ κοινῇ Plut. — для общего блага;
      ἐπ΄ ὠφελείᾳ τῶν φίλων Plat. — на пользу друзьям;
      ἐπ΄ ἀγαθῷ τινος Xen.для чьего-л. блага

      (15) в отношении, что касается (до)
      (16) (в мат. и проч. обозначениях)
      

  τὸ ἐφ΄ ᾦ — В Arst. ( нечто), обозначаемое буквой В

      (17) против
      

  (ἥ ἐπὴ τῷ Μήδῳ συμμαχίᾳ Thuc.; νόμους ἐπὴ τοῖς ἀδικοῦσι ἀναγράψαι Dem.)

      (18) ( об условии) на, за
      

  ἐπ΄ ἀργύρῳ Soph., ἐπ΄ ἀργυρίῳ Dem., Arst. и ἐπὴ χρήμασιν Dem. — за деньги;

      ἐπὴ κέρδεσι Soph. и ἐπὴ κέρδει Xen. — из-за выгоды;
      ἐπ΄ οὐδενί Her. — ни за что;
      ἐπὴ μεγάλοις τόκοις Dem. — за высокий процент;
      δανείζειν ἐπὴ νηΐ Dem. — давать ссуду под залог корабля;
      ἐπὴ τοῖς εἰρημένοις Eur. и ἐπὴ ῥητοῖς Thuc. — на (заранее) установленных условиях;
      ἐπὴ τῇ ἴσῃ καὴ ὁμοίᾳ Thuc.на равных и одинаковых условиях

      3) praep. cum acc.
      (1) (на вопрос «где?») на
      

  ἐπὴ πολύ Thuc., Xen.; — на далеком расстоянии;

      ἐπ΄ ἀμφότερα Her., Arst.; — по обе стороны, с обеих сторон, в обоих направлениях;
      — у, при, в (ἐπὴ τὰς εἰσόδους στῆναι Xen.)

      (2) (на вопрос «куда?») на
      

  ἀχθεῖσα ἐπὴ τέν βάσιν (sc. γραμμή) Arst. — опущенная на основание (прямая) линия, т.е. перпендикуляр;

      — в, (по направлению) к (ἐπὴ βωμὸν ἄγειν Hom.; ἐπὴ συμφορέν ἐμπίπτειν Her.; ἐπὴ τέν περιφέρειαν φέρεσθαι Arst.; ἥ ὁδὸς ἐπὴ Ἐκβάτανα φέρει Xen.):
      ἐπὴ τέρμα ἀφίκετο Hom. — от достиг цели;
      ἐπὴ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον Thuc.мнения сошлись

      (3) на протяжении, через, по
      

  πουλὺν ἐφ΄ ὑγρήν Hom. — по широко раскинувшемуся морю;

      ἐπὴ πολλὰ ἀλήθην Hom. — я обошел много стран;
      ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen.на расстоянии двадцати стадиев

      (4) среди, между
      

  (κλέος πάντας ἐπ΄ ἀνθρώπους Hom.)

      τὸ κάλλιστον γένος ἐπ΄ ἀνθρώπους Plat.красивейшее из человеческих племен

      (5) против
      

  (πέμπειν στρατηγὸν ἐπί τινα Her.; ἰέναι ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

      ταῦτ΄ ἐφ΄ ὑμᾶς ἐστιν Dem.это направлено против вас

      (6) во время, в течение
      

  ἐπὴ χρόνον Hom., Her. и ἐπὴ χρόνον τινά Plat. — в течение некоторого времени;

      ἐπὴ δύο ἡμέρας Thuc. — в течение двух дней;
      ἐπὴ βραχύ Arst.вскоре и вкратце

      (7) (вплоть) до
      

  (ἐπ΄ ἠῶ Hom.)

      ἐπὴ γῆρας ἱκέσθαι Hom.дожить до старости

      (8) сообразно, согласно
      

  ἐπὴ στάθμην ἰθύνειν Hom. — выравнивать по (натянутому) шнуру;

      ἐπὴ τοῦτον τὸν λόγον Lys.на основании этих слов

      (9) ( разделительно) по
      

  ἐπὴ πέντε καὴ εἴκοσιν Thuc. — по двадцати пяти;

      ἐπὴ μίαν ναῦν Polyb. — по одному кораблю в ряд, т.е. в кильватерной колонне

      ὅσον ἐπ΄ ἀνθρώπων γενεάν Xen. — сколько хватило бы на (всю) человеческую жизнь;
      ἐπ΄ ἡμέρην ἔχειν Her.иметь дневное пропитание

      (11) ( при указании числа или меры) в пределах, около, до
      ὅσον ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen.протяжением до или около двадцати стадиев;
      μέ ὅλος ψευδής, ἀλλ΄ ἐπί τι Arst. — ложный не вполне, а частично

      (12) что касается (до), в отношении
      ὅσον τοὐπ΄ ἐμέ Eur.что касается или поскольку это зависит от меня;
      ἵπποι ἐπὴ νῶτον ἔϊσαι Hom. — кобылицы, равные по хребту, т.е. одинакового роста

      (13) с целью, для
      ἥκειν ἐπὴ πρᾶγος πικρόν Aesch. — прийти по печальному делу;
      ἐπὴ τὸ βοηθεῖν τινι Arst.для оказания помощи кому-л.;
      χρήσιμος ἐπὴ οὐδέν Dem.ни на что не годный

      

  ἐπὴ πᾶν Thuc., Arst. и ἐπὴ πάντα Plat. — в общем, в целом, вообще;

      ἐπὴ βάθος Thuc. — в глубину;
      ἐπὴ διπλάσιον Xen. — вдвое;
      ἐπὴ πλέον καὴ μᾶλλον ἢ ἐπ΄ ἔλαττον καί ἧττον Plat. — в большей или в меньшей степени;
      ἐπὴ ἶσα Hom. — поровну, ( о борьбе) без чьего-л. перевеса;
      ἐπὴ ὅσον δεῖ Thuc. — (на)сколько нужно;
      ἐπὴ (σ)μικρόν Soph., Arst.; — немного, мало;
      ἐπὴ μεῖζον κοσμῆσαί τι Thuc.чрезмерно разукрасить что-л.;
      ἐπὴ γελοιότερα Plat. — выставляя на смех;
      ἐπὴ τὸ ἄπειρον Arst. — до бесконечности, бесконечно;
      ἐπὴ τὸ χεῖρον Arst. — к худшему, во вред;
      ἐπὴ (τὸ) πολύ Xen., Arst.; — во многих случаях, (очень) часто

      II
      adv.
      1) поверх, наверху, сверху
      

  ἐπὴ ἄλφιτα πάλυνεν Hom. — поверх (Гекамеда) насыпала муки;

      χυτέν ἐπὴ γαῖαν ἔχευαν Hom.сверху (над могилой Патрокла) насыпали курган

      2) тогда, затем
      3) а также, сверх того, далее
      

  ἐπὴ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην Hom. (Гектор и Арей убили) также искусного наездника Ореста

      II.
       ἔπι
      I
       анастрофически = ἐπί См. επι I
      II
      эп.-поэт. (= ἐπεστι) [3 л. sing. praes. к ἔπειμι См. επειμι I] есть, имеется
      

  οὐ γὰρ ἔπ΄ ἀνήρ, οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν Hom. — ибо нет мужа, каким был Одиссей;

      ἔπι τοι καὴ ἐμοὴ θάνατος Hom.ибо ведь и надо мной нависла смерть

  Древнегреческо-русский словарь > επι

 • 3 αγω

      I.
       ἀγῶ
      aor. 2 conjct. pass. к ἄγνυμι См. αγνυμι
      II.
       ἁγώ
       (ᾱ) in crasi = ἃ ἐγώ
      III.
       ἄγω
      (impf. ἦγον - эп. ἄγον, fut. ἄξω - дор. ἀξῶ, aor. 1 ἦξα, aor. 2 ἤγαγον, pf. ἦχα, ppf. ἀγηόχει; pass.: fut. ἀχθήσομαι и ἄξομαι, aor. 1 ἤχθην - ион. ἄχθην, pf. ἦγμαι; adj. verb. ἀκτέον)
      1) вести
      

  (βοῦν κεράων Hom.; ἵππον τῆς ἡνίας, τὸ στράτευμα τέν ἐπὴ Μέγαρα (sc. ὁδόν) Xen.; τινὰ παρά τινα Plat.)

      ὁδὸς ἥ ἐπὴ τοῦτο ἄγουσα Plat. — ведущая к этому дорога;
      σχιστέ ὁδὸς ἐς ταὐτὸ ἄγει Soph. — разошедшиеся дороги сходятся;
      ἄγομαι τάνδ΄ ὁδόν Soph.я вынужден идти по этому пути

      2) гнать, изгонять
      3) предводительствовать, командовать, управлять, руководить
      

  (ἄρχειν καὴ ἄ. Plat.)

      τὰς Φοινίσσας ναῦς ἄξων Thuc. — командуя финикийским флотом;
      τέν πολιτείαν ἄ. Thuc. — управлять государством;
      θεῶν ἀγόντων Soph. — по воле богов;
      ἥ πεπρωμένη ἄγει θανεῖν τινα Eur.судьба определила кому-л. умереть;
      τοῖς ἔξωθεν λόγοις ἠγμένος Dem.руководствуясь посторонними соображениями

      4) привозить, приносить, доставлять
      

  (οἶνον Hom.; ἀγώγιμα Plat.)

      πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα Xen.суда для перевозки нас

      5) проводить, прокладывать
      

  (ὄγμον Theocr.; τάφρον Plut.)

      ἐπὴ τὸν τόπον τινὰ ἄ. ὕδωρ Plat.проводить воду в какое-л. место;
      γραμμὰς ἄ. μέ ὡς ἂν ἀχθείησαν Arst. — чертить линии не так, как они должны были бы быть начерчены;
      ἄξειν τὸ τεῖχος Thuc. — построить стену;
      κόλπου ἀγομένου τῆς γῆς ταύτης Her.поскольку эта область образует залив

      6) приводить, подводить, доводить
      

  αὐτέν ἐς θρόνον εἶσεν ἄγων Hom. — он подвел ее и посадил в кресло;

      ἄγεσθαι γυναῖκα Her. — приводить к себе жену, т.е. жениться;
      ἄγεσθαι κούρην υἱέϊ Hom. или τῷ παιδὴ γυναῖκα Her. — женить сына;
      οὔτε ἐκδοῦναι οὐδ΄ ἀγαγέσθαι παρά τινων Thuc.не выдавать замуж за кого-л. и не жениться (на их дочерях);
      τὸν υἱὸν ἧκεν ἄγων Xen. — он прибыл с сыном;
      ἄ. τινὰ εἰς δίκας (εἰς τέν δίκην) Xen. или εἰς δικαστήριον (εἰς κρίσιν, ἐπὴ τοὺς δικαστάς) Plat.приводить кого-л. на суд;
      ἐπειδάν σου ἐπιλαβόμενος ἄγῃ Plat. — после того, как тебя схватят и приведут на суд;
      φόνου ἄγεσθαι Plut. — быть преданным суду за убийство;
      ὑφ΄ ἅρμα или ὑπὸ ζυγὸν ἵππους ἄ. Hom., Aesch. — запрягать коней в колесницу;
      εἰς μέγαν φόβον ἄ. τινά Polyb.приводить кого-л. в ужас;
      εἰς οἶκτον ἄ. τινά Eur.внушать кому-л. сострадание;
      εἰς μνήμην ἄ. τι καὴ παράδοσιν τοῖς ἐπιγινομένοις Polyb.увековечивать что-л. в памяти потомства;
      εἰς φῶς ἄ. τι Plat. — выводить на свет, перен. разоблачать что-л.

      7) уводить или уносить, угонять
      

  (ἵππους, αἰχμαλώτους καὴ ἄνδρας, λείαν Xen.)

      ἄ. εἰς δουλείαν Aeschin. — уводить в рабство;
      ἄ. καὴ φέρειν Her., Xen.или φέρειν καὴ ἄ. Isocr., Xen. (τι и τινά) грабить, разорять, но тж. φέρειν καὴ ἄ. Xen., Plat. нести с собой;
      ἄγεσθαι, φέρεσθαι Eur. — подвергаться (полному) разграблению;
      ἐς δεσμοὺς ἄ. τινά Eur.заключать в оковы (бросать в темницу) кого-л.

      8) вести (дела), делать, заниматься, производить
      

  ἄ. πόλεμον Dem. — вести войну;

      εἰρήνην ἄ. Xen., Plat. — жить в мире;
      σχολέν ἄ. Plat. — пользоваться передышкой;
      ἀσχολίαν ἄ. Plat. — быть занятым, заниматься делом;
      δεχημέρους σπονδὰς ἄ. πρός τινας Thuc.иметь десятидневное перемирие с кем-л.;
      γέλωθ΄ ὑφ΄ ἡδονῆς ἄ. Soph. — смеяться от удовольствия;
      ἀληθὲς ἄ. τὸ πένθος Luc. — испытывать неподдельную скорбь;
      πᾶσαν ἄδειαν ἄ. Dem. — быть в полной безопасности;
      κτύπον ἄ. Eur. — производить шум, шуметь;
      ἐλεύθερον ἄ. τινά Dem.охранять чью-л. свободу;
      κλέος τινὸς ἄ. Hom.прославлять кого-л.;
      εἰς τέν φωνήν τινος ἄ. τι Plat.переводить что-л. на чей-л. язык;
      ἐς χεῖρας ἄγεσθαί τι Her.принимать что-л. на себя, браться за что-л.;
      μῦθόν τινα διὰ στόμα ἄγεσθαι Hom.говорить что-л.;
      ἀλήθειαν ἄ. Hes. — говорить правду;
      ἥ σελήνη διχομηνίαν ἦγε Plut.было полнолуние

      9) считать, ставить, ценить
      

  (θεόν τινα Luc.)

      τέν σοφίαν ἄ. (τι) Plat.считать что-л. мудростью;
      πρόσθεν ἄ. τινά τινος Eur.ставить кого-л. выше кого-л.;
      περὴ πλείστου ἄ. ποιεῖν τι Her.считать какое-л. дело самым важным;
      τὸ πρᾶγμ΄ ἄ. οὐχ ὡς παρ΄ οὐδέν Soph. — придавать этому немалое значение;
      ἠγόμην ἀνέρ μέγιστος Soph. — я считался первым человеком;
      ἐν τιμῇ ἄγεσθαί τινα Her.почитать кого-л.;
      εἰς ἐθελοκάκησιν ἄ. τι Polyb.считать что-л. злонамеренным поступком

      10) притягивать, привлекать
      

  Μαγνήσιος λίθος τοὺς δακτυλίους σιδηροῦς ἄγει Plat. — магнит притягивает железные кольца;

      λόγῳ τινὴ ἄ. τινά Eur.завлекать кого-л. под каким-л. предлогом;
      ἄγεσθαί τινα σύμμαχον Xen.привлекать кого-л. к военному союзу с собой

      11) доставлять, причинять
      

  (πῆμά τινι Hom.)

      ὕπνον κἀνάπαυλαν ἄ. Soph. — давать сон и отдых;
      ἄ. δάκρυ Eur. — исторгать слезы, доводить до слез

      12) тянуть вниз, т.е. весить
      χρυσίδες, ἄγουσ΄ ἑκάστη μνᾶν Dem. — золотые сосуды, весом в мину каждый

      13) проводить (время), жить
      

  (ἡμέρας Soph.; βίοτον ἡδέως Eur.)

      κατὰ σελήνην ἄ. τοῦ βίου τὰς ἡμέρας Arph. — вести счет дням по луне, т.е. пользоваться лунным календарем;
      οὕτως ἦγε τοὺς χρόνους τότε τὸ τῶν Ἀχαιῶν ἔθνος Polyb.таково было тогда летосчисление у ахейского племени

      14) выращивать, воспитывать
      

  (παῖδας Luc.; σκύλακας Plut.)

      καλῶς ἀχθῆναι Plat. — быть хорошо воспитанным;
      φαύλως ἠγμένος Dem.дурно воспитанный

      15) устраивать, справлять
      

  (ἑορτήν Hes., Xen., Plat.; θιάσους Eur.)

      ἀχθῆναι δεῖ τήμερον τὰ Διονύσια Luc.сегодня должны быть отпразднованы Дионисии

      16) (sc. στρατόν, ἑαυτόν и т.п.) идти, двигаться
      

  (ταύτῃ, sc. ὁδῷ, ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

      ἐπὴ τὸ ἄκρον τινὸς ἄ. Plat.доходить до высшей степени чего-л. - см. тж. ἄγε, ἄγετε

  Древнегреческо-русский словарь > αγω

 • 4 αγωνιζομαι

      1) биться, сражаться
      

  (περί τινος Thuc., Xen., Isocr.; πρός τινα Thuc.)

      ἀ. ἀγώνισμα Polyb. и ἀγῶνα или μάχην Plut. — вести бой, сражаться;
      μῶν τι κεδνὸν ἠγωνίζετο ; Eur. — отличился ли он в сражении?;
      περὴ τῶν ἁπάντων ἀγωνίσασθαι Thuc. — повести борьбу не на жизнь, а на смерть;
      μέγας κίνδυνος ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἠγωνίσθη Lys.разгорелась великая борьба за свободу

      2) спорить, соревноваться, состязаться, соперничать Plat., Arst., Dem.
      

  ἀ. στάδιον Her. — принимать участие в состязании;

      ὁτ΄ Θεόγνις ἠγωνίζετο Arph. — когда выступал в (поэтическом) состязании Феогнид;
      ἐν τῷ πλήθει ἀ. Xen. — вести публичный диспут;
      λαμπρὸν ἐπιτάφιον ἀγωνίσασθαί τινι Plut.устроить торжественные состязания в память кого-л.

      3) оспаривать, обсуждать
      

  τὰ ἠγωνισμένα Eur. — оспариваемые мнения, спорные вопросы;

      ἐπεὴδ΄ ἀγῶνα καὴ σὺτόνδ΄ ἠγωνίσω, ἄκουε Eur. — поскольку ты начал этот спор, выслушай (и меня);
      ὅ νῦν ἀγωνιζόμενος νόμος Dem.ныне обсуждаемый закон

      4) подвизаться на сцене, выступать
      ἂ πολλάκις ἠγωνίσω Dem. — роли, которые ты часто исполнял

      5) прилагать усилия, добиваться
      6) судиться
      

  ἀ. τὸν φόνον Eur. — судиться за убийство;

      ἀ. ψευδομαρτυριῶν (sc. δίκην или γραφήν) Dem. — судиться за лжесвидетельство;
      ἀγωνιεῖσθαι εὖ μετὰ τοῦ δικαίου Lys. — будучи правым, выиграть процесс

  Древнегреческо-русский словарь > αγωνιζομαι

 • 5 αμα

       ἅμα
       ἅμᾰ
      I
       (ᾰμ), дор. ἁμᾶ или ἁμᾷ adv.
      1) вместе, совместно
      

  (πάντες ἅ. Hom., Polyb.)

      ἅ. σύν Eur.или ἅ. μετά Plat. вместе с;
      χερσὴν ἅμ΄ ἄμφω HH.обеими руками вместе

      2) одновременно, в то же время
      

  ἄνους τε καὴ γέρων ἅ. Soph. — безрассудный и, в то же время, старый;

      ὀρύσσοντες ἅ. τάφρον ἐπλίνθευον Her. — копая ров, они одновременно выделывали кирпичи;
      ἡδέως ἔμοιγε κἀλγεινῶς ἅ. Soph. (это) мне и приятно, и больно

      3) лишь только
      

  ἅ. μῦθος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον Hom. — сказано - сделано;

      ἅ. ταῦτ΄ εἰπών, ἀνέστη Xen. — сказав это, он встал;
      τῆς ἀγγελίης ἅ. ῥηθείσης Thuc.как только пришла эта весть

      4) отчасти
      

  ἅ. μὲν διὰ τέν παιδίαν …, ἔτι δὲ καὴ διὰ τὸ φιλομαθὲς εἶναι Xen. — отчасти в силу воспитания, …но отчасти из любознательности

      5) так как, поскольку; тем более, что
      

  καὴ ἀτειχίστων ἅ. ὄντων Thuc.поскольку ( или тем более, что) они не были защищены стенами;

      καὴ ἀλλοφύλους ἅ. ἡγησάμενοι Thuc. — тем более, что они считали (их) иноплеменниками

      II
      praep. cum dat. (у Diod. тж. cum gen.)
      1) вместе (совместно) с
      

  (ἅ. Πατρόκλῳ ἔστιχον Hom.; ἔσιθ΄ ἅμ΄ ἐμοί Arph.)

      2) одновременно с …
      

  (ἅμ΄ ἠελίῳ ἀνιόντι Hom. и ἅμ΄ ἡλίῳ ἀνίσχοντι Xen.)

      ἅ. τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι Thuc.ко времени созревания хлебов

      3) соответственно или подобно
      

  ἅ. πνοιῇσι ἀνέμοιο Hom. — подобно дыханию ветра;

      ἅ. γνώμῃ Arph.в соответствии с мыслями

  Древнегреческо-русский словарь > αμα

 • 6 αναβαινω

      поэт. тж. ἀμβαίνω
      1) всходить, подниматься или влезать
      

  (τι Hom., Xen., εἴς или ἔς τι Hom., Plat., Plut., Arst., и ἐπί τι Xen., Arst., Dem.)

      ἀ. ἐπὴ τὸν ἵππον или ἐφ΄ ἵππον Xen. — садиться на коня;
      ἵππος ἀναβαινόμενος или ἀναβεβαμένος Xen. — лошадь под всадником, т.е. верховая

      2) подниматься, вздыматься
      

  ἢν ἐπ΄ ἑκκαίδεκα πήχεας ἀναβῇ ὅ ποταμός Her. — если уровень реки поднимается на 16 пехиев;

      ἀναβαινόντων τῶν ἔργων Plut.когда воздвигались строения

      3) всходить на ложе, ложиться в постель
      

  καθεῦδ΄ ἀναβάς Hom. — улегшись, он уснул

      4) садиться на корабль
      

  ἀναβάντες ἐπέπλεον Hom. или ἔπλεον Xen.погрузившись на судно ( или суда), они поплыли;

      ἐς Τροίην ἀ. Hom. — отправляться на кораблях в Трою;
      ἀ. ἀπὸ Κρήτης Hom.отплывать от (берегов) Крита

      5) (sc. ἐπὴ τὸ βῆμα) выступать с речью
      

  ἀ. εἰς τὸ πλῆθος Plat.говорить публично

      6) являться, приходить
      

  (ἐπὴ или εἰς τὸ δικαστήριον Plat.; εἰς ἐκκλησἰαν Dem.; εἰς τέν οἰκίαν Polyb.)

      ἀνάβητε τούτων μάρτυρες Lys.пусть придут свидетели этого

      7) отправляться (преимущ. от побережья вглубь страны)
      

  (ἐς τοὺς Βακτρίους Her.; ἐς τέν Λυκίαν Thuc.)

      ἀναβεβηκότες παρά τινα Plat.отправившиеся к кому-л.

      8) ступать (по чему-л.), топтать, попирать
      

  (νεκροῖς Hom.)

      9) доходить, достигать
      

  ποταμὸς ἀναβαίνει ἐς τὰς ἀρούρας Her. — река залила пашни;

      ἐπειδέ ἐνταῦθα ἀναβεβήκαμεν τοῦ λόγου Plat.поскольку мы в своей беседе дошли до этого

      10) переходить
      

  ἀναβῆναι ἔς τινα Her. (о царской власти) перейти к кому-л.

      11) происходить, совершаться
      

  ἀ. ἀπό τινος Xen.быть последствием чего-л.;

      ἢν μὲν τῇ σὺ λέγεις ἀναβαίνῃ τὰ πρήγματα Her. — если дела закончатся так, как ты говоришь;
      φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει ἐσθλή Hom.среди людей идет добрая слава (о ком-л.)

      12) ( о животных) покрывать
      

  (τὰς θηλέας Her.)

      13) сажать
      

  ἀ. ἄνδρας ἐπὴ καμήλους Her. (приказывать) посадить людей на верблюдов;

      νὼ ἀναβησάμενοι Hom.посадив нас обоих (на корабль)

  Древнегреческо-русский словарь > αναβαινω

 • 7 αναμισθαρνεω

      получать плату
      

  ἀ. διδόναι Plut. — действовать подкупами, подкупать

  Древнегреческо-русский словарь > αναμισθαρνεω

 • 8 αναπτεροω

      1) (вновь) оперять, окрылять
      2) потрясать, волновать
      

  (τινα λόγοις Arph.)

      ἀνεπτερωμένων τῶν Λακεδαιμονίων Xen.поскольку лакедемоняне были взволнованы (этим сообщением)

      3) возбуждать, тж. подбодрять
      

  (πᾶν τὸ σῶμα Arph.; ἀναπτερωθῆναι πρὸς τέν ἐλπίδα Plut.)

      4) поднимать, ставить дыбом
      5) обольщать, соблазнять
      

  (τέν γυναῖκα Her.)

  Древнегреческо-русский словарь > αναπτεροω

 • 9 αντιτολμαω

      отваживаться в свою очередь, действовать столь же смело

  Древнегреческо-русский словарь > αντιτολμαω

 • 10 απαυτοματιζω

      действовать самостоятельно, самопроизвольно Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > απαυτοματιζω

 • 11 απλοιζομαι

      поступать открыто, действовать прямо
      

  (πρός τινα Xen.)

  Древнегреческо-русский словарь > απλοιζομαι

 • 12 αποβιαζομαι

      1) оттеснять, отбрасывать
      

  (τὸ κωλῦον Arst.; ἀθρόῳ τινὴ ἀποβιασθῆναι Xen.; ὑπὸ τοῦ πνεύματος πρὸς τέν Ἀττικέν ἀποβιαζόμενοι Plut.)

      2) применять силу, идти или действовать напролом Xen., Arst.
      3) чинить насилия, притеснять
      

  (τινα Polyb.)

  Древнегреческо-русский словарь > αποβιαζομαι

 • 13 ατε

       ἅτε
       (ᾰ) conj. [n pl. к ὅστε См. οστε]
      1) (подобно тому) как, словно
      

  (ἅ. παρθένος ἠΐθεός τε Hom.; ἅ. ταῦρος Soph.)

      2) как, в качестве
      

  (Κύπρις, ἅ. γένους προμάτωρ Aesch.)

      3) так как, поскольку
      

  ἅ. τῶν ὁδῶν φυλασσομένων Her. — ввиду того, что дороги охранялись;

      ἅ. (δέ) οὖν Plat.а так как

  Древнегреческо-русский словарь > ατε

 • 14 αυτοματιζω

      1) действовать по собственному побуждению, поступать по своей воле Arst., Plut.; pass. ( об обстоятельствах) происходить своим путем, самопроизвольно складываться Plut.
      2) поступать самовольно Xen.
      3) возникать невольно или случайно
      

  (ἥ αὐτοματίζουσα φήμη Diod.)

      οἱ αὐτοματίζοντες καρποί Diod.дикорастущие плоды

  Древнегреческо-русский словарь > αυτοματιζω

 • 15 αυτοσχεδιαζω

      1) действовать без подготовки, быстро совершать
      

  (τι Thuc., Xen.)

      2) говорить экспромтом Plat., Isocr.
      3) поступать необдуманно, говорить наобум, поверхностно
      

  (περί τινος Isocr., Plat.; περί τι Arst.)

      μέ αὐ. εἰς τὰ σώματά τινων Aeschin.бережно относиться к чьим-л. жизням

  Древнегреческо-русский словарь > αυτοσχεδιαζω

 • 16 βαδιζω

       βαδίζω
      (fut. βαδιοῦμαι)
      1) шагать, идти, ходить, двигаться
      

  (ὁδόν Xen. и ὁδῷ Plut., Luc.; στάδια ἑκατόν Arst.; οἱ ἱππεῖς ἐβάδιζον Xen.; ἐπὴ τέν μάχην Plut.)

      2) идти шагом
      

  (β. καὴ τρέχειν Xen.)

      3) идти сухим путем
      

  (οὔτε β. οὔτε πλεῖν Dem.)

      4) входить
      

  (ἐπ΄ οἰκίας Dem.)

      5) приступать
      

  β. εἰς τὸ πολίτευμα Arst. — посвящать себя государственной деятельности;

      βαδιστέον ἐπὴ τὸ καθόλου Arst. — необходимо перейти (от частного) к общему:
      ἐπὴ τέν τῶν ὅλων μεταβολέν β. Plut.затевать государственный переворот

      6) идти (войной)
      

  (ἐπί τινα Arst., Dem., Plut.)

      7) (о событиях и т.п.) идти, протекать
      

  τὸ πρᾶγμα ἤδη καὴ πορρωτέρω βαδίζει Dem. — так продолжается и дальше;

      τῆς πράξεως ὁδῷ βαδιζούσης Plut. — поскольку все идет хорошо;
      αἱ τιμαὴ ἐπ΄ ἔλαττον ἐβάδιζον Dem.цены шли на убыль

  Древнегреческо-русский словарь > βαδιζω

 • 17 βιαζω

       βιάζω
      1) тж. med. применять силу, насильственно действовать
      β. τινά Hom.применять насилие к кому-л.;
      βιάζεσθαί τι Soph.подвергаться какому-л. принуждению;
      βιάσασθαι ἑαυτόν Plat.покончить жизнь самоубийством

      2) одолевать, досаждать, терзать
      

  (βελέεσσι βιάζεσθαι Hom.; νόσῳ βιασθείς Arph.)

      3) силой уводить, похищать, угонять
      4) med. насиловать
      

  (γυναῖκα Xen., Plat.)

      5) med. нарушать, попирать
      

  (νόμους Thuc., Plut.)

      6) med. теснить, отражать, отбивать
      

  (ναῦς Thuc.; πολεμίους Xen.)

      7) med. силой прорываться
      

  (ἐς τὸ ἔξω, διὰ τών φυλάκων, πρὸς τὸν λόφον ἐλθεῖν Thuc.; εἴσω Xen.)

      ἵνα βιασάμενοι ἐκπλεύσωσιν Thuc. — чтобы прорваться на кораблях;
      βιάσασθαι ἀπόβασιν Thuc. — силой высадить морской десант;
      β. πρὸς τὰ τείχη Plut. — штурмовать стены;
      τοῦ ἀνέμου βιαζομένου Plut.от сильного ветра

      8) med. сопротивляться, брыкаться
      9) тж. med. принуждать, заставлять
      

  (τινα ποιεῖν τι Arph., Xen.)

      βιασθεὴς πολλὰ κἀντιβάς Soph. — вынужденный после долгого сопротивления:
      τὸ πρὸς ὑπόθεσιν βεβιασμένον Arst.натянутое предположение

      10) med. решительно утверждать, настаивать Plat., Dem.
      

  τὰ σφάγια β. Her. — во что бы то ни стало добиваться знамений (прежде чем начать военные действия)

  Древнегреческо-русский словарь > βιαζω

 • 18 γαρ

       γάρ
      (ᾰ, Hom. in arsi тж. ᾱ)
      

  (частица со знач. логического подчеркивания; ставится всегда после слова, к которому относится)

      1) ( для обоснования или пояснения) ведь, так как, ибо, же
      

  ἔμπειρος γάρ εἰμι τῆς χώρας Xen. — поскольку я знаком со страной;

      σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων Plat. — ты ведь знаешь толк в этом;
      οὐ γάρ που φήσομεν Plat.не утверждаем же мы

      

  ἀλλ΄ οὐ γὰρ δύναμαι Plat.да не могу же я

      

  τεκμήριον δέ μοι τούτου τόδε αἱ μὲν γὰρ …, αἱ δὲ … Her. — свидетельством этого служит, по-моему, следующее:

      — а именно, одни (обряды) …, другие же …

      4) ( для подтверждения предыдущего) дело в том что, действительно, в самом деле
      

  καὴ γὰρ ἦσαν αἱ Ἰωνικαὴ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον Xen. — и действительно, ионические города некогда принадлежали Тиссаферну

      5) ( в вопросах) разве?, неужели?
      

  δοκῶ γάρ σοι παίζειν ; Plut. — так я, по-твоему, шучу?;

      ὄλωλε γάρ ; Soph. — неужели он погиб?;
      ἦ γάρ ; или οὐ γάρ ; Trag. etc. — разве нет?, не так ли?, не правда-ли?

      6) ( в ответах) да, конечно, еще бы
      

  ἀκήκοα γάρ Plat. — ну да, я слышал;

      οὐκοῦν ἀνάγκη ἐστὴ ; - Ἀνάγκη γὰρ οῦν Xen. — разве это не необходимо? - Конечно, необходимо;
      ἔστι γὰρ οὕτω Plat. — да, именно так

      7) ( для усиления вопроса) же, в самом деле
      

  τίς γάρ ; Plat. — кто же (именно)?;

      πῶς γάρ ; Plat. — как же так?;
      πῶς γὰρ οὔ ; Plat. — как же иначе?, а как же?;
      οὐ γὰρ μέμνημαι ; Xen.как же мне не помнить?

      8) (в восклицаниях, выражающих желание) да, пусть бы
      

  εἰ ( или εἴθε - эп. αἲ) γάρ! — о, если бы или ах, пусть бы!;

      κακῶς γὰρ ἐξόλοιο! Eur. — да пропади ты пропадом!;
      εἰ γὰρ ἐν τούτῳ εἴη! Plat.да если бы дело стало лишь за этим!

  Древнегреческо-русский словарь > γαρ

 • 19 γε

      γε
      дор. γᾰ (иногда слитно: ἐγωγε и т.п.) энклит. частица со знач.:
      1) ( уступительности) правда, хотя, по крайней мере, тж. все же
      

  σὺ δ΄ οὐ λέγεις γε, δρᾶς δέ Eur. — ты, правда, не говоришь, но действуешь;

      τόδε γε εἰπέ Xen. — скажи по крайней мере (хоть) вот что;
      ἐπεὴ σοί γε δοκεῖ Plat.если уж таково твое желание

      2) ( ограничения) только, лишь
      

  Διός γε διδόντος Hom. — если только даст Зевс;

      ἂν δέ γε βούλῃ Plat. — если только ты хочешь;
      ὅσος οὐκ ἐν ἄλλῳ ἑνί γε χωρίῳ ἐστίν Thuc. — какого нет решительно ни в одной другой области;
      αύτῷ ἑνί γε ἀνδρὴ τῶν ἐφ΄ ἡμῶν Xen. — ему, одному единственному из наших современников

      3) ( логического подчеркивания) поистине же, именно, -то
      

  μάλιστά γε Hom., Soph., Plat., πάνυ или σφόδρα γε Plat. — конечно же, еще бы;

      ποίου δὲ τούτου πλήν γ΄ Ὀδυσσέως ; Soph. — о ком же как не об Одиссее именно?;
      φαμέν γε μέν οὕτω Plat.это-то мы и утверждаем

      4) ( усиления) и даже, к тому же
      

  παρῆσάν τινες καὴ πολλοί γε Plat. — кое-кто был, и даже многие

      5) ( пояснения) ибо, ведь, поскольку
      

  οἵ γε σοῦ καθύβρισαν Soph. — ведь они обидели тебя;

      Ἀθηναῖός γ΄ ὤν Plat.поскольку ты афинянин

      6) ( заключения) итак, что же
      

  εἶμί γε Eur. — ну что же, я пойду

  Древнегреческо-русский словарь > γε

 • 20 γλωττοποιεω

      действовать языком Arph.

  Древнегреческо-русский словарь > γλωττοποιεω

См. также в других словарях:

 • Французская революция — Содержание I. Место Ф. революции в европейской истории. II. Основные причины Ф. революции. III. Общий ход событий с 1789 по 1799 гг. IV. Непосредственное влияние революции на внутреннюю историю Франции и других стран. V. Историография Ф.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Александр II (часть 2, I-VII) — ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Император Александр II (1855—1881). I. Война (1855). Высочайший манифест возвестил России о кончине Императора Николая и о воцарении его преемника. В этом первом акте своего царствования молодой Государь принимал пред лицом… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Белинский, Виссарион Григорьевич — — родился 30 мая 1811 года в недавно присоединенном к России Свеаборге, где его отец, Григорий Никифорович, служил младшим лекарем флотского экипажа. Фамилию свою Григорий Никифорович получил при поступлении в семинарию от своего учебного… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Пушкин, Александр Сергеевич — — родился 26 мая 1799 г. в Москве, на Немецкой улице в доме Скворцова; умер 29 января 1837 г. в Петербурге. Со стороны отца Пушкин принадлежал к старинному дворянскому роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Барак Обама — (Barack Obama) Барак Обама это 44 й президент Соединенных Штатов Америки, первый темнокожий президент на этом посту Биография президента США Барака Обамы, в том числе его политическая карьера, деятельность в сенате штата Иллинойс и затем в Сенате …   Энциклопедия инвестора

 • Ростопчин, граф Феодор Васильевич — — обер камергер, Главнокомандующий Москвы в 1812—1814 гг., член Государственного Совета. Род Ростопчиных родоначальником своим считает прямого потомка великого монгольского завоевателя Чингисхана — Бориса Давидовича Ростопчу,… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Россия — 1) пик, Памир, Таджикистан. Открыт в 1932 1933 гг. сотрудниками Таджикско Памирской экспедиции Академии наук СССР и назван пиком Молотова, по фамилии сов. деятеля В. М. Молотова (1890 1986). В 1957г. переименован в пик России. 2) Российская… …   Географическая энциклопедия

 • Российская федерация — • Россия • Российская Федерация • РФ самая большая по площади страна мира (17075,4 тыс. км2), демократическое федеративное государство с республиканской формой правления. Первые упоминания об этой стране датируются примерно 10 в., в древнерусских …   Географическая энциклопедия

 • РФ — • Россия • Российская Федерация • РФ самая большая по площади страна мира (17075,4 тыс. км2), демократическое федеративное государство с республиканской формой правления. Первые упоминания об этой стране датируются примерно 10 в., в древнерусских …   Географическая энциклопедия

 • ЦЕЗАРЬ, Гай Юлий — Римский император в 49 44 гг. до Р.Х. Родоначальник ЮлиевКлавдиев. Род. ок. 100 г. до Р.Х., ум. 15 марта 44 г. до Р.Х. Цезарь родился в 100 г. до Р.Х. (или, по другим подсчетам, в 102 101 гг. до Р.Х.). Раннему началу его политической карьеры… …   Все монархи мира

 • Римско-персидские войны — Дата 230 – 627 годы Место Месопотамия, Закавказье, Атропатена, Малая Азия, Сирия, Сирия Палестинская, Египет …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»