Перевод: с русского на казахский

с казахского на русский

пойти+в+рост

 • 1 Согласование цен

  По этому вопросу выявляются различные точки зрения.

  Бұл мәселе жөніндегі көзқарастардың түрліше екендігі анықталып отыр.

  Предложения не соответствуют мировым ценам.

  Ұсыныстар әлемдік бағаға сай келмейді.

  Мы хотели бы сравнить ваши цены с ценами конкурентных предложений (с прошлогодними ценами).

  Біз сіздердің бағаларыңызды бәсекелік ұсыныстардың бағасымен (өткен жылғы бағамен) салыстырғымыз келеді.

  По этим позициям нет материалов для сравнения.

  Бұл айқындама бойынша салыстыру үшін материалдар жоқ.

  Мы просим произвести сравнительный расчет.

  Салыстырмалы есеп жүргізуді өтінеміз.

  Ваши цены на этот вид оборудования превышают цены мирового рынка.

  Жабдықтың бұл түріне қойған сіздің бағаңыз әлемдік нарықтың бағасынан асып түседі.

  Давайте поищем компромиссное решение.

  Қанекей, ымыраға келу шешімін іздейік.

  Может быть сойдемся на середине.

  Бәлкім, ортақ байламға тоқтармыз.

  Мы можем подтвердить наши цены конкурентными материалами, а вы?

  Біз бағамызды бәсекелік материалдармен қуаттай аламыз, ал сіз ше?

  У вас цена выше предложений партнеров.

  Сізде баға серіктестердің бағасынан жоғары.

  Мы просим пересмотреть затраты на...

  Біз... жұмсалған шығындарды қайта қарауды сұраймыз.

  - монтаж.

  Ваше обоснование следует признать неубедительным и неполным.

  Сіздің негіздемеңізді сенімді емес және толық емес деп тапқан жөн.

  Ваши цены превышают соответствующие мировые цены на пять процентов.

  Сіздің бағаңыз тиісті әлемдік бағадан бес пайызға асып түседі.

  Назовите, пожалуйста, товары и услуги, на которые, по вашему мнению, цены завышены.

  Сіздің пікіріңізше, бағасы өсірілген тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді атаңызшы.

  Цены на... вами завышены.

  Сіздер... бағасын өсіргенсіздер.

  Да, в последнее время цены очень выросли.

  Иә, соңғы уақытта баға өте көтерілді.

  Өткен жылғымен салыстырғанда баға қалай өзгерді.

  Цены повысились на 10%.

  Баға 10%-ға жоғарылады.

  Годовой рост цен составляет 7%.

  Бағаның жылдық өсуі 7% болады.

  По сравнению с прошлым годом у нас качество товара также значительно улучшилось.

  Өткен жылмен салыстырғанда бізде тауардың сапасы да едәуір жақсарды.

  Этот прибор работает по совершенно другому принципу, у него другая конструкция и мощность.

  Бұл прибор мүлде басқа принцип бойынша жұмыс істейді, оның конструкциясы мен қуаты басқаша.

  Поэтому повысилась и цена.

  Бағасы да сондықтан көтерілді.

  Контрактные цены на эти группы изделий должны быть соответственно повышены.

  Бұйымдардың бұл топтарының келісімшарттық бағасы тиісінше көтерілуге тиіс.

  Но повышение составляет... процентов и распространяется на все виды оборудования.

  Бірақ өсу... пайызды құрайды және жабдықтың барлық түрлеріне қолданылады.

  Вот, например, цена на пылесосы увеличилась с 500 тенге до 1000 тенге, т.е. на 100%.

  Міне, мысалы, шаңсорғыштың бағасы 5000 теңгеден 10000 теңгеге, яғни 100%-ға көбейді.

  Это не совсем точно.

  Бұл тіпті де дәл емес.

  На эту группу изделий цена поднялась незначительно.

  Бұйымдардың бұл тобының бағасы болмашы көтерілді.

  Я назвал вам только среднюю цену.

  Мен сізге тек орташа бағаны ғана атадым.

  Средняя цена составляет всего... тенге, и цены остались, в основном, прежними.

  Орташа баға небәрі... теңге ғана, сөйтіп баға негізінен бұрынғы қалпында қалды.

  Расхождение в цене составляет всего 10%.

  Бағадағы алшақтық небәрі 10%-ды құрайды.

  Я считаю, что цена должна быть лучше обоснована.

  Мен баға жақсы негізделуге тиіс деп есептеймін.

  Такие высокие цены создают значительные трудности в расширении наших... связей.

  Мұндай жоғары баға біздің... байланыстарымызды едәуір қиындатады.

  Требования о снижении цен основываются на том, что...

  Бағаны төмендету жайындағы талаптар мынаған негізделеді...

  - у нас нет возможности снизить цену, хотя вы считаете, что цены завышены.

  - сіз баға өсірілген деп есептегеніңізбен бізде бағаны төмендетуге мүмкіндік жоқ.

  Все же мы просим вас пойти на некоторые уступки.

  Қалай дегенмен біз сізден кейбір кеңшіліктер жасауыңызды сұраймыз.

  Мы просим о снижении цен на...

  Біз... бағасын төмендетуді сұраймыз.

  - услуги.

  Мы уже уступили вам в цене. Учитывая этот факт, нужно пересмотреть цены и на новые машины.

  Біз баға жөнінен кеңшілік жасадық та. Осы фактіні ескере отырып, жаңа машиналардың да бағасын қайта қарау керек.

  Мы поднимаем вопрос о пересмотре цен.

  Біз бағаны қайта қарау туралы мәселе көтереміз.

  В связи с этим возникла необходимость изменения цен.

  Осыған байланысты бағаны өзгерту қажеттігі туды.

  Хорошо, мы скорректируем цены с учетом ваших замечаний.

  Жақсы, біз сіздердің ескертулеріңізді ескере отырып бағаны түзетеміз.

  Таким образом, мы не придем к соглашению.

  Сонымен біз келісімге келмейміз.

  По-видимому, нам предстоят трудные переговоры по корректировке цен на машины.

  Тегінде, біздің алдымызда машинаның бағасын түзету жөнінде қиын келіссөз тұрса керек.

  Мы можем договориться о цене только путем взаимных уступок.

  Біз баға туралы тек өзара кеңшілік жолымен ғана уағдаласа аламыз.

  Цены не могут быть изменены.

  Бағаны өзгертуге болмайды.

  Мы не можем согласиться...

  Біз... келісе алмаймыз.

  - с повышением цены на 50 процентов.

  Хотя техническое исполнение обеих машин одинаково, при установлении цены нужно учесть объем поставок.

  Екі машинаның да техникалық орындалуы бірдей болғанымен, бағаны белгілеу кезінде жеткізілімнің көлемін ескеру керек.

  Поэтому мы просим сделать десятипроцентную скидку с цены.

  Сондықтан біз бағадан он пайыздық шегерім жасауды сұраймыз.

  Если учесть все приведенные данные и факторы, мы можем согласиться на изменение цены на 10%.

  Егер барлық келтірілген деректер мен факторларды ескерсек, біз бағаның 10%-ға өзгертілуіне келісе аламыз.

  Мы согласны пересмотреть цены, но это касается только скидки на количество.

  Біз бағаны қайта қарауға келісеміз, бірақ бұл тек көлеміне қарай жасалатын шегерімге ғана қатысты.

  Отмечается сближение точек зрения.

  Көзқарастың жақындай түскені байқалып отыр.

  Мы готовы пойти вам навстречу и предоставить разумную скидку.

  Біз сіздің ыңғайыңызға көніп, орынды шегерім жасауға дайынбыз.

  Мы должны сделать соответствующую корректировку цены.

  Біз бағаға тиісті түзету жасауға тиіспіз.

  Мы должны на эту модель установить новую цену.

  Біз бұл үлгіге жаңа баға белгілеуге тиіспіз.

  Согласно имеющимся у нас данным мы можем согласиться на повышение цены не более, чем на девять процентов.

  Бізде бар деректерге орай біз бағаны көп дегенде тоғыз пайызға көтеруге келісе аламыз.

  Ваши цены находятся на уровне мировых цен.

  Сіздің бағаңыз әлемдік баға деңгейінде тұр.

  Мы рады, что...

  Біз... қуаныштымыз.

  - вы считаете наши цены обоснованными (приемлемыми, справедливыми)

  - біздің бағамызды негізделген (қолайлы, әділ) деп есептейтініңізге

  - мы смогли урегулировать проблему цен.

  Ваши цены превышают мировые цены на 10%.

  Сіздің бағаңыз әлемдік бағадан 10%-ға асып түседі.

  Расценки выполнения отдельных видов работ значительно превышают расценки, существующие в нашей стране.

  Жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау бағасы біздің елімізде қолданылып жүрген бағадан едәуір асып түседі.

  Разница в ценах незначительна.

  Бағадағы айырма болмашы.

  Просим учесть нашу просьбу увеличить долю местного оборудования в реализации проекта.

  Жобаны іске асыруда жергілікті жабдықтың үлесін көбейту жөніндегі біздің өтінішіміздің ескерілуін өтінеміз.

  Мы не настаиваем на наших ценах.

  Біз өз бағамызды қорғаштамаймыз.

  Нам удалось добиться частичного снижения цены.

  Біз бағаның ішінара төмендетілуіне қол жеткізе алдық.

  Наша новая цена...

  Біздің жаңа баға...

  Разница между нашими ценами составляет 15%.

  Біздің бағаларымыздың арасындағы айырма 15%-ды құрайды.

  К сожалению, мы должны прервать переговоры, так как...

  Өкінішке қарай, біз келіссөзді үзуге тиіспіз, өйткені...

  - у нас нет необходимых котировок (разбивок цен).

  - бізде қажетті баға белгіленімі (бағаның бөліктемесі) жоқ.

  Переговоры по ценам будут возобновлены...

  Баға жөніндегі келіссөз... қайта басталатын болады.

  - после того, как будут уточнены спецификации.

  Мы готовы...

  Біз... дайынбыз.

  - перейти к подробному обсуждению установления цены.

  Мы можем заключить сделку при условии уплаты вперед.

  Біз алдын ала төлеу шартымен мәміле жасаса аламыз.

  На этих условиях мы согласны.

  Осы шарттар негізінде біз келісеміз.

  После тщательной проверки была выведена новая цена.

  Мұқият тексергеннен кейін жаңа баға шығарылды.

  Цены были подробно обоснованы.

  Баға егжей-тегжейлі негізделді.

  Мы не настаиваем на наших прежних ценах.

  Біз бұрынғы бағамызды талап етпейміз.

  Предложенные вами цены находятся на уровне мировых цен.

  Сіздер ұсынған баға әлемдік баға деңгейінде.

  Мы принимаем ваши цены. Они нас устраивают.

  Біз сіздердің бағаларыңызды қабылдаймыз. Ол бізге ұнайды.

  Наши точки зрения совпадают.

  Біздің көзқарасымыз үйлеседі.

  На переговорах по ценам оба партнера пришли к единому мнению.

  Баға жөніндегі келіссөзде екі серіктес те бір пікірге келді.

  У нас единое мнение, что наши цены...

  Біздің бағамыз... деген бірауызды пікірдеміз.

  - умеренны.

  Мы рады, что смогли урегулировать проблему цен. Результаты наших переговоров мы должны представить на утверждение директору.

  Біз баға проблемасын реттей алғанымызға қуаныштымыз. Біз келіссөзіміздің нәтижелерін директорға бекітуге ұсынуға тиіспіз.

  Русско-казахский экономический словарь > Согласование цен

См. также в других словарях:

 • рост — а ( у), м. 1. Действие и состояние по знач. глаг. расти. Рост растений. Рост волос. Рост населения. Рост рабочего движения. Рост могущества Советского государства. Творческий рост артиста. □ Весна в этом году выдалась ранняя, жаркая и сухая. Днем …   Малый академический словарь

 • Англосфера — (англ. Anglosphere)  это совокупность англоязычных стран, цивилизационный облик которых характеризуется рядом общих черт, обусловленных особо тесной исторической связью этих стран с Британскими островами (имеются в виду в первую очередь …   Википедия

 • расти — ▲ становиться ↑ больше расти. пойти в рост. сращение. срастись. срастить. отрасти, ть (ногти отрасли). нарасти (на камнях нарос мох). врасти. прирасти. порасти. прорасти. зарасти (тропа заросла). позарасти. обрасти. подрасти. вырасти. подвырасти …   Идеографический словарь русского языка

 • КАКТУСЫ — (кактусовые) семейство двудольных растений с очень оригинальным внешним обликом; толстые мясистые части растения обычно покрыты колючками. Кактусы встречаются в разных районах земного шара, но в диком виде произрастают только в Америке. Большое… …   Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

 • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — (Great Britain) гос во в Зап. Европе, расположено на Британских о вах. Офиц. назв. В. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); часто всю В. неточно именуют Англией (по назв …   Советская историческая энциклопедия

 • Великобритания (государство) — Великобритания (Great Britain); официальное название ‒ Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland). I. Общие сведения В. ‒ островное государство на С. З. Европы; занимает… …   Большая советская энциклопедия

 • Великобритания — I Великобритания (Great Britain)         остров в Атлантическом океане, входящий в группу Британских островов (См. Британские острова). См. Великобритания (государство). II Великобритания (Great Britain)         официальное название Соединённое… …   Большая советская энциклопедия

 • Рецессия — (Recession) Содержание >>>>>>>>> Рецессия это, определение это производительности, которое характеризует нулевой или отрицательный основной показатель внутренний валовый продукт, протекающий на протяжении полугода и более …   Энциклопедия инвестора

 • Германия — Федеративная Республика Германии (ФРГ), гос во в Центр. Европе. Германия (Germania) как территория, заселенная герм, племенами, впервые упоминается Пифеем из Массалии в IV в. до н. э. Позже название Германия использовалось для обозначения рим.… …   Географическая энциклопедия

 • ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ. ЧАСТЬ I — [Вост. Римская империя, Византия], позднеантичное и средневек. христ. гос во в Средиземноморье со столицей в К поле в IV сер. XV в.; важнейший исторический центр развития Православия. Уникальная по своему богатству христ. культура, созданная в В …   Православная энциклопедия

 • ФРАНЦИЯ — (France) гос во в Зап. Европе. Площ. 551 601 км2. Нас. 52 300 тыс. чел. (на 1 янв. 1974). Св. 90% населения французы. Столица г. Париж. Подавляющее большинство верующих католики. По конституции 1958 в состав Ф., кроме метрополии, входят:… …   Советская историческая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»