Перевод: с греческого на русский

позови Хармида

 • 1 καλεω

       καλέω
       κᾰλέω
      (fut. καλέσω - атт. καλῶ, aor. ἐκάλεσα, pf. κέκληκα; med.: fut. καλέσομαι - атт. καλοῦμαι; aor. ἐκαλεσάμην; pass.: fut. κληθήσομαι, aor. ἐκλήθην; pf. κέκλημαι)
      1) звать, называть, именовать
      

  (τινά τινα Her., τί τι Arst., τινα ἀπό τινος Arst. и τινα ἐπὴ τῷ ὀνόματί τινος NT.)

      ὄνομα τί σε κ. ἡμᾶς χρεών ; Eur. — каким именем должны мы звать тебя?;
      ὅ καλούμενος Plat., Arst. — так называемый;
      τινὴ ( или ἐπί τινι) ὄνομα κ. Plat.давать чему-л. имя, название;
      τάδε ἄλυτα κεκλήσεται Soph. — эти (несчастья) будут (всегда) называться, т.е. навсегда останутся непоправимыми

      2) звать, призывать
      

  (θεούς Aesch.; Ζῆνα Soph.)

      τούτων μάρτυρας καλῶ θεούς Soph.в свидетели этого я призываю богов

      3) звать, созывать
      

  (θεοὺς ἀγορήνδε Hom.; εἰς ἀγορέν Ἀχαιούς Hom.; τοὺς ἐργάτας NT.)

      ὅσοι κεκλήατο (= κέκληντο) βουλήν Hom. — те, которые были созваны на совет

      4) звать (к себе), вызывать
      

  ὑμεῖς, ὅταν καλῶμεν, ὁρμᾶσθαι ταχεῖς Soph. — когда мы позовем (вас), поспешите (к нам);

      τί με καλεῖς ; Arph. — отчего ты зовешь меня?;
      κάλει Χαρμίδην Plat.позови Хармида

      5) юр. (тж. κ. εἰς τὸ δικαστήριον Dem.) вызывать в суд
      

  (τινα Arph., Dem.)

      κ. εἰς μαρτυρίαν Plat. — вызывать для дачи свидетельских показаний;
      ἕως ἂν τέν δίκην ἄρχων καλῇ Arph. — прежде чем, т.е. пока архонт не вызвал (тебя) в суд

      6) (повелительно) звать (с или за собой), призывать
      

  ἐμὲ νῦν ἤδε καλεῖ ἥ εἱμαρμένη Plat. — но вот уже судьба зовет меня;

      καιρὸς καλεῖ πλοῦν σκοπεῖν Soph. — время зовет, т.е. велит думать об отплытии;
      οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι Xen.они не явились на призыв (персидского) царя

      7) звать, приглашать
      

  (ἐπὴ δεῖπνον Her.; ἐς θοίνην Eur.; εἰς τοὺς γάμους NT.)

      ὑπὸ σοῦ κεκλημένος Plat.приглашенный (будучи приглашен) тобой

      8) med. призывать (на чью-л. голову)
      

  (ἀράς τινι Soph.)

  Древнегреческо-русский словарь > καλεω

 • 2 εναντιον

      I
      τό, in crasi τοὐναντίον, тж. pl. ἐναντία τά, in crasi τἀναντία (тж. κατὰ τἀναντία Plat. и ἐκ τῶν ἐναντίων Polyb.)
      1) напротив, наоборот Soph., Thuc., Xen., Plat.
      

  πᾶν τοὐναντίον Plat. и πάντα τἀναντία Xen. — как раз наоборот, совсем напротив;

      τὰ ἔναντία τούτων Her., Thuc. и τἀναντία τούτοις Plat. — в противоположность этому;
      τοὐναντίον δρῶν ἢ προσῆκ΄ αὐτῷ ποιεῖν Arph. — поступая не так, как ему следует, а как раз наоборот

      2) в лицо, лицом к лицу
      τὸν ἐναντίον ὧδε κάλεσσον Hom. — позови его сюда;
      ἐ. παντὸς τοῦ λαοῦ NT.перед лицом всего народа

      II
      1) praep. cum gen.
      (1) в лицо
      

  (βλέπειν ἐ. τινός Eur.)

      (2) навстречу
      

  (ἰέναι Hom. и ἐλθεῖν ἐ. τινός Pind.)

      (3) перед лицом, в присутствии
      

  (ἐ. ἁπάντων Thuc.; ἐ. τῶνδε Soph.)

      2) praep. cum gen. и cum dat. против
      

  (μάχεσθαι ἐ. τινός, νεικεῖν ἐ. ἀλλήλοισιν Hom.)

       III
      τό
      1) противоположность
      

  (ἥ τῶν ἐναντίων ἐπιστήμη Arst.)

      2) враждебная партия Xen.

  Древнегреческо-русский словарь > εναντιον

 • 3 ερχομαι

      (impf. ἠρχόμην, fut. ἐλεύσομαι, aor. 2 ἦλθον - эп. ἤλῠθον, pf. ἐλήλῠθα - эп. εἰλήλουθα, 3 л. sing. ppf. ἐληλύθει - эп. εἰληλούθει(ν), imper. ἐλθέ, inf. aor. 2 ἐλθεῖν - эп. ἐλθέμεν(αι), эп. part. εἰληλουθώς и ἐληλουθώς, в атт. диалекте только ind., остальные формы praes. и impf. заимствуются у εἶμι: conjct. ἴω, opt. ἴοιμι и ἰοίην, imper. ἴθι, inf. ἰέναι, part. ἰών, impf. ᾔειν)
      1) приходить, прибывать
      

  (πρὸς δώματα Hom.; πρὸς Ἄργος Aesch.; δόμους Soph.; χθόνα Eur.; ἐς Λακεδαίμονα Arph.; ἐπὴ Ποτιδαίας Thuc.)

      ἦλθε θέουσα Hom. — она поспешно прибыла;
      ἦλθε φθάμενος Hom. — он добежал до цели первым;
      μαρτυρήσων ἦλθον Aesch. — я прибыл как свидетель;
      γῆς τινος ἐλθεῖν Soph.прибыть из какой-л. страны;
      πυκνὰς ὁδοὺς εἰς Τροίαν ἐλθεῖν Eur. — часто бывать в Трое;
      πόδεσσι или πεζὸς ἔ. Hom. — приходить пешком;
      ἐλθούσης ἐπιστολῆς Thuc. — когда прибыло письмо;
      ἀγγελίην или ἐξεσίην ἐλθεῖν Hom. — прибыть с посольством;
      κνέφας ἤλυθε ἐπὴ γαῖαν Hom.сумерки спустились на землю

      2) приходить на помощь
      3) идти, уходить, отправляться
      

  (οἴκαδε Arph.; εἰς ἄπειρον Arst.)

      τέν ἐναντίαν ὁδὸν ἔ. Plat. — идти в противоположном направлении;
      δρᾶ νῦν τάδ΄ ἐλθών Soph. — иди теперь (и) сделай это;
      ἄνους ἔρχει Soph. — твой уход неразумен;
      ἀπὸ πραπίδων ἄχος ἦλθεν Hom.сердечная боль прошла (досл. боль отошла от сердца);
      αἷμα ἦλθε κατὰ στόμα Hom. — кровь хлынула ртом;
      ποταμὸς ἐλθὼν ἐξαπίνης Hom. — внезапно разлившийся поток;
      — (о птицах и насекомых) улетать (ψαρῶν νέφος ἔρχεται Hom.)

      4) идти, проходить
      

  (ἀνὰ или κατὰ ἄστυ Hom.)

      ἔρχονται πεδίοιο μαχησόμενοι περὴ ἄστυ Hom. (рати ахейцев) идут по равнине, чтобы сразиться у города (Трои);
      ὁδὸν или κέλευθον ἔ. Hom., Plat.; — идти дорогой;
      νόστιμον πόδα ἔ. Eur. — возвращаться;
      διὰ πολλῶν κινδύνων ἔ. Plat.пройти через (т.е. испытать) много опасностей;
      διὰ πάντων τῶν καλῶν ἐληλυθότες Xen. — люди испытанной добродетели;
      νέφος ἐρχόμενον κατὰ πόντον Hom. — плывущая над морем туча;
      Κύκλωπα περὴ φρένας ἤλυθε οἶνος Hom.вино затуманило сознание Киклопа

      5) восходить
      

  ἀστέρ ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς Hom. — восходит звезда, возвещающая сияние Зари

      6) возникать, начинаться
      ἦλθε ἀνέμοιο θύελλα Hom. — поднялась сильная буря;
      ὅτ΄ ἦλθ΄ ὅ πρῶτος ἄγγελος πυρός Aesch. — когда появился первый огненный сигнал;
      ὅθεν ὅ νῦν παρὼν ἡμῖν λόγος ἐλήλυθε Plat. — то, с чего сегодня у нас началась беседа

      7) приходить, наступать
      ὅ κεν ἔλθῃ νύξ Hom. — пока не наступит ночь;
      εἰς ὅ κε γῆρας ἔλθῃ καὴ θάνατος Hom. — доколе не придут старость и смерть;
      εἰ ἔλθοι τῇ Ἑλλάδι κίνδυνος Xen.если нависнет над Элладой опасность

      8) вступать, попадать, оказываться
      

  εἰς λόγους Her. и διὰ λόγων ἐλθεῖν τινι Soph., Plut.; — вступить в разговор с кем-л.;

      ἐς ὄψιν τινὴ ἔ. Her.предстать перед лицом кого-л., т.е. быть допущенным к кому-л.;
      εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τινι Xen.попасть в чьи-л. руки, Aesch., Thuc., Plut.; — вступить с кем-л. в борьбу;
      ἐς μάχην ἔ. τινι Her., Arst., πρός τινα Eur. или διὰ μάχης τινὴ ἔ. Eur., Thuc.; — вступать в сражение с кем-л.;
      διὰ φόβου ἔ. Eur. — быть в страхе;
      εἰς ὀργάς τινι ἔ. Plat.распалиться гневом на кого-л.;
      δι΄ ἀπεχθείας τινὴ ἔ. Aesch.стать предметом чьей-л. ненависти;
      εἰς ἔχθραν ἐλθεῖν τινι Plut.начать враждовать с кем-л.;
      ἐπὴ μεῖζον ἔ. Soph. — возрастать, усиливаться;
      δυνατὸς ἐς ἀριθμὸν ἐλθεῖν Thuc.поддающийся исчислению (учету)

      9) доходить, достигать
      

  (εἰς τοσοῦτον αἰσχύνης Plat.; μέχρι τούτου Arst.)

      ἐπείπερ ἐνταῦθα ἐληλύθαμεν Plat. — поскольку мы добрались до такого (суждения);
      παρ΄ ὀλίγον ἦλθε Plut. — немного недоставало (чтобы …), т.е. еще немного (и …);
      παρὰ μικρὸν ἐλθὼν ἀποθανεῖν Luc. — чуть было не погибший;
      περί σφεας ἤλυθε ἰωέ φόρμιγγος Hom. — до них донесся звук форминги;
      τοῖς Ἀθηναῖοις ἦλθε τὰ περὴ τέν Εὔβοιαν γεγενημένα Thuc. — до (сведения) афинян дошло то, что случилось в области Эвбеи;
      λειμών, ἔνθ΄ οὐκ ἦλθέ πω σίδηρος Eur. — луг, которого никогда не касалось железо (серпа);
      ὅσοι ἐνταῦθα ἡλικίας ἦλθον Plat.достигшие такого возраста

      10) переходить, доставаться
      

  (γέρας ἔρχεται ἄλλῃ Hom.; εἰς ὀλίγους Arst.)

      11) приниматься (за что-л), предпринимать, начинать
      

  ἐλθεῖν ἐπί τι Hom., Thuc., Plat., Arst.; — приступить к чему-л., заняться чем-л.;

      ἐπὴ πᾶν ἐλθεῖν, ὡς … Xen. — принять все меры к тому, чтобы …

      12) посещать, т.е. находиться в интимной связи
      

  (τινα Her. и πρός τινα Xen.)

      13) (в знач. вспомог. глагола с оттенком начинательности; ср. франц. aller в futur immediat или англ. to go в intentional tense «paulo-post-future») намереваться, собираться, приступать
      

  ἔ. ἐρέων, φράσων или λέξων Her. — я собираюсь (теперь) сказать, перехожу к вопросу;

      ἔρχομαι περὴ Αἰγύπτου μηκυνέων τὸν λόγον Her. (теперь) я приступаю к обстоятельному повествованию об Египте;
      ἔρχεται κατηγορήσων μου Plat. — он начинает меня обвинять;
      ἔρχομαι ἐπιχειρῶν Plat. — попытаюсь сейчас;
      οὐ τοῦτο λέξων ἔρχομαι, ὡς … Xen. — я не намерен утверждать, будто …

      14) (в imper. при imper. другого глагола) ступай!, давай!, ну!
      

  ἔρχεο, θέων Αἴαντα κάλεσσον Hom. — беги, позови Эанта

  Древнегреческо-русский словарь > ερχομαι

 • 4 Κάλεσον

  Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης (Греческо-русский словарь к текстам Нового Завета) > Κάλεσον

 • 5 φώνησον

  Ελληνικά-Ρωσικά λεξικό στα κείμενα της Καινής Διαθήκης (Греческо-русский словарь к текстам Нового Завета) > φώνησον


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»