Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

подобен на пингвин

 • 1 mergule

  m. (lat. zool. mergulus) зоол. малък бял нирец ( подобен на пингвин).

  Dictionnaire français-bulgare > mergule

 • 2 affin,

  e adj. (lat. affinis) подобен, родствен, сходен; langues affin,es родствени езици.

  Dictionnaire français-bulgare > affin,

 • 3 agatisé,

  e adj. (de agate) ахатовиден, подобен на ахат.

  Dictionnaire français-bulgare > agatisé,

 • 4 amylacé,

  e adj. (du lat. amylum) хим. скорбялен; подобен на скорбяла.

  Dictionnaire français-bulgare > amylacé,

 • 5 analogique

  adj. (bas lat. analogicus) аналогичен, сходен, еднакъв, подобен.

  Dictionnaire français-bulgare > analogique

 • 6 analogue

  adj. (lat. analogus, gr. analogos) 1. аналогичен, сходен, еднакъв, подобен; 2. m. аналог ( аналогично същество или предмет). Ќ Ant. différent, opposé.

  Dictionnaire français-bulgare > analogue

 • 7 appareiller2

  v.tr. (de a- et pareil) 1. събирам двойка животни; 2. съчетавам, събирам две подобни неща; s'appareiller2 събирам се с подобен на себе си; съвокупявам се, съешавам се ( за птици).

  Dictionnaire français-bulgare > appareiller2

 • 8 approchant,

  e adj. (de approcher) 1. съседен, приблизителен, сходен, близък, подобен; 2. ост. близък, скорошен; 3. adv. около, приблизително; почти; 4. approchant, de ост. подобен на; 5. prép. в околностите на; Ќ Ant. éloigné, lointrain; différent, opposé.

  Dictionnaire français-bulgare > approchant,

 • 9 balafon

  m. (guinéen balafo "jouer du bala", nom de cet instrument) перкусионен инструмент от Африка, подобен на ксилофон.

  Dictionnaire français-bulgare > balafon

 • 10 basilic1

  m. (gr. basiliskos "petit roi") 1. митично влечуго, което е убивало само с погледа си; 2. базилик, американски гущер, подобен на игуана.

  Dictionnaire français-bulgare > basilic1

 • 11 borborygme

  m. (gr. borborugmos) мед. куркане на черва; шум, подобен на куркане на черва.

  Dictionnaire français-bulgare > borborygme

 • 12 bourgeon

  m. (du lat. burra "bourre") 1. пъпка (на дърво); 2. първоначална поява на орган във форма на израстък, подобен на пъпка, по време на ембрионалното развитие на зародиш; 3. мед., ост. пъпка ( на лице).

  Dictionnaire français-bulgare > bourgeon

 • 13 cadavéreux,

  se adj. (lat. cadaverosus, de cadaver "cadavre") мъртвешки, подобен на труп.

  Dictionnaire français-bulgare > cadavéreux,

 • 14 caoutchouteux,

  se adj. (de caoutchouc) подобен на каучук, гъвкав като каучук.

  Dictionnaire français-bulgare > caoutchouteux,

 • 15 chambre

  f. (lat. camera "voûte"; gr. kâmara) 1. стая; chambre а coucher спалня; chambre а louer стая за даване под наем; 2. камара, събрание; chambre des députés народно събрание; chambre haute горна камара (на лордовете, в Англия); chambre basse долна камара (на общините в Англия); chambre de commerce търговска камара; 3. съд, отделение (в съдилище); chambre criminelle углавно отделение; chambre civile гражданско отделение; chambres assemblées съд в целия си състав; 4. палата (учреждение); chambre de compensation клирингова палата; 5. техн. камера, отделение; chambre а air въздушна камера; chambre des machines отделение за машините; chambre de combustion горивна камера; chambre de vapeur парно отделение; chambre frigorifique хладилна камера; chambre obscure тъмна стая, камера обскура; 6. стаята на краля в дворец; 7. офицерски кабини на кораб; 8. минна галерия или кухина. Ќ chambre ardente ист. съд за съдене на държавни престъпници; en chambre du conseil юр. в разпоредително заседание; garder la chambre пазя стаята (при болест); faire chambre а part спя в отделни стаи (за съпрузи); musique de chambre камерна музика; artisan de chambre занаятчия, който работи вкъщи; pot de chambre цукало; chambre de sûreté полицейски арест; chambre а gaz газова камера (в концентрационните лагери); стая за екзекуция с газ в някои американски затвори; chambre forte трезор, блиндирана каса; chambre de compensation фин. клирингова палата; chambre pliante d'un appareil de photo ост. черен кожух, подобен на акордеон, на старите фотоапарати; chambre а air вътрешна автомобилна гума; chambre antérieure de l'њil анат. пространство между ириса и роговицата; chambre postérieure de l'њil анат. пространство между ириса и очното дъно.

  Dictionnaire français-bulgare > chambre

 • 16 conforme

  adj. (lat. conformis) 1. подобен, сходен; copie conforme а l'original копие, сходно с оригинала; 2. съобразен, съответен; conforme а la règle съобразен с правилото; 3. ортодоксален, конформистки. Ќ pour copie conforme вярно с оригинала. Ќ Ant. différent, dérogatoire, contraire; opposé.

  Dictionnaire français-bulgare > conforme

 • 17 corticoïdes

  m. pl. (du lat. cortex. icis et -oïde) биол. кортикоиди (стероидни хормони); подобен синтетичен продукт.

  Dictionnaire français-bulgare > corticoïdes

 • 18 craqueter

  v.intr. (dimin. de craquer) 1. проскърцвам, пропуквам; 2. надавам крясък (за щъркел или жерав); 3. издавам шум, подобен на свирене ( за щурец).

  Dictionnaire français-bulgare > craqueter

 • 19 crécelle

  f. (probabl. lat. pop. °crepicella, class. crepitacillum "claquette", de crepitare "craquer") 1. кречетало; 2. прен. бъбрица, дърдорко; 3. звук, подобен на звука от кречетало; 4. в. арго, ост. картечница. Ќ voix de crécelle остър неприятен глас.

  Dictionnaire français-bulgare > crécelle

 • 20 dartreux,

  se adj. (de dartre) 1. подобен на екзема; 2. който страда от екзема.

  Dictionnaire français-bulgare > dartreux,

См. также в других словарях:

 • Техника и естествознание в Европе во второй половине XVII и в XVIII в. — В науке второй половины XVII в. окончательно победили гелиоцентрическая система, динамика Галилея и картезианская физика (т. е. физика Декарта и его последователей). По сравнению с первой половиной XVII в. научное представление о мире во многом… …   Всемирная история. Энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»