Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

подлежит смертной казни

 • 1 ζημια

       ζημία
      ион. ζημίη, дор. ζᾱμία ἥ
      1) ущерб, урон, вред, убыток
      

  (ζημίαν τινὴ φέρειν Plat. или ποιεῖν Arph.)

      ἐπὴ ζημίᾳ τινός Xen.в ущерб кому-л.;
      ζημίαν ἡγεῖσθαι или νομίζειν Isocr. — считать убытком;
      ζημίαν λαβεῖν Dem.терпеть ущерб

      2) денежное взыскание, пеня, штраф
      ζημίαν ὀφείλειν τάλαντον Plut. — быть присужденным к пене в один талант;
      ζ. καθ΄ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ Thuc. — за каждый (вырванный) кол был назначен штраф в один статер;
      ζημίαν ἀποτίνειν Her., ἐκτίνειν Plat. или καταβάλλειν Dem. — платить пеню, вносить штраф

      3) кара, наказание
      

  χρημάτων ζ. Plat. — денежный штраф;

      ζ. ἀδικίας Plat. — кара за несправедливость;
      ζημίαν (ἐπι)τιθέναι τινί Plat.налагать наказания на кого-л. или устанавливать кары для кого-л.;
      ζημίᾳ κολάζειν или ζημιοῦν τινα Plat.(по)карать кого-л.;
      θάνατον ζημίαν ἐπιτίθεσθαι или προθεῖναι Thuc., ποιεῖν Xen. или τάττειν Arst., Dem. — устанавливать смертную казнь;
      θάνατός τινι ἥ ζ. ἐπικέεται Her. кто-л.подлежит смертной казни

  Древнегреческо-русский словарь > ζημια

 • 2 ανταλλασσω

      атт. ἀνταλάττω
      1) менять, изменять
      2) чаще med. менять(ся), обменивать, получать взамен
      

  (τί τινος Eur., Thuc., Dem., Plut. и τι ἀντί τινος Dem.)

      ὃς ἂν …, θάνατον ἀνταλλάξεται Eur. — тот, кто …, будет подвергнут смертной казни;
      ἀντηλλαγμένου τῶν ἑκατέρων τρόπου περὴ τὰς ναῦς Thuc.так как каждая сторона усвоила морскую тактику другой стороны

  Древнегреческо-русский словарь > ανταλλασσω

 • 3 απειπον

      (aor. 2 к ἀπαγορευω и ἀπόφημι inf. ἀπειπεῖν, fut. ἀπερῶ, pf. ἀπείρηκα; тж. med.)
      1) сказать, объявить, сообщить
      

  (ἀγγελίην, μῦθον, ἀληθείην Hom.)

      ἀπείπασθαι θανάτῳ ζημιοῦν τινα Arst.объявить кого-л. подлежащим смертной казни

      2) запретить
      

  (τινί τι Arst., Plut. и τινι μέ ποιεῖν τι Her., Soph., Arph.)

      τὸ ἀπειρημένον Her.запрет

      3) отказать(ся), отклонить, отвергнуть
      

  (τινα Her., Arst., Plut. и τινί τι Her., Xen., Plat., Polyb., Plut.)

      ἀπείρηκα λέγων τι Plat.я перестал говорить о чем-л.;
      οὐκ ἀπειρηκώς τινι Eur.готовый помочь кому-л.;
      ἀπείπατο μέ χρεία ἔχειν τῆς βοηθείας Polyb. — он заявил, что не нуждается в помощи

      4) ослабеть, обессилеть, надломиться
      

  (ὑπὸ πλήθους κακῶν Xen.; ἄλγει Eur.; ὑπὸ γήρως ἀπειρηκώς Plut.)

      ἀπειρηκὼς χρέμασι Dem. — крайне нуждающийся в деньгах:
      ὅ στόλος ἀπεῖπε Plut.флот капитулировал

  Древнегреческо-русский словарь > απειπον

 • 4 αποκτεινω

      (fut. ἀποκτενῶ - ион. ἀποκτενέω, pf. ἀπέκτονα - поздн. ἀπεκτόνηκα, ἀπέκταγκα и ἀπέκτακα)
      1) умерщвлять, убивать
      

  (τινά Hom., Her., Aesch., Eur., Xen., Plat., Aeschin.)

      2) приговаривать к смертной казни, казнить Xen., Plat.
      3) мучить, пытать, терзать Eur.

  Древнегреческо-русский словарь > αποκτεινω

 • 5 ενδεικνυμι

      (fut. ἐνδείξω)
      1) тж. med. показывать, указывать
      

  (τι Pind. и τινί τι Aesch., med. Polyb.; τινὴ ποιεῖν τι Plat.)

      παχυλῶς καὴ τύπῳ τἀληθὲς ἐνδείκνυσθαι Arst. — представить истину в самых общих чертах;
      ἐναργῶς ὑπὸ τέν ὄψιν ἐνδεικνύμενος ἔλεγε Polyb.он говорил наглядно и образно

      2) выяснять
      

  πρίν γ΄ ἂν ἐνδείξω τί δρῶ Soph. — прежде чем выясню, что делать мне

      3) med. доказывать
      

  (τι Plat., Polyb. и περί τινος Polyb.)

      4) обнаруживать, выявлять
      

  (οτι … Thuc., Plat.; τὸ εὔψυχου Thuc.; τέν εὔνοιαν Arph., Xen., Dem.; σπουδήν τινα καὴ προθυμίαν Plut.; ἐ. τινὴ τέν ἑωυτοῦ γνώμην Her.)

      5) med. объясняться (с кем-л.), обращаться с речью
      

  (τινι Hom., Dem.)

      6) med. прислуживаться, заискивать
      

  (τινι Arst., Aeschin.)

      7) доносить, выдавать

  (τινὰ ταῖς ἀρχαῖς Plat.)

  ; предавать суду, привлекать к ответственности
      

  (ἐ. τινὰ καὴ ἀπάγειν Plat.)

      ἐνδειχθεὴς θανάτῳ ζημιωθήσεται Lys. — он будет предан суду и смертной казни;
      ἐνδειχθεὴς ποιεῖν τι Dem.привлеченный к ответственности за совершение чего-л.

      8) med. щеголять, кичиться

  Древнегреческо-русский словарь > ενδεικνυμι

 • 6 ενοχος

       ἔνοχος
      2
      1) подверженный, подлежащий
      

  (ζημίαις πάσαις Lys.; ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις Dem.)

      ἔ. θανάτου Diod. — подлежащий смертной казни;
      ἔ. τῇ παροιμίᾳ, ἐν ἦ φαμέν … Arst. — к нему можно применить пословицу, в которой говорится …;
      τοιαύταις δόξαις γεγένηνται ἐνοχοι Arst. — они прониклись такого же рода мнениями;
      πᾶσι τούτοις ἔνοχοι τυγχάνουσιν Isocr. — они оказываются в этом именно положении;
      ἔ. νόμῳ Plat., Arst., Dem.; — подвластный закону

      2) (тж. ἔ. τῇ αἰτίᾳ Arst.) (за что-л.) ответственный, повинный, виновный
      

  (τινι, реже τινος Lys., Plat., Arst., Dem., редко περί τι Arst.)

      κατὰ πάντ΄ ἔ. ὢν τῇ γραφῇ Aeschin.признанный виновным по всем пунктам обвинения

  Древнегреческо-русский словарь > ενοχος

 • 7 θανατοω

      1) убивать, умерщвлять
      

  (τινα Her., Aesch., NT.)

      τὸ θανατωθὲν ἢ τρωθὲν ὑγιὲς ποιητέον Plat. — то, что (из скота) убито или ранено, должно быть возмещено;
      θανατοῦσθαί τινι NT.умереть для чего-л., т.е. освободиться от чего-л.

      2) перен. умерщвлять, подавлять
      3) приговаривать к смертной казни
      

  ἐθανατώθη ὡς ἀπειθῶν Xen. (Клеарх) был приговорен к смерти, как оказавший неповиновение

      4) предавать смерти, казнить
      δίχα δίκης τεθανατωμένος Plut.казненный без суда

  Древнегреческо-русский словарь > θανατοω

 • 8 καταχειροτονεω

      поднятием рук голосовать за осуждение, осуждать
      

  (τινος Dem.; πανδήμῳ φωνῇ καταχειροτονηθείς Diod.)

      κ. τινος θάνατον Plat.требовать для кого-л. смертной казни

  Древнегреческо-русский словарь > καταχειροτονεω

 • 9 καταψηφιζομαι

      1) голосовать за осуждение
      

  κ. τινος Plat.выносить обвинительный приговор кому-л.;

      κ. τινος θάνατον Lys.приговаривать кого-л. к смертной казни;
      καταψηφισθῆναι θανάτου Plat.быть приговоренным к смерти

      2) объявлять виновным
      

  κ. κλοπέν τοῦ Περικλέους Plat.признать Перикла виновным в краже

      3) ( о приговоре) выноситься, объявляться
      4) выносить решение, решать Arst.

  Древнегреческо-русский словарь > καταψηφιζομαι

 • 10 κωνειον

      

  (τὸ κ. или κώνεια πιεῖν Xen., Plat., Arph.)

  Древнегреческо-русский словарь > κωνειον

 • 11 Λυσικλης

      - έους ὅ Лисикл
      1) один из афинских военачальников в сражении при Херонее в 338 г. до н.э., приговоренный к смертной казни после обвинительной речи оратора Ликурга Diod.
      2) афинский оратор V в. до н.э. Thuc., Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > Λυσικλης

 • 12 τιμαω

       τιμάω
       τῑμάω
      (fut. med. - тж. со знач. pass. - τιμήσομαι; pass.: fut. τιμηθήσομαι и τετιμήσομαι, aor. ἐτιμήθην и pf. τετίμημαι)
      1) тж. med. окружать почестями, чтить
      

  (τινα ὡς θεόν Hom.; δαιμόνων γένος Aesch.)

      τ. τινι χάριν Soph., Eur.; — воздавать почести кому-л.

      2) почитать, уважать
      

  τ. τινα ἐξ ἴσου τινί Soph.почитать кого-л. наравне с кем-л.;

      τιμηθῆναι πρός τινος Pind., παρά τινι Her. и ὑπό τινος Plat.быть в чести у кого-л.;
      τιμῆς τετιμῆσθαι Hom.быть удостоенным чести

      3) осыпать почестями
      

  (δωρεῖσθαι καὴ τ. Xen.)

      τιμᾶσθαι ἐκ τοῦ πολεμεῖν Thuc.прославиться на войне

      4) отличать (перед кем-л.), оказывать внимание, тж. награждать
      

  τ. τινα ἐν Ἀργείοισιν Hom.отличать кого-л. между аргивянами;

      τ. τινα εὐνῇ καὴ σίτῳ Hom.дать кому-л. ночлег и пищу;
      δώροις τ. τινα Xen.награждать кого-л. дарами;
      οἱ τετιμημένοι и οἱ τιμώμενοι Xen. — лица, достигшие высших почестей, сановники, вельможи;
      τὸ τιμώμενον ἀπὸ τοῦ ἄρχειν Thuc.честь обладания властью

      5) высоко ставить, дорожить, ценить
      

  (τι Soph. etc.)

      οὓς Φρύγες νόμους τιμῶσιν Eur. — традиции, которые свято хранят фригийцы;
      τ. τὸν λόγον Aesch. — внимать словам, т.е. исполнять мольбу;
      τ. τι τοῦ βίου πλέον Aesch.ставить что-л. выше жизни;
      τιμᾶσθαί τι πρὸ παντός Thuc. и ἀντὴ παντός Dem.ценить что-л. превыше всего

      6) оценивать, расценивать
      

  τ. πλέονος ἢ ἐλάττονος Plat. — назначать цену выше или ниже (нормальной);

      τετιμημένος χρημάτων Thuc. — оцененный на деньги;
      τέν διπλασίαν τοῦ τιμηθέντος βλάβην ἐκτίνειν Plat.возместить ущерб в двойном против оценки размере

      7) тж. med., юр. наказании) определять, устанавливать, назначать
      

  τ. τέν ἀξίαν τῆς βλάβης Plat. — определять размер возмещения за (причиненный) ущерб;

      τ. τινί τινος Plat., Dem.; — присуждать (приговаривать) кого-л. к чему-л.

      8) med., юр. наказании) считать достойным, предлагать
      

  τιμᾶσθαί τινι θανάτου Lys., Plat., Dem.; — считать кого-л. достойным смертной казни;

      ἐτιμησάμην ἂν χρημάτων Plat. — я предложил бы приговорить меня к денежному штрафу;
      φυγῆς τιμήσασθαι Plat.предложить осудить себя на изгнание

  Древнегреческо-русский словарь > τιμαω

 • 13 υπαγω

       ὑπάγω
       ὑπ-άγω
      1) подводить
      

  ὑ. ἵππους Hom., Luc., тж. ὑ. ἵππους ζυγόν Hom. или ζυγῷ Luc. — подводить под ярмо лошадей, т.е. запрягать;

      ἑαυτὸν εἰς δουλείαν ὑ. Luc. — отдавать себя самого в рабство;
      ὑ. τινὰ ἐς χέρας τινός Her.отдавать кого-л. во власть кому-л.

      2) подчинять
      ὅταν ὑπαγάγηται (sc. τὰ Πάρθων) Plut.когда будет завоевана Парфия

      3) привлекать к ответственности
      

  (τινά Lys., Xen.)

      ὑ. τινὰ ὑπὸ δικαστήριον Her. или δικαστηρίῳ Luc., тж. ὑ. τινὰ ἐς δίκην Thuc.привлекать кого-л. к судебной ответственности;
      ὑ. τινὰ θανάτου Her., Xen.требовать для кого-л. смертной казни

      4) вести, увлекать, заманивать
      

  (τινὰ ἐπὴ κῶμον Eur.; ὑ. τοὺς πολεμίους εἰς δυσχωρίαν Xen.)

      εἰς ἔχθραν τῶν πόλεων ὑπηγμένων Dem. — когда города были вовлечены во (взаимную) вражду;
      τίν΄ ὑπάγεις μ΄ ἐς ἐλπίδα ; Eur. — какую надежду хочешь ты мне внушить?;
      ὑπάγεσθαί τινα Dem.склонять кого-л. на свою сторону

      5) вводить в обман, обманывать
      

  (τινά Lys.)

      ταῦτα ὑπήγετο, βουλόμενος … Xen. — он пустил в ход эти хитрости, желая …

      6) уводить
      ὑ. τινά τινος Hom. и ὑ. τινὰ ἀπό τινος Arst.уводить (отвлекать) кого-л. от чего-л.;
      ὑπαγομένου κάτωθεν τοῦ χώματος Thuc. — по мере того, как насыпь снизу выкапывалась

      7) уходить, отступать
      

  κόσμῳ καὴ τάξει ὑ. Thuc. — уходить в полном порядке;

      ὑπάγοιμί τἄρ΄ ἄν Arph. — я, пожалуй, уйду;
      ὕπαγε εἰς εἰρήνην NT.иди с миром

      8) медленно продвигаться
      

  (ἔμπροσθεν Xen.)

      ὑπάγεθ΄ ὑμεῖς τῆς ὁδοῦ Arph. — отправляйтесь в путь, трогайтесь

      9) приседать Arst.

  Древнегреческо-русский словарь > υπαγω

 • 14 υπεγγυος

      2
      1) давший ручательство, поручившийся
      2) повинный
      

  ὑ. πλέν θανάτου Her. — подлежащий любой каре, кроме смертной казни, т.е. которому гарантирована жизнь

  Древнегреческо-русский словарь > υπεγγυος

 • 15 αγχόνη

  η
  1) петля, верёвка (для повешения); 2) виселица;

  καταδικάζω εις τον δι· αγχόνης θάνατον — приговорить к смертной казни через повешение

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > αγχόνη

 • 16 επί

  (επ;
  εφ') ηρόθ. I με γεν., αιτιατ.,δοτ. 1) (при обознач, места, протяжённости, пространства) на, в, по:

  (γεν.) επί της γης — на земле;

  επί της οδρύ — на улице;

  επί της τραπέζης — на столе;

  επ' ώμου на плече;
  εφ' αμάξης в экипаже;

  επί τόπου — на месте;

  επί ακροατηρίου — перед аудиторией; — открыто, публично;

  κείται επί τού, Σαρωνικού — расположен на берегу Саронического залива;

  (αιτιατ.) επί πάσαν την γήν — по всей земле;

  επί τριάντα χιλιόμετρα — на тридцать километров;

  2) (при обознач, времени):

  (γεν.) επί τού παρόντος — в данный момент;

  επ' εσχατων недавно;
  εφ' όρου ζωής на всю жизнь, до конца жизни;

  επί Τουρκοκρατίας — во время турецкого (владычества;

  επί 'Αλεξάνδρου τού Μακεδόνας — при Александре Македонском;

  επί σοβιετικής εξουσίας — при советской власти;

  (αϊτιατ.) η βροχή διήρκεσεν επί δύο ημέρας — дождь продолжался в 'течение двух дней;

  επί δέκα έτη (ώρες) — в течение десяти лет (часов);

  επ' ολίγας ημέρας в течение нескольких дней;

  σε ανέμενον επί μακρόν (βραχύ) — я ждал тебя долго (недолго);

  επ' άπειρον до бесконечности;
  3) (в отношении, что касается):

  (γεν.) επί τού θέματος — на тему;

  επί της 4ούσίας τού ζητήματος — по существу вопроса;

  επί του προκειμένου — по этому делу;

  επί κάλου (κακού) — в хорошем (плохом) смысле;

  (αιτιατ). το επ' εμέ что касается, меня;

  ως επί το πλείστον, ως επί το πολύ — по большей чости, главным образом, обыкновенно, обычно;

  (δοτ.) φημίζομαι επί ευφυΐα — славиться остроумием;

  εξέχω επί αρετή (εντιμότητι) — отличиться добротой (честностью);

  διαπρέπω επί ανδρεία — отличаться мужеством;

  II με γεν., δοτ.
  1) (при обознач, главенства, руководства, власти):

  (γεν.) επί κεφαλής — во главе;

  ο επί κεφαλής — глава;

  ο επί της Δικαιοσύνης υπουργός — министр юстиции;

  ο επί των φόρων υπάλληλος — налоговый агент;

  ο επί των τελετών — церемонимейстер;

  (*οτ.) το επ' εμοί насколько это в моей власти, насколько это зависит от меня;
  2) (при обознач, прибавки, добавления):

  (*οτ.) επί τούτοις — кроме того, сверх того;

  επί πάσιν — особенно, больше всего, главным образом;

  III με γεν. (при'обознач, распределения, соразмерности, пропорции):

  επί πεντήκοντα εγχειρήσεων εσημειώθησαν δύο μόνον θάνατοι — на пятьдесят операций (зарегистрировано) только два смертных случая;

  παράταξις επί δύο ζυγών — двухшеренговый строй;

  § επί ξυρού ακμής — в критическом положении;

  επί τέλους — наконец;

  επί ταοτού — нарочно, преднамеренно;

  IV με αϊτιατ.
  1) (при обознач, направления, цели):

  επί δεξιά — направо;

  επ' αριστερά налево;

  επί σκοπόν — по цели;

  βαδίζω επί τα ίχνη — ходить по пятам;

  ευρίσκομαι επί τα ίχνη — напасть на след;

  η κατάστασις τού ασθενούς βαίνει επί τα βελτίω (επί τα χείρω) — состояние больного улучшается (ухудшается);

  2) (при обознач, степени):
  επ' ελάχιστον в наименьшей степени;

  επί τοσούτον ώστε... — до такой степени, что...;

  3) (при умножении):

  τρία επί τρία ίσον εννέα — три умноженное на три равняется девяти;

  V με δοτ.
  1) (при обознач, повода, обстоятельства):

  επί' τη ονομαστική σου εορτή — по случаю твоих именин;

  επ' ευκαιρία της αναχωρήσεως μου по случаю моего отъезда;
  επ' ευκαιρία των εορτών по случаю праздников;

  κατηγορείται επί φόνω — обвиняется в убийстве;

  2) (при обознач, цели):

  επί τω σκοπώ — с целью;

  επί τούτω — для этого;

  επί τη προφάσει ότι... — под предлогом того, что...;

  επ' ωφελεία в пользу;

  επί αγαθώ — на благо;

  επί ζημία — в ущерб;

  επί κακώ — назло;

  3) (в отношении родства):
  γαμβρός επ' αδελφή зять (муж сестры);

  γαμβρός επί θυγατρί — зять (муж дочери);

  4) (при обознач, условия, образа действия):

  επί τώ όρω — при условии;

  επί τόκου — под проценты;

  επ' αμοιβή за вознаграждение;

  επί μισθώ — за плату;

  επί αποδείξει — под расписку;

  επ' ενεχύρω под залог;

  επί ισοις όροις — на равных условиях;

  επί τω λόγω της τιμής μου — честное слово;

  επ' ονόματί μου на моё имя;

  άλμα επί κοντώ — прыжок с шестом;

  επί λέξει — слово в слово; — буквально;

  επ' αυτοφώρω с поличным;

  επί εγγυήσει — на поруки;

  § επί ποινή θανάτου — под стрёхом смертной казни;

  επί παρουσία μαρτύρων — в присутствии свидетелей;

  VI (в наречных выражениях):

  επί πολύ — долгое время;

  επ' ολίγον короткое время;

  επί πλέον — кроме того, к тому же, вдобавок;

  επί μάλλον και μάλλον — всё больше и больше

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > επί

 • 17 καταδικάζω

  μετ.
  1) осуждать, приговаривать; выносить приговор;

  καταδικάζω σε θάνατο — приговаривать к смертной казни, выносить смертный приговор;

  καταδικάζω σε ισόβια δεσμά — приговаривать к пожизненному тюремному заключению;

  2) обрекать (на что-л.);

  καταδικάζω σε αποτυχία — обрекать на неудачу;

  καταδικάζω τον άρρωστο — признать больного безнадёжным, приговорить больного;

  3) осуждать, порицать;
  4) шутл, наказывать; τον

  Νέα ελληνική-Ρωσικά λεξικό > καταδικάζω

 • 18 αγνοια

       ἄγνοια
      староатт. ἀγνοίᾱ ἥ
      1) незнание, неведение; непонимание
      

  ἀγνοίᾳ Aesch., Thuc., Xen. — и ὑπ΄ ἀγνοίας Aesch., Soph., Arph. по неведению, но θεραπεύειν ἀγνοίᾳ Thuc. лечить наугад;

      ἥ τοῦ ἐλέγχου ἄ. Arst. (лат. ignoratio elenchi) лог. — непонимание того, что именно подлежит доказательству

      2) незнакомый вид
      

  ὡς ἂν ἀγνοία προσῇ Soph.чтобы остаться неузнанным (досл. чтобы присоединилась неузнаваемость)

      3) ошибка, промах Dem.

  Древнегреческо-русский словарь > αγνοια

 • 19 ακρωνια

       обрубание конечностей ( вид казни) Aesch.

  Древнегреческо-русский словарь > ακρωνια

 • 20 ανηκω

       ἀνήκω
       ἀν-ήκω
      1) доходить, достигать
      

  (ἔς τι Her.)

      χρήμασι ἀνήκοντες ἐς τὰ πρῶτα Her. — самые богатые люди;
      τὸ Θησέως γένος εἰς Ἐρχθέα ἀνήκει Plut. — род Тесея восходит к Эрехтею;
      ὅ ἐπὴ τέν πύλην ἀνήκων στενωπός Plut. — узкая дорога, ведущая к воротам;
      τοῦτο ἐς οὐδὲν ἀνήκει Her. — это ничего не значит;
      μεῖζον ἀνήκει ἢ κατ΄ ἐμὰν ῥώμαν Soph. — это превосходит мои силы;
      ἐς τὸν θάνατον αἱ πολλαὴ (ζημίαι) ἀνήκουσιν Thuc.многие наказания были заменены смертной казнью

      2) простираться
      

  (εἰς μεσόγαιαν Xen. или μεσόγειον Diod.)

      3) относиться, касаться
      

  (εἴς τι Dem. и πρός τι Polyb., Diod.)

      ἔς τινα ἀνήκει τι Her. что-л.зависит от кого-л.

      4) возвращаться
      5) приличествовать, подобать NT.

  Древнегреческо-русский словарь > ανηκω

См. также в других словарях:

 • История смертной казни в России — Смертная казнь как исключительная мера наказания предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации и устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на личность. Порядок приведения приговора о смертной казни в исполнение… …   Википедия

 • Юсупова, княжна Прасковья Григорьевна — (в монашестве Прокла) дочь кн. Григория Дмитриевича Юсупова. Ю. была одной из тех женщин новой послепетровской Руси, которые еще помнили Петра Великого, но которым суждено было пережить после него тяжелое время петербургских дворцовых смут и… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Совокупность преступных деяний — совершение одним лицом нескольких однородных или разнородных, самостоятельных по намерению и с внешней стороны преступных деяний, за которые оно еще не понесло наказания. Закон уголовный устанавливает в таких случаях особый порядок определения… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • УГОЛОВНОЕ — дело, преступленье, или уголовщина, уголовь и уголовье, за что виноватый подлежит смертной казни, или тяжкой, торговой каре. Уголовный суд, законы, палата. Уголовник, ница, уголовщик, щица, уголовный преступник. Уголовень муж. подновленная брага …   Толковый словарь Даля

 • Китобой (тральщик) — «Китобой» до 1912 года «Гамма» до 14 августа 1915 года «Эррис» с 1926 года «Итало» …   Википедия

 • Шри-Ланка — Демократическая Социалистическая Республика Шри Ланка Государственное устройство Правовая система Общая характеристика Гражданское и смежные с ним отрасли права Уголовное право и процесс Судебная система. Органы контроля Литература Государство на …   Правовые системы стран мира. Энциклопедический справочник

 • Смертная казнь в России — Смертная казнь в Российской Федерации по действующей конституции 1993 года «носила временный характер и была рассчитана лишь на некоторый переходный период» и больше не может применяться с 16 апреля 1997 года, то есть наказание в виде смертной… …   Википедия

 • Смертная казнь — (Poena capitis, Todesstrafe, peine de mort, capital punishment, pene di morte) тягчайшее наказание, состоящее в насильственном лишении жизни. От убийства С. казнь отличается тем, что она совершается не по произвольному усмотрению частного лица, а …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Конвенция — (Convention) Содержание Содержание Определение Всемирная об авторском праве Содержание Бернская конвенция 1886 года Основные принципы Права, устанавливаемые конвенцией Гаагская вексельная конвенция Европейская конвенция о защите и основных свобод …   Энциклопедия инвестора

 • Россия. Русское право: История русского права — А. История русского права. 1) Очерк развития государственных учреждений и источников правообразования до начала XVIII века. Период княжеский, или вечевой. Источники права имеют двоякое значение: это или те творческие силы, которые порождают право …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • ВЕТХОЗАВЕТНОЕ ПРАВО — законоположения, содержащиеся в ветхозаветных книгах и касающиеся не только богопочитания и богослужения, но и норм общественной жизни, семейных и имущественных отношений, а также политического устройства израильского общества. Эти… …   Православная энциклопедия

Книги

Другие книги по запросу «подлежит смертной казни» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»