Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

подготовленный+к+самостоятельным+полётам

 • 1 ankommen

  án|kommen unr.V. sn itr.V. 1. идвам, пристигам (in etw. (Dat) в нещо, някъде; bei jmdm. при някого); 2. нещо се приема добре, намира добър отзвук (bei jmdm. у, при някого); 3. меря се с някого, с нещо, излизам насреща му (gegen jmdn./etw. (Akk) с, срещу някого, нещо); 4. umg досаждам (mit etw. (Dat) с нещо); hb tr.V. 1. обзема ме, обхваща ме, овладява ме (умора, желание); 2. нещо ми е трудно, лесно; unpers 1. зависи от (es kommt auf jmdn./etw. (Akk) an); 2. държа на нещо, важно е за мен (es kommt jmdm. auf etw. (Akk) an); in einer Stadt ankommen пристигам в град; der Vorschlag kommt bei allen gut an предложението се приема добре от всички; umg dauernd mit irgendwelchen Bitten ankommen все идвам (досаждам) с някакви молби; Freude kommt mich an обзема ме радост; damit kommt er bei mir nicht an нищо няма да постигне с това пред мен; es kommt auf das Wetter an, ob... зависи от времето, дали...; es auf etw. (Akk) ankommen lassen докарвам нещата до това, рискувам; wenn es darauf ankommt,... когато се стигне до там,...; когато потрябва; umg es kommt darauf an може би, зависи (от обстоятелствата); die Arbeit kommt mich schwer an работата ми е трудна.
  * * *
  мене важното е да...; es auf А, darauf = lassen изчаквам какво ще стане; рискувам; es kдme auf e-n Versuch an би трябвало да се направи опит; 3. (gegen etw) = справям се (с нщ); 4. mich, mir kommt etw an обхваща, обзема ме нщ.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ankommen

 • 2 auch

  auch I. konj 1. също, и; 2. (в комбинации) nicht nur... sondern auch не само..., но и; sowohl... als auch както... така и; oder auch или пък; auch noch освен това, все още; aber/ doch auch само, че; но и. II. adv също така, също; ich war zu Kause. Mein Kind war auch da Бях си вкъщи. Детето ми също; auch das noch! И това отгоре на всичко! III. partikel 1. също така, също и; 2. освен това, впрочем; 3. дори и, даже и; 4. действително, наистина, всъщност; 5. in: wenn auch, so auch, wer auch (за отстъпка); 6. (за обобщение) in: wer auch immer всеки; 7. но, ами, само че (съмнение във въпросителни или активни изречения); 8. че, пък, и (за упрек, недоволство); 9. ама че, съвсем и (за подсилване, потвърждение); ich bin auch nur ein Mensch аз също съм само човек; ich habe auch noch zu tun освен това си имам още работа; auch der Klügste macht einen Fehler даже и най-умният прави грешка; sie sieht krank aus und sie war es auch изглежда болна и действително беше болна; er war zufrieden, wenn auch müde той беше доволен, макар и уморен; was auch ( immer) всичко; wo auch ( immer) навсякъде; kann ich mich auch darauf verlassen? Ами мога ли да разчитам на това?; das fehlte auch noch! само това липсваше! И това отгоре на всичко!; ich weiß auch gar nicht, wo er ist съвсем не зная къде е той; sie ist sehr empfindlich, deshalb hat sie auch so reagiert тя е много чувствителна, затова и реагира така.
  * * *
  kj също, и; = еr war da и той беше там; so klug еr = ist колкото и да е умен; пък и; еr wollte nicht kommen, = hatte er keine Zeit не искаше да дойде, пък и нямаше време.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > auch

 • 3 da

  da I. adv 1. там; тук (за място); 2. тогава (време); 3. в такъв случай, ето защо (причина, следствие); da unten там долу; der Garten da тази (онази) градина; wer ist da? кой е там?; von da оттук (оттам); da, wo... там, където...; er ist nicht da няма го, той не е тук, не е вкъщи; ich bin gleich wieder da! връщам се веднага!; umg da und da там и там; тук-таме; umg da haben wir's ето ти беля; der Himmel bedeckte sich, da fing es an zu regnen небето се заоблачи, тогава започна да вали дъжд; von da an оттогава, от този момент (нататък); hie und da от време на време. II. konj 1. тъй като, защото, понеже (причина); 2. когато (време); da er sich verspätet hatte, wurde er bestraft наказаха го, тъй като (защото) беше закъснял.
  * * *
  av там; тук; тогава = bin ich eio ме; = hast du es! ето ти! sieh =! я гледай! der Mann = този, онзи човек; von = ab (an) оттогава, оттам нататък; kj тъй като, понеже; когато, докато; = er krank war понеже беше болен.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > da

 • 4 dabei

  dabei I. dábei pron adv 1. до, при, близко до, към това (него, нея, тях) (за предмети); там; 2. въпреки това, при все това; er war dabei и той беше там; ich war dabei, einen Aufsatz zu schreiben тъкмо се канех да пиша статия; das Gute dabei ist, dass... хубавото тук (в този случай) е, че...; umg Es ist doch nichts dabei Няма нищо опасно (лошо); es bleibt dabei! така остава!, решено!; er bleibt dabei той държи на мнението си. II. konj umg при това, въпреки че; sie will den Hut nicht tragen, dabei steht er ihr so gut тя не иска да носи шапката, а пък тя ѝ отива много.
  * * *
  pronav при това; e-e Schule undelri Garten = училище и до него градина; das Gute = ist, daЯ хубавото при това е, че; was ist denn = ? какво от това? es bleibt = остава си така.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dabei

 • 5 dahin

  dahín dáhin pron adv 1. там, дотам, натам; 2. тогава; bis dahin дотам; дотогава; er hat es dahin gebracht, dass... той докара нещата дотам, че....
  * * *
  av нататък, натам; bis дотук; дотогава; er ist той умря;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dahin

 • 6 daneben

  danében dáneben pron adv 1. до, край, близко до, редом с това (него, нея, тях) (за предмети); 2. освен (покрай) това, едновременно с това; da steht mein Koffer, stelle deinen daneben моят куфар е там, сложи твоя до него; er studiert, daneben geht er jobben той следва, освен това работи.
  * * *
  pronav до, покрай това, наред с това

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > daneben

 • 7 darein

  darein/dárein umg drein pron adv в това (него, нея, тях) (за предмети).
  * * *
  av (wohin) тук (там) навътре.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > darein

 • 8 darunter

  darúnter dárunter umg drúnter pron adv 1. под това (него, нея, тях) (за предмети и лица); 2. по-малко от това; 3. между тях, в това число (за предмети и лица); 4. за означение на общи положения (при глаголи с предлога unter); dort ist die Brücke; darunter spielen Kinder там е мостът; под него играят деца; Dreißig Grad oder etw. darunter Тридесет градуса или малко под това; Viele Bücher, darunter nur 2 Romane Много книги, сред тях само два романа; was verstehst du darunter? какво разбираш под това?
  * * *
  pronav под това; между тях, в това число; от това; er leidet sehr той много страда от това; ich war auch аз също бях там, между тях.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > darunter

 • 9 doch

  doch I. konj но, обаче; Er wollte kommen, doch er konnte es nicht Той искаше да дойде, но не можеше. II. adv 1. въпреки това; 2. о, да, напротив (положителен отговор на отрицателен въпрос); Er hatte keine Zeit und half mir doch Той нямаше време и въпреки това ми помогна; " Hast du ihn nicht gesehen?" "doch!" "Не го ли видя?" "Напротив!" III. partikel 1. хайде, я, де (при подкана); 2. де, ех, ах (в нереални изречения за желание); 3. (често не се превежда; за подсилване); geh doch! върви де!; wäre ich doch noch da! де (ех) да бях още там; ja doch! да!, Разбира се! nein doch! не, не! also doch! значи да!
  * * *
  kj но, обаче, въпреки това, при все това, все пак; also = значи все пак; av (често не се превежда; служи и за усилване); ja =! но да! nein = ! не, не; komm =! ела де! (за означаване на нщ само загатнато er ist = nicht krank? но нали не е болен; (като утвърдителен отговор на отрицателен въпрос); hast du ihn nicht geschen - =! не го ли видя - напротив (видях го)!

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > doch

 • 10 dort

  dort adv там; dort oben там горе; von dort оттам; hier und dort тук и там, на различни места.
  * * *
  av там;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dort

 • 11 dorthin

  dórthin adv нататък, натам.
  * * *
  av там, натам;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dorthin

 • 12 droben

  dróben adv veralt горе, там горе.
  * * *
  ао горе, там горе.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > droben

 • 13 drunten

  drúnten adv umg там долу.
  * * *
  av там долу.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > drunten

 • 14 ein

  ein I. (eine, ein) unbst Art (не се превежда); ein altes Haus Стара къща; Mit einer alten Frau С една стара жена; ein Junge und zwei M ädchen едно момче и две момичета; II. ( eine, ein) num един (една, едно). III. ( einer, eine, eines) pron indef един (една, едно), някой; човек; Einer nach dem anderen Един след друг; Das muss einem gesagt werden Това трябва да се каже на човека. IV. adv (в изрази); Bei jmdm. ein und ausgehen ходя постоянно у някого; nicht mehr ein noch aus wissen не зная какво да правя, намирам се в безизходно положение. V. ein продуктивна представка за образува- не на глаголи с различни значения, срв. 1. навлизане, проникване във вътрешността на нещо, напр. einbrechen, einmarschieren...; 2. внасяне на нещо във вътрешността на друго, напр. einbauen, einfüllen...; 3. вдълбаване, напр. einritzen, eingravieren...; 4. създаване на нещо около нещо, напр. einrahmen, eingittern...; 5. разрушаване, напр. einbrechen, einstürzen...; 6. загъване, загръщане, напр. einbinden, einwickeln...; 7. обучаване, обиграване, напр. einüben, einfliegen...; 8. обработване с нещо, намазване и др., напр. einölen, einschwärzen...; 9. постигане на ново качество, напр. eindeutschen, einebnen...
  * * *
  (eine, ein) 1. неопред член; II. num един; der =e единият; es war nur =er da само един беше там; das ist ihr = und alles това е най-скъпото й; in (em) und demselben Haus в една и съща къща; in em fort, in em hin гов непрекъснато; вж и: -er, s III. av навътре; nicht = noch aus wissen не зная какво да правя, как да постъпя.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ein

 • 15 einerseits

  einerseits adv от една страна; einerseits will ich in der Großstadt wohnen, andererseits ist mir das Leben dort zu teuer От една страна, искам да живея в големия град, от друга страна, животът там е прекалено скъп за мен.
  * * *
  , einesteils av от една страна.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > einerseits

 • 16 geheuer

  geheuer adj in: etw. ist jmdm. nicht ganz geheuer нещо изглежда зловещо, съмнително някому.
  * * *
  a (само prдd): mir ist nicht = (zumute) нщ ме безпокои, навява ми страх; dort ist es nicht = там не е чисто, бродят духове.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > geheuer

 • 17 geschlecht

  Geschlécht n, -er 1. Biol пол; 2. Biol род, вид; 3. Ling род (на съществителни имена); 4. род, семейство, фамилия; umg Das schwache Geschlecht Слабият пол (жените); Das starke Geschlecht Силният пол (мъжете); Aus einem adligen Geschlecht stammen Произхождам от благороден род.
  * * *
  das, -er 1. пол; 2. род;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > geschlecht

 • 18 hie

  hie adv veraltend тук; hie und da тук и там.
  * * *
  арх вж hier; = und da понякога; тук-таме.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > hie

 • 19 hinkommen

  hín|kommen unr.V. sn itr.V. 1. пристигам (там, на определено място); 2. umg стигам, достатъчен съм; Wo kommen/ kämen wir hin, wenn... докъде ще стигнем, ако...; umg das Brot kommt für heute hin хлябът ще стигне за днес.
  * * *
  * itr s 1. отивам, пристигам (там); wo sollen wir, wenn., докъде ще стигнем, ако...; wo ist das Buch hingekommen къде се дяна тая книга? 2. (mit etw) стига ми (заплатата и пр).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > hinkommen

 • 20 jetzt

  jetzt I. adv 1. сега; 2. сега, в днешно време; 3. сега, вече (за минал момент); 4. сега, междувременно; ich habe jetzt keine Zeit сега нямам време; die Kinder gehen jetzt beide in die Schule сега, междувременно и двете деца ходят на училище; jetzt hatte sie schon alles сега вече тя имаше всичко. II. partikel във въпросителни изречения изразява нетърпение, раздразнение, учудване; Was ist denn jetzt schon wieder los? Ама какво пък има пак?
  * * *
  av сега; gerade = точно, тъкмо сега; = gerade! сега напук! именно сега! =hier, =da ту тук, ту там.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > jetzt

См. также в других словарях:

 • КАТЕХИЗИС — [греч. κατήχησις; лат. catechismus, catechesis], жанр христ. вероучительной лит ры. Как пособие для первоначального усвоения наиболее важных понятий и положений вероучения и церковной жизни К. предполагает краткость, ясность и однозначность… …   Православная энциклопедия

 • ИЗДАТЕЛЬСТВА И ИЗДАНИЯ ДУХОВНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ — гос., церковные и частные орг ции в России и др. странах, выпускавшие печатные издания правосл. церковных песнопений, и их публикации. В России в XVII нач. XX в. В XVII в. издание крюковых певч. книг в России не состоялось ни в 1652 г., когда… …   Православная энциклопедия

 • Переводы и изучение Лермонтова за рубежом — ПЕРЕВОДЫ И ИЗУЧЕНИЕ ЛЕРМОНТОВА ЗА РУБЕЖОМ. Степень известности Л. в той или иной стране во многом зависит от интенсивности культурных связей этой страны с Россией в прошлом, а затем с СССР. Наибольшую популярность его стихи и проза приобрели во… …   Лермонтовская энциклопедия

 • ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ — [греч. Βασίλειος ὁ Μέγας] (329/30, г. Кесария Каппадокийская (совр. Кайсери, Турция) или г. Неокесария Понтийская (совр. Никсар, Турция) 1.01.379, г. Кесария Каппадокийская), свт. (пам. 1 янв., 30 янв. в Соборе 3 вселенских учителей и святителей; …   Православная энциклопедия

 • ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ — Прав. Иоанн Кронштадтский. Офорт В. А. Боброва. 1900 г. (ГИМ) Прав. Иоанн Кронштадтский. Офорт В. А. Боброва. 1900 г. (ГИМ) (Сергиев Иоанн Ильич; 19.10.1829, с. Сура Пинежского у. Архангельской губ. 20.12.1908, Кронштадт), св. прав. (пам. 1 июня …   Православная энциклопедия

 • Волга 21 — «Волга» ГАЗ 21 «Волга» ГАЗ 21 на викискладе …   Википедия

 • Медицина — I Медицина Медицина система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение и лечение болезней человека. Для выполнения этих задач М. изучает строение и… …   Медицинская энциклопедия

 • Европа — (Europe) Европа – это плотнонаселенная высокоурбанизированная часть света названная в честь мифологической богини, образующая вместе с Азией континент Евразия и имеющая площадь около 10,5 миллионов км² (примерно 2 % от общей площади Земли) и …   Энциклопедия инвестора

 • Венгрия — I (Magyar Orszàg, страна мадьяр, по славян. Угрия) королевство, главная из земель венгерской короны Австро Венгерской монархии, обнимает в этом тесном смысле 224019 кв. км с 12936000 жит. (1891), а вместе с Трансильванией 282804 кв. км с 15121514 …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • BMW — (БМВ) Компания BMW, история компании, деятельность компании Компания BMW , история компании, деятельность компании, руководство компании Содержание Содержание Определение Название Собственники и руководство История До Второй мировой После Второй… …   Энциклопедия инвестора

 • Путин, Владимир — Президент Российской Федерации Президент Российской Федерации с мая 2012 года, ранее занимал эту должность в 2000 2008 годах. В 2008 2012 годах премьер министр РФ и председатель партии Единая Россия , беспартийный. Ранее временно исполняющий… …   Энциклопедия ньюсмейкеров


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»