Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

по дешёвке

 • 1 дешёвка

  kelepir
  * * *
  ж, разг.
  2) в соч.

  по дешёвке (продать, купить)yokuna

  Русско-турецкий словарь > дешёвка

 • 2 по

  1) ...da, üzerinde;...a, üzerine

  по всей стране́ — tüm ülkede

  пое́здка по стране́ — yurt / memleket gezisi

  турне́ по Евро́пе — Avrupa turnesi

  гуля́ть по са́ду — bahçede gezmek

  соверша́ть прогу́лку по́ ле́су — ormanda bir gezinti yapmak

  прое́хать по мосту́ — köprüden geçmek

  идти́ по гря́зи — çamurun içinden yürümek

  сле́дуй по пути́ отца́ — перен. babanın yürüdüğü yoldan git

  2) в соч.

  резьба́ по де́реву — tahta oymacılığı

  3) ...a

  уда́р по мячу́ — topa vuruş

  уда́рить / бить кого-л. по лицу́ — birinin yüzüne vurmak

  откры́ть ого́нь по... —...a ateş açmak

  стреля́ть по... —...a... üzerine ateş etmek

  4) ( согласно) göre; ile;...dan; olarak

  по пла́ну — plana göre

  по про́сьбе кого-л. — birinin isteği / arzusu üzerine

  по уста́ву — tüzük uyarınca

  по протоко́лу — protokol gereğince

  по тради́ции — geleneğe uygun olarak

  по мои́м часа́м — saatime göre, benim saatimle

  по сего́дняшнему ку́рсу (валю́ты) — bugünkü rayiçle

  по сове́ту врача́ — doktorun tavsiyesi üzerine

  по приглаше́нию прави́тельства — hükümetin daveti üzerine / davetlisi olarak

  вы́платы по проце́нтам (на займы)faiz ödemeleri

  продава́ть по междунаро́дным це́нам — uluslararası fiyatlardan satmak

  шить по ме́рке — ölçü üzerine dikmek

  одева́ться по мо́де — modaya uygun giyinmek

  тогда́ хлеб был по ка́рточкам — o zamanlar ekmek karne ile idi

  знать что-л. по со́бственному о́пыту — kendi tecrübesiyle bilmek

  стано́к произво́дится по шве́дскому пате́нту — tezgah İsveç patenti ile üretiliyor

  по како́й статье́ его́ су́дят? — kaçıncı maddeden yargılanıyor?

  статья́ зако́на, по кото́рой его́ обвиняют — suçlandığı yasa maddesi

  по э́тому де́лу его́ оправда́ли — bu davadan beraat etti

  он вы́шёл из тюрьмы́ по амни́стии — genel afla hapisten çıktı

  фильм снят по его́ сцена́рию — filim onun senaryosundan çekilmişti

  от ка́ждого - по спосо́бностям, ка́ждому - по труду́ — herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre

  5) (посредством чего-л.) ile;...dan

  по звонку́ буди́льника — çalar saatin sesiyle / sesine

  по свистку́ судьи́ / арби́тра — спорт. hakemin düdüğü ile

  выступле́ние по ра́дио — radyo konuşması

  слу́шать что-л. по ра́дио — radyodan dinlemek

  что сего́дня передаю́т по ра́дио? — bugün radyoda neler var?

  заявле́ние бы́ло пе́редано по ра́дио — demeç radyoda yayınlandı

  смотре́ть ма́тчи по телеви́дению — televizyonda maç izlemek

  переда́ча идёт / ведётся по двум кана́лам — yayın iki kanaldan yapılıyor

  говори́ть по телефо́ну — telefonla konuşmak / görüşmek

  об э́том по телефо́ну не ска́жешь — telefonda söylenmez

  я получи́л сто рубле́й по по́чте — postadan yüz ruble aldım

  вы́играть что-л. по лотере́е — piyangoda kazanmak

  по су́ше — karadan, kara yoluyla

  э́тот (подъёмный) кран хо́дит / дви́жется по ре́льсам — bu vinç raylar üstünde ileri geri gider

  объясни́ть вое́нное положе́ние по ка́рте — askeri durumu harita üzerinden anlatmak

  6) (вследствие чего-л.) ile;...dan ötürü,...dığından, dolayısıyla

  по рассе́янности — dalgınlıkla

  по ста́рой привы́чке — eski alışkanlıkla

  по ли́чным моти́вам — kişisel nedenlerden

  по состоя́нию здоро́вья — sağlık / sıhhi durumu dolayısıyla

  по слу́чаю пра́здника — bayram vesilesiyle

  по той же причи́не — aynı nedenden ötürü

  по дела́м слу́жбы — görev gereği / icabı

  он вы́ехал по рабо́те / по де́лу — iş gereği / icabı gitti

  ме́ры по предотвраще́нию чего-л. — bir şeyi önleme tedbirleri, önleyici tedbirler

  8) (в области, в сфере чего-л.)...da, часто передается изафетным сочетанием

  специализи́роваться по фи́зике — fizikte uzmanlaşmak

  литерату́ра по ша́хматам — satranç kitapları

  сбо́рная СССР по футбо́лу — SSCB futbol karması

  конфере́нция по разоруже́нию — silahsızlanma konferansı

  четырехсторо́нние соглаше́ния по Берли́ну — Berlin'e ilişkin dörtlü antlaşmalar

  чемпиона́т Европы по бо́ксу — Avrupa boks şampiyonası

  пе́рвенство по стрельбе́ из лу́ка — okçuluk birincilikleri

  тре́нер по пла́ванию — yüzme antrenörü

  расхожде́ния во взгля́дах по да́нному вопро́су — bu sorundaki görüş ayrılıkları

  9) (на основании каких-л. признаков)...lı;...ca;...dan

  челове́к по и́мени Ю́рий — Yuri adlı biri

  окли́кнуть кого-л. по и́мени — birinin adını seslenmek

  звать кого-л. по и́мени — ismiyle çağırmak

  споко́йный по хара́ктеру — sakin tabiatlı

  ста́рший по во́зрасту — yaşça büyük (olan)

  ра́вный по социа́льному положе́нию — sosyal durumca eşit

  ро́дственник по отцу́ — baba tarafından akraba

  э́то был его́ това́рищ по шко́ле — okuldan arkadaşıydı

  това́рищ по кома́нде кого-л.спорт. takım arkadaşı

  я зна́ю его́ по Оде́ссе — onu Odesa'dan tanırım

  по своему́ географи́ческому положе́нию — coğrafi konumu / yeri bakımından / itibariyle

  задо́лженность по нало́гам — vergi borçları

  о́тпуск по бере́менности — gebelik izni

  статьи́ разли́чны и по фо́рме и по су́ти — yazılar biçimce de özce de ayrıdır

  найти́ рабо́ту по специа́льности — mesleğiyle ilgili iş bulmak

  рабо́тать по специа́льности — mesleğinde çalışmak

  по лицу́ ви́дно, что он дово́лен — memnun olduğu yüzünden belli

  по вто́рникам — Salı günleri

  ка́ждый ве́чер по вто́рникам — her Salı akşamı

  по вечера́м — akşamları

  по утра́м и вечера́м — akşamlı sabahlı

  по це́лым часа́м — saatlerce

  не писа́ть (пи́сем) по месяца́м — aylarca yazmamak

  по весне́ — bahar gelince, baharla beraber

  по одному́ — birer

  коло́нна по́ два — ikişerle kol

  по́ двое — ikişer ikişer

  12) (указывает на количество чего-л. при распределении, обозначении цены и т. п.)...dan;...ya

  по рублю́ шту́ка — tanesi bir rubleye

  я́блоки продава́лись по рублю́ за килогра́мм — elmanın kilosu bir rubleden satılıyordu

  дать всем по я́блоку — hepsine birer elma vermek

  13) ( вплоть до) kadar, dek

  по по́яс — beline kadar

  сне́гу бы́ло по коле́но — diz boyu kar vardı

  вы́ставка бу́дет откры́та с 10 по 20 ма́я — sergi 10-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak

  14) (после чего-л.)...dıktan sonra,...ınca

  по истече́нии сро́ка — süre dolunca

  по прибы́тии — gelince

  по возвраще́нии из Ленингра́да — Leningrad dönüşü

  ••

  э́то пальто́ как раз по тебе́ — bu palto tam sana göredir

  что мы не де́лали - все не по нём — ne yaptıksa bir türlü beğendiremedik

  по мне никто́ не запла́чет — benim ardımdan ağlayanım yok

  фру́кты мы ку́пим по доро́ге — meyvayı yoldan alırız

  Русско-турецкий словарь > по

 • 3 спускать

  несов.; сов. - спусти́ть
  1) врз indirmek; salmak; sarkıtmak

  спуска́ть флаг — bayrağı indirmek

  спуска́ть за́навес — perdeyi indirmek

  спуска́ть су́дно на́ воду — gemiyi denize indirmek

  спуска́ть трап — iskele atmak

  спусти́ть ведро́ в коло́дец — kovayı kuyuya salmak

  2) перен. göndermek

  спусти́ть директи́ву — bir yönerge / direktif göndermek

  3) salıvermek; koyuvermek

  спуска́ть соба́ку с цепи́ — zincirini açıp köpeği koyuvermek

  4) boşaltmak, akıtmak

  спуска́ть пруд — göletin suyunu akıtmak

  спуска́ть кровь кому-л. мед.birinden kan almak

  ши́на спусти́ла — lastik söndü

  спуска́ть газ из аэроста́та — balonu söndürmek

  6) разг. kilo vermek / eritmek / kaybetmek

  она́ за ме́сяц спусти́ла пять килогра́ммов — bir ay içinde beş kilo verdi / eritti

  7) разг. affetmek; yanına bırakmak

  я ему́ э́того не спущу́! — bunu yanına bırakmam!

  8) разг. altından girip üstünden çıkmak

  он все де́ньги спусти́л в ка́рты — olanca parasını kumarda bitirdi

  он спусти́л всё по дешёвке — hepsini ucuz ucuz satıp savdı

  ••

  спусти́ть куро́к — tetiği çekmek

  Русско-турецкий словарь > спускать

См. также в других словарях:

 • по дешёвке — по дешёвке …   Русский орфографический словарь

 • по дешёвке — по дешёвке …   Словарь употребления буквы Ё

 • по дешёвке —   по дешёвке …   Правописание трудных наречий

 • по дешёвке — по дешёвке, нареч., разг. Продавать ягоды по дешёвке …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

 • ДЕШЁВКА — Границы между разными значениями одного слова и между разными словами исторически подвижны. Слово в своем развитии может расщепиться на омонимы (ср., напр., историю слов двор, свет, правый, лихой и т. п.). И наоборот, нередко омонимы сливаются в… …   История слов

 • дешёвка — дешёвка, дешёвки, дешёвки, дешёвок, дешёвке, дешёвкам, дешёвку, дешёвки, дешёвкой, дешёвкою, дешёвками, дешёвке, дешёвках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • ДЕШЁВКА — ДЕШЁВКА, и, жен. (разг.). 1. Низкая, дешёвая цена. Купить по дешёвке. 2. перен. Нечто безвкусное, лишённое ценности, содержательности (пренебр.). Развлекательная д. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • по дешёвке — (очень дёшево) …   Орфографический словарь русского языка

 • дешёвка — и; ж.; разг. 1) Низкая цена. Купить по дешёвке. Распродать по дешёвке. 2) О вещах, стоящих чрезвычайно дёшево. Приобрёл дешёвку резиновые сапоги. 3) а) пренебр. О чём л. безвкусном, незначительном, низкопробном. Зачем надо было покупать такую… …   Словарь многих выражений

 • дешевка — ДЕШЁВКА и; ж. Разг. 1. Низкая цена. Купить по дешёвке. Распродать по дешёвке. 2. О вещах, стоящих чрезвычайно дёшево. Приобрёл дешёвку резиновые сапоги. 3. Пренебр. О чём л. безвкусном, незначительном, низкопробном. Зачем надо было покупать такую …   Энциклопедический словарь

 • Мамонов, Пётр Николаевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Мамонов. Пётр Мамонов …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»