Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

по бащина

 • 1 бащин

  (o.'s) father's, paternal
  бащин дом a paternal roof
  бащин край a native land
  по бащина линия on o.'s/on the father's side, ocm, on the spear side
  бащино огнище home
  * * *
  ба̀щин,
  прил. (o.’s) father’s, paternal; • \бащин дом paternal roof; \бащин край native land; \бащино огнище home; по \бащина линия on o.’s/on the father’s side, остар. on the spear side.
  * * *
  paternal; patronymic
  * * *
  1. (o.'s) father's, paternal 2. БАЩИН дом a paternal roof 3. БАЩИН край a native land 4. БАЩИНo огнище home 5. по БАЩИНa линия on o.'s/on the father's side, ocm, on the spear side

  Български-английски речник > бащин

 • 2 линия

  1. line (и мат., воен.)
  (в) права линия (in) a straight line
  гранична линия a boundary line
  2. (път) line; route; track
  трамвайна/жп. линия a tram/railway line
  по въздушна/права линия in a bee-line, as the crow flies
  3. (поведение, политика) line, course; policy
  линия на поведение a line of conduct, course, path
  линия на най-малкото съпротивление a line of least resistance
  нова линия a new departure
  5. (фигура) figure
  пазя линия keep down o.'s weight, keep slim, diet, slim
  6. (родствена) side, line of descent
  пряка линия a direct line of descent
  no майчина линия on o.'s mother's side, on the maternal/distaff side, in the female line
  по женска линия on o.'s wife's side
  по бащина линия on o.'s father's side, in the male line of descent, on the paternal side
  по всички линии all along the line, in every respect
  в общи линии in broad outlines
  по профсъюзна линия through the trade unions; along trade union lines
  * * *
  лѝния,
  ж., -и 1. line (и мат., воен.); брегова \линияя coastline; гранична \линияя boundary line; демаркационна \линияя line of demarcation; крива \линияя curve;
  2. ( път) line; route; track; Български въздушни \линияи Bulgarian Airlines; въздушна \линияя air-route; \линияя за трансфер transfer facilities; околовръстна \линияя circular railway; по въздушна/права \линияя in a bee-line, as the crow flies; сигнал за свободна \линияя тв dialtone;
  3. ( поведение, политика) line, course; policy; \линияя на поведение line of conduct, course (of action), path; нова \линияя new departure;
  4. (за чертане) ruler; сметачна \линияя slide-rule;
  5. ( фигура) figure; пазя \линияя keep down o.’s weight, keep slim, diet, slim;
  6. ( родствена) side, line of descent; възходяща/низходяща \линияя ascending/descending line; по бащина \линияя on o.’s father’s side, in the male line of descent, on the paternal side; по майчина \линияя on o.’s mother’s side, on the maternal side, in the female line; пряка \линияя direct line of descent; съребрена \линияя collateral/transversal line; • аз съм на \линияя it’s my turn; бележка под \линияя footnote; в общи \линияи in broad outlines; to all intents (and purposes); по всички \линияи all along the line, in every respect; по профсъюзна \линияя through the trade unions; along trade union lines.
  * * *
  mark (стартова); line: a boundary линия - гранична линия; rule; ruler; scale; score; streak
  * * *
  1. (в) права ЛИНИЯ (in) a straight line 2. (за чертане) ruler 3. (поведение, политика) line, course;policy 4. (път) line;route;track 5. (родствена) side, line of descent 6. (фигура) figure 7. line (и мат., воен.) 8. no майчина ЛИНИЯ on o.'s mother's side, on the maternal/distaff side, in the female line 9. Български въздушни линии Bulgarian Airlines 10. ЛИНИЯ на най-малкото съпротивление a line of least resistance 11. ЛИНИЯ на поведение a line of conduct, course, path 12. аз съм на ЛИНИЯ it's my turn 13. бележка под ЛИНИЯ footnote 14. брегова ЛИНИЯ coastline 15. в общи линии in broad outlines 16. въздушна ЛИНИЯ air-route 17. гранична ЛИНИЯ a boundary line 18. крива ЛИНИЯ curve 19. нова ЛИНИЯ a new departure 20. околовръстна ЛИНИЯ a circular railway 21. пазя ЛИНИЯ keep down o.'s weight, keep slim, diet, slim 22. по бащина ЛИНИЯ on o.'s father's side, in the male line of descent, on the paternal side 23. по всички линии all along the line, in every respect 24. по въздушна/права ЛИНИЯ in a bee-line, as the crow flies 25. по женска ЛИНИЯ on o.'s wife's side 26. по профсъюзна ЛИНИЯ through the trade unions;along trade union lines 27. пряка ЛИНИЯ a direct line of descent 28. сигнал за свободна ЛИНИЯ тел. dial tone 29. сметачна ЛИНИЯ slide-rule 30. трамвайна/жп. ЛИНИЯ a tram/railway line

  Български-английски речник > линия

 • 3 мошия

  landowner's estate
  * * *
  мошѝя,
  ж., само ед. истор. landowner’s estate; • разпореждам се като с бащина \мошия make free with s.o. else’s property.
  * * *
  1. landowner's estate 2. разпореждам се като с бащина МОШИЯ make free with s.o. else's property

  Български-английски речник > мошия

 • 4 страна

  1. side
  (посока) direction
  (на плат, монета) face, side
  геом. face
  от лявата/дясната страна на to/on the left/right of
  on the left/right hand side
  от всички страни on all sides; from all directions/quarters
  лицева страна на къща facade
  обратната страна на медала the reverse of the medal (и прен.)
  2. (буза) cheek
  3. (при спор, преговори) party, side
  високодоговарящите страни пол. the high contracting parties
  роднина от бащина страна a relative on o.'s father's side
  заставам на/вземам страната на take the side of, back, side with
  4. (държава, земя) country, land
  родна страна a native country/land, country of o.'s birth
  по цялата страна all over the country
  по/във всички страни в света all over the world
  страната на Съветите the land of the Soviets
  страна на чудесата wonderland
  5. (качество, черта) side; aspect; feature, point
  добра/положителна страна a good point, merit, advantage
  лоша/отрицателна страна drawback, disadvantage
  слаба страна a weak point
  6. (гледище, отношение) aspect; respect
  разглеждам въпрос от всички страни consider a question/matter in all its aspects
  от тази страна той е спокоен in that respect he has nothing to worry about; he is at ease on that score
  от друга страна on the other hand
  от всяка страна in all respects
  от моя страна on my part; in my name
  от страна на on the part of, on behalf of
  * * *
  страна̀,
  ж., -ѝ 1. side; ( посока) direction; (на плат, монета) face, side; геом. face; външна \странаа outside; вътрешна \странаа inside; на всички \странаи in all directions; обратната \странаа на медала the reverse of the medal (и прен.); обръщам на другата \странаа turn over; от всички \странаи on all sides; from all directions/quarters; от лявата/дясната \странаа на to/on the left/right of; on the left/right hand side;
  2. ( буза) cheek;
  3. ( при спор, преговори) party, side; (в съдебен процес) litigant; ( линия на родство) side; вземам \странаа take sides; come off the fence; заинтересованите \странаи the parties concerned; заставам на/вземам \странаата на take the side of, back, side with; не вземам \странаа разг. sit on the fence; роднина от бащина \странаа a relative on o.’s father’s side;
  4. ( държава, земя) country, land; по цялата \странаа all over the country; родна \странаа a native country/land, country of o.’s birth; \странаа на чудесата wonderland;
  5. ( качество, черта) side; aspect; feature, point; facet; добра/положителна \странаа good point, merit, advantage; лоша/отрицателна \странаа drawback, disadvantage; слаба \странаа weak point;
  6. ( гледище, отношение) aspect; respect; от друга \странаа on the other hand; от една \странаа on (the) one hand; разглеждам въпрос от всички \странаи consider a question/matter in all its aspects; • от моя \странаа on my part; in my name; от \странаа на on the part of, on behalf of.
  * * *
  country: a native страна - родна страна, а foreign страна - чужда страна; land ; region: the back страна of the moon - обратната страна на луната, take the страна of the losers заставам на страната на губещите; aspect (гледище); direction: Look in this страна! - Погледни на тази страна!; flank (флаг); hand: on the other страна - от друга страна; part (в спор); cheek (буза)
  * * *
  1. (буза) cheek 2. (в съдебен процес) litigant 3. (гледище, отношение) aspect;respect 4. (държава, земя) country, land 5. (качество, черта) side;aspect;feature, point 6. (линия на родство) side 7. (на плат, монета) face, side 8. (посока) direction 9. (при спор, преговори) party, side 10. on the left/right hand side: от всички страни on all sides;from all directions/quarters 11. side 12. СТРАНА на чудесата wonderland 13. СТРАНАта на Съветите the land of the Soviets 14. аз от своя СТРАНА (I) for my part 15. вземам СТРАНА take sides 16. високодоговарящите страни пол. the high contracting parties 17. външна СТРАНА outside 18. вътрешна СТРАНА inside 19. геом. face 20. гръцката СТРАНА the Greek side 21. добра/положителна СТРАНА a good point, merit, advantage 22. заинтересованите страни the parties concerned 23. заставам на/ вземам СТРАНАта на take the side of, back, side with 24. лицева СТРАНА на къща facade 25. лоша/отрицателна СТРАНА drawback, disadvantage 26. много мило от ваша СТРАНА (it's) very kind of you 27. на всички страни in all directions 28. нямаше възражения от негова СТРАНА there was no objection on his part 29. обратната СТРАНА на медала the reverse of the medal (и прен.) 30. обръщам на другата СТРАНА turn over 31. от СТРАНА на on the part of, on behalf of 32. от всяка СТРАНА in all respects 33. от друга СТРАНА on the other hand 34. от една СТРАНА on (the) one hand 35. от лявата/дясната СТРАНА на to/on the left/right of 36. от моя СТРАНА on my part;in my name 37. от тази СТРАНА той е спокоен in that respect he has nothing to worry about;he is at ease on that score 38. по цялата СТРАНА all over the country 39. по/във всички страни в света all over the world 40. разглеждам въпрос от всички страни consider a question/matter in all its aspects 41. родна СТРАНА a native country/land, country of o.'s birth 42. роднина от бащина СТРАНА a relative on o.'s father's side 43. слаба СТРАНА a weak point 44. тегля чергата на своя СТРАНА вж. черга 45. това е лошо от негова СТРАНА this is wrong of him 46. това има и своите добри страни this has its points/ advantages

  Български-английски речник > страна


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»