Перевод: с английского на все языки

період погашення дебіторської заборгованості

 • 1 days sales outstanding

  The English-Ukrainian Dictionary > days sales outstanding

 • 2 average collection period

  фін., бухг. середній період сплати дебіторської заборгованості; середній період погашення дебіторської заборгованості; середній період погашення заборгованості покупцями; середній строк надходження дебіторської заборгованості
  фінансовий показник, що встановлює період часу, за який дебіторська заборгованість (accounts receivable) переводиться в операційні надходження (operating revenue); обчислюється за такою формулою:
  average collection period = (accounts receivable ÷ operating revenue) × 365 days
  ♦ за цим показником визначається спроможність підприємства мобілізувати грошові надходження з рахунків дебіторів; чим швидше підприємство отримує надходження, тим кращим є його фінансовий стан
  ═════════■═════════
  favourable average collection period сприятливий період сплати дебіторської заборгованості; high average collection period високий період сплати дебіторської заборгованості; low average collection period низький період сплати дебіторської заборгованості; satisfactory average collection period задовільний період сплати дебіторської заборгованості
  ═════════□═════════
  to calculate the average collection period підраховувати/підрахувати середній період сплати дебіторської заборгованості; to increase the average collection period збільшувати/збільшити середній період сплати дебіторської заборгованості; to reduce the average collection period зменшувати/зменшити середній період сплати дебіторської заборгованості
  average collection period:: debt days ratio; average collection period ‡ activity ratios (382)
  ▹▹ efficiency¹

  The English-Ukrainian Dictionary > average collection period

 • 3 efficiency

  1. ком. коефіцієнт корисної дії (ККД); коефіцієнт використання; 2. вир. продуктивність; ефективність; 3. кадр. виконання норм виробітку
  1. показник, що встановлює відношення кількості використаної робочої сили, матеріалу тощо до обсягу виробництва; ♦ під показником ефективності розуміють здатність підприємства, організації і т. д. найефективніше використовувати свої ресурси (resources), щоб одержати максимальний дохід (return); до показників ефективності (efficiency ratios) належать, напр.: середній період сплати дебіторської заборгованості (average collection period); оборотність запасів (inventory turnover); коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (debtors turnover ratio); 2. виробництво продукції (output) з найменшими витратами (cost); 3. здатність менеджменту (management²), робітників (employee) та іншого персоналу (personnel) виконати задовільну норму виробітку
  ═════════■═════════
  allocative efficiency ефективність розподілу ресурсів; average efficiency середня продуктивність • середній коефіцієнт корисної дії; commercial efficiency промисловий коефіцієнт корисної дії; consumption efficiency ефективність споживання; cost efficiency ефективність витрат; dynamic efficiency динамічна ефективність; economic efficiency економічна ефективність; energy efficiency ефективність використання енергії; enterprise efficiency ефективність підприємства; exact efficiency точне значення коефіцієнта корисної дії; fuel efficiency ефективність використання пального; high efficiency високий коефіцієнт корисної дії • висока продуктивність; increased efficiency підвищена продуктивність; industrial efficiency економічна ефективність промислового виробництва • промисловий коефіцієнт корисної дії; intertemporal efficiency міжчасова ефективність; labour efficiency продуктивність робочої сили; low efficiency низький коефіцієнт корисної дії • низька продуктивність; machine efficiency ефективність механізму; manufacturing efficiency ефективність виробництва; market efficiency ефективність ринку; maximum efficiency максимальна продуктивність; mean efficiency середній коефіцієнт корисної дії • середня продуктивність; net efficiency чистий коефіцієнт корисної дії; operational efficiency операційна ефективність; optimum efficiency оптимальна ефективність; peak efficiency максимальна ефективність; performance efficiency рівень продуктивності; preference efficiency ефективність переваги; production efficiency ефективність виробництва; purchasing efficiency ефективність закупівлі; resource use efficiency ефективність виробництва • ефективність використання ресурсів; staff efficiency ефективність персоналу; statistical efficiency статистична ефективність; technical efficiency технічна ефективність; technological efficiency технологічна ефективність; working efficiency продуктивність • потужність
  ═════════□═════════
  efficiency in consumption ефективність у споживанні; efficiency in distribution ефективність у розподілі; efficiency in production ефективність у виробництві; efficiency of investments ефективність капіталовкладення; efficiency of labour продуктивність робочої сили; efficiency of payments ефективність здійснення платежів; efficiency of production ефективність виробництва; marginal efficiency of capital гранична ефективність капіталу; marginal efficiency of investment гранична ефективність капіталовкладення; to improve efficiency поліпшувати/ поліпшити продуктивність • поліпшувати/поліпшити ефективність; to increase efficiency збільшувати/збільшити продуктивність • збільшувати/збільшити ефективність; to obtain maximum efficiency досягати/досягнути максимальної продуктивності; to raise efficiency підвищувати/підвищити продуктивність; to reduce efficiency зменшувати/зменшити продуктивність • зменшувати/зменшити ефективність
  efficiency¹:: efficiency ratios; efficiency¹ ‡ efficiency ratios (384)
  * * *
  ефективність; оперативність

  The English-Ukrainian Dictionary > efficiency

 • 4 earnings cycle

  бухг., вир. операційний цикл
  період авансування коштів на виробництво (production¹) від придбання запасів до реалізації готового товару; ♦ операційний цикл визначається як сума періоду реалізації середнього розміру товарного запасу (average age of inventory) і середнього періоду сплати дебіторської заборгованості (average collection period); має таку формулу підрахунку:
  earnings cycle = average age of inventory + average collection period
  earnings cycle:: cash cycle:: operating cycle

  The English-Ukrainian Dictionary > earnings cycle

 • 5 loan

  n фін. позика; позичка; кредит; a позиковий; позичковий
  операція передачі власником в особі позикодавця грошей або ін. активів позичальнику, який на підставі угоди між сторонами зобов'язується повернути власність у визначений період часу і з виплатою винагороди (fee) у формі відсотка (interest); ♦ виділяють позики забезпечені або незабезпечені, короткострокові або довгострокові, відсоткові або безвідсоткові тощо, які видаються банками, страховими організаціями, урядами, компаніями, окремими особами
  ═════════■═════════
  acquisition loan позика на купівлю активів іншої фірми; adjustable rate loan позика зі змінним відсотком; agricultural loan позика на сільськогосподарські потреби; amortization loan довгострокова позика, яка погашається на виплат; automatic premium loan автоматична позичка під страхові внески; back-to-back loan позика в одній країні або валюті, яка гарантована в іншій країні або валюті; bad loan прострочена позика • позика, яка не сплачена в строк; bank loan банківська позика; bridge loan перехідна позика; bridging loan позика на купівлю нового дому до моменту продажу позичальником старого дому; broker call loan брокерська онкольна позика; broker's loan брокерська позика; building loan позика на будівництво; business loans позика діловим підприємствам; call loan онкольна позика • позика на вимогу; callable loan позика на вимогу • онкольна позика; cash loan грошова позика; character loan незабезпечена позика споживачу під поручительство гарантодавців; clearance loan одноденна позика; collateral loan позика під забезпечення; co-maker loan незабезпечена позика споживачу під поручительство на споживчі потреби; commercial loan комерційна (підтоварна) позика; commodity loan позика під забезпечення товаром; consumer loan позика споживачу; consumption loan позика онкольна; crown loan безвідсоткова позика зі сплатою на вимогу; currency loan валютна позика; customer's loan позика на споживчі потреби; day loan одноденна позика; day-to-day loan позика до запитання • онкольна позика; dead loan несплачена позика; demand loan позика на вимогу • онкольна позика; deposit loan позика, яка зараховується на депозитний рахунок позичальника; direct loan пряма позика; disbursed loan використана позика; discount loan позика, яка заздалегідь виплачена відсотками; dollar loan позика в доларах; domestic loan внутрішня позика; doubtful loan сумнівна позика; endorsed loan позика, яка гарантована третьою особою; Eurocurrency loan позика в євро-валюті; Eurosyndicated loans євросиндикована позика; excess loan позика понад дозволену межу; external loan зовнішня позика • закордонна позика; farm loan фермерська позика • позика сільськогосподарським підприємствам; farming loan позика сільськогосподарським підприємствам • фермерська позика; federal loan федеральна позика; fiduciary loan незабезпечена позика; fixed loan довгострокова позика; fixed-date loan термінова позика; fixed-rate loan позика із встановленою ставкою • позика з фіксованою відсотковою ставкою; fixed-rate term loan позика з твердим відсотком; floated loan розміщена позика; forced loan примусова позика; foreign loan закордонна позика; funded loan облігаційна позика; gift loan безвідсоткова позика; gold loan золота позика; government loan урядова позика; guaranteed loan гарантована позика; hard loan позика з поверненням у твердій валюті; housing loan позика на купівлю житла; income property loan позика під об'єкти, які приносять дохід; industrial loan промислова позика; instalment loan позика з погашенням на виплат; interest bearing loan відсоткова позика; interest-free loan безвідсоткова позика; interim loan проміжна позика; intermediate loan середньострокова позика; internal loan внутрішня позика; inventory loan позика, забезпечена товарними запасами; investment loan інвестиційна позика; irredeemable loan несплачена позика • безнадійна позика; local loan позика, випущена місцевою владою; local-authority loan позика, випущена місцевими органами влади; lombard loan ломбардна позика • позика, забезпечена облігаціями й акціями; long-term loan довгострокова позика; low-interest loan позика під низькі відсотки; medium-term loan середньострокова позика; money loan грошова позика; morning loan одноденна позика; mortgage loan іпотечна позика • позика під нерухомість; national loan державна позика; no-purpose loan нецільова позика; open-end loan позика споживачеві з невстановленою заздалегідь сумою; ordinary loans позики за рахунок звичайних ресурсів; outstanding loan неповернена позика; overdue loan прострочена позика; overnight loan одноденна позика; parallel loan паралельна позика; partially amortized loan позика, погашена на виплат; participating loan часткова позика • дольова позика; participation loan часткова позика • дольова позика; permanent loan безстрокова позика; permanent government loan консолідована урядова позика; personal loan позика приватній особі; policy loan позика під страховий внесок; primary loan основна позика; public loan державна позика; purpose loan цільова позика; real estate loan позика під нерухомість; receivable loan позика, видана під вексель; recourse loan позика з правом звертання по допомогу; redeemable loan позика, сплачена наступними тиражами; redemption loan позика для погашення • позика для викупу; repaid loan сплачена позика; seasonal loan сезонна позика; secured loan позика під заставу • забезпечена позика; securities loan позика цінних паперів; self-liquidating loan позика, яка самоліквідується; short-term loan короткострокова позика; sight loan позика на вимогу; simple-interest loan позика з виплатою відсотків, коли мине річниця; single loan разова позика; sinking fund loan позика, яка передбачає утворення фонду сплати; small loan маленька позика; soft loan пільгова позика; speculative loans спекулятивні позики; stabilization loan стабілізаційна позика; state loan державна позика; stock exchange loan позика брокеру фондової біржі; stock market loan ломбардна позика; stop-gap loan негайна позика для рятування підприємства; straight loan позика без забезпечення; street loans короткострокові позики біржовим маклерам • добові позики; substandard loan позика з підвищеним ризиком; swing loan перехідна позика; syndicated loan банківська позика консорціуму • банківська позика членам консорціуму; tax-exempt loan неоподаткована позика; term loan строкова позика; tied loan позика з умовами купівлі товарів або послуг в країні кредитора; time loan строкова позика; undersubscribed loan позика, передплата якої не розповсюджена повністю; undisbursed loan невикористана позика; unlawful loan незаконна позика; unsecured loan незабезпечена позика; variable rate loan позика зі змінним відсотком; warehouse loan позика, забезпечена складською розпискою; weekly loan тижнева позика
  ═════════□═════════
  loan account рахунок позики; loan against an instrument of debt позика під боргове зобов'язання; loan against borrower's note позика під зобов'язання клієнта; loan against commodities and materials позика під товарно-матеріальні цінності; loan against goods підтоварна позика; loan against government guarantee позика під урядову гарантію; loan against a pledge позика під заставу • позика під зобов'язання; loan against securities позика під цінні папери; loan against services позика під послуги; loan agreement договір про позику • угода на одержання кредиту; loan and savings bank позиково-ощадний банк; loan applicant особа, яка звертається з проханням про позику • прохач позики; loan application заява на одержання позики; loan application fee плата за заяву про одержання позики; loan application procedure процедура розгляду заяви про одержання позики; loan arrangement угода про позику; loan association кредитне товариство; loan at interest позика під відсотки; loan balance залишок несплаченої позики; loan calculation калькуляція позики; loan capital позичковий капітал; loan certificate розрахунковий сертифікат • позичкове свідоцтво; loan commitment зобов'язання за позикою; loan contract договір про позику • контракт на одержання кредиту • кредитна угода; loan debtor позичальник; loan department позичковий відділ банку; loan disbursement сплата позики; loan disbursement premium премія за сплату позики; loan document кредитна квитанція; loan evidenced by a certificate позика, підтверджена розпискою; loan figures розмір позики; loan financing позикове фінансування • кредитне фінансування; loan for an extension позика на прибудову до дому; loan for a period of позика на термін; loan for a tenant's contribution позика для внесків орендаря; loan for consumption purposes позика на споживчі цілі; loan free of interest безвідсоткова позика; loan from borrowed funds позика коштом позичених фондів; loan funds позикові фонди; loan granted дозволена позика; loan granted by a syndicate позика, яка дана синдикатом; loan granting authority установа, яка дає кредит; loan guarantee кредитна гарантія • позикова гарантія; loan holder власник позики • утримувач позики; loan instalment позика з погашенням частинами; loan interest date строк позикового відсотка; loan limit system система граничних розмірів кредиту; loan market ринок позик; loan offer пропонування позики • пропонування кредиту; loan on a policy позика під страховий поліс; loan on call онкольна позика; loan on easy terms позика на пільгових умовах; loan on favourable terms позика на пільгових умовах; loan on goods позика під заставу товарів; loan on merchandise позика під заставу товару; loan on pawn позика під заставу; loan on policy позика під страховий поліс; loan on special terms позика на особливих умовах; loan option право одержання позики; loan paid out виплачена позика; loan payout сплата позики; loan period термін сплати позики; loan policy кредитна політика; loan portfolio портфель виданих банком позик • загальна сума дебіторської заборгованості; loan rate відсоткова ставка позики; loan recommendation рекомендація на кредитування • рекомендація на надання позик; loan regulations правила надання позик; loan repayable by instalments позика, яка погашається частинами • позика, яка погашається на виплат; loan request заява на одержання позики • заява на одержання кредиту; loan scheme програма кредитування • система кредитування; loan secured on a property позика під заставу майна • позика під заставу земельної власності; loan shark лихвар; loan society кредитне товариство; loan repayable on demand позика, яка сплачується на вимогу; loan stock запас під заставу; loan stock debenture боргове зобов'язання на цінні папери компанії; loan stop припинення виплати позики; loan sum розмір позики • сума позики; loan term строк позики; loan terms умови надання позики; loan to cover arrears позика для оплати прострочених платежів; loan transaction кредитна операція • позикова операція; loan value сума позики; loan with fixed repayment date позика з точною датою сплати; loan with personal security позика з персональним забезпеченням; loan with strings attached позика з визначеними умовами; to allow a loan дозволяти/дозволити позику; to apply for a loan звертатися/звернутися з проханням про позику; to back a loan гарантувати позику; to call a loan вимагати сплачення позики; to complete a loan оформлювати/оформити позику; to contract a loan одержувати/одержати позику; to cut back a loan зменшувати/зменшити позику; to disburse a loan сплачувати/сплатити позику; to discuss a loan обговорювати/обговорити умови позики; to extend a loan продовжувати/продовжити позику • продовжувати/продовжити умови позики; to float a loan випускати/випустити позику • розміщувати/розмістити позику; to get a loan одержувати/одержати позику; to give a loan дозволяти/дозволити позику; to grant a loan дозволяти/дозволити позику; to guarantee a loan гарантувати позику; to issue a loan випускати/випустити позику; to liquidate a loan сплачувати/сплатити позику; to meet a loan сплачувати/сплатити позику; to negotiate a loan укладати/укласти угоду про позику; to obtain a loan одержувати/одержати позику; to pay a loan сплачувати/сплатити позику; to pay off a loan сплачувати/сплатити позику; to provide a loan давати/дати позику; to raise a loan одержувати/одержати позику; to recall a loan вимагати сплати позики; to redeem a loan сплачувати/сплатити позику; to renew a loan продовжувати/продовжити позику; to repay a loan сплачувати/сплатити позику; to secure a loan гарантувати позику; to sink a loan сплачувати/сплатити позику; to split a loan among borrowers розділяти/розділити позику між позичальниками; to take up a loan укладати/укласти угоду про позику • одержувати/одержати позику; to write off a loan списувати/списати нестягнений борг позики
  * * *
  кредит; позика; позичка; позичання

  The English-Ukrainian Dictionary > loan

 • 6 turnover ratio

  обіговий коефіцієнт; коефіцієнт обіговості (запасів, дебіторської заборгованості, капіталу); кількість акцій, проданих за період (день, тиждень і т. ін.); коефіцієнт руху товарів

  The English-Ukrainian Dictionary > turnover ratio

 • 7 debtors turnover ratio

  фін., бухг. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; оборотність коштів на рахунку дебіторів; коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості фінансовий показник, що встановлює середній період часу, протягом якого підприємство одержує гроші за сплату рахунків дебіторами (accounts receivable); ♦ за цим коефіцієнтом визначається ефективність мобілізації підприємством оборотного капіталу
  ═════════■═════════
  favourable debtors turnover ratio сприятливий коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; high debtors turnover ratio високий коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; low debtors turnover ratio низький коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; satisfactory debtors turnover ratio задовільний коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
  ═════════□═════════
  to calculate debtors turnover ratio підраховувати/підрахувати коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; to increase debtors turnover ratio збільшувати/збільшити коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; to reduce debtors turnover ratio зменшувати/зменшити коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
  debtors turnover ratio:: accounts receivable turnover:: days debtors outstanding:: debtor days ratio; debtors turnover ratio ‡ activity ratios (382)
  ▹▹ efficiency¹

  The English-Ukrainian Dictionary > debtors turnover ratio

 • 8 accounts receivable financing

  фінансування дебіторської заборгованості; фінансування обігового капіталу

  The English-Ukrainian Dictionary > accounts receivable financing

 • 9 agreement for the purchase of receivables

  угода про придбання дебіторської заборгованості; угода про придбання прав вимоги; угода про придбання боргів

  The English-Ukrainian Dictionary > agreement for the purchase of receivables

 • 10 customer pledge

  застава клієнтів; застава дебіторської заборгованості; застава прав вимоги

  The English-Ukrainian Dictionary > customer pledge

 • 11 DSO

  The English-Ukrainian Dictionary > DSO

 • 12 exposure of banks

  сума кредитів, наданих одному позичальнику або одній категорії позичальників; участь банків у кредитуванні; підпадання банків позовам ( при кредитуванні); позови банків ( при кредитуванні); наявність у банків ненадійної дебіторської заборгованості; обсяг ненадійної дебіторської заборгованості у банків

  The English-Ukrainian Dictionary > exposure of banks

 • 13 ledger

  бухг., рах. бухгалтерська книга; бухгалтерський реєстр; реєстр бухгалтерського обліку
  книга рахунків, куди заносяться щоденні записи фінансових операцій якого-небудь підприємства; ♦ згідно з рахунками бухгалтерського реєстру готуються балансові звіти (balance sheet) і звіти про прибутки і збитки (profit and loss statement); серед видів бухгалтерського реєстру: загальний реєстр (general ledger), в якому містяться усі фінансові звіти підприємства (entity); допоміжний реєстр (subsidiary ledger), в якому містяться споріднені рахунки, напр. рахунки клієнтів, що зводяться до рахунків дебіторської заборгованості (accounts receivable); приватний реєстр (private ledger), де містяться конфіденційні рахунки, напр. пільги керівників
  ═════════■═════════
  acceptance liability ledger книга зобов'язань за акцептами; accounts payable ledger книга рахунків, які підлягають оплаті • книга закупівель; bank ledger банківська головна книга; Boston ledger головна книга паралельного обліку • бостонська книга; collection ledger книга інкасо; control ledger бухгалтерська книга контрольних рахунків • загальна бухгалтерська книга; cost ledger журнал витрат; coupon ledger книга купонів; creditor's ledger книга кредиторів; customer ledger клієнтська книга; debt ledger книга боргових вимог; debtor's ledger книга дебіторів; deposit ledger книга депозитів; discount ledger книга дисконтованих векселів; expenses ledger книга накладних видатків; factory ledger заводська бухгалтерська книга • допоміжна книга обліку видатків виробництва; fixed assets ledger книга обліку основного капіталу • заводська бухгалтерська книга обліку основного капіталу; float ledger книга інкасо; general ledger; liability ledger книга обліку зобов'язань; loan ledger книга запису позичок; nominal ledger головний реєстр • номінальний реєстр; payables ledger реєстр кредиторів; payroll ledger книга платіжних відомостей; personal ledger книга рахунків приватних осіб; plant ledger реєстр виробничих активів; plant property ledger заводська бухгалтерська книга обліку основного капіталу; progressive ledger головна книга паралельного обліку • бостонська книга; property ledger заводська бухгалтерська книга обліку основного капіталу; purchases ledger реєстр закупівель; receivables ledger реєстр дебіторів; sales ledger реєстр продажу • журнал відпуску товарів; securities ledger книга цінних паперів; self-balancing ledgers самобалансуючі реєстри; share ledger книга акцій; stock ledger реєстр обліку запасів • книга акцій; store ledger складська книга; subscription ledger книга обліку підписки на акції; subsidiary ledger допоміжний реєстр; works ledger заводська бухгалтерська книга
  ═════════□═════════
  ledger account рахунок в головній книзі; ledger account form бланк рахунка в головній книзі; ledger card карточка бухгалтерського обліку; ledger-type journal журнал бухгалтерського обліку; to balance the ledgers збалансовувати/збалансувати бухгалтерські книги; to enter an item into the ledger вносити/внести запис в головну книгу
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > ledger

 • 14 loan portfolio

  портфель виданих кредитів; кредитний портфель; загальна сума дебіторської заборгованості ( у банках)

  The English-Ukrainian Dictionary > loan portfolio

 • 15 receivables turnover

  The English-Ukrainian Dictionary > receivables turnover

 • 16 securitisation

  конверсія ( наданих) кредитів та інших активів у ліквідні цінні папери; перетворення дебіторської заборгованості у цінні папери, що легко реалізуються

  The English-Ukrainian Dictionary > securitisation

 • 17 transfer of receivables

  передача права на стягування боргу; передача прав вимоги за дебіторською заборгованістю; передача права дебіторської заборгованості

  The English-Ukrainian Dictionary > transfer of receivables

 • 18 portfolio

  фін., бірж. портфель; інвестиційний портфель; портфель інвестицій
  сума інвестицій (investment²) у різних видах цінних паперів (securities), з яких вкладник планує одержати оптимальний прибуток (return); ♦ мета портфеля полягає в тому, щоб підібрати найдохідніші та найменш ризиковані об'єкти інвестування
  ═════════■═════════
  advances portfolio кредитний портфель банку; aggressive portfolio портфель цінних паперів з підвищеним ризиком і очікуваною високою дохідністю; balanced portfolio збалансований портфель; defensive portfolio портфель цінних паперів з низьким рівнем ризику; foreign portfolio портфель цінних паперів закордонних власників; insurance portfolio страховий портфель; investment portfolio портфель цінних паперів; loan portfolio портфель виданих (банком) позик • загальна сума дебіторської заборгованості; mixed portfolio змішаний портфель; optimal portfolio оптимальний портфель; wide-ranging portfolio портфель широкого добору
  ═════════□═════════
  portfolio of bills портфель векселів; portfolio of investment портфель інвестицій; portfolio of shares портфель акцій; return on a portfolio прибуток з портфеля; risk of a portfolio ризик портфеля • ризикованість портфеля; to add to a portfolio збільшувати/збільшити портфель; to analyze a portfolio аналізувати портфель; to manage a portfolio управляти портфелем

  The English-Ukrainian Dictionary > portfolio

 • 19 maturity date

  1. бухг. термін оплати; дата закінчення терміну; настання терміну; 2. ком. дата сплати; кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності
  1. дата сплати дебіторської або кредиторської заборгованості; 2. дата закінчення терміну опціонів (option), облігації (bond), контракту (contract), терміну споживання товарів і т. д.
  maturity date¹:: maturity:: settlement date; maturity date²:: expiration date:: expiry date
  ▹▹ expiry date¹
  * * *
  строк погашення; дата погашення; дата строку платежу; день настання строку платежу; строк платежу; строковість

  The English-Ukrainian Dictionary > maturity date

 • 20 maturity period

  період погашення; строк погашення; строк до погашення; період настання строку платежу; строк зобов'язання

  The English-Ukrainian Dictionary > maturity period


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»