Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

период+прилива+и+отлива

 • 1 abschnitt

  Ábschnitt m, -e 1. глава (от книга); параграф; 2. отрязък (от билет и др.); 3. период; 4. Math сегмент, сечение; 5. раздел; сектор, участък.
  * * *
  der, -e 1. отрязък, откъс; 2. отдел, раздел, пасаж (от съчинение);3. купон,талон; 4. участък; мaт сегмент; 5. период.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abschnitt

 • 2 absehen

  áb|sehen unr.V. hb tr.V. 1. предвиждам (развитие); 2. усвоявам нещо чрез наблюдение; 3. познавам по вида на някого; itr.V. 1. целя нещо, стремя се (auf etw. (Akk) към нещо); 2. отказвам се (von etw. (Dat) от нещо); не вземам под внимание нещо, абстрахирам се (von etw. (Dat) от нещо); jmdm. etw. (Akk) an den Augen absehen чета някому нещо по очите; von den Fehlern abgesehen като не се вземат грешките под внимание; das Ende der Regenzeit ist nicht abzusehen не може да се предвиди краят на дъждовния период.
  * * *
  държи сметка, че...; 2. отказвам се (от намерение).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > absehen

 • 3 auf

  auf I. präp (Dat), (Akk) 1. на, върху, по ((Dat) пространствено значение, покой); 2. на, върху, по ((Akk) пространствено значение, движение); 3. на, в ((Dat) пространствено значение, местонахождение в сградата на институция); 4. на, в ((Akk) пространствено значение, движение към сградата на институция); 5. на ((Dat) местонахождение при събиране на хора; пребиваване); 6. на ((Akk) движение, отиване на събиране); 7. на, към, по ((Akk) движение отдолу нагоре; в посока към); 8. на ((Akk) пространствена дистанция); 9. за ((Akk) временна дистанция, период); 10. за ((Akk) последователност във времето); 11. in: auf etw. (Akk) ( genau) точно до, точно на; 12. на ((Akk) за начин); 13. по, поради ((Akk), за причина); 14. на ((Akk) за съотношение); 15. (във фразеологични словосъчетания); 16. (при Superlativ): aufs Herzlichste най-сърдечно; 17. като рекция на глаголи и съществителни; auf dem Tisch liegen намира се на, върху масата; den Brief auf den Tisch legen поставям писмото на масата; auf der Post/ auf der Bank sein намирам се в пощата, в банката; auf die Post/ auf die Bank gehen отивам в пощата, в банката; auf einer Party sein на парти съм; auf der Fahrt nach Berlin на път за Берлин; auf eine Party gehen отивам на парти; auf eine Leiter steigen качвам се по стълбата; auf den Berg klettern катеря се към върха; etw. ist auf einige Kilometer zu hören нещо се чува на километри; auf einige Tage verreisen заминавам за няколко дни; von heute auf morgen от днес за утре; das stimmt auf den Pfennig genau вярно е, точно е до пфениг; auf die Stunde genau точно на часа; auf einen Schluck на една глътка; auf diese Art und Weise по този начин; auf Befehl по заповед; auf Wunsch des Kunden по желание на клиента; soviel auf den Mann по толкова на човек; auf der Hut sein нащрек съм; auf seine Kosten kommen трудът ми не е напразен; auf der Hand liegen явно е, очевидно е; aufs Beste най-добре; auf etw. (Akk) hoffen надявам се на нещо. II. adv 1. (при подкана за отваряне); 2. (за будно състояние, станал човек); 3. (в комбинации): auf und ab нагоре-надолу; Mund auf! отвори устата!; Er ist schon auf Той вече е буден, станал е; Ich bin noch auf още не съм легнал; auf und nieder нагоре-надолу; umg auf und davon избягвам, офейквам, дим да ме няма; von klein auf от малък. III. konj in: auf dass за да. IV. auf- продуктивна представка в немския език за образуване на глаголи с различни значения: 1. отваряне, срв. aufblättern, aufmachen, aufschneiden...; 2. внезапно начало на действие, срв. aufblitzen, aufflammen, aufschreien...; 3. допиране отгоре, слагане върху нещо, срв. aufkleben, aufnähen, aufdrücken...; 4. движение нагоре, срв. auffliegen, aufspringen, aufwirbeln...; 5. извършване на действието докрай, срв. aufessen, aufrauchen...; 6. повторно извършване на действието, възстановяване, срв. aufwärmen, aufbacken, aufpolstern...; 7. пренасяне в ново състояние, срв. aufmuntern, auffrischen, aufweichen...
  * * *
  рrр А, D на, върху; = der Schule, der Universitдt sein ученик, студент съм; e-m KongreЯ, e-г Versammlung sein на конгрес, на събрание съм; = die Post, = sein Zimmer gehen отивам на пощата, в стаята си; = zehn Meter Entfernung на десет метра разстояние

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > auf

 • 4 ausgang

  Ausgang m, Ausgänge 1. изход; 2. край (на гора, местност); край (на период от време); край (на орган); 3. o.Pl. завършек, изход, резултат (от избори, състезание); 4. o.Pl. излизане; отпуск (на войник).
  * * *
  der 1. рl -e изход; 2. излизане; 3. край, завършък; 4. начало, отправна точка; =s/geschwindigkeit die, -en начална скорост; =s/punkt der, -e изходна, отправна точка.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausgang

 • 5 bewaehrungszeit

  die, -en юр период на проверка.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bewaehrungszeit

 • 6 bluetezeit

  die, -en период на разцвет.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bluetezeit

 • 7 brunst

  Brunst f, Brünste любовен период на животни; разгонване.
  * * *
  die, e разгонване (у бозайници).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > brunst

 • 8 datieren

  datieren sw.V. hb tr.V. 1. слагам, написвам дата; 2. датирам (към определена епоха); itr.V. произхождам (от определен период); Das Gemälde datiert vom 17. Jh. Картината е от XVII в.; Ein Grab auf 1000 v. Chr. datieren Датирам гробница към 1000 г. преди Христа.
  * * *
  ir, дпирам, поставям дата.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > datieren

 • 9 eiszeit

  Eiszeit f o.Pl. ледников период.
  * * *
  die ледникова епоха,

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > eiszeit

 • 10 folgezeit

  Fólgezeit f следващият период от време, бъдещето; in der Folgezeit впоследствие, по-късно.
  * * *
  die: in der = впоследствие.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > folgezeit

 • 11 gliedersatz

  Gliedersatz m Med протеза.
  * * *
  der, e грам период;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > gliedersatz

 • 12 kreide

  Kreide f, -n 1. Geol варовик, креда; 2. тебешир; 3. пастел, креда; umg tief in der Kreide stehen потънал съм в дългове.
  * * *
  die, -n 1. тебешир, креда; 2. геол креда (земен пласт); креден период.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > kreide

 • 13 planvorsprung

  Plánvorsprung m предсрочно изпълнение на плана.
  * * *
  der, e: der Betrieb hat e-n vorsprung предприятието работи вече по плана за следващия период;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > planvorsprung

 • 14 spanne

  Spánne f, -n 1. промеждутък; 2. педя (мярка); eine kleine Spanne Zeit кратък период от време, кратко време.
  * * *
  die, -n педя (като мярка); кратко разстояние; e-e klеine = Zeit непродължително време.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > spanne

 • 15 sturm

  Stúrm m, Stürme 1. буря; 2. атака, щурм; 3. Sp нападение, атака; 4. Sp нападателите; Lit der Sturm und Drang период на бурните устреми; gegen etw. (Akk) Sturm laufen атакувам нещо; Jmds. Barometer steht auf Sturm някой е в много лошо настроение, готов е да избухне.
  * * *
  der, e 1. буря, вихър, ураган; 2. вълнение; бушуване; 3. воен пристъп, атака, щурм, бой; gegen, wider etw = laufen атакувам нщ; 4. сп нападение.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > sturm

 • 16 sturm-und-drang-zeit

  die период на бурните устреми - литературно течение в Германия през XVIII в.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > sturm-und-drang-zeit

 • 17 wochenbett

  Wóchenbett n o.Pl. следродилен период (6-8 седмици след раждане).
  * * *
  das, -en родилно легло;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > wochenbett

 • 18 zeitabschnitt

  Zeitabschnitt m период от време.
  * * *
  der, -e период от време;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > zeitabschnitt

 • 19 zeitraum

  Zeitraum m интервал от време, период; ein längerer Zeitraum по-продължителен период от време; in einem Zeitraum von drei Jahren в период от три години.
  * * *
  der, e период от време;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > zeitraum

 • 20 zeitspanne

  Zeitspanne f период, промеждутък, интервал (от време); in dieser Zeitspanne в този период от време.
  * * *
  йе, -n период, време;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > zeitspanne

См. также в других словарях:

 • ПЕРИОД — муж. срок или промежуток времени, продолжительность; время от одного события до другого. История делится на периоды, сроки. Период первозданный период осадочный, сроки образованья земной толщи. | Длительность самого события, действия, состоянья;… …   Толковый словарь Даля

 • Япония* — Содержание: I. Физический очерк. 1. Состав, пространство, береговая линия. 2. Орография. 3. Гидрография. 4. Климат. 5. Растительность. 6. Фауна. II. Население. 1. Статистика. 2. Антропология. III. Экономический очерк. 1. Земледелие. 2.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Япония — I КАРТА ЯПОНСКОЙ ИМПЕРИИ. Содержание: I. Физический очерк. 1. Состав, пространство, береговая линия. 2. Орография. 3. Гидрография. 4. Климат. 5. Растительность. 6. Фауна. II. Население. 1. Статистика. 2. Антропология. III. Экономический очерк. 1 …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • приливы и отливы — • приливы и отливы периодические колебания уровня Мирового океана, атмосферного давления и деформации твёрдого тела Земли, обусловленные силами притяжения Луны и Солнца. Под воздействием этих небесных тел возникают приливообразующие силы, которые …   Географическая энциклопедия

 • приливы — • приливы и отливы периодические колебания уровня Мирового океана, атмосферного давления и деформации твёрдого тела Земли, обусловленные силами притяжения Луны и Солнца. Под воздействием этих небесных тел возникают приливообразующие силы, которые …   Географическая энциклопедия

 • отливы — • приливы и отливы периодические колебания уровня Мирового океана, атмосферного давления и деформации твёрдого тела Земли, обусловленные силами притяжения Луны и Солнца. Под воздействием этих небесных тел возникают приливообразующие силы, которые …   Географическая энциклопедия

 • ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ — периодические колебания уровня воды (подъемы и спады) в акваториях на Земле, которые обусловлены гравитационным притяжением Луны и Солнца, действующим на вращающуюся Землю. Все крупные акватории, включая океаны, моря и озера, в той или иной… …   Энциклопедия Кольера

 • Отряд Десятиногие ракообразные (Decapoda) —          Из всех ракообразных десятиногие издавна пользуются наиболее широкой известностью . Популярный представите л ь этого отряда речной рак неизменный герой бесчисленных сказок и басен. Он фигурирует в числе знаков Зодиака, а с крабами… …   Биологическая энциклопедия

 • ВТЕРЕТЬ ОЧКИ — Идиома отличается от фразеологического единства тем, что слова, составляющие идиому, целиком или отчасти теряют в ней свои значения, свою лексическую самостоятельность и знаменательность. Например, в идиоме втереть очки многим хочется… …   История слов

 • Семейство куньи —         (Mustelidae)* * Семейство куньи включает 23 современных рода и около 65 видов хищных, от мелких (в том числе самых мелких представителей отряда) до средних (до 45 кг). Куньи распространены по всей Евразии, Африке, Северной и Южной Америке …   Жизнь животных

 • Франция* — (France, Frankreich). Расположение, границы, пространство. С севера Ф. омывает Немецкое море и Ла Манш, с запада Атлантический океан, с юго востока Средиземное море; на северо востоке она граничит с Бельгией, Люксембургом и Германией, на востоке… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»