Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

о+горной+местности+-+для+туристов+или+больных

 • 1 -saure

  (съставна част на сложни думи) от гръцки saura или sauros "гущер".

  Dictionnaire français-bulgare > -saure

 • 2 abattant

  ou abatant (vx.) m. (de abattre) част от мебел, която може да се повдига или сваля.

  Dictionnaire français-bulgare > abattant

 • 3 abdicataire

  adj. et n. (lat. abdicare) човек, който е абдикирал или се е отказал от висок пост.

  Dictionnaire français-bulgare > abdicataire

 • 4 aberrant,

  e adj. (du lat. aberrare "s'éloigner, s'écarter") 1. който се отклонява от обикновения тип; 2. бот. espèce aberrant,e вид, който показва изменения вследствие на мутация; 3. особена или странна езикова форма. Ќ Ant. normal, régulier.

  Dictionnaire français-bulgare > aberrant,

 • 5 abjuration

  f. (lat. abjuratio) тържествено отказване от вяра, от учение или принципи.

  Dictionnaire français-bulgare > abjuration

 • 6 abjurer

  v.tr. (lat. abjuratio) рел. тържествено се отказвам от вярата или учението си; abjurer l'hérésie отказвам се от ереста.

  Dictionnaire français-bulgare > abjurer

 • 7 abonder

  v.intr. (lat. abundare "regorger") изобилствам; abonder de ост.; en abonder произвеждам се в голямо количество или имам в голямо количество; abonder dans le sens de qqn. съгласен съм с някого; ce qui abonde ne vicie pas юр. едно доказателство в повече не вреди.

  Dictionnaire français-bulgare > abonder

 • 8 aboucher

  v.tr. (de а et bouche) 1. свързвам, уреждам среща (между двама души); il m'a abouché avec le professeur той ме свърза с преподавателя; 2. свързвам ( два провода или тръби).

  Dictionnaire français-bulgare > aboucher

 • 9 absentéisme

  m. (de angl. absentee "absent") 1. продължително живеене другаде; 2. продължително или често отсъствие от работа без уважителна причина; absentéisme scolaire отсъствие от училище.

  Dictionnaire français-bulgare > absentéisme

 • 10 absorption

  f. (lat. absorptio) 1. просмукване, всмукване, попиване, абсорбция; absorption des gaz (de la lumière, des bruits) абсорбция на газовете (на светлината, на шума); 2. поглъщане (храна, течности); suicide par absorption d'un poison самоубийство чрез поглъщане на отрова; 3. прен. асимилиране ( на човек от колектив), поглъщане на предприятие; 4. физ. поглъщане ( на светлина или лъчение). Ќ Ant. élimination, rejet.

  Dictionnaire français-bulgare > absorption

 • 11 absorptivité

  f. (d'apr. absorptio) физ., хим. поглъщаемост ( на течности или газове).

  Dictionnaire français-bulgare > absorptivité

 • 12 absterger

  v.tr. (lat. abstergere "nettoyer") хир., ост. промивам, прочиствам ( язви или рани).

  Dictionnaire français-bulgare > absterger

 • 13 abstinence

  f. (lat. abstinentia) 1. доброволно лишаване от някои храни (напр. месо) или питиета поради религиозни или здравни причини; faire l'abstinence le vendredi постя в петък; 2. въздържане, умереност, сдържаност.

  Dictionnaire français-bulgare > abstinence

 • 14 abstractif,

  ve adj. (lat. abstractivus) който служи да образува или да изразява абстрактни понятия.

  Dictionnaire français-bulgare > abstractif,

 • 15 abstraire

  v.tr. (lat. abstrahere) 1. изолирам чрез мисълта ( човек или предмет), отвличам, отклонявам; 2. абстрахирам, разглеждам по абстрактен начин; s'abstraire абстрахирам се, изолирам се мислено от външната среда.

  Dictionnaire français-bulgare > abstraire

 • 16 accent

  m. (lat. accentus) 1. грам. ударение; accent tonique тонично, силово ударение; 2. писмен знак върху някоя буква; accent aigu остро ударение ('); accent grave тежко ударение (`); accent circonflexe сложно ударение (^); 3. начин на произношение, акцент, интонация; 4. наблягане; mettre l'accent sur наблягам на, акцентувам на; les accents guerriers du clairon бойният зов на тръбата; 5. прен. индивидуален характер (на стил); 6. муз. знак за изпълнение на една музикална фраза; 7. тон; d'un accent autoritaire с властен тон; 8. акцент, особеност при произношение на местен говор или при говорене на чужд език; avoir de l'accent имам акцент ( при говор).

  Dictionnaire français-bulgare > accent

 • 17 accentuel,

  le adj. (de accent) лингв. който носи или пази ударението.

  Dictionnaire français-bulgare > accentuel,

 • 18 accessoiriste

  m.,f. (de accessoire) аксесоарист (човек, който отговаря за аксесоарната част в театър, в киното или телевизията).

  Dictionnaire français-bulgare > accessoiriste

 • 19 accident

  m. (lat. accidens, de accidere "survenir") 1. случка, случайност, случай; un heureux accident щастлива случайност; par accident по случайност; 2. инцидент, злополука, нещастен случай; accident de travail нещастен случай при работа; accident de voiture произшествие с кола; 3. мед. случаен признак на болест, усложнение; 4. геогр. неравност; accidents de terrain неравности на почвата; 5. муз. знак за повишаване или понижаване на тона; il y a 3 accidents: le dièse, le bémol, le bécarre има три знака за изменение на тона: диез, бемол, бекар.

  Dictionnaire français-bulgare > accident

 • 20 accolage

  m. (de accoler) град. привързване клони на дърво или лоза към някоя опора.

  Dictionnaire français-bulgare > accolage


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»