Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

отражать

 • 1 отражать

  несов. отража́ть, сов. отрази́ть
  відбива́ти, відби́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > отражать

 • 2 отражать

  несов. отража́ть, сов. отрази́ть
  відбива́ти, відби́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > отражать

 • 3 отражать

  отразить
  1) відбивати, відбити, відпирати, відперти, відгромлювати, відгромити. -жать нападение, удары - відбивати (відпирати) напад, відбивати удари. [Відпираючи напад за нападом, прямував Мелецький до Хотина (Куліш)]. -жать силу силою - відпирати силу силою;
  2) (опровергать) збивати, збити. -зить доводы - збити доводи;
  3) физ. - відбивати, відбити, відкидати, відкинути, (о свете) відсвічувати, відсвітити, (о звуке) відгукувати, відгукнути, віддавати, віддати. Зеркало -жает (от себя) солнечные лучи, (в себе) предметы - дзеркало відбиває (відкидає) від себе сонячне проміння, відбиває в собі речі. Высокие стены -жали звук - високі стіни відбивали (відгукували, віддавали) звук. -зить на (в) себе - відбити на (в) собі. Литература -жает в себе жизнь - література (письменство) відбиває в собі життя. Отражённый - відбитий.
  * * *
  несов.; сов. - отраз`ить
  1) (удар, нападение) відбива́ти, відби́ти
  2) (возражение, нападки) відбива́ти, відби́ти, ( возражать) запере́чувати, запере́чити; ( опровергать) спросто́вувати, спростува́ти
  3) ( отбрасывать в обратном направлении) физ. відбива́ти, відби́ти, відкида́ти, відки́нути
  4) ( воспроизводить изображение) відбива́ти, відби́ти, відобража́ти и відобра́жувати, відобрази́ти; віддзерка́лювати, віддзерка́лити

  Русско-украинский словарь > отражать

 • 4 отражение

  1) відбивання, відпирання, сов. відбиття, відпертя; відсіч и одсіч (-чи); срв. Отражать 1;
  2) физ. - відбивання, відбиття, відкидання, віддавання, відсвічування, відгукування; срв. Отражать 2. -ние исторических фактов в народной памяти - відсвічування історичних фактів у народній пам'яті. -ние света (отсвет, отблеск) - відбивок (-вку), відсвіт (-ту), від(б)лиск. [Сварилась пальчиком на свій одбивок в дзеркалі (Неч.-Лев.). Око не побачить себе инше як через відсвіт, через инші речі (Куліш). Відсвіт у прозорій воді]. -ние звука - відгук, луна. Срв. Отзвук, Эхо. Служить -нием чего-л. - см. Отражать.
  * * *
  1) ( действие) відбиття; відбива́ння, відбиття́; відбива́ння, запере́чення; запере́чування, спростува́ння, спросто́вування, відбиття́, відбива́ння, відкида́ння, відбиття́, відобра́ження, віддзерка́лення, відбива́ння, відобража́ння, віддзерка́лювання
  2) ( отраженное явление) відбиття́, відби́ток, -тка, ( отображение) відобра́ження, віддзерка́лення; ( изображение) зобра́ження, ( отблеск) ві́дблиск, -у, ві́дсвіт

  Русско-украинский словарь > отражение

 • 5 відбивати

  выража́ть (отражать, отображать), нати́скивать ( оттиски), отбива́ть, отдава́ть ( отражать звуки), отража́ть, техн.; физ. отти́скивать (давя, оставлять отпечаток)

  Українсько-російський політехнічний словник > відбивати

 • 6 отдавать

  отдать
  1) віддавати, віддати, відступати, відступити кому що. -ать назад - повертати, повернути. -вать все свои силы, всё своё время чему - усі сили свої, увесь свій час віддавати чому, усі сили свої обертати (покладати) на що. -дать свою жизнь чему - своє життя віддати, присвятити чому, своє життя покласти на що. -дать богу душу - богу душу віддати. -ать долг, долги - віддати, повернути кому борг, повіддавати, повертати борги. Не - дать (долга) - (шутл.) віддати на жидівське пущення (на жидівського Петра). -вать деньги в долг, взаймы, на проценты - давати гроші в позику, на процент. Срв. Долг. -ать в-наём, в- наймы кому что - наймати, на(й)няти кому що. -дать на хранение, на продержание - дати на перехованку, на передерж(ув)ання. -дать под заклад - дати в (на) заставу, заставити що. - дать в залог (недвижимое имущество) - записати в заставу (нерухоме майно). -дать в дар (пожаловать) кому что - віджалувати, повінити кому що. Он -дал жене половину своего состояния - він віддав (відступив, повінив) жінці половину свого статку. -вать в наследство - поступати в спадок кому. -вать землю в аренду, на откуп - здавати (пускати) землю в посесію, в (на) оренду. -дать рукопись в печать - віддати рукопис до друку, пустити рукопис у друк. -дать приказ, повеление - дати наказ, наказати, звеліти, загадати. -ать поклон - віддавати, віддати поклін кому, (ответно) відклонитися кому. -дать честь, хвалу кому - віддати шану, хвалу кому. -дать долг природе - віддати належне натурі. -дать последний долг кому - останню шану кому віддати. -вать салют - ясу воздавати. -дать кому пальму первенства - віддати (признати) першенство кому. -дать кому справедливость - признати кому справедливість, визнати за ким справедливість. -даю это на вашу волю, на ваше усмотрение, на ваш выбор - даю це вам на волю (на вашу волю). -дать на чей суд - дати на чий суд. Не -вать себе отчёта в чём-л. - не здавати собі справи в чому, не тямити чого. Не -даю себе отчёта, что со мною происходит - сам себе не розбираю, що зо мною робиться (діється). Ни в чём не -вать себе отчёта - нічого не приймати до свідомости. -вать в школу - віддавати, записувати до школи кого. -дать в ученье - (від)дати в науку кого. -ать под суд - ставити, поставити на суд, віддавати, віддати до суду кого. -дать город на разрушение (разграбление) - пустити місто на руїну (на пограбування). -ать кого-л. в жертву, в добычу кому, чему - (по)давати, (по)дати, (по)пускати, (по)пустити кого на поталу кому, чому. -ать на посмеяние, на смех - подавати, подати на глум, на сміх кому кого, що. -ать на попечение кому кого - припоручати, припоручити кому кого, що. -дать руку дочери - заручити дочку. -ать дочь замуж - видавати, видати, (від)давати, (від)дати дочку заміж за кого, дружити, одружити дочку з ким. -дать в солдаты, в лакеи - віддати (завдати) в москалі, в льокаї. -дать в услужение, в наймы - (від)дати в службу, в найми, завдати на послуги кого, на(й)няти кого куди. -дать кого под власть (под иго) кому - піддати кого під кого, піддати кого під ярмо кому, піддати кого під чию кормигу. -дать кого, что во власть кому - віддати, попустити кого, що кому. [Не попустимо рідного краю ляхам];
  2) (о вкусе, запахе) відгонити, дхнути, душити, безл. відгонитися. Вода -даёт гнилью - вода відгонить (дхне, душить) гнилизною. Его образы -дают чем-то екзотическим - його образи відгонять (дхнуть) чимсь екзотичним;
  3) відбивати, відбити. Это ружьё сильно -даёт - ця рушниця дуже відбиває. Пушка -даёт (назад) - гармата відбиває (сідає). -дай назад - оступись! поступись!
  4) (отражать звук) віддавати, віддати, відгукувати, відгукнути. Эхо -вало слова - луна відбивала слова;
  5) мор. (о снасти) - попускати, попустити. -ать паруса - розпустити, розвинути вітрила. -дать якорь - (за)кинути якір (кітвицю), стати на якір. -дать корму - відвернути корму. -дать причал - віддати кінці, спустити з линов. -дай причал! - віддай кінці! спускай з линов!
  6) віддавати, віддати, відлиг(ну)ти; полегшати. На дворе -дало немного - надворі трохи віддало, відлигло. Стужа -даёт - мороз меншає. Больному -дало - хорому полегшало. Отданный - відданий и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - отд`ать
  1) віддава́ти, відда́ти и повіддава́ти ( давать) дава́ти, да́ти; ( отражать звуки) відбива́ти, відби́ти
  2) (несов.: иметь какой-л. привкус, припахивать) відго́нити, віддава́ти; тхну́ти
  3) (об огнестрельном оружии, о механизме) відбива́ти, відби́ти, віддава́ти, відда́ти
  4) ( снасти) мор. віддава́ти, відда́ти; ( отпускать) попуска́ти, попусти́ти
  5) (становиться слабее; отпускать) відпуска́ти, відпусти́ти, віддава́ти, відда́ти; ( становиться легче) ле́гшати, поле́гшати

  Русско-украинский словарь > отдавать

 • 7 выражать

  несов. выража́ть, сов. вы́разить
  1) матем. (исчислять, обозначать) виража́ти, ви́разити, обчисля́ти, обчи́слити; виража́ти, ви́разити
  2) ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити; ( словами - обычно) висло́влювати, ви́словити; ( произносить - ещё) вимовля́ти, ви́мовити; (отражать, отображать) відбива́ти, відби́ти; ( передавать) передава́ти, переда́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > выражать

 • 8 отдавать

  несов. отдава́ть, сов. отда́ть
  1) техн., физ. віддава́ти, відда́ти; ( отражать звуки) відбива́ти, відби́ти
  2) техн. (о механизме, огнестрельном оружии) відбива́ти, відби́ти, віддава́ти, відда́ти
  3) техн. (снасти и т. п.) віддава́ти, відда́ти; ( отпускать) попуска́ти, попусти́ти
  - отдавать паруса
  - отдавать швартовы
  - отдавать якорь

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать

 • 9 отразить

  сов. от отражать

  Русско-украинский политехнический словарь > отразить

 • 10 выражать

  несов. выража́ть, сов. вы́разить
  1) матем. (исчислять, обозначать) виража́ти, ви́разити, обчисля́ти, обчи́слити; виража́ти, ви́разити
  2) ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити; ( словами - обычно) висло́влювати, ви́словити; ( произносить - ещё) вимовля́ти, ви́мовити; (отражать, отображать) відбива́ти, відби́ти; ( передавать) передава́ти, переда́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > выражать

 • 11 отдавать

  несов. отдава́ть, сов. отда́ть
  1) техн., физ. віддава́ти, відда́ти; ( отражать звуки) відбива́ти, відби́ти
  2) техн. (о механизме, огнестрельном оружии) відбива́ти, відби́ти, віддава́ти, відда́ти
  3) техн. (снасти и т. п.) віддава́ти, відда́ти; ( отпускать) попуска́ти, попусти́ти
  - отдавать паруса
  - отдавать швартовы
  - отдавать якорь

  Русско-украинский политехнический словарь > отдавать

 • 12 отразить

  сов. от отражать

  Русско-украинский политехнический словарь > отразить

 • 13 выражать

  -ся, выразить, -ся
  1) см. Обнаруживать, -ся, обнаружить, -ся;
  2) (определять) визначати, -ся, визначити, -ся. [Повинність соціялістів під час війни не можна визначити однією думкою (Грін.)];
  3) (словами) висловлювати, -ся, висловити, -ся. [Не так висловив], виливати, -ся словом, вилити, -ся словом, у слові; (высказывать, -ся) виповідати, -ся, виповісти, -ся, вимовити, змовити. [Кожен народ виповідає свої думки, свій погляд по- свойому. Не змовлю я своєї думки]. Если можно так выразиться - коли можна так висловитися; сказати-б. [Характеризує воно дух епохи, передає її, сказати-б, непропащі пахощі (Єфр.)]. Выразить на письме - висловити листовно, списати. Выражать пением - вимовляти співом, виспівувати. -ать мимикой - говорити на мигах, мімікувати. Выражать нетерпение - нетерпеливитися. В-ать охоту - охотитися, поохотитися. В-ать желание принять участие в чём, присоединиться к чему - зголошуватися, зголоситися до чого;
  4) (передавать) віддавати, віддати. [Що-ж до букви ю, то вона має віддавати в старій сербській графіці звук jo (Кримськ.)]. Выражаемый -
  1) виявлюваний;
  2) визначуваний;
  3) висловлюваний, вимовлюваний. Выраженный -
  1) виявлений;
  2) визначений;
  3) висловлений, вимовлений, виповіджений; (переданный) відданий. Ясно, определённо выраженный - виразний. [Виявляється виразне бажання сховати частину правди (Грінч.)].
  * * *
  несов.; сов. - в`ыразить
  1) виража́ти, ви́разити; ( словами) висло́влювати, ви́словити; ( отражать) відбива́ти, відби́ти; ( обнаруживать) виявля́ти, ви́явити; ( передавать) передава́ти, переда́ти

  \выражать жела́ние — висло́влювати, ви́словити (виявляти, ви́явити, виража́ти, ви́разити) бажа́ння

  2) (обозначать, исчислять) виража́ти, ви́разити

  Русско-украинский словарь > выражать

 • 14 запечатлевать

  несов.; сов. - запечатл`еть
  1) лит., иск. (передавать, отражать) відбива́ти, відби́ти (відіб'ю́, віді́б'єш и відіб'є́ш); ( воплощать) уті́лювати, уті́лити; (закреплять, рисуя, фотографируя) фіксува́ти, зафіксува́ти
  2) (закреплять, сохранять) зберіга́ти, зберегти́, -режу́, -режеш, закарбо́вувати, -бо́вую, -бо́вуєш, закарбува́ти; ( запоминать) запам'ято́вувати, запам'ята́ти
  3) (отмечать, ознаменовывать) відзнача́ти, відзна́чити и відзначи́ти
  4) (свидетельствовать чем-л.) засві́дчувати, засвідчити
  5) ( класть печать) пропеча́тувати, пропеча́тати

  Русско-украинский словарь > запечатлевать

 • 15 нападение

  напад (-ду) на кого, на що. [Ввесь підібрався, як перед нападом (Коцюб.)]. Внезапное, непредвиденное -ние - наглий, непередбачений (несподіваний) напад. При первом, при каждом -нии - першого, кожного нападу; за першим, за кожним нападом. [Частіш почали кримці та ногайці набігати; кожного нападу брали селян у неволю тисячами (Куліш). За першим нападом ворога було побито (Київщ.)]. Быть в безопасности от -ния - бути вбезпеченим (безпечним, забезпеченим) від нападу, проти нападу. Возобновлять, возобновить -ние - поновляти, поновити напад. Выдерживать, выдержать -ние - витримувати, витримати напад. [Не витримали турецькі галери козацького нападу (Загірня)]. Отражать, отразить -ние - відбивати, відбити напад кого, чий, давати, дати відсіч кому. [Відбито напад геть (Грінч.). Давали таки добру одсіч харцизякам (Куліш)]. Производить, произвести -ние - чинити, учинити напад, бити, ударяти, ударити на кого, на що; (быстрые -ния на кого) швидко наскакувати, наскочити на кого, (образно) крутити веремія. [Прийшов чужоземець татарин і ото вже на Вишгород б'є (Ант.-Драг.). Ніхто краще його не ставав до бою, ніхто не крутив ляхам такого веремія (Куліш). Як зачав він веремія крутити: то шарпне, то сіпне, то кусне мене (Канівщ.)].
  * * *
  на́пад, -у

  центр \нападение ния — спорт. центр на́паду

  Русско-украинский словарь > нападение

 • 16 отбивать

  отбить
  1) что от кого, от чего, у чего - відбивати, відбити що від кого, від чого, у чого, у чому. [Козак нагайкою стріли відбиває. Відбив вушко від глечика (в глечика). Відбивати м'яч(а) (опуку) рукою]. -вать нападение, отражать - відбивати, відбити, відпирати, відперти напад;
  2) -вать что у кого (отымать силой) - відбивати, відбити, (реже) відгромлювати, відгромити що в кого. -бить у неприятеля город, пушку, пленных - відбити у ворога місто, гармату, полонених. -вать у кого работу, покупку, покупателей, невесту, жениха - відбивати, відбити кому или в кого працю, покупку, покупців, наречену (молоду), нареченого (молодого); (о любимом человеке ещё) перелюбити. [Перелюбила мого хлопця]. -бил у меня жену - відбив у мене (или мою) жінку. -вать советами, наговорами - відбивати, відбити, відмовляти, відмовити, відраювати, відраяти, відсуджувати, відсудити кого від кого, у кого;
  3) -вать замок, двери - відбивати, відбити колодку, двері (-рей);
  4) (удалять, уничтожать) что перебивати, перебити. -вать запах - перебивати дух (напр., горільчаний). -вать дурной вкус во рту - перебивати поганий смак у роті;
  5) (защищать) відбороняти, відборонити кого від кого. -бить бока, внутренности кому - надсаджувати, надсадити, відбивати, відбити кому боки, бебехи, печінки. -вать охоту кому - відбивати, відбити охоту кому до чого, знеохочувати, знеохотити кого до чого. -вать такт - вибивати, вистукувати такт. -вать дробь, танцуя - дріботіти. -вать косу - клепати косу. -вать черту намеленной бечовкой - значити, позначити. Ружьё -вает - рушниця віддає. Отбитый - відбитий.
  * * *
  несов.; сов. - отб`ить
  відбива́ти, відби́ти и повідбива́ти; ( заострять лезвие косы) клепа́ти, ви́клепати и поклепа́ти; (несов.: повредить) відсади́ти

  Русско-украинский словарь > отбивать

 • 17 отображать

  отобразить что відбивати, відбити що. Отображенный - відбитий.
  * * *
  несов.; сов. - отобраз`ить
  відобража́ти и відобра́жувати, відобрази́ти, віддзерка́лювати, віддзерка́лити, ( отражать) відбива́ти, відби́ти

  Русско-украинский словарь > отображать

 • 18 отразить

  Русско-украинский словарь > отразить

 • 19 отсвечивать

  отсветить відсвічувати, відсвітити, від(б)лискувати, відблиснути, віддавати, відбивати світ, віддати, відбити світ.
  * * *
  1) ( отражать свет) відсві́чувати, відсві́чуватися; ( давать отблеск) поли́скувати
  2) (отражаться в чем-л. - об источниках света) відсві́чуватися

  Русско-украинский словарь > отсвечивать

 • 20 Отзеркаливать

  отзеркалить
  1) см. Выгладить;
  2) (отражать) відбивати, відбити, відзеркалювати, відзеркалити (Крим.).

  Русско-украинский словарь > Отзеркаливать

См. также в других словарях:

 • отражать — действительность • оценка, соответствие отражать жизнь • оценка, соответствие отражать реальность • оценка, соответствие отражать ситуацию • оценка, соответствие отражать суть • оценка, соответствие отражать уровень • оценка, соответствие… …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • отражать — См. отвращать, противиться... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. отражать …   Словарь синонимов

 • ОТРАЖАТЬ — ОТРАЖАТЬ, отразить кого, отбить силою, оружием, защищаясь отогнать, отбить нападенье; | отразить доводы, обвинения, опровергать словами, противными доводами. | Гладь озера отражает лучи солнца, отбрасывает, отклоняет и направляет в противную… …   Толковый словарь Даля

 • ОТРАЖАТЬ — ОТРАЖАТЬ, отражаю, отражаешь. несовер. к отразить. «Сознание вообще отражает бытие, это общее положение всего материализма.» Ленин. «Наши ощущения отражают объективную реальность, т.е. то, что существует независимо от человечества и от… …   Толковый словарь Ушакова

 • отражать — ОТРАЗИТЬ, ажу, азишь; ажённый ( ён, ена); сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • отражать — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN reflect …   Справочник технического переводчика

 • отражать нападки — биться, защищать, отстаивать, стоять горой, стоять грудью, отбивать нападки, вести борьбу, бороться Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Отражать — несов. перех. 1. Отбрасывать в обратном направлении (световые и т.п. лучи, волны, колебания). отт. Отбрасывая световой луч, воспроизводить чей либо образ (о полированной, гладкой поверхности). отт. Воспроизводить в образах, понятиях объективную… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • отражать — глаг., нсв., употр. сравн. часто Морфология: я отражаю, ты отражаешь, он/она/оно отражает, мы отражаем, вы отражаете, они отражают, отражай, отражайте, отражал, отражала, отражало, отражали, отражающий, отражаемый, отражавший, отражая; св.… …   Толковый словарь Дмитриева

 • отражать — отраж ать, аю, ает …   Русский орфографический словарь

 • отражать — (I), отража/ю(сь), жа/ешь(ся), жа/ют(ся) …   Орфографический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»