Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

относиться несерьёзно

 • 1 несерьёзно

  нрч. несерйозно, неповажно.
  * * *
  нареч.
  несерйо́зно

  Русско-украинский словарь > несерьёзно

 • 2 играть

  1) (во что) грати, гуляти в що и в чого, (тешиться) гратися, бавитися в що, (в детск. яз.) гратоньки, граватовьки, гулятоньки, гуляточки. [Гуляють у тісної баби (Рудч.). Гуляєте в креймахи? В дамки гуляєте, чи ні? (Звин.). Чи ти граєш в якоїсь іграшки, чи що? - говорила Олеся (Н.-Лев.). Можна гратися, можна бігати, бурушкатися без кінця (Васильч.). Кругом них бавилася дітвора, дзвінким реготом сповняючи повітря (Черкас.)]. -рать в куклы, в жмурки, в мячик - гуляти, гратися в ляльки, в піжмурки, в м'яча. -рать в карты, в шахматы - грати, гуляти в карти, в шахи. [Троє вірмен зараз-же з боку біля Марка гуляють у карти (Грінч.)]. -рать по большой, по маленькой - грати в велику, в малу гру. -рать на мелок - набір грати. -рать в бубнах, в пиках - грати на дзвінці, на вині. -рать (с) чем - гратися, бавитися, гулятися (з) чим. С ним как с огнём -рать - з ним як з огнем гратися, гулятися, бавитися. -рать кем - гратися, бавитися, гулятися ким. [Чи будеш ним мов пташкою гулятись, на ниточці прив'яжеш для дитини? (Куліш). Вона чула серцем, що Миколай тільки бавиться нею (Гр. Григ.)]. Судьба -рает людьми - доля грається людьми, жартує з людьми. Кошка -рает с котятами - кішка грається з кошенятами. -рает, как кот мышью - грається, як кіт (з) мишею. -рать с кем (иметь партнёром) - грати, гуляти з ким; (тешиться, забавляться) гратися, гулятися, бавитися з ким. [З собакою унучок грався (Шевч.). Вовчиця на сонці з вовченятами грається (Рудч.). Ще недавно вона з їми в ляльки гулялася, а он тепер уже порається (Грінч.)]. -рать на бирже - грати на биржі. -рать на повышение - бити на підвищення;
  2) (на музык. инструм. и о них) грати (на що и на чому, у що). [Кобзар чутно як грає і співає про Морозенка (М. Вовч.). Бас гуде, скрипка грає (Номис)]. -рать на лире, на скрипке, на дуде, на пианино, на рояли - грати на ліру (и на лірі), на скрипку (и на скрипці), на дудку (и у дудку), на піяніно (и на піяніні), на роялі. [Грає на ліру (Звин.). Сидить кобзар на могилі та на кобзі грає (Шевч.)];
  3) что - грати що. -рать кого, чью роль изображать на сцене - грати, удавати кого, чию ролю. [Він грає Гамлета (Крим.). Жінок на театрі (грецькім) удавали теж чоловіки (Єфр.). І що-найпишнішії дами з придворних вдавали на сцені субреток моторних, щоб слави і втіхи зажить (Л. Укр.)]. -рать роль чего - грати, (исполнять) відігравати, відбувати ролю чого. Это не -рает роли - це не грає ролі, це не має ваги. -рать главную или руководящую роль, -рать первую скрипку (переносно) - першу скрипку грати, перед вести в чому. [В Київі знайшов Шевченко цілу вже громаду ентузіястичної молоди, між якою перед вели Костомаров та Куліш (Єфр.)]. -рать значительную, выдающуюся роль - чимало, багато важити (в чому). -рать свадьбу - справляти весілля. [Одної неділі справляли весілля Настине з Петром, другої вінчали Гната (Коцюб.)];
  4) (об игре света, красок, лица) грати (чим), мінитися (чим). [Небо грає усякими барвами (Коцюб.). По той бік Росі грала зірниця (Н.-Лев.). На устах під чорним вусом грала усмішка (Коцюб.)]. Солнце -рает на Пасху - сонце грає, міниться на Великдень. Шампанское -рает в бокале - шампанське грає в келіху. Румянец -рает - рум'янець грає, міниться. [В обох на щоках міниться невгасимою купинкою рум'янець (Васильч.)];
  5) (бродить) грати, шумувати, мусувати, (только переносно) буяти. [Чи не той то хміль, що у пиві грає? (АД.). Мед вже почав у бочці грати (Сл. Гр.)]. Молодая кровь -рает - молода, юнацька кров грає, буяє, шумує. [Бо то не кров юнацька в мене грає (Грінч.)]. Волна -рает - хвиля грає. Играя, Играючи (шутя) - гуляючи(сь), заіграшки[у]. Это -ючи сделать можно - це гуляючи(сь), заіграшки[у] зробити можна. Игранный - граний, гуляний.
  * * *
  1) гра́ти; (во что, с кем-чем) гратися, гуля́ти, гуля́тися; ( забавляться) ба́витися, -влюся, -вишся; ( относиться несерьёзно) жартува́ти

  \игратьть в зага́дки — гра́ти в за́га́дки, зага́дувати за́га́дки [оди́н о́дному]

  \игратьть в ку́клы — гра́тися (гуля́ти, гуля́тися) в ляльки́ (з лялька́ми)

  \игратьть в ша́хматы — гра́ти (гуля́ти) в ша́хи

  \игратьть глаза́ми — гра́ти очи́ма

  \игратьть коме́дию — см. комедия

  \игратьть на би́рже — гра́ти на бі́ржі

  \игратьть на не́рвах чьих — см. нерв

  \игратьть на́ руку (в ру́ку) кому́ — гра́ти на ру́ку кому́

  \игратьть огнём (с огнём) — гра́тися з вогне́м

  \игратьть роль — а) прям. гра́ти роль; б) перен. відіграва́ти роль

  \игратьть сва́дьбу — справля́ти (гуля́ти, гра́ти) весі́лля

  \игратьть свое́й жи́знью — гра́ти свої́м життя́м

  \игратьть слова́ми — гра́ти слова́ми; ( острить) каламбу́рити

  2) ( о вине и шипучих напитках) гра́ти, виграва́ти, -грає́, шумува́ти, -му́є
  3) (сверкать, отражаясь) гра́ти, виграва́ти, міни́тися, -ни́ться, перелива́ти, перелива́тися, блища́ти, блисті́ти, -ти́ть, ся́яти, ся́ти(ся́є); (о смене оттенков, тонов) лелі́ти

  \игратьть все́ми цвета́ми [ра́дуги] — гра́ти (виграва́ти, міни́тися, перелива́ти, перелива́тися) всіма́ ба́рвами [ра́йдуги]

  4) (о чувствах, мыслях, воображении) гра́ти, шумува́ти, буя́ти
  5) ( на музыкальном инструменте) гра́ти, виграва́ти

  \игратьть в две (в четы́ре) руки́ — гра́ти (виграва́ти) в дві (в чоти́ри) руки́

  \игратьть на скри́пке — гра́ти (виграва́ти) на скри́пці (на скри́пку)

  \игратьть пе́рвую скри́пку — гра́ти пе́ршу скри́пку

  6) ( петь) диал. співа́ти

  \игратьть пе́сни (пе́сню) — співа́ти [пі́сню, пісні́]

  Русско-украинский словарь > играть

 • 3 поиграть

  см. Поигрывать.
  * * *
  1) погра́ти; (во что, с кем-чем) погра́тися, погуля́ти, згуля́ти; ( позабавиться) поба́витися; (перен.: отнестись несерьёзно) пожартува́ти
  2) ( о вине) погра́ти, пошумува́ти
  3) (о переливах света, красок) погра́ти; ( поблестеть) поблища́ти, пося́яти
  4) (о чувствах, мыслях, воображении) погра́ти, пошумува́ти, побуя́ти

  Русско-украинский словарь > поиграть

 • 4 курьёзно

  нрч. курйозно, кумедно, по-кумедному, сміховинно, чудасійно. [В їх якось по- кумедному говорять (Крим.)].
  * * *
  нареч.
  курйо́зно, сміхови́нно; куме́дно

  Русско-украинский словарь > курьёзно

 • 5 полусерьёзно

  напівсерйозно, напівповажно.
  * * *
  нареч.
  напівсерйо́зно

  Русско-украинский словарь > полусерьёзно

 • 6 прекурьёзно

  нареч.
  ду́же курйо́зно

  Русско-украинский словарь > прекурьёзно

 • 7 прелюбёзно

  нареч.
  ду́же люб'я́зно (ласка́во)

  Русско-украинский словарь > прелюбёзно

 • 8 пресерьёзно

  нареч.
  ду́же серйо́зно

  Русско-украинский словарь > пресерьёзно

 • 9 серьёзно

  1) нареч. серйо́зно; пова́жно
  2) в знач. вводн. сл. спра́вді, пра́вда; серйо́зно

  Русско-украинский словарь > серьёзно

 • 10 скрупулёзно

  нареч.
  скрупульо́зно

  Русско-украинский словарь > скрупулёзно

 • 11 слёзно

  нареч.
  слі́зно

  Русско-украинский словарь > слёзно

 • 12 относиться

  відно́ситися

  Русско-украинский политехнический словарь > относиться

 • 13 относиться

  відно́ситися

  Русско-украинский политехнический словарь > относиться

 • 14 різної ваги

  техн. разнове́сный

  Українсько-російський політехнічний словник > різної ваги

 • 15 схема наскрізної лічби

  схе́ма сквозно́го счёта

  Українсько-російський політехнічний словник > схема наскрізної лічби

 • 16 несерьёзность

  несерйозність, неповажність (-ости).
  * * *
  несерйо́зність, -ності

  Русско-украинский словарь > несерьёзность

 • 17 несерьёзный

  несерйозний, неповажний. [Несерйозна людина (Київ). Несерйозне ставлення до роботи (Ле). Неповажна причина (Київ)].
  * * *
  несерйо́зний

  Русско-украинский словарь > несерьёзный

 • 18 относиться

  отнестись
  1) відноситися, віднестися;
  2) матем. - стосуватися, бути супроти. [Два стосується до чотирьох, як три до шістьох; или два супроти чотирьох те саме, що три супроти шістьох];
  3) см. Обращаться к кому;
  4) -ся куда (подлежать чьему ведению, компетенции) - стосуватися до кого, до чого, належатися до кого, до чого. [Такі питання стосуються до археології. Ця справа належиться до вас]. Это ко мне не -сится - це до мене не стосується (не належиться). Не к тебе -сится - не до тебе річ, (шутл.) не твоє мелеться, не до тебе п'ють. Относящийся к чему - належний до чого. Неотносящийся к делу - сторонній. [Треба спинитись тут ще на одній ніби стороннй деталі (Єфр.)]. Село -сится к такой-то волости - село тягне, належить до такої волости. [Село Токарі тягне до Бешкинської волости];
  5) к кому, чему - ставитися, поставитися до кого, до чого; приймати, прийняти що; (редко) постать узяти до чого. [До мене ставляться як до рідного. Як поставилася до тієї звістки? Постать ворожу до святкування взяла найвища влада (О. Пчілка)]. -ся к чему с уважением - шанувати, пошанувати кого, ставитися, поставитися з пошаною (з повагою) до кого. -ся пренебрежительно, отрицательно - нехтувати кого, що, помітувати ким, чим. -ся легкомысленно - легковажити, злегковажити що. [Справи цієї не злегковажено]. -ся хладнокровно, спокойно - ставитися спокійно до чого, холодним оком дивитися, поглядати на що. [Холоднішим оком поглядає читачка на «Тарасову ніч» (Грінч.)]. -ся несправедливо к кому - кривдити кого; (свысока) згори позирати; (враждебно) ворогувати на кого, проти кого, ставати ворожо проти кого, чого, око на кого мати, проти кого зуб мати. [Ворожо стають проти прав української мови (О. Пчілка)]. -ся с любовью, заботливо - жалувати кого. [Батько жалував нас обох рівно: і брата, і мене (М. Вовч.)]; (добродушно) добре серце мати до кого; (с отчуждённостью) чужим оком позирати на кого. К вам -сятся, как к людям - вас за людей мають. -ся каким-л. образом к делу - брати справу як. [Автор бере справу занадто серйозно (Єфр.)].
  * * *
  I несов.; сов. - отнест`ись
  1) ( проявлять своё отношение) ста́витися, поста́витися
  2) (несов.: входить в состав, в разряд кого-чего-л.) нале́жати
  3) (несов.: иметь касательство) стосува́тися, обхо́дити; ( принадлежать) нале́жати; ( приходиться) припада́ти
  4) (высказывать своё мнение, отзываться) відгу́куватися и відгука́тися, відгукну́тися, відзива́тися, відізва́тися
  5) (обращаться с вопросом, просьбой) зверта́тися, зверну́тися, вдава́тися, вда́тися
  6) несов. мат. відно́ситися
  7) строит., несов. відно́ситися; перено́ситися; відстороня́тися; відставля́тися; зарахо́вуватися, залі́чуватися, відно́ситися; припи́суватися; поя́снюватися, поясня́тися; зверта́тися; спрямо́вуватися; відру́буватися, відтина́тися; відрі́зуватися
  II
  (сев.: износиться) зноси́тися; ( об обуви) стопта́тися

  Русско-украинский словарь > относиться

 • 19 скабрёзно

  нареч.
  непристо́йно

  Русско-украинский словарь > скабрёзно

 • 20 скандалёзно

  нареч. см. скандально

  Русско-украинский словарь > скандалёзно

См. также в других словарях:

 • несерьёзно — см. несерьёзный; нареч. Несерьёзно относиться к делу. Его ранило несерьёзно …   Словарь многих выражений

 • несерьёзно — нареч. к несерьезный. Несерьезно относиться к делу. □ Андрей, без пиджака, в рубашке с закатанными рукавами, выставив худые локти с красными натертыми пятнами, поглаживал пальцами подбородок. Выглядел Андрей несерьезно. Гранин, Искатели …   Малый академический словарь

 • ШУТИТЬ — ШУТИТЬ, шучу, шутишь; несовер. 1. Весело и забавно говорить, поступать; делать что н. ради забавы. Остроумно ш. Ш. с детьми. Ш. (играть) с огнём (перен.: обращаться легкомысленно с чем н. опасным). 2. над кем (чем). Смеяться над кем н.,… …   Толковый словарь Ожегова

 • несерьезный — НЕСЕРЬЁЗНЫЙ ая, ое; зен, зна, зно. 1. Не отличающийся серьёзностью; легкомысленный. Н. человек. Н ая девушка. Н. вид, н ое настроение. // Обнаруживающий отсутствие серьёзного отношения к чему л.; неосновательный. Н. подход к делу. У него н ое… …   Энциклопедический словарь

 • Играть — I несов. неперех. 1. Резвясь, забавляться, развлекаться. отт. Проводить время в процессе какого либо занятия, доставляющего удовлетворение, служащего развлечением одним лишь участием в нём. 2. Обращаться с каким либо предметом как с игрушкой. отт …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • играть — аю, аешь; играющий; игранный; ран, а, о; играя; (разг.) играючи; нсв. 1. Забавляться, резвиться, развлекаться. И. в куклы. Ребята играют в саду. И. на полу. И. с кошкой. // Выпрыгивать из воды (о рыбе). На закате играет рыба. // Участвовать в… …   Энциклопедический словарь

 • играть — а/ю, а/ешь; игра/ющий; и/гранный; ран, а, о; игра/я; (разг.), игра/ючи; нсв. см. тж. играться, игрывать, играючи, играющий 1) а) Забавляться, резвиться, развлек …   Словарь многих выражений

 • шутить — глаг., нсв., употр. часто Морфология: я шучу, ты шутишь, он/она/оно шутит, мы шутим, вы шутите, они шутят, шути, шутите, шутил, шутила, шутило, шутили, шутящий и шутящий, шутивший, шутя; св. пошутить 1. Если в кругу других людей вы шутите, т …   Толковый словарь Дмитриева

 • Правовые гарантии — (или надлежащая правовая процедура)  свод правил, в соответствии с которым государство должно уважать все законные права, принадлежащие человеку. Правовые гарантии уравновешивают полномочия государства с законом страны, защищая частных лиц… …   Википедия

 • Список персонажей «Характеры-хранители» — Содержание 1 Главные персонажи 1.1 Аму Хинамори 1.2 С …   Википедия

 • Сталин, Иосиф Виссарионович — Возможно, эта статья или раздел требует сокращения. Сократите объём текста в соответствии с рекомендациями правил о взвешенности изложения и размере статей. Дополнительные сведения могут быть на странице обсуждения …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»