Перевод: с испанского на болгарский

опитвам се да постигна нещо много трудно или невъзможно

 • 1 aguja

  f 1) игла (за шиене, плетене); 2) игличка (на бор, елха); 3) стрелка (на компас); 4) мор. компас; 5) обелиск; 6) капител на църква; 7) вид риба; dar aguja y sacar reja прен., разг. правя малка услуга с голяма полза и изгода; buscar una aguja en un pajar proverb търся игла в купа сено ( опитвам се да постигна нещо много трудно или невъзможно).

  Diccionario español-búlgaro > aguja

 • 2 facilillo,

  a adj (от fàcil ирон.) лесна работа ( за нещо много трудно).

  Diccionario español-búlgaro > facilillo,

 • 3 salir

  1. intr 1) излизам; 2) заминавам; 3) стърча, издавам се напред, изпъквам; 4) произлизам; водя началото си; 5) изгрява, издига се (за слънце, луна); 6) излизам (книга, вестник); 7) пониквам, никна (за посев); 8) излиза; свършва се; 9) спечелвам (от лотария); 10) оказвам се; 11) измъквам се от тясно място или затруднение; 12) освобождавам се; 13) появявам се, откривам се; 14) изчиствам се, излизам (за петно); 15) освобождавам се от нещо, продавам го; 16) ставам известен (за нещо); 17) казвам или правя нещо неочаквано; 18) откривам се отново (пост, служба и др.); 19) струвам; 20) излизам, точен съм (за сметка); 21) с предл. con + sust постигам това, което означава името; salió con su pretensión постигна това, което искаше; salirse con la suya налагам мнението, желанието си; 22) често се виждам с някого, поддържам интимни отношения; 23) имам добър или лош край (с bien или mal); 24) свършвам (за сезон); 25) приличам; 26) отдалечавам се; пренебрегвам, нарушавам; salió de tono беше нетактичен; 27) напускам (длъжност, с предл. de); 28) избран съм, падам се; 29) излизам на, стигам до (за улица, превозно средство и др., с предл. a); 30) тръгвам, започвам от (с предл. de); 31) мор. отдалечавам се от друг кораб; salir con una bobada прен. казвам глупост; salir caro algo a uno а) струва ми много; б) прен. излиза ми скъпо, солено; търпя последиците от нещо; salir al encuentro отивам да посрещна някого; salir de juicio загубвам ум, разум; salir de sus casillas прен. загубвам търпение; salir de apuros излизам от трудно положение; salir los colores a la cara почервенявам, изчервявам се; salir pitando (zumbando) uno прен., разг. хуквам като ужилен; 2. prnl 1) изтичам, изливам се (за течност); 2) протичам (за съд); 3) изкипявам (при варене); 4) пониквам; a lo que salga прен., разг. каквото излезе; salga lo que salga (saliere) разг. каквото ще да става; salirle a uno una cosa en blanco прен. осмян съм, за смях съм; не постигам целта си; salir por uno защитавам някого; salirse con su gusto достигам, постигам своето.

  Diccionario español-búlgaro > salir

 • 4 gordo,

  a 1. adj 1) дебел; 2) тлъст, мазен; 3) дебел, плътен, с голям обем; 4) много голям, необичаен, силен; 2. m 1) сланина, мас; 2): premio gordo,, el gordo, най-голямата печалба на лотария; tocar el gordo, печеля най-голямата награда на лотария; algo gordo, разг. важно, известно нещо; armarse la gordo,a разг. започвам голям диспут, спор; estar gordo, una mujer разг. бременна; caer gordo, (a) una persona o cosa прен., разг. антипатичен, неприятен ми е; no haberlas visto tan (màs) gordo,s не съм попадал в толкова трудно или забъркано положение.

  Diccionario español-búlgaro > gordo,

 • 5 perdonar

  tr 1) извинявам, опрощавам; 2) пощадявам; помилвам; 3) прен. отказвам се от право, удоволствие и др.; 4) с отрицателната частица no отпред означава, че действието ще се извърши при каквито и да е условия: no perdonar modo o medio de conseguir una cosa не пропускам случай или средство, за да постигна нещо; no perdonar un baile не пропускам танц; no perdonar gastos не пестя средства; no perdonar modo (medio) опитвам всичко; perdonar hecho y por hacer за всеопрощаващ човек.

  Diccionario español-búlgaro > perdonar

 • 6 afanar

  1. intr 1) трудя се усърдно; 2) старая се; 3) върша тежък физически труд; 2. tr 1) изтощавам, притеснявам някого; 2) разг. крада, открадвам, присвоявам си нещо чуждо (материално или нематериално); 3. prnl 1) отдавам се изцяло на работата; залягам над нещо, полагам големи усилия; 2) правя всичко възможно, упорствам, за да постигна целта си.

  Diccionario español-búlgaro > afanar

 • 7 estrella

  f 1) астр. звезда; небесно тяло; estrella fugaz падаща звезда; estrella matutina зорница; estrella polar (del Norte) полярна звезда; estrella vespertina вечерница; estrella errante (erràtica) астрон. планета; 2) прен. звезда, пътеводна звезда; щастлива звезда, щастие; 3) бяло петно на челото на животни; 4) звездичка на шпора; 5) кинозвезда; 6) pl фиде за супа във вид на звездички; 7) Амер. хвърчило; 8) воен. звезда върху нашивките; 9) фигура с форма на звезда, показваща категория на хотел; 10) прен. авторитет, име в определена област; campar uno con su estrella прен. щастлив съм, роден съм под щастлива звезда; con estrellas нощно време; levantarse uno a las estrellas прен. възгордявам се; сърдя се; levantarse con (las) estrellas разг. ставам много рано сутрин; nacer (tener) con estrella прен. роден съм под щастлива звезда, върви ми, имам си звезда; querer contar las estrellas прен., разг. заемам се с много трудно нещо; unos nacen con estrella, y otros nacen estrellados proverb всеки се ражда с различна съдба; ver las estrellas прен., разг. виждам звезди посред бял ден.

  Diccionario español-búlgaro > estrella

 • 8 hablar

  1. intr 1) говоря, разговарям; 2) произнасям реч; 3) обсъждам, съгласувам; 4) с предл. de, говоря върху тема, засягам въпрос (писмено или устно); 5) застъпвам се, ходатайствам; 6) прен. напомням, говоря за; en el mundo todo habla de Dios в света всяко нещо напомня за Бога; 7) прен. звуча много изразително (за инструмент); 8) обръщам се (към някого); 9) прен. имам любовни отношения с някого; 10) мърморя, критикувам; 11) прен. изразявам се по какъвто и да е начин; hablar por señas говоря със знаци; 2. tr говоря на някакъв език; 3. prnl 1) говори се; 2) говоря си; hablar por los codos разг. говоря много; ni hablar дума да не става; es hablar por demàs говоря си на вятъра; estar hablando притежавам изключителна изразителност (за неодушевени неща); hablar alto говоря авторитетно; hablar a tontas y la locas разг. говоря необмислено, каквото ми дойде наум; hablar bien criado говоря възпитано; hablar consigo говоря на себе си, размишлявам; hablar en común говоря общо, по принцип; hablar en cristiano прен., разг. говоря ясно, по християнски; hablar gordo говоря надуто, заплашително; hablar lo todo не съм дискретен, всичко си казвам; hablar por hablar говоря, колкото да се намирам на приказка; hablàrselo uno todo a) не давам дума другиму; б) противореча си; quien mucho habla, mucho yerra бърка този, който много говори; solo le falta hablar разг. само дето не е проговорил(о, а) ( за нещо много изразително).

  Diccionario español-búlgaro > hablar

 • 9 miel

  f 1) мед; 2): miel de caña (de primas) петмез при производство на захар; 3) хашиш, етерни масла; miel silvestre див мед; dejar a uno con la miel en los labios прен., разг. отнемам някому нещо, което му харесва или му се услажда; hacerse uno de miel прен. държа се меко, внимателно; miel sobre hojuelas прен. нещо много подхожда на друго, подчертава го; no hay miel sin hiel няма радост без грижи; vender miel al colmenero прен. на стар краставичар краставици продавам; luna de miel меден месец.

  Diccionario español-búlgaro > miel

 • 10 relámpago

  m 1) светкавица; 2) прен. внезапно светнал блясък или лумнал огън; 3) прен. бързо появяващо се и изчезващо нещо; много кратко нещо; guerra relámpago светкавична война.

  Diccionario español-búlgaro > relámpago

 • 11 tinta

  f 1) боя; 2) мастило; tinta china туш; 3) боядисване; 4) pl нюанси, оттенъци; 5) pl жив. бои; medias tintas прен., разг. намек, недомлъвка; de buena tinta adv разг. достоверно; saber de buena tinta разг. зная от първа ръка; sudar tinta прен., разг. полагам много усилия да постигна нещо; cargar (recarger) las tintas прен., разг. сгъстявам краските, пресилвам; преувеличавам значението; correr la tinta (correr ríos de tinta) sobre предизвиквам голям интерес (в преса, телевизия и др.).

  Diccionario español-búlgaro > tinta

 • 12 abismo

  m 1) пропаст, бездна; 2) ад, пъкъл; 3) прен. нещо безкрайно, бездънно или непонятно; 4) връх или централна част на герб.

  Diccionario español-búlgaro > abismo

 • 13 atestar1

  1. tr (-ie-) 1) напълвам, изпълвам, претъпквам; 2) слагам вътре, пъхам; 3) наблъсквам много неща или хора в тясно пространство; 4) доливам младо вино след ферментация; 2. prnl прен., разг. напивам се, насищам се, ям до насита.

  Diccionario español-búlgaro > atestar1

 • 14 caza

  1. f 1) лов, ловуване; caza de altanería лов със соколи; 2) дивеч, плячка, улов; caza mayor (menor) едър (дребен) дивеч; 3) преследване; улавяне, залавяне; andar a caza de gangas прен., разг. търся лесна плячка, лесен успех; dar caza а) букв., прен. преследвам; б) стремя се да разбера, да постигна нещо; 2. m изтребител; piloto de caza летец-изтребител.

  Diccionario español-búlgaro > caza

 • 15 confrontar

  1. tr 1) устройвам очна ставка; 2) сравнявам две неща; противопоставям някого или нещо на друг или друго; 2. intr 1) гранича, съседен съм; 2) изправям се срещу нещо (някого); 3) прен. близък съм по дух и склонност с друг; 3. prnl конфронтирам се, изправям се срещу някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > confrontar

 • 16 curiosear

  tr/intr любопитствам, опитвам се да разбера нещо.

  Diccionario español-búlgaro > curiosear

 • 17 desperecerse

  prnl чезна, линея; разсипвам се, за да постигна нещо.

  Diccionario español-búlgaro > desperecerse

 • 18 embalar2

  1. tr увеличавам значително скоростта на нещо (по-често като prnl); 2. intr 1) бързам, върша нещо много бързо; 2) потеглям с голяма скорост; 3. prnl прен. оставям се във властта на някаква страст, желание, чувство.

  Diccionario español-búlgaro > embalar2

 • 19 embovedar

  tr 1) арх. строя свод; 2) слагам нещо в крипта или сводесто помещение.

  Diccionario español-búlgaro > embovedar

 • 20 haber2

  1. tr 1) залавям, придобивам; los malhechores no pudieron ser habidos злосторниците не можаха да бъдат заловени; 2) спомагателен глагол за образуване на сложните времена: yo he amado аз съм обичал; 2. impers 1) случва се, става, състои се; hubo una fiesta имаше празник; 2) провежда се; mañana habrà función утре ще има представление; 3): hay que (положителни изрази): необходимо е, трябва да; hay que pensar трябва да се мисли; 4): no hay (que) (отрицателни изрази) безсмислено е, невъзможно е, не е необходимо; no hay que hablar не трябва, безсмислено е да се говори; 5) има; hay viente personas en la reunión на събранието има двадесет човека; 6) намира се, съществува; hay razones en apoyo de съществуват съображения в подкрепа на; 7) протичане, минаване на време; ha cinco días от пет дни, прави вече пет дни; poco tiempo ha отскоро; 8): haber de + inf длъжен съм, трябва да; habré de conformarme ще трябва да се примиря, да приема; 3. prnl държа се (добре, зле); como hay pocos adj каквито малко има; habérselas con alguien разг. спречквам се с някого; no hay de qué няма защо; lo habido y por haber разг. което е било и което ще бъде; no haber + inf no hay màs que decir (ver) нищо повече не може да се добави (види и т. н.); no hay màs que pedir няма какво повече да се иска; no hay tal няма такова нещо, не е вярно; ser de lo que no hay a) нещо много лошо; б) нещо избрано, изключително; si los hay превъзходна степен на нещо; es valiente si los hay ако има някой смелчага, то това е той.

  Diccionario español-búlgaro > haber2


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.