Перевод: с греческого на русский

с русского на греческий

опередивший на сто стадиев

 • 1 σταδιον

      τό (pl. тж. οἱ στάδιοι)
      1) стадий ( мера длины = 184.97 м)
      

  (σ. Ὀλυμπικόν Her., Polyb.)

      ἑκατὸν σταδίοισιν ἄριστος Arph.опередивший на сто стадиев

      

  τὸ σ. ἀγωνίζεσθαι Her., Xen. и ἁμιλλᾶσθαι Plat. — состязаться в беге;

      τὸ σ. νικᾶν Xen. — победить в беге;
      στάδια χλοερὰ στείβειν ποδοῖν Eur. — плясать на зеленых ристалищах, т.е. лужайках;
      ὅ ἐν ξιλίνῳ σταδίῳ πόλεμος Anth. — сражение на деревянном ристалище, т.е. шахматная или шашечная игра

  Древнегреческо-русский словарь > σταδιον

 • 2 επι

      I.
       ἐπί
      I
      (перед гласн. - ἐπ΄, перед придых. - ἐφ΄; in crasi: κἀπί, κἀπ΄ - ион. κἠπί = καὴ ἐπί; οὑπί = ὅ ἐπί; τοὐπί = τὸ ἐπί; τἀπί = τὰ ἐπί; анастроф. ἔπι)
      1) praep. cum gen.
      (1) (на вопрос «где?»)
      - на
      

  (στῆναι ἐπι πύργου Hom.; ἐφ΄ ἵππων καὴ ἐπὴ νεῶν βαίνειν Aesch.; ἐπὴ γῆς καὴ ὑπὸ γῆς Plat.)

      ἐπὴ τῶν πλευρῶν Xen. — на флангах;
      ἐπὴ προσπόλου μιᾶς χωρεῖν Soph. — идти в сопровождении единственной помощницы;
      ἐπὴ τελευτῆς Arst.в конце

      - у, при, близ, подле
      

  (κόλπος ὅ ἐπὴ Ποσιδηΐου Her.; μεῖναι ἐπὴ τοῦ ποταμοῦ Xen.)

      αἱ ἐπὴ Λήμνου ἐπικείμεναι νῆσοι Her. — острова, лежащие близ Лемноса

      - в
      

  (ἐπὴ τοῦ προαστείου Thuc.; ἐπὴ τῶν ἐργαστηρίων καθίζοντες Isocr.; καταλῦσαι τὸν βίον ἐπὴ τῆς πατρίδος Luc.)

      οἱ ἐπὴ Θρᾴκης Thuc. — находящиеся во Фракии;
      οἱ ἐπὴ τῆς Ἀσίας κατοικοῦντες Isocr. — жители Азии;
      ἐπὴ τῆς οἰκίας Polyb.дома

      (2) (на вопрос «куда?») на
      — в, к, по направлению (ἐπὴ τοῦ κόλπου πλεῦσαι Thuc.; ἥ ἐπὴ Βαβυλῶνος ὁδός Xen.):
      ἐπὴ τῆς εὐθείας κινεῖσθαι Arst. — двигаться по прямой (линии);
      ἀναχωρεῖν ἐπ΄ οἴκου Thuc. — вернуться домой;
      ἐπί στρατοπέδου ἐλθεῖν Xen. — прийти в лагерь;
      ἐπὴ γνώμης τινός γενέσθαι Dem.присоединиться к чьему-л. мнению

      (3) в присутствии, перед (лицом)
      

  (ἐπὴ μαρτύρων Isae., Xen.; ἐπὴ τοῦ δικαστηρίοιυ Isocr., Arst.)

      ἐπ΄ ἐκκλησίας Thuc.в народном собрании

      (4) (при числах, мерах и т.п.) по
      

  ἐφ΄ ἑνός Xen. — по одному, поодиночке;

      τὸ μέτωπον ἐπὴ τριακοσίων, τὸ δὲ βάθος ἐφ΄ ἑκατόν Xen. — по триста (человек) по фронту и по сто в глубину;
      ἐπὴ τεττάρων Thuc.по четыре (в ряд) или в четыре ряда;
      ἐπὴ ὀκτὼ πλίνθων τὸ εὖρος Xen.по восемь кирпичей в ширину

      (5) во время, в, при
      

  (ἐπὴ Κρόνου Hes., Plat.; ἐπὴ τῶν ἡμετέρων προγόνων Xen.; ἐπὴ δείπνου Luc.; ἐπὴ τῶν δείπνων Diod. и ἐπὴ τῆς τραπέζης Plut.)

      ἐπὴ τῶν πράξεων Xen. — при наличии дела, когда нужно действовать;
      ἐπὴ τῆς ἐμῆς ζόης Her. — при моей жизни, пока я жив;
      ἐπ΄ ἐμεῦ Her., ἐπ΄ ἐμοῦ Dem. — в мое время;
      οἱ ἐφ΄ ἡμῶν Xen. — наши современники;
      ἐπὴ σχολῆς Aeschin. — в свободное время, на досуге;
      ἐπὴ τοῦ παρόντος Arst. — в настоящий момент, пока;
      ἐπὴ καιροῦ Dem. и ἐπὴ τῶν καιρῶν Aeschin. — вовремя, кстати:
      ἐπὴ μιᾶς ἡμέρας Luc. — в один (и тот же) день;
      ταύτας (τὰς πόλιας) ἐπ΄ ἡμέρης ἑκάστης αἵρεε Her. (Даврис) брал эти города по одному в день

      (6) по поводу, насчет, относительно, о
      

  (ἐπί τινος λέγειν Plat., Arst.; ἐπί τινος σκοπεῖν Xen.; ἐπὴ πάντων ὀργίζεσθαι Dem.)

      κρίνειν τι ἐπί τινος Dem.высказывать какое-л. суждение о чем-л.

      (7) в соответствии с (чем-л.), на основании, по
      (8) (выраж. отношение, зависимость, причастность, должность и т.п.; в переводе часто опускается)
      

  ἐπὴ νόσου ἔχεσθαι Soph. — быть пораженным болезнью;

      ἐπὴ τῆς φιλότητος Arst. — под влиянием любви;
      (αὐτὸς) ἐφ΄ ἑαυτοῦ Her., Thuc., Xen., Plat.; — сам по себе, тж. отдельно, самостоятельно;
      ἐπὴ ὀνόματός τινος εἶναι Dem.носить какое-л. имя;
      ἥ ἐπ΄ Ἀνταλκίδου εἰρήνη Xen. — Анталкидов мир;
      τὸ ἐφ΄ ἑαυτῶν Thuc. — их собственные дела, их личные интересы;
      μένειν ἐπὴ τῆς ἀρχῆς Xen. — оставаться у власти;
      οἱ ἐπὴ τῶν πραγμάτων (ὄντες) Dem. — государственные деятели;
      ὅ ἐπὴ τῶν δεσμῶν Luc. — тюремщик;
      ὅ ἐπὴ τῶν ὁπλιτῶν Dem. — начальник гоплитов;
      ὅ ἐπὴ τῶν ἐπιστολῶν Plut. — писец, секретарь;
      ὅ ἐπὴ τοῦ οἴνου Plut. — виночерпий;
      οἱ ἐπ΄ ἀξίας Luc.высокопоставленные лица

      (9) (преимущ. в нареч. оборотах) в, при
      

  ἐπὴ πάντων Dem. — во всех случаях, при всех обстоятельствах;

      ἐπὴ ἡσυχίας τινός Dem.при (ввиду) чьей-л. беспечности;
      ἐπ΄ ἀδείας Plut. — в условиях безопасности;
      ἐπὴ σπουδῆς Plat. — прилежно, усердно;
      ἐπὴ ῥοπῆς μιᾶς εἶναι Thuc. — быть на волосок от гибели;
      ἐπ΄ αὐτῆς τῆς ἀληθείας Dem. — как оно действительно и есть (было), со всей истинностью;
      ἐπὴ κεφαλαίων Dem. — в общих чертах;
      ἔσται ὅ λόγος ἐπὴ παραδείγματος Aeschin. — скажем к примеру;
      ἐπ΄ ὅρκου Her. — клятвенно;
      ἐπ΄ ἴσας Soph. — равным образом, точно так же;
      οὐδ΄ ἐπὴ σμικρῶν λόγων Soph. — ни одним словечком, т.е. нисколько, никак

      (10) (по)среди, в числе
      

  οὐδεὴς ἐπ΄ ἀνθρώπων Soph.никто из людей

      2) praep. cum dat.
      (1) (на вопрос «где?») на
      

  (ἐπὴ πᾶσιν βωμοῖς καίειν τι Hom.; ζωέμεν ἐπὴ χθονί Hes.; ἐπὴ τῇ πυρᾷ κεῖσθαι Plat.)

      ἐπὴ ταῖς οἰκίαις ἐπεῖναι Xen. — находиться на домах;
      ἐφ΄ ἵππῳ Xen. — на коне (верхом);
      ἐπὴ τῷ εὐωνύμῳ (sc. κέρᾳ) Xen. — на левом фланге:
      ἐπ΄ ἀμφοτέροις Arst. — с обеих сторон;
      — внутри, в (ἐπὴ δώμασιν ἕλκειν μακρόπονον ζωάν Eur.; ἐπὴ ταῖς οἰκίαισι τὰς δίκας δικάζειν Arph.);
      — при, у, возле (ἐπὴ Κελάδοντι μάχεσθαι Hom.; ἐπὴ θαλάττῃ οἰκεῖν Xen.):
      ἐπὴ δόξῃ κτίσαι τινά Plut.прославить кого-л.

      (2) (на вопрос «куда?») на
      

  (ἐπὴ γαίῃ καταθέσθαι Hom.: ἐπὴ γᾷ πίπτειν Soph.)

      — в, к, по направлению (βλέπειν ἐπί τινι Soph.):
      καταδεῖν ἵππους ἐπὴ κάπῃσιν Hom. — привязать лошадей к яслям;
      ἐπὴ οἷ καλέσας Hom.подозвав к себе

      (3) в присутствии, перед
      (4) против
      

  (ἐπ΄ ἐχθροῖς χεῖρα τρέπειν Soph.; ἐπί τινι μηχανήν τινα ἱστάναι Eur.; τινὰ ἐπί τινι συνιστάναι Her.)

      ἐφ΄ Ἕκτορι ἀκοντίζειν Hom.метать в Гектора копья

      (5) (вслед) за
      

  (τῷ δ΄ ἐπὴ ὦρτο Διομήδης Hom.)

      ἐπ΄ ἐξειργασμένοις Aesch., Her.; — после того, как дело свершилось;
      ἐπὴ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς καὴ εἶπεν Xen.после него встал Прокл и сказал

      (6) кроме, помимо, сверх
      

  (ἐπὴ τούτῳ, ἐπὴ τῷδε и ἐπὴ τούτοις Her., Eur., Xen., Arst.)

      τὰ λοιπὰ τὰ ἐπὴ τούτοισι Her. — то, что после этого осталось;
      τρισχίλιοι ἐπὴ μυρίοις Plut. — три тысячи сверх десяти тысяч, т.е. тринадцать тысяч;
      μεῖζον ἐπὴ κέρδεϊ κέρδος Hes. — огромная прибыль;
      φόνος ἐπὴ φόνῳ Eur.непрерывный ряд убийств

      (7) за, позади
      

  οἱ ἐπὴ πᾶσιν Xen. — следующие за всеми, т.е. арьергард:

      ἐπί τινι εἶναι Xen.следовать или быть построенным за кем-л.

      (8) в честь, в память
      

  (ἐπί τινι λέγειν, sc. ἔπαινον Thuc., Lys., Plat.)

      ὅ λίθινος λέων ἕστηκεν ἐπὴ Λεωνίδῃ Her.каменное изваяние льва воздвигнуто в честь Леонида

      (9) (выраж. принадлежность или зависимость; в переводе обычно опускается)
      

  τἀπὴ σοὴ κακά Soph. — твои несчастья;

      ἐπί τινι τήν ἀρχέν ποιεῖσθαι Plut.передать кому-л. (свою) власть, т.е. назначить кого-л. своим преемником;
      καταλείπειν τι ἐπί τινι Arst.предоставить что-л. на чьё-л. усмотрение;
      ἐπί τινι εἶναι Xen., Plat.; — быть в чьей-л. власти, находиться в чьём-л. распоряжении:
      ἐπὴ τῷ πλήθει κράτος, sc. ἐστίν Soph. — власть принадлежит народу;
      ἐπί τινι ποιεῖν Dem. и ποιεῖσθαι Plut.подчинить чьей-л. власти;
      τὰ πάντα τότ΄ ἦν ἐπὴ τοῖς τότ΄ ἔθεσι Dem. — все было тогда обусловлено тогдашними нравами;
      τὸ ἐπὴ τούτοις εἶναι Lys.насколько это от них зависит

      (10) (об управлении, начальствовании или владении) во главе
      

  ἐπὴ τοσούτῳ στρατεύματι Thuc. — во главе столь большого войска;

      ναύαρχος ἐπὴ ταῖς ναυσίν Xen. — флотоводец;
      ὅ ἐπὴ τοῖς καμήλοις Xen. — погонщик верблюдов;
      ἀπολιπεῖν τινα κληρονόμον ἐπὴ πολλοῖς κτήμασιν Plut.оставить кого-л. наследником больших богатств

      (11) во время, в течение
      

  (ἐφ΄ ἡμέρῃ ἠδ΄ ἐπὴ νυκτί Hes.)

      ἐπ΄ ἤματι Hom. — днем, но тж. в течение (одного) дня;
      ἐπὴ τῷ δείπνῳ ( или σίτῳ) Xen. — за трапезой;
      ἥλιος ἧν ἐπὴ δυσμαῖς — солнце клонилось к закату;
      ἐπὴ (τῇ) τελευτῇ Arst. — в конце;
      ἐπὴ κυνί Arst. — во время каникул, т.е. в самое знойное время года

      (12) сообразно, согласно, соответственно
      

  (ἐπὴ τοῖς νόμοις Dem.; καλεῖσθαι Ῥώμην ἐπὴ Ῥωμύλῳ τέν πόλιν Plut.)

      κεκλῆσθαι ἐπί τινι Plat.быть названным по имени чего-л.;
      ἐπὴ πᾶσι οικαίοις Aeschin., Dem.; — по всей справедливости

      (13) вследствие, по поводу, из-за
      

  (ἐπί τινι μάλα πολλὰ παθεῖν Hom., γελᾶν ἐπί τινι Aesch.)

      ἐπ΄ εὐνοία τῆς πόλεως Lys. — из любви к отечеству;
      ἐφ΄ αἵματι φεύγειν Dem.подвергнуться изгнанию за убийство

      (14) с целью, ради, для
      

  ἐφ΄ οἶς ἐλήλυθας Soph. (то), ради чего ты прибыл;

      ὀδόντες ἐπὴ τῷ διαιρεῖν Arst. — зубы для разрезания (пищи), т.е. резцы;
      ἐπὴ θανάτῳ συλλαβεῖν Isocr., Diod., Luc.; — схватить и предать смерти;
      ἐπὴ σωτηρίᾳ κοινῇ Plut. — для общего блага;
      ἐπ΄ ὠφελείᾳ τῶν φίλων Plat. — на пользу друзьям;
      ἐπ΄ ἀγαθῷ τινος Xen.для чьего-л. блага

      (15) в отношении, что касается (до)
      (16) (в мат. и проч. обозначениях)
      

  τὸ ἐφ΄ ᾦ — В Arst. ( нечто), обозначаемое буквой В

      (17) против
      

  (ἥ ἐπὴ τῷ Μήδῳ συμμαχίᾳ Thuc.; νόμους ἐπὴ τοῖς ἀδικοῦσι ἀναγράψαι Dem.)

      (18) ( об условии) на, за
      

  ἐπ΄ ἀργύρῳ Soph., ἐπ΄ ἀργυρίῳ Dem., Arst. и ἐπὴ χρήμασιν Dem. — за деньги;

      ἐπὴ κέρδεσι Soph. и ἐπὴ κέρδει Xen. — из-за выгоды;
      ἐπ΄ οὐδενί Her. — ни за что;
      ἐπὴ μεγάλοις τόκοις Dem. — за высокий процент;
      δανείζειν ἐπὴ νηΐ Dem. — давать ссуду под залог корабля;
      ἐπὴ τοῖς εἰρημένοις Eur. и ἐπὴ ῥητοῖς Thuc. — на (заранее) установленных условиях;
      ἐπὴ τῇ ἴσῃ καὴ ὁμοίᾳ Thuc.на равных и одинаковых условиях

      3) praep. cum acc.
      (1) (на вопрос «где?») на
      

  ἐπὴ πολύ Thuc., Xen.; — на далеком расстоянии;

      ἐπ΄ ἀμφότερα Her., Arst.; — по обе стороны, с обеих сторон, в обоих направлениях;
      — у, при, в (ἐπὴ τὰς εἰσόδους στῆναι Xen.)

      (2) (на вопрос «куда?») на
      

  ἀχθεῖσα ἐπὴ τέν βάσιν (sc. γραμμή) Arst. — опущенная на основание (прямая) линия, т.е. перпендикуляр;

      — в, (по направлению) к (ἐπὴ βωμὸν ἄγειν Hom.; ἐπὴ συμφορέν ἐμπίπτειν Her.; ἐπὴ τέν περιφέρειαν φέρεσθαι Arst.; ἥ ὁδὸς ἐπὴ Ἐκβάτανα φέρει Xen.):
      ἐπὴ τέρμα ἀφίκετο Hom. — от достиг цели;
      ἐπὴ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον Thuc.мнения сошлись

      (3) на протяжении, через, по
      

  πουλὺν ἐφ΄ ὑγρήν Hom. — по широко раскинувшемуся морю;

      ἐπὴ πολλὰ ἀλήθην Hom. — я обошел много стран;
      ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen.на расстоянии двадцати стадиев

      (4) среди, между
      

  (κλέος πάντας ἐπ΄ ἀνθρώπους Hom.)

      τὸ κάλλιστον γένος ἐπ΄ ἀνθρώπους Plat.красивейшее из человеческих племен

      (5) против
      

  (πέμπειν στρατηγὸν ἐπί τινα Her.; ἰέναι ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

      ταῦτ΄ ἐφ΄ ὑμᾶς ἐστιν Dem.это направлено против вас

      (6) во время, в течение
      

  ἐπὴ χρόνον Hom., Her. и ἐπὴ χρόνον τινά Plat. — в течение некоторого времени;

      ἐπὴ δύο ἡμέρας Thuc. — в течение двух дней;
      ἐπὴ βραχύ Arst.вскоре и вкратце

      (7) (вплоть) до
      

  (ἐπ΄ ἠῶ Hom.)

      ἐπὴ γῆρας ἱκέσθαι Hom.дожить до старости

      (8) сообразно, согласно
      

  ἐπὴ στάθμην ἰθύνειν Hom. — выравнивать по (натянутому) шнуру;

      ἐπὴ τοῦτον τὸν λόγον Lys.на основании этих слов

      (9) ( разделительно) по
      

  ἐπὴ πέντε καὴ εἴκοσιν Thuc. — по двадцати пяти;

      ἐπὴ μίαν ναῦν Polyb. — по одному кораблю в ряд, т.е. в кильватерной колонне

      ὅσον ἐπ΄ ἀνθρώπων γενεάν Xen. — сколько хватило бы на (всю) человеческую жизнь;
      ἐπ΄ ἡμέρην ἔχειν Her.иметь дневное пропитание

      (11) ( при указании числа или меры) в пределах, около, до
      ὅσον ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen.протяжением до или около двадцати стадиев;
      μέ ὅλος ψευδής, ἀλλ΄ ἐπί τι Arst. — ложный не вполне, а частично

      (12) что касается (до), в отношении
      ὅσον τοὐπ΄ ἐμέ Eur.что касается или поскольку это зависит от меня;
      ἵπποι ἐπὴ νῶτον ἔϊσαι Hom. — кобылицы, равные по хребту, т.е. одинакового роста

      (13) с целью, для
      ἥκειν ἐπὴ πρᾶγος πικρόν Aesch. — прийти по печальному делу;
      ἐπὴ τὸ βοηθεῖν τινι Arst.для оказания помощи кому-л.;
      χρήσιμος ἐπὴ οὐδέν Dem.ни на что не годный

      

  ἐπὴ πᾶν Thuc., Arst. и ἐπὴ πάντα Plat. — в общем, в целом, вообще;

      ἐπὴ βάθος Thuc. — в глубину;
      ἐπὴ διπλάσιον Xen. — вдвое;
      ἐπὴ πλέον καὴ μᾶλλον ἢ ἐπ΄ ἔλαττον καί ἧττον Plat. — в большей или в меньшей степени;
      ἐπὴ ἶσα Hom. — поровну, ( о борьбе) без чьего-л. перевеса;
      ἐπὴ ὅσον δεῖ Thuc. — (на)сколько нужно;
      ἐπὴ (σ)μικρόν Soph., Arst.; — немного, мало;
      ἐπὴ μεῖζον κοσμῆσαί τι Thuc.чрезмерно разукрасить что-л.;
      ἐπὴ γελοιότερα Plat. — выставляя на смех;
      ἐπὴ τὸ ἄπειρον Arst. — до бесконечности, бесконечно;
      ἐπὴ τὸ χεῖρον Arst. — к худшему, во вред;
      ἐπὴ (τὸ) πολύ Xen., Arst.; — во многих случаях, (очень) часто

      II
      adv.
      1) поверх, наверху, сверху
      

  ἐπὴ ἄλφιτα πάλυνεν Hom. — поверх (Гекамеда) насыпала муки;

      χυτέν ἐπὴ γαῖαν ἔχευαν Hom.сверху (над могилой Патрокла) насыпали курган

      2) тогда, затем
      3) а также, сверх того, далее
      

  ἐπὴ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην Hom. (Гектор и Арей убили) также искусного наездника Ореста

      II.
       ἔπι
      I
       анастрофически = ἐπί См. επι I
      II
      эп.-поэт. (= ἐπεστι) [3 л. sing. praes. к ἔπειμι См. επειμι I] есть, имеется
      

  οὐ γὰρ ἔπ΄ ἀνήρ, οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν Hom. — ибо нет мужа, каким был Одиссей;

      ἔπι τοι καὴ ἐμοὴ θάνατος Hom.ибо ведь и надо мной нависла смерть

  Древнегреческо-русский словарь > επι

 • 3 αζημιος

      2
      1) свободный от (дальнейшего) наказания
      

  ἑκατὸν τάλαντα ἐκτίσαντες, ἀζήμιοι εἶναι Her. — уплатив сто талантов, искупить (этим) свою вину;

      ἀζήμιόν τινα ἀφιέναι Lys. или μεθιέναι Eur.отпустить кого-л. без наказания;
      ἀζήμιόν τινος ποιῆσαί τινα Polyb.освободить кого-л. от наказания за что-л.

      2) не заслуживающий наказания, невиновный, невинный
      

  φράσας ἀ. Soph. — сказавший (это) прав;

      ἀ. ὑπό τινος Plat.невиновный перед кем-л.

      3) не потерпевший ущерба
      4) не причиняющий ущерба, безвредный
      

  ἀζήμιοι μὲν, λυπηραὴ δὲ τῇ ὄψει ἀχθηδόνες Thuc. — неприятности безвредные, хотя на первый взгляд и тягостные

  Древнегреческо-русский словарь > αζημιος

 • 4 δε

      δέ
      частица (с предшеств. μέν или без него, всегда следующая за словом, к которому относится) со знач.:
      1) ( противоположения) а, же, с другой стороны, однако
      

  τοὺς μὲν λόγους ἀποδέχεσθε, τοὺς δὲ οὐ Plat. (стало быть), одни положения вы принимаете, другие же нет

      2) (сопоставления, соединения или перечисления) и, (а) также
      

  οἵηπερ φύλλων γενεή, τοίη δὲ καὴ ἀνδρῶν Hom. — каково племя листьев, таково и племя людей;

      Κῦρος ἡγήσατο Μήδων, κατεστρέψατο δὲ Σύρους, ἦρξε δὲ Βακτρίων Xen. — Кир стал повелителем мидян, подчинил себе также сирийцев, покорил и бактриев

      3) ( пояснения) ибо, так как, ведь
      4) ( уточнения) а, же
      5) ( вывода или перехода в речи) так вот, итак
      

  ὧδε δὲ λέγω Plat. — так вот я и говорю;

      ἦμος δ΄ ἠέλιος ἀμφιβεβήκει Hom. — и вот, когда взошло солнце;
      ἑόρακας δέ ; Xen. — так, стало-быть, ты видел?

      6) (подчеркивания, усиления или выделения) же, именно, ну
      

  ἔστι δὲ τί ; Plat. — что же именно?;

      σὺ δὲ οὐκ ἂν αἰσχύνοιο ; Plat. — ну а тебе-то не было бы стыдно?;
      σὺ δ΄ εἴ τι δράσεις τῶνδε, μέ σχολέν τίθει Aesch. — если ты уж хочешь сделать это, то не медли

      7) ( уступательности) однако, все же, хотя бы
      

  εἰ καὴ μέ βλέπεις, φρονεῖς δ΄ ὅμως Soph., — хотя ты не видишь, но все же догадываешься;

      πᾶν γύναιον καὴ παιδίον καὴ θηρίον δέ Plat. — всякое (живое существо) - женщина, ребенок или даже животное

  Древнегреческо-русский словарь > δε

 • 5 δια

      I.
       διά
       δῐά
       (ᾰ) (у Hom. в начале стиха in arsi ῑ)
      1) praep. cum gen.
      (1) через, сквозь
      

  (διὰ θώρηκος Hom.; διὰ τοῦ ὀρόφου Xen.; διὰ τοῦ ὕδατος Plat.)

      δι΄ ὄμματος λείβων δάκρυον Soph. — проливая слезы из глаз;
      αἱ αἰσθήσεις αἱ διὰ τῶν ῥινῶν Plat. — обонятельные ощущения;
      τὰ διὰ στόματος ἡδέα Xen. — вкусовые наслаждения;
      διὰ τύχης τοιᾶσδ΄ ἰών Soph.оказавшись в таком положении

      (2) через, по
      

  (διὰ πεδίοιο Hom.; διὰ θαλάσσας Pind. - ср. 8; ὅ Ἴστρος ῥέει δι΄ οἰκευμένης Her.)

      θόρυβος διὰ τῶν τάξεων ἰών Xen. — шум, проносящийся по рядам;
      τὸ διὰ πασῶν (sc. χορδῶν) муз. Plat., Arst.; — октава (досл. через все струны)

      (3) через, на расстоянии
      

  δι΄ ἄλλων εἴκοσι σταδίων Her. — еще через двадцать стадиев;

      διὰ πολλοῦ Thuc. — на большом расстоянии;
      δι΄ ἐγγυτάτου Thuc. — с ближайшего расстояния, перен. ближайшим образом, непосредственно;
      διὰ τριήκοντα δόμων πλίνθου Her.через каждые тридцать рядов кирпичной кладки

      (4) через, по прошествии
      

  διὰ χρόνου Plat., Xen.; — по истечении некоторого времени;

      διὰ χρόνου πολλοῦ Her., διὰ πολλοῦ χρόνου Arph., διὰ μακρῶν χρόνων Plat. или διὰ μακροῦ Luc. — спустя долгое время;
      διὰ πεντετηρίδος Her. или δι΄ ἔτους πέμπτου Arph. — через (каждые) пять лет, т.е. раз в пятилетие;
      δι΄ ἐνιαυτοῦ или δι΄ ἔτους Xen. — ежегодно;
      διὰ τρίτης (sc. ἡμέρας) Arst.по истечении трех дней

      (5) в течение, в продолжение
      

  δι΄ (ὅλης) τῆς νυκτός Her., Xen.; — в течение (всей) ночи;

      διὰ παντὸς τοῦ χρόνου Her., δι΄ ὅλου τοῦ αἰῶνος Thuc. или δι΄ αἰῶνος Soph. — постоянно, всегда;
      διὰ παντός Aesch. и διὰ τέλους Lys. (ср. 9) — навсегда:
      διὰ (παντὸς) βόυ Plat., Arst., Plut.; — в течение (всей) жизни;
      ἡμεῖς διὰ προγόνων Polyb.мы и все наши предки

      (6) между, среди
      διὰ πολλῶν τε καὴ δεινῶν πραγμάτων σεσωσμένοι Xen.спасшись от множества опасностей

      (7) (пре)выше, сверх
      

  (τιμᾶν δι΄ ἀνθρώπων τινά Pind.)

      εὐδοκιμέων διὰ πάντων Her. — прославившийся больше всех;
      διὰ πάντων τελεσιουργός Plut.в высшей степени успешный

      (8) вдоль
      ἥ χηλέ διὰ τῆς θαλάσσης Thuc. — дамба, идущая вдоль морского берега (ср. 2)

      (9) вплоть до
      

  διὰ τέλους τὸ πᾶν Aesch. — все до конца;

      ταὐτὰ ἀκηκοότες καὴ ἀκούοντες διὰ τέλους Xen.слышавшие и до сих пор слышащие то же самое (ср. 5)

      (10) посредством, с помощью
      

  διὰ χειρῶν (χερῶν) или διὰ χειρός Soph., Arst., Plut.; — руками или в руках;

      διὰ στόματος ἔχειν τινά Xen., Plut.; — постоянно говорить о ком-л.;
      διὰ μνημης ἔχειν Luc. — хранить в памяти, помнить;
      λέγοντες δι΄ ἀγγέλων Her. — уведомив через гонцов;
      δι΄ ἑρμηνέως Xen. — через переводчика;
      διὰ βασιλέων πεφυκώς Xen. — потомок царей;
      δι΄ ἑαυτοῦ Xen., Dem.; — собственными средствами, самостоятельно;
      τὰ γεγραμμένα διὰ τέχνης Arst. — произведения живописи, рисунки, картины;
      διὰ τριῶν τρόπων Arst. — тремя способами, трояко

      

  δι΄ ἐλέφαντος καὴ χρυσοῦ Diod. — из слоновой кости и золота;

      δι΄ ἀλφίτου καὴ σπονδῆς πεποιημέναι θυσίαι Plut.жертвоприношения из ячменя и возлияний

      (12) из-за, ради
      (13) из-за, вследствие, по причине
      δι΄ ὧνπερ ὤλετο Soph. (руки), от которых он погиб

      (14) в состоянии (часто перев. наречием или глагольным оборотом)
      

  διὰ μέθης Plat. — в состоянии опьянения;

      δι΄ ὀργῆς Soph. — в гневе:
      δι΄ ἡσυχίης Her. — в покое;
      δι΄ ἀκριβείας Plat., Arst.; — старательно, тщательно;
      διὰ παντὸς πολέμου ἰέναι τινί Xen.объявить кому-л. беспощадную пойну;
      διὰ μάχης ἐλθεῖν τινι Eur.вступить в бой с кем-л.;
      διὰ λόγων τινὴ ξυγγίγνεσθαι Plat.вступать в беседу с кем-л.;
      διὰ γλώσσης ἰέναι Eur. — говорить, рассказывать;
      διὰ οὐδενὸς ποιεῖσθαί τι Soph.не придавать никакого значения чему-л., ни во что не ставить;
      δι΄ αἰτάς ἔχειν τινά Thuc.обвинять кого-л.;
      δι΄ αἰδοῦς ὄμμα ἔχειν Eur. — стыдливо потупить взгляд;
      διὰ τάχους Soph. и διὰ ταχέων Xen., Arst.; — поспешно;
      διὰ βραχέων Isocr. — кратко, сжато;
      διὰ μακρῶν Plat. — пространно;
      διὰ μιᾶς γνώμης Isocr. — единодушно;
      διὰ δικαιοσύνης ἰέναι Plat. — блюсти справедливость;
      γίγνεσθαι δι΄ ἀπεχθείας Xen. или δι΄ ἔχθρας Arph. — враждовать;
      δι΄ οἴκτου λαβεῖν τι Eur.сжалиться над чем-л.

      2) praep. cum acc.
      (1) через, сквозь
      (2) через, по
      

  (ἐπὴ χθόνα καὴ διὰ πόντον Pind.; διὰ κῦμα ἅλιον Aesch. и διὰ πόντιον κῦμα Eur.)

      (3) через, поперек
      (4) вдоль
      

  (ἐν σπηεσσι δι΄ ἄκριας Hom.)

      (5) в течение, в продолжение
      

  (διὰ νύκτα Hom.)

      (6) через, посредством, при помощи
      

  (νικῆσαι δι΄ Ἀθηνην Hom.; σώζεσθαι διά τινα Xen.; διά τινα βελτίονα γενέσθαι Plat.)

      (7) вследствие, по причине, из-за
      δι΄ ἀφραδίας Hom. — по неразумию;
      δι΄ ἔνδειαν Xen. — из нужды;
      διὰ τοῦτο или διὰ ταῦτα Thuc., Xen., Plat.; — по этой причине, поэтому;
      διὰ τί ; Plat. — почему?, отчего?;
      διὰ πολλά Xen. — в силу многих обстоятельств;
      διὰ τύχην καὴ διὰ τὸ αὐτόματον Arst. — случайно и самопроизвольно;
      τὸ διὰ τί (= τὸ αἴτιον) Arst. — действующая причина;
      δι΄ ἐπιορκίαν Arst. — из боязни нарушить клятву;
      εἰ μέ διὰ τἠν ἐκείνου μέλλησιν Thuc. — если бы не его медлительность;
      εἰ μέ διὰ τὸν πρύτανιν Plat. — если бы не вмешался притан;
      εἰ μέ διὰ τούτους Dem.если бы они не помешали

      II.
       δῖα
      δῖα, δία
      f к δῖος См. διος

  Древнегреческо-русский словарь > δια

 • 6 δικαιος

      3 и 2
       (δῐ)
      1) чтущий законы, честный, справедливый, праведный
      

  (ἀνήρ Hom., Aesch.)

      2) справедливый, подобающий, правильный
      

  (τὸ ῥηθέν Hom.; λογισμός Dem.)

      3) истинный, настоящий, подлинный
      

  (πολίτης Dem.; συγγραφεύς Luc.)

      4) законный
      

  (μέμψις Arph.; ὁδός Dem.)

      5) подходящий, (при)годный, отличный
      

  (ἅρμα Xen.; κρέας Plut.)

      ἵππον τῷ βουλομένῳ δίκαιον ποιήσασθαι Xen.приспособить лошадь к своим нуждам

      6) ровный, точный
      7) (с εἰμί) имеющий право
      

  δ. εἰμι ποιεῖν τι Thuc., Arph.я вправе делать что-л.

      8) (с εἰμί) обязанный
      9) (с εἰμί) заслуживающий, достойный
      

  (δ. ἐστ΄ ἀπολωλέναι Dem.). - см. тж. δίκαιον

  Древнегреческо-русский словарь > δικαιος

 • 7 διπλασιαζω

      1) удваивать
      

  (τὸν ἔμπροσθεν χρόνον Plat.; τέν παρασκευήν Plut.; ἀριθμὸς διπλασιαζόμενος Arst.)

      ἥ ὁλκὰς ἐδιπλασίασεν Lys.судно принесло сто процентов прибыли

      2) быть двойным, вдвое большим

  Древнегреческо-русский словарь > διπλασιαζω

 • 8 δολιχος

      I.
      3
      1) длинный
      

  (δόρυ, ἔγχος Hom.; πρυμνήσια νεῶν Anth.)

      2) долгий, продолжительный
      

  (νύξ, νόσος Hom.; κέλευθος Aesch.)

      II.
      ὅ длинный пробег (на дистанцию до 24 стадиев, которую участники состязания проходили семь раз: три раза туда и обратно и еще раз до цели)
      

  (δολιχον θεῖν Xen. и ἁμιλλᾶσθαι Plat.; δόλιχον νικᾶν Luc.)

      ὅ δ. τοῦ πολέμου ирон. Plut.превратности войны

  Древнегреческо-русский словарь > δολιχος

 • 9 εκατοζυγος

      2
      имеющий сто скамей ( для гребцов)
      

  (νηῦς Hom.)

  Древнегреческо-русский словарь > εκατοζυγος

 • 10 εκατομβοιος

      2
      ценою в сто быков
      

  (θύσανοι ἑ. ἕκαστος Hom.)

  Древнегреческо-русский словарь > εκατομβοιος

 • 11 εκατομπολις

      2
      имеющий сто ( или множество) городов, стоградный
      

  (Κρήτη Hom.)

  Древнегреческо-русский словарь > εκατομπολις

 • 12 εκατομφονια

  Древнегреческо-русский словарь > εκατομφονια

 • 13 εκατον

      οἱ, αἱ, τά indecl. сто, сотня

  (ἑ. καὴ εἴκοσι Hom., Theocr. или εἴκοσι καὴ ἑ. Thuc.)

  ; перен. (о неопределенном множестве)
      

  (ἑ. δὲ δούραθ΄ ἁμάξης Hes.)

  Древнегреческо-русский словарь > εκατον

 • 14 Εκατοννησοι

  Древнегреческо-русский словарь > Εκατοννησοι

 • 15 εκατοντακλινος

      2
      вмещающий сто застольных лож
      

  (σκηνή Diod.)

  Древнегреческо-русский словарь > εκατοντακλινος

 • 16 εκατονταλαντος

  Древнегреческо-русский словарь > εκατονταλαντος

 • 17 εκατονταπλασιων

      2, gen. ονος стократный, в сто раз больший
      

  (τινός Xen.)

  Древнегреческо-русский словарь > εκατονταπλασιων

 • 18 εκατονταρχης

      - ου ὅ
      1) начальник сотни, т.е. отряда в сто человек Aesch., Her.
      2) ( у римлян) центурион Plut.

  Древнегреческо-русский словарь > εκατονταρχης

 • 19 εκατοντας

      - άδος ἥ число сто, сотня Her., Plat., Theocr., Luc., Anth.

  Древнегреческо-русский словарь > εκατοντας

 • 20 εκατοντοργυιος

      2
      размером в сто оргий

  (ὀργυιαί)

  , стосаженный
      

  (ἀνδριάς Pind.)

  Древнегреческо-русский словарь > εκατοντοργυιος


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»