Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

оперативные+средства+поисково-спасательной+службы

 • 1 abzweigen

  áb|zweigen sw.V. sn itr.V., sich abzweigen hb отклонявам се, разклонявам се (път, река); hb tr.V. 1. umg отклонявам (средства); 2. umg турям настрана (пари).
  * * *
  itr s/h, r разклонява се, отклонявам се; tr отделям (пари);

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abzweigen

 • 2 aufbringen

  auf|bringen unr.V. hb tr.V. 1. събирам, намирам (кураж, пари); 2. въвеждам (мода, обичай); разпространявам (мълва); 3. ядосвам; настройвам (gegen jmdn. срещу някого); 4. umg успявам да отворя; die Kraft für eine Entscheidung aufbringen събирам сили за дадено решение; ein besonderes Interesse für etw. (Akk) aufbringen показвам особен интерес към нещо; über jmds. Verhalten aufgebracht sein ядосан съм от нечие поведение.
  * * *
  * tr 1. събирам, намирам (средства); 2. въвеждам (мода, обичай); 3. разсърдвам, възмущавам; 4. гов успявам да отворя.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > aufbringen

 • 3 aufwand

  Aufwand m o.Pl. 1. разход; средства, разноски; 2. изразходване, употреба; 3. разкош, лукс, разточителство; einen hohen Aufwand treiben живея нашироко; Aufwand an Energie разход на енергия; der Aufwand hat sich nicht gelohnt разходите не си струваха.
  * * *
  der 1. разход, (an В) изразходване (на); разноски; 2. разкош, лукс.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > aufwand

 • 4 aufwendung

  Aufwendung a.: Aufwändung f, -en 1. o.Pl. използване, изразходване (на сили, средства); 2. nur Pl. разходи.
  * * *
  die, -en изразходване; mit, unter = aller Krдfte като напрягам всичките си сили; 2. рl разноски.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > aufwendung

 • 5 ausfahrt

  Ausfahrt f, -en 1. изход за превозни средства; изход от магистрала; излаз; 2. разходка с кола; 3. излизане (на влак от гара, параход от пристанище); jmdm. die Ausfahrt versperren препречвам изхода на кола; die Ausfahrt freigeben давам сигнал за тръгване (на влака); Achtung, Ausfahrt! внимание, гараж!
  * * *
  die -en 1. излет с кола; 2. излизане,тръгване; 3. изход (за превозни средства)

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausfahrt

 • 6 ausfall

  Ausfall m, Ausfälle 1. o.Pl. загуба; окапване (на коса), опадване (на зъби); 2. отпадане (на заседание, урок); 3. Wirtsch непостъпване (на средства); загуба, липса, дефицит, недостиг; 4. резултат; 5. нападение, атака (от страна на обсадени); 6. оскърбление, обида, нападка; der Ausfall eines Mitarbeiters отсъствието на един колега; der Ausfall des Fußballspiels отмяната на футболната среща; der Ausfall der Wahlen резултатът от изборите.
  * * *
  der 1. изпадане (на зъби), окапване (на коса); 2. отпадане; непостъпване (на суми) загуба; гов неявяване (на работа); 3. воен вилазка; 4. нападка; 5. резултат, 6. сп пац-

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausfall

 • 7 befahren

  befáhren unr.V. hb tr.V. пътувам, минавам по нещо (meist im Passiv); viele Länder befahren кръстосвам, обикалям много страни; diese Straße wird wenig befahren по тази улица се движат малко превозни средства.
  * * *
  * tr 1. пътувам по; ein stark =еr Weg оживен път; 2. влизам в (шахта, рудник); a мор опитен.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > befahren

 • 8 bereitstellen

  bereit|stellen sw.V. hb tr.V. 1. предоставям (някому на разположение); 2. осигурявам, приготвям, подготвям за нещо.
  * * *
  tr 1. подготвям, приготвям; 2. предоставям, отпускам (средства).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bereitstellen

 • 9 beschaffen

  bescháffen I. sw.V. hb tr.V. 1. набавям; доставям (стоки); 2. намирам (средства, жилище); sich (Dat) einen neuen Mitarbeiter beschaffen намирам си нов служител, помощник. II. adj създаден, устроен; с едни или други свойства (качества); man ist so beschaffen, dass... човек е така устроен, че...; wie ist die Straße beschaffen? в какво състояние е пътят?
  * * *
  а; во такъв, so =, с такива свойства; wie ist es damit =? как стои тази работа?

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > beschaffen

 • 10 bewegung

  Bewégung f, -en 1. движение; раздвижване; 2. (социално, революционно и др.) движение; 3. възбуда, вълнение; 4. течение; in Bewegung sein в движение съм; работя, вървя (за мотор и др.); in Bewegung setzen пускам в движение, в ход; задвижвам; übertr alle Hebel in Bewegung setzen опитвам всички средства; eine soziale Bewegung социално движение; sich einer Bewegung anschließen присъединявам се към дадено движение.
  * * *
  die, -en движение; вълнение.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bewegung

 • 11 bewilligen

  bewílligen sw.V. hb tr.V. Admin 1. отпускам, одобрявам, разрешавам, гласувам (финансови средства); 2. удовлетворявам (молба); der Universität wurden neue Stellen bewilligt на университета бяха отпуснати нови места.
  * * *
  tr разрешавам (сума, право).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bewilligen

 • 12 brotlos

  brótlos adj 1. без средства, без препитание, безработен; 2. неносещ доходи; brotlose Tätigkeit недоходна дейност.
  * * *
  a безхлебен; прен безработен; =е Kunst недоходно изкуство.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > brotlos

 • 13 draufgehen

  drauf|gehen unr.V. sn itr.V. umg 1. потрошавам, изразходвам (средства); 2. отивам, загивам (хора, животни).
  * * *
  * itr s 1. изразходва се; 2. налитам, нахвърлям се;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > draufgehen

 • 14 durchfahrt

  Dúrchfahrt f, -en 1. o.Pl. преминаване (за превозни средства); 2. място за преминаване (на превозни средства); auf der Durchfahrt sein минавам транзит, пътцом; Freie Durchfahrt haben Минавам свободно (без проверка на граничен пункт).
  * * *
  die "-en 1. преминаване с (кола) 2. пасаж; врата (за кола).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > durchfahrt

 • 15 einfahrt

  Einfahrt f, -en 1. o.Pl. влизане (за превозно средство в гара, пристанище и др.); 2. вход (за превозно средство); Vorsicht bei Einfahrt des Zuges! Внимание! Влакът пристига!; Einfahrt verboten! вход за превозни средства забранен!; Einfahrt freihalten! Не паркирай! Гараж!
  * * *
  die, -en вход за превозни средства; der Zug hat k-e =fahrt влакът няма, чака линия;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > einfahrt

 • 16 eisen

  Eisen n o.Pl. желязо; umg zum alten Eisen gehören Остарял съм, минал съм в архива; Ein heißes Eisen Деликатна, щекотлива работа; mehrere Eisen im Feuer haben имам различни средства за постигане на целта.
  * * *
  dаs, - желязо;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > eisen

 • 17 entbloessen

  tr оголвам, разголвам; прен von allen Mitteln, лит aller Mittel entblцЯt лишен от всякакви средства;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > entbloessen

 • 18 existenz

  Existénz f o.Pl. 1. съществуване; 2. съществуване, живот; 3. средства за съществуване, препитание; 4. pejor личност; Die Existenz von Leben auf anderen Planeten Съществуването на живот на други планети; Um die nackte Existenz kämpfen Боря се за единия си живот; Eine gescheiterte Existenz Провалил се, пропаднал човек.
  * * *
  die, -en F съществуване; съществование.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > existenz

 • 19 fahrweg

  Fáhrweg m шосе; път (за превозни средства); улично платно.
  * * *
  der, -e път (за коли); = der, -e вж Fahrbahn ;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fahrweg

 • 20 fass

  Fass n, Fässer бъчва; буре; варел; frisch vom Fass направо от бъчвата (за бира); umg ein Fass ohne Boden буре без дъно (нещо, което поема много средства без резултат).
  * * *
  das...,sses,...дsser буре, бъчва, каче

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fass

См. также в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»