Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

он+назвал+сына+мухамедом

 • 1 без

  (безо) предлог с род.
  1. бе; чайник без ручки чойник(и) бедаста; без большого труда бе машаққат, бе меҳнати зиёд, ба осони; заботы бе ташвиш; человек без родины шахси бе ватан (аз ватан маҳрум)
  2. (в отсутствие кого-л.) дар ғайби…, дар вақти набудани…; без вас приходйли гости дар вақти набудани шумо меҳмонон омада буданд; скучать без сына писарро ёд кардан (пазмон шудан)
  3. (за вычетом чего-л.) …кам; сто рублей без трех се кам сад сӯм; без пятй шесть (о времени) панҷ дақиқа кам шаш
  4. в сочет. с сущ. в знач. нареч.: без устали монда нашуда; работать без устали монда нашуда кор кардан; без толку бефоида, беҳуда; болтать без толку беҳуда лаққидан <> не без чего бе; бо; это произошло не без вашей помощи ин бо ёрии шумо шудааст; мы это сделали не без сожаления мо ин корро ночор кардем; не без того албатта, бе ин намешавад; без труда не вынешь [и] рыбку из пруда посл. нобурда ранҷ, ганҷ муяссар намешавад; без хозяина дом сирота посл. « сар не - сомон не; нет худа без добра посл. » ҳар зиёнеро суде ҳаст

  Русско-таджикский словарь > без

 • 2 беречь

  несов.
  1. кого-что эҳтиёт (саришта, ҳифз) кардан, нигоҳ доштан; беречь чьй-л. вещи чизҳои касеро эҳтиёт кардан; беречь тайну сирро нигоҳ доштан; беречь природу табиатро эҳтиёт кардан; беречь социалистическую собственность моликияти социалистиро муҳофив за кардан
  2. что сарфа кардан; деньги пулро сарс))а кардан
  3. кого эҳтиёт кардан; нигаҳбонӣ кардан; беречь свое здоровье аз саломатии хуби эҳтиёт шудан; береги сына писараш ро эҳтиёт кун <> беречь как зенйцу ока| ҳамчун гавҳараки чашм ҳифз карв дан

  Русско-таджикский словарь > беречь

 • 3 заботить

  несов. кого-что ташвиш додан, ба ташвиш андохтан, нотинҷ кардаи; его бчень -т болезнь сына касалии писараш вайро бисёр ба ташвиш меандозад

  Русско-таджикский словарь > заботить

 • 4 записать

  I
  сов.
  1. что навиштан, навишта гирифтан; записать лекцию навишта гирифтан; записать адрес адресро навишта гирифтан
  2. кого-что (внести в список) ба рӯйхат даровардан, нависондан; записать к врачу ба духтур нависондан; записать сына в школу писари худро ба мактаб нависондан // кого разг. (посчитать кем-л.) ҳисоб кардан; записать в старухи кампир ҳисоб кардан
  3. чта гирифтан, сабт кардан; записать концерт на пленку консертро ба навор сабт кардан
  4. что разг. (исписать) навишта пур кардан; записать бумагу каракулями коғазро бо хатҳои каҷу килеб навишта пур кардан
  5. на кого, за кем, кому уст. гузарондан, васият кардан; записать дом на дочь хонаро ба номи духтар гузарондан
  II
  сов. разг. (начать писать) ба навиштан сар (шурӯъ) кар-дан, ба хатнависӣ даромадан

  Русско-таджикский словарь > записать

 • 5 захватить

  сов.
  1. кого-что гирифтан, дастгир кардан, доштан; захватить горсть орехов як мушт чормағз гирифтан
  2. кого-что ҳамроҳи худ гирифтан, гирифта бурдан; он поехал домой захватить вещи ӯ барои чизҳояшро гирифтан ба хона рафт; - сына в театр писарро ба театр гирифта бурдан
  3. кого-что гирифтан, забт (истило, ғасб, ишғол) кардан, ба даст даровардан; захватить город шаҳрро забт кардан; захватить плённых асир гирифтан; захватить лучшее место беҳтарин ҷоро гирифтан
  4. что фаро гирифтан, дар бар гирифтан; огонь уже захватил сарай оташ аллакай анборро фаро гирифт
  5. кого-что перен. ба худ ҷалб кардан, мафтун (шефта) кардан; музыка захватила его мусиқӣ ӯро мафтун кард
  6. кого-что разг. расидан, дарёфтан, ёфтан; я захвтил приятеля дома ҷӯраамро дар хонааш ёфтам; захватить врасплох дар ғафлат ёфтан, ғофилгир кардан
  7. что разг. пешгирӣкардан, сари обашро гирифтан; захватить болезнь в самом начале дардро дар сари вақт муолиҷа кардан <> дух (дыхание) захватйло (захватывает) у кого нафас мегардад

  Русско-таджикский словарь > захватить

 • 6 нарадоваться

  сов. на кого-что, ко-му-чему и без доп., обычно с отриц. или с гл. «мочь» хуб хурсанд (шод) шудан; аз дидор сер шудан; мать не нарадуется на сына модар аз [дидори] писараш сер намешавад

  Русско-таджикский словарь > нарадоваться

 • 7 обратиться

  сов.
  1. гардондан, рӯ овардан; обратиться лицом к свету рӯ ба тарафи равшани гардондан // (в сочет. со словами. «глаза», «взгляды», «вздры») нигоҳ кардан, назар андохтан (аф-кандан), нигаристан, чашм дӯхтан; взоры всех обратились на вошедшего чашмони ҳама ба одами даромадагӣ дӯхта шуданд // перен. равона (нигаронда) шудан; фурӯ рехтан; гнев отца обратился на сына хашму ғазаби падар ба сари писар фурӯ рехт
  2. машғул шудан; обратиться к изучению высшей математики ба омӯхтани математикаи олӣ машғул шудан; диққат кардан (додан); обратиться к первоисточнику ба маъхаз диққат додан
  3. муроҷиат кардан; обратиться к врачу ба духтур муроҷиат кардан; обратиться с просьбой илтимос намудан
  4. табдил ёфтан, мубаддал шудан; облачко обратилось в тӯчу абрпора ба абри сиёҳ табдил ёфт ; обратиться в бегство рӯ ба гурез ниҳодан, роҳи гурезро пеш гирифтан; обратиться в зрение бо диққат нигоҳ кардан, чашм дӯхтан; обратиться в пепел сӯхтан, сӯхта хокистар. шудан; \обратиться в слух ҳама тан гӯш шудан

  Русско-таджикский словарь > обратиться

 • 8 от

  кого-чего ҷудо (дур)шудан, рӯ гардондан; от от прежних друзей риштаи алоқаи худрй аз дӯстони пештара кандан; от от дел аз кор дур шудан чего и без доп. клндашудан, канда (ҷудо) шуда афтодш; штукатурка отошла лои андова канда шуда афтод
  5. рафтан, маҳв (шуста) шудан; пятно на скатерти отошло доғи дастархон рафт
  6. (о растениях, почве и т. п.) об шудан; ҷон гирифтан; земля ещё не отошла замин ҳанӯз об нашудааст II(о частях тела) хуб (кушода) шудан; ноги занемели и никак не могут от пойҳо хоб рафтаанд ва ҳеҷ кушода намешаванд // (прийти в сознание) ба ҳуш (ба ифока) омадан // (успокоиться) аз кахр гаштан, аз ҷаҳл фуромадан; хомӯш шудан
  7. ба тасарруфи касе даромадан (гузаштан); от в чье-л. владение ба тасарруфи касе гузаштан
  8. уст. тамом шудан, гузаштан, ба охир (ба итмом) расидан, хатм ёфтан; лето отошло тобистон гузашт; грибная пора отошла мавсими занбӯруғчинӣ гузашт; персики отошлй шафтолуҳо тамом шудаанд
  9. уст. (умереть) фавтидан, мурдан, вафот кардан <> от в вечность аз дунё чашм пӯшидан, фавтидан бедарак (беному нишон) шудан; гумном шудан; от в область предания (воспоминаний) аз даҳон мондан, кӯхна шудан; от в прошлое кӯҳна шудан, аз байн (аз миён) рафтан; от ко сну хоб кардан, ба хоб рафтан; от на задний план ба мадди охир гузаштан; сердце (от сердца) отойдёт у кого аз дил меравад, дил тасалло (таскин) меёбад; сердце (от сердца) отошло у кого дил тасалло (таскин) ёфт (ото) предлог с род.
  1. (при указании на исходную точку чего-л.) аз, …и; отойти от дома аз хона дур рафтан; в десяти километрах от города аз шаҳр даҳ километр дӯр; немой от рождения гунги модарзод; десяти лет от роду дар синни даҳсолагӣ
  II
  с предлогами «до», «ю» аз… то…; от города до станции аз шаҳр то станция; от начала до конца аз аввал то охир; от двенадцати до трёх часов аз соати дувоздаҳ то се; от зари до зари аз субҳ то шом; дети от восьми до десяти лет бачагони аз ҳаштсола то даҳсола; мороз от десяти до пятнадцати градусов сармо аз даҳ то понздаҳ дараҷа; перейти от слов к делу аз гап ба амал гузаштан
  2. (при указании на источник чего-л.) аз, …и; я узнал об этом от брата ман инро аз бародарам шунидам (фаҳмидам); письмо от сына мактуби писар
  3. (вследствие, по причине) аз; трава пожелтела от солнца алаф аз офтоб зард шудааст; дрожать от страха аз тарс ларзидан; смеяться от радости хурсанд шуда хандидан
  4. (при указании на лицо, предмет, явление и т. п., которые устраняются) аз; избавиться от опасности аз хатар халос шудан; защищать город от врага шаҳрро аз душман ҳимоя кардан
  5. (против) аз, …и; средство от кашля доруи сулфа
  6. (при противопоставлении, сопоставлении) аз, назар ба, нисбат ба; второе издание книги сильно отличается от первого нашри дуюми китоб аз нашри якуми он фарқи калон дорад
  7. (при указании целого, от которого берется часть) аз; отрезать ломоть от хлеба аз нон порае шикаста гирифтан; оторвать пуговицу от пальто тугмаро аз пальто кандан
  8. (при указании на принад лежность) …и; ключ от двери калиди дар; представитель от писателей намояндаи нависандагон
  9. (при указании даты) …и, аз таърихи…; приказ от шестнадцатого августа фармони шонздаҳуми август
  10. (при указании на временную последовательность) аз, то, ба; год от году сол аз сол, сол то сол, сол ба сол; день ото дня рӯз ба рӯз, рӯз то рӯз; время от времени гоҳ-гоҳ, баъзан от всего сердца бо ҷону дил, аз таҳти дил; от души бо ҷону дил; от лица кого-л. аз номи касе; от мала до велика аз хурд то калон, сағиру кабир; от нечего делать аз бекорӣ; от природы он застенчив ӯ табиатан шармгин аст; написанный от руки дасти навишташуда; писать от руки дасти навиштан участия в чем-л. аз иштирок дар коре маҳрум кардан; отть на задний план ба мадди охир гузоштан

  Русско-таджикский словарь > от

 • 9 отделить

  сов.
  1. кого-что ҷудо кардаи, кандан; отделить мясо от кости гӯштро аз устухон кандан // что дарк (фарк) кардан, сарфаҳм рафта, донистан, шинохтан; отделить вымысел от истины муҳоботро аз ҳақиқат фарқ кардан
  2. что ҷудо кардан, девор (тавора) кашидан; отделить часть комнаты перегородкой як қисми хонаро девор кашида ҷудо кардан; отделить запятой вергул монда ҷудо кардан
  3. что (отдать в пользование) ҷудо карда додан
  4. кого-что уст. як қисми молу мулкро ҷудо карда додан; отделить сына рӯзгори писарро ҷудо кардан

  Русско-таджикский словарь > отделить

 • 10 отречься

  сов. от чего мункир шудан, инкор кардан, аз қавли худ гаштан, гардан тофтан; отречься от своих слов ба гапи худ мункир шудан // от чего тарк (рад) кардан, аз баҳри чизе гузаштан, даст кашидан; отречься от жизни тарки ҳаёт кардан. аз баҳри зиндаги гузаштан; отречься от престола тарки салтанат (тахту тоҷ) кардан//от кого-чего аз баҳри касе, чизе баромадан (гузаштан), ок кардан, чашм пӯшидан; отречься от родных аз баҳри хешу табор гузаштаи; он отрёкся от сына ӯ писарашро ок кард

  Русско-таджикский словарь > отречься

 • 11 перевести

  сов.
  1. когощто_ гузарондан; гг. детей через улицу кӯдаконро аз куча гузарондан
  2. кого-что гузарондан, кӯчондан; перевестиучреждение в другое здание муассисаро ба бинои дигар кӯчондан; перевести поезд на запасной путь поездро ба роҳи эҳтиётӣ гузарондан // что (передвинуть) овардан; перевести стрелку часов вперёд акрабаки соатро пеш овардан
  3. кого-что гузарондан, таъин кардан; перевести на новую должность ба вазифаи нав таъин кардан; перевести ученика в седьмой класс талабаро ба синфи хафтум гузарондан; перевести предприятие на хозрасчет корхонаро ба ҳисоби хоҷаги гузарондан; перевести завод на семичасовой рабочий день заводро ба рӯзи кори ҳафтсоата гузарондзн
  4. что равона кардан, нигарондан, дӯхтан; перевести взгляд с одной картины на другую аз як сурат чашм канда ба дигаре дӯхтан что перен. гардондан, равона кардан; перевести разговор на другую тему сӯҳбатро ба мавзӯи дигар гардондан
  5. что гузарондан, додан, супурдан; перевести сбережения на сына пули пасандозро ба номи писар гузарондан о. что фиристодан, равона кардан; перевести деньги по телеграфу пулро ба воситаи телеграф фиристодан
  7. что тарҷума кардан; перевести книгу с таджикского языка на русский китобро аз тоҷикӣ ба русӣ тарҷума кардан
  8. что гардондан; перевести в метрические меры ба андозаҳои метрӣ гардондан
  9. что нусха бардоштан, кӯчондан; перевести рисунок нусхаи расмро бардоштан
  10. кого-что разг. нест кардан, барҳам задан, куштан; перевести мышей мушҳоро нест кардан
  11. что разг. (попусту истратить) бекора сарф кардан, беҳуда харҷ (исроф) кардан <> \перевести дух (дыхание) 1) нафас рост кардан 2) дам гирифтан

  Русско-таджикский словарь > перевести

 • 12 повидать

  сов. разг.
  1. кого-что (многое) дидан, бисёр дидан // дидан, чашидан, аз сар гузарондан, таҳаммул кардан; он повидал много горя вай ғаму азоби бисёре чашидааст
  2. кого дидан, мулоқот кардан; она приехала повидать сына ӯ ба мулоқоти писарашро омад

  Русско-таджикский словарь > повидать

 • 13 подогнать

  сов.
  1. кого-что ҳай карда овардан (бурдан), ҳай қардан, рондан; подогнать коров к водопою говҳоро ба обхӯра ҳай карда овардан (бурдан)
  2. кого-что ҳай карда овардан (бурдан); подогнать овец под навес гӯсфандонро ба собот ҳай карда даровардан
  3. кого-что тез-тар ҳай кардан, тезтар рондан; подогнать лошадей аспҳоро ҳай кардан // перен. разг. шитоб кунондан, ҳадаҳа кардан
  4. что ҷафс (соз) кардан, ҷо ба ҷо (мувофиқ) кардан; мутобиқ кунондан; подогнать рамы к окнам чорчӯбаҳоро ба тирезаҳо мувофиқ кардан
  5. что разг. мутобиқ (мувофиқ) кардан, мутобиқ (мувофиқ) кунондан; подогнать отпуск к приезду сына отпускро ба омад-омади писар мувофиқ кунондан

  Русско-таджикский словарь > подогнать

 • 14 поместить

  сов.
  1. кого-что гунҷон-дан, ҷо додан (кардан), мондан, гузош-тан; поместить туристов в гостинице туристонро дар меҳмонхона ҷойгир кунондан; поместить книги в шкафу китобҳоро ба ҷевон[и китоб] мондан
  2. кого даровардан, дохил (таъин) кардан, монондан; он поместил сына в училище вай писарашро ба омӯзишгоҳ даровард
  3. что гузоштан, мондан; поместить сбережения в сберкассу пасандозро ба кассаи амонатй гузоштан
  4. что дарҷ кардан, ба табъ расондан, чоп кунондан; поместить статю в журнале дар маҷалла мақола чоп кунондан

  Русско-таджикский словарь > поместить

 • 15 поощрять

  несов. кого-что ҳавасманд (рағбатнок) кардан, шавқманд (тақдир) кардан, мукофот додан; отец поощрял увлечёние сына спортом падар варзишдӯстии писарашро тақдир кард; поощрять хороших раббтников коркунони хубро мукофотонидан

  Русско-таджикский словарь > поощрять

 • 16 поручить

  сов. кому-чему
  1. что и с неопр. супурдан, фармудан; поручить кому-л. составление списков тартиб додани рӯйхатро ба касе супурдан
  2. кого-что бовар карда супурдан, ба умеди касе, чизе шудан; поручить сына родственникам писарро дар хонаи хешу табор мондан

  Русско-таджикский словарь > поручить

 • 17 просветлеть

  сов.
  1. равшантар (софтар) беғубор шудан; небо просветлело осмон соф шуд
  2. перен. кушода (мунаввар, нуронӣ) шудан; при виде сына её лицо просветлело писарашро дидан замон чеҳрааш кушода шуд
  3. перен. кушода (равшан) шудан (оид ба тафаккур, эхсос ва ғ) у меня на душе просветлело табъам кушода шуд, рӯҳам тоза шуд

  Русско-таджикский словарь > просветлеть

 • 18 растить

  сов.
  1. кого калон кардан: растить сына писар калон кардан
  II
  что парвариш кардан, сабзондан; растить цветы гул парвариш кардан
  2. перен. кого-что тарбия кардан, ба воя расондан: растить молодые кадры кадрҳои ҷавонро тарбия кардан

  Русско-таджикский словарь > растить

 • 19 родить

  сов., несов.
  1. кого зоидан, фарзанд кардан, тавлид кардан; родить сына писар зоидан // тк. в форме прич. зоида шудаам (шудаӣ, шудааст ва ғ.); он рождён для сцены ӯ барои саҳна зоида шудааст
  2. что перен. ба вуҷуд овардан, пайдо кардан; родить сомнение шак овардан, шубҳа кунондан
  3. что и без доп. (о почве, растении) ҳосил додан, бор овардан <> в чём мать ро­дила прост, лучи модарзод, луб-луч

  Русско-таджикский словарь > родить

 • 20 сердитый

  (сердит, -а, -о)
  1. бадқаҳр(она), бадхашм(она), оташин(она), хашмгин(она), ғазаболуд; сердитый человек одами бадқаҳр; сердитый взгляд нигоҳи хашмгинона; сердитый голос овози ғазаболуд; она сердита на сына вай аз писараш дар қаҳр аст
  2. перен. разг. шутл. сахт, шадид, тунд, тез; сердитый мороз сармои шадид; сердитый лук пиёзи тунд; \сердитыйый табак тамокуи тез

  Русско-таджикский словарь > сердитый


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»