Перевод: с английского на все языки

он равен - 2

 • 1 равен

  3 be

  Большой англо-русский и русско-английский словарь > равен

 • 2 Raven

  Англо-русский словарь по авиационной медицине > Raven

 • 3 even running

  равен ход

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > even running

 • 4 flat

  равен

  English-Bulgarian small dictionary > flat

 • 5 equal to

  English-Russian glossary on space technology > equal to

 • 6 equal

  {'i:kwəl}
  I. 1. равен, еднакъв (to, with)
  on EQUAL terms при равни условия, на равни начала
  with EQUAL ease със същата леснота, еднакво лесно
  EQUAL to any който може да се мери с всекиго
  2. равен, спокоен, уравновесен
  to preserve an EQUAL mind запазвам спокойствие/присъствие на духа
  3. равен, равноправен
  4. EQUAL to
  to be EQUAL to мога да се справя с, способен съм да, по силите ми е да
  to be EQUAL to the occasion справям се с положението
  not to be EQUAL to receiving visitors не мога/нямам сили да приемам посетители
  to get EQUAL with someone връщам си/отмъщавам си на никого
  II. 1. равен, равноправен
  you won't find his EQUAL няма друг/втори като него, той няма равен на себе си
  he is my EQUAL in strength той e равен на мене по сила
  2. мат. рl равни стойности
  III. v (-ll-) равен съм на, равнявам се на (in по)
  not to be EQUAL led ненадминат, който няма равен на себе си
  there is nothing to EQUAL it няма равно на себе си, с нищо не може да се сравни, ненадминато e
  * * *
  {'i:kwъl} a 1. равен, еднакъв (to, with); on equal terms при равни (2) {'i:kwъl} n 1. равен; равноправен; you won't find his equal ням{3} {'i:kwъl} v (-ll-) равен съм на, равнявам се на (in по); no
  * * *
  уравновесен; равен; равнявам; равно; еднакъв;
  * * *
  1. equal to 2. equal to any който може да се мери с всекиго 3. he is my equal in strength той e равен на мене по сила 4. i. равен, еднакъв (to, with) 5. ii. равен, равноправен 6. iii. v (-ll-) равен съм на, равнявам се на (in по) 7. not to be equal led ненадминат, който няма равен на себе си 8. not to be equal to receiving visitors не мога/нямам сили да приемам посетители 9. on equal terms при равни условия, на равни начала 10. there is nothing to equal it няма равно на себе си, с нищо не може да се сравни, ненадминато e 11. to be equal to the occasion справям се с положението 12. to be equal to мога да се справя с, способен съм да, по силите ми е да 13. to get equal with someone връщам си/отмъщавам си на никого 14. to preserve an equal mind запазвам спокойствие/присъствие на духа 15. with equal ease със същата леснота, еднакво лесно 16. you won't find his equal няма друг/втори като него, той няма равен на себе си 17. мат. pl равни стойности 18. равен, равноправен 19. равен, спокоен, уравновесен
  * * *
  equal[´i:kwəl] I. adj 1. равен, еднакъв (to, with, in); five and five are \equal to ten пет и пет прави равно на) десет; \equal shares равни дялове; on \equal terms при равни условия, на равни начала; with \equal ease еднакво лесно, със същата лекота; a park \equal to any in London парк, който може да се мери с кой да е парк в Лондон; she is not his \equal at running тя не може да тича като него; FONT face=Times_Deutsch◊ adv equally; 2. спокоен, равен, уравновесен; to preserve an \equal mind запазвам присъствие на духа; 3. to be \equal to готов съм да, способен да, имам сили да I don't feel \equal to tell him the truth не мога (нямам сили) да му кажа истината; II. n 1. равен; you will not find his \equal (втори) друг като него няма; to find o.'s \equal намирам си майстора; 2. pl мат. равни стойности; III. v (- ll-) равнявам се на, равен съм на, равнявам се (in по); 79 minus 14 \equals 65 79 минус 14 е равно на 65; not to be \equalled ненадминат, без равен на себе си; there is nothing to \equal it няма равно на себе си, с нищо не може да се сравни, то е ненадминато.

  English-Bulgarian dictionary > equal

 • 7 even

  {i:vən}
  I. 1. равен, гладък, заравнен, изравнен, плосък
  to make EVEN with the ground изравнявам със земята
  2. еднакъв, равен, еднообразен
  EVEN match равен мач, мач с равен резултат
  to get EVEN with разг. прен. оправям си сметките с, разплащам се с
  to be EVEN with квит съм с
  to break EVEN разг. завършвам без загуба/печалба
  on an EVEN keel мор., ав. без клатушкане, спокойно, гладко, плавно (и прен.)
  3. ритмичен, равномерен
  4. непроменлив, уравновесен, спокоен
  5. справедлив, безпристрастен
  EVEN bargain честна/почтена сделка
  6. четен (за число)
  odd or EVEN? тек или чифт?
  II. 1. равно, еднакво
  2. даже, дори
  EVEN if/though дори и да, макар и да, въпреки че, независимо от това, че
  EVEN now/then дори и сега/тогава
  EVEN so даже и така да е, въпреки това, дори и при тези обстоятелства
  EVEN now точно в този момент
  EVEN as точно когато/както, в момента, когато
  III. 1. изравнявам, оглаждам (повърхност)
  2. изравнявам (се), поставям/излизам наравно с, изравнявам (сметка)
  IV. вж. eve
  * * *
  {i:vъn} а 1. равен, гладък; заравнен, изравнен; плосък; to make (2) {i:vъn} adv 1. равно; еднакво; 2. даже, дори; even if/though до{3} {i:vъn} v и even up 1. изравнявам,, оглаждам (повьрхност); 2. и{4} {i:vъn} eve 2.
  * * *
  четен; справедлив; спокоен; та; уравновесен; ритмичен; още; безпристрастен; гладък; равен; равномерен; равно; даже; дори; еднакво; еднообразен; дюс; еднакъв; заравнен; непроменлив;
  * * *
  1. even as точно когато/както, в момента, когато 2. even bargain честна/почтена сделка 3. even if/though дори и да, макар и да, въпреки че, независимо от това, че 4. even match равен мач, мач с равен резултат 5. even now точно в този момент 6. even now/then дори и сега/тогава 7. even so даже и така да е, въпреки това, дори и при тези обстоятелства 8. i. равен, гладък, заравнен, изравнен, плосък 9. ii. равно, еднакво 10. iii. изравнявам, оглаждам (повърхност) 11. iv. вж. eve 12. odd or even? тек или чифт? 13. on an even keel мор., ав. без клатушкане, спокойно, гладко, плавно (и прен.) 14. to be even with квит съм с 15. to break even разг. завършвам без загуба/печалба 16. to get even with разг. прен. оправям си сметките с, разплащам се с 17. to make even with the ground изравнявам със земята 18. даже, дори 19. еднакъв, равен, еднообразен 20. изравнявам (се), поставям/излизам наравно с, изравнявам (сметка) 21. непроменлив, уравновесен, спокоен 22. ритмичен, равномерен 23. справедлив, безпристрастен 24. четен (за число)
  * * *
  even[i:vən] I. n поет. вечер; at \even вечерно време. II. adv 1. даже, дори, още; още по; his car is \even bigger than mine неговата кола е още по-голяма от моята; he didn't \even ask той дори не попита; \even if, \even though дори, въпреки че, дори и да, независимо че; \even so въпреки това; if \even I could see him да можех дори само да го видя; 2. равно; еднакво; the two horses ran \even двата коня препускаха еднакво бързо; 3. ост. точно; точно както (когато); \even now, \even then точно в този момент; \even as точно както (когато); II. adj 1. еднакъв, еднообразен; равен; ритмичен; an \even beat of the heart равномерен (ритмичен) пулс; an \even temperature постоянна (еднаква) температура; an \even match равен мач, мач с равен резултат; to get \even with разг. оправям си сметките с, разплащам се с; to be \even with квит съм с; to break \even завършвам без загуби и без печалби; on an \even keel мор. с добре разпределен товар (за кораб); 2. равен, гладък; заравнен; плосък; \even teeth равни зъби; to make \even with the ground изравнявам със земята; making \even печ. подлепване; 3. непроменлив, уравновесен, установен; спокоен; an \even voice спокоен глас; an \even temper установен (спокоен, равен) характер; FONT face=Times_Deutsch◊ adv evenly; 4.: \even money еднакви шансове за печалба или загуба (при облог, шанс и др.); it is \even money that he keeps his title има еднакви шансове да запази или загуби титлата си; 5. четен (за число); odd or \even чифт или тек; III. v (и \even up, out, off) 1. изравнявам, оглаждам ( повърхност); to \even out differences изглаждам различия; 2. изравнявам (се), поставям (излизам) наравно с; to \even up on ам. разг. разплащам се с, оправям си сметките с; прен. връщам на някого със същата монета; IV. n чифт, четно число.

  English-Bulgarian dictionary > even

 • 8 peer

  {piə}
  I. 1. равен
  you will not find his PEER няма да намериш друг като него
  without PEER несравним
  to be tried by one's PEERs бивам съден отхора, които са ми равни по обществено положение
  2. пер, лорд, благородник
  PEER of the realm благородник с право да бъде член на Камарата на лордовете
  life PEER пожизнен член на Камарата на лордовете
  II. 1. равнявам се с, равен съм на (with)
  2. правя (някого) пер
  III. 1. взирам се, вглеждам се, примижавам
  надничам, назъртам (at, into)
  2. показвам се, подавам се, провиждам се
  * * *
  {piъ} n 1. равен; you will not find his peer няма да намериш друг к(2) {piъ} v 1. равнявам се с, равен съм на (with); 2. правя (няк{3} {piъ} v 1. взирам се, вглеждам се; примижавам; надничам, наз
  * * *
  пер; благородник; взирам се; вглеждам се; равен; лорд; надничам; назъртам; надзъртам;
  * * *
  1. i. равен 2. ii. равнявам се с, равен съм на (with) 3. iii. взирам се, вглеждам се, примижавам 4. life peer пожизнен член на Камарата на лордовете 5. peer of the realm благородник с право да бъде член на Камарата на лордовете 6. to be tried by one's peers бивам съден отхора, които са ми равни по обществено положение 7. without peer несравним 8. you will not find his peer няма да намериш друг като него 9. надничам, назъртам (at, into) 10. пер, лорд, благородник 11. показвам се, подавам се, провиждам се 12. правя (някого) пер
  * * *
  peer [piə] I. n 1. равен; you will not find his \peer няма да намериш друг като него; without \peer несравним, несравнен; to be tried by o.'s \peers съдят ме хора, които са ми равни по обществено положение; \peer group група (общество) от равнопоставени членове; \peer pressure влияние на приятелите и колегите върху нечие поведение; 2. пер, лорд; благородник; II. v 1. равнявам се, равен съм на ( with); 2. правя ( някого) пер; III. peer v 1. взирам се, вглеждам се; присвивам очи, примижавам; надничам, назъртам (at, into); 2. показвам се, подавам се, провиждам се.

  English-Bulgarian dictionary > peer

 • 9 flat

  {flæt}
  I. 1. плосък, равен, водоравен, хоризонтален
  FLAT hand ръка с разперени пръсти
  FLAT nose сплеснат нос
  to beat/make FLAT сплесквам
  to become/get FLAT сплесквам се
  to have a FLAT tire авт. спаднала ми e гумата
  2. гладък, без грапавини
  3. изравнен със земята, легнал, проснат
  4. изветрял, който не шипи (за бира и пр.)
  5. еднообразен, безинтересен, блудкав, плосък, скучен
  to fall FLAT нямам успех, не предизвиквам смях (за виц, анекдот и пр.)
  6. паднал духом, нажален, унил, потиснат
  to feel FLAT потиснат съм, скършено ми е, уморен съм
  7. глух, неемоционален (за глас)
  8. слаб, в застой, замрял (за пазар), твърд (за цена)
  FLAT rate еднаква за всички такса (обр. пропорционална)
  9. разг. категоричен, решителен, окончателен, абсолютен, безусловен
  FLAT nonsense чисти глупости
  that's FLAT разг. това е окончателно/сигурно, няма какво да се спори
  10. жив. недостатъчно релефен, без дълбочина, еднакъв, еднообразен
  11. муз. с бемол, недостатъчно висок, нисък
  В FLAT си бемол
  12. воен. прав (за траектория)
  13. фон. отворен (за гласна)
  14. грам. без окончание (за наречие)
  15. фот. ам. без контрасти (за негатив), не подчертаващ сенки/контури (за осветление), матов
  II. 1. плоскост, равна повърхност, плоската част на нещо
  the FLAT of the hand длан
  on the FLAT жив. с две измерения
  to draw from the FLAT рисувам по копие на картина
  2. равнина, низина (и рl), мочур (ище), плитчина, плитко място, равно крайбрежие
  3. апартамент
  pl жилищен дом
  block of FLATs жилищен блок
  4. равен плосък предмет (плоскодънна лодка, панер и пр.)
  рl обувки с ниски токове
  5. театр. кулиса
  6. муз. бемол
  7. авт. спаднала/спукана гума
  8. разг. глупак, хаплъо, тиквеник
  III. 1. наравнo със земята
  2. тъкмо, точно
  to go FLAT against orders правя тъкмо обратното на това, което е заповядано
  3. разг. направо, без заобикалки
  to go FLAT out разг. действувам с все сили, правя всичко възможно
  IV. 1. flatten
  2. муз. понижавам, свиря/пея по-ниско
  * * *
  {flat} a 1. плосък, равен, водоравен, хоризонтален; flat hand ръка (2) {flat} n 1. плоскост, равна повърхност; плоската част на нещ{3} {flat} adv 1. наравнo със земята; 2. тъкмо, точно; to go flat a{4} {flat} v (-tt-) 1. flatten; 2. муз. понижавам, свиря/пея по-
  * * *
  хоризонтален; спукан; панер; безусловен; бемол; апартамент; водоравен; гладък; разлат; равен; равнина; еднообразен; категоричен; кулиса; нажален;
  * * *
  1. 1 воен. прав (за траектория) 2. 1 грам. без окончание (за наречие) 3. 1 муз. с бемол, недостатъчно висок, нисък 4. 1 фон. отворен (за гласна) 5. 1 фот. ам. без контрасти (за негатив), не подчертаващ сенки/контури (за осветление), матов 6. block of flats жилищен блок 7. flat hand ръка с разперени пръсти 8. flat nonsense чисти глупости 9. flat nose сплеснат нос 10. flat rate еднаква за всички такса (обр. пропорционална) 11. i. плосък, равен, водоравен, хоризонтален 12. ii. плоскост, равна повърхност, плоската част на нещо 13. iii. наравнo със земята 14. iv. flatten 15. on the flat жив. с две измерения 16. pl жилищен дом 17. pl обувки с ниски токове 18. that's flat разг. това е окончателно/сигурно, няма какво да се спори 19. the flat of the hand длан 20. to beat/make flat сплесквам 21. to become/get flat сплесквам се 22. to draw from the flat рисувам по копие на картина 23. to fall flat нямам успех, не предизвиквам смях (за виц, анекдот и пр.) 24. to feel flat потиснат съм, скършено ми е, уморен съм 25. to go flat against orders правя тъкмо обратното на това, което е заповядано 26. to go flat out разг. действувам с все сили, правя всичко възможно 27. to have a flat tire авт. спаднала ми e гумата 28. В flat си бемол 29. авт. спаднала/спукана гума 30. апартамент 31. гладък, без грапавини 32. глух, неемоционален (за глас) 33. еднообразен, безинтересен, блудкав, плосък, скучен 34. жив. недостатъчно релефен, без дълбочина, еднакъв, еднообразен 35. изветрял, който не шипи (за бира и пр.) 36. изравнен със земята, легнал, проснат 37. муз. бемол 38. муз. понижавам, свиря/пея по-ниско 39. паднал духом, нажален, унил, потиснат 40. равен плосък предмет (плоскодънна лодка, панер и пр.) 41. равнина, низина (и pl), мочур (ище), плитчина, плитко място, равно крайбрежие 42. разг. глупак, хаплъо, тиквеник 43. разг. категоричен, решителен, окончателен, абсолютен, безусловен 44. разг. направо, без заобикалки 45. слаб, в застой, замрял (за пазар), твърд (за цена) 46. театр. кулиса 47. тъкмо, точно
  * * *
  flat[flæt] I. adj 1. плосък, равен, водоравен, хоризонтален; проснат, разпрострян; (as) \flat as a board ( as a flounder, pancake, as your hand) равен като тепсия; плосък като дъска; a \flat dish плитък съд; \flat hand ръка с разперени пръсти; \flat nose сплеснат нос; \flat race надбягване без препятствия; гладко бягане; \flat shoes обувки с нисък ток, равни обувки; to beat ( make) \flat сплесквам; to have a \flat tire спаднала ми е гумата; \flat tire ам. прен. без пет пари; \flat against the wall плътно опрян (притиснат) до стената; 2. гладък, без грапавини; 3. изравнен със земята, легнал, проснат, съборен, срутен, разрушен, нисък (за здание); to lie \flat on the ground лежа проснат на земята; 4. изветрял, който не кипи (за бира и пр.); изтощен (за батерия, акумулатор); 5. еднообразен, монотонен, неинтересен, безжизнен, безвкусен, блудкав, плосък, банален, вял, скучен; a \flat joke плоска шега, тъп виц; a \flat voice монотонен (безизразен) глас; 6. паднал духом, нажален, унил, угнетен, потиснат, убит; to feel \flat скършено ми е; уморен, потиснат съм; 7. (за боя) без блясък, матов; (за картина) без дълбочина; 8. слаб, в застой, замрял (за пазар); нисък (за цени); \flat quotation ам. безлихвено котиране; \flat fees твърди (фиксирани) такси; 9. категоричен, решителен, окончателен, абсолютен, безусловен, недвусмислен, пълен, чист, ясен, прям, без заобикалки; \flat nonsense чиста глупост; that is \flat blasphemy това е направо богохулство; that's \flat това е окончателно (сигурно); няма какво да се спори; in a \flat spin замаян от вълнение, шашардисан; зашеметен; 10. точен; ни повече, ни по-малко; a \flat thirty minutes точно тридесет минути; 11. изк. недостатъчно релефен; еднакъв, еднообразен, монотонен, убит; 12. муз. бемол; недостатъчно високо, нисък, детонирал; B \flat си бемол; 13. воен. прав (за траектория); 14. ез. произнесен при сравнително хоризонтално положение на езика (за гласна); 15. ез. без окончание (за наречие); II. adv 1. наравно със земята, в изпънато положение; to fall \flat просвам се; прен. не успявам, нямам успех, провалям се, не постигам целта си, не правя никакво впечатление; 2. тъкмо, точно; in three minutes \flat точно за три минути; to go \flat against orders действам в пълно противоречие със заповедта, правя тъкмо обратното на това, което е заповядано; 3. направо, без заобикалки; \flat and plain ясно, точно, направо, без заобикалки; право, куме, та в очи; \flat out разг. с все сила, с цялата си енергия; III. n 1. плоскост, равна повърхност; плоската част на нещо; "плоското"; the \flat of the hand длан; the \flat of a blade плоското на нож; on the \flat изк. с две измерения; to represent in the \flat изобразявам в две измерения; to draw from the \flat рисувам от копие на картина; 2. равнина, низина, мочур, мочурище, зелен бряг, плитко място, плитчина; 3. спукана (изпусната) гума; 4. плоскодънна лодка; 5. плитка кошница, панер; 6. муз. бемол; sharps and \flats черните клавиши на пиано; 7. театр. кулиса; to join the \flats прен. съставям, сглобявам; 8. широкопола сламена шапка; 9. глупак, хапльо, тъпанар, тиквеник; 10. pl обувки с ниски токове; 11. шег. дървеница; 12. = flatcar; 13. the Flats състезание по гладко бягане (без препятствия); IV. v (- tt-) тех. правя (ставам) плосък. V. n апартамент; pl жилищен дом; railroad \flat ам. квартира с общ хол.

  English-Bulgarian dictionary > flat

 • 10 level

  {'levl}
  I. 1. равнище, ниво, уровен (и прен.), висота
  on a LEVEL with на еднакво ниво/наравно с (и прен.)
  to find one's own LEVEL прен. намирам си мястото/средата
  on a high LEVEL на високо равнище
  at eye LEVEL на височината на очите
  out of LEVEL неравен, нехоризонтален, денивелиран
  2. хоризонт, хоризонтална повърхнина
  3. равнина, равнинна местност
  4. тех. либела, равнило, нивелир
  vertical LEVEL отвес
  5. мин. стаж, хоризонт
  on the LEVEL разг. честен, почтен, честно, почтено
  II. 1. равен, гладък, плосък, хоризонтален
  LEVEL with на същата височина/ниво/уровен
  2. земл. разположен на едно ниво
  3. еднакъв, равен, равномерен
  4. прен. уравновесен, разумен, спокоен
  to keep a LEVEL head запазвам спокойствие/самообладание
  LEVEL race състезание, при което първите участници са почти изравнени/един до друг
  to draw LEVEL with изравнявам се с
  to do one's LEVEL best полагам максимални усилия, правя всичко възможно
  III. 1. заравням, изравнявам, изглаждам, уравнявам, нивелирам
  to LEVEL to/with the ground сривам/изравнявам със земята
  to LEVEL in the dust книж. изличавам от лицето на земята
  2. геод. измервам с нивелир
  3. насочвам (оръжие), прицелвам се, премервам се (at, against)
  4. прен. отправям (критика, обвинения и пр.) (against, at)
  5. насочвам (удар) (at)
  6. повалям (някого)
  7. прен. премахвам, изглаждам (различия и пр.)
  8. ам. sl. действувам/говоря честно
  level down изравнявам (и прен.), намалявам, снижавам
  level off/out изравнявам, постигам/пазя равновесие, оставам на същото равнище (за цени и пр.), ав. летя хоризонтално след изкачване
  level up издигам на/приравнявам към по-високо ниво
  * * *
  {'levl} n 1. равнище, ниво, уровен (и прен.); висота; on a level wi(2) {'levl} а 1. равен, гладък, плосък, хоризонтален; level with на{3} {'levl} v (-ll-) 1. заравням, изравнявам, изглаждам, уравня
  * * *
  хоризонтално; хоризонтален; уравнявам; уровен; висота; равнина; равнявам; равен; равно; равнище; заравнявам; ниво; нивелир; нивелирам;
  * * *
  1. at eye level на височината на очите 2. i. равнище, ниво, уровен (и прен.), висота 3. ii. равен, гладък, плосък, хоризонтален 4. iii. заравням, изравнявам, изглаждам, уравнявам, нивелирам 5. level down изравнявам (и прен.), намалявам, снижавам 6. level off/out изравнявам, постигам/пазя равновесие, оставам на същото равнище (за цени и пр.), ав. летя хоризонтално след изкачване 7. level race състезание, при което първите участници са почти изравнени/един до друг 8. level up издигам на/приравнявам към по-високо ниво 9. level with на същата височина/ниво/уровен 10. on a high level на високо равнище 11. on a level with на еднакво ниво/наравно с (и прен.) 12. on the level разг. честен, почтен, честно, почтено 13. out of level неравен, нехоризонтален, денивелиран 14. to do one's level best полагам максимални усилия, правя всичко възможно 15. to draw level with изравнявам се с 16. to find one's own level прен. намирам си мястото/средата 17. to keep a level head запазвам спокойствие/самообладание 18. to level in the dust книж. изличавам от лицето на земята 19. to level to/with the ground сривам/изравнявам със земята 20. vertical level отвес 21. ам. sl. действувам/говоря честно 22. геод. измервам с нивелир 23. еднакъв, равен, равномерен 24. земл. разположен на едно ниво 25. мин. стаж, хоризонт 26. насочвам (оръжие), прицелвам се, премервам се (at, against) 27. насочвам (удар) (at) 28. повалям (някого) 29. прен. отправям (критика, обвинения и пр.) (against, at) 30. прен. премахвам, изглаждам (различия и пр.) 31. прен. уравновесен, разумен, спокоен 32. равнина, равнинна местност 33. тех. либела, равнило, нивелир 34. хоризонт, хоризонтална повърхнина
  * * *
  level [levl] I. n 1. равнище, ниво, висота; the general \level of the class is high общото ниво на класа е високо; to find o.'s ( own) \level намирам си мястото (средата); to land on the street \level ам. разг. оказвам се на улицата, загубвам си работата; to do o.'s \level best правя всичко възможно; at eye \level на височината на очите; out of \level неравен, нехоризонтален; не на ниво, денивелиран; on the \level ам. 1) честен, почтен; честно, почтено; 2) честна дума, наистина; to rise to higher \levels издигам се на по-високо стъпало; top-\level conference съвещание на високо равнище; 2. равнина; dead \level равнинна местност, монотонна равнина; прен. еднообразие, монотонност; 3. тех. нивелир, либела (и spirit ( air) \level); vertical \level отвес; 4. мин. етаж, хоризонт; II. adj 1. равен, гладък, плосък; хоризонтален; \level with на същата височина (ниво, равнище) с; 2. еднакъв, равен, равностоен, равномерен; прен. уравновесен, спокоен; the children are \level in their linguistic ability децата имат еднакви езикови способности; \level temperature постоянна температура; to keep a \level head запазвам спокойствие (самообладание); III. adv наравно; to draw \level with изравнявам се с, настигам; IV. v (- ll-) 1. заравнявам, изравнявам, изглаждам, уравнявам, нивелирам; to \level to ( with) the ground сривам до земята, изравнявам с лицето на земята; 2. насочвам, прицелвам се, премервам се (at, against); to \level sarcasm ( accusations) at отправям саркастични забележки (обвинения) към; to \level a gun насочвам пушка срещу;

  English-Bulgarian dictionary > level

 • 11 tie

  {tai}
  I. 1. връзвам, свързвам, привързвам
  to TIE in a knot връзвам на възел
  to TIE (up) one's shoes връзвам (връзките на) обувките си
  to TIE up to a tree etc. връзвам за дърво и пр
  2. муз. свързвам (ноти) с легато
  3. съединявам (греди и пр.)
  4. свързвам/съединявам в брак, обвързвам със задължения/условия и пр
  5. обвързвам, спъвам, преча, ограничавам
  TIEd house питейно заведение, което продава питиета само от една фирма
  6. завършвам наравнo игра/състезание, изравнявам резултат
  изравнявам се по точки и пр. (with с)
  7. пол. получавам равни гласове
  fit to be TIEd разярен
  tie down ограничавам, обвързвам със задължения/условия и пр., подчинявам (to)
  tie in съединявам (се), свързвам (се), сближавам (се) (with с), координирам, балансирам
  tie up връзвам, завързвам, привързвам
  to get TIEd up разг. оженвам се, връзвам се
  сближавам се, привързвам се (with с)
  свързвам се, обединявам се (with с), присъединявам се (to към), ограничавам чрез условия унаследяването на имот
  TIEd up with someone /something изцяло зает/заангажиран с/погълнат от някого/нещо
  II. 1. връзка, верига, скоба, греда
  2. прен. обик. рl връзка
  TIEs of blood/friendship кръвни/приятелски връзки
  3. задължение, бреме, товар
  4. вратовръзка
  old school TIE вратовръзка, носена от питомците на дадено училище, прекалена привързаност към традиционни стойности и идеи, снобизъм
  5. ам. траверса
  6. муз. легато
  7. сп. равен резултат, изравняване на резултат, равен брой точки
  to play/shoot off a TIE преигравам мач/повтарям състезание при равен резултат
  * * *
  {tai} v 1. връзвам, свързвам; привързвам; to tie in a knot връзвам (2) {tai} n 1. връзка; верига; скоба; греда; 2. прен. обик. рl вр
  * * *
  съединявам; свръзка; свързвам; скоба; превързвам; привързвам; връзка; верига; вратовръзка; връзвам; вържа; завързвам; обвързвам;
  * * *
  1. fit to be tied разярен 2. i. връзвам, свързвам, привързвам 3. ii. връзка, верига, скоба, греда 4. old school tie вратовръзка, носена от питомците на дадено училище, прекалена привързаност към традиционни стойности и идеи, снобизъм 5. tie down ограничавам, обвързвам със задължения/условия и пр., подчинявам (to) 6. tie in съединявам (се), свързвам (се), сближавам (се) (with с), координирам, балансирам 7. tie up връзвам, завързвам, привързвам 8. tied house питейно заведение, което продава питиета само от една фирма 9. tied up with someone /something изцяло зает/заангажиран с/погълнат от някого/нещо 10. ties of blood/friendship кръвни/приятелски връзки 11. to get tied up разг. оженвам се, връзвам се 12. to play/shoot off a tie преигравам мач/повтарям състезание при равен резултат 13. to tie (up) one's shoes връзвам (връзките на) обувките си 14. to tie in a knot връзвам на възел 15. to tie up to a tree etc. връзвам за дърво и пр 16. ам. траверса 17. вратовръзка 18. завършвам наравнo игра/състезание, изравнявам резултат 19. задължение, бреме, товар 20. изравнявам се по точки и пр. (with с) 21. муз. легато 22. муз. свързвам (ноти) с легато 23. обвързвам, спъвам, преча, ограничавам 24. пол. получавам равни гласове 25. прен. обик. рl връзка 26. сближавам се, привързвам се (with с) 27. свързвам се, обединявам се (with с), присъединявам се (to към), ограничавам чрез условия унаследяването на имот 28. свързвам/съединявам в брак, обвързвам със задължения/условия и пр 29. сп. равен резултат, изравняване на резултат, равен брой точки 30. съединявам (греди и пр.)
  * * *
  tie [tai] I. v 1. вържа, връзвам; свързвам; привързвам (to); превързвам; to \tie a knot ( a string in a knot) връзвам възел (връв на възел); to \tie (up) o.'s shoes връзвам си обувките (връзките на обувките си); to \tie s.o.'s legs together връзвам краката на някого; to \tie (up) a dog to a tree връзвам куче за дърво; to \tie s.o.'s tongue оставям някого да говори, мълча и слушам; fit to be \tied жарг. много ядосан, бесен, луд за връзване; 2. съединявам (греди и пр.); 3. връзвам, обвързвам, спъвам, преча (на), ограничавам; \tied to ( for) time ограничен по отношение на време; \tied house питейно заведение, което се снабдява само от една фирма; 4. сп. завършвам наравно или едновременно; изравнявам се; полит. получавам равни гласове ( with); II. n 1. връзка, верига, скоба, греда; 2. връзка, pl връзки; \ties of blood ( friendship) кръвни (приятелски) връзки; 3. задължение, бреме, товар; 4. (врато)връзка; old school \tie вратовръзка с цветовете на училището, което е завършил този, който я носи; прен. кастовщина, снобизъм; 5. ам. траверса; 6. (обикн. pl) обувка с връзки; 7. муз. легато; 8. сп. равен резултат; мач срещу победители от предшестващи състезания; to play off a \tie повтарям мач; \tie break(er) сп. (начин за) разрешаване на равенство; 9. тяга; 10. мин. надлъжна разпънка; 11. напречник.

  English-Bulgarian dictionary > tie

 • 12 draw

  {drɔ:}
  I. 1. тегля, влача, дърпам, притеглям, изтеглям, обтягам, издърпвам, изтеглям (жица)
  the cart DRAWs easily каруцата върви/се кара леко
  to DRAW one's hat over one's ears нахлупвам шапка над ушите си
  2. вадя, (при) добивам, получавам (сведения, заплата, дажби и пр.), извличам, черпя (и прен.), точа, източвам (течност), тегля, изтеглям (пари, късмет, карти), вадя, изваждам (зъб)
  to DRAW inspiration from черпя вдъхновение от, вдъхновявам се от
  3. тегля, хвърлям (жребие)
  to DRAW lots/cuts for/on/over хвърлям жребие за
  to DRAW straws ам. хвърлям жребие
  to DRAW a blank изтеглям празно, прен. не успявам, удрям на камък
  4. изваждам, изтеглям, измъквам (сабя и пр.), изтеглям сабя/нож
  5. предизвиквам, докарвам, изтръгвам (сълзи, въздишка, аплодисменти)
  6. вдишвам, поемам (въздух), всмуквам, поливам
  to DRAW breath поемам въздух
  to DRAW one's first breath раждам се, появявам се на този свят
  to DRAW a sigh въздишам
  7. изтърбушвам (птица и пр.)
  8. тегля (за комин)
  9. привличам (внимание, публика и пр.)
  the play is DRAWing well пиесата привлича много публика
  to DRAW troubles/criticism upon oneself навличам си неприятности/критика
  to DRAW someone into conversation въвличам някого в разговор
  that drew after it great consequences това доведе до важни последици
  10. имам водоизместимост (за кораб)
  11. опъвам (лък)
  12. свивам (се), сгърчвам (се), изопвам (се), разкривявам (се)
  DRAWn face изопнато/измъчено лице
  1. рисувам, чертая, обрисувам, описвам (характер)
  to DRAW a line чертая/начертавам линия
  to DRAW a/the line прен. тегля граница
  to DRAW the line at не търпя, отказвам да приема, не приемам
  1. съставям, формулирам, написвам (документ, чек), правя, формулирам (сравнение, разграничения), тегля, вадя (заключение, извод)
  15. запарвам се (за чай)
  16. лов. претърсвам (местност), измъквам, изкарвам (животно от прикритието му)
  17. накарвам (някого) да проговори/да си разкрие картите
  he is not to be DRAWn от него нищо не можеш да разбереш/да измъкнеш
  18. мор. издувам се (за плaтно)
  19. сп свършвам наравно/с равен резултат
  DRAWn battle сражение без победа
  20. тех. закалявам
  21. пресушавам (блато и пр.)
  22. с adv, prep движа (се), придвижвам (се)
  to DRAW near/close приближавам (се), настъпвам, наближавам, идвам
  to DRAW to a close наближавам края си
  to DRAW it mild не преувеличавам
  to DRAW it fine правя тънки разграничения, едва успявам/сварвам, разчитам на последната минута
  to DRAW the teeth of обезвредявам, прен. изваждам зъбите на
  to DRAW to a head прен. назрявам
  to DRAW a head on прицелвам се в
  to DRAW bit/bridle/rein спирам кон, прен. спирам се, овладявам се, съкращавам разходите си
  draw along влача със/след себе си
  draw apart оттеглям се, разделяме се, отчуждаваме се
  draw aside дръпвам (се) настрана, оттеглям се
  draw away отдръпвам се, отдалечавам се, отвеждам, сп. откъсвам се напред
  draw back отстъпвам, оттеглям се, отдръпвам се, отказвам се
  draw down спускам, смъквам (завеса и пр.), ам. намалявам (ресурси и пр.)
  draw forth предизвиквам, докарвам
  draw in вкарвам, въвличам, вмъквам (се), скривам (се)
  to DRAW in one's horns скривам рогата си (за охлюв), прен. бия отбой, свивам си опашката, вдишвам, привличам (за обща работа), въвличам, вплитам, съкращавам/намалявам разходите си, ставам по-предпазлив, събирам (дългове и пр.), наближавам към края си, свършвам (за ден), намалявам, ставам по-кратък (за ден), влизам в гарата (за влак), скицирам, нахвърлям
  draw off воен. изтеглям, оттеглям (войски), оттеглям се, отстъпвам, отвличам, отвеждам, свалям (ръкавици и пр.), източвам (течност)
  draw on слагам, навличам (ръкавици и пр.), привличам, примамвам, приближвам се, наближавам, докарвам, довеждам, причинявам, ползувам се от, заимствувам/заемам от
  to DRAW on one's savings тегля от спестяванията си
  to DRAW on one's imagination фантазирам, послъгвам
  to DRAW on one's memory мъча се да си спомня
  draw out обтягам, разтягам, разтеглям (тел и пр.), оттеглям се, изтеглям се, удължавам се, ставам по-дълъг (за ден), протакам, разтакам, провлачвам, изваждам, измъквам, издърпвам, предразполагам, накарвам (някого) да говори, съставям, написвам (документ и пр.), излизам от гарата (за влак)
  draw over примамвам, привличам на своя страна
  draw round събираме се в кръг
  draw to дръпвам, затварям (завеса)
  draw up воен. строявам, нареждам, спирам (за кола), спирам, карам да спре, съставям (документ, план)
  refl изправям се, опъвам гръб (често в знак на протест, възмущение), заставам мирно, доближавам се
  to DRAW up with/to настигам
  II. 1. теглене, изтегляне, издърпване, опъване
  2. лотария, томбола, тираж, изтеглена карта/билет
  3. нещо, което привлича/има успех, примамка
  4. ам. подвижна част на мост
  5. ам. всмукване (от цигара, лула)
  6. сп. игра с равен резултат
  7. сп. списък на състезателите от всеки етап
  8. клисура
  9. изтегляне/изваждане на пистолет и пр.
  to be quick on the DRAW (умея бързо да) вадя револвера си, прен. реагирам бързо
  * * *
  {drъ:} v (drew {dru:}; drawn {drъ:n}) 1. тегля, влача; дърпа(2) {drъ:} n 1. теглене; изтегляне; издърпване, опъване; 2. лота
  * * *
  черпя; чертая; томбола; тираж; теглене; тегля; точа; скривам; рисувам; обтягам; попарвам; пат; попивам; пресушавам; привличам; вдишвам; всмуквам; влача; вадя; равен; добивам; закалявам; дърпам; източвам; изтегляне; изтръгвам; издърпвам; издърпване; измъквам; изтърбушвам; лотария; начертавам;
  * * *
  1. 1 запарвам се (за чай) 2. 1 лов. претърсвам (местност), измъквам, изкарвам (животно от прикритието му) 3. 1 мор. издувам се (за плaтно) 4. 1 накарвам (някого) да проговори/да си разкрие картите 5. 1 опъвам (лък) 6. 1 свивам (се), сгърчвам (се), изопвам (се), разкривявам (се) 7. 1 сп свършвам наравно/с равен резултат 8. 2 пресушавам (блато и пр.) 9. 2 с adv, prep движа (се), придвижвам (се) 10. 20. тех. закалявам 11. draw along влача със/след себе си 12. draw apart оттеглям се, разделяме се, отчуждаваме се 13. draw aside дръпвам (се) настрана, оттеглям се 14. draw away отдръпвам се, отдалечавам се, отвеждам, сп. откъсвам се напред 15. draw back отстъпвам, оттеглям се, отдръпвам се, отказвам се 16. draw down спускам, смъквам (завеса и пр.), ам. намалявам (ресурси и пр.) 17. draw forth предизвиквам, докарвам 18. draw in вкарвам, въвличам, вмъквам (се), скривам (се) 19. draw off воен. изтеглям, оттеглям (войски), оттеглям се, отстъпвам, отвличам, отвеждам, свалям (ръкавици и пр.), източвам (течност) 20. draw on слагам, навличам (ръкавици и пр.), привличам, примамвам, приближвам се, наближавам, докарвам, довеждам, причинявам, ползувам се от, заимствувам/заемам от 21. draw out обтягам, разтягам, разтеглям (тел и пр.), оттеглям се, изтеглям се, удължавам се, ставам по-дълъг (за ден), протакам, разтакам, провлачвам, изваждам, измъквам, издърпвам, предразполагам, накарвам (някого) да говори, съставям, написвам (документ и пр.), излизам от гарата (за влак) 22. draw over примамвам, привличам на своя страна 23. draw round събираме се в кръг 24. draw to дръпвам, затварям (завеса) 25. draw up воен. строявам, нареждам, спирам (за кола), спирам, карам да спре, съставям (документ, план) 26. drawn battle сражение без победа 27. drawn face изопнато/измъчено лице 28. he is not to be drawn от него нищо не можеш да разбереш/да измъкнеш 29. i. тегля, влача, дърпам, притеглям, изтеглям, обтягам, издърпвам, изтеглям (жица) 30. ii. теглене, изтегляне, издърпване, опъване 31. refl изправям се, опъвам гръб (често в знак на протест, възмущение), заставам мирно, доближавам се 32. that drew after it great consequences това доведе до важни последици 33. the cart draws easily каруцата върви/се кара леко 34. the play is drawing well пиесата привлича много публика 35. to be quick on the draw (умея бързо да) вадя револвера си, прен. реагирам бързо 36. to draw a blank изтеглям празно, прен. не успявам, удрям на камък 37. to draw a head on прицелвам се в 38. to draw a line чертая/начертавам линия 39. to draw a sigh въздишам 40. to draw a/the line прен. тегля граница 41. to draw bit/bridle/rein спирам кон, прен. спирам се, овладявам се, съкращавам разходите си 42. to draw breath поемам въздух 43. to draw in one's horns скривам рогата си (за охлюв), прен. бия отбой, свивам си опашката, вдишвам, привличам (за обща работа), въвличам, вплитам, съкращавам/намалявам разходите си, ставам по-предпазлив, събирам (дългове и пр.), наближавам към края си, свършвам (за ден), намалявам, ставам по-кратък (за ден), влизам в гарата (за влак), скицирам, нахвърлям 44. to draw inspiration from черпя вдъхновение от, вдъхновявам се от 45. to draw it fine правя тънки разграничения, едва успявам/сварвам, разчитам на последната минута 46. to draw it mild не преувеличавам 47. to draw lots/cuts for/on/over хвърлям жребие за 48. to draw near/close приближавам (се), настъпвам, наближавам, идвам 49. to draw on one's imagination фантазирам, послъгвам 50. to draw on one's memory мъча се да си спомня 51. to draw on one's savings тегля от спестяванията си 52. to draw one's first breath раждам се, появявам се на този свят 53. to draw one's hat over one's ears нахлупвам шапка над ушите си 54. to draw someone into conversation въвличам някого в разговор 55. to draw straws ам. хвърлям жребие 56. to draw the line at не търпя, отказвам да приема, не приемам 57. to draw the teeth of обезвредявам, прен. изваждам зъбите на 58. to draw to a close наближавам края си 59. to draw to a head прен. назрявам 60. to draw troubles/criticism upon oneself навличам си неприятности/критика 61. to draw up with/to настигам 62. ам. всмукване (от цигара, лула) 63. ам. подвижна част на мост 64. вадя, (при) добивам, получавам (сведения, заплата, дажби и пр.), извличам, черпя (и прен.), точа, източвам (течност), тегля, изтеглям (пари, късмет, карти), вадя, изваждам (зъб) 65. вдишвам, поемам (въздух), всмуквам, поливам 66. изваждам, изтеглям, измъквам (сабя и пр.), изтеглям сабя/нож 67. изтегляне/изваждане на пистолет и пр 68. изтърбушвам (птица и пр.) 69. имам водоизместимост (за кораб) 70. клисура 71. лотария, томбола, тираж, изтеглена карта/билет 72. нещо, което привлича/има успех, примамка 73. предизвиквам, докарвам, изтръгвам (сълзи, въздишка, аплодисменти) 74. привличам (внимание, публика и пр.) 75. рисувам, чертая, обрисувам, описвам (характер) 76. сп. игра с равен резултат 77. сп. списък на състезателите от всеки етап 78. съставям, формулирам, написвам (документ, чек), правя, формулирам (сравнение, разграничения), тегля, вадя (заключение, извод) 79. тегля (за комин) 80. тегля, хвърлям (жребие)
  * * *
  draw[drɔ:] I. v ( drew [dru:], drawn[drɔ:n]) 1. тегля, влача; дърпам, притеглям; изтеглям, обтягам, издърпвам; the car \draws easily автомобилът се кара леко (тегли, дърпа); 2. вадя, тегля, добивам, придобивам; получавам; извличам, черпя; точа, източвам ( течност); to \draw parallels ( conclusions, comparisons) правя паралели (заключения, сравнения); to \draw a salary получавам заплата; to \draw blood пускам кръв; 3. рисувам, чертая; to \draw a line чертая линия, прен. тегля черта; определям граница; to \draw the limit отказвам да, не отивам дотам да; не търпя; to \draw to scale чертая мащабно мащаб); 4. (с adv) движа се; to \draw near доближавам се; наближавам, настъпвам; to \draw to a close ( an end) отивам към края си, привършвам; to \draw level настигам, изравнявам се с; 5. предизвиквам, докарвам, изтръгвам (сълзи, аплодисменти и пр.); 6. вдишвам, вземам, поемам въздух; всмуквам, попивам; 7. привличам; to feel \drawn to привлича ме ( нещо); the play is \drawing well пиесата привлича много публика; 8. смуча, тегля (за комин и пр.); 9. изтърбушвам; hanged, \drawn, and quartered ист. обесен, изтърбушен и разчекнат (жестоко средновековно наказание); 10. мор. имам водоизместимост (за кораб); 11. разкривявам (се), свивам (се), изопвам (се); with \drawn features с изопнато лице; to \draw a bow опъвам лък; to \draw the long bow прен. лъготя, преувеличавам; to \draw a bow at a venture опитвам наслуки; 12. тегля, хвърлям ( жребий); to \draw lots ( cuts) ( for, on, over), to \draw straws ам. хвърлям жребий; to \draw a blank изтеглям празен билет; прен. не успявам, удрям на камък; to \draw a winner изтеглям билет с името на победилия кон (вж sweepstake(s)); прен. сполучвам; 13. запарва се; набъбва, разкисва се (за чай); попарвам; 14. изваждам, изтеглям, измъквам; at daggers \drawn във враждебни (лоши) отношения, на нож; 15. претърсвам ( местност по време на лов); измъквам (лисица и пр.), принуждавам да излезе от дупката си; прен. принуждавам някого да проговори, да си разкрие картите; he was not to be \drawn от него нищо не можеше да се изкопчи, нищо не издаде; 16. мор. издувам се (за платно); 17. сп. завършвам (мач, игра, среща) наравно; the two teams drew двата отбора завършиха наравно; a \drawn battle сражение без "победа"; 18. тех. закалявам; 19. изтеглям жица; 20. пресушавам (блато и пр.); to \draw it fine едва успявам, разчитам на последната минута; to \draw the cloth прибирам, вдигам масата; to \draw to a head узрявам, набирам (за цирей); to \draw water in o.'s mill наливам вода в собствената си мелница; to \draw the heat sl привличам внимание; II. n 1. теглене; изтегляне; издърпване; 2. лотария, томбола, теглене, тираж; 3. театр. примамка; this play is a \draw тази пиеса пълни касата; to be a great \draw имам голям успех; 4. уловка; хапльо, жертва; 5. строит. подвижна част на мост; 6. сп. игра, която е завършила при равен резултат; 7. изваждане на револвер; quick on the \draw който умее да изважда бързо револвера си; 8. клисура; 9. резервоар за оттичане на вода; 10. сп. списък на състезатели за всеки етап; 11. аванс на търговски пътник.

  English-Bulgarian dictionary > draw

 • 13 match

  {mætʃ}
  I. 1. подобен/съответен предмет/лице, еш, предмет, който подхожда на друг
  to be/prove oneself a MATCH for съм/оказвам се достоен противник на, излизам срещу
  to be more than a MATCH for по-силен/по-изкусен и пр. съм от
  to find/meet one's MATCH намирам си майстора
  colours/materials that are a good MATCH цветове/платове, който си отиват/хармонират
  2. брак, женитба, подходящ кандидат за женитба, партия
  to make a MATCH of it оженвам се, омъжвам се
  he's a good MATCH той e добра партия
  3. сп. мач, среща
  II. 1. подбирам, съчетавам
  2. равен/подобен съм, съответствувам, отговарям, подхождам, отивам (with)
  well/ill MATCHed couple двойка, която си подхожда/не си подхожда
  to MATCH one's first success повтарям първия си успех
  these colours don't MATCH тези цветове не си отиват/не хармонират
  hat that does not MATCH with the dress шапка, която не си отива с роклята
  can you MATCH this silk? имате ли нещо, което да подхожда на тази коприна
  3. противопоставям (се) на, излизам срещу, меря се/състезавам се с
  to MATCH one's strength with/against премервам силите си с
  no one can MATCH him in skating никой не може да се мери с него на кънки
  not to be MATCHed несравним
  4. тех. шпунтовам, оразмерявам
  5. ост. женя, оженвам, омъжвам
  III. 1. (клечка) кибрит
  safety MATCHes кутия кибрит
  to strike a MATCH драсвам клечка кибрит
  to put a MATCH to запалвам с кибрит
  2. воен. фитил
  * * *
  {matsh} n 1. подобен/съответен предмет/лице, еш; предмет, който (2) {matsh} v 1. подбирам, съчетавам; 2. равен/подобен съм, съот{3} {matsh} n 1. (клечка) кибрит; safety matches кутия кибрит; to st
  * * *
  фитил; чифтосвам; съответен; състезавам се; съединявам; съответствам; среща; съчетавам; отивам; прилягам; брак; противопоставям; равен; женитба; кибритен; кибрит;
  * * *
  1. can you match this silk? имате ли нещо, което да подхожда на тази коприна 2. colours/materials that are a good match цветове/платове, който си отиват/хармонират 3. hat that does not match with the dress шапка, която не си отива с роклята 4. he's a good match той e добра партия 5. i. подобен/съответен предмет/лице, еш, предмет, който подхожда на друг 6. ii. подбирам, съчетавам 7. iii. (клечка) кибрит 8. no one can match him in skating никой не може да се мери с него на кънки 9. not to be matched несравним 10. safety matches кутия кибрит 11. these colours don't match тези цветове не си отиват/не хармонират 12. to be more than a match for по-силен/по-изкусен и пр. съм от 13. to be/prove oneself a match for съм/оказвам се достоен противник на, излизам срещу 14. to find/meet one's match намирам си майстора 15. to make a match of it оженвам се, омъжвам се 16. to match one's first success повтарям първия си успех 17. to match one's strength with/against премервам силите си с 18. to put a match to запалвам с кибрит 19. to strike a match драсвам клечка кибрит 20. well/ill matched couple двойка, която си подхожда/не си подхожда 21. брак, женитба, подходящ кандидат за женитба, партия 22. воен. фитил 23. ост. женя, оженвам, омъжвам 24. противопоставям (се) на, излизам срещу, меря се/състезавам се с 25. равен/подобен съм, съответствувам, отговарям, подхождам, отивам (with) 26. сп. мач, среща 27. тех. шпунтовам, оразмерявам
  * * *
  match[mætʃ] I. n 1. (клечка) кибрит; safety \matches кутия с кибрит; to strike a \match драсвам клечка кибрит; 2. воен. фитил ; II. match n 1. подобен, съответен предмет (лице), равен, равностоен, еш; a perfect \match of colours пълна хармония на цветове; to be (prove o.s.) a \match for (излизам, оказвам се) достоен противник съм, излизам насреща на; to be more than a \match for по-силен (по-изкусен, по-хитър и пр.) съм от; to find ( meet) o.'s \match намирам си майстора; he has not his \match еша му няма; two pictures that are a good \match две картини, които си подхождат; 2. брак, женитба; подходящ кандидат за женитба, подходяща партия; they are a good \match те са един за друг; те са си лика-прилика; to make a \match of it оженвам се, омъжвам се, женя се, встъпвам в брак, задомявам се; правя работа, сватосвам; to make a good \match задомявам се добре; Smithfield \match брак по сметка; 3. мач, среща, спортно състезание; tight \match състезание при (почти) равни шансове; to have a shouting \match споря ожесточено; надвиквам се; the whole shooting \match всичко, от А до Я, от до; meddle with your \match намерил си църква да се кръстиш; III. v 1. подбирам, съчетавам, съединявам; a well ( an ill) \matched couple добре (зле) подбрана двойка, лика-прилика, (не) един за друг; 2. равен (подобен) съм, отговарям, съответствам, прилягам, подхождам, отивам, уйдисвам ( with); these colours don't \match тези цветове не си отиват (не хармонират, не си подхождат); stuff to \match this one плат като този (да подхожда на този); to \match up to на висотата съм на; отговарям на; оправдавам ( очаквания); 3. противопоставям; to \match o.'s strength with ( against) премервам силите си с; 4. противопоставям се, излизам насреща на, меря се, състезавам се с; nobody can \match him in skating никой не може да се мери с него на кънки; not to be \matched несравним; 5. женя, оженвам, омъжвам, задомявам; to \match coins хвърлям ези-тура.

  English-Bulgarian dictionary > match

 • 14 compeer

  {kəm'piə}
  1. равен по положение/ранг/способности и пр
  2. другар
  * * *
  {kъm'piъ} n 1. равен по положение/ранг/способности и пр.; 2.
  * * *
  връстник; равен;
  * * *
  1. другар 2. равен по положение/ранг/способности и пр
  * * *
  compeer[´kɔmpiə] n 1. равен (по положение); връстник; 2. другар.

  English-Bulgarian dictionary > compeer

 • 15 concurrent

  {kən'kʌrənt}
  1. едновременен
  2. равностоен, равен
  3. съгласуващ се, хармониращ, съвместен (за решение и пр.)
  4. успореден, конвергентен
  * * *
  {kъn'k^rъnt} а 1. едновременен; 2. равностоен, равен; 3. с
  * * *
  съвместен; равен; равностоен; едновременен;
  * * *
  1. едновременен 2. равностоен, равен 3. съгласуващ се, хармониращ, съвместен (за решение и пр.) 4. успореден, конвергентен
  * * *
  concurrent[kən´kʌrənt] I. adj 1. едновременен; \concurrent sessions паралелни сесии; 2. равностоен, равен; 3. съгласуващ се, хармониращ; съвместен; FONT face=Times_Deutsch◊ adv concurrently; II. n съгласуващо се действие (обстоятелство).

  English-Bulgarian dictionary > concurrent

 • 16 smooth

  {smu:ð}
  I. 1. гладък, равен (и за стих, глас)
  2. плавен, спокоен (за движения, полет и пр.), прен. спокоен, гладък, лесен
  to make things SMOOTH for someone улеснявам някого
  to get into SMOOTH water измъквам се/излизам от затруднение
  the way is SMOOTH now cera e вече лесно
  3. спокоен, уравновесен (за нрав)
  4. любезен, лицемерен, хитър, ласкателен
  SMOOTH words любезности, преструвки
  5. нестипчив, нетръпчив, пивък
  II. 1. изглаждам, оглаждам, приглаждам
  разглаждам (out, down, over, away)
  2. to SMOOTH down успокоявам се (за море и пр.)
  3. изглаждам (фраза и пр.)
  успокоявам (се) (и с down), улеснявам
  изглаждам, премахвам, смекчавам (трудности, различия) (away, over)
  to SMOOTH someone's path улеснявам (пътя на) някого
  4. тех. лъскам, полирам, шлифовам, изглаждам
  * * *
  {smu:­} a 1. гладък, равен (и за стих, глас); 2. плавен, споко(2) {smu:­} v 1. изглаждам, оглаждам, приглаждам; разглаждам (
  * * *
  хитър; уравнявам; приглаждане; приглаждам; гладък; равен; дюс; ласкателен;
  * * *
  1. i. гладък, равен (и за стих, глас) 2. ii. изглаждам, оглаждам, приглаждам 3. smooth words любезности, преструвки 4. the way is smooth now cera e вече лесно 5. to get into smooth water измъквам се/излизам от затруднение 6. to make things smooth for someone улеснявам някого 7. to smooth down успокоявам се (за море и пр.) 8. to smooth someone's path улеснявам (пътя на) някого 9. изглаждам (фраза и пр.) 10. изглаждам, премахвам, смекчавам (трудности, различия) (away, over) 11. любезен, лицемерен, хитър, ласкателен 12. нестипчив, нетръпчив, пивък 13. плавен, спокоен (за движения, полет и пр.), прен. спокоен, гладък, лесен 14. разглаждам (out, down, over, away) 15. спокоен, уравновесен (за нрав) 16. тех. лъскам, полирам, шлифовам, изглаждам 17. успокоявам (се) (и с down), улеснявам
  * * *
  smooth[smu:ð] I. adj 1. гладък, равен; \smooth paste гладко измесено тесто (без бучки); \smooth muscle гладка мускулатура; a sea as \smooth as a millpond море, гладко като огледало; 2. плавен; спокоен; to get to a \smooth water прен. измъквам се от затруднение; it's all \smooth sailing нещата вървят леко, без пречки; did you have a \smooth flight? добре ли мина полетът; FONT face=Times_Deutsch◊ adv smoothly; 3. нетръпчив, нестипчив (за вино); \smooth taste мек, приятен вкус; 4. ласкателен, хитър; \smooth face лицемерно-приятелско изражение; \smooth words and fair promises преструвки; празни приказки; 5. ам. разг. прекрасен, отличен; II. n 1. приглаждане; 2. гладка повърхност; to take the rough with the \smooth покрай сухото гори и мокрото; III. v (и smoothe) 1. приглаждам (се), оглаждам (се); разглаждам ( out, over, down, away); to \smooth the way ( the path) for s.o. отстранявам трудностите от пътя на някого; 2. тех. лъскам, полирам, шлифовам; 3. смекчавам; замазвам ( over); успокоявам (се) ( down).

  English-Bulgarian dictionary > smooth

 • 17 Didot point system

  3) Полиграфия: система Дидо (типографская система мер, принятая в странах Европы, в том числе в СССР; 1 фр. пункт Дидо равен 1,07 англ. пункта, или 0,376 мм, или 0,0148 д)
  4) Макаров: система Дидо (типографская система мер, в которой 1 пункт равен 0,376 мм)
  5) Идиоматическое выражение: система Дидо. Типографская система мер, принятая в Европе, в т.ч. в России. 1пункт Дидо равен 1,07 английского пункта (0,376 мм или 0,0148 дюйма)

  Универсальный англо-русский словарь > Didot point system

 • 18 close

  {klolis}
  I. 1. тесен, затворен
  CLOSE vowel фон. затворена гласна
  2. душен, задушен, тежък, спарен, непроветрен
  aCLOSE smell миризма на застоял въздух
  3. скрит, потаен, мълчалив, прикрит
  to keep/lie CLOSE крия се. спотайвам се
  4. стиснат, свидлив, затворен, ограничен, за ограничена категория хора/кандидати/състезатели и пр
  5. под възбрана
  6. строг (за арест и пр.)
  7. близък, интимен, сърдечен
  8. гъст, плътен, сбит (за тъкан, почерк, редици и пр.)
  9. близък, непосредствен (по време, място и пр.), тесен (и прен.), (at) CLOSE intervals (на) малки/чести/близкй интервали
  CLOSE resemblance голяма прилика
  CLOSE combat воен. ръкопашен бой
  10. внимателен, подробен, щателен, точен (за изследване и пр.), съередоточен (за внимание)
  11. почти равен, много оспорван (за шанс, изгледи за успех-при състезания, игра, избери и пр.)
  12. рядък, дефицитен
  II. 1. близо, наблизо, в непосредствена близост
  to be/follow CLOSE behind следвам отблизо, вървя по петите на
  to keep CLOSE to something /someone стоя/държа се близо до нещо/някого
  to keep CLOSE to the text придържам се (строго) към текста
  to flt CLOSE прилягам плътно/точно
  CLOSE together близо един до друг, на гъсто
  sit closer together сгъстете се
  CLOSEat hand недалеч
  CLOSE by, CLOSE on, CLOSE to съвсем наблизо
  CLOSE (up) on близо, почти
  he is CLOSE on fifty той e почти петдесетгодишен
  it is CLOSE (up) on midnight вече e почти полунощ
  CLOSE to the wind мор. почти срещу вятъра, прен. на границата на законното/моралното
  to shave CLOSE бръсна се/избръсвам се гладко
  to cut CLOSE изрязвам/подрязвам ниско/до корена
  2. отблизо, внимателно, щателно
  III. 1. оградено място
  2. ограден двор на катедрала, училищен двор/игрище
  3. задънена/сляпа улица
  IV. 1. затварям (се), затискам, запушвам, запълвам (дута, цепнатина и пр.)
  2. приключвам работа, затварям магазин и пр
  3. прен. затварям
  to CLOSE one's eyes to something правя се, че не виждам нещо, умишлено замижавам пред нещо
  my mouth is CLOSEd не мога/не смея/не бива да говоря
  4. завършвам, привършвам, приключвам, свършвам
  закривам (дебати, сметка и пр.) -, the day is closing денят преваля, смрачава се
  5. затягам, ссъстявам, сплотявам
  close about ограждам, обкръжавам, обгръщам
  the mists CLOSEd about us мъглата ни обгърна/обви (напълно)
  close down затварям, закривам, бивам затворен/закрит, прекратявам работа, спирам производство, рад., телев. прекратявам предаването за деня/до следващия ден
  close in стеснявам кръга, заграждам, обграждам
  падам, спущам се, сгъстявам се (за мрак и пр.) (on, upon)
  ставам по-къс, намалявам (за дни), CLOSE in upon приближавам се и нападам
  close out ам. продавам, ликвидирам, правя пълна разпродажба на стоки
  close up придвижвам се по-наблизо (to до), изпълвам, запълвам, слепвам се, сраствам се, зараствам, сгъстявам (се), сплотявам (се), приключвам, свършвам, закривам се (породи фалит-за фирма и пр.)
  close with съгласявам се с условията на, сключвам сделка/споразумение с, сбивам се, счепквам се, скопчвам се в борба с (някого)
  V. 1. край, завършък (на период и пр.), приключване (на дейност и пр.), закриване, заключение, край
  2. муз. завършък на музикална фраза, каденца
  * * *
  {klolis} а 1. тесен, затворен; close vowel фон. затворена гласна; 2(2) adv 1. близо, наблизо; в непосредствена близост; to be/f{3} n 1. оградено място; 2. ограден двор на катедрала; учили{4} {klouz} v 1. затварям (се); затискам; запушвам, запълвам (д{5} n 1. край, завършък (на период и пр.), приключване (на д
  * * *
  често; щателен; спарен; уединен; тесен; сгъстявам; свидлив; отблизо; ограничен; потаен; приключване; приключвам; близък; близо до; душен; гъст; затварям; запушвам; завършек; закриване; задушен; запарен; заключение; интимен; край;
  * * *
  1. 1 почти равен, много оспорван (за шанс, изгледи за успех-при състезания, игра, избери и пр.) 2. 1 рядък, дефицитен 3. aclose smell миризма на застоял въздух 4. close (up) on близо, почти 5. close about ограждам, обкръжавам, обгръщам 6. close by, close on, close to съвсем наблизо 7. close combat воен. ръкопашен бой 8. close down затварям, закривам, бивам затворен/закрит, прекратявам работа, спирам производство, рад., телев. прекратявам предаването за деня/до следващия ден 9. close in стеснявам кръга, заграждам, обграждам 10. close out ам. продавам, ликвидирам, правя пълна разпродажба на стоки 11. close resemblance голяма прилика 12. close to the wind мор. почти срещу вятъра, прен. на границата на законното/моралното 13. close together близо един до друг, на гъсто 14. close up придвижвам се по-наблизо (to до), изпълвам, запълвам, слепвам се, сраствам се, зараствам, сгъстявам (се), сплотявам (се), приключвам, свършвам, закривам се (породи фалит-за фирма и пр.) 15. close vowel фон. затворена гласна 16. close with съгласявам се с условията на, сключвам сделка/споразумение с, сбивам се, счепквам се, скопчвам се в борба с (някого) 17. closeat hand недалеч 18. he is close on fifty той e почти петдесетгодишен 19. i. тесен, затворен 20. ii. близо, наблизо, в непосредствена близост 21. iii. оградено място 22. it is close (up) on midnight вече e почти полунощ 23. iv. затварям (се), затискам, запушвам, запълвам (дута, цепнатина и пр.) 24. my mouth is closed не мога/не смея/не бива да говоря 25. sit closer together сгъстете се 26. the mists closed about us мъглата ни обгърна/обви (напълно) 27. to be/follow close behind следвам отблизо, вървя по петите на 28. to close one's eyes to something правя се, че не виждам нещо, умишлено замижавам пред нещо 29. to cut close изрязвам/подрязвам ниско/до корена 30. to flt close прилягам плътно/точно 31. to keep close to something /someone стоя/държа се близо до нещо/някого 32. to keep close to the text придържам се (строго) към текста 33. to keep/lie close крия се. спотайвам се 34. to shave close бръсна се/избръсвам се гладко 35. v. край, завършък (на период и пр.), приключване (на дейност и пр.), закриване, заключение, край 36. близък, интимен, сърдечен 37. близък, непосредствен (по време, място и пр.), тесен (и прен.), (at) close intervals (на) малки/чести/близкй интервали 38. внимателен, подробен, щателен, точен (за изследване и пр.), съередоточен (за внимание) 39. гъст, плътен, сбит (за тъкан, почерк, редици и пр.) 40. душен, задушен, тежък, спарен, непроветрен 41. завършвам, привършвам, приключвам, свършвам 42. задънена/сляпа улица 43. закривам (дебати, сметка и пр.) -, the day is closing денят преваля, смрачава се 44. затягам, ссъстявам, сплотявам 45. муз. завършък на музикална фраза, каденца 46. ограден двор на катедрала, училищен двор/игрище 47. отблизо, внимателно, щателно 48. падам, спущам се, сгъстявам се (за мрак и пр.) (on, upon) 49. под възбрана 50. прен. затварям 51. приключвам работа, затварям магазин и пр 52. скрит, потаен, мълчалив, прикрит 53. ставам по-къс, намалявам (за дни), close in upon приближавам се и нападам 54. стиснат, свидлив, затворен, ограничен, за ограничена категория хора/кандидати/състезатели и пр 55. строг (за арест и пр.)
  * * *
  close [klous] I. adj 1. predic близо, наблизо, непосредствено; ( follow) \close behind следвам наблизо, съм (вървя) по петите (на); to be \close to signing a contract близо съм до (предстои ми скоро) подписване на договор; the tables were pushed \close together масите бяха доближени (подредени) една до друга; to fit \close прилягам плътно; \close together близо един до друг, нагъсто; sit \closer together! сгъстете се! \close at hand, \close by, \close to съвсем наблизо, на две крачки; \close (up)on почти, близо; he is \close on 50 той е почти 50-годишен; they are \close on us настигат ни, по петите ни са; \close to the wind мор. с нос почти срещу вятъра; прен. леко незаконен, мошенически; to keep ( lie) \close спотайвам се, крия се, дебна; 2. близък (по време, място, вид); тесен (и прен.); \close intervals малки (близки) интервали; a \close relative близък роднина; \close combat воен. ръкопашен бой, мор. бой отблизо, кораб до кораб; to come to \close quarters разг. счепкваме се, хващаме се за гушите; at \close quarters отблизо; \close quarters тясно жилище, теснина; at \close range отблизо, в упор; in \close proximity непосредствена близост; to keep a \close eye ( watch) on наблюдавам внимателно (отблизо); a \close shave ( thing, call) рисковано измъкване, оттърване на косъм (от нещастие); 3. близък, интимен, сърдечен; 4. внимателен, подробен, щателен; точен; съсредоточен (за внимание); a \close copy ( translation) точен препис (превод); a \close observer внимателен наблюдател; \close inspection внимателно (щателно) проучване (изучаване); 5. почти равен; равностоен (за шанс, изгледи за успех); много оспорван; \close election избори, при които кандидатите имат почти изравнени шансове; a \close finish сп. равен финал, при който състезателите стигат почти едновременно; 6. душен, задушен, тежък, спарен, запарен; open the window, it is very \close in here отвори прозореца, много е задушно; a \close smell миризма на спарено; 7. уединен, самотен; прикрит, потаен, мълчалив; to keep o.s. \close живея уединено (самотно); to play a \close game прикривам картите си (и прен.); 8. стиснат, свидлив; he is very \close with his money той е много стиснат; 9. ограничен (само за избрани хора); 10. строг; добре пазен; keep s.th. a \close secret добре пазена тайна; \close confinement строг тъмничен затвор; a \close prisoner затворник под силна охрана; 11. забранен (сезон за лов); 12. гъст, плътен (за тъкан, редица, дъжд и пр.); сбит (за почерк, текст и пр.); a \close formation сбито формирувание; in \close order в гъсти редици; 13. стегнат, добре прилягащ, тесен (за дреха); прилепнал; 14. ост. затворен; a \close vowel ез. затворена гласна; II. adv отблизо, внимателно, щателно; to shave ( cut) \close избръсвам се гладко; изрязвам ниско (до корена); to look at s.th. \close up (to) разглеждам отблизо; III. n оградено място.IV [klouz] v 1. затварям (се); запушвам, затискам, запълвам (дупка, цепнатина); сгъвам ( чадър); they \close the office early те рано затварят офиса; to \close the door on s.th. прен. не позволявам нищо повече да се разисква; to \close s.o.'s eyes затварям очите на някого (при смъртта); to have o.'s eyes \closed не виждам, не желая да видя; his eyes are \closed той е мъртъв; 2. свършвам, завършвам, привършвам; приключвам; the speaker \closed the meeting говорителят закри събранието; to consider the matter \closed считам въпроса за уреден (приключен); to \close o.'s days завършвам земния си път, умирам; to \close a deal приключвам сделка; 3. закривам ( сметка); 4. фин. затварям (на дадена стойност); the US dollar \closed higher in Tokyo today щатската валута затвори на по-високи стойности днес в Токио; 5. затягам, сгъстявам (редици); 6. скъсявам, намалявам; the distance between the two runners is beginning to \close разстоянието между двамата бегачи започва да намалява; behind \closed doors при затворени врати; a \closed book нещо напълно непознато; \close o.'s mind to s.th. не искам и да чуя за; \close o.'s ranks 1) обединявам се; in times of crisis party members should \close в кризисен момент членовете на партията трябва да се обединят; 2) воен. сгъстявам редиците; V. n 1. край, завършек, заключение, приключване; закриване; at the \close of на края на; at the \close of day ост. привечер; to draw to a \close наближавам края си, завършвам; to bring to a \close довършвам, завършвам; 2. вкопчване, клинч (в бокса); to come to a \close вкопчваме се един в друг; 3. муз. каденца.

  English-Bulgarian dictionary > close

 • 19 dead heat

  {'ded'hi:t}
  n състезание с равен резултат
  * * *
  {'ded'hi:t} n състезание с равен резултат.
  * * *
  n състезание с равен резултат
  * * *
  dead heat[´ded¸hi:t] n сп. състезание с равен резултат.

  English-Bulgarian dictionary > dead heat

 • 20 equate

  {i'kweit}
  1. уравнявам, смятам за/представям като равен/еднакъв
  to EQUATE something with смятам, че нещо се покрива с/отговаря на
  2. мат. свързвам със знак
  * * *
  {i'kweit} v 1. уравнявам; смятам за/представям като равен/една
  * * *
  уравнявам;
  * * *
  1. to equate something with смятам, че нещо се покрива с/отговаря на 2. мат. свързвам със знак 3. уравнявам, смятам за/представям като равен/еднакъв
  * * *
  equate[i´kweit] v уравнявам; смятам за равен ( with); мат. привеждам, записвам във вид на уравнение, свързвам със знака =; I am unable to \equate your statement with my own observation of the facts вашето изложение не се покрива с (не отговаря, не съответства на) фактите, както ги виждам аз.

  English-Bulgarian dictionary > equate

См. также в других словарях:

 • Равен — Равен  село: в Болгарии: Равен  в Кырджалийской области (община Момчилград); в Республике Македония Равен  в общине Гостивар …   Википедия

 • РАВЕН (Raven) Питер Хамилтон — (р. 1936) американский ботаник, иностранный член РАН (1991; иностранный член АН СССР с 1988). Президент Организации тропических исследований, директор Миссурийского ботанического сада (с 1971). Труды по систематике, популяционной биологии и… …   Большой Энциклопедический словарь

 • равен — нареч, кол во синонимов: 1 • равный (27) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • Равен (Болгария) — Село Равен Равен Страна БолгарияБолгария …   Википедия

 • Равен Питер Хамилтон — (Raven) (р. 1936), американский ботаник, иностранный член РАН (1988). Президент Организации тропических исследований, директор Миссурийского ботанического сада (с 1971). Труды по систематике, популяционной биологии и эволюции растений, охране… …   Энциклопедический словарь

 • равен — прил. изравнен, гладък, подравнен прил. еднакъв, еднообразен, равномерен прил. тъждествен, подобен, сходен, равноценен, равностоен, равносилен прил. равноправен, пълнолетен прил. водоравен, хоризонтален прил. заравнен, пл …   Български синонимен речник

 • равен съм — словосъч. съпернича, конкурирам, сравнявам се …   Български синонимен речник

 • Равен П. Х. — РÁВЕН (Raven) Питер Хамилтон (р. 1936), амер. ботаник, ин.ч. РАН (1988). През. Организации тропич. исследований, дир. Миссурийского ботан. сада (с 1971). Тр. по систематике, популяц. биологии и эволюции растений, охране тропич. растительности …   Биографический словарь

 • не равен — предик. Об отсутствии равенства между кем либо или между чем либо. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • не равен — не р авен, не равн а …   Русский орфографический словарь

 • не равен — не ра/вен, не равна/, не равно/, не равны/ …   Слитно. Раздельно. Через дефис.

Книги

Другие книги по запросу «он равен - 2» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»